EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R1379

Uredba (EU) br. 1379/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o zajedničkom uređenju tržišta proizvodima ribarstva i akvakulture, izmjeni uredbi Vijeća (EZ) br. 1184/2006 i (EZ) br. 1224/2009 i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 104/2000

SL L 354, 28.12.2013, p. 1–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 25/04/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1379/oj

28.12.2013   

HR

Službeni list Europske unije

L 354/1


UREDBA (EU) br. 1379/2013 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 11. prosinca 2013.

o zajedničkom uređenju tržišta proizvodima ribarstva i akvakulture, izmjeni uredbi Vijeća (EZ) br. 1184/2006 i (EZ) br. 1224/2009 i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 104/2000

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 42. i članak 43. stavak 2.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

nakon prosljeđivanja nacrta zakonodavnog akta nacionalnim parlamentima,

uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora (1),

uzimajući u obzir mišljenje Odbora regija (2),

u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom (3),

budući da:

(1)

Područje primjene zajedničke ribarstvene politike (ZRP) proširuje se na mjere koje se odnose na tržišta proizvodima ribarstva i akvakulture u Uniji. Zajedničko uređenje tržišta proizvodima ribarstva i akvakulture (ZUT), integralni je dio ZRP-a i trebao bi doprinijeti postizanju njegovih ciljeva. Budući da se ZRP revidira, ZUT bi trebalo prilagoditi na odgovarajući način.

(2)

Uredbu Vijeća (EZ) br. 104/2000 (4) potrebno je revidirati kako bi se uzeli u obzir nedostaci otkriveni u provedbi odredaba koje su trenutno na snazi, nedavna događanja na tržištima Unije i na svjetskim tržištima, kao i razvoj aktivnosti ribarstva i akvakulture.

(3)

Ribolov ima posebno važnu ulogu u gospodarstvima obalnih regija Unije, uključujući najudaljenije regije. S obzirom na to da ribarima u tim regijama osigurava sredstva za život, trebalo bi poduzeti korake s ciljem poticanja tržišne stabilnosti i veće podudarnosti između ponude i potražnje.

(4)

Odredbe o ZUT-u trebale bi se provoditi u skladu s međunarodnim obvezama Unije, osobito s obzirom na njezine obveze temeljem odredbi Svjetske trgovinske organizacije. U trgovini proizvodima ribarstva i akvakulture s trećim zemljama trebalo bi osigurati uvjete poštenog tržišnog natjecanja, osobito poštovanjem održivosti i primjenom društvenih standarda jednakih onima koji se primjenjuju na proizvode Unije.

(5)

Važno je da se upravljanje ZUT-om rukovodi načelima dobrog upravljanja ZRP-a.

(6)

Kako bi ZUT bio uspješan, važno je da potrošači kroz marketinške i edukacijske kampanje budu informirani o vrijednosti prehrane ribom i o raznim dostupnim vrstama, te da ih se obavijesti o važnosti razumijevanja informacija koje se nalaze na etiketama;

(7)

Organizacije proizvođača u sektoru ribarstva i organizacije proizvođača u sektoru akvakulture („organizacije proizvođača”) ključne su za postizanje ciljeva ZRP-a i za osiguranje primjerenog upravljanje zajedničkim uređenjem tržišta. Stoga je potrebno ojačati njihove nadležnosti i pružiti potrebnu financijsku potporu kako bi im se omogućilo da imaju značajniju ulogu u svakodnevnom upravljanju ribarstvom, poštujući okvir definiran ciljevima ZRP-a. Također je potrebno osigurati da njihovi članovi obavljaju aktivnosti ribarstva i akvakulture na održiv način, poboljšati stavljanje proizvoda na tržište, te prikupljati podatke o akvakulturi i povećati njihove prihode. Pri ostvarivanju tih ciljeva organizacije proizvođača bi trebale uzeti u obzir različite uvjete sektora ribarstva i akvakulture koji prevladavaju u Uniji, uključujući najudaljenije regije, a osobito posebne značajke malog ribolova i ekstenzivne akvakulture. Trebalo bi omogućiti nadležnim nacionalnim tijelima da preuzmu odgovornost za provedbu tih ciljeva radeći zajedno s organizacijama proizvođača na pitanjima koja se tiču upravljanja, uključujući, kada je potrebno, dodjelu kvota te upravljanje ribolovnim naporom ovisno o potrebama svake vrste ribolova.

(8)

Trebalo bi poduzeti mjere za poticanje prikladnog i reprezentativnog sudjelovanja malih proizvođača.

(9)

Kako bi se ojačala konkurentnost i ekonomska održivost organizacija proizvođača, trebalo bi jasno definirati prikladne kriterije za njihovu uspostavu.

(10)

Međustrukovne organizacije koje se sastoje od različitih kategorija subjekata u sektoru ribarstva i akvakulture imaju potencijal pomoći poboljšati koordinaciju tržišnih aktivnosti duž opskrbnog lanca i izraditi mjere od interesa za cijeli sektor.

(11)

Primjereno je utvrditi zajedničke uvjete za priznavanje organizacija proizvođača i međustrukovnih organizacija od strane država članica, za proširenje pravila koja su usvojile organizacije proizvođača i međustrukovne organizacije, te za troškove koji proizlaze iz takvog proširenja koji će biti zajednički. Proširenje pravila trebalo bi podlijegati odobrenju Komisije.

(12)

Budući da su riblji stokovi zajednički resursi, njihovo održivo i učinkovito iskorištavanje mogu, u određenim slučajevima, bolje postići organizacije proizvođača čiji su članovi iz različitih država članica i različitih regija. Stoga je također potrebno poticati mogućnost uspostave organizacija proizvođača i udruženja organizacija proizvođača na nacionalnoj ili transnacionalnoj razini, na temelju, prema potrebi, biogeografskih regija. Takve bi organizacije trebale težiti biti partnerstva čiji je cilj izraditi utvrđivanje zajedničkih i obvezujućih pravila te osigurati jednake uvjete za sve zainteresirane dionike koje koji su uključeni u ribarstvo. Prilikom uspostave takvih organizacija, potrebno je osigurati da one i dalje podliježu pravilima tržišnog natjecanja kako je predviđeno ovom Uredbom te da se poštuje potreba za održavanjem veze između pojedinačnih obalnih zajednica i ribarstva odnosno voda koje tradicionalno iskorištavaju.

(13)

Komisija bi trebala poticati mjere potpore za stimuliranje sudjelovanja žena u organizacijama proizvođača u sektoru akvakulture.

(14)

Kako bi svoje članove mogle usmjeravati prema održivim aktivnostima ribarstva i akvakulture, organizacije proizvođača trebale bi pripremiti i podnijeti nadležnim tijelima svojih državâ članica plan proizvodnje i trženja koji sadrži potrebne mjere za ostvarivanje njihovih ciljeva.

(15)

Kako bi se postigli ciljevi ZRP-a koji se tiču odbačenog ulova, potrebno je proširiti uporabu selektivnih ribolovnih alata koja bi spriječila ulov ribe koja je ispod referentne veličine.

(16)

Zbog nepredvidivosti ribolovnih aktivnosti prikladno je uspostaviti mehanizam skladištenja proizvoda ribarstva za prehranu ljudi kako bi se pospješila veća stabilnost tržišta i povećala profitabilnost proizvoda, osobito stvaranjem dodane vrijednosti. Taj bi mehanizam trebao doprinijeti stabilizaciji i konvergenciji lokalnih tržišta Unije zbog postizanja ciljeva unutarnjeg tržišta.

(17)

Kako bi se uzela u obzir različitost cijena u cijeloj Uniji, svaka organizacija proizvođača u sektoru ribarstva trebala bi imati pravo predložiti cijenu kojom bi se aktivirao mehanizam skladištenja. Ta inicijalna cijena trebala bi se utvrditi na takav način da se održava zdravo i pošteno tržišno natjecanje između subjekata.

(18)

Uspostava i primjena zajedničkih tržišnih standarda trebala bi tržištu omogućiti opskrbu održivim proizvodima, ostvarivanje punog potencijala unutarnjeg tržišta proizvodima ribarstva i akvakulture, te pospješiti tržišne aktivnosti koje se temelje na poštenom tržišnom natjecanju, i time pomoći poboljšati profitabilnost proizvodnje. S tim ciljem, postojeći tržišni standardi trebali bi se nastaviti primjenjivati.

(19)

Potrebno je osigurati da uvezeni proizvodi koji ulaze na tržište Unije budu u skladu s istim zahtjevima i tržišnim standardima koje i proizvođači Unije moraju zadovoljiti.

(20)

Kako bi se zajamčila visoka razina zaštite ljudskog zdravlja, proizvodi ribarstva i akvakulture plasirani na tržište Unije, bez obzira na njihovo porijeklo, trebali bi biti u skladu s primjenjivim pravilima o sigurnosti hrane i higijeni.

(21)

Kako bi se potrošačima omogućilo donošenje informiranih odluka, potrebno im je pružiti jasne i potpune informacije o, inter alia, porijeklu i načinu proizvodnje proizvoda.

(22)

Korištenje ekološke oznake za proizvode ribarstva i akvakulture, bilo da potječu iz Unije ili izvan nje, nudi mogućnost pružanja jasnih informacija o ekološkoj održivosti takvih proizvoda. Stoga je potrebno da Komisija preispita mogućnost izrade i uspostave minimalnih kriterija za izradu ekološke oznake na razini Unije za proizvode ribarstva i akvakulture.

(23)

S ciljem zaštite potrošača, nadležna nacionalna tijela zadužena za praćenje i provedbu ispunjenja obveza utvrđenih u ovoj Uredbi trebala bi u potpunosti iskoristiti dostupne tehnologije, uključujući i DNK testiranje, kako bi se odvratilo subjekte od pogrešnog označivanja ulova.

(24)

Pravila o tržišnom natjecanju u vezi sa sporazumima, odlukama i praksom iz članka 101. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU) trebala bi se primjenjivati na proizvodnju ili trženje proizvoda ribarstva i akvakulture, u mjeri u kojoj njihova primjena ne sprečava funkcioniranje ZUT-a ili ne ugrožava ostvarivanje ciljeva utvrđenih u članku 39. UFEU-a.

