EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0038(01)

2014/671/EU: Odluka Europske središnje banke od 1. rujna 2014. o izmjeni Odluke ESB/2013/35 o dodatnim mjerama koje se odnose na operacije refinanciranja Eurosustava i prihvatljivost instrumenata osiguranja (ESB/2014/38)

OJ L 278, 20.9.2014, p. 21–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2015; stavljeno izvan snage 32015D0009

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/671/oj

20.9.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 278/21


ODLUKA EUROPSKE SREDIŠNJE BANKE

od 1. rujna 2014.

o izmjeni Odluke ESB/2013/35 o dodatnim mjerama koje se odnose na operacije refinanciranja Eurosustava i prihvatljivost instrumenata osiguranja

(ESB/2014/38)

(2014/671/EU)

UPRAVNO VIJEĆE EUROPSKE SREDIŠNJE BANKE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno prvu alineju njegova članka 127. stavka 2.,

uzimajući u obzir Statut Europskog sustava središnjih banaka i Europske središnje banke, a posebno prvu alineju njegova članka 3. stavka 1., članak 12. stavak 1., članak 14. stavak 3. i članak 18. stavak 2.,

uzimajući u obzir Smjernicu ESB/2011/14 od 20. rujna 2011. o instrumentima i postupcima monetarne politike Eurosustava (1) i Odluku ESB/2013/6 od 20. ožujka 2013. o pravilima u vezi s uporabom vlastitih nepokrivenih bankovnih obveznica za koje jamči država kao instrumenata osiguranja za operacije monetarne politike Eurosustava (2),

budući da:

(1)

Na temelju članka 18. stavka 1. Statuta Europskog sustava središnjih banaka i Europske središnje banke, Europska središnja banka (ESB) i nacionalne središnje banke država članica čija je valuta euro (dalje u tekstu „nacionalne središnje banke”, „NSB”) mogu provoditi kreditne operacije s kreditnim institucijama i drugim sudionicima na tržištu, a da se pritom kreditiranje temelji na odgovarajućem instrumentu osiguranja. Uobičajeni uvjeti pod kojima su ESB i nacionalne središnje banke spremne sklapati kreditne poslove, uključujući kriterije kojima se određuje prihvatljivost instrumenata osiguranja za potrebe kreditnih operacija Eurosustava, utvrđeni su u Prilogu I. Smjernici ESB/2011/14 i u Odluci ESB/2013/6, Odluci ESB/2013/35 (3) te Odluci ESB/2014/11 (4).

(2)

U skladu s odjeljkom 1.6. Priloga I. Smjernici ESB/2011/14 Upravno vijeće može u svakom trenutku promijeniti instrumente, uvjete, kriterije i postupke za provođenje operacija monetarne politike Eurosustava.

(3)

Za potrebe odabira odgovarajućeg rejtinga koji se upotrebljava za utvrđivanje prihvatljivosti imovine koja se koristi u kreditnim operacijama Eurosustava i s njom povezanog korektivnog faktora, ustanovljeno je pravilo koje utvrđuje prioritet među rejtinzima. Ovo pravilo daje prednost uporabi procjena izdanja od strane vanjske institucije za kreditnu procjenu (VIKP) pred procjenama izdavatelja i garanta od strane VIKP-a. Upravno Vijeće je 17. srpnja 2013. odlučilo dodatno pojačati svoj okvir za kontrolu rizika, prilagodbom kriterija prihvatljivosti i korektivnih faktora primijenjenih na instrumente osiguranja prihvaćene u operacijama monetarne politike Eurosustava te donošenjem određenih dodatnih mjera radi poboljšanja cjelokupne dosljednosti okvira i njegove praktične primjene. Izvršenim prilagodbama Eurosustav je pojasnio pravilo koje se odnosi na prioritet među rejtinzima. Ove su mjere utvrđene u Odluci ESB/2013/35.

(4)

Pravilo koje daje prednost procjenama izdanja od strane VIKP-a prikladno je za privatne izdavatelje kojima je bitan sadržaj informacija procjena izdanja. Za javne izdavatelje, pravilo koje daje prednost procjenama izdanja od strane VIKP-a zahtijeva prilagodbu budući da se za javne izdavatelje odgovarajućim mjerilom kreditne sposobnosti smatraju procjene izdavatelja, a ne procjene izdanja.

