EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0059(01)

Odluka (EU) 2015/433 Europske središnje banke od 17. prosinca 2014. o osnivanju Odbora za etiku i o njegovom poslovniku (ESB/2014/59)

OJ L 70, 14.3.2015, p. 58–60 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/433/oj

14.3.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 70/58


ODLUKA (EU) 2015/433 EUROPSKE SREDIŠNJE BANKE

od 17. prosinca 2014.

o osnivanju Odbora za etiku i o njegovom poslovniku (ESB/2014/59)

UPRAVNO VIJEĆE EUROPSKE SREDIŠNJE BANKE,

uzimajući u obzir Odluku ESB/2004/2 od 19. veljače 2004. o donošenju Poslovnika Europske središnje banke (1), a posebno njezin članak 9.a,

budući da:

(1)

Uspostavom Odbora za etiku Europske središnje banke (u daljnjem tekstu „Odbor za etiku”), Upravno vijeće ima za cilj osnažiti postojeća pravila etike i dodatno unaprijediti korporativno upravljanje Europske središnje banke (ESB), Europskog sustava središnjih banaka (ESSB), Eurosustava i Jedinstvenog nadzornog mehanizma (SSM).

(2)

Javna svijest o problemima korporativnog upravljanja i pravilima etike porasla je tijekom posljednjih godina. Slijedeći uspostavu SSM-a, problemi upravljanja postali su značajniji za ESB. Povećana razina javne svijesti i kontrole zahtijeva od ESB-a da ima na raspolaganju najsuvremenija pravila etike i da ih se strogo pridržava, s ciljem zaštite integriteta ESB-a i izbjegavanja reputacijskih rizika.

(3)

Pravila etike za članove tijela uključene u postupke odlučivanja ESB-a (u daljnjem tekstu „adresati”) trebala bi se temeljiti na istim načelima koja se primjenjuju na članove osoblja ESB-a i trebala bi biti razmjerna dužnostima adresata. Stoga, razna pravila koja sadržava etički okvir ESB-a, tj. Kodeks ponašanja članova Upravnog vijeća (2), Dopunski kodeks etičkih kriterija za članove Izvršnog odbora (3), Kodeks ponašanja članova Nadzornog odbora i Pravila o osoblju ESB-a, potrebno je tumačiti na dosljedan način.

(4)

Pravila etike moraju biti podržana mehanizmima i postupcima praćenja i izvješćivanja koji dobro funkcioniraju, radi postizanja primjerene i dosljedne provedbe u kojoj će Odbor za etiku imati ključnu ulogu.

(5)

Kako bi se osigurala učinkovita funkcionalna povezanost između aspekata pravila etike koja se prvenstveno odnose na operativnu provedbu i aspekata koji se odnose na institucionalna pitanja i pitanja u vezi s pravnim okvirom, najmanje jedan od članova Odbora za reviziju ESB-a (u daljnjem tekstu „Odbor za reviziju”) trebao bi biti član Odbora za etiku.

(6)

Odbor za etiku trebao bi uključivati vanjskog člana Odbora za reviziju. Vanjski članovi Odbora za reviziju biraju se između visokih dužnosnika s iskustvom u poslovima središnjeg bankarstva,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Osnivanje i sastav

1.   Ovom se odlukom osniva Odbor za etiku.

2.   Odbor za etiku sastavljen je od tri vanjska člana, od kojih je najmanje jedan vanjski član Odbora za reviziju.

3.   Članovi Odbora za etiku su ugledni pojedinci iz država članica, čija neovisnost nije upitna i koji su dobro upoznati s ciljevima, zadaćama i upravljanjem ESB-a, ESSB-a, Eurosustava i SSM-a. Ne smiju biti dio postojećeg osoblja ESB-a ili postojeći članovi tijela uključenih u postupke odlučivanja ESB-a, nacionalnih središnjih banaka ili nacionalnih nadležnih tijela, kako je utvrđeno u Uredbi Vijeća (EU) br. 1024/2013 (4).

Članak 2.

Imenovanje članova

1.   Upravno vijeće imenuje članove Odbora za etiku.

2.   Odbor za etiku imenuje svog predsjednika.

3.   Mandat članova Odbora za etiku traje tri godine i može se jednom obnoviti. Mandati članova Odbora za etiku koji su također i članovi Odbora za reviziju ističu ako prestanu biti članovi Odbora za reviziju.