(25)

Prikladno je utvrditi pravila tržišnog natjecanja primjenjiva na proizvodnju i trženje proizvoda ribarstva i akvakulture, uzimajući u obzir posebne značajke sektora ribarstva i akvakulture, uključujući rascjepkanost sektora, činjenicu da su ribe zajednički resurs i velik dio uvoza koji bi trebao podlijegati istim pravilima koja se primjenjuju na proizvode ribarstva i akvakulture Unije. Radi pojednostavljenja, relevantne odredbe Uredbe Vijeća (EZ) br. 1184/2006 (5) trebalo bi uključiti u ovu Uredbu. Uredba (EZ) br. 1184/2006 stoga se više ne bi trebala primjenjivati na proizvode ribarstva i akvakulture.

(26)

Potrebno je poboljšati prikupljanje, obradu i diseminaciju gospodarskih informacija na tržištima proizvodima ribarstva i akvakulture u Uniji.

(27)

Kako bi se osigurali jedinstveni uvjeti za provedbu odredbi ove Uredbe u pogledu: rokova, postupaka i oblika zahtjeva priznavanje organizacija proizvođača i međustrukovnih organizacija i za povlačenje takvog priznavanja; način, rokovi i postupci država članica za priopćavanje odluka o priznavanju ili povlačenju priznavanja; način i postupak obavješćivanja od strane država članica pravila koja su obvezujuća za sve proizvođače ili subjekte; oblik i struktura planova proizvodnje i trženja kao i postupak i rokovi za njihovo podnošenje i odobravanje; način objavljivanja inicijalnih cijena od strane država članica, provedbene ovlasti bi trebalo dodijeliti Komisiji. Te ovlasti bi trebalo izvršavati u skladu s Uredbom (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća (6).

(28)

Uredbu (EZ) br. 104/2000 trebalo bi staviti izvan snage. Međutim, radi osiguravanja kontinuiteta u pružanju informacija potrošačima, njezin članak 4. trebao bi se nastaviti primjenjivati do 12. prosinca 2014.

(29)

Budući da cilj ove Uredbe, to jest uspostavu zajedničkog uređenja tržišta proizvodima ribarstva i akvakulture, države članice ne mogu dostatno ostvariti zbog zajedničke prirode tržišta proizvodima ribarstva i akvakulture, nego se zbog opsega i učinaka te potrebe za zajedničkim djelovanjem može na bolji način ostvariti na razini Unije, Unija može donijeti mjere u skladu s načelom supsidijarnosti utvrđenim u članku 5. Ugovora o Europskoj uniji. U skladu s načelom proporcionalnosti utvrđenim u tom članku, ova Uredba ne prelazi ono što je potrebno za ostvarivanje tog cilja.

(30)

Uredbe (EZ) br. 1184/2006 i (EZ) br. 1224/2009 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELI SU OVU UREDBU:

POGLAVLJE I.

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Predmet

1.   Ovim se uspostavlja zajedničko uređenje tržišta proizvodima ribarstva i akvakulture, (ZUT).

2.   ZUT obuhvaća sljedeće elemente:

(a)

strukovne organizacije;

(b)

tržišne standarde;

(c)

informiranje potrošača;

(d)

pravila tržišnog natjecanja;

(e)

istraživanje tržišta.

3.   ZUT će biti, u odnosu na vanjske aspekte, nadopunjen Uredbom Vijeća (EU) br. 1220/2012 (7) i Uredbom (EU) br. 1026/2012 Europskog parlamenta i Vijeća (8).

4.   Provedba ZUT-a smatra se prihvatljivom za primanje financijske potpore Unije u skladu s budućim pravnim aktom Unije kojim se uspostavljaju uvjeti za financijsku potporu pomorskoj i ribarstvenoj politici za razdoblje 2014. - 2020.

Članak 2.

Područje primjene

ZUT se primjenjuje na proizvode ribarstva i akvakulture navedene u Prilogu I. ovoj Uredbi, koji se stavljaju na tržište u Uniji.

Članak 3.

Ciljevi

Ciljevi ZUT-a su oni utvrđeni člankom 35. Uredbe (EU) br. 1380/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (9).

Članak 4.

Načela

ZUT će se rukovoditi načelima dobrog upravljanja utvrđenima u članku 3. Uredbe (EU) br. 1380/2013.

Članak 5.

Definicije

Za potrebe ove Uredbe primjenjuju se definicije iz članka 4. Uredbe (EU) br. 1380/2013, kao i one iz članka 4. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1224/2009 (10), iz članka 2. Uredbe (EU) br. 1169/2011 Europskog parlamenta i Vijeća (11), iz članaka 2. i 3. Uredbe (EZ) br. 178/2002 Europskog parlamenta i Vijeća (12), kao i iz članka 3. Uredbe (EZ) br. 1333/2008 Europskog parlamenta i Vijeća (13). Također se primjenjuju ove definicije:

(a)

„proizvodi ribarstva” znači vodeni organizmi koji su rezultat bilo kakve ribolovne aktivnosti ili proizvodi koji se od njih dobivaju, prema popisu u Prilogu I.;

(b)

„proizvodi akvakulture” znači vodeni organizmi u bilo kojoj fazi njihovog životnog ciklusa koji su rezultat bilo kakve aktivnosti akvakulture ili proizvodi koji se od njih dobivaju, prema popisu u Prilogu I.;

(c)

„proizvođač” znači fizička ili pravna osoba koja se koristi sredstvima proizvodnje za dobivanje proizvoda ribarstva ili akvakulture s ciljem njihovog stavljanja na tržište;

(d)

„sektor ribarstva i akvakulture” znači sektor gospodarstva, koji obuhvaća sve aktivnosti proizvodnje, prerade i trženja proizvoda ribarstva ili akvakulture;

(e)

„osigurati dostupnost na tržištu” znači svaka opskrba proizvodom ribarstva ili akvakulture za distribuciju, potrošnju ili upotrebu na tržištu Unije u okviru komercijalne aktivnosti, bilo uz plaćanje ili besplatno;

(f)

„stavljanje na tržište” znači prvo stavljanje nekog proizvoda ribarstva ili akvakulture na tržište Unije.

(g)

„maloprodaja” znači postupanje i/ili prerada hrane i njezino skladištenje na prodajnom mjestu ili mjestu isporuke krajnjem potrošaču, uključujući terminale za distribuciju, ugostiteljske djelatnosti, tvorničke menze, ugostiteljsku opskrbu ustanova, restorane i ostale slične objekte za pripremu i posluživanje hrane, trgovine, distribucijske centre samoposluga i prodajna mjesta veleprodaje;

(h)

„pretpakirani proizvodi ribarstva i akvakulture” znači proizvod ribarstva i akvakulture koji je 'pretpakirana hrana' kako je navedeno u članku 2. stavku 2. točki (e) Uredbe (EZ) br. 1169/2011.

POGLAVLJE II.

STRUKOVNE ORGANIZACIJE

ODJELJAK I.

Osnivanje, ciljevi i mjere

Članak 6.

Osnivanje organizacija proizvođača u sektoru ribarstva i organizacija proizvođača u sektoru akvakulture

1.   Organizacije proizvođača u sektoru ribarstva i organizacije proizvođača u sektoru akvakulture („organizacije proizvođača”) mogu se uspostaviti na inicijativu proizvođača proizvoda ribarstva ili akvakulture, u jednoj ili više država članica i biti priznate u skladu s odredbama Odjeljka II.

2.   Gdje je to bitno, posebna situacija malih proizvođača uzet će se u obzir pri uspostavi organizacija proizvođača.

3.   Organizacija proizvođača koja je reprezentativna i za aktivnosti ribarstva i aktivnosti akvakulture može se osnovati kao zajednička organizacija proizvođača u sektoru ribarstva i proizvođača u sektoru akvakulture.

Članak 7.

Ciljevi organizacija proizvođača

1.   Organizacije proizvođača u sektoru ribarstva teže postizanju sljedećih ciljeva:

(a)

promicanju održivih ribolovnih aktivnosti svojih članova, potpuno u skladu s politikom očuvanja, posebno kako je utvrđeno u Uredbi (EU) br. 1380/2013 i u okolišnom zakonodavstvu, istovremeno poštujući socijalnu politiku, te, kada dotična država članica to omogući, također sudjeluju u upravljanju morskim biološkim resursima;.

(b)

izbjegavanju i smanjenju, koliko god je to moguće, neželjenog ulova komercijalnih stokova te prema potrebi, iskorištavanju takvog ulova, a ne stvarajući tržište za onaj koji je ispod minimalne referentne veličine očuvanja, sukladno članku 15. Uredbe (EU) br. 1380/2013;

(c)

doprinošenju sljedivosti proizvoda ribarstva i pristupu jasnim i razumljivim informacijama za potrošače;

(d)

doprinošenju uklanjanja nezakonitog, neprijavljenog i nereguliranog ribarstva.

2.   Organizacije proizvođača u sektoru akvakulture teže postizanju sljedećih ciljeva:

(a)

promicanju održivih aktivnosti akvakulture njihovih članova osiguravajući mogućnosti za njihov razvoj potpuno u skladu s osobito Uredbom (EU) br. 1380/2013 i okolišnim zakonodavstvom, istovremeno poštujući socijalnu politiku;

(b)

osiguravanju da su aktivnosti njihovih članova sukladne nacionalnim strateškim planovima iz članka 34. Uredbe (EU) br. 1380/2013;

(c)

nastojanju da se osigura da proizvodi ribljeg podrijetla koji se koriste za ishranu u akvakulturi potječu iz ribarstva kojim se upravlja na održivi način.

3.   Organizacije proizvođača, osim ciljeva navedenih u stavcima 1. i 2., teže postizanju dvaju ili više od sljedećih ciljeva:

(a)

poboljšanju uvjeta za stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture njihovih članova;

(b)

poboljšanju gospodarske dobiti;

(c)

stabiliziranju tržišta;

(d)

doprinošenju opskrbe hranom i promicanju visoke kvalitete hrane i standarda zaštite, istovremeno doprinoseći zapošljavanju u obalnim i ruralnim područjima.

