Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R1370

Uredba Vijeća (EU) br. 1370/2013 od 16. prosinca 2013. o utvrđivanju mjera za određivanje određenih potpora i subvencija vezanih uz zajedničku organizaciju tržišta poljoprivrednih proizvoda

OJ L 346, 20.12.2013, p. 12–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1370/oj

20.12.2013   

HR

Službeni list Europske unije

L 346/12


UREDBA VIJEĆA (EU) br. 1370/2013

od 16. prosinca 2013.

o utvrđivanju mjera za određivanje određenih potpora i subvencija vezanih uz zajedničku organizaciju tržišta poljoprivrednih proizvoda

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 43. stavak 3.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

budući da:

(1)

Komunikacija Komisije, upućena Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru te Odboru regija, naslovljena „ZPP ususret 2020. godini: Odgovor na buduće izazove vezane uz hranu, prirodne resurse i teritorij” odredila je potencijalne izazove, ciljeve i smjerove Zajedničke poljoprivredne politike (ZPP) nakon 2013. S obzirom na raspravu o toj Komunikaciji, trebalo bi reformirati ZPP s učinkom od 1. siječnja 2014. Ta bi reforma trebala obuhvatiti sve glavne instrumente ZPP-a, uključujući Uredbu Vijeća (EZ) br. 1234/2007 (1). U kontekstu reformiranog regulatornog okvira, trebalo bi poduzeti mjere za određivanje cijena, pristojbi, potpore i količinskih ograničenja.

(2)

Radi jasnoće i transparentnosti za te bi odredbe trebalo predvidjeti zajedničku strukturu, ali pri tom zadržati politiku koja se provodi u svakom sektoru. U tu je svrhu primjereno razlikovati referentne pragove utvrđene u Uredbi (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (2), s jedne strane, i intervencijske cijene, s druge strane, te definirati potonje. Samo interventne cijene za javnu intervenciju odgovaraju primijenjenim administrativno određenim cijenama iz prve rečenice Priloga 3. stavka 8. Sporazumu WTO-a o poljoprivredi (tj. potpora tržišnoj cijeni). U tom kontekstu treba shvatiti da tržišna intervencija može biti u obliku javne intervencije i u drugim oblicima intervencije u kojima se ne upotrebljavaju prethodno utvrđene naznake cijena.

(3)

Trebalo bi predvidjeti razinu cijene javne intervencije po kojoj se vrši otkup po fiksnoj cijeni ili putem natječajnog postupka, uključujući slučajeve kada može biti potrebna prilagodba cijena javne intervencije. Također su potrebne mjere za količinska ograničenja pri izvršenju otkupa po fiksnoj cijeni. U oba bi slučaja cijene i količinska ograničenja trebala odražavati praksu i iskustvo stečeno iz okvira prethodnih organizacija zajedničkog tržišta.

(4)

Uredba (EU) br. 1308/2013 predviđa odobravanje potpore i za privatno skladištenje kao mjeru tržišne intervencije. Potrebno je predvidjeti mjere za utvrđivanje iznosa potpore. S obzirom na praksu i iskustvo stečeno u prethodnim organizacijama zajedničkog tržišta, primjereno je predvidjeti utvrđivanje iznosa potpore unaprijed i putem natječajnog postupka te je potrebno uzeti u obzir određene elemente kada se potpora utvrđuje unaprijed.

(5)

Kako bi se osiguralo dobro proračunsko upravljanje programom voća i povrća u školama trebalo bi utvrditi fiksnu gornju granicu potpore i Unije i najviše stope sufinanciranja. Kako bi se svim državama članicama omogućila provedba isplativog programa voća i povrća u školama, trebalo bi utvrditi određeni najniži iznos potpore Unije.

(6)

Kako bi se osiguralo pravilno funkcioniranje potpore za isporuku mlijeka i mliječnih proizvoda djeci u obrazovnim ustanovama te kako bi se osigurala fleksibilnost upravljanja takvim programom, trebalo bi utvrditi najveću količinu mlijeka prihvatljivog za potporu, kao i iznos potpore Unije.

(7)

Na temelju Uredbe (EU) br. 1308/2013, nekoliko mjera u sektoru šećera prestaje važiti na kraju tržišne godine 2016./2017. za šećer. kada se ukine sustav kvota.

