EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0348

Uredba Komisije (EU) br. 348/2013 od 17. travnja 2013. o izmjeni Priloga XIV. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) Tekst značajan za EGP

OJ L 108, 18.4.2013, p. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 025 P. 238 - 242

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/348/oj

15/Sv. 25

HR

Službeni list Europske unije

238


32013R0348


L 108/1

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


UREDBA KOMISIJE (EU) br. 348/2013

od 17. travnja 2013.

o izmjeni Priloga XIV. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH)

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2006. o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) i osnivanju Europske agencije za kemikalije te o izmjeni Direktive 1999/45/EZ i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 793/93 i Uredbe Komisije (EZ) br. 1488/94 kao i Direktive Vijeća 76/769/EEZ i direktiva Komisije 91/155/EEZ, 93/67/EEZ, 93/105/EZ i 2000/21/EZ (1), a posebno njezine članke 58. i 131.,

budući da:

(1)

Uredbom (EZ) br. 1907/2006 predviđa se da tvari koje ispunjavaju kriterije prema kojima se tvari razvrstavaju kao kancerogene (kategorije 1A ili 1B), mutagene (kategorije 1A ili 1B) ili reproduktivno toksične tvari (kategorije 1A ili 1B) u skladu s Uredbom (EZ) br. 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o razvrstavanju, označivanju i pakiranju tvari i smjesa (2), tvari koje su postojane, bioakumulativne i toksične, tvari koje su vrlo postojane, vrlo bioakumulativne i vrlo toksične te tvari kod kojih postoje znanstveni dokazi o vjerojatnim ozbiljnim učincima na zdravlje ljudi ili okoliš koji su jednako zabrinjavajući mogu podlijegati odobrenju.

(2)

Trikloroetilen ispunjava kriterije prema kojima se tvari razvrstavaju kao kancerogene (kategorije 1B) u skladu s Uredbom (EZ) br. 1272/2008 te stoga ispunjava kriterije za uvrštavanje u Prilog XIV. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 koji su utvrđeni u članku 57. točki (a) te Uredbe.

(3)

Kromov trioksid ispunjava kriterije prema kojima se tvari razvrstavaju kao kancerogene (kategorije 1A) i mutagene (kategorije 1B) u skladu s Uredbom (EZ) br. 1272/2008 te stoga ispunjava kriterije za uvrštavanje u Prilog XIV. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 koji su utvrđeni u članku 57. točkama (a) i (b) te Uredbe.

(4)

Kiseline koje nastaju iz kromovog trioksida i njihovi oligomeri ispunjavaju kriterije prema kojima se tvari razvrstavaju kao kancerogene (kategorije 1B) u skladu s Uredbom (EZ) br. 1272/2008 te stoga ispunjavaju kriterije za uvrštavanje u Prilog XIV. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 koji su utvrđeni u članku 57. točki (a) te Uredbe.

(5)

Natrijev dikromat ispunjava kriterije prema kojima se tvari razvrstavaju kao kancerogene (kategorije 1B), mutagene (kategorije 1B) i reproduktivno toksične (kategorije 1B) u skladu s Uredbom (EZ) br. 1272/2008 te stoga ispunjava kriterije za uvrštavanje u Prilog XIV. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 koji su utvrđeni u članku 57. točkama (a), (b) i (c) te Uredbe.

(6)

Kalijev dikromat ispunjava kriterije prema kojima se tvari razvrstavaju kao kancerogene (kategorije 1B), mutagene (kategorije 1B) i reproduktivno toksične (kategorije 1B) u skladu s Uredbom (EZ) br. 1272/2008 te stoga ispunjava kriterije za uvrštavanje u Prilog XIV. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 koji su utvrđeni u članku 57. točkama (a), (b) i (c) te Uredbe.

(7)

Amonijev dikromat ispunjava kriterije prema kojima se tvari razvrstavaju kao kancerogene (kategorije 1B), mutagene (kategorije 1B) i reproduktivno toksične (kategorije 1B) u skladu s Uredbom (EZ) br. 1272/2008 te stoga ispunjava kriterije za uvrštavanje u Prilog XIV. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 koji su utvrđeni u članku 57. točkama (a), (b) i (c) te Uredbe.

(8)

Kalijev kromat ispunjava kriterije prema kojima se tvari razvrstavaju kao kancerogene (kategorije 1B) i mutagene (kategorije 1B) u skladu s Uredbom (EZ) br. 1272/2008 te stoga ispunjava kriterije za uvrštavanje u Prilog XIV. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 koji su utvrđeni u članku 57. točkama (a) i (b) te Uredbe.