(e)

smanjenju utjecaja ribolova na okoliš, što uključuje mjere poboljšanja selektivnosti ribolovnih alata.

4.   Organizacije proizvođača mogu težiti ostvarivanju drugih komplementarnih ciljeva.

Članak 8.

Mjere koje poduzimaju organizacije proizvođača

1.   Radi postizanja ciljeva određenih u članku 7., organizacije proizvođača mogu se, inter alia, koristiti sljedećim mjerama:

(a)

prilagodba proizvodnje zahtjevima tržišta;

(b)

usmjeravanje opskrbe i trženje proizvoda njihovih članova;

(c)

promicanje proizvoda ribarstva i akvakulture njihovih članova u Uniji bez diskriminacije korištenjem, na primjer, certificiranja, osobito oznakama izvornosti, oznakama kvalitete, oznakama zemljopisnog porijekla, zajamčeno tradicionalnih specijaliteta, kao i vrijednošću koju proizvodi imaju zbog njihovog održiva načina proizvodnje;

(d)

kontroliranje i poduzimanje mjera za osiguranje usklađenosti aktivnosti njihovih članova s pravilima koje uspostavi dotična organizacija proizvođača.

(e)

promicanje strukovnog osposobljavanja i programa suradnje s ciljem poticanja mladih ljudi da uđu u ovaj sektor;

(f)

smanjenje utjecaja ribolova na okoliš, uključujući putem mjera poboljšanja selektivnosti ribolovnih alata;

(g)

promicanje uporabe informacijskih i komunikacijskih tehnologija s ciljem poboljšanja trženja i cijena;

(h)

olakšavanje pristupa potrošača informacijama o proizvodima ribarstva i akvakulture.

2.   Organizacije proizvođača u sektoru ribarstva također se mogu koristiti sljedećim mjerama:

(a)

zajedničkim planiranjem i upravljanjem aktivnostima ribarstva svojih članova, podložno organizaciji upravljanja morskim biološkim resursima od strane država članica, uključujući razvojem i provedbom mjera za poboljšanje selektivnosti ribolovnih aktivnosti te pružanjem savjeta nadležnim tijelima;

(b)

izbjegavanjem i smanjenjem neželjenog ulova uključivanjem u razvoj i primjenu tehničkih mjera i iskorištavanjem neželjenog ulova komercijalnih stokova na najbolji mogući način kako se ne bi stvorilo tržište za takav ulov koji je ispod minimalne referentne veličine očuvanja, u skladu s člankom 15. stavkom 11. Uredbe (EU) br. 1380/2013 i s člankom 34. stavkom 2. ove Uredbe, prema potrebi;

(c)

upravljanjem privremenim skladištenjem proizvoda ribarstva u skladu s člancima 35. i 36 ove Uredbe.

3.   Organizacije proizvođača u sektoru akvakulture također se mogu koristiti sljedećim mjerama:

(a)

promicanjem održivih aktivnosti akvakulture, posebno u smislu zaštite okoliša, zdravlja i dobrobiti životinja;

(b)

prikupljanjem informacija o proizvodima stavljenima na tržište, uključujući gospodarske informacije o prvim prodajama, te o prognozama za proizvodnju;

(c)

prikupljanjem informacija o okolišu;

(d)

planiranjem upravljanja aktivnostima akvakulture njihovih članova; i

(e)

podržavanjem programa za stručnjake u promicanju proizvoda održive akvakulture.

Članak 9.

Osnivanje udruženja organizacija proizvođača

1.   Udruženje organizacija proizvođača može se osnovati na inicijativu organizacija proizvođača priznatih u jednoj ili više država članica.

2.   Odredbe ove Uredbe primjenjive na organizacije proizvođača se također primjenjuju na udruženja organizacija proizvođača osim ako nije navedeno drugačije.

Članak 10.

Ciljevi udruženja organizacija proizvođača

1.   Udruženja organizacija proizvođača teže postizanju sljedećih ciljeva:

(a)

izvršavanju na učinkovitiji i održiviji način bilo kojeg od ciljeva članova organizacija proizvođača utvrđenih u članku 7.;

(b)

koordiniranjem i razvijanjem aktivnosti od zajedničkog interesa članova organizacija proizvođača.

2.   Udruženja organizacija proizvođača prihvatljiva su kao korisnici financijske potpore u skladu s budućim pravnim aktom Unije kojim se uspostavljaju uvjeti za financijsku potporu pomorskoj i ribarstvenoj politici za razdoblje 2014.-2020.

Članak 11.

Osnivanje međustrukovnih organizacija

Međustrukovne organizacije mogu se osnovati na inicijativu subjekata u proizvodnji proizvoda ribarstva i akvakulture u jednoj ili više država članica i priznate u skladu s odjeljkom II.

Članak 12.

Ciljevi međustrukovnih organizacija

Međustrukovne organizacije poboljšavaju koordinaciju dostupnosti proizvoda ribarstva i akvakulture na tržištu Unije, kao i uvjete za to.

Članak 13.

Mjere koje mogu provoditi međustrukovne organizacije

Kako bi postigle ciljeve iz članka 12., međustrukovne organizacije mogu se koristiti sljedećim mjerama:

(a)

sastavljanjem standardnih ugovora koji su sukladni zakonodavstvu Unije;

(b)

promicanjem proizvoda ribarstva i akvakulture Unije bez diskriminacije korištenjem, na primjer, mogućnosti certificiranja, osobito oznakama izvornosti, oznakama kvalitete, oznakama zemljopisnog podrijetla, zajamčeno tradicionalnih specijaliteta, kao i vrijednošću koju proizvodi imaju zbog njihovog održiva načina proizvodnje;

(c)

utvrđivanjem pravila o proizvodnji i trženju proizvoda ribarstva i akvakulture koja su stroža od onih koja su utvrđena u Uniji ili nacionalnom zakonodavstvu;

(d)

poboljšanjem kvalitete, znanja o proizvodnji i tržištu kao i transparentnosti proizvodnje i tržišta te održavanjem stručnih i strukovnih aktivnosti obuke, na primjer, o pitanjima kvalitete i sljedivosti, o sigurnosti hrane i s ciljem poticanja istraživačkih inicijativa;

(e)

obavljanjem istraživačkih studija i istraživanja tržišta, te razvijanjem tehnika za postizanje najboljih rezultata djelovanja tržišta, uključujući korištenjem informacijske i komunikacijske tehnologije, kao i prikupljanjem socio-ekonomskih podataka;

(f)

pružanjem informacija i provođenjem istraživanja potrebnih za osiguravanje održive opskrbe koja količinom, kvalitetom i cijenom odgovara zahtjevima tržišta i očekivanjima potrošača;

(g)

promicanjem, među potrošačima, vrsta dobivenih od ribljih stokova koji su u održivom stanju, koje imaju znatnu hranjivu vrijednost i koje nisu široko konzumirane;

(h)

kontroliranjem i poduzimanjem mjera za usklađenost aktivnosti njihovih članova s pravilima koje uspostavi dotična međustrukovna organizacija.

ODJELJAK II.

Priznavanje

Članak 14.

Priznavanje organizacija proizvođača

1.   Države članice mogu priznati kao organizacije proizvođača sve skupine osnovane na inicijativu proizvođača u sektoru ribarstva ili akvakulture koje podnesu zahtjev za takvo priznavanje, pod uvjetom da one:

(a)

poštuju načela navedena u članku 17. kao i pravila donesena za njihovu primjenu;

(b)

budu dovoljno gospodarski aktivne na državnom području dotične države članice ili nekom njezinom dijelu, osobito u pogledu broja članova ili obujma utržive proizvodnje;

(c)

imaju pravnu osobnost prema nacionalnom pravu dotične države članice, imaju poslovni nastan i službeno sjedište na njezinom državnom području;

(d)

budu sposobne ispunjavati ciljeve utvrđene u članku 7.;

(e)

poštuju pravila tržišnog natjecanja iz poglavlja V.;

(f)

ne zlouporabljuju vladajući položaj na danom tržištu; i

(g)

pruže relevantne podatke o njihovom članstvu, upravljanju i izvorima financiranja.

2.   Organizacije proizvođača priznate prije 29. prosinca 2013. smatraju se organizacijama proizvođača za potrebe ove Uredbe, obvezanim njezinim odredbama.

Članak 15.

Financijska potpora organizacijama proizvođača ili udruženjima organizacija proizvođača

Tržišne mjere za proizvode ribarstva i akvakulture kojima je cilj stvaranje ili restrukturiranje organizacije proizvođača ili udruženja organizacija proizvođača mogu dobiti financijsku potporu u skladu s budućim pravnim aktom Unije kojim se uspostavljaju uvjeti za financijsku potporu pomorskoj i ribarstvenoj politici za razdoblje 2014.-2020.

Članak 16.

Priznavanje međustrukovnih organizacija

1.   Države članice mogu priznati kao međustrukovne organizacije skupine subjekata osnovanih na njihovom državnom području koje podnesu zahtjev za takvo priznavanje, pod uvjetom da one:

(a)

poštuju načela navedena u članku 17. kao i pravila donesena za njihovu primjenu;

(b)

predstavljaju značajan udio proizvodne aktivnosti ili aktivnosti prerade ili tržišnih aktivnosti, ili i aktivnosti prerade i tržišnih aktivnosti, koje se tiču proizvoda ribarstva i akvakulture ili proizvoda prerađenih iz aktivnosti ribarstva i akvakulture;

(c)

nisu same angažirane u proizvodnji, preradi ili trženju proizvoda ribarstva i akvakulture ili proizvodima prerađenima iz proizvoda ribarstva i akvakulture;

(d)

imaju pravnu osobnost prema nacionalnom pravu države članice, imaju poslovni nastan i službeno sjedište na njezinom državnom području;

(e)

sposobne su provoditi ciljeve utvrđene u članku 12.;

(f)

uzimaju u obzir interes potrošača;

(g)

nisu zapreka ispravnom funkcioniranju ZUT-a; i

(h)

poštuju pravila tržišnog natjecanja iz poglavlja V.