(8)

Mjere za određivanje pristojbe za proizvodnju koja se obračunava na kvotu za šećer, kvotu za izoglukozu i kvotu za inulin sirup, predviđene u sektoru šećera, trebalo bi predvidjeti u ovoj Uredbi, u skladu s produljenjem sustava kvota do 30. rujna 2017.

(9)

Kako bi se osigurao učinkovit sustav proizvodnih subvencija za određene proizvode iz sektora šećera, trebalo bi utvrditi primjerene uvjete za određivanje iznosa proizvodne subvencije.

(10)

Trebalo bi utvrditi minimalnu cijenu za šećernu repu unutar kvote, koja je standardne kakvoće koju treba definirati, kako bi se osigurao primjeren životni standard uzgajivača šećerne repe i šećerne trske u Uniji.

(11)

Kako bi se izbjegla opasnost za situaciju na tržištu šećera zbog prikupljanja količina šećera, izoglukoze i inulin sirupa za koje primjenjivi uvjeti nisu ispunjeni, trebalo bi predvidjeti pristojbu za prekoračene količine.

(12)

U Uredbi (EU) br. 1308/2013 uspostavljen je mehanizam kojim bi se osigurala dostatna i uravnotežena isporuka šećera na tržišta Unije, kojim se Komisiji omogućuje poduzimanje odgovarajućih mjera radi postizanja ovog cilja. Budući da su instrumenti tržišnog upravljanja za primjenu ovog mehanizma privremene prilagodbe uvozne pristojbe koja se plaća na uvezeni sirovi šećer, kao i privremena primjena pristojbe za proizvodnju izvan proizvodne kvote koja se plasira na unutarnje tržište u svrhu prilagodbe ponude potražnji, u ovu bi Uredbu trebalo uključiti posebnu odredbu koja Komisiji omogućava primjenu takve pristojbe i utvrđivanje njezina iznosa.

(13)

Kako bi se osiguralo pravilno funkcioniranje sustava izvoznih subvencija, trebalo bi odrediti odgovarajuće mjere kojima će se utvrditi iznos subvencija. Osim toga, u sektoru žitarica i riže potrebno je odrediti odgovarajuće mjere kojima će se utvrditi korektivni iznosi i osigurati usklađivanje iznosa subvencije u skladu sa svim promjenama na razini interventne cijene.

(14)

Kako bi se osiguralo svakodnevno učinkovito upravljanje ZPP-om, mjere o utvrđivanju potpore, subvencija i cijena navedene u ovoj Uredbi trebalo bi ograničiti na sveobuhvatne uvjete koji omogućuju propisivanje konkretnih iznosa za posebne okolnosti svakog pojedinog slučaja. Radi osiguravanja jedinstvenih uvjeta za provedbu ove Uredbe, Komisiji bi trebalo dodijeliti provedbene ovlasti za utvrđivanje tih iznosa. Te bi se provedbe ovlasti trebale izvršavati uz pomoć Odbora za zajedničku organizaciju poljoprivrednih tržišta i u skladu s Uredbom (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća (3). Nadalje, kako bi se osigurao brz odgovor na brze promjene stanja na tržištu, Komisija bi trebala biti ovlaštena utvrditi nove razine subvencija, a u sektorima žitarica i riže, prilagoditi korektivni iznos bez primjene Uredbe (EU) br. 182/2011.

DONIJELO JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Područje primjene

Ova Uredba predviđa mjere za utvrđivanje cijena, pristojbi, potpore i količinskih ograničenja vezanih za zajedničku organizaciju poljoprivrednih tržišta utvrđenih u Uredbi (EU) br. 1308/2013.

Članak 2.

Cijene javne intervencije

1.   Razina cijene javne intervencije:

(a)

za običnu pšenicu, tvrdu (durum) pšenicu, ječam, kukuruz, rižu u ljusci i obrano mlijeko u prahu jednaka je odgovarajućem referentnom pragu navedenom u članku 7. Uredbe (EU) br. 1308/2013 u slučaju otkupa po fiksnoj cijeni te ne smije prelaziti odgovarajući referentni prag u slučaju otkupa putem natječaja;

(b)

za maslac je jednaka 90 % referentnog praga određenog u članku 7. Uredbe (EU) br 1308/2013 u slučaju otkupa po fiksnoj cijeni te ne prelazi 90 % referentnog praga u slučaju otkupa putem natječaja;

(c)

za govedinu i teletinu, ne smije biti viša od cijene iz članka 13. stavka 1. točke (c) Uredbe (EU) br. 1308/2013.

