Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0346

Uredba (EU) br. 346/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2013. o europskim fondovima za socijalno poduzetništvo Tekst značajan za EGP

OJ L 115, 25.4.2013, p. 18–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 066 P. 12 - 32

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/346/oj

13/Sv. 66

HR

Službeni list Europske unije

12


32013R0346


L 115/18

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

17.04.2013.


UREDBA (EU) br. 346/2013 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 17. travnja 2013.

o europskim fondovima za socijalno poduzetništvo

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 114.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

nakon prosljeđivanja nacrta zakonodavnog akta nacionalnim parlamentima,

uzimajući u obzir mišljenje Europske središnje banke (1),

uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora (2),

u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom (3),

budući da:

(1)

Budući da u sve većoj mjeri ulagatelji provode i socijalne ciljeve i ne traže samo financijsku dobit, u Uniji se pojavilo tržište socijalnih ulaganja koje djelomično obuhvaća investicijske fondove usmjerene na socijalne subjekte. Takvi investicijski fondovi osiguravaju sredstva socijalnim subjektima koja djeluju kao pokretači društvenih promjena, nudeći inovativna rješenja za društvene probleme, na primjer pomažući u rješavanju društvenih posljedica financijske krize i dajući vrijedan doprinos ispunjavanju ciljeva strategije Europa 2020. utvrđenih u Priopćenju Komisije od 3. ožujka 2010. pod nazivom „Europa 2020.: Strategija za pametan, održiv i inkluzivan razvoj”.

(2)

Ova je Uredba dio inicijative za socijalno poduzetništvo uspostavljene Priopćenjem Komisije od 25. listopada 2011. pod nazivom „Inicijativa za socijalno poduzetništvo — stvaranje povoljne klime za socijalna poduzeća, ključne dionike u socijalnom gospodarstvu i inovacije”.

(3)

Potrebno je putem jedinstvenih pravila u Uniji utvrditi zajednički okvir pravila u vezi s uporabom oznake „EuSEF” za kvalificirane fondove za socijalno poduzetništvo, posebno za sastav imovine fondova koji djeluju pod navedenom oznakom, njihove prihvatljive investicijske ciljeve, investicijske alate kojima se mogu koristiti i kategorije ulagatelja koji ispunjavaju uvjete za ulaganje u takve fondove. Ako nema takvog zajedničkog okvira, postoji opasnost da će države članice na nacionalnoj razini poduzimati različite mjere, što bi imalo izravan negativni učinak na funkcioniranje unutarnjeg tržišta i sprečavalo pravilno funkcioniranje tog tržišta budući da bi se na fondove koji žele djelovati u cijeloj Uniji u različitim državama članicama primjenjivala različita pravila. Štoviše, različiti kvalitativni zahtjevi vezani uz sastav imovine, investicijski ciljevi i prihvatljivi ulagatelji mogli bi dovesti do razlika u razini zaštite ulagatelja i do nejasnoća u pogledu investicijskih prijedloga povezanih s kvalificiranim fondovima za socijalno poduzetništvo. Ulagatelji bi, nadalje, trebali imati mogućnost usporedbe investicijskih prijedloga različitih kvalificiranih fondova za socijalno poduzetništvo. Potrebno je ukloniti značajne prepreke prekograničnom prikupljanju sredstava putem kvalificiranih fondova za socijalno poduzetništvo kako bi se izbjeglo narušavanje tržišnog natjecanja između tih fondova i spriječilo pojavljivanje svih daljnjih mogućih prepreka trgovini i značajnog narušavanja tržišnog natjecanja u budućnosti. Slijedom toga, odgovarajuća pravna osnova za ovu Uredbu je članak 114. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU) kako ga u dosljednoj sudskoj praksi tumači Sud Europske unije.

(4)

Potrebno je donijeti uredbu o uspostavljanju jedinstvenih pravila primjenljivih na kvalificirane fondove za socijalno poduzetništvo i o uvođenju odgovarajućih obveza u svim državama članicama za njihove upravitelje koji žele prikupljati sredstva u cijeloj Uniji koristeći se oznakom „EuSEF”. Navedenim zahtjevima trebalo bi osigurati povjerenje ulagatelja koji žele ulagati u takve fondove. Uredba se ne bi trebala primjenjivati na postojeće nacionalne programe u okviru kojih se omogućuje ulaganje u socijalno poduzetništvo i koji ne upotrebljavaju oznaku „EuSEF”.

