Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0734

Uredba Vijeća (EU) br. 734/2013 od 22. srpnja 2013. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 659/1999 o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu članka 93. Ugovora o EZ-u Tekst značajan za EGP

OJ L 204, 31.7.2013, p. 15–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ L 204, 31.7.2013, p. 7–14 (HR)

No longer in force, Date of end of validity: 13/10/2015; stavljeno izvan snage 32015R1589

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/734/oj

31.7.2013   

HR

Službeni list Europske unije

L 204/7


UREDBA VIJEĆA (EU) br. 734/2013

od 22. srpnja 2013.

o izmjeni Uredbe (EZ) br. 659/1999 o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu članka 93. Ugovora o EZ-u

(Tekst značajan za EGP)

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 109.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

uzimajući u obzir mišljenje Europskog parlamenta,

budući da:

(1)

U kontekstu detaljne modernizacije pravila o državnim potporama kako bi se doprinijelo provedbi strategije Europa 2020. za rast (1) i konsolidaciji proračuna, članak 107. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU) trebao bi se primjenjivati učinkovito i ujednačeno diljem Unije. Uredbom (EZ) 659/1999 (2) kodificirana je i ojačana prijašnja praksa Komisije za povećanje pravne sigurnosti i potporu razvoju politike državnih potpora u transparentnom okruženju. Međutim, s obzirom na iskustvo stečeno primjenom navedene Uredbe i nedavne nove događaje kao što su proširenje Unije te gospodarska i financijska kriza, određeni aspekti Uredbe (EZ) br. 659/1999 trebali bi se izmijeniti kako bi se Komisiji omogućila veća učinkovitost.

(2)

Kako bi se procijenila spojivost s unutarnjim tržištem svih prijavljenih ili nezakonitih državnih potpora za koje Komisija ima isključivu nadležnost na temelju članka 108. UFEU-a, primjereno je osigurati da Komisija, u svrhu provođenja pravila o državnim potporama, ima ovlasti zatražiti sve potrebne tržišne podatke od bilo koje države članice, poduzetnika ili udruženja poduzetnika kad god sumnja u spojivost dotične mjere potpore te je stoga pokrenula postupak formalne istrage. Komisija bi se osobito trebala koristiti tim ovlastima u slučajevima koji zahtijevaju složeno dubinsko ocjenjivanje. Pri odlučivanju o korištenju tim ovlastima, Komisija bi trebala voditi računa o trajanju preliminarne istrage.

(3)

Radi ocjenjivanja spojivosti mjere potpore nakon pokretanja formalnog istražnog postupka, osobito u pogledu tehnički složenih slučajeva koji podliježu dubinskom ocjenjivanju, Komisija bi trebala moći, jednostavnim zahtjevom ili odlukom, zatražiti od bilo koje države članice, poduzetnika ili udruženja poduzetnika da joj dostavi sve tržišne podatke potrebne za ocjenjivanje ako podaci koje je dotična država članica dostavila tijekom preliminarne istrage nisu dostatni, vodeći računa o načelu proporcionalnosti, osobito u odnosu na male i srednje poduzetnike.

(4)

S obzirom na poseban odnos između korisnika potpora i dotične države članice, Komisija bi trebala moći zatražiti podatke od korisnika potpore samo u dogovoru s dotičnom državom članicom. Dostavljanje podataka od strane korisnika odnosne mjere potpore ne predstavlja pravnu osnovu za bilateralne pregovore između Komisije i dotičnog korisnika.

(5)

Komisija bi trebala odabrati primatelje zahtjeva za dostavljanje podataka na temelju objektivnih kriterija, prilagođenih svakom pojedinom slučaju, pritom osiguravajući da je, prilikom slanja zahtjeva uzorku poduzetnika ili udruženja poduzetnika, uzorak primatelja reprezentativan za svaku kategoriju. Traženi podaci bi prvenstveno trebali obuhvaćati činjenične podatke o trgovačkom društvu i tržišne podatke te analizu funkcioniranja tržišta utemeljenu na činjenicama.

