Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R1034

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1034/2013 оd 24. listopada 2013. o odobravanju aluminijevog fosfida koji oslobađa fosfin kao aktivne tvari za uporabu u biocidnim proizvodima za vrstu proizvoda 20 Tekst značajan za EGP

OJ L 283, 25.10.2013, p. 28–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/1034/oj

25.10.2013   

HR

Službeni list Europske unije

L 283/28


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 1034/2013

оd 24. listopada 2013.

o odobravanju aluminijevog fosfida koji oslobađa fosfin kao aktivne tvari za uporabu u biocidnim proizvodima za vrstu proizvoda 20

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 528/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. svibnja 2012. o stavljanju na raspolaganje na tržištu i uporabi biocidnih proizvoda (1), a posebno njezin članak 89. stavak 1. podstavak treći,

budući da:

(1)

Uredbom Komisije (EZ) br. 1451/2007 (2) utvrđen je popis aktivnih tvari koje treba ocijeniti radi njihovog mogućeg uvrštavanja u priloge I., I.A ili I.B Direktivi 98/8/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (3). Taj popis uključuje aluminijev fosfid.

(2)

Aluminijev fosfid ocijenjen je u skladu s člankom 11. stavkom 2. Direktive 98/8/EZ u pogledu uporabe u vrsti proizvoda 23, sredstva za zaštitu od ostalih kralježnjaka, kako je utvrđeno u Prilogu V. toj Direktivi, što odgovara vrsti proizvoda 20 kako je utvrđeno u Prilogu V. Uredbi (EU) br. 528/2012.

(3)

Njemačka je imenovana državom članicom izvjestiteljicom te je 23. srpnja 2010. u skladu s člankom 14. stavcima 4. i 6. Uredbe (EZ) br. 1451/2007 Komisiji podnijela izvješće nadležnog tijela zajedno s preporukom.

(4)

Izvješće nadležnog tijela pregledale su države članice i Komisija. U skladu s člankom 15. stavkom 4. Uredbe (EZ) br. 1451/2007, nalazi te revizije uključeni su 27. rujna 2013. u izvješće o ocjeni u sklopu Stalnog odbora za biocidne pripravke.

(5)

Izvješće je pokazalo da se može očekivati da će biocidni proizvodi koji se koriste u vrsti proizvoda 23 i sadrže aluminijev fosfid zadovoljiti zahtjeve predviđene člankom 5. Direktive 98/8/EZ.

(6)

Stoga je primjereno odobriti uporabu aluminijevog fosfida koji oslobađa fosfin u biocidnim proizvodima za vrstu proizvoda 20.

(7)

S obzirom da se ocjena nije odnosila na nanomaterijale, odobrenje ne bi trebalo obuhvaćati takve materijale, u skladu s člankom 4. stavkom 4. Uredbe (EU) br. 528/2012.

(8)

Prije odobrenja aktivne tvari potrebno je omogućiti razumno razdoblje kako bi se državama članicama, zainteresiranim stranama i prema potrebi Komisiji omogućilo da se pripreme za ispunjavanje novih uvjeta.

(9)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za biocidne proizvode,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Aluminijev fosfid koji oslobađa fosfin odobrava se kao aktivna tvar za uporabu u biocidnim pripravcima za vrstu proizvoda 20 u skladu sa specifikacijama i uvjetima navedenim u Prilogu.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 24. listopada 2013.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 167, 27.6.2012., str. 1.

(2)  Uredba Komisije (EZ) br. 1451/2007 od 4. prosinca 2007. o drugoj fazi desetogodišnjeg programa rada iz članka 16. stavka 2. Direktive 98/8/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju biocidnih pripravaka na tržište (SL L 325, 11.12.2007., str. 3.).

(3)  Direktiva 98/8/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 1998. o stavljanju biocidnih pripravaka na tržište (SL L 123, 24.4.1998., str. 1.).


PRILOG

Uobičajeni naziv

Naziv IUPAC

Identifikacijski brojevi

Minimum čistoće aktivne tvari (1)

Datum odobrenja

Datum isteka odobrenja

Vrsta proizvoda

Posebni uvjeti (2)

Aluminijev fosfid koji oslobađa fosfin

Naziv IUPAC: aluminijev fosfid

EZ br.: 244-088-0

CAS br.: 20859-73-8

830 g/kg

1. srpnja 2015.

30. lipnja 2025.

20

Pri ocjenjivanju proizvoda posebna pozornost posvećuje se izloženosti, rizicima i djelotvornosti povezanima sa svakom uporabom na koju se odnosi zahtjev za odobrenje, a koja nije proučena u okviru procjene rizika aktivne tvari na razini Unije.

Odobrenja podliježu sljedećim uvjetima:

1.

Proizvodi se smiju prodavati samo posebno obučenom stručnom osoblju i samo ga ono smije koristiti.

2.

Zbog uočenih rizika za korisnike potrebno je donijeti odgovarajuće mjere ublažavanja rizika. Među tim mjerama je nošenje odgovarajuće osobne zaštitne opreme, upotreba aplikatora i pakiranje proizvoda u oblik koji smanjuje izloženost korisnika na prihvatljivu razinu.

3.

Zbog uočenih rizika za neciljne kopnene vrste potrebno je donijeti odgovarajuće mjere smanjenja rizika. Među tim mjerama je netretiranje područja u kojima obitavaju drugi sisavci koji žive pod zemljom, a koji nisu ciljna vrsta.


(1)  Čistoća navedena u ovom stupcu bila je najniža razina čistoće aktivne tvari koja je korištena pri ocjenjivanju provedenom u skladu s člankom 8. Uredbe (EU) br. 528/2012. Aktivna tvar u proizvodu koji se stavlja na tržište može biti jednake ili različite čistoće ako je dokazano da je tehnički ekvivalentna ocijenjenoj aktivnoj tvari.

(2)  Za provedbu općih načela Priloga VI. Uredbi (EU) br. 528/2012, sadržaj i zaključci izvješća o ocjeni nalaze se na internetskoj adresi Komisije: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm


Top