(5)

Definiranjem kvalitativnih zahtjeva za uporabu oznake „EuSEF” u obliku uredbe osigurava se izravna primjenljivost navedenih zahtjeva na upravitelje subjekata za zajednička ulaganja koji prikupljaju sredstva koristeći se tom oznakom. Time se također osiguravaju jedinstveni uvjeti za uporabu oznake tako što se sprečava nastanak različitih nacionalnih zahtjeva kao posljedica prenošenja direktive. Upravitelji subjekata za zajednička ulaganja koji upotrebljavaju oznaku trebali bi slijediti jednaka pravila u cijeloj Uniji, čime će se također ojačati povjerenje ulagatelja. Ovom se Uredbom smanjuju regulatorna složenost i troškovi upravitelja koji se odnose na poštovanje često različitih nacionalnih pravila kojima su uređeni takvi fondovi, posebno za one upravitelje koji žele prikupljati sredstva prekogranično. Ona također doprinosi uklanjanju narušavanja tržišnog natjecanja.

(6)

Trebala bi postojati mogućnost da kvalificiranim fondom za socijalno poduzetništvo upravlja vanjski ili unutarnji upravitelj. U slučaju kada kvalificiranim fondom za socijalno poduzetništvo upravlja unutarnji upravitelj, fond je ujedno i upravitelj pa bi stoga trebao udovoljavati svim relevantnim zahtjevima za upravitelje na temelju ove Uredbe i biti registriran u skladu s ovom Uredbom. Kvalificiranom fondu za socijalno poduzetništvo s unutarnjim upraviteljem ne bi trebalo dopustiti da bude vanjski upravitelj drugih subjekata za zajednička ulaganja ili subjekata za zajednička ulaganja u prenosive vrijednosne papire (UCITS).

(7)

Kako bi se razjasnio odnos između ove Uredbe i drugih pravila o subjektima za zajednička ulaganja i njihovim upraviteljima, potrebno je utvrditi da se ova Uredba primjenjuje samo na upravitelje subjekata za zajednička ulaganja, osim UCITS fondova obuhvaćenih područjem primjene Direktive 2009/65/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009. o usklađivanju zakona i drugih propisa u odnosu na subjekte za zajednička ulaganja u prenosive vrijednosne papire (UCITS) (4), koji su osnovani u Uniji i registrirani pri nadležnom tijelu u svojoj matičnoj državi članici u skladu s Direktivom 2011/61/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 8. lipnja 2011. o upraviteljima alternativnih investicijskih fondova (5), pod uvjetom da ti upravitelji upravljaju imovinom kvalificiranih fondova za socijalno poduzetništvo. Međutim, vanjskim upraviteljima kvalificiranih fondova za socijalno poduzetništvo koji su registrirani u skladu s ovom Uredbom također bi trebalo dopustiti upravljanje UCITS fondom na temelju odobrenja izdanog u skladu s Direktivom 2009/65/EZ.

(8)

Nadalje, ova se Uredba primjenjuje samo na upravitelje onih subjekata za zajednička ulaganja čija ukupna imovina pod upravljanjem ne premašuje prag iz članka 3. stavka 2. točke (b) Direktive 2011/61/EU. Za potrebe ove Uredbe, prag se izračunava na isti način kao i prag iz članka 3. stavka 2. točke (b) Direktive 2011/61/EU.

(9)

Međutim, upravitelji fondova koji su registrirani u skladu s ovom Uredbom i čija ukupna imovina pod upravljanjem naknadno premaši prag iz točke (b) članka 3. stavka 2. Direktive 2011/61/EU pa stoga postanu podložni izdavanju odobrenja za rad od nadležnih tijela matične države članice u skladu s člankom 6. navedene Direktive trebali bi imati mogućnost daljnje uporabe oznake „EuSEF” u vezi s trgovanjem kvalificiranim fondovima za socijalno poduzetništvo u Uniji, pod uvjetom da udovoljavaju zahtjevima utvrđenim navedenom Direktivom te da i dalje u svakom trenutku udovoljavaju određenim zahtjevima koji se odnose na uporabu oznake „EuSEF” navedenim u ovoj Uredbi u vezi s kvalificiranim fondovima za socijalno poduzetništvo. To se odnosi na postojeće kvalificirane fondove za socijalno poduzetništvo i kvalificirane fondove za socijalno poduzetništvo osnovane nakon premašivanja praga.

(10)

Ova se Uredba ne primjenjuje ako upravitelji subjekata za zajednička ulaganja ne žele upotrebljavati oznaku „EuSEF”. U tim bi slučajevima trebalo nastaviti primjenjivati postojeća nacionalna pravila i opća pravila Unije.

