EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R1352

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1352/2013 оd 4. prosinca 2013. o uspostavi obrazaca utvrđenih Uredbom (EU) br. 608/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o carinskoj provedbi prava intelektualnog vlasništva

OJ L 341, 18.12.2013, p. 10–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 15/05/2018

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/1352/oj

18.12.2013   

HR

Službeni list Europske unije

L 341/10


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 1352/2013

оd 4. prosinca 2013.

o uspostavi obrazaca utvrđenih Uredbom (EU) br. 608/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o carinskoj provedbi prava intelektualnog vlasništva

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 608/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. lipnja 2013. o carinskoj provedbi prava intelektualnog vlasništva i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1383/2003 (1), a posebno njezin članak 6. stavak 1. i članak 12. stavak 7.,

nakon savjetovanja s Europskim nadzornikom za zaštitu podataka,

budući da:

(1)

Uredbom (EU) br. 608/2013 utvrđuju se uvjeti i postupci za postupanje carinskih tijela u slučaju da je roba za koju postoji sumnja da povređuje prava intelektualnog vlasništva podložna, ili je trebala biti podložna, carinskom nadzoru ili carinskoj provjeri u skladu s Uredbom Vijeća (EEZ) br. 2913/92 (2).

(2)

U skladu s Uredbom (EU) br. 608/2013 osobe i subjekti koji imaju na to pravo mogu podnijeti zahtjev nadležnoj carinskoj službi da carinska tijela poduzmu mjere u vezi s takvom robom (zahtjev za mjere), kao i zahtjev za produženje razdoblja u kojem carinska tijela trebaju poduzeti mjere u skladu s prethodno odobrenim zahtjevom (zahtjev za produženje).

(3)

Kako bi se osigurali ujednačeni uvjeti za zahtjeve za mjere i zahtjeve za produženje potrebno je uspostaviti standardne obrasce.

(4)

Ti standardni obrasci trebali bi zamijeniti obrasce utvrđene Uredbom Komisije (EZ) br. 1891/2004 (3) o provedbi Uredbe (EZ) br. 1383/2003, koja će se staviti izvan snage Uredbom (EU) br. 608/2013.

(5)

Uredbu Komisije (EZ) br. 1891/2004 potrebno je stoga staviti izvan snage.

(6)

Uredba (EU) br. 608/2013 primjenjuje se od 1. siječnja 2014. te stoga ovu Uredbu treba primjenjivati od tog datuma.

(7)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Odbora za Carinski zakonik iz članka 34. stavka 1. Uredbe (EU) br. 608/2013.

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

1.   Zahtjev za poduzimanje mjera carinskih nadležnih tijela u vezi s robom za koju postoji sumnja da povređuje prava intelektualnog vlasništva (zahtjev) iz članka 6. Uredbe (EU) br. 608/2013 podnosi se s pomoću obrasca utvrđenog u Prilogu I. ovoj Uredbi.

2.   Zahtjev za produženje vremenskog roka u kojem carinska tijela trebaju poduzeti mjere (zahtjev za produženje) iz članka 12. Uredbe (EU) br. 608/2013 podnosi se s pomoću obrasca utvrđenog u Prilogu II. ovoj Uredbi.

3.   Obrasci utvrđeni u Prilozima I. i II. ispunjavaju se u skladu s uputama za ispunjavanje navedenima u Prilogu III.

Članak 2.

Ne dovodeći u pitanje članak 5. stavak 6. Uredbe (EU) br. 608/2013 obrasce utvrđene u Prilozima I. i II. ovoj Uredbi može se, ako je potrebno, čitko ispuniti rukom.

Obrasci ne smiju sadržavati izbrisane ili precrtane riječi ili druge izmjene i izdaju se u dva primjerka.

Rukom se obrasce ispunjava tintom i velikim tiskanim slovima.

Članak 3.

