EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R1374

Uredba Komisije (EU) br. 1374/2013 оd 19. prosinca 2013. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1126/2008 o usvajanju određenih međunarodnih računovodstvenih standarda u skladu s Uredbom (EZ) br. 1606/2002 Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s međunarodnim računovodstvenim standardom 36 Tekst značajan za EGP

OJ L 346, 20.12.2013, p. 38–41 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1374/oj

20.12.2013   

HR

Službeni list Europske unije

L 346/38


UREDBA KOMISIJE (EU) br. 1374/2013

оd 19. prosinca 2013.

o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1126/2008 o usvajanju određenih međunarodnih računovodstvenih standarda u skladu s Uredbom (EZ) br. 1606/2002 Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s međunarodnim računovodstvenim standardom 36

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1606/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 19. srpnja 2002. o primjeni međunarodnih računovodstvenih standarda (1), a posebno njezin članak 3. stavak 1.,

budući da:

(1)

Uredbom Komisije (EZ) br. 1126/2008 (2) prihvaćeni su određeni međunarodni standardi i tumačenja koja su postojala 15. listopada 2008.

(2)

Odbor za međunarodne računovodstvene standarde objavio je 29. svibnja 2013. izmjene međunarodnog računovodstvenog standarda (MRS) 36 Umanjenje imovine. Izmjenama se pojašnjava da je opseg objave podataka u vezi s nadoknadivom vrijednosti imovine, ako se ta vrijednost temelji na poštenoj vrijednosti umanjenoj za troškove otuđenja, ograničen na imovinu umanjene vrijednosti.

(3)

Savjetovanje sa Skupinom tehničkih stručnjaka Europske savjetodavne skupine za financijsko izvještavanje potvrđuje da izmjene MRS-a 36 zadovoljavaju tehničke kriterije za prihvaćanje iz članka 3. stavka 2. Uredbe (EZ) br. 1606/2002.

(4)

Uredbu (EZ) br. 1126/2008 treba stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(5)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Regulatornog računovodstvenog odbora,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

U Prilogu Uredbi (EZ) br. 1126/2008 međunarodni računovodstveni standard (MRS) 36 Umanjenje imovine mijenja se u skladu s Prilogom ovoj Uredbi.

Članak 2.

Svako trgovačko društvo primjenjuje izmjene iz članka 1. najkasnije od početka svoje prve poslovne godine koja počinje 1. siječnja 2014. ili poslije.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu trećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 19. prosinca 2013.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 243, 11.9.2002., str. 1.

(2)  SL L 320, 29.11.2008., str. 1.


PRILOG

Objava podataka u vezi s nadoknadivom vrijednosti nefinancijske imovine

OBJAVA PODATAKA

130.

Subjekt je dužan objaviti sljedeće za svaki značajni gubitak od umanjenja priznat ili poništen tijekom razdoblja za pojedinu imovinu, uključujući goodwill, ili jedinicu koja stvara novac:

(a)

(e)

nadoknadivi iznos imovine (jedinice koja stvara novac) i je li nadoknadivi iznos imovine (jedinice koja stvara novac) njezina poštena vrijednost umanjena za troškove otuđenja ili njezina vrijednost pri uporabi;

(f)

ako je nadoknadivi iznos imovine njezina poštena vrijednost umanjena za troškove otuđenja, subjekt je dužan objaviti sljedeće podatke:

i.

razinu hijerarhije poštene vrijednosti (vidjeti MSFI 13) unutar koje je mjerenje poštene vrijednosti imovine (jedinice koja stvara novac) u cijelosti kategorizirano (ne uzimajući u obzir je li dostupan iznos „troškova otuđenja”);

ii.

za mjerenja poštene vrijednosti imovine razvrstana u Razinu 2 i Razinu 3 hijerarhije poštene vrijednosti, opis metoda procjene koje su upotrijebljene za mjerenje poštene vrijednosti umanjene za troškove otuđenja. Ako je došlo do promjene metode procjene, subjekt je tu promjenu dužan objaviti kao i razloge za njezino uvođenje; i

iii.

za mjerenja poštene vrijednosti imovine razvrstane u Razinu 2 i Razinu 3 hijerarhije poštene vrijednosti, sve ključne pretpostavke na temelju kojih je uprava odredila poštenu vrijednosti umanjenu za troškove otuđenja. Ključne pretpostavke su one pretpostavke na koje je nadoknadiva vrijednost imovine (jedinice koja stvara novac) najosjetljivija. Subjekt je dužan objaviti i diskontne stope kojima se koristio u tekućem mjerenju i prijašnjem mjerenju ako se poštena vrijednost umanjena za troškove otuđenja mjeri metodom sadašnje vrijednosti.

(g)

Procjene upotrijebljene za mjerenje nadoknadive vrijednosti jedinica koje stvaraju novac koje sadržavaju goodwill ili nematerijalnu imovinu s neodređenim korisnim vijekom uporabe

134.

Subjekt objavljuje podatke propisane podtočkama (a) do (f) za svaku jedinicu koja stvara novac (skupinu jedinica) za koju je knjigovodstvena vrijednost goodwilla ili nematerijalne imovine s neodređenim korisnim vijekom uporabe raspoređena na tu jedinicu (skupinu jedinica) znatna u usporedbi s ukupnom knjigovodstvenom vrijednosti goodwilla ili nematerijalne imovine s neodređenim korisnim vijekom uporabe subjekta:

(a)

(c)

osnovicu na kojoj je određena nadoknadiva vrijednost jedinice (skupine jedinica) (npr. vrijednost pri uporabi ili poštena vrijednost umanjena za troškove otuđenja);

(d)

PRIJELAZNE ODREDBE I DATUM STUPANJA NA SNAGU

138.

140.J

Točke 130. i 134. i naslov iznad točke 138. izmijenjeni su u svibnju 2013. Subjekt je dužan primjenjivati te izmjene za godišnja razdoblja koja započinju 1. siječnja 2014. ili kasnije. Dopuštena je ranija primjena. Subjekt te izmjene ne primjenjuje u razdobljima (uključujući usporedna razdoblja) u kojima istodobno ne primjenjuje i MSFI 13.


Top