(6)

Komisija bi, kao pokretač postupka, trebala biti odgovorna kako za potvrđivanje prijenosa podataka od strane države članice, poduzetnikaili udruženja poduzetnika ili treće države kao i navodne tajnosti podataka koji se otkrivaju.

(7)

Komisija bi trebala moći osigurati ispunjenje zahtjeva za dostavljanje podataka poslanih bilo kojem poduzetniku ili udruženju poduzetnika, prema potrebi, proporcionalnim novčanim kaznama i periodičnim penalima. Prilikom određivanja iznosa novčanih kazni i periodičnih penala, Komisija bi trebala voditi računa o načelima proporcionalnosti i primjerenosti, osobito s obzirom na male i srednje poduzetnike. Prava strana od kojih se traži da dostave podatke trebala bi se štititi pružanjem mogućnosti za objavljivanje njihovih stajališta prije donošenja bilo kakve odluke o izricanju novčanih kazni ili periodičnih penala. Sud Europske unije trebao bi imati neograničenu nadležnost u odnosu na navedene novčane kazne i periodične penale u skladu s člankom 261. UFEU-a.

(8)

Vodeći računa o načelima proporcionalnosti i primjerenosti, Komisija bi trebala moći umanjiti periodične penale ili ih u potpunosti ukinuti kada primatelji zahtjeva dostave zatražene podatke, čak i nakon isteka roka.

(9)

Novčane kazne i periodični penali ne primjenjuju se na države članice s obzirom na to da je njihova dužnost iskreno surađivati s Komisijom u skladu s člankom 4. Ugovora o Europskoj uniji (UEU) te dostaviti Komisiji sve podatke potrebne za obavljanje njezinih dužnosti na temelju Uredbe (EZ) br. 659/1999.

(10)

Kako bi se zaštitila prava na obranu dotične države članice, trebali bi joj se dostaviti primjerci zahtjeva za dostavljanje podataka poslanih drugim državama članicama, poduzetnicima, udruženjima poduzetnika, te bi joj se trebalo omogućiti očitovanje o zaprimljenim primjedbama. Trebalo bi joj također priopćiti nazive poduzetnika i udruženja poduzetnika od kojih su zatraženi podaci, ako ti subjekti nisu iskazali opravdani interes za zaštitu njihova identiteta.

(11)

Komisija bi trebala voditi računa o opravdanim interesima poduzetnika za zaštitu njihovih poslovnih tajni. Ona ni u jednoj odluci ne bi trebala moći koristiti povjerljive podatke koje su dostavili primatelji zahtjeva za dostavljanje podataka, koji se ne mogu objediniti ili na drugi način učiniti anonimnima, osim ako je prethodno dobila njihovu suglasnost za otkrivanje tih podataka dotičnoj državi članici.

(12)

U slučajevima u kojima se ne čini da su takvi podaci koji su označeni kao povjerljivi obuhvaćeni obvezama čuvanja poslovne tajne, primjereno je uspostaviti mehanizam kojim Komisija može odlučiti u kojoj se mjeri ti podaci smiju otkriti. U svakoj takvoj odluci o odbijanju tvrdnje o povjerljivosti podataka trebalo bi naznačiti razdoblje na kraju kojeg će se podaci otkriti kako bi primatelj zahtjeva za objavljivanje podataka mogao iskoristiti svaku dostupnu sudsku zaštitu, uključujući privremenu mjeru.

(13)

Na vlastitu inicijativu Komisija bi trebala moći ispitati podatke koji se, bez obzira na njihov izvor, odnose na nezakonite potpore kako bi osigurala usklađenost s člankom 108. UFEU-a, a posebno s obvezama izvješćivanja i klauzulom o mirovanju iz članka 108. stavka 3. UFEU-a i ocijenila spojivost potpore s unutarnjim tržištem. U tom su kontekstu pritužbe bitan izvor informacija za otkrivanje povreda pravilâ Unije o državnim potporama.