Uredba Komisije (EZ) br. 1891/2004 stavlja se izvan snage.

Članak 4.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 1. siječnja 2014.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 4. prosinca 2013.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 181, 29.6.2013., str. 15.

(2)  Uredba Vijeća (EEZ) br. 2913/92 od 12. listopada 1992. o donošenju Carinskog zakonika Zajednice (SL L 302, 19.10.1992., str. 1.).

(3)  Uredba Komisije (EZ) br. 1891/2004 od 21. listopada 2004. kojom se utvrđuju odredbe za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1383/2003 o carinskom postupanju u vezi s robom za koju postoji sumnja da povređuje određena prava intelektualnog vlasništva i o mjerama koje se poduzimaju u vezi s robom za koju je utvrđeno da povrjeđuje spomenuta prava (SL L 328, 30.10.2004., str. 16.).


PRILOG I.

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image


PRILOG II

Image

Image

Image

Image


PRILOG III.

UPUTE ZA ISPUNJAVANJE

I.   OPIS RUBRIKA U OBRASCU ZA ZAHTJEV ZA MJERE IZ PRILOGA I. KOJI ISPUNJAVA PODNOSITELJ ZAHTJEVA

Rubrike u obrascu označene zvjezdicom (*) obvezne su i potrebno ih je ispuniti.

Ako je jedno ili više polja u rubrici označeno znakom (+), potrebno je ispuniti barem jedno od tih polja.

U rubrike s oznakom „za službenu uporabu” ne unose se podaci.

Rubrika 1.:   Podnositelj zahtjeva

U ovu se rubriku unose podaci o podnositelju zahtjeva. Oni sadrže informacije o imenu i prezimenu te punoj adresi podnositelja zahtjeva, njegov broj telefona, mobilnog telefona ili telefaksa. Podnositelj zahtjeva po potrebi može unijeti svoj porezni identifikacijski broj, bilo koji drugi nacionalni registracijski broj i registracijski i identifikacijski broj svojega gospodarskog subjekta (broj EORI), a to je jedinstveni broj u cijeloj Uniji koji carinsko tijelo države članice izdaje gospodarskim subjektima koji sudjeluju u carinskim aktivnostima. Podnositelj po potrebi može unijeti svoju adresu e-pošte i adresu svojeg web-mjesta.

Rubrika 2.:   Zahtjevi na razini Unije/nacionalnoj razini

Potrebno je označiti odgovarajuću rubriku kako bi se navelo je li riječ o zahtjevu na nacionalnoj razini ili na razini Unije, kako je navedeno u točkama (10) i (11) članka 2. Uredbe (EU) br. 608/2013.

Rubrika 3.:   Status podnositelja zahtjeva

Potrebno je označiti odgovarajuću rubriku kako bi se naznačio status podnositelja zahtjeva u smislu članka 3. Uredbe (EU) br. 608/2013. Zahtjevu je potrebno priložiti dokumente kojima se nadležnoj carinskoj službi dokazuje da podnositelj zahtjeva ima pravo na podnošenje zahtjeva.

Rubrika 4.:   Zastupnik koji podnosi zahtjev u ime podnositelja zahtjeva

Ako podnositelj zahtjeva podnosi zahtjev preko zastupnika, u ovu je rubriku potrebno unijeti podatke o zastupniku. Zahtjev treba sadržavati dokaz o njegovoj ovlasti za zastupanje u skladu sa zakonodavstvom države članice u kojoj se zahtjev podnosi te je potrebno označiti odgovarajuću rubriku.

Rubrika 5.:   Vrsta prava na koje se zahtjev odnosi

Vrsta (vrste) prava intelektualnog vlasništva koja se provode navode se označivanjem odgovarajuće rubrike.

Rubrika 6.:   Država članica ili, u slučaju zahtjeva na razini Unije, države članice u kojima se traži postupanje carinskih tijela

Država članica ili, u slučaju zahtjeva na razini Unije, države članice u kojima se traži postupanje carinskih tijela navodi se označivanjem odgovarajuće rubrike.