2.   Cijene javne intervencije za običnu pšenicu, tvrdu (durum) pšenicu, ječam, kukuruz i rižu u ljusci iz stavka 1. usklađuju se prema povećanju ili smanjenju tih cijena na temelju glavnih kriterija kvalitete za navedene proizvode.

3.   Komisija donosi provedbene akte kojima se utvrđuju povećanja ili smanjenja cijene javne intervencije proizvoda iz stavka 2. ovog članka prema uvjetima utvrđenima u navedenim provedbenim aktima. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 15 stavka 2.

Članak 3.

Cijene otkupa i primjenjiva količinska ograničenja

1.   Kada se javna intervencija pokrene u skladu s člankom 13. stavkom 1. točkom (a) Uredbe (EU) br. 1308/2013, otkup se izvršava po fiksnoj cijeni iz članka 2. ove Uredbe i neće prekoračivati sljedeća količinska ograničenja za svako razdoblje iz članka 12. Uredbe (EU) br. 1308/2013:

(a)

za običnu pšenicu, 3 milijuna tona;

(b)

za maslac, 50 000 tona;

(c)

za obrano mlijeko u prahu, 109 000 tona.

2.   Kada se javna intervencija pokrene u skladu s člankom 13. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 1308/2103:

(a)

za običnu pšenicu, maslac i obrano mlijeko u prahu iznad količinskih ograničenja iz stavka 1. ovog članka; i

(b)

za tvrdu (durum) pšenicu, ječam, kukuruz, neoljuštenu rižu i govedinu i teletinu,

otkup se vrši putem natječajnog postupka kako bi se utvrdila maksimalna otkupna cijena.

Maksimalna otkupna cijena ne premašuje relevantnu razinu iz članka 2. stavka 1. ove Uredbe te se utvrđuje putem provedbenih akata.

3.   U posebnim i propisno opravdanim okolnostima, Komisija može donijeti provedbene akte:

(a)

ograničavajuće natječajne postupke za državu članicu ili za regiju države članice, ili

(b)

podložno članku 2. stavku 1., utvrđujući otkupne cijene javne intervencije po državi članici ili po regiji države članice na temelju zabilježenih prosječnih tržišnih cijena.

4.   Otkupne cijene iz stavaka 2. i 3. za običnu pšenicu, tvrdu (durum) pšenicu, ječam, kukuruz i neoljuštenu rižu usklađuju se prema povećanju ili smanjenju tih cijena na temelju glavnih kriterija kvalitete za navedene proizvode.

Komisija donosi provedbene akte kojima se utvrđuju takva povećanja ili smanjenja.

5.   Provedbeni akti iz stavaka 2., 3. i 4. donose se u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 15. stavka 2.

6.   Komisija donosi, bez primjene postupka iz članka 15. stavka 2. provedbene akte u svrhu:

(a)

poštovanja interventnih ograničenja određenih u stavku 1. ovog članka; i

(b)

primjene natječajnog postupka iz stavka 2. ovog članka za običnu pšenicu, maslac i obrano mlijeko u prahu iznad količinskih ograničenja određenih u stavku 1. ovog članka.

Članak 4.

Potpora za privatno skladištenje

1.   Za utvrđivanje iznosa potpore za privatno skladištenje proizvoda navedenih u članku 17. Uredbe (EU) br. 1308/2013, kada se potpora odobrava u skladu s člankom 18. stavkom 2. te Uredbe, pokreće se natječajni postupak na ograničeno razdoblje ili se potpora utvrđuje unaprijed. Potpora se može utvrditi za državu članicu ili regiju države članice.

2.   Komisija donosi provedbene akte:

(a)

kada se primjenjuje natječajni postupak, s ciljem utvrđivanja maksimalnog iznosa potpore za privatno skladištenje;

(b)

kada se potpora utvrđuje unaprijed, s ciljem utvrđivanja iznosa potpore na temelju troškova skladištenja i/ili ostalih relevantnih tržišnih elemenata.

Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 15. stavka 2.

Članak 5.

Potpora za isporuku voća i povrća djeci

1.   Potpora Unije za nabavu voća i povrća, prerađevina od voća i povrća te proizvoda od banana za djecu iz članka 23. Uredbe (EU) br. 1308/2013 ne smije:

(a)

premašivati ni jednu od sljedećih granica:

i.

150 milijuna eura po školskoj godini;

ii.

75 % troškova isporuke i pripadajućih troškova iz članka 23. stavka 1. Uredbe (EU) br. 1308/2013, ili 90 % takvih troškova u slabije razvijenim regijama i najudaljenijim regijama iz članka 349. Ugovora; niti

(b)

pokrivati troškove osim troškova isporuke i srodnih troškova iz članka 23. stavka 1. Uredbe (EU) br. 1308/2013

Za potrebe točke (b) prvog podstavka „slabije razvijene regije” znači one regije koje su takvima definirane u članku 90. stavku 2. prvom podstavku točki (a) Uredbe (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (4).

2.   Svaka država članica koja sudjeluje u programu voća i povrća u školama prima potporu Unije u iznosu od najmanje 290 000 EUR.

Komisija donosi provedbene akte kojima se utvrđuje indikativna dodjela potpore iz stavka 1. ovog članka za svaku državu članicu na temelju kriterija iz članka 23. stavka 5. Uredbe (EU) br. 1308/2013.

Komisija izvršava procjenu najmanje svake tri godine je li indikativna dodjela dosljedna kriterijima iz članka 23. stavka 5. Uredbe (EU) br. 1308/2013. Prema potrebi, Komisija donosi provedbene akte kojima se utvrđuje nova indikativna dodjela.

Na zahtjev država članica, u skladu s člankom 23. stavkom 5. drugim podstavkom Uredbe (EU) br. 1308/2013, Komisija svake godine donosi provedbene akte kojima se utvrđuje konačna dodjela potpore iz stavka 1. ovog članka među državama članicama koje sudjeluju, u skladu s uvjetima utvrđenima u navedenom stavku.

Provedbeni akti iz ovog stavka donose se u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 15. stavka 2. ove Uredbe.

Članak 6.

Potpora za opskrbu učenika mlijekom i mliječnim proizvodima

1.   Potpora Unije za opskrbu učenika mlijekom i mliječnim proizvodima predviđena u članku 26. Uredbe (EU) br. 1308/2013 dodjeljuje se za maksimalnu količinu od 0,25 litara ekvivalenta mlijeka po učeniku dnevno.

2.   Potpora Unije iznosi EUR 18,15/100 kg za sve mlijeko.

3.   Komisija donosi provedbene akte kojima se utvrđuju iznosi potpore za mliječne proizvode koji ispunjavaju uvjete, osim mlijeka, posebno na temelju mliječnih komponenti dotičnog proizvoda. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom pregleda iz članka 15. stavka 2.

Članak 7.

Pristojba za proizvodnju u sektoru šećera

1.   Pristojba za proizvodnju za šećer iz kvote, izoglukoze iz kvote i inulin sirupa iz kvote predviđena u članku 128. Uredbe (EU) br. 1308/2013 utvrđuje se u iznosu od 12,00 EUR za tonu za šećer unutar kvote i inulin sirup unutar kvote. Za izoglukozu, pristojba za proizvodnju iznosi 50 % pristojbe koja se primjenjuje za šećer.

2.   Ukupni iznos pristojbe za proizvodnju koja se plaća u skladu sa stavkom 1. država članica naplaćuje od poduzeća na svojem državnom području na temelju kvote važeće za predmetnu tržišnu godinu.

Poduzeća izvršavaju plaćanje najkasnije do kraja veljače relevantne tržišne godine.

3.   Poduzeća Unije koja proizvode šećer i inulin sirup mogu zahtijevati od uzgajivača šećerne repe ili šećerne trske ili od dobavljača cikorije da snose do 50 % predmetne pristojbe za proizvodnju.

Članak 8.