4.   Članovi Odbora za etiku uvažavaju najviše standarde etičkog ponašanja. Od njih se očekuje da djeluju iskreno, neovisno, nepristrano, razborito i bez obzira na vlastiti interes, kao i da izbjegavaju svaku situaciju koja bi mogla dovesti do osobnog sukoba interesa. Od njih se očekuje da budu svjesni važnosti svojih zadaća i odgovornosti. Članovi Odbora za etiku suzdržavaju se od bilo kakvog raspravljanja u slučajevima za koje se smatra da bi mogli dovesti do osobnog sukoba interesa ili u slučajevima mogućeg osobnog sukoba interesa. Na njih se primjenjuju zahtjevi za čuvanje poslovne tajne iz članka 37. Statuta Europskog sustava središnjih banaka i Europske središnje banke čak i nakon prestanka njihovih dužnosti.

5.   Članovi Odbora za etiku imaju pravo primiti naknadu koja se sastoji od godišnje naknade zajedno s naknadom za stvarno obavljeni rad na temelju satnice. Iznos takve naknade utvrđuje Upravno vijeće.

Članak 3.

Funkcioniranje

1.   Odbor za etiku odlučuje o datumima svojih sastanaka na prijedlog predsjednika. Predsjednik može također sazivati sastanke Odbora za etiku kad god to smatra potrebnim.

2.   Na zahtjev bilo kojeg od njegovih članova i u dogovoru s predsjednikom, sastanci se mogu održavati i putem telekonferencija, a rasprave se mogu provoditi pisanim putem.

3.   Od članova Odbora za etiku se očekuje da prisustvuju svakom sastanku osobno. Prisustvovanje sastancima ograničeno je na njegove članove i njegovog tajnika. Međutim, Odbor za etiku može pozvati i druge osobe da prisustvuju njegovim sastancima ako to smatra primjerenim.

4.   Izvršni odbor povjerava članu osoblja obavljanje tajničke funkcije Odbora za etiku.

5.   Odbor za etiku ima pristup članovima upravljačkog tijela i osoblju, kao i dokumentima i informacijama koji su mu potrebni u ispunjavanju svojih dužnosti.

Članak 4.

Dužnosti

1.   U slučajevima izričito navedenim u pravnim aktima koje donosi ESB ili u pravilima etike koje donose tijela uključena u njegove postupke odlučivanja, Odbor za etiku daje savjete o etičkim pitanjima na temelju pojedinačnih zahtjeva.

2.   Odbor za etiku preuzima dužnosti dodijeljene savjetniku za etiku imenovanom u skladu s Kodeksom ponašanja članova Upravnog vijeća i dužnosti dodijeljene službeniku za etiku ESB-a na temelju Dopunskog kodeksa etičkih kriterija za članove Izvršnog odbora.

3.   Radi pomaganja Odboru za reviziju u obavljanju procjene cjelokupne adekvatnosti okvira za usklađenost ESB-a, ESSB-a, Eurosustava i SSM-a kao i učinkovitosti postupaka za praćenje usklađenosti, Odbor za etiku izvješćuje Odbor za reviziju o danom savjetu i mjeri u kojoj je taj savjet proveden.

4.   Odbor za etiku jednom godišnje izvješćuje Upravno vijeće o obavljenom poslu. Povrh toga, Odbor za etiku izvješćuje Upravno vijeće kad god to smatra primjerenim i/ili kada je to potrebno za ispunjavanje njegovih dužnosti

5.   Uz dužnosti utvrđene ovim člankom, Odbor za etiku može obavljati i druge aktivnosti u vezi s njegovim mandatom, ako to zatraži Upravno vijeće.

Članak 5.

Informacije o provedbi savjeta

Osobe kojima je savjet Odbora za etiku upućen obavješćuju Odbor za etiku o provedbi savjeta Odbora za etiku.

Članak 6.

Stupanje na snagu

Ova Odluka stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Frankfurtu na Majni 17. prosinca 2014.

Predsjednik ESB-a

Mario DRAGHI


(1)  SL L 80, 18.3.2004., str. 33.

(2)  SL C 123, 24.5.2002., str. 9.

(3)  SL C 104, 23.4.2010., str. 8.

(4)  Uredba Vijeća (EU) br. 1024/2013 od 15. listopada 2013. o dodjeli određenih zadaća Europskoj središnjoj banci u vezi s politikama bonitetnog nadzora kreditnih institucija (SL L 287, 29.10.2013., str. 63.).


Top