Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R1318

Uredba (EU) br. 1318/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2013. o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 1217/2009 o uspostavi sustava za prikupljanje knjigovodstvenih podataka o prihodima i poslovnim aktivnostima poljoprivrednih gospodarstava u Europskoj zajednici

OJ L 340, 17.12.2013, p. 1–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1318/oj

17.12.2013   

HR

Službeni list Europske unije

L 340/1


UREDBA (EU) br. 1318/2013 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 22. listopada 2013.

o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 1217/2009 o uspostavi sustava za prikupljanje knjigovodstvenih podataka o prihodima i poslovnim aktivnostima poljoprivrednih gospodarstava u Europskoj zajednici

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 43. stavak 2.,

uzimajući u obzir prijedlog Komisije,

nakon prosljeđivanja nacrta zakonodavnog akta nacionalnima parlamentima,

uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora (1),

u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom (2),

budući da:

(1)

Uredba Vijeća (EZ) br. 1217/2009 od 30. studenoga 2009. o uspostavi sustava za prikupljanje knjigovodstvenih podataka o prihodima i poslovnim aktivnostima poljoprivrednih gospodarstava u Europskoj zajednici (3) dodjeljuje ovlasti Komisiji u cilju provođenja nekih odredbi te Uredbe. Kao posljedica stupanja na snagu Lisabonskog ugovora, te provedbene ovlasti trebaju biti usklađene s člancima 290. i 291. Ugovora o funkcioniranju Europske unije („Ugovor”).

(2)

Kako bi se dopunili ili izmijenili određeni elementi Uredbe (EZ) br. 1217/2009 koji nisu ključni, ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora trebalo bi delegirati Komisiji u pogledu izmjene Priloga I. u pogledu područnih jedinica po državama članicama u sustavu poljoprivrednih knjigovodstvenih podataka (FADN), propisivanje pravilâ za utvrđivanje praga za ekonomsku veličinu gospodarstava koja podnose izvješća i pravila za donošenje plana odabira gospodarstava koja podnose izvješća, utvrđivanje referentnog razdoblja za standardni obujam proizvodnje, definiranje općih i glavnih vrsta poljoprivredne proizvodnje, određivanje glavnih skupina knjigovodstvenih podataka koji će se prikupljati i donošenje općih pravila o knjigovodstvenim podacima koji će biti uključeni u izvješće o poljoprivrednom gospodarstvu. Od posebne je važnosti da Komisija, u okviru svog rada na pripremama, provodi odgovarajuće konzultacije, uključujući i one na stručnoj razini. Kod pripremanja i sastavljanja delegiranih akata Komisija bi trebala osigurati istodobnu, pravovremenu i primjerenu dostavu relevantnih dokumenata Europskom parlamentu i Vijeću.

(3)

Kako bi se osigurali jednaki uvjeti za provedbu Uredbe (EZ) br. 1217/2009, te kako bi se izbjegla diskriminacija među poljoprivrednicima, Komisiji bi trebalo dodijeliti provedbene ovlasti za utvrđivanje praga za ekonomsku veličinu gospodarstava koja podnose izvješća, broja gospodarstava koja podnose izvješća po državi članici i po područnim jedinicama FADN-a, uspostavljanje i ažuriranje metoda i modela za obavještavanje Komisije o odabiru plana, utvrđivanje postupaka i metoda obračuna primjenjivih na tipologiju Unije kao i detaljnih pravila o radu nacionalnih odbora za sustav podataka i agencija za vezu država članica, te propisivanje oblika i izgleda izvješća poljoprivrednog gospodarstva, kao i detaljnih pravila o standardnoj naknadi za sustav poljoprivrednih knjigovodstvenih podataka u vezi s FADN-om.. Te bi ovlasti trebalo izvršavati u skladu s Uredbom (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. o utvrđivanju pravila i općih načela u vezi s mehanizmima nadzora država članica nad izvršavanjem provedbenih ovlasti Komisije (4).