(14)

Kako bi se poboljšala kvaliteta pritužbi podnesenih Komisiji te kako bi se istodobno povećala transparentnost i pravna sigurnost, primjereno je odrediti uvjete koje bi pritužba trebala ispunjavati da bi Komisija dobila podatke o navodnom slučaju nezakonite potpore i da bi se pokrenulo preliminarno ispitivanje. Podneske koji ne ispunjavaju trebalo bi tretirati kao opće tržišne podatke i ne bi nužno trebali dovoditi do ex officio istragâ.

(15)

Od podnositelja pritužbi trebalo bi se zahtijevati da dokažu da su zainteresirane strane u smislu članka 108. stavka 2. UFEU-a i članka 1. točke (h) Uredbe (EZ) br. 659/99. Od njih bi se također trebalo zahtijevati da dostave određene podatke u obliku za koji bi Komisija trebala imati ovlasti definirati ga u provedbenoj odredbi. Da se potencijalni podnositelji pritužbi ne bi obeshrabrili, ta provedbena odredba trebala bi uzeti u obzir da zahtjevi postavljeni zainteresiranim stranama za podnošenje pritužbe ne bi trebali biti preteški.

(16)

Radi pravne sigurnosti primjereno je utvrditi rokove zastare za izricanje i izvršenje novčanih kazni i periodičnih penala.

(17)

Kako bi se osiguralo da Komisija dosljedno rješava slična pitanja na čitavom unutarnjem tržištu, primjereno je dopuniti postojeće ovlasti Komisije uvođenjem posebne pravne osnove za pokretanje istraga gospodarskih sektora ili određenih instrumenata potpore u nekoliko država članica. Radi proporcionalnosti i s obzirom na veliko administrativno opterećenje koje takve istrage podrazumijevaju, sektorske bi se istrage trebale provoditi samo kada dostupni podaci potkrepljuju osnovanu sumnju da bi mjere državne potpore u određenom sektoru mogle značajno ograničiti ili narušiti tržišno natjecanje na unutarnjem tržištu u nekoliko država članica ili da postojeće mjere potpore u određenom sektoru u nekoliko država članica nisu ili su prestale biti spojive s unutarnjim tržištem. Takve bi istrage Komisiji omogućile učinkovito i transparentno rješavanje pitanja horizontalnih državnih potpora te ex ante pregled dotičnog sektora.

(18)

Jedinstvena primjena pravilâ o državnim potporama također zahtijeva da se utvrde oblici suradnje između sudova država članica i Komisije. Ta suradnja važna je za sve sudove država članica koji primjenjuju članak 107. stavak 1. i članak 108. UFEU-a,. Posebno, nacionalnim bi sudovima trebalo omogućiti da od Komisije zatraže podatke ili mišljenje o točkama koje se odnose na primjenu pravila o državnim potporama. Komisija bi također trebala moći dostaviti pismena ili usmena očitovanja sudovima od kojih se zahtijeva primjena članka 107. stavka 1. ili članka 108. UFEU-a. Kada tako pomaže nacionalnim sudovima, Komisija bi trebala djelovati u skladu sa svojom dužnošću obrane javnog interesa.

(19)

Ta očitovanja i mišljenja Komisije ne bi trebala dovoditi u pitanje članak 267. UFEU-a i ne bi trebala biti pravno obvezujuća za nacionalne sudove. Ona bi se trebala dostavljati sukladno nacionalnim postupovnim propisima i praksi, uključujući i one propise koji se odnose na zaštitu prava strana, uz potpuno poštovanje neovisnosti nacionalnih sudova. Očitovanja koja Komisija podnosi na vlastitu inicijativu trebala bi biti ograničena na slučajeve koji su važni za dosljednu primjenu članka 107. stavka 1. ili članka 108. UFEU-a, posebno na slučajeve koji su značajni za izvršavanje ili daljnji razvoj sudske prakse Unije u odnosu na državne potpore.

(20)

U interesu transparentnosti i pravne sigurnosti podaci o odlukama Komisije trebali bi biti javni. Stoga je primjereno objaviti odluke o izricanju novčanih kazni ili periodičnih penala, s obzirom da one utječu na interese dotičnih izvora. Prilikom objavljivanja svojih odluka Komisija bi trebala poštovati pravila o čuvanju poslovne tajne, uključujući zaštitu svih povjerljivih podataka i osobnih podataka, u skladu s člankom 339. UFEU-a.

