EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0479

Uredba Vijeća (EU) br. 479/2013 od 13. svibnja 2013. o izuzimanju od obveze podnošenja ulaznih i izlaznih skraćenih deklaracija za robu Unije koja se prevozi preko neumskog koridora

OJ L 139, 25.5.2013, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 022 P. 325 - 327

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 23/05/2017

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/479/oj

02/Sv. 022

HR

Službeni list Europske unije

325


32013R0479


L 139/1

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

13.05.2013.


UREDBA VIJEĆA (EU) br. 479/2013

od 13. svibnja 2013.

o izuzimanju od obveze podnošenja ulaznih i izlaznih skraćenih deklaracija za robu Unije koja se prevozi preko neumskog koridora

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Ugovor o pristupanju Hrvatske, a posebno njegov članak 3. stavak 4.,

uzimajući u obzir Akt o uvjetima pristupanja Hrvatske, a posebno njegov članak 43.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

budući da:

(1)

Dana 9. prosinca 2011., države članice Unije i Hrvatska potpisale su Ugovor o pristupanju Hrvatske Europskoj uniji („Ugovor o pristupanju”). Na temelju članka 3. stavka 3. Ugovor o pristupanju stupa na snagu 1. srpnja. 2013. pod uvjetom da su sve isprave o ratifikaciji položene prije tog datuma.

(2)

U skladu s člankom 2. Akta o uvjetima pristupanja Hrvatske i prilagodbama Ugovoru o Europskoj uniji, Ugovoru o funkcioniranju Europske unije i Ugovoru o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju („Akt o uvjetima pristupanja Hrvatske” ), od datuma pristupanja, odredbe izvornih Ugovora i akata koje su institucije donijele prije pristupanja obvezujuće su za Hrvatsku pod uvjetima utvrđenim u navedenim Ugovorima i u Aktu o uvjetima pristupanja.

(3)

Područje Neuma („neumski koridor”) mjesto je na kojem državno područje Bosne i Hercegovine doseže jadransku obalu, na taj način odvajajući područje Dubrovnika od ostataka državnog područja Hrvatske. Turizam je od značajne važnosti za lokalno gospodarstvo, a pokreću ga mala i srednja poduzeća ovisna o opskrbi iz ostatka državnog područja Hrvatske. Vrijednost takve opskrbe obično ne prelazi 10 000 eura po pošiljci, a 89 % te robe ima status robe u slobodnom prometu na državnom području Hrvatske.

(4)

Člankom 43. Akta o uvjetima pristupanja propisuje se da Vijeće, odlučujući kvalificiranom većinom na prijedlog Komisije, određuje uvjete pod kojima se zahtjev za ulaznu ili izlaznu skraćenu deklaraciju može ukinuti u vezi s robom Unije koja se prevozi preko neumskog koridora.

(5)

U skladu s člancima 36.a, 36.b, 182.a i 182.b Uredbe Vijeće (EEZ) br. 2913/92 od 12. listopada 1992. o Carinskom zakoniku Zajednice (1) („Carinski zakonik Zajednice”), roba koja se unosi na ili napušta carinsko područje Unije mora biti obuhvaćena, unaprijed, skraćenom deklaracijom podnesenom elektroničkim putem, koja sadrži podatke potrebne za obavljanje analize rizika.

(6)

S obzirom na posebna obilježja lokalnog gospodarstva primjereno je predvidjeti ukidanje obveze podnošenja ulaznih i izlaznih skraćenih deklaracija za robu Unije koja se prevozi preko neumskog koridora.

(7)

Carinska tijela trebaju obaviti analizu rizika i sigurnosne carinske provjere na temelju podataka koji se nalaze na računu ili prijevoznim ispravama koje prate robu.

(8)

Sadašnji režimi odstupaju od načela elektroničkog podnošenja podataka o sigurnosti i osiguranju prije odlaska i prije polaska, koje je uspostavljeno Carinskim zakonikom Zajednice. Kako bi se osigurala učinkovita i djelotvorna analiza rizika te kontrole za potrebe sigurnosti i osiguranja, Hrvatska bi trebala osigurati da granični prijelazi u neumskom koridoru imaju potrebne ljudske resurse, opremu i kontrolu.

(9)

Ako se ustanovi da pošiljka ne ispunjava zahtjeve ove Uredbe, dotičnoj pošiljci se ne smije dopustiti da ponovno uđe na područje Hrvatske osim ako je obavljena ocjena uključenog rizika te su donesene učinkovite i ciljane mjere koje se temelje na analizi rizika.

(10)

Pored razmjene informacija za potrebe sigurnosti i osiguranja kako je predviđeno člankom 4.g stavkom 2. Uredbe Komisije (EEZ) br. 2454/93 od 2. srpnja 1993. o utvrđivanju odredaba za provedbu Uredbe Vijeća (EEZ) br. 2913/92 o Carinskom zakoniku Zajednice (2), Hrvatska treba redovito izvješćivati Komisiju, u okviru postupaka Zajedničkog okvira upravljanja rizikom, o svim otkrivenim nepravilnostima i, prema potrebi, o naknadno donesenim mjerama u vezi s prevoženjem robe preko neumskog koridora.

(11)

Komisija treba izvršiti ocjenu za potrebe provjere pravilne primjene ove Uredbe najkasnije dvije godine nakon datuma pristupanja Hrvatske,

DONIJELO JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Predmet i područje primjene

Ovom se Uredbom utvrđuju pravila prema kojima:

(a)

zahtjev za izlaznu skraćenu deklaraciju izuzima se za robu Unije koja izlazi s područja Hrvatske radi prijevoza preko neumskog koridora;

(b)

zahtjev za ulaznu skraćenu deklaraciju izuzima se za robu Unije kada ponovno ulazi na područje Hrvatske nakon što se prevozila preko neumskog koridora.