(4)

Radi pojednostavljenja te u svjetlu iskustava stečenih primjenom Uredbe (EZ) br. 1217/2009, neke od odredbi te Uredbe trebalo bi prilagoditi ili brisati.

(5)

U skladu s člankom 1. stavku 3. Uredbe (EZ) br. 1217/2009, izvješća na temelju podataka FADN-a podnose se Europskom parlamentu i Vijeću jednom godišnje, a osobito za godišnje utvrđivanje cijena poljoprivrednih proizvoda. Međutim, u praksi se takva izvješća više ne podnose tim institucijama u tu svrhu određivanja cijena poljoprivrednih proizvoda. Kako bi se osigurao jednostavan i praktičan pristup godišnjim analitičkim izvješćima temeljenim na FADN-u za korištenje od strane drugih institucija i javnosti, trebalo bi osigurati da izvješća koja pokrivaju odabrane sektore budu objavljena na za to određenoj internetskoj stranici.

(6)

Članak 5. stavak 3. Uredbe (EZ) br. 1217/2009 utvrđuje maksimalan broj gospodarstava koja podnose izvješća. Svrha te odredbe jest postavljanje proračunskog ograničenja na prikupljanje podataka FADN-a. Kako je sada to proračunsko ograničenje određeno postupkom za pripremu i donošenje godišnjeg proračuna Unije, ograničenje utvrđeno u članku 5. stavku 3. Uredbe (EZ) br. 1217/2009 više nije potrebno.

(7)

Poglavlje II. Uredbe (EZ) br. 1217/2009 sadrži pravila o tome kako se utvrđuju prihodi poljoprivrednih gospodarstava, dok su pravila o analizi poslovanja poljoprivrednih gospodarstava utvrđena u Poglavlju III. iste Uredbe. Obje vrste praćenja podliježu u suštini istim pravilima te je, stoga, radi pojednostavljivanja primjereno spojiti te odredbe u jedinstveno poglavlje koje se odnose na obje vrste praćenja.

(8)

Uredba (EZ) br. 1217/2009 sadrži daljnje odredbe koje više ne odražavaju praksu u okviru te Uredbe. Konkretno, Komisija ne zahtijeva od država članica da dostavljaju gospodarstvima koja podnose izvješća popis knjigovodstvenih ureda koje mogu odabrati, jer većina gospodarstva ima vlastitog knjigovođu ili knjigovodstveni ured koji dostavlja podatke FADN-u ili podatke prikuplja izravno ured za veze odnosno njegovi ugovaratelji. Nadalje, Komisija više ne traži izvješća o provedbi plana za odabir gospodarstava koja podnose izvješća odobrenih od strane nacionalnih odbora.

(9)

Uredbu (EZ) br. 1217/2009 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELI SU OVU UREDBU:

Članak 1.

Uredba (EZ) br. 1217/2009 mijenja se kako slijedi:

1.

naslov Uredbe zamjenjuje se sljedećim:

2.

naslov poglavlja I. zamjenjuje se sljedećim:

„STVARANJE SUSTAVA POLJOPRIVREDNIH KNJIGOVODSTVENIH PODATAKA UNIJE”;

3.

članak 1. mijenja se kako slijedi:

(a)

stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.   Kako bi se zadovoljile potrebe zajedničke poljoprivredne politike, osniva se sustav poljoprivrednih knjigovodstvenih podataka Unije (‚FADN’ ili sustav podataka) za prikupljanje poljoprivrednih knjigovodstvenih podataka.”;

(b)

stavak 3. zamjenjuje se sljedećim:

„3.   Podaci dobiveni na temelju ove Uredbe služe prvenstveno kao osnova za sastavljanje izvješća Komisije o stanju poljoprivrede i poljoprivrednih tržišta, kao i o prihodima iz poljoprivrede u Uniji. Ta izvješća moraju biti javno dostupna na za to namijenjenoj internetskoj stranici.”;

4.