(21)

Komisija bi, u tijesnoj vezi sa Savjetodavnim odborom za državne potpore, trebala moći usvojiti provedbene odredbe kojima se utvrđuju detaljna pravila u vezi s oblikom, sadržajem i ostalim kriterijima za pritužbe podnesene u skladu s Uredbom (EZ) br. 659/1999.

(22)

Uredbu (EZ) br. 659/1999 bi, stoga, trebalo na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELO JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Uredba (EZ) br. 659/1999 mijenja se kako slijedi:

(1)

Naziv Uredbe zamjenjuje se sljedećim:

UREDBA VIJEĆA (EZ) br. 659/1999 OD 22. OŽUJKA 1999. O UTVRĐIVANJU DETALJNIH PRAVILA ZA PRIMJENU ČLANKA 108. UGOVORA O FUNKCIONIRANJU EUROPSKE UNIJE

(2)

Naslov članka 5. zamjenjuje se sljedećim:

„Zahtjev za dostavljanje podataka upućen državi članici koja podnosi prijavu”;

(3)

Umeću se sljedeći članci:

„Članak 6.a

Zahtjev za dostavljanje podataka upućen ostalim izvorima

1.   Nakon pokretanja formalnog istražnog postupka predviđenog u članku 6., osobito u pogledu tehnički složenih slučajeva koji podliježu dubinskom ocjenjivanju, Komisija može, ako podaci koje je dotična država članica dostavila tijekom preliminarne istrage nisu dostatni od druge države članice, poduzetnika ili udruženja poduzetnika zatražiti sve tržišne podatke koji su Komisiji potrebni za dovršetak ocjene mjere o kojoj se radi vodeći računa o načelu proporcionalnosti, osobito u odnosu na male i srednje poduzetnike.

2.   Komisija može zatražiti podatke samo u sljedećim slučajevima:

(a)

ako su ograničeni na formalne istražne postupke za koje je Komisija utvrdila da su dosad bili neučinkoviti, i

(b)

ako se radi o korisnicima potpore, ako dotična država članica pristane ispuniti zahtjev.

3.   Poduzetnici ili udruženja poduzetnika koji dostavljaju podatke na zahtjev Komisije za dostavljanje tržišnih podataka na temelju stavaka 6. i 7. istodobno dostavljaju svoj odgovor Komisiji i dotičnim državama članicama ako dostavljeni dokumenti ne obuhvaćaju podatke koji su povjerljivi u odnosu na tu državu članicu.

Komisija usmjerava i prati prijenos podataka između dotičnih država članica, poduzetnika ili udruženja poduzetnika i potvrđuje navodnu povjerljivost prenesenih podataka.

4.   Komisija zahtijeva samo podatke kojima raspolažu država članica, poduzetnik ili udruženje poduzetnika na koje se odnosi zahtjev.

5.   Države članice dostavljaju podatke na temelju jednostavnog zahtjeva i u roku kojeg odredi Komisija koji, u pravilu, ne bi trebao biti dulji od mjesec dana. U slučaju kada država članica ne dostavi tražene podatke u tom roku ili ako dostavi nepotpune podatke, Komisija šalje podsjetnik.

6.   Od poduzetnika ili udruženja poduzetnika Komisija može, putem jednostavnog zahtjeva, zahtijevati dostavljanje podataka. Ako Komisija šalje jednostavan zahtjev poduzetniku ili udruženju poduzetnika, tada navodi pravnu osnovu i svrhu zahtjeva te podatke koje traži i određuje razmjeran rok do kojeg podaci trebaju biti dostavljeni. Ona također upućuje na novčane kazne predviđene u članku 6.b stavku 1. u slučaju dostave netočnih ili obmanjujućih podataka.