(5)

Odluku ESB/2013/35 potrebno je stoga izmijeniti na odgovarajući način,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Izmjena

Članak 6. Odluke ESB/2013/35 zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 6.

Dodatni visoki bonitetni standardi za utrživu imovinu

1.   Kreditna procjena vanjske institucije za kreditnu procjenu (VIKP) utržive imovine iz odjeljka 6.3. Priloga I. Smjernici ESB/2011/14 podliježe zahtjevima propisanim ovim člankom.

2.   Sljedeće vrste kreditnih procjena VIKP-a koje su izradile priznate vanjske institucije za kreditnu procjenu primjenjuju se za utvrđivanje usklađenosti s pragom kreditne kvalitete koji se primjenjuje na utrživu imovinu (5).

(a)

Procjena izdanja od strane VIKP-a, koja se odnosi na kreditnu procjenu VIKP-a dodijeljenu izdanju ili, ako ne postoji procjena izdanja od strane istog VIKP-a, programu/seriji izdanja pod kojim je imovina izdana (6). Za procjene izdanja od strane VIKP-a, Eurosustav ne pravi razliku s obzirom na izvorni rok dospijeća imovine. Svaka procjena VIKP-a dodijeljena izdanju ili programu/seriji izdanja prihvatljiva je.

(b)

Procjena izdavatelja od strane VIKP-a, koja se odnosi na kreditnu procjenu VIKP-a dodijeljenu izdavatelju. Za procjene izdavatelja od strane VIKP-a, Eurosustav pravi razliku s obzirom na izvorni rok dospijeća imovine u odnosu na prihvatljivu kreditnu procjenu VIKP-a. Razlikuju se: i. kratkotrajna imovina, odnosno imovina s izvornim rokom dospijeća do i uključujući 390 dana; i ii. dugotrajna imovina, odnosno imovina s izvornim rokom dospijeća duljim od 390 dana. Za kratkotrajnu imovinu, prihvatljive su kratkoročne i dugoročne procjene izdavatelja od strane VIKP-a. Za dugotrajnu imovinu, prihvatljive su samo dugoročne procjene izdavatelja od strane VIKP-a.

(c)

Procjena garanta od strane VIKP-a, koja se odnosi na kreditnu procjenu VIKP-a dodijeljenu garantu, ako garancija ispunjava uvjete iz točke (c) odjeljka 6.3.2. Priloga I. Smjernici ESB/2011/14. Za procjene garanta od strane VIKP-a, Eurosustav ne pravi razliku s obzirom na izvorni rok dospijeća imovine. Prihvatljive su samo dugoročne procjene garanta od strane VIKP-a.

3.   ESB objavljuje prag kreditne kvalitete za sve prihvaćene vanjske institucije za kreditnu procjenu, kao što je utvrđeno u odjeljku 6.3.1. Priloga I Smjernici ESB/2011/14 (7). Prag kreditne kvalitete za utrživu imovinu odgovara 3. stupnju kreditne kvalitete usklađene ljestvice kreditnih rejtinga Eurosustava, osim tamo gdje je drugačije određeno.

4.   U skladu s niže navedenim pravilima, Eurosustav za utrživu imovinu uzima u obzir kreditne procjene VIKP-a koje određuju usklađenost imovine s pragom kreditne kvalitete.

4.1.

Na utrživu imovinu, osim utržive imovine koju izdaju središnja država, regionalna ili lokalna država, agencije (8), nadnacionalne institucije i vrijednosnih papira osiguranih imovinom, primjenjuju se sljedeća pravila.

(a)

Eurosustav daje prednost procjeni izdanja od strane VIKP-a pred procjenama izdavatelja ili garanta od strane VIKP-a. Ne dovodeći u pitanje primjenu ovog pravila o prioritetu, najmanje jedna kreditna procjena VIKP-a mora zadovoljavati prag kreditne kvalitete Eurosustava.

(b)

Ako je na raspolaganju više procjena izdanja od strane VIKP-a koje se odnose na isto izdanje, tada se primjenjuje pravilo prve najbolje ocjene, tj. uzima se u obzir najbolja raspoloživa procjena izdanja od strane VIKP-a. Ako pravilo prve najbolje ocjene za procjenu izdanja od strane VIKP-a ne zadovoljava prag kreditne kvalitete Eurosustava za utrživu imovinu, imovina nije prihvatljiva, iako postoji garancija prihvatljiva sukladno točki (c) odjeljka 6.3.2. Priloga I. Smjernici ESB/2011/14.

(c)

U nedostatku procjene izdanja od strane VIKP-a, Eurosustav može uzeti u obzir procjenu izdavatelja ili garanta od strane VIKP-a. Ako su za isto izdanje na raspolaganju višestruke procjene izdavatelja i/ili garanta od strane VIKP-a, tada se primjenjuje pravilo prve najbolje ocjene, odnosno uzima se u obzir najbolja raspoloživa procjena izdavatelja ili garanta od strane VIKP-a.

4.2.

Na utrživu imovinu koju izdaju središnja država, regionalna ili lokalna država, agencije i nadnacionalne institucije, primjenjuju se sljedeća pravila.

(a)

Najmanje jedna kreditna procjena VIKP-a mora zadovoljavati prag kreditne kvalitete Eurosustava. Eurosustav uzima u obzir samo procjene izdavatelja ili garanta od strane VIKP-a.

(b)

Ako su na raspolaganju višestruke procjene izdavatelja i garanta od strane VIKP-a, primjenjuje se pravilo prve najbolje ocjene, odnosno primjenjuje se najbolja raspoloživa ocjena među svim procjenama izdavatelja i garanta od strane VIKP-a.

(c)

Pokrivene obveznice koje izdaju agencije ne procjenjuju se u skladu s pravilima iz ovog stavka 4.2. i, umjesto toga, procjenjuju se u skladu s prethodnim stavkom 4.1.

4.3.

Na vrijednosne papire osigurane imovinom primjenjuju se sljedeća pravila.

(a)

Prag kreditne kvalitete koji se primjenjuje na vrijednosne papire osigurane imovinom, utvrđen u odjeljku 6.3. Priloga I. Smjernici ESB/2011/14, odgovara 2. stupnju kreditne kvalitete na usklađenoj ljestvici kreditnih rejtinga Eurosustava (‚jednostruko A’) (9).

(b)

Najmanje dvije kreditne procjene VIKP-a moraju zadovoljavati primjenjivi prag kreditne kvalitete Eurosustava. Eurosustav uzima u obzir samo procjene izdanja od strane VIKP-a.

5.   Za potrebe odjeljka 6.3.2. Priloga I. Smjernici ESB/2011/14, odredbe koje se odnose na uporabu implicitne kreditne procjene primjenjuju se ako ne postoji kreditna procjena izdavatelja ili garanta od strane VIKP-a u slučaju utržive imovine koju izdaju središnja država, regionalna ili lokalna država, agencije i nadnacionalne institucije, kao što je navedeno u stavku 4.2.

Članak 2.

Stupanje na snagu

Ova Odluka stupa na snagu 19. rujna 2014.

Primjenjuje se od 15. prosinca 2014.

Sastavljeno u Frankfurtu na Majni 1. rujna 2014.

Predsjednik ESB-a

Mario DRAGHI


(1)  SL L 331, 14.12.2011., str. 1.

(2)  SL L 95, 5.4.2013., str. 22.

(3)  Odluka ESB/2013/35 od 26. rujna 2013. o dodatnim mjerama koje se odnose na operacije refinanciranja Eurosustava i prihvatljivost instrumenata osiguranja (SL L 301, 12.11.2013., str. 6.).

(4)  Odluka ESB/2014/11 od 12. ožujka 2014. o izmjeni Odluke ESB/2013/35 o dodatnim mjerama koje se odnose na operacije refinanciranja Eurosustava i prihvatljivost instrumenata osiguranja (SL L 166, 5.6.2014., str. 31.).


Top