2.   Organizacije osnovane prije29. prosinca 2013. mogu biti priznate kao međustrukovne organizacije u svrhu ove Uredbe, pod uvjetom da dotična država članica smatra da one poštuju odredbe ove Uredbe koje se odnose na međustrukovne organizacije.

3.   Međustrukovne organizacije proizvođača priznate prije29. prosinca 2013. smatraju se priznatim međustrukovnim organizacijama proizvođača za potrebe ove Uredbe i obvezanima njezinim odredbama.

Članak 17.

Unutarnje funkcioniranje organizacija proizvođača i međustrukovnih organizacija

Unutarnje funkcioniranje organizacija proizvođača i međustrukovnih organizacija iz članaka 14. i 16. temelji se na sljedećim načelima:

(a)

poštovanje pravila donesenih od strane organizacija u smislu iskorištavanja, proizvodnje i trženja u ribarstvu;

(b)

nediskriminacije među članovima, osobito na osnovi nacionalnosti ili mjestu osnivanja;

(c)

ubiranju financijskog doprinosa od njezinih članova s ciljem financiranja organizacije;

(d)

demokratskom funkcioniranju koje omogućuje članovima da kontroliraju svoju organizaciju i njezine odluke;

(e)

određivanje učinkovitih, odvraćajućih i proporcionalnih kazni za kršenje obveza utvrđenih u unutarnjim pravilima dotične organizacije, osobito u slučaju neplaćanja financijskih doprinosa;

(f)

definiciji pravila o pristupanju novih članova i oduzimanju članstva;

(g)

definiciji računovodstvenih i proračunskih pravila potrebnih za upravljanje organizacijom.

Članak 18.

Provjere i povlačenje priznanja od strane država članica

1.   Države članice obavljaju provjere u redovnim vremenskim razmacima kako bi provjerile da se organizacije proizvođača i međustrukovne organizacije pridržavaju uvjeta za priznanje utvrđenih u člancima 14. odnosno 16. Ako se otkrije nepridržavanje uvjeta, može doći do povlačenja priznanja.

2.   Ona država članica u kojoj se nalazi službeno sjedište organizacije proizvođača ili međustrukovne organizacije koja ima članove iz raznih država članica, ili udruženje organizacija proizvođača priznatih u raznim državama članicama, ustanovljuje administrativnu suradnju potrebnu za obavljanje provjera aktivnosti organizacije ili udruženja o kojem se radi u suradnji s drugim dotičnim državama članicama.

Članak 19.

Dodjela ribolovnih mogućnosti

Pri izvršavanju svojih zadaća organizacija proizvođača čiji članovi su državljani raznih država članica ili udruženja organizacija proizvođača priznatih u raznim državama članicama postupa u skladu s odredbama kojima se uređuje raspodjela ribolovnih mogućnosti među državama članicama u skladu s člankom 16. Uredbe (EU) br. 1380/2013.

Članak 20.

Provjere od strane Komisije

1.   Kako bi se osiguralo pridržavanje uvjeta za priznavanje organizacijâ proizvođača ili međustrukovnih organizacija utvrđenih u člancima 14. odnosno 16., Komisija može obavljati provjere i, prema potrebi, zatražiti da države članice povuku priznanje organizacijâ proizvođača ili međustrukovnih organizacija.

2.   Države članice priopćavaju Komisiji elektroničkim putem svaku odluku o priznanju ili povlačenju priznanja. Komisija stavlja na raspolaganje javnosti sve takve informacije.

Članak 21.

Provedbeni akti

1.   Komisija donosi provedbene akte koji se odnose na:

(a)

rokove i postupke te oblik zahtjevâ za priznanje organizacija proizvođača i međustrukovnih organizacija sukladno člancima 14. i 16. ili za povlačenje takvog priznanja sukladno članku 18.;

(b)

oblik, rokove i postupke koje trebaju primjenjivati države članice za priopćavanje Komisiji odluke o priznanju ili povlačenju priznanja sukladno članku 20. stavku 2.

Provedbeni akti doneseni na temelju točke (a) prilagođavaju se, prema potrebi, posebnim značajkama malog ribolova i akvakulture.

2.   Provedbeni akti iz stavka 1. donose se u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 43. stavka 2.

ODJELJAK III.

Proširenje pravila

Članak 22.

Proširenje pravila organizacija proizvođača

1.   Država članica može učiniti pravila dogovorena unutar organizacije proizvođača obvezujućima za proizvođače koji nisu članovi organizacije i koji prodaju bilo koji od proizvoda unutar područja u kojem je organizacija proizvođača reprezentativna, pod uvjetom da:

(a)

je organizacija proizvođača osnovana najmanje godinu dana i da se smatra da je reprezentativna za proizvodnju i trženje, uključujući, prema potrebi, aktivnosti malog opsega i zanatske aktivnosti, u jednoj državi članici i da podnese zahtjev nadležnim nacionalnim tijelima;

(b)

se pravila koja treba proširiti odnose na bilo koju od mjera za organizacije proizvođača utvrđenih u članku 8. stavku 1. točkama (a), (b) i (c), članku 8. stavku 2. točkama (a) i (b) i članku 8. stavku 3. točkama od (a) do (e);

(c)

se poštuju pravila o tržišnom natjecanju iz poglavlja V.

2.   Za potrebe stavka 1. točke (a) smatra se da je organizacija proizvođača u sektoru ribarstva reprezentativna kada je njezin udio najmanje 55 % prodanih količina proizvoda o kojem se radi tijekom prethodne godine u području u kojem se predlaže proširenje pravila.

3.   Za potrebe stavka 1. točke (a) smatra se da je organizacija proizvođača u sektoru akvakulture reprezentativna kada je njezin udio najmanje 40 % prodanih količina proizvoda o kojem se radi tijekom prethodne godine u području u kojem se predlaže proširenje pravila.

4.   Pravila koja treba proširiti na ne-članove primjenjuju se na razdoblje od 60 dana do 12 mjeseci.

Članak 23.

Proširenje pravila međustrukovnih organizacija

1.   Država članica može neke sporazume, odluke ili usklađena djelovanja dogovorene unutar međustrukovne organizacije učiniti obveznima u određenom području ili područjima drugih subjekata koji ne pripadaju toj organizaciji pod uvjetom:

(a)

da međustrukovna organizacija obuhvaća najmanje 65 % svake od najmanje dviju od sljedećih aktivnosti: proizvodnje, prerade ili trženja relevantnog proizvoda tijekom prethodne godine u području ili područjima o kojima se radi u državi članici, te podnese zahtjev nadležnim nacionalnim tijelima; i

(b)

da se pravila koja treba proširiti na ostale subjekte tiču bilo koje od mjera za međustrukovne organizacije utvrđenih u članku 13. točkama od (a) do (g) i ne izazivaju bilo kakvu štetu drugim subjektima u dotičnoj državi članici ili u Uniji.

2.   Proširenje pravila može se učiniti obvezujućim na najduže tri godine, ne dovodeći u pitanje članak 25. stavak 4.

Članak 24.

Odgovornost

Kada se pravila proširuju na ne-članove u skladu s člancima 22. i 23., dotične države članice mogu odlučiti da ne-članovi imaju obvezu prema organizacijama proizvođača ili međustrukovnim organizacijama za protuvrijednost svih troškova ili dijela troškova koje plaćaju članovi zbog primjene pravila proširenih na ne-članove.

Članak 25.

Komisijino odobrenje

1.   Države članice izvješćuju Komisiju o pravilima koja namjeravaju učiniti obvezujućima za sve proizvođače ili subjekte u određenom području ili u određenim područjima sukladno člancima 22. i 23.

2.   Komisija donosi odluku kojom se odobrava proširenje pravila iz stavka 1., pod uvjetom da:

(a)

se pri tome poštuju odredbe članaka 22. odnosno 23.;

(b)

se pri tome poštuju pravila o tržišnom natjecanju iz poglavlja V.;

(c)

proširenje ne ugrožava slobodnu trgovinu; i

(d)

postizanje ciljeva članka 39. UFEU-a nije ugroženo.

3.   U roku od jednog mjeseca nakon primitka obavijesti, Komisija donosi odluku kojom odobrava ili odbija odobriti proširenje pravila i o tome obavješćuje države članice. Ako Komisija ne donese odluku u roku od jednog mjeseca od primitka obavijesti, smatra se da je Komisija odobrila proširenje pravila.

4.   Odobreno proširenje pravila može se nastaviti primjenjivati nakon isteka početnog razdoblja, uključujući prešutan dogovor, bez bilo kakvog izričitog obnavljanja odobrenja, uz uvjet da je dotična država članica obavijestila Komisiju, najmanje jedan mjesec prije isteka takvog početnog razdoblja, o dodatnom razdoblju primjene i Komisija je ili odobrila takvu daljnju primjenu ili na nju nije dala prigovor u roku od jednog mjeseca od primitka takve obavijesti.

Članak 26.

Povlačenje odobrenja

Komisija može obavljati provjere i može povući odobrenje proširenja pravila kada ustanovi da se ne udovoljava bilo kojem od zahtjeva za odobrenje. Komisija o takvom povlačenju obavješćuje države članice.

Članak 27.

Provedbeni akti

Komisija donosi provedbene akte u vezi s oblikom i postupkom obavješćivanja predviđenim u članku 25. stavku 1. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 43. stavka 2.

ODJELJAK IV.

Planiranje proizvodnje i trženja

Članak 28.

Plan proizvodnje i trženja

1.   Svaka organizacija proizvođača svojem nadležnom nacionalnom tijelu predaje na odobrenje plan proizvodnje i trženja barem za glavne vrste koje stavlja na tržište. Takvi planovi proizvodnje i trženja služe za ostvarivanje ciljeva navedenih u člancima 3. i 7.

2.   Plan proizvodnje i trženja obuhvaća:

(a)

program proizvodnje za ulovljene ili uzgojene vrste;

(b)

tržišnu strategiju u skladu s količinom, kvalitetom i dostavljanjem dovoljne količine za potrebe tržišta;

(c)

mjere koje treba poduzeti organizacija proizvođača da bi doprinijela ciljevima postavljenima u članku 7.;

(d)

posebne anticipatorne mjere da bi se prilagodila opskrba vrstama koje obično tijekom godine predstavljaju problem na tržištu;

(e)

kazne koje se primjenjuju na članove koje krše odluke koje su usvojene da bi se proveo dotični plan.