(9)

Natrijev kromat ispunjava kriterije prema kojima se tvari razvrstavaju kao kancerogene (kategorije 1B), mutagene (kategorije 1B) i reproduktivno toksične (kategorije 1B) u skladu s Uredbom (EZ) br. 1272/2008 te stoga ispunjava kriterije za uvrštavanje u Prilog XIV. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 koji su utvrđeni u članku 57. točkama (a), (b) i (c) te Uredbe.

(10)

Te su tvari identificirane i stavljene na popis tvari koje se predlažu za uvrštenje u skladu s člankom 59. Uredbe (EZ) br. 1907/2006. Njih je nadalje kao prioritet za uvrštenje u Prilog XIV. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 odredila Europska agencija za kemikalije (dalje u tekstu: Agencija) u svojoj preporuci od 20. prosinca 2011. (3) u skladu s člankom 58. te Uredbe. Stoga je primjereno te tvari uvrstiti u taj Prilog.

(11)

Spojevi kobalta, kobaltov(II) sulfat, kobaltov diklorid, kobaltov(II) dinitrat, kobaltov(II) karbonat i kobaltov(II) diacetat ispunjavaju kriterije prema kojima se tvari razvrstavaju kao kancerogene (kategorije 1B) i reproduktivno toksične (kategorije 1B) u skladu s Uredbom (EZ) br. 1272/2008 te stoga ispunjavaju kriterije za uvrštavanje u Prilog XIV. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 koji su utvrđeni u članku 57. točkama (a), (b) i (c) te Uredbe. Identificirani su i stavljeni na popis tvari koje se predlažu za uvrštenje u skladu s člankom 59. Uredbe (EZ) br. 1907/2006.

(12)

Ti su spojevi kobalta također određeni kao prioritet za uvrštenje u Prilog XIV. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 preporukom Agencije od 20. prosinca 2011. u skladu s člankom 58. te Uredbe. Međutim, Komisija smatra da najmanje jedna od uporaba tih tvari (tj. površinska obrada) predstavlja rizik za zdravlje ljudi koji nije pod primjerenim nadzorom i koji se treba razmotriti. Stoga Komisija u skladu s člankom 69. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 1907/2006 treba od Agencije zatražiti da izradi dokumentaciju u skladu sa zahtjevima Priloga XV. toj Uredbi. Stoga je primjereno odgoditi odluku o uvrštenju bilo koje od tih tvari u Prilog XIV. do zaključenja postupka koji je utvrđen u člancima 69. do 73. te Uredbe.

(13)

U preporuci Agencije od 20. prosinca 2011. za svaku od tvari navedenih u Prilogu ovoj Uredbi utvrđeni su najkasniji datumi podnošenja zahtjeva iz članka 58. stavka 1. točke (c) alineje ii. Uredbe (EZ) br. 1907/2006. Ti su datumi utvrđeni na osnovi procijenjenog vremena koje bi bilo potrebno za izradu zahtjeva za odobrenje, uzimajući u obzir dostupne informacije o različitim tvarima i informacije primljene tijekom konzultacija s javnošću koje se izvode u skladu s člankom 58. stavkom 4. Uredbe (EZ) br. 1907/2006. Također je uzeta u obzir sposobnost Agencije da obradi zahtjeve u roku koji je predviđen Uredbom (EZ) br. 1907/2006.

(14)

U pogledu sedam spojeva kobalta, Agencija je predložila da najkasniji datum podnošenja zahtjeva bude 21 mjesec nakon stupanja na snagu ove Uredbe. Međutim, na temelju rasprave s državama članicama, zahvaljujući širem shvaćenju značaja specifične strukture dotičnih tržišta i povezanih lanaca ponude, donesen je zaključak da bi najkasniji datum podnošenja zahtjeva trebao biti 35 mjeseci nakon stupanja na snagu ove Uredbe.

(15)

Datum povlačenja iz članka 58. stavka 1. točke (c) alineje i. Uredbe (EZ) br. 1907/2006 bi za svaku od tvari navedenih u Prilogu ovoj Uredbi trebao biti 18 mjeseci nakon najkasnijeg datuma podnošenja zahtjeva iz članka 58. stavka 1. točke (c) alineje ii. te Uredbe.

(16)

Primjereno je utvrditi datume iz alineja i. i ii. članka 58. stavka 1. točke (c) Uredbe (EZ) br. 1907/2006 u Prilogu XIV. toj Uredbi.

(17)

Članak 58. stavak 1. točka (e) zajedno s člankom 58. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 1907/2006 predviđa mogućnost izuzeća uporaba ili kategorija uporaba u slučajevima kada postoji posebno zakonodavstvo Unije koje nameće minimalne zahtjeve u pogledu zaštite zdravlja ljudi ili okoliša kojim se osigurava primjeren nadzor rizika. Na osnovi trenutačno dostupnih informacija nije primjereno utvrditi izuzeća na temelju tih odredaba.

(18)

Na osnovi trenutačno dostupnih informacija nije primjereno utvrditi izuzeća za istraživanje i razvoj usmjeren prema proizvodima i postupcima.

(19)

Na osnovi trenutačno dostupnih informacija nije primjereno utvrditi razdoblja za preispitivanje određenih uporaba.

(20)

Uredbu (EZ) br. 1907/2006 treba stoga odgovarajuće izmijeniti.

(21)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Odbora osnovanog na temelju članka 133. Uredbe (EZ) br. 1907/2006,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilog XIV. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 izmjenjuje se u skladu s Prilogom ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu trećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 17. travnja 2013.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 396, 30.12.2006., str. 1.

(2)  SL L 353, 31.12.2008., str. 1.

(3)  http://echa.europa.eu/documents/10162/13640/3rd_a_xiv_ recommendation_20dec2011_en.pdf.


PRILOG

U tablici u Prilogu XIV. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 dodaju se sljedeći unosi:

Unos br.

Tvar

Urođeno svojstvo (-a) iz članka 57.

Prijelazna rješenja

Izuzete (kategorije) uporabe

Razdoblja preispitivanja

Najkasniji datum dostavljanja zahtjeva (1)

Datum povlačenja (2)

„15.

Trikloroetilen

EC br.: 201-167-4

CAS br.: 79-01-6

Kancerogeno

(kategorije 1B)

21. listopada 2014.

21. travnja 2016.

16.

Kromov trioksid

EC br.: 215-607-8

CAS br.: 1333-82-0

 

Kancerogeno

(kategorije 1A)

 

Mutageno

(kategorije 1B)

21. ožujka 2016.

21. rujna 2017.

17.

Kiseline koje nastaju iz kromovog trioksida i njihovi oligomeri

Skupina obuhvaća:

 

Kromova kiselina

EC br.: 231-801-5

CAS br.: 7738-94-5

 

Dikromova kiselina

EC br.: 236-881-5

CAS br.: 13530-68-2

 

Oligomeri kromove kiseline i dikromove kiseline

EC br.: još nije dodijeljen

CAS br.: još nije dodijeljen

Kancerogeno

(kategorije 1B)

21. ožujka 2016.

21. rujna 2017.

18.

Natrijev dikromat

EC br.: 234-190-3

CAS br.: 7789-12-0

10588-01-9

 

Kancerogeno

(kategorije 1B)

 

Mutageno

(kategorije 1B)

 

Reproduktivno toksično

(kategorije 1B)

21. ožujka 2016.

21. rujna 2017.

19.

Kalijev dikromat

EC br.: 231-906-6

CAS br.: 7778-50-9

 

Kancerogeno

(kategorije 1B)

 

Mutageno

(kategorije 1B)

 

Reproduktivno toksično

(kategorije 1B)

21. ožujka 2016.

21. rujna 2017.

20.

Amonijev dikromat

EC br.: 232-143-1

CAS br.: 7789-09-5

 

Kancerogeno

(kategorije 1B)

 

Mutageno

(kategorije 1B)

 

Reproduktivno toksično

(kategorije 1B)

21. ožujka 2016.

21. rujna 2017.

 

 

21.

Kalijev kromat

EC br.: 232-140-5

CAS br.: 7789-00-6

 

Kancerogeno

(kategorije 1B)

 

Mutageno

(kategorije 1B)

21. ožujka 2016.

21. rujna 2017.

 

 

22.

Natrijev kromat

EC br.: 231-889-5

CAS br.: 7775-11-3

 

Kancerogeno

(kategorije 1B)

 

Mutageno

(kategorije 1B)

 

Reproduktivno toksično

(kategorije 1B)

21. ožujka 2016.

21. rujna 2017.”

 

 


(1)  Datum iz članka 58. stavka 1. točke (c) alineje ii. Uredbe (EZ) br. 1907/2006.

(2)  Datum iz članka 58. stavka 1. točke (c) alineje i. Uredbe (EZ) br. 1907/2006.


Top