(11)

Ovom bi se Uredbom trebala uspostaviti jedinstvena pravila o prirodi kvalificiranih fondova za socijalno poduzetništvo, posebno o kvalificiranim subjektima za imovinu u koje će kvalificirani fondovi za socijalno poduzetništvo smjeti ulagati i o investicijskim instrumentima koje će koristiti. To je potrebno kako bi se povukla jasna crta razgraničenja između kvalificiranog fonda za socijalno poduzetništvo i alternativnih investicijskih fondova koji primjenjuju druge, u manjoj mjeri specijalizirane, investicijske strategije, na primjer otkupe poduzeća, koje se ne nastoje poticati ovom Uredbom.

(12)

Kako bi se osigurala potrebna jasnoća i sigurnost, ovom bi Uredbom trebalo utvrditi i jedinstvene kriterije za prepoznavanje socijalnih subjekata kao kvalificiranih subjekata za imovinu. Socijalni bi subjekt trebalo definirati kao subjekt u socijalnom gospodarstvu čiji je glavni cilj ostvariti socijalni učinak, a ne dobit za svoje vlasnike ili dioničare. On posluje tako što na tržištu osigurava robu ili usluge i upotrebljava svoju dobit primarno za ostvarivanje socijalnih ciljeva. Njime se upravlja na odgovoran i transparentan način, posebno putem uključivanja zaposlenika, potrošača i dionika na koje utječu njegove poslovne djelatnosti.

(13)

Budući da je glavni cilj socijalnog subjekta ostvariti pozitivan socijalni učinak, a ne najveću moguću dobit, ovom bi se Uredbom trebala poticati potpora samo kvalificiranim subjektima za imovinu koji su usmjereni na ostvarivanje mjerljivog i pozitivnog socijalnog učinka. Mjerljiv i pozitivan socijalni učinak može uključivati pružanje usluga imigrantima koji su u protivnom isključeni ili reintegraciju marginaliziranih skupina na tržištu rada osiguravanjem zapošljavanja, izobrazbe ili druge potpore. Socijalni subjekti upotrebljavaju svoju dobit za ostvarivanje primarnog socijalnog cilja i njima se upravlja na odgovoran i transparentan način. U slučaju kada kvalificirani subjekt za imovinu iznimno želi raspodijeliti dobit svojim dioničarima i vlasnicima, trebao bi imati unaprijed definirane postupke i pravila o načinu raspodjele dobiti. U tim pravilima trebalo bi biti utvrđeno da takva raspodjela dobiti ne šteti primarnom socijalnom cilju kvalificiranog socijalnog subjekta za imovinu.

(14)

Socijalni subjekti uključuju veliki raspon subjekata različitih pravnih oblika koji socijalne usluge ili robu osiguravaju osjetljivim, marginaliziranim ili isključenim osobama ili osobama u nepovoljnom položaju. Takve usluge uključuju pristup stanovanju, zdravstvenu zaštitu, pomoć starijim osobama ili osobama s invaliditetom, dječju skrb, pristup zapošljavanju i izobrazbi te upravljanje uzdržavanjem. Socijalni subjekti također uključuju subjekte koji koriste metodu proizvodnje robe ili usluga koja utjelovljuje njihov socijalni cilj, ali čije su aktivnosti izvan područja pružanja socijalnih usluga ili robe. Takve aktivnosti uključuju socijalnu i profesionalnu integraciju putem pristupa zapošljavanju za osobe koje su u nepovoljnom položaju, posebno zbog nedostatnih kvalifikacija ili socijalnih ili profesionalnih problema koji dovode do isključenosti i marginalizacije. Te se aktivnosti također mogu odnositi na zaštitu okoliša s društvenim učinkom, kao što su sprečavanje onečišćenja, recikliranje i obnovljiva energija.

(15)

U skladu s ciljem preciznog određivanja subjekata za zajednička ulaganja koji trebaju biti obuhvaćeni ovom Uredbom te kako bi se osigurala usredotočenost na osiguravanje kapitala socijalnim subjektima, kvalificiranim fondovima za socijalno poduzetništvo trebalo bi smatrati fondove koji namjeravaju uložiti najmanje 70 % ukupno uplaćenog kapitala i obveze uplate kapitala na pozivu takve subjekte. Kvalificiranim fondovima za socijalno poduzetništvo ne bi trebalo dopustiti da u imovinu koja nije kvalificirano ulaganje ulože više od 30 % svog ukupno uplaćenog kapitala i obveze uplate kapitala na poziv u imovinu koja nije kvalificirano ulaganje. To znači da bi, budući da bi prag od 30 % uvijek trebao biti najveći dozvoljeni iznos za nekvalificirana ulaganja, tijekom životnog vijeka kvalificiranog fonda za socijalno poduzetništvo prag od 70 % trebao biti rezerviran za kvalificirana ulaganja. Navedene bi pragove trebalo izračunavati na temelju iznosa koji se mogu uložiti nakon odbitka svih relevantnih troškova i držanja u gotovini i njezinim ekvivalentima. U ovoj bi Uredbi trebalo utvrditi pojedinosti potrebne za izračun navedenih pragova za ulaganja.