7.   Od poduzetnika ili udruženja poduzetnika Komisija može, putem odluke, zahtijevati dostavljanje podataka. Ako Komisija, putem odluke, zahtijeva od poduzetnika ili udruženja poduzetnika dostavljanje podataka, ona navodi pravnu osnovu, svrhu zahtjeva te podatke koje traži i određuje razmjeran rok u kojem podaci trebaju biti dostavljeni. Ona također navodi novčane kazne predviđene u članku 6.b stavku 1. te, prema potrebi, navodi ili izriče periodične penale predviđene u članku 6.b stavku 2. Osim toga, ona upućuje na pravo poduzetnika ili udruženja poduzetnika da zatraže od Suda Europske unije preispitivanje odluke.

8.   Prilikom izdavanja zahtjeva temeljem stavaka 1. ili 6. ili donošenja odluke temeljem stavka 7., Komisija istodobno dotičnoj državi članici dostavlja njihov primjerak. Komisija navodi kriterije uz pomoć kojih je odabrala primatelje zahtjeva ili odluke.

9.   Vlasnici poduzetnika ili njihovi predstavnici ili, u slučaju pravnih osoba, trgovačka društva ili udruženja bez pravne osobnosti, osobe ovlaštene da ih zastupaju na temelju zakona ili njihovih statuta, dostavljaju u njihovo ime tražene ili potrebne podatke u. Propisno ovlaštene osobe mogu dostavljati podatke u ime njihovih stranaka. Potonji se svejedno smatraju u potpunosti odgovornima u slučaju da su dostavljeni podaci netočni, nepotpuni ili obmanjujući.

Članak 6.b

Novčane kazne i periodični penali

1.   Ako to smatra potrebnim i proporcionalnim, Komisija može poduzetnicima ili udruženjima poduzetnika odlukom izreći novčane kazne koje ne prelaze 1 % njihovog ukupnog prihoda ostvarenog u prethodnoj poslovnoj godini kada oni namjerno ili krajnjom nepažnjom:

(a)

dostave netočne ili obmanjujuće podatke u odgovoru na zahtjev podnesen u skladu s člankom 6.a stavkom 6.;

(b)

dostave netočne, nepotpune ili obmanjujuće podatke u odgovoru na odluku donesenu na temelju članka 6.a stavka 7. ili ne dostave podatke u predviđenom roku.

2.   Komisija može odlukom izreći poduzetnicima ili udruženjima poduzetnika periodične penale ako isti ne dostave potpune i točne podatke koje je Komisija zatražila odlukom donesenom na temelju članka 6.a stavka 7.

Periodični penali ne prelaze 5 % vrijednosti prosječnog dnevnog prometa dotičnog poduzetnika ili udruženja u prethodnoj poslovnoj godini za svaki radni rad zakašnjenja, računajući od dana utvrđenog u odluci, dok ne dostave potpune i točne podatke kako je zahtijevano ili zatraženo od strane Komisije.

3.   Prilikom utvrđivanja iznosa novčane kazne ili periodičnog penala u obzir se uzima priroda, ozbiljnost i trajanje povrede propisa, vodeći računa o načelima proporcionalnosti i primjerenosti, osobito u odnosu na male i srednje poduzetnike.

4.   Kada poduzetnici ili udruženja poduzetnika ispune obvezu čije je neizvršavanje predstavljalo temelj za plaćanje periodičnog penala, Komisija može smanjiti konačan iznos periodičnog penala u usporedbi s onim koji je prvobitno bio utvrđen u odluci o izricanju periodičnih penala. Komisija, također, može ukinuti periodične penale.

5.   Prije donošenja bilo kakve odluke u skladu sa stavcima 1. iili 2. Komisija određuje krajnji rok od dva tjedna unutar kojeg dotični poduzetnici ili udruženja poduzetnika dostavljaju tržišne podatke koji nedostaju te im također pruža mogućnost davanja mišljenja.

6.   Sud Europske unije ima neograničenu nadležnost u smislu članka 261. UFEU-a u pogledu preispitivanja novčanih kazni ili periodičnih penala koje je izrekla Komisija. On može poništiti, smanjiti ili povećati izrečenu novčanu kaznu ili periodični penal.”