3.   Nadležna nacionalna tijela odobravaju plan proizvodnje i trženja. Kad je plan odobren, organizacija proizvođača ga odmah provodi.

4.   Organizacije proizvođača mogu izmijeniti plan proizvodnje i trženja i u tom slučaju ga podnose nadležnim nacionalnim tijelima na odobrenje.

5.   Organizacija proizvođača sastavlja godišnje izvješće o svojim aktivnostima u vezi s planom proizvodnje i trženja i podnosi ga svojim nadležnim nacionalnim tijelima na odobrenje.

6.   Organizacije proizvođača mogu primiti financijsku potporu za pripremu i provedbu planova proizvodnje i trženja u skladu s budućim pravnim aktom Unije kojim se uspostavljaju uvjeti za financijsku potporu pomorskoj i ribarstvenoj politici za razdoblje 2014.-2020.

7.   Države članice vrše provjere da bi se osiguralo da svaka organizacija proizvođača ispunjava obveze predviđene ovim člankom. Ako se utvrdi neispunjenje obveza, to može dovesti do povlačenja priznanja.

Članak 29.

Provedbeni akti

1.   Komisija donosi provedbene akte koji se odnose na:

(a)

oblik i strukturu plana proizvodnje i trženja iz članka 28.;

(b)

postupak i rokove za podnošenje od strane organizacija proizvođača te odobrenje planova proizvodnje i trženja iz članka 28. od strane država članica.

2.   Provedbeni akti iz stavka 1. donose se u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 43. stavka 2.

ODJELJAK V.

Stabilizacija tržišta

Članak 30.

Mehanizam skladištenja

Organizacije proizvođača u sektoru ribarstva mogu primiti financijsku potporu za skladištenje proizvoda ribarstva navedenih u Prilogu II., pod uvjetom da:

(a)

su ispunjeni uvjeti za potporu za skladištenje utvrđeni u budućem pravnom aktu Unije kojim se uspostavljaju uvjeti za financijsku potporu pomorskoj i ribarstvenoj politici za razdoblje 2014.-2020.;

(b)

su proizvodi stavljeni na tržište od strane organizacija proizvođača u sektoru ribarstva a nije nađen kupac za inicijalnu cijenu iz članka 31.;

(c)

su proizvodi u skladu sa zajedničkim tržišnim standardima utvrđenim u skladu s člankom 33. i zadovoljavajuće su kvalitete za prehranu ljudi;

(d)

su proizvodi stabilizirani ili prerađeni te pohranjeni u spremnike ili transportne kaveze zamrzavanjem, bilo na brodovima ili u objektima na kopnu, soljenjem, sušenjem, mariniranjem ili, gdje je primjenjivo, kuhanjem i pasterizacijom, bez obzira na to jesu li filetirani, izrezani ili, prema potrebi, bez glave;

(e)

su kasnije proizvodi iz skladištenja ponovo stavljeni na tržište za prehranu ljudi.

(f)

proizvodi ostaju u skladištu barem pet dana.

Članak 31.

Cijene koje aktiviraju mehanizam skladištenja

1.   Prije početka svake godine svaka organizacija proizvođača u sektoru ribarstva može samostalno predložiti cijenu koja aktivira mehanizam skladištenja iz članka 30. za proizvode ribarstva iz Priloga II.

2.   Inicijalna cijena ne smije biti veća od 80 % od ponderirane prosječne cijene proizvoda o kojem se radi u području djelatnosti dotične organizacije proizvođača zabilježene u razdoblju od tri godine prije godine za koju je određena inicijalna cijena.

3.   Kada se određuje inicijalna cijena, u obzir se mora uzeti:

(a)

kretanja u proizvodnji i potražnji;

(b)

stabilizacija tržišnih cijena;

(c)

konvergencija tržišta;

(d)

prihodi proizvođača;

(e)

interesi potrošača.

4.   Nakon razmatranja prijedloga organizacija proizvođača priznatih na njihovom području, države članice određuju inicijalne cijene koje će te organizacije proizvođača primijeniti. Te cijene se određuju na temelju kriterija iz stavaka 2. i 3. Cijene će biti javno dostupne.

Članak 32.

Provedbeni akti

Komisija donosi provedbene akte u vezi s oblikom u kojem države članice objavljuju inicijalne cijene u skladu s člankom 31. stavkom 4. Ti se provedbeni akti usvajaju u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 43. stavka 2.

POGLAVLJE III.

ZAJEDNIČKI TRŽIŠNI STANDARDI

Članak 33.

Uspostava zajedničkih tržišnih standarda

1.   Ne dovodeći u pitanje članak 47., zajednički tržišni standardi mogu se utvrditi za proizvode ribarstva navedene u Prilogu I., bez obzira na njihovo porijeklo (Unijini ili uvezeni) koji su namijenjeni za prehranu ljudi.

2.   Standardi iz stavka 1. mogu se odnositi na kvalitetu, veličinu, težinu, pakiranje, prezentiranje ili označivanje proizvoda, i posebno na:

(a)

minimalne tržišne veličine uzimajući u obzir najbolji raspoloživi znanstveni savjet; takve minimalne tržišne veličine odgovaraju, gdje je to bitno, minimalnim referentnim veličinama za očuvanje, u skladu s člankom 15. stavkom 10. Uredbe (EU) br. 1380/2013;

(b)

specifikacije konzerviranih proizvoda u skladu s propisima za konzerviranje i međunarodnim obvezama.

3.   Stavci 1. i 2. primjenjuju se ne dovodeći u pitanje:

(a)

Uredbu (EZ) br. 178/2002;

(b)

Uredbu (EZ) br. 852/2004 Europskog parlamenta i Vijeća (14);

(c)

Uredbu (EZ) br. 853/2004 Europskog parlamenta i Vijeća (15);

(d)

Uredbu (EZ) br. 854/2004 Europskog parlamenta i Vijeća (16);

(e)

Uredbu (EZ) br. 882/2004 Europskog parlamenta i Vijeća (17);

(f)

Uredbu Vijeća (EZ) br. 1005/2008 (18); i

(g)

Uredbu (EZ) br. 1224/2009.

Članak 34.

Usklađenost sa zajedničkim tržišnim standardima

1.   Proizvodi namijenjeni za prehranu ljudi za koje su utvrđeni zajednički tržišni standardi mogu biti dostupni na tržištu Unije samo u skladu s tim standardima.

2.   Svi iskrcani proizvodi ribarstva, uključujući one koji ne ispunjavaju zajedničke tržišne standarde, mogu se koristiti i za druge svrhe osim za prehranu ljudi, uključujući za riblje brašno, riblje ulje, hranu za kućne ljubimce, dodatke hrani, farmaceutske proizvode ili kozmetiku.

POGLAVLJE IV.

INFORMIRANJE POTROŠAČA

Članak 35.

Obvezni podaci

1.   Ne dovodeći u pitanje Uredbu (EU) br. 1169/2011, proizvodi ribarstva i akvakulture iz točaka (a), (b), (c) i (e) Priloga I. ovoj Uredbi koji se stavljaju na tržište u Uniji, bez obzira na njihovo porijeklo ili metodu stavljanja na tržište, mogu se prodavati krajnjem potrošaču ili dobavljaču na veliko samo ako je odgovarajućim oznakama naznačena:

(a)

trgovački naziv vrste i njezin znanstveni naziv;

(b)

način proizvodnje, osobito sljedećim riječima „…ulovljeno…” ili „…ulovljeno u slatkoj vodi…” ili „…uzgojeno…”;

(c)

područje gdje je proizvod ulovljen ili uzgojen te kategorija ribolovnog alata korištenog u ribolovu, kako je utvrđeno u prvom stupcu Priloga III. ovoj Uredbi;

(d)

je li proizvod bio odmrznut;

(e)

datum minimalne trajnosti prema potrebi.

Zahtjev iz točke (d) ne primjenjuje se na:

(a)

sastojke prisutne u konačnom proizvodu;

(b)

hranu za koju je zamrzavanje nužan tehnološki korak u proizvodnom procesu;

(c)

proizvode ribarstva i akvakulture koji su prethodno zamrznuti zbog sigurnosti za zdravlje, sukladno Prilogu III., odjeljku VIII. Uredbe (EZ) br. 853/2004;

(d)

proizvode ribarstva i akvakulture koji su odmrznuti prije procesa dimljenja, soljenja, kuhanja, ukiseljavanja, sušenja ili kombinacije bilo kojih od ovih procesa.

2.   Za nepretpakirane proizvode ribarstva i akvakulture, obvezni podaci navedeni u stavku 1. osiguravaju se za maloprodaju putem komercijalnih informacija poput reklamnih panoa ili plakata.

3.   Kada se miješani proizvod koji se nudi na prodaju krajnjem potrošaču ili dobavljaču na veliko sastoji od iste vrste dobivene različitim metodama proizvodnje, navodi se metoda za svaku pojedinu šaržu. Kada se miješani proizvod koji se nudi na prodaju krajnjem potrošaču ili dobavljaču na veliko sastoji od iste vrste ali je dobiven iz ulova sa različitih ribolovnih područja ili uzgoja u različitim zemljama, navodi se barem područje najvećeg ulova i naznačuje da proizvodi potječu s različitih ribolovnih područja ili različitih područja uzgoja.

4.   Države članice mogu izuzeti iz zahtjeva iz stavka 1. male količine proizvoda prodane potrošačima izravno s ribarskih plovila pod uvjetom da ti proizvodi ne prelaze vrijednost navedenu u članku 58. stavku 8. Uredbe (EZ) br. 1224/2009.

5.   Proizvodi ribarstva i akvakulture i njihova pakiranja označena ili etiketirana prije 13. prosinca 2014. i koji nisu u skladu s ovim člankom mogu se prodavati do iscrpljivanja zaliha.

Članak 36.