članak 2. mijenja se kako slijedi:

(a)

u točki (a), riječ „subjekt” zamjenjuje se riječju „poljoprivrednik”;

(b)

točka (b) zamjenjuje se sljedećim:

„(-b)

‚poljoprivredno gospodarstvo’ znači subjekt poljoprivrednog poslovanja u skladu s onim kako se obično koristi u kontekstu poljoprivrednih praćenja i popisa Unije;

(b)

‚kategorija poljoprivrednog gospodarstva’ znači skupina poljoprivrednih gospodarstava koja pripadaju istoj kategoriji u pogledu vrste poljoprivredne proizvodnje i ekonomske veličine, kako je određeno u tipologiji Unije za poljoprivredna gospodarstva;”;

(c)

točka (d) zamjenjuje se sljedećim:

„(d)

‚područna jedinica sustava poljoprivrednih knjigovodstvenih podataka’ ili ‚područna jedinica FADN-a’ znači državno područje države članice ili bilo koji njegov dio koji je određen granicama s ciljem odabira gospodarstava koja podnose izvješća, (popis takvih područnih jedinica utvrđen je u Prilogu I.);”;

(d)

dodaje se sljedeća točka:

„(f)

‚standardni prinos’ znači standardna vrijednost bruto proizvodnje.”;

5.

članak 3. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 3.

Kako bi se osiguralo da se popis područnih jedinica FADN-a može ažurirati na temelju zahtjeva neke države članice, Komisija je ovlaštena za donošenje akata u skladu s člankom 19.a o izmjeni Priloga I. u pogledu popisa područnih jedinica FADN-a po državi članici.”;

6.

naslov poglavlja II. zamjenjuje se sljedećim:

„PODACI ZA ODREĐIVANJE PRIHODA I ANALIZU POSLOVANJA POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA”;

7.

članak 4. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 4.

Ovo poglavlje primjenjuje se na prikupljanje knjigovodstvenih podataka za potrebe određivanja godišnjih prihoda i analize poslovanja poljoprivrednih gospodarstava.

Ti podaci prikupljaju se putem redovitih i izvanrednih praćenja.”;

8.

članak 5. mijenja se kako slijedi:

(a)

stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.   Područje praćenja iz članka 1. stavka 2. uključuje poljoprivredna gospodarstva čija je ekonomska veličina jednaka ili veća od praga izraženog u eurima koji odgovara jednom od razreda donje granice ekonomske veličine kako je određeno u tipologiji Unije za poljoprivredna gospodarstva iz članka 5.b.

Komisija donosi delegirane akte, u skladu s člankom 19.a, kojima se utvrđuju pravila za određivanje praga iz prvog podstavka ovog stavka.

Na temelju podataka dobivenih od država članica, Komisija donosi provedbene akte utvrđujući prag naveden u prvom podstavku. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 19.b stavka 2.”;

(b)

u stavku 2. točka (c) zamjenjuje se sljedećim:

„(c)

koja su, zajedno s drugim poljoprivrednim gospodarstvima i na razini svake područne jedinice FADN-a, reprezentativna za područje praćenja.”;

(c)

stavci 3. i 4. brišu se;

9.

umeću se sljedeći članci:

„Članak 5.a

1.   Svaka država članica izrađuje plan za odabir gospodarstava koja podnose izvješća koji osigurava reprezentativni knjigovodstveni uzorak za praćenje podataka.

Komisija donosi delegirane akte u skladu s člankom 19.a kojima se utvrđuju pravila po kojima će države članice izraditi takve planove. Takva pravila osiguravaju da su planovi za odabir gospodarstava koja podnose izvješća:

sastavljeni na temelju najnovijih statističkih podataka,

prikazani u skladu s tipologijom Unije za poljoprivredna gospodarstva, te da

navode, posebice, distribuciju gospodarstava koja podnose izvješća po kategoriji gospodarstva i detaljna pravila za njihov odabir.

