Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R1270

Uredba Vijeća (EU) br. 1270/2013 od 15. studenoga 2013. o raspodjeli ribolovnih mogućnosti na temelju Protokola između Europske unije i Kraljevine Maroka o utvrđivanju ribolovnih mogućnosti i financijskog doprinosa predviđenih u Sporazumu o partnerstvu u ribarstvu između Europske unije i Kraljevine Maroka

OJ L 328, 7.12.2013, p. 40–41 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1270/oj

7.12.2013   

HR

Službeni list Europske unije

L 328/40


UREDBA VIJEĆA (EU) br. 1270/2013

od 15. studenoga 2013.

o raspodjeli ribolovnih mogućnosti na temelju Protokola između Europske unije i Kraljevine Maroka o utvrđivanju ribolovnih mogućnosti i financijskog doprinosa predviđenih u Sporazumu o partnerstvu u ribarstvu između Europske unije i Kraljevine Maroka

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 43. stavak 3.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

budući da:

(1)

Vijeće je 22. svibnja 2006. odobrilo Sporazum o partnerstvu u ribarstvu između Europske zajednice i Kraljevine Maroka (1) (dalje u tekstu „Sporazum o partnerstvu”) donošenjem Uredbe (EZ) br. 764/2006 (2).

(2)

Unija je u pregovorima s Kraljevinom Marokom dogovorila novi protokol uz Sporazum o partnerstvu, kojim se plovilima Unije odobravaju ribolovne mogućnosti u vodama koje su pod suverenitetom ili jurisdikcijom Kraljevine Maroka u području ribarstva. Novi protokol parafiran je 24. srpnja 2013.

(3)

Vijeće je 15. studenoga 2013. donijelo Odluku br. 2013/1270/EU (3) o potpisivanju novog protokola.

(4)

Trebalo bi utvrditi način raspodjele ribolovnih mogućnosti između država članica za razdoblje primjene novog protokola.

(5)

U skladu s člankom 10. stavkom 1. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1006/2008 (4), ako se pokaže da se ribolovne mogućnosti dodijeljene Uniji na temelju novog protokola ne iskorištavaju u potpunosti, Komisija o tome obavješćuje dotične države članice. Izostanak odgovora u roku koji određuje Vijeće smatra se potvrdom da plovila dotične države članice ne iskorištavaju u potpunosti svoje ribolovne mogućnosti u određenom razdoblju. Vijeće bi trebalo odrediti taj rok.

(6)

Ova bi se Uredba trebala primjenjivati od stupanja na snagu novog protokola.

(7)

S obzirom na žurnost predmeta, trebala bi se primjenjivati iznimka od osmotjednog razdoblja iz članka 4. Protokola br. 1 o ulozi nacionalnih parlamenata u Europskoj uniji, priloženog Ugovoru o Europskoj uniji i Ugovoru o funkcioniranju Europske unije,

DONIJELO JE OVU UREDBU:

Članak 1.

1.   Ribolovne mogućnosti utvrđene Protokolom između Europske unije i Kraljevine Maroka o utvrđivanju ribolovnih mogućnosti i financijskog doprinosa predviđenih u Sporazumu o partnerstvu u ribarstvu između Europske unije i Kraljevine Maroka (dalje u tekstu: „Protokol”) raspoređuju se između država članica kako slijedi:

Ribolovna kategorija

Vrsta plovila

Država članica

Povlastice ili kvota

Mali pelagični ribolov na sjeveru

Plivaričari < 100 BT

Španjolska

20

Mali ribolov na sjeveru

Plovila s pridnenim parangalima, < 40 BT

Španjolska

25

Portugal

7

Plovila s pridnenim parangalima, ≥ 40 BT < 150 BT

Portugal

3

Mali ribolov na jugu

Uzice i štapovi < 80 BT

Španjolska

10

Pridneni ribolov

Plovila s pridnenim parangalima

Španjolska

7

Portugal

4

Koćarice

Španjolska

5

Italija

0

Ribolov tunja

Plovila za ribolov ribičkim štapovima

Španjolska

23

Francuska

4

Gospodarski pelagični ribolov

80 000 tona godišnje

najviše 10 000 tona mjesečno, za cijelu flotu,

osim za razdoblje od kolovoza do listopada kada najveći mjesečni ulov iznosi 15 000 tona

Raspodjela plovila s odobrenjem za ribolov:

 

10 plovila s tonažom većom od 3 000 BT

 

3 plovila s tonažom između 150 i 3 000 BT

 

5 plovila s tonažom manjom od 150 BT

Njemačka

6 467 t

Litva

20 693 t

Latvija

11 640 t

Nizozemska

24 567 t

Irska

2 917 t

Poljska

4 525 t

Ujedinjena Kraljevina

4 525 t

Španjolska

467 t

Portugal

1 555 t

Francuska

2 644 t

2.   Uredba (EZ) br. 1006/2008 primjenjuje se neovisno o Sporazumu o partnerstvu.

3.   Ako se u zahtjevima država članica iz stavka 1. ovog članka za izdavanje odobrenja za ribolov ne iskorištavaju sve ribolovne mogućnosti utvrđene Protokolom, Komisija uzima u obzir zahtjeve za izdavanje odobrenja za ribolov bilo koje druge države članice u skladu s člankom 10. Uredbe (EZ) br. 1006/2008.

4.   Rok u kojem države članice moraju potvrditi da ne iskorištavaju u potpunosti dodijeljene ribolovne mogućnosti, kako je predviđeno člankom 10. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 1006/2008, iznosi deset radnih dana od dana kada ih Komisija obavijesti da ribolovne mogućnosti nisu u potpunosti iskorištene.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od dana stupanja na snagu Protokola.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 15. studenoga 2013.

Za Vijeće

Predsjednik

R. ŠADŽIUS


(1)  SL L 141, 29.5.2006., str. 4.

(2)  Uredba Vijeća (EZ) br. 764/2006 od 22. svibnja 2006. o sklapanju Sporazuma o partnerstvu u ribarstvu između Europske zajednice i Kraljevine Maroka (SL L 141, 29.5.2006., str. 1.).

(3)  Vidjeti str. 40 ovoga Službenog lista.

(4)  Uredba Vijeća (EZ) br. 1006/2008 od 29. rujna 2008. o odobravanju ribolovnih aktivnosti koje ribarska plovila Zajednice obavljaju izvan voda Zajednice i o pristupu plovila trećih zemalja vodama Zajednice te o izmjeni uredbi (EEZ) br. 2847/93 i (EZ) br. 1627/94 i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 3317/94 (SL L 286, 29.10.2008., str. 33.).


Top