(16)

Svrha ove Uredbe jest pospješiti rast socijalnih subjekata u Uniji. Ulaganja u kvalificirane subjekte za imovinu osnovane u trećim zemljama mogu kvalificiranim fondovima za socijalno poduzetništvo donijeti više kapitala i time koristiti socijalnim subjektima u Uniji. Međutim, ova Uredba ni u kom slučaju ne bi trebala pogodovati ulaganjima u subjekte za imovinu osnovane u trećim zemljama koje karakterizira nedostatak odgovarajućih sporazuma o suradnji između nadležnog tijela matične države članice upravitelja kvalificiranog fonda za socijalno poduzetništvo i nadležnih tijela drugih država članica u kojima se dionicama ili udjelima kvalificiranog fonda za socijalno poduzetništvo namjerava trgovati ili nedostatak učinkovite razmjene informacija u vezi s poreznim pitanjima.

(17)

Kao prvi korak, kako bi imao pravo upotrebljavati oznaku „EuSEF” kako je utvrđeno ovom Uredbom, kvalificirani fond za socijalno poduzetništvo trebao bi biti osnovan u Uniji. U roku od dvije godine od datuma primjene ove Uredbe Komisija bi trebala preispitati ograničenje uporabe oznake „EuSEF” na fondove osnovane u Uniji, uzimajući pritom u obzir iskustvo primjene Preporuke Komisije u vezi s mjerama za poticanje trećih zemalja na primjenu minimalnih standarda dobrog upravljanja u vezi s poreznim pitanjima.

(18)

Upravitelji fondova za socijalno poduzetništvo trebali bi biti sposobni tijekom životnog vijeka fonda privući dodatne uplate u kapital fonda. Takve dodatne uplate u kapital tijekom životnog vijeka kvalificiranog fonda za socijalno poduzetništvo trebalo bi uzeti u obzir prilikom razmatranja sljedećeg ulaganja u imovinu koja nije kvalificirana imovina. Dodatne uplate u kapital fonda trebalo bi dopustiti u skladu s kriterijima i uvjetima utvrđenima u pravilima ili osnivačkim aktima kvalificiranog fonda za socijalno poduzetništvo.

(19)

Uzimajući u obzir posebne potrebe socijalnih subjekata u vezi s financiranjem, potrebno je postići jasnoću u pogledu vrsta instrumenata koje bi kvalificirani fond za socijalno poduzetništvo trebao upotrebljavati za takvo financiranje. Stoga se ovom Uredbom utvrđuju jedinstvena pravila o prihvatljivim instrumentima koje će upotrebljavati kvalificirani fond za socijalno poduzetništvo prilikom ulaganja i koji uključuju vlasničke instrumente i instrumente nalik vlasničkim instrumentima, dužničke instrumente, kao što su zadužnice i certifikati o depozitu, ulaganja u druge kvalificirane fondove za socijalno poduzetništvo, osigurane i neosigurane zajmove i dotacije. Kako bi se spriječilo slabljenje ulaganja u kvalificirane subjekte za imovinu, kvalificiranim fondovima za socijalno poduzetništvo trebalo bi dopustiti ulaganja u druge kvalificirane fondove za socijalno poduzetništvo samo u slučaju kada ti drugi kvalificirani fondovi za socijalno poduzetništvo i sami nisu uložili više od 10 % svojeg ukupno uplaćenog kapitala i obveze uplate kapitala na poziv u druge kvalificirane fondove za socijalno poduzetništvo.

(20)

Osnovne djelatnosti kvalificiranih fondova za socijalno poduzetništvo su osiguravanje sredstava za socijalna poduzeća putem primarnih ulaganja. Kvalificirani fondovi za socijalno poduzetništvo ne bi trebali sudjelovati u sistemski važnim bankarskim aktivnostima izvan uobičajenog bonitetnog regulatornog okvira (takozvanog „bankarstva u sjeni”) niti slijediti tipične strategije rizičnog kapitala, kao što je otkup poduzeća financijskom polugom.

(21)

Kako bi zadržali potrebnu fleksibilnost u svojem ulaganju imovine, kvalificirani fondovi za socijalno poduzetništvo trebali bi imati mogućnost ulaganja u imovinu koja nije kvalificirano ulaganje, u mjeri u kojoj ta druga ulaganja ne premašuju prag od 30 % za nekvalificirana ulaganja. Držanja u gotovini i njezinim ekvivalentima ne bi se trