Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0447

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 447/2013 od 15. svibnja 2013. o utvrđivanju postupka za UAIF-ove koji odaberu da se na njih primjenjuju odredbe Direktive 2011/61/EU Europskog parlamenta i Vijeća

OJ L 132, 16.5.2013, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 06 Volume 012 P. 295 - 296

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/447/oj

06/Sv. 012

HR

Službeni list Europske unije

295


32013R0447


L 132/1

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

15.05.2013.


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 447/2013

od 15. svibnja 2013.

o utvrđivanju postupka za UAIF-ove koji odaberu da se na njih primjenjuju odredbe Direktive 2011/61/EU Europskog parlamenta i Vijeća

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu 2011/61/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 8. lipnja 2011. o upraviteljima alternativnih investicijskih fondova i izmjeni direktiva 2003/41/EZ i 2009/65/EZ te uredbi (EZ) 1060/2009 i (EU) br. 1095/2010 (1), a posebno njezin članak 3. stavak 5.,

budući da:

(1)

U skladu s člankom 3. stavkom 4. Direktive 2011/61/EU, upravitelji alternativnih investicijskih fondova (UAIF) koji ispunjavaju uvjete predviđene u članku 3. stavku 2. te Direktive mogu odabrati da se na njih primjenjuju njezine odredbe kako bi mogli koristiti odobrena prava. Kad UAIF-i odaberu da se na njih primjenjuju odredbe Direktive 2011/61/EU, ona se na njih primjenjuje u cijelosti.

(2)

Direktivom 2011/61/EU predviđa se postupak izdavanja odobrenja za rad UAIF-ovima. Dokumenti i informacije koji se moraju dostaviti u okviru tog postupka sadrže potrebne detalje o UAIF-u koji je podnio zahtjev te bi se stoga isti dokumenti i postupak trebali koristiti u slučaju odabira UAIF-a da se na njega primjenjuju odredbe Direktive 2011/61/EU. Ne postoje posebni razlozi svojstveni odabiru UAIF-a da se na njega primjenjuje Direktiva koji bi opravdali upotrebu drugog postupka osim onog koji se primjenjuje na UAIF-ove koji upravljaju imovinom iznad pragova predviđenih u članku 3. stavku 2. Direktive 2011/61/EU. Slijedom toga, UAIF-ovi koji odaberu da se na njih primjenjuju odredbe Direktive 2011/61/EU trebali bi slijediti isti postupak poput onog utvrđenog za UAIF-ove koji su obvezni zatražiti odobrenje za rad na temelju Direktive 2011/61/EU.

(3)

UAIF-ovi koji mogu odabrati da se na njih primjenjuju odredbe Direktive 2011/61/EU su UAIF-ovi koji su ranije registrirani u skladu s člankom 3. stavkom 3. Direktive 2011/61/EU ili su dobili odobrenje za rad kao društva za upravljanje subjektima za zajednička ulaganja u prenosive vrijednosne papire u skladu s Direktivom 2009/65/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009. o usklađivanju zakona i drugih propisa u odnosu na subjekte za zajednička ulaganja u prenosive vrijednosne papire (UCITS) (2). Primjereno je izbjeći dvostruko izvješćivanje te uzeti u obzir dokumente i informacije koji su UAIF-ovi već dostavili nadležnim tijelima tijekom postupaka registracije i izdavanja odobrenja za rad, pod uvjetom da su to ažurirani dokumenti i informacije.

(4)

Nadležna bi tijela trebala ispitati zahtjev UAIF-a da se na njega primjenjuju odredbe Direktive 2011/61/EU i izdati odobrenje za rad u tu svrhu pod istim uvjetima te nakon istog postupka kao u slučaju UAIF-ova čija imovina pod upravljanjem prelazi odgovarajuće pragove predviđene u članku 3. stavku 2. Direktive 2011/61/EU.

(5)

Važno je pojasniti odnos između postupka za one UAIF-ove koji odaberu da se na njih primjenjuju odredbe Direktive 2011/61/EU i opoziva odobrenja za rad koje je izdano UAIF-ovima na temelju Direktive 2011/61/EU. UAIF koji je dobio odobrenje za rad na temelju Direktive 2011/61/EU, a čija imovina pod upravljanjem naknadno padne ispod pragova određenih u članku 3. stavku 2. Direktive 2011/61/EU i dalje imaju odobrenje za rad te podliježu primjeni te Direktive u cijelosti sve do opoziva odobrenja za rad. Opoziv odobrenja za rad ne bi se trebao automatski pokrenuti padom vrijednosti imovine pod upravljanjem UAIF-a s odobrenjem za rad ispod odgovarajućeg praga, nego bi se trebao pokrenuti samo na zahtjev tog UAIF-a. Slijedom toga, UAIF ne bi trebao moći zatražiti da se na njega primjenjuju odredbe Direktive 2011/61/EU sve dok ima odobrenje za rad na temelju te Direktive, dok bi UAIF čije je odobrenje za rad opozvano nakon što je predao zahtjev još uvijek trebao moći ponovno zatražiti ponovnu primjenu odredaba Direktive 2011/61/EU.

(6)

Direktivom 2011/61/EU države se članice obvezuju na primjenu zakona i drugih propisa kojima se ta Direktiva prenosi od 22. srpnja 2013. Primjena ove Uredbe se stoga također odgađa do istog dana.

(7)

Mjere predviđene u ovoj Uredbi u skladu su s mišljenjem Europskog odbora za vrijednosne papire,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Postupak i uvjeti za odluku o primjeni Direktive 2011/61/EU

1.   Upravitelj alternativnih investicijskih fondova (UAIF) koji ispunjava uvjete predviđene u članku 3. stavku 2. Direktive 2011/61/EU i koji odabere da se na njega primjenjuju odredbe te Direktive dostavlja zahtjev za odobrenje za rad nadležnom tijelu svoje matične države članice.

Za zahtjev vrijedi isti postupak koji je predviđen u stavcima od 1. do 5. članka 7. Direktive 2011/61/EU te u mjerama usvojenima za njezinu provedbu.

2.   Nadležno tijelo matične države članice može izuzeti UAIF iz stavka 1. iz dostavljanja informacija i dokumenata koji se zahtijevaju na temelju članka 7. te Direktive, pod uvjetom da su izuzete informacije i dokumenti ranije dostavljeni nadležnom tijelu s ciljem registracije u skladu s člankom 3. stavkom 3. te Direktive ili kao dio postupka izdavanja odobrenja za rad prema članku 5. Direktive 2009/65/EZ te pod uvjetom da su takve informacije i dokumenti ažurirani, što je UAIF potvrdio u pisanom obliku.

3.   Nadležno tijelo matične države članice izdaje odobrenje za rad nakon postupka jednakog postupku koji je predviđen u stavcima od 1. do 5. članka 8. Direktive 2011/61/EU.

Članak 2.

Stupanje na snagu i primjena

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova se Uredba primjenjuje od 22. srpnja 2013.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 15. svibnja 2013.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 174, 1.7.2011., str. 1.

(2)  SL L 302, 17.11.2009., str. 32.


Top