2.   U skladu s pravilima donesenima u skladu sa stavkom 1., a na temelju podataka dobivenih od država članica, Komisija donosi provedbene akte kojima se određuje broj gospodarstava koja podnose izvješća po državi članici i po područnim jedinicama FADN-a. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 19.b stavka 2.

3.   Broj gospodarstava koja podnose izvješća koji se odabire po područnoj jedinici FADN-a može se razlikovati od broja utvrđenih u provedbenim aktima koji će biti usvojeni u skladu sa stavkom 2. za najviše 20 % u bilo kojem smjeru, uz uvjet da se poštuje ukupan broj gospodarstava koja podnose izvješća države članice.

4.   Komisija donosi provedbene akte kojima se utvrđuju i ažuriraju modeli i metode koji se odnose na oblik i sadržaj podataka o kojima će države članice obavještavati Komisiju. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 19.b stavka 2.

Članak 5.b

1.   Poljoprivredna gospodarstva razvrstavaju se na jedinstven način prema tipologiji Unije za poljoprivredna gospodarstva (‚tipologija’) ovisno o vrsti poljoprivredne proizvodnje, njihovoj ekonomskoj veličini i važnosti drugih izravno povezanih profitabilnih aktivnosti.

Tipologija se posebno koristi za prikazivanje podataka, prema vrsti poljoprivredne proizvodnje i razredu ekonomske veličine, prikupljenih putem praćenja strukture poljoprivrednih gospodarstava Unije i FADN-a.

2.   Vrsta poljoprivredne proizvodnje gospodarstva određuje se relativnim doprinosom standardnog prinosa različitih obilježja tog gospodarstva u odnosu na ukupni standardni prihod gospodarstva.

U skladu s člankom 19.a, Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte kojima utvrđuje referentno razdoblje za standardni obujam proizvodnje.

3.   Poljoprivredna gospodarstva razvrstavaju se prema ograničenom broju vrsta poljoprivredne proizvodnje. Posebno se navode opće vrste poljoprivredne proizvodnje. Ovisno o količini potrebnih pojedinosti, opće vrste poljoprivredne proizvodnje dijele se na glavne vrste poljoprivredne proizvodnje.

Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 19.a vezano uz određivanje općih i glavnih vrsta poljoprivredne proizvodnje.

Točno se navodi sukladnost između općih i glavnih vrsta poljoprivredne proizvodnje i posebnih vrsta specijaliziranih poljoprivrednih proizvodnji koje odgovaraju glavnoj vrsti poljoprivredne proizvodnje.

4.   Ekonomska veličina gospodarstva utvrđuje se na temelju ukupnog standardnog obujma proizvodnje gospodarstva.

5.   Važnost profitabilnih djelatnosti izravno povezanih s gospodarstvom osim poljoprivrednih djelatnosti gospodarstva određuje se na temelju doprinosa tih profitabilnih aktivnosti u obujmu proizvodnje gospodarstva.

6.   Standardne prihode i podatke za njihovo određivanje Komisiji (Eurostatu) dostavlja agencija za vezu koju odredi svaka država članica u skladu s člankom 7. ili tijelo kojem je ta funkcija delegirana.

7.   Komisija donosi provedbene akte kojima utvrđuje:

metode za izračun određenih vrsta specijalizirane poljoprivredne proizvodnje iz stavka 3. i za određenje glavne vrste poljoprivredne proizvodnje nekog gospodarstva,

metodu za izračun ekonomske veličine gospodarstva,

ekonomsku veličinu razreda za gospodarstva iz stavka 1.,

metode za izračun prihoda gospodarstva i za procjenu doprinosa drugih profitabilnih djelatnosti tom obujmu proizvodnje za potrebe stavka 5.;

metodu za izračun za određivanje standardnih obujma proizvodnje za svako obilježje iz stavka 2., postupke za prikupljanje podataka te sredstva i rokove za slanje standardnih obujmova proizvodnje Komisiji u skladu sa stavkom 6.

Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 19. stavka 2.”;

10.