Izvješćivanje o ekološkom označivanju

Nakon savjetovanja s državama članicama i zainteresiranim stranama, Komisija do 1. siječnja 2015. podnosi Europskom parlamentu i Vijeću izvještaj o izvedivosti vezano uz opcije za program ekološkog označivanja za proizvode ribarstva i akvakulture, osobito za uspostavu takvog programa kao programa na razini Unije i za uspostavu minimalnih zahtjeva za države članice za korištenje ekološke oznake Unije.

Članak 37.

Trgovački naziv

1.   Za potrebe članka 35. stavka 1., države članice sastavljaju i objavljuju popis trgovačkih naziva prihvaćenih na njihovom području uz njihove znanstvene nazive. Na popisu će biti navedeni:

(a)

znanstveni naziv svake vrste u skladu s informacijskim sustavom FishBase ili u skladu s bazom podataka ASFIS Organizacije Ujedinjenih naroda za prehranu i poljoprivredu (FAO), ako je potrebno;

(b)

trgovački naziv:

i.

naziv vrste na službenom jeziku ili jezicima dotične države članice;

ii.

prema potrebi, bilo koje drugo ime ili imena prihvaćena ili dopuštena lokalno ili regionalno.

2.   Sve vrste ribe u slučaju kada su sastojak druge hrane mogu biti označene kao „riba”, pod uvjetom da se ime i prezentacija takve hrane ne odnosi na pojedine vrste.

3.   Komisija odmah mora biti obaviještena o svim promjenama popisa trgovačkih naziva koje su prihvatile države članice, a Komisija će o tome obavijestiti druge države članice.

Članak 38.

Naznaka ribolovnog područja ili područja proizvodnje

1.   Naznaka ribolovnog područja ili područja proizvodnje sukladno s člankom 35. stavkom 1. točkom (c) sadrži sljedeće:

(a)

u slučaju proizvoda ribarstva ulovljenih na moru, napisano ime potpodručja ili divizije navedenog u bazi podataka ribolovnih područja FAO-a, kao i ime takvog područja napisano na razumljiv način za potrošača ili priložena karta ili piktogram na kojima je prikazano to područje, ili, odstupajući od ovog zahtjeva za proizvode ribarstva ulovljenie u vodama koje nisu sjeveroistočni Atlantik (27. ribolovno područje FAO-a) niti Sredozemno ili Crno more (37. ribolovno područje FAO-a) naznaka imena ribolovnog područja FAO-a;

(b)

u slučaju proizvoda ribarstva ulovljenih u slatkoj vodi, upućivanje na vodenu površinu porijekla u državi članici ili trećoj zemlji porijekla proizvoda;

(c)

U slučaju proizvoda akvakulture, referenca na državu članicu ili treću zemlju u kojoj je proizvod dostigao više od polovice svoje krajnje težine ili je ondje bio više od polovice razdoblja uzgoja ili, u slučaju školjkaša, da je ondje prošao zadnju fazu uzgoja ili rasta od barem šest mjeseci.

2.   Osim podataka iz stavka 1., subjekti mogu preciznije naznačiti ribolovno područje ili područje proizvodnje.

Članak 39.

Dodatni dobrovoljni podaci

1.   Osim obveznih podataka koji se zahtijevaju sukladno članku 35., na dobrovoljnoj osnovi mogu se pružati sljedeći podaci, pod uvjetom da su jasno i jednoznačno navedeni:

(a)

datum ulova proizvoda ribarstva ili izlova proizvoda akvakulture;

(b)

datum iskrcaja proizvoda ribarstva ili podaci o luci u kojoj su proizvodi iskrcani;

(c)

detaljniji podaci o vrsti ribolovnih alata, kako su naznačeni u drugom stupcu Priloga III.;

(d)

u slučaju proizvoda ribarstva ulovljenih na moru, detalji o državi zastave plovila koje je ulovilo te proizvode;

(e)

podaci o okolišu;

(f)

etički ili socijalni podaci;

(g)

podaci o tehnikama i načinima proizvodnje;

(h)

podaci o hranjivim sastojcima proizvoda.

2.   Može se koristiti kôd za brzi odgovor (QR) koji označava dio ili sve podatke navedene u članku 35. stavku 1.

3.   Dobrovoljni podaci neće biti prikazani na oznaci ili etiketi ako bi to zauzelo prostor omogućen za obvezne podatke.

4.   Ne uključuju se nikakvi dobrovoljni podaci koji se ne mogu provjeriti.

POGLAVLJE V.

PRAVILA TRŽIŠNOG NATJECANJA

Članak 40.

Primjena pravila tržišnog natjecanja

Članci 101. i 106. UFEU-a i njihove provedbene odredbe primjenjuju se na sporazume, odluke i prakse iz članka 101. stavka 1. i članka 102. UFEU-a koji se odnose na proizvodnju ili trženje proizvoda ribarstva i akvakulture.

Članak 41.

Iznimke od primjene pravila tržišnog natjecanja

1.   Neovisno o članku 40. ove Uredbe, članak 101. stavak 1. UFEU-a ne primjenjuje se na sporazume, odluke i djelovanja organizacija proizvođača koje se tiču proizvodnje ili prodaje proizvoda ribarstva i akvakulture ili korištenja zajedničkih objekata za skladištenje, obradu ili preradu proizvoda ribarstva i akvakulture i koje su

(a)

potrebne za ostvarenje ciljeva određenih u članku 39. UFEU-a;

(b)

ne podrazumijevaju obvezu naplaćivanja jednakih cijena;

(c)

ne vode do bilo kakve podjele tržišta unutar Unije;

(d)

ne isključuju tržišno natjecanje; i

(e)

ne isključuju tržišno natjecanje za značajan dio dotičnih proizvoda;

2.   Neovisno o članku 40. ove Uredbe, članak 101. stavak 1. UFEU-a ne primjenjuje se na sporazume, odluke i djelovanja međustrukovnih organizacija koje

(a)

su potrebne za ostvarenje ciljeva određenih u članku 39. UFEU-a;

(b)

ne podrazumijevaju obvezu naplaćivanja jednakih cijena;

(c)

ne vode do bilo kakve podjele tržišta unutar Unije;

(d)

ne primjenjuju različite uvjete na jednake transakcije s drugim trgovinskim partnerima, čime bi ih stavile u konkurentski nepovoljan položaj;

(e)

ne isključuju tržišno natjecanje za značajan dio dotičnih proizvoda; i

(f)

ne ograničavaju tržišno natjecanje na načine koji nisu ključni za postizanje ciljeva ZRP-a.

POGLAVLJE VI.

PODACI O ISTRAŽIVANJU TRŽIŠTA

Članak 42.

Podaci o istraživanju tržišta

1.   Komisija:

(a)

prikuplja, analizira i proširuje ekonomsko znanje i razumijevanje tržišta Unije za proizvode ribarstva i akvakulture duž opskrbnog lanca, uzimajući u obzir međunarodni kontekst;

(b)

pruža praktičnu podršku organizacijama proizvođača i međustrukovnim organizacijama kako bi se bolje koordinirale informacije između subjekata i prerađivača;

(c)

redovito nadgleda cijene za proizvode ribarstva i akvakulture na tržištu Unije duž opskrbnog lanca te provodi analize tržišnih trendova;

(d)

provodi ad-hoc istraživanja tržišta i određuje metodologiju izvještaja o formiranju cijena.

2.   Da bi se proveli ciljevi iz stavka 1., Komisija se služi sljedećim mjerama:

(a)

omogućuje pristup dostupnim podacima o proizvodima ribarstva i akvakulture prikupljenima u skladu s pravom Unije;

(b)

stavlja na raspolaganje tržišne informacije, kao što su istraživanje cijena, analize i studije tržišta svim dionicima i široj javnosti na dostupan i razumljiv način, podložno Uredbi (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća (19).

3.   Države članice doprinose postizanju ciljeva iz stavka 1.

POGLAVLJE VII.

POSTUPOVNE ODREDBE

Članak 43.

Odborski postupak

1.   Komisiji pomaže odbor. Navedeni odbor je odbor u smislu Uredbe (EU) br. 182/2011.

2.   Prilikom upućivanja na ovaj stavak, primjenjuje se članak 5. Uredbe (EU) br. 182/2011.

POGLAVLJE VIII.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 44.

Izmjena Uredbe (EZ) br. 1184/2006

Članak 1. Uredbe (EZ) br. 1184/2006 zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 1.

Ovom se Uredbom utvrđuju pravila o primjenjivosti članaka od 101. do 106. Ugovora i članka 108. stavaka 1. i 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU) u vezi s proizvodnjom proizvoda ili trgovinom proizvodima navedenih u Prilogu I. UFEU-u uz iznimku proizvoda obuhvaćenih Uredbom Vijeća (EZ) br. 1234/2007. (20) i Uredbom (EU) br. 1379/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (21).

Članak 45.

Izmjene Uredbe (EZ) br. 1224/2009

Uredba (EZ) br. 1224/2009 mijenja se kako slijedi:

(1)

u članku 57. stavku 1 dodaju se sljedeće rečenice.:

„Države članice poduzimaju provjere kako bi osigurale usklađenost. Provjere se mogu obavljati u svim fazama trženja i tijekom prijevoza.”;

(2)

članak 58. stavak 5. mijenja se kako slijedi:

(a)

točka (g) zamjenjuje se sljedećim:

„(g)

podaci za potrošače predviđeni člankom 35. Uredbe (EU) br. 1379/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (22);

(b)

točka (h) briše se.

Članak 46.

Stavljanje izvan snage

Uredba (EZ) br. 104/2000 se ovime stavlja izvan snage. Međutim, članak 4. se primjenjuje do 12. prosinca 2014.

Upućivanja na uredbu stavljenu izvan snage smatraju se upućivanjima na ovu Uredbu i čitaju se u skladu s korelacijskom tablicom u Prilogu IV.

Članak 47.

Pravila kojima se uspostavljaju zajednički tržišni standardi

Nastavljaju se primjenjivati pravila kojima se uspostavljaju zajednički tržišni standardi, posebno Uredba Vijeća (EEZ) br. 2136/89 (23), Uredba Vijeća (EEZ) br. 1536/92 (24), Uredba Vijeća (EZ) br. 2406/96 (25), kao i ostala pravila donesena za primjenu zajedničkih tržišnih standarda, kao što je Uredba Komisije (EEZ) br. 3703/85 (26).

Članak 48.

Revizija

Komisija podnosi izvješće Europskom parlamentu i Vijeću o rezultatima primjene ove Uredbe do 31. prosinca 2022.

Članak 49.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 1. siječnja 2014., osim poglavlja IV. i članka 45. koji se primjenjuju od 13. prosinca 2014.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Strasbourgu 11. prosinca 2013.

Za Europski parlament

Predsjednik

M. SCHULZ

Za Vijeće

Predsjednik

V. LEŠKEVIČIUS


(1)  SL C 181, 21.6.2012., str. 183.

(2)  SL C 225, 27.7.2012., str. 20.

(3)  Stajalište Europskog parlamenta od 12. rujna 2012. (još nije objavljeno u Službenom listu) i stajalište Vijeća u prvom čitanju od 17. listopada 2013. (još nije objavljeno u Službenom listu). Stajalište Europskog parlamenta od 9. prosinca 2013. (još nije objavljeno u Službenom listu).

(4)  Uredba Vijeća (EZ) br. 104/2000 od 17. prosinca 1999. o zajedničkom uređenju tržišta proizvodima ribarstva i akvakulture (SL L 17, 21.1.2000., str. 22.).

(5)  Uredba Vijeća (EZ) br. 1184/2006 od 24. srpnja 2006. o primjeni pravila tržišnog natjecanja na proizvodnju i trgovinu poljoprivrednim proizvodima (SL L 214, 4.8.2006., str. 7.).

(6)  Uredba (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. o utvrđivanju pravila i općih načela u vezi s mehanizmima nadzora država članica nad izvršavanjem provedbenih ovlasti Komisije (SL L 55, 28.2.2011., str. 13.).

(7)  Uredba Vijeća (EU) br. 1220/2012 od 3. prosinca 2012. o trgovinskim mjerama za jamčenje opskrbe prerađivača Unije određenim proizvodima ribarstva od 2013. do 2015., te o izmjeni Uredbe (EZ) br. 104/2000 i Uredbe (EU) br. 1344/2011 (SL L 349, 19.12.2012., str. 4.).

(8)  Uredba (EU) br. 1026/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o određenim mjerama za očuvanje ribljih stokova koje se odnose na zemlje koje dopuštaju neodrživi ribolov (SL L 316, 14.11.2012., str. 34.).

(9)  Uredba (EU) br. 1380/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o zajedničkoj ribarstvenoj politici (SL L 354) o izmjeni uredaba Vijeća (EZ) br. 1954/2003 i (EZ) br. 1224/2009 i stavljanju izvan snage uredaba Vijeća (EZ) br. 2371/2002 i (EZ) br. 639/2004 te Odluke Vijeća 2004/585/EZ (Vidjeti str. 22. ovoga Službenog lista).

(10)  Uredba Vijeća (EZ) br. 1224/2009 od 20. studenog 2009. o uspostavi sustava kontrole Zajednice za osiguranje sukladnosti s pravilima zajedničke ribarstvene politike, o izmjeni uredbi (EZ) br. 847/96, (EZ) br. 2371/2002, (EZ) br. 811/2004, (EZ) br. 768/2005, (EZ) br. 2115/2005, (EZ) br. 2166/2005, (EZ) br. 388/2006, (EZ) br. 509/2007, (EZ) br. 676/2007, (EZ) br. 1098/2007, (EZ) br. 1300/2008, (EZ) br. 1342/2008 i o stavljanju izvan snage uredbi (EEZ) br. 2847/93, (EZ) br. 1627/94 i (EZ) br. 1966/2006 (SL L 343, 22.12.2009., str. 1.).

(11)  Uredba (EU) br. 1169/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2011. o informiranju potrošača o hrani, izmjeni uredbi (EZ) br. 1924/2006 i (EZ) br. 1925/2006 Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage Direktive Komisije 87/250/EEZ, Direktive Vijeća 90/496/EEZ, Direktive Komisije 1999/10/EZ, Direktive 2000/13/EZ Europskog parlamenta i Vijeća, direktiva Komisije 2002/67/EZ i 2008/5/EZ i Uredbe Komisije (EZ) br. 608/2004 (SL L 304, 22.11.2011., str. 18.).

(12)  Uredba (EZ) br. 178/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. siječnja 2002. o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane (SL L 31, 1.2.2002., str. 1.).

(13)  Uredba (EZ) br. 1333/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o prehrambenim aditivima (SL L 354, 31.12.2008., str. 16.).

(14)  Uredba (EZ) br. 852/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o higijeni hrane (SL L 139, 30.4.2004., str. 1.).

(15)  Uredba (EZ) br. 853/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o utvrđivanju određenih higijenskih pravila za hranu životinjskog podrijetla (SL L 139, 30.4.2004., str. 55.).

(16)  Uredba (EZ) br. 854/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o utvrđivanju posebnih pravila organizacije službenih kontrola proizvoda životinjskog podrijetla namijenjenih prehrani ljudi (SL L 226, 25.6.2004., str. 83.).

(17)  Uredba (EZ) br. 882/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o službenom nadzoru koji se provodi radi provjere pridržavanja propisa o hrani i hrani za životinje te pravila o zdravlju i dobrobiti životinja (SL L 165, 30.4.2004., str. 1.).

(18)  Uredba Vijeća (EZ) br. 1005/2008 od 29. rujna 2008. o uspostavi sustava Zajednice za sprečavanje, suzbijanje i zaustavljanje nezakonitog, neprijavljenog i nereguliranog ribolova, o izmjeni uredbi (EEZ) br. 2847/93, (EZ) br. 1936/2001 i (EZ) br. 601/2004 i o stavljanju izvan snage uredbi (EZ) br. 1093/94 i (EZ) br. 1447/1999 (SL L 286, 29.10.2008., str. 1.)

(19)  Uredba (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2000. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama i tijelima Zajednice i o slobodnom kretanju takvih podataka (SL L 8, 12.1.2001., str. 1.).

(20)  Uredba Vijeća (EZ) br. 1234/2007. od 22. listopada 2007. o uspostavljanju zajedničke organizacije poljoprivrednih tržišta i o posebnim odredbama za određene poljoprivredne proizvode (Uredba o jedinstvenom ZOT-u) (SL L 299, 16.11.2007., str. 1.).

(21)  Uredba (EU) br. 1379/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o zajedničkoj organizaciji tržišta proizvoda ribarstva i akvakulture, te o izmjeni Uredbi Vijeća (EZ) br. 1184/2006 i (EZ) 1224/2009 i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 104/2000 (SL L 354, 28.12.2013, str. 1.)”.

(22)  Uredba (EU) br. 1379/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od.11. prosinca 2013. o zajedničkom uređenju tržišta proizvodima ribarstva i akvakulture, te o izmjeni Uredbi Vijeća (EZ) br. 1184/2006 i (EZ) 1224/2009 i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 104/2000 (SL L 354, 28.12.2013, str. 1.)”);

(23)  Uredba Vijeća (EEZ) br. 2136/89 od 21.lipnja 1989. o utvrđivanju zajedničkih tržišnih standarda za konzervirane srdele i trgovačkih opisa za konzervirane srdele i proizvode tipa srdele (SL L 212, 22.7.1989., str. 79.).

(24)  Uredba Vijeća (EEZ) br. 1536/92 od 9. lipnja 1992. o utvrđivanju zajedničkih tržišnih normi za konzerviranu tunu i palamidu (SL L 163, 17.6.1992., str. 1.).

(25)  Uredba Vijeća (EZ) br. 2406/96 od 26. studenog 1996. o određivanju zajedničkih tržišnih standarda za neke proizvode ribarstva (SL L 334, 23.12.1996., str. 1.).

(26)  Uredba Komisije (EEZ) br. 3703/85 od 23. prosinca 1985. o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu zajedničkih tržišnih standarda za određenu svježu ili rashlađenu ribu (SL L 351, 28.12.1985., str. 63.).


PRILOG I.

PROIZVODI RIBARSTVA I AKVAKULTURE OBUHVAĆENI ZUT-om

Tarifna oznaka KN

Opis proizvoda

(a)

0301

Živa riba

0302

Riba, svježa ili rashlađena, osim ribljih fileta i drugog ribljeg mesa iz tarifnog broja 0304

0303

Riba, smrznuta, osim ribljih fileta i ribljeg mesa iz tarifnog broja 0304

0304

Riblji fileti i drugo riblje meso (mljeveno ili ne), svježe, rashlađeno ili zamrznuto

(b)

0305

Riba, sušena, usoljena ili u salamuri; dimljena riba, neovisno je li kuhana ili ne prije ili za vrijeme procesa dimljenja; riblje brašno, krupica i pelete od ribe, podobni za prehranu ljudi

(c)

0306

Rakovi, u ljušturi ili ne, živi, svježi, rashlađeni, zamrznuti, sušeni, usoljeni ili u salamuri; rakovi, u ljušturi, kuhani na pari ili u kipućoj vodi, rashlađeni ili ne, zamrznuti, sušeni, usoljeni ili u salamuri; brašno, krupica i pelete od rakova, podobni za prehranu ljudi

0307

Mekušci, u ljušturi ili ne, živi, svježi, rashlađeni, zamrznuti, sušeni, usoljeni ili u salamuri; vodeni beskralježnjaci osim rakova i mekušaca, živi, svježi, rashlađeni, zamrznuti, sušeni, usoljeni ili u salamuri; brašno, krupica i pelete od vodenih beskralježnjaka osim rakova, podobni za prehranu ljudi

(d)

 

Proizvodi životinjskog porijekla koji nisu spomenuti niti uključeni na drugom mjestu; mrtve životinje iz 1. i 3. poglavlja, neuporabive za prehranu ljudi:

Ostalo

Proizvodi od riba ili rakova, mekušaca ili drugih vodenih beskralježnjaka; mrtve životinje iz Poglavlja III.:

0511 91 10

Riblji otpad

0511 91 90

Ostalo

(e)

1212 20 00

Morske trave i druge alge

(f)