Subvencija za proizvodnju u sektoru šećera

Subvenciju za proizvodnju u sektoru šećera, predviđenu u članku 129. Uredbe (EU) br. 1308/2013, utvrđuje Komisija putem provedbenih akata na temelju:

(a)

troškova nastalih zbog uporabe uvezenog šećera, koje bi morala snositi industrija u slučaju isporuke sa svjetskog tržišta; i

(b)

cijene viška šećera dostupnog na tržištu Unije ili, ako nema viška šećera na tom tržištu, referentnog praga za šećer utvrđenog u članku 7. stavku 1. točki (c) Uredbe (EU) br. 1308/2013;

Ti se provedbeni akti donose u skladu postupkom ispitivanja iz članka 15. stavka 2. ove Uredbe.

Članak 9

Najniža cijena šećerne repe

1.   Najniža cijena šećerne repe unutar kvote predviđena u članku 135. Uredbe (EU) br. 1308/2013 iznosi 26,29 EUR za tonu do kraja tržišne godine 2016./2017. za šećer 30. rujna 2017.

2.   Najniža cijena iz stavka 1. primjenjuje se na šećernu repu standardne kakvoće opisane u dijelu B Priloga III. Uredbi (EU) br. 1308/2013.

3.   Poduzeća za proizvodnju šećera koja otkupljuju šećernu repu unutar kvote prikladnu za preradu u šećer i namijenjenu za preradu u šećer unutar kvote obvezna su platiti barem najnižu cijenu, usklađenu prema povećanju ili smanjenju cijene, kako bi se omogućilo odstupanje od standardne kakvoće. Takva povećanja ili smanjenja utvrđuje Komisija putem provedbenih akata. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 15. stavka 2.

4.   Za količine šećerne repe koje odgovaraju količinama industrijskog šećera ili viška šećera za koje se plaća pristojba za prekoračene količine predviđene u članku 11., dotično poduzeće za proizvodnju šećera usklađuje kupovnu cijenu tako da je najmanje jednaka najnižoj cijeni za šećernu repu unutar kvote.

Članak 10.

Usklađivanje nacionalnih kvota za šećer

Vijeće može, u skladu s člankom 43. stavkom 3. Ugovora, na prijedlog Komisije, uskladiti kvote određene u Prilogu XII. Uredbi (EU) br. 1308/2013 slijedom svake odluke država članica donesene u skladu s člankom 138. te Uredbe.

Članak 11.

Pristojba za prekoračene količine u sektoru šećera

1.   Pristojba za prekoračene količine, uključujući kako je predviđeno u članku 142. Uredbe (EU) br. 1308/2013 utvrđuje se na razini dovoljno visokoj da se izbjegne prikupljanje količina iz navedenog članka. Pristojbu utvrđuje Komisija putem provedbenih akata. Ti se provedbeni akti donose u skladu postupkom ispitivanja iz članka 15. stavka 2. ove Uredbe.

2.   Pristojbu za prekoračene količine iz stavka 1. država članica obračunava poduzećima na svom državnom području na temelju proizvedenih količina iz tog stavka koje su utvrđene za ta poduzeća za predmetnu tržišnu godinu.

Članak 12.

Privremeni mehanizam tržišnog upravljanja u sektoru šećera

S ciljem osiguravanja dostatne i uravnotežene isporuke šećera tržištu Unije, do kraja tržišne godine 2016./2017. za šećer 30. rujna 2017., neovisno o članku 142. Uredbe (EU) br. 1308/2013, Komisija može, za količinu i potrebno vrijeme, primijeniti privremeno, putem provedbenih akata, pristojbu za prekoračene količine na proizvodnju izvan kvote iz članka 139. stavka 1. točke (e) navedene Uredbe.

Komisija utvrđuje navedenu pristojbu za prekoračene količine putem provedbenih akata.

Provedbeni akti iz ovog članka donose u skladu postupkom ispitivanja iz članka 15. stavka 2. ove Uredbe.

Članak 13.

Utvrđivanje izvoznih subvencija

1.   Prema uvjetima utvrđenima u članku 196. Uredbe (EU) br. 1308/2013 te kako je predviđeno u članku 198. te Uredbe, Komisija može donijeti provedbene akte kojima se utvrđuju izvozne subvencije:

(a)

u pravilnim razmacima, proizvode s popisa iz članka 196. stavka 1. Uredbe (EU) br. 1308/2013;

(b)

natječajnim postupkom za žitarice, rižu i šećer te mlijeko i mliječne proizvode.

Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 15. stavka 2. ove Uredbe.

2.   Pri određivanju izvoznih subvencija za određeni proizvod u obzir se uzima jedno ili više od sljedećeg:

(a)

postojeće stanje i budući trendovi s obzirom na:

i.

cijene i dostupnost tog proizvoda na tržištu Unije,

ii.

cijene tog proizvoda na svjetskom tržištu.

(b)

ciljevi zajedničke organizacije tržišta koji trebaju osigurati ravnotežu i prirodni razvoj cijena i trgovine na tom tržištu;

(c)

potreba da se izbjegnu smetnje koje bi mogle uzrokovati produljenu neravnotežu između ponude i potražnje na tržištu Unije,

(d)

gospodarski aspekt predloženih izvoza;

(e)

ograničenja koja proizlaze iz međunarodnih ugovora sklopljenih u skladu s Ugovorom;

(f)

potreba da se uspostavi ravnoteža između korištenja osnovnih proizvoda Unije u proizvodnji prerađene robe za izvoz u treće zemlje i korištenje proizvoda treće zemlje koji su došli na tržište u okviru dorade;

(g)

najpovoljniji marketinški troškovi i troškovi prijevoza od tržišta Unije do luka Unije ili drugih mjesta izvoza zajedno s troškovima slanja u odredišne zemlje;

(h)

potražnja na tržištu Unije;

(i)

u vezi sa sektorom svinjskog mesa, jaja i peradi, razlika između cijena u Uniji i cijena na svjetskom tržištu za količinu žitne krme potrebne za proizvodnju proizvoda tih sektora u Uniji.

3.   Kada je potrebno osigurati hitar odgovor na tržišne situacije koje se brzo mijenjaju, iznos subvencije može uskladiti Komisija, putem provedbenih akata, bilo na zahtjev države članice ili na vlastitu inicijativu. Ti se provedbeni akti donose bez primjene postupka iz članka 15. stavka 2.

Članak 14.

Posebne mjere za izvozne subvencije za žitarice i rižu

1.   Komisija može donijeti provedbene akte kojima se utvrđuju korektivni iznosi primjenjivi na izvozne subvencije utvrđene za sektore žitarica i riže. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 15. stavka 2.

Kada je potrebno, osigurati hitar odgovor na tržišne situacije koje se brzo mijenjaju, Komisija može donijeti provedbene akte, bez primjene postupka iz članka 15. stavka 2. kojim se vrše izmjene takvih korektivnih iznosa.

Komisija može primijeniti ovaj stavak na proizvode iz sektora žitarica i riže koji se izvoze u obliku prerađene robe u skladu s Uredbom Vijeća (EZ) br. 1216/2009 (5).

2.   Za prva tri mjeseca ove marketinške godine, subvencija koja se odnosi na izvoz slada, bilo na skladište na kraju prethodne marketinške godine bilo kao ječam u zalihi u to vrijeme, je ona koja bi se primijenila u odnosu na predmetnu izvoznu dozvolu za izvoz tijekom posljednjeg mjeseca prethodne marketinške godine.

3.   Subvenciju za proizvode navedene u dijelu I. točkama (a) i (b) Priloga I. Uredbi (EU) br. 1308/2013 utvrđenu u skladu s člankom 199. stavkom 2. navedene Uredbe, može uskladiti Komisija putem provedbenih akata, sukladno sa svim promjenama razine interventne cijene.

Prvi podstavak može se primijeniti, u cijelosti ili djelomično, na proizvode navedene dijelu I. točkama (c) i (d) Priloga I. Uredbi (EU) br. 1308/2013 kao i na proizvode navedene u dijelu I. navedenog Priloga koji su izvezeni u obliku prerađenih proizvoda u skladu s Uredbom (EZ) br. 1216/2009. U tom slučaju, Komisija, putem provedbenih akata, ispravlja prilagodbu iz prvog podstavka ovog stavka primjenom koeficijenta koji izražava omjer između količine osnovnog proizvoda i količine istog sadržanog u izvezenom prerađenom proizvodu ili korištenom u izvezenim proizvodima.