Članak 2.

Definicije

Za potrebe ove Uredbe primjenjuju se sljedeće definicije:

(1)

„roba Unije” znači roba određena u članku 4. stavku 7. Carinskog zakonika Zajednice;

(2)

„područje Dubrovnika” znači Dubrovnik i njegovo okolno područje na državnom području Hrvatske koje je odvojeno neumskim koridorom od kopnenog državnog područja Hrvatske;

(3)

„kopneno državno područje Hrvatske” znači državno područje Hrvatske osim područja Dubrovnika;

(4)

„neumski koridor” znači područje koje je dio državnog područja Bosne i Hercegovine koje razdvaja područje Dubrovnika od kopnenog državnog područja Hrvatske;

(5)

„carinska tijela” znači carinska tijela Hrvatske na graničnim prijelazima izlaza i ponovnog ulaska u neumskom koridoru;

(6)

„izlaz” znači izlaz robe, bilo s područja Dubrovnika na kopneno državno područje Hrvatske preko neumskog koridora, ili iz kopnenog državnog područja Hrvatske na područje Dubrovnika preko neumskog koridora;

(7)

„ponovni ulazak” znači ulazak robe na područje Dubrovnika s kopnenog državnog područja Hrvatske preko neumskog koridora, ili u kopneno državno područje Hrvatske iz područja Dubrovnika preko neumskog koridora.

Članak 3.

Izuzimanje od obveze podnošenja ulazne i izlazne skraćene deklaracije

1.   Neće se zahtijevati izlazna skraćena deklaracija za robu Unije pri njezinom izlazu.

2.   Neće se zahtijevati ulazna skraćena deklaracija za robu Unije pri njezinom ponovnom ulasku.

Članak 4.

Uvjeti za primjenu izuzimanja

Članak 3. primjenjuje se ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

(a)

ukupna vrijednost svake pošiljke robe Unije koja se prevozi preko neumskog koridora ne prelazi 10 000 eura ili jednakovrijednu vrijednost u lokalnoj valuti;

(b)

robu iz točke (a) ovog članka prate računi ili prijevozne isprave koje:

i.

uključuju barem podatke iz prvog podstavka članka 317. stavka 2. Uredbe (EEZ) br. 2454/93, kao i ukupnu vrijednost robe;

ii.

su carinska tijela ovjerila službenim oznakama pri izlazu;

iii.

su podnesene na ovjeru carinskim tijelima pri ponovnom ulasku.

Članak 5.

Carinske provjere

1.   Analizu rizika povezanu s carinskim provjerama koje su se primjenjivale na robu Unije koja se prevozila preko neumskog koridora mogu obavljati carinska tijela na druge načine osim tehnikama automatske obrade podataka.

2.   Hrvatska osigurava da granični prijelazi pri izlazu robe koja se prevozi preko neumskog koridora s njezinog područja i pri njezinom ponovnom ulasku na njega, imaju sva potrebna sredstva, opremu, objekte za nadzor i mogućnosti da osiguraju primjenu ove Uredbe.

3.   Pri izlazu, carinska tijela:

(a)

određuju vremenski rok u kojem prevoženje robe Unije preko neumskog koridora mora biti završeno;

(b)

navode to vremensko ograničenje zajedno s datumom potvrde na računu ili prijevoznoj ispravi iz članka 4. stavka (b) točke ii.;

(c)

ako to smatraju potrebnim, stavljaju plombe na prostor koji sadrži robu ili na svako pojedinačno pakiranje robe koja će se prevoziti preko neumskog koridora.

4.   Pri ponovnom ulasku carinska tijela:

(a)

obavljaju analizu rizika primarno s ciljem osiguranja i sigurnosti;

(b)

provjeravaju račune ili prijevozne isprave koje prate robu;

(c)

provjeravaju pridržavanje vremenskog roka iz stavka 3. točke (a) ovog članka;

(d)

provjeravaju integritet plombi, kada su postavljene u skladu sa stavkom 3. točkom (c) ovog članka;

(e)

prema potrebi fizički pregledavaju robu;

(f)

prema potrebi uklanjaju plombe.

5.   Ako carinska tijela utvrde da uvjeti iz članka 4. nisu ispunjeni, dopuštaju ponovni ulazak takve pošiljke ako:

(a)

je obavljena učinkovita analiza rizika;

(b)

su na temelju rezultata analize rizika iz točke (a) carinska tijela donijela učinkovite mjere koje su posebno usmjerene na sprečavanje rizika povezanih sa sigurnošću i zaštitom.

Članak 6.

Informacije

Hrvatska u svakom trenutku, ali najkasnije 1. ožujka 2014. Komisiju obavještava o svim nepravilnostima otkrivenim u vezi s primjenom ove Uredbe, kao i o konkretnim mjerama koje su poduzete za rješavanje tih nepravilnosti.

Članak 7.

Izvješće

Komisija podnosi Vijeću izvješće koje pruža ocjenu primjene ove Uredbe najkasnije dvije godine nakon datuma pristupanja Hrvatske.

Članak 8.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu podložno i od datuma stupanja na snagu Ugovora o pristupanju.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 13. svibnja 2013.

Za Vijeće

Predsjednik

S. COVENEY


(1)  SL L 302, 19.10.1992., str. 1.

(2)  SL L 253, 11.10.1993., str. 1.


Top