Rubrika 7.:   Zastupnik za pravna pitanja

U ovoj se rubrici navode pojedinosti o zastupniku kojeg podnositelj zahtjeva imenuje za pravna pitanja.

Rubrika 8.:   Zastupnik za tehnička pitanja

Ako je zastupnik za tehnička pitanja različit od zastupnika navedenog u rubrici 7., u ovoj se rubrici navode pojedinosti o zastupniku za tehnička pitanja.

Rubrika 9.:   Pojedinosti o imenovanim zastupnicima za pravna i tehnička pitanja u slučaju zahtjeva na razini Unije

U slučaju zahtjeva na razini Unije, pojedinosti o zastupniku ili zastupnicima koje imenuje podnositelj zahtjeva za rješavanje tehničkih i pravnih pitanja u državama članicama navedenima u rubrici 6. navode se u posebnom prilogu koji sadrži elemente informacija koje je potrebno upisati u u rubrike 7. i 8. Ako je zastupnik imenovan za više država članica, potrebno je jasno navesti za koju je državu članicu imenovan.

Rubrika 10.:   Postupak u slučaju malih pošiljki

Ako podnositelj zahtjeva želi zatražiti primjenu postupka za uništenje robe za male pošiljke iz članka 26. Uredbe (EU) br. 608/2013, potrebno je označiti ovu rubriku.

Rubrika 11.:   Popis prava na koja se zahtjev odnosi

U ovu se rubriku unose informacije o pravu ili pravima koja je potrebno provesti.

U stupcu „Br.” unose se odgovarajući brojevi za svako pravo intelektualnog vlasništva na koje se zahtjev odnosi.

U stupcu „Vrsta prava” unosi se vrsta prava intelektualnog vlasništva s pomoću odgovarajućih kratica koje se nalaze u zagradama u rubrici 5.

U stupcu „Popis robe na koju se pravo odnosi” unosi se vrsta robe obuhvaćene odgovarajućim pravom intelektualnog vlasništva u pogledu koje podnositelj zahtjeva traži provedbu carinskih mjera.

Podrubrika „Ograničeno postupanje” u rubrikama 12.–28.

Ovu je rubriku potrebno označiti ako podnositelj zahtjeva traži da informacije koje navodi u rubrikama 12.–28. budu obuhvaćene ograničenim postupanjem u smislu članka 31. stavka 5. Uredbe (EU) 608/2013.

Stranica 2.:   Informacije o izvornoj robi u rubrikama 12.–19.

Podnositelj zahtjeva prema potrebi unosi u rubrike 12.–19. posebne i tehničke podatke o izvornoj robi, informacije kojima se carinskim tijelima omogućuje jednostavna identifikacija robe za koju se sumnja da povrjeđuje prava intelektualnog vlasništva i informacije koje se odnose na analizu i procjenu carinskih tijela u pogledu rizika od povrede predmetnih prava intelektualnog vlasništva.

Rubrika 12.:   Podaci o robi

Rubrika 12. sadržava opis izvorne robe, uključujući opremu i grafičke simbole, njihovu oznaku kombinirane nomenklature i vrijednost na unutarnjem tržištu EU-a. Podnositelj zahtjeva po potrebi prilaže slike navedene robe. Informacije su raspoređene prema različitim vrstama robe ili različitim izborima robe.

Rubrika 13.:   Prepoznatljiva svojstva robe

Rubrika 13. sadržava informacije o tipičnim svojstvima izvorne robe, poput etiketa, oznaka, zaštitnih niti, holograma, dugmadi, visećih etiketa i linijskih kodova, uz navođenje točnog mjesta svojstava na robi i njihova izgleda.

Rubrika 14.:   Mjesto proizvodnje

Rubrika 14. sadržava informacije o mjestu proizvodnje izvorne robe.

Rubrika 15.:   Uključena trgovačka društva

Rubrika 15. sadržava informacije o ovlaštenim uvoznicima, dobavljačima, proizvođačima, prijevoznicima, primateljima ili izvoznicima. Informacije su raspoređene prema različitim vrstama robe.

Rubrika 16.:   Trgovci:

Rubrika 16. sadržava informacije o osobama ili subjektima ovlaštenima za trgovanje proizvodima koji uključuju primjenu prava intelektualnog vlasništva čija se provedba zahtijeva. Informacije se odnose na ime, adresu i registracijski broj, poput broja EORI, navedenih osoba ili subjekata. Informacije također moraju obuhvaćati podatke o tome kako nositelji licence mogu dokazati da su ovlašteni za primjenu predmetnih prava intelektualnog vlasništva.

Rubrika 17.:   Informacije o carinskoj obradi i distribuciji robe

Rubrika 17. sadržava informacije o kanalima za distribuciju izvorne robe, poput informacija koje se odnose na središnja skladišta, odjele za otpremu, prijevozna sredstva, prometne pravce i isporuku te o carinskim postupcima i uredima u kojima se provodi carinjenje izvorne robe.

Rubrika 18.:   Pakiranja

Ova rubrika sadržava informacije o pakiranju izvorne robe, poput sljedećeg:

a)

vrsta pakiranja koja se navodi s pomoću odgovarajućih oznaka iz Priloga 38. Uredbi Komisije (EEZ) br. 2454/93 (1);

b)

tipična svojstva pakiranja (npr. etikete, oznake, zaštitne niti, hologrami, dugmad, viseće etikete i linijski kodovi), uključujući točno mjesto svojstava na pakiranju;

c)

posebni dizajn pakiranja (boja, oblik);

d)

po potrebi, slike predmetne robe.

Rubrika 19.:   Prateća dokumentacija

Rubrika 19. sadržava informacije o dokumentima priloženima izvornoj robi, poput brošura, uputa za uporabu, jamstava ili drugih sličnih dijelova.

Stranica 3:   Informacije o robi kojom se povređuje pravo u rubrikama 20.–27.

U rubrike 20.–27. podnositelj zahtjeva po potrebi unosi informacije koje se odnose na analizu i procjenu carinskih tijela u pogledu rizika od povrede predmetnih prava intelektualnog vlasništva.

Rubrika 20.:   Podaci o robi

Rubrika 20. sadržava opis robe za koju se sumnja da se njome povređuje pravo intelektualnog vlasništva (roba kojom se povređuje pravo), uključujući opremu i grafičke simbole. Podnositelj zahtjeva prema potrebi prilaže slike navedene robe. Informacije su raspoređene prema različitim vrstama robe ili različitim izborima robe.

Rubrika 21.:   Prepoznatljiva svojstva robe

Rubrika 21. sadržava informacije o tipičnim svojstvima robe za koju se sumnja da se njome povređuje pravo, poput etiketa, oznaka, zaštitnih niti, holograma, dugmadi, visećih etiketa i linijskih kodova, uz navođenje točnog mjesta svojstava na robi i njihova izgleda.

Rubrika 22.:   Mjesto proizvodnje

Rubrika 22. sadržava informacije o poznatom ili pretpostavljanom mjestu podrijetla, izvoru i isporuci robe kojom se povređuje pravo.

Rubrika 23.:   Uključena trgovačka društva

Rubrika 23. sadržava informacije o uvoznicima, dobavljačima, proizvođačima, prijevoznicima, primateljima ili izvoznicima za koje se sumnja da su sudjelovali u povredama odgovarajućih prava intelektualnog vlasništva.

Rubrika 24.:   Trgovci:

Rubrika 24. sadržava informacije o osobama ili subjektima koji nisu ovlašteni za trgovanje proizvodima koji uključuju primjenu prava intelektualnog vlasništva čija se provedba zahtijeva i koji su prije trgovali tim proizvodima u Uniji.

Rubrika 25.:   Informacije o distribuciji robe

Rubrika 25. sadržava informacije o kanalima za distribuciju robe kojom se povređuje pravo, poput informacija koje se odnose na skladišta, odjele za otpremu, prijevozna sredstva, prometne pravce i isporuku te o carinskim postupcima i uredima u kojima se provodi carinjenje robe kojom se povređuje pravo.

Rubrika 26.:   Pakiranja

Ova rubrika sadržava informacije o pakiranju robe za koju se sumnja da se njome povređuje pravo, poput sljedećeg:

a)

vrsta pakiranja koja se navodi s pomoću odgovarajućih oznaka iz Priloga 38. Uredbi (EEZ) br. 2454/93;

b)

tipična svojstva pakiranja (npr. etikete, oznake, hologrami, dugmad, viseće etikete i linijski kodovi), uključujući točno mjesto svojstava na pakiranju;

c)

posebni dizajn pakiranja (boja, oblik);

d)

po potrebi, slike predmetne robe.

Rubrika 27.:   Prateća dokumentacija

Rubrika 27. sadržava informacije o dokumentima priloženima robi za koju se sumnja da se njome povređuje pravo, poput brošura, uputa za uporabu, jamstava ili drugih sličnih dijelova.

Rubrika 28.:   Dodatne informacije

U rubrici 28. podnositelj zahtjeva može unijeti sve dodatne informacije koje se odnose na analizu i procjenu carinskih tijela u pogledu rizika od povrede predmetnih prava intelektualnog vlasništva, poput posebnih informacija o planiranim dostavama robe za koju se sumnja da se njome povređuje pravo, uključujući specifične i detaljne informacije o prijevoznim sredstvima, spremnicima i uključenim osobama.

Rubrika 29.:   Preuzimanje obveza

Ne mijenjajte tekst i ne upisujte podatke u ovu rubriku.

Rubrika 30.:   Potpis

U rubrici 30. podnositelj zahtjeva ili zastupnik podnositelja zahtjeva naveden u rubrici 4. unosi mjesto i datum ispunjavanja zahtjeva i potpisuje. Ime potpisnika upisuje se velikim tiskanim slovima.

II.   OPIS RUBRIKA U OBRASCU ZA ZAHTJEV ZA PRODUŽENJE IZ PRILOGA II. KOJI ISPUNJAVA NOSITELJ ODOBRENJA

Rubrike u obrascu označene zvjezdicom (*) obvezne su i potrebno ih je ispuniti.

Ako je jedno ili više polja u rubrici označeno znakom (+), potrebno je ispuniti barem jedno od tih polja.

Ne upisujte podatke u rubrike s oznakom „za službenu uporabu”.

Rubrika 1.:   Podaci o nositelju odobrenja

U ovu se rubriku unose podaci o nositelju odobrenja.

Rubrika 2.:   Zahtjev za produženje

U ovu se rubriku upisuje registracijski broj zahtjeva koji uključuje prve dvije znamenke koje predstavljaju oznaku iso/alpha-2 države članice koja je izdala odobrenje. Označivanjem odgovarajuće rubrike nositelj odobrenja navodi traži li promjene informacija u zahtjevu.

Rubrika 3.:   Potpis

U rubrici 3. nositelj odobrenja ili zastupnik nositelja odobrenja unosi mjesto i datum ispunjavanja zahtjeva i potpisuje. Ime potpisnika upisuje se velikim tiskanim slovima.


(1)  Uredba Komisije (EEZ) br. 2454/93 od 2. srpnja 1993. o utvrđivanju odredaba za provedbu Uredbe Vijeća (EEZ) br. 2913/92 o Carinskom zakoniku zajednice (SL L 253, 11.10.1993., str. 1.).


Top