Provedbeni akti iz ovog stavka donose se u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 15. stavka 2. ove Uredbe.

Članak 15.

Postupak odbora

1.   Komisiji pomaže Odbor za zajedničku organizaciju poljoprivrednih tržišta koji se uspostavlja člankom 229. Uredbe (EU) br. 1308/2013. Navedeni Odbor je odbor u smislu Uredbe (EU) br. 182/2011.

2.   Kod upućivanja na ovaj stavak, primjenjuje se članak 5. Uredbe (EU) br. 182/2011.

Članak 16.

Korelacijska tablica

Upućivanja na odgovarajuće odredbe Uredbe (EZ) br. 1234/2007 nakon njezina stavljanja izvan snage Uredbom (EU) br. 1308/2013 smatraju se upućivanjima na ovu Uredbu i čitaju se u skladu s korelacijskom tablicom u Prilogu ovoj Uredbi.

Članak 17.

Stupanje na snagu i primjena

Ova Uredba stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 1. siječnja 2014.

Članci od 7. do 12. primjenjuju se do kraja tržišne godine 2016./2017. za šećer 30. rujna 2017.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 16. prosinca 2013.

Za Vijeće

Predsjednik

V. JUKNA


(1)  Uredba Vijeća (EZ) br. 1234/2007 od 22. listopada 2007. o uspostavljanju zajedničke organizacije poljoprivrednih tržišta i o posebnim odredbama za određene poljoprivredne proizvode (Uredba o jedinstvenom ZOT-u) (SL L 299, 16.11.2007., str. 1.).

(2)  Uredba (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/01 i (EZ) br. 1234/2007 (SL L 347, 20.12.2013., str. 671.).

(3)  Uredba (EZ) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. o utvrđivanju pravila i općih načela u vezi s mehanizmima nadzora država članica nad izvršavanjem provedbenih ovlasti Komisije (SL L 55, 28.2.2011., str. 13.).

(4)  Uredba (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1083/2006 (SL L 347, 20.12.2013., str. 320.).

(5)  Uredba Vijeća (EZ) br. 1216/2009 od 30. studenoga 2009. o utvrđivanju trgovinskih aranžmana primjenjivih na određenu robu dobivenu preradom poljoprivrednih proizvoda (SL L 328, 15.12.2009., str.10.).


PRILOG

KORELACIJSKA TABLICA

navedena u članku 16.

Uredba (EZ) br. 1234/2007

Ova Uredba

Članak 18. stavci 1. i 3.

Članak 2.

Članak 18. stavak 2. točka (a)

Članak 3. stavak 1. točka (a)

Članak 13. stavak 1. točka (c)

Članak 3. stavak 1. točka (b)

Članak 13. stavak 1. točka (d)

Članak 3. stavak 1. točka (c)

Članak 18. stavak 2. prvi podstavak

Članak 3. stavak 2.

Članak 18. stavak 2. drugi podstavak

Članak 3. stavak 3.

Članak 18. stavak 4.

Članak 3. stavak 4.

Članak 43. točka aa

Članak 3. stavak 5.

Članak 31. stavak 2.

Članak 4.

Članak 103.ga stavak 4.

Članak 5. stavak 1.

Članak 103.ga stavak 5.

Članak 5. stavak 2.

Članak 102. stavak 4.

Članak 6. stavak 1.

Članak 102. stavak 3.

Članak 6.. stavci 2. i 3.

Članak 51. stavak 2.

Članak 7. stavak 1..

Članak 51. stavak 3.

Članak 7. stavak 2.

Članak 51. stavak 4.

Članak 7. stavak 3.

Članak 97.

Članak 8.

Članak 49.

Članak 9.

Članak 64. stavak 2.

Članak 11. stavak 1.

Članak 64. stavak 3.

Članak 11. stavak 2.

Članak 164. stavak 2.

Članak 13. stavci 1. i 3.

Članak 164. stavak 3.

Članak 13. stavak 2.

Članak 164. stavak 4.

Članak 14. stavak 1.

Članak 165.

Članak 14. stavak 2.

Članak 166.

Članak 14. stavak 3.


Top