članak 6. mijenja se kako slijedi:

(a)

stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.   Nacionalni odbor odgovoran je za odabir gospodarstava koja podnose izvješća. U tom smislu njegove dužnosti posebno uključuju odobrenje plana za odabir gospodarstava koja podnose izvješća.”;

(b)

u stavku 4. prvi podstavak zamjenjuje se sljedećim:

„4.   Države članice koje imaju nekoliko područnih jedinica FADN-a mogu za svaku područnu jedinu u svojoj nadležnosti odrediti regionalni odbor za sustav podataka (dalje u tekstu ‚regionalni odbor’).”;

(c)

stavak 5. zamjenjuje se sljedećim:

„5.   Komisija donosi provedbene akte koji utvrđuju detaljna pravila za primjenu ovog članka. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 19.b stavka 2.”;

11.

članak 7. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 7.

1.   Svaka država članica imenuje agenciju za vezu čiji zadaci su:

(a)

informirati nacionalni odbor, regionalne odbore i knjigovodstvene urede o primjenjivom regulatornom okviru te osigurati njegovu pravilnu primjenu;

(b)

sastaviti plan za odabir gospodarstava koja podnose izvješća. dostaviti ga nacionalnom odboru na odobrenje te ga nakon toga proslijediti Komisiji;

(c)

sastaviti:

i.

popis gospodarstava koja podnose izvješća;

ii.

prema potrebi, popis knjigovodstvenih ureda koji su voljni i sposobni ispunjavati izvješća poljoprivrednih gospodarstava;

(d)

prikupiti izvješća poljoprivrednih gospodarstava koja su mu poslali knjigovodstveni uredi;

(e)

provjeriti jesu li izvješća poljoprivrednih gospodarstava propisno ispunjena;

(f)

proslijediti propisno ispunjena izvješća poljoprivrednih gospodarstava Komisiji u traženom obliku te u zadanom roku;

(g)

prenijeti zahtjeve za informacije iz članka 17. nacionalnom odboru, regionalnim odborima i knjigovodstvenim uredima te proslijediti relevantne odgovore Komisiji.

2.   Komisija donosi provedbene akte koji utvrđuju detaljna pravila za primjenu ovog članka. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 19.b stavka 2.”;

12.

u članku 8. stavci 2. i 3. zamjenjuju se sljedećim:

„2.   Knjigovodstveni podaci iz svakog propisno ispunjenog izvješća poljoprivrednog gospodarstva takvi su da se može:

definirati gospodarstvo koje podnosi izvješće s obzirom na glavne elemente čimbenika proizvodnje,

procijeniti prihod gospodarstva u njegovim različitim oblicima,

provjerama na licu mjesta provjeriti istinitost danih informacija.

3.   Podaci poljoprivrednog gospodarstva odnose se na pojedinačno poljoprivredno gospodarstvo i jednu obračunsku godinu od 12 uzastopnih mjeseci, a tiču se isključivo tog poljoprivrednog gospodarstva. Ti se podaci odnose na poljoprivredne aktivnosti samog gospodarstva i druge prihodovne aktivnosti izravno povezane s gospodarstvom. Nikakvi podaci koji se odnose na bilo koje nepoljoprivredne aktivnosti poljoprivrednika ili njegove obitelji, ili na bilo kakvu mirovinu, nasljedstvo, privatne bankovne račune, imovinu koja nije imovina poljoprivrednog gospodarstva, osobno oporezivanje ili privatno osiguranje, ne uzima se u obzir u pripremi izvješća poljoprivrednih gospodarstava.

Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 19.a u vezi s određivanjem glavnih skupina knjigovodstvenih podataka koje treba prikupiti i općih pravila za prikupljanje podataka.

Kako bi se osigurala usporedivost knjigovodstvenih podataka prikupljenih putem izvješća poljoprivrednih gospodarstava, bez obzira na praćena gospodarstva koja podnose izvješća, Komisija donosi provedbene akte kojima se utvrđuju oblik i izgled izvješća poljoprivrednog gospodarstva te metode i rokovi za slanje podataka Komisiji.

Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 19.b. stavka 2.”;

13.

članci od 9. do 15. te članak 18. brišu se;

14.

članak 19. mijenja se kako slijedi:

(a)

u stavku 1. točka (a) zamjenjuje se sljedećim:

„(a)

standardnu naknadu koja se državama članicama isplaćuje za propisno ispunjena izvješća poljoprivrednih gospodarstava dostavljena u predviđenom roku do najvećeg broja gospodarstava koja podnose izvješća određenih u skladu s člankom 5.a stavkom 2. Ako je ukupan broj propisno ispunjenih i dostavljenih izvješća poljoprivrednih gospodarstava u odnosu na područnu jedinicu FADN-a ili državu članicu manji od 80 % od broja gospodarstava koja podnose izvješća propisanih za tu područnu jedinicu FADN-a ili dotičnu državu članicu, na svako se izvješće poljoprivrednog gospodarstva iz te područne jedinice FADN-a ili dotične države članice primjenjuje naknada koja je jednaka 80 % standardne naknade;”;

(b)

stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.   Troškovi u pogledu uspostavljanja i djelovanja nacionalnog odbora, regionalnih odbora i agencija za vezu nisu uključeni u opći proračun Unije.”;

(c)

dodaje se sljedeći stavak:

„3.   Komisija donosi provedbene akte kojima se utvrđuju detaljni postupci u vezi sa standardnom naknadom iz stavka 1. točke (a) ovoga članka. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 19.b stavka 2.”;

15.

dodaju se sljedeći članci:

„Članak 19.a

1.   Ovlast za donošenje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji podložno uvjetima utvrđenima u ovom članku.

2.   Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 3., članka 5. stavka 1., članka 5.a stavka 1., članka 5.b stavaka 2. i 3. i članka 8. stavka 3. prenosi se na Komisiju na razdoblje od pet godina počevši od 20. prosinca 2013. Komisija izrađuje izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije kraja razdoblja od pet godina. Delegiranje ovlasti automatski se produljuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom produljenu usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja.

3.   Europski parlament ili Vijeće mogu u svakom trenutku opozvati delegiranje ovlasti iz članka 3., članka 5. stavka 1., članka 5.a stavka 1., članka 5.b stavaka 2. i 3. i članka 8. stavka 3. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv proizvodi učinke dan nakon objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

4.   Čim donese delegirani akt, Komisija ga istodobno priopćuje Europskom parlamentu i Vijeću.

5.   Delegirani akt donesen na temelju članka 3., članka 5. stavka 1., članka 5.a stavka 1., članka 5.b stavaka 2. i 3. te članka 8. stavka 3. stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od dva mjeseca od pripoćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne ulože nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće uložiti prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

Članak 19.b

1.   Komisiji pomaže odbor pod nazivom ‚Odbor za sustav poljoprivrednih knjigovodstvenih podataka’. Taj Odbor je odbor u smislu Uredbe (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. o utvrđivanju pravila i općih načela u vezi s mehanizmima nadzora država članica nad izvršavanjem provedbenih ovlasti Komisije (5).

2.   Kod upućivanja na ovaj stavak primjenjuje se članak 5. Uredbe (EU) br. 182/2011.

16.

naslov Priloga I. zamjenjuje se sljedećim:

„Popis područnih jedinica FADN-a naveden u Članku 2. točki (d).”

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu trećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 1. siječnja 2014.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Strasbourgu 22. listopada 2013.

Za Europski parlament

Predsjednik

M. SCHULZ

Za Vijeće

Predsjednik

V. LEŠKEVIČIUS


(1)  SL C 143, 22.5.2012., str. 149.

(2)  Stajalište Europskog parlamenta od 11. rujna 2013. (još nije objavljeno u Službenom listu) i Odluka Vijeća od 7. listopada 2013.

(3)  SL L 328, 15.12.2009., str. 27.

(4)  SL L 55, 28.2.2011., str. 13.

(5)  SL L 55, 28.2.2011., str. 13.”;


Top