(4)

U članku 7. dodaju se sljedeći stavci:

„8.   Prije donošenja bilo kakve odluke u skladu sa stavcima od 2. do 5. Komisija dotičnoj državi članici, u roku koji u pravilu ne smije biti dulji od mjesec dana, daje mogućnost iskazivanja stajališta o podacima koje je primila Komisija i koji su dotičnoj državi članici dostavljeni u skladu s člankom 6a stavkom 3.

9.   Komisija se ni u jednoj odluci donesenoj u skladu sa stavcima od 2. do 5. ne smije koristiti povjerljivim podacima koje su dostavili primatelji zahtjeva za dostavljanje podataka i koji se ne mogu objediniti ili na neki drugi način anonimizirati, osim ako je dobila suglasnost primatelja za otkrivanje tih podataka dotičnoj državi članici. Komisija može donijeti obrazloženu odluku, koja se priopćava dotičnom poduzetniku ili udruženju poduzetnika, kojom se utvrđuje da podaci koje dostavlja primatelj zahtjeva za dostavljanje podataka i koji su označeni kao povjerljivi nisu zaštićeni i kojom se određuje datum nakon kojeg se ti podaci objavljuju. To razdoblje traje najmanje mjesec dana.

10.   Komisija vodi računa o opravdanim interesima poduzetnika da štite svoje poslovne tajne i ostale povjerljive podatke. Poduzetnik ili udruženje poduzetnika koji dostavljaju podatke u skladu s člankom 6a i koji nisu korisnici mjere državne potpore o kojoj je riječ mogu zatražiti, zbog potencijalne štete, da se podaci o njihovu identitetu uskrate dotičnoj državi članici.”

(5)

U članku 10. stavci 1. i 2. zamjenjuju se sljedećim:

„1.   Ne dovodeći u pitanje članak 20., Komisija na vlastitu inicijativu može ispitati podatke o navodno nezakonitoj potpori iz bilo kojeg izvora.

Komisija bez odgađanja ispituje svaku pritužbu koju je podnijela zainteresirana strana u skladu s člankom 20. stavkom 2. i osigurava potpuno i redovito obavješćivanje dotične države članice o napretku i ishodima ispitivanja.

2.   Prema potrebi, Komisija zahtijeva podatke od dotične države članice. U tom slučaju, članak 2. stavak 2. i članak 5. stavci 1. i 2. primjenjuju se mutatis mutandis.

Nakon pokretanja formalnog istražnog postupka Komisija također može zahtijevati podatke od druge države članice, poduzetnika ili udruženja poduzetnika u skladu s člankom 6.a i 6.b, koji se primjenjuju mutatis mutandis.”

(6)

Nakon članka 14. umeće se sljedeći naslov poglavlja:

„POGLAVLJE III.a

ROKOVI ZASTARE

(7)

Naslov članka 15. zamjenjuje se sljedećim:

„Rok zastare za povrat potpore”

(8)

Umeću se sljedeći članci:

„Članak 15.a

Rok zastare za izricanje novčanih kazni i periodičnih penala

1.   Ovlasti dodijeljene Komisiji temeljem članka 6.b podliježu roku zastare od tri godine.

2.   Rok iz stavka 1. počinje teći od dana počinjenja povrede iz članka 6.b. Međutim, u slučaju kontinuiranih ili ponovljenih povredâ, rok zastare počinje teći od dana kada je prestala povreda.

3.   Svaka radnja koju poduzme Komisija s ciljem istrage ili vođenja postupaka u vezi s povredom iz članka 6.b prekida rok zastare za izricanje novčanih kazni ili periodičnih penala, s učinkom od dana kada su dotični poduzetnik ili udruženje poduzetnika obaviješteni o toj radnji.

4.   Nakon svakog prekida rok zastare se počinje računati iznova. Međutim, rok zastare istječe najkasnije onog dana kada protekne rok od šest godina u kojem Komisija nije izrekla novčanu kaznu ili periodični penal. Taj se rok produžuje za vrijeme prekida roka zastare u skladu sa stavkom 5.