 

Masti i ulja i njihove frakcije, od riba, rafinirani ili nerafinirani, ali kemijski nemodificirani:

1504 10

Ulja od riblje jetre i njihove frakcije

1504 20

Masti i ulja i njihove frakcije, od ribe, osim od riblje jetre

(g)

1603 00

Ekstrakti i sokovi od mesa, riba ili rakova, mekušaca ili od ostalih vodenih beskralježnjaka

(h)

1604

Pripremljena ili konzervirana riba; kavijar i nadomjesci kavijara pripremljeni od ribljih jaja

(i)

1605

Rakovi, mekušci i ostali vodeni beskralježnjaci, pripremljeni ili konzervirani

(j)

 

Tjestenina, kuhana ili nekuhana ili punjena (mesom ili drugim tvarima) ili drukčije pripremljena, kao što su špageti, makaroni, rezanci, lazanje, njoki, ravioli, kaneloni; kuskus, pripremljen ili nepripremljen

1902 20

Punjena tjestenina, neovisno je li kuhana ili nekuhana ili drukčije pripremljena

1902 20 10

S masenim udjelom riba, rakova, mekušaca ili drugih vodenih beskralješnjaka većim od 20 %

(k)

 

Brašno, krupica i pelete, od mesa ili mesnih klaoničkih nusproizvoda, od riba ili rakova, mekušaca ili ostalih vodenih beskralježnjaka, neprikladni za ljudsku uporabu; čvarci:

2301 20 00

Brašno, krupica i pelete, od riba ili rakova, mekušaca ili drugih vodenih beskralježnjaka

(l)

 

Pripravci koji se koriste za prehranu životinja

2309 90

Ostalo:

ex 2309 90 10

Topive tvari od riba


PRILOG II.

PROIZVODI RIBARSTVA KOJI PODLIJEŽU MEHANIZMU SKLADIŠTENJA

Tarifna oznaka KN

Opis proizvoda

0302 22 00

Iverak zlatopjeg (Pleonectes platessa)

ex 0302 29 90

Iverak (Limanda limanda)

0302 29 10

Patarača (Lepidorhombus spp.)

ex 0302 29 90

Iverak (Platichthys flesus)

0302 31 10

i

0302 31 90

Albakor ili tunj dugokrilac (Thunnus alalunga)

ex 0302 40

Sleđ vrste Clupea harengus

0302 50 10

Bakalar vrste Gadus morhua

0302 61 10

Sardele vrste Sardina pilchardus

ex 0302 61 80

Papalina (Sprattus sprattus)

0302 62 00

Bakalarka (Melanogrammus aeglefinus)

0302 63 00

Crni bakalar (ugljenar) (Pollachius virens)

ex 0302 64

Skuša vrste Scomber scombrus i lokarda (Scomber japonicus)

0302 65 20

i

0302 65 50

Kostelj (Squalus acanthias i Scyliorhinus spp.)

0302 69 31

i

0302 69 33

Škarpina (Sebastes spp.)

0302 69 41

Pišmolj (Merlangius merlangus)

0302 69 45

Manjić morski (Molva spp.)

0302 69 55

Inćuni (Engraulis spp.)

ex 0302 69 68

Oslić vrste Merluccius merluccius

0302 69 81

Grdobina (Lophius spp.)

ex 0302 69 99

Lampuga (Coryphaena hippurus)

ex 0307 41 10

Sipe (Sepia officinalis i Rossia macrosoma)

ex 0306 23 10

ex 0306 23 31

ex 0306 23 39

Kozice vrste Crangon crangon i sjeverna kozica (Pandalus borealis)

0302 23 00

List (Solea spp.)

0306 24 30

Jestivi rakovi (Cancer pagurus)

0306 29 30

Škampi (Nephrops norvegicus)

0303 31 10

Atlantska ili grenlandska ploča (Reinhardtius hipoglossoides)

0303 78 11

0303 78 12

0303 78 13

0303 78 19

i

0304 29 55

0304 29 56

0304 29 58

Oslić iz roda Merluccius

0303 79 71

Zubatac (Dentex dentex i Pagellus spp.)

0303 61 00

0304 21 00

0304 91 00

Iglun (Xiphias gladius)

0306 13 40

0306 13 50

ex 0306 13 80

Kozice iz obitelji Penaeidae

0307 49 18

0307 49 01

Sipe vrste Sepia officinalis, Rossia macrosoma i Sepiola rondeletti

0307 49 31

0307 49 33

0307 49 35

i

0307 49 38

Lignje (Loligo spp.)

0307 49 51

Lignje (Ommastrephes sagittatus)

0307 59 10

Hobotnica (Octopus spp.)

0307 99 11

Totani (Illex spp.)

0303 41 10

Albakor ili tunj dugokrilac (Thunnus alalunga)

0302 32 10

0303 42 12

0303 42 18

0303 42 42

0303 42 48

Žutoperajne tune (Thunnus albacares)

0302 33 10

0303 43 10

Trupac prugavac ili prugasti bonito (Katsuwomus pelamis)

0303 45 10

Plavoperajna tuna (Thunnus thynnus)

0302 39 10

0302 69 21

0303 49 30

0303 79 20

Druge vrste iz roda Thunnus i Euthynnus

ex 0302 29 90

Limanda (Microstomus kitt)

0302 35 10

i

0302 35 90

Plavoperajna tuna (Thunnus thynnus)

ex 0302 69 51

Kolja (Pollachius pollachius)

0302 69 75

Grboglavka (Brama spp.)

ex 0302 69 82

Ugotica pučinka (Micromesistius poutassou)

ex 0302 69 99

Ugotica mala (Trisopterus luscus) i ugotica matica (Trisopterus minutus)

ex 0302 69 99

Matelan (Boops boops)

ex 0302 69 99

Girica (Spicara smaris)

ex 0302 69 99

Grum (Conger conger)

ex 0302 69 99

Lastavica (Trigla spp.)

ex 0302 69 91

ex 0302 69 99

Šnjur (Trachurus spp.)

ex 0302 69 99

Cipal (Mugil spp.)

ex 0302 69 99

i

ex 0304 19 99

Raža (Raja spp.)

ex 0302 69 99

Zmijičnjak (Lepidopus caudatus i Aphanopus carbo)

ex 0307 21 00

Kapica (Pecten maximus)

ex 0307 91 00

Puž (Buccinum undatum)

ex 0302 69 99

Trlja od kamena ili trlja od blata (Mullus surmuletus, Mullus barbatus)

ex 0302 69 99

Kantar (Spondyliosoma cantharus)


PRILOG III.

INFORMACIJE O RIBOLOVNIM ALATIMA

Obvezne informacije o kategoriji ribolovnih alata

Detaljnije informacije o odgovarajućim alatima i kodovima, u skladu s Uredbom Komisije (EZ) br. 26/2004 (1) i Provedbenom uredbom Komisije (EU) br. 404/2011 (2)

Mreže potegače

Obalne potegače

SB

Danska potegača

SDN

Škotske potegače

SSC

Potegače za ribolov u paru (dva plovila)

SPR

Povlačne mreže

Povlačne mreže (koće) s gredom

TBB

Koće sa širilicama (na bok ili krmu nije određeno)

OTB

Povlačne mreže za vuču u paru (dva plovila)

PTB

Koće sa širilicama (na bok ili krmu nije određeno)

OTM

Pelagijske povlačne mreže za vuču u paru (dva plovila)

PTM

Koće sa širilicama za vuču u paru

OTT

Mreže stajaćice i slične mreže

Jednostruke stajaćice (pričvršćene)

GNS

Jednostruke plutajuće stajaćice

GND

Okružujuće jednostruke stajaćice

GNC

Višestruke stajaćice

GTR

Kombinirane jednostruke-višestruke stajaćice

GTN

Okružujuće mreže i podizne mreže

Sa stezačem (plivarica)

PS

Bez stezača (lampare)

LA

Podizne mreže kojima se rukuje s broda

LNB

Podizne nepokretne mreže kojima se rukuje s obale

LNS

Udice i uzice

Štapovi s udicama (ručno upravljanje)

LHP

Štapovi s udicama (mehanički)

LHM

Stajaći parangali

LLS

Plutajući parangali

LLD

Povlačni povraz - panule

LTL

Dredže

Dredže za uporabu s plovila

DRB

Ručne dredže koje se koriste s palube plovila

DRH

Mehaničke dredže uključujući usisne dredže

HMD

Klopke

Pokrivene vrše

FPO


(1)  Uredba Komisije (EZ) br. 26/2004 od 30. prosinca 2003. o registru ribarske flote Zajednice (SL L 5, 9.1.2004., str. 25.).

(2)  Provedbena uredba Komisije (EU) br. 404/2011 od 8. travnja 2011. o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1224/2009 o uspostavi sustava kontrole Zajednice za osiguranje sukladnosti s pravilima zajedničke ribarstvene politike (SL L 112, 30.4.2011., str. 1.).


PRILOG IV.

KORELACIJSKA TABLICA

Uredba (EZ) br. 104/2000

Ova Uredba

Članak 1.

Članci od 1. do 5.

Članci 2. i 3.

Članci 33. i 34.

Članak 4.

Članci od 35. do 39.

Članak 5. stavak 1.

Članci 6., 7., 8.

Članak 5. stavci 2., 3., 4. i članak 6.

Članci 14., 18. do 21.

Članak 7.

Članci 22.i 24. do 27.

Članak 8.

Članci 9. do 12.

Članci 28., 29.

Članak 13.

Članci 11., 12., 13., 16., 18., 20.i 21.

Članak 14.

Članak 41. stavak 2.

Članak 15.

Članak 23.

Članak 16.

Članci 24., 27.

Članci 17. do 27.

Članci 30., 31.i 32.

Članak 33.

Članak 34.

Članak 20., stavak 2., članci 21.i 32.

Članak 35.

Članak 36.

Članak 37.

Članak 43.

Članci 38. i 39.

Članak 43.

Članak 40.

Članak 41.

Članak 48.

Članak 42.

Članci 44., 45. i 46.

Članak 43.

Članak 49.

Članak 40.

Članak 41. stavak 1.

Članak 42.


Top