5.   Rok zastare za izricanje novčanih kazni ili periodičnih penala prekida se sve dok je odluka Komisije predmet postupka koji se vodi pred Sudom Europske unije.

Članak 15.b

Rok zastare za izvršenje novčanih kazni i penala

1.   Ovlasti Komisije za izvršenje odluka donesenih sukladno članku 6.b podliježu roku zastare od pet godina.

2.   Rok iz stavka 1. počinje teći od dana kada odluka donesena u skladu s člankom 6.b postane pravomoćna.

3.   Rok zastare iz stavka 1. prekida se:

(a)

zaprimanjem odluke kojom se mijenja prvobitno utvrđen iznos novčane kazne ili periodičnog penala ili odbijanjem zahtjeva za promjenu tih iznosâ;

(b)

svakom radnjom države članice, na zahtjev Komisije, ili Komisije kojoj je namjera izvršiti plaćanje novčane kazne ili periodičnog penala.

4.   Nakon svakog prekida, rok zastare počinje se računati iznova.

5.   Rok zastare iz stavka 1. za izvršenje novčanih kazni ili periodičnih penala prekida se sve dok:

(a)

primatelju zahtjeva za objavljivanje podataka traje rok za plaćanje;

(b)

je izvršenje plaćanja prekinuto sukladno odluci Suda Europske unije.”

(9)

Članak 16. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 16.

Zloporaba potpore

Ne dovodeći u pitanje članak 23., Komisija može, u slučajevima zloporabe potpore, pokrenuti formalni istražni postupak u skladu s člankom 4. stavkom 4. U tom slučaju članci 6., 6.a, 6.b, 7., 9. i 10., članak 11. stavak 1. i članci od 12. do 15. primjenjuju se mutatis mutandis.”

(10)

U članku 20., stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.   Svaka zainteresirana strana može podnijeti pritužbu kojom obavještava Komisiju o svakom navodnom slučaju nezakonite potpore ili o svakom navodnom slučaju zloporabe potpore. U tom smislu, zainteresirana strana propisno ispunjava obrazac koji je određen u provedbenoj odredbi iz članka 27. i navodi sve obvezne podatke koji se u njemu zahtijevaju.

Ako Komisija smatra da se zainteresirana strana ne pridržava obveznih dijelova obrasca za pritužbu ili da činjenice ili pravna pitanja koje je iznijela zainteresirana strana ne predstavljaju dostatne razloge na temelju kojih bi se u prima facie ispitivanju moglo utvrditi postojanje nezakonite potpore ili zlouporabe potpore, o tome obavještava zainteresiranu stranu i poziva je da dostavi primjedbe unutar propisanog razdoblja koje u pravilu ne smije biti dulje od mjesec dana. Ako zainteresirana strana ne iskaže svoja stajališta u propisanom roku, pritužba se smatra povučenom. Komisija obavješćuje dotičnu državu članicu ako se pritužba smatra povučenom.

Komisija podnositelju pritužbe šalje primjerak odluke o slučaju koji se odnosi na predmet pritužbe.”

(11)

Nakon članka 20. umeće se sljedeće poglavlje:

„POGLAVLJE VI.a

ISTRAGE GOSPODARSKIH SEKTORA I INSTRUMENATA POTPORE

Članak 20.a

Istrage gospodarskih sektora i instrumenata potpore

1.   Kada dostupni podaci potkrepljuju osnovanu sumnju da bi mjere državne potpore u određenom sektoru ili utemeljene na određenom instrumentu potpore mogle značajno ograničiti ili narušiti tržišno natjecanje na unutarnjem tržištu u nekoliko država članica ili da postojeće mjere potpore u određenom sektoru u nekoliko država članica nisu ili su prestale biti spojive s unutarnjim tržištem, Komisija može provesti istragu u nekoliko različitih država članica određenog sektora gospodarstva ili korištenja dotičnog instrumenta potpore. Tijekom tog istraživanja Komisija može od dotičnih država članica i/ili poduzetnika ili udruženja poduzetnika zatražiti da dostave potrebne podatke za primjenu članaka 107. i 108. UFEU-a, vodeći računa o načelu proporcionalnosti.

Komisija navodi razloge za pokretanje istraživanja i za izbor primatelja u svim zahtjevima za dostavljanje podataka poslanim na temelju ovog članka.

Komisija objavljuje izvješće o rezultatima svojeg istraživanja određenih gospodarskih sektora ili instrumenata potpore u raznim državama članicama i poziva dotične države članice te sve poduzetnike ili udruženja poduzetnika da dostave svoje primjedbe.

2.   Podaci dobiveni na temelju sektorskih istraživanja mogu se koristiti u okviru postupaka u skladu s ovom Uredbom.

3.   Članci 5., 6.a i 6.b primjenjuju se mutatis mutandis.”

(12)

Nakon članka 23. umeće se sljedeće poglavlje:

„POGLAVLJE VII.a

SURADNJA S NACIONALNIM SUDOVIMA

Članak 23.a

Suradnja s nacionalnim sudovima

1.   Za primjenu članka 107. stavka 1. i članka 108. UFEU-a, sudovi država članica mogu zatražiti od Komisije da im dostavi podatke kojima raspolaže ili svoje mišljenje o pitanjima primjene pravila o državnim potporama.

2.   Ako je potrebno za dosljednu primjenu članka 107. stavka 1. ili članka 108. UFEU-a, Komisija može, na vlastitu inicijativu, podnijeti pismena očitovanja sudovima država članica koji su odgovorni za primjenu pravila o državnim potporama. Ona može, uz dopuštenje dotičnog suda, dati i usmena očitovanja.

Komisija obavješćuje dotičnu državu članicu o svojoj namjeri podnošenja očitovanjâ prije nego što to formalno i učini.

Isključivo u svrhu pripreme svojih očitovanja, Komisija može zatražiti od nadležnog suda države članice da joj dostavi dokumente koji su mu na raspolaganju i koji su potrebni za Komisijinu ocjenu predmeta.”

(13)

Članak 25. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 25.

Primatelj odlukâ

1.   Odluke donesene u skladu s člankom 6.a stavkom 7., člankom 6.b stavcima 1. i 2. i člankom 7. stavkom 9. upućuju se dotičnom poduzetniku ili udruženju poduzetnika. Komisija dostavlja odluke primatelju bez odlaganja i pruža mu mogućnost da Komisiji priopći koji su podaci, prema njegovu mišljenju, obuhvaćeni obvezom čuvanja poslovne tajne.

2.   Sve druge odluke Komisije donesene u skladu s poglavljima II., III., IV., V. i VII. upućuju se dotičnoj državi članici. Komisija ih dotičnoj državi članici dostavlja bez odlaganja te daje toj državi članici mogućnost da Komisiji priopći koji su podaci, prema njezinu mišljenju, obuhvaćeni obvezom čuvanja poslovne tajne.”

(14)

U članak 26. umeće se sljedeći stavak:

„2.a.   Komisija u Službenom listu Europske unije objavljuje odluke koje donosi u skladu s člankom 6.b stavcima 1. i 2”.

(15)

Članak 27. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 27.

Provedbene odredbe

Komisija je, djelujući u skladu s postupkom utvrđenim u članku 29., ovlaštena usvajati provedbene odredbe u vezi s:

(a)

oblikom, sadržajem i drugim pojedinostima prijave;

(b)

oblikom, sadržajem i drugim pojedinostima godišnjih izvješća;

(c)

oblikom, sadržajem i drugim pojedinostima pritužbi podnesenih u skladu s člankom 10. stavkom 1. i člankom 20. stavkom 2.;

(d)

pojedinostima rokova i njihova određivanja;

(e)

kamatnom stopom iz članka 14. stavka 2.”

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 22. srpnja 2013.

Za Vijeće

Predsjednica

C. ASHTON


(1)  Komunikacija Komisije, Europa 2020.: strategija za pametan, održiv i uključiv rast, 3.3.2010., COM(2010) 2020 završna verzija

(2)  SL L 83, 27.3.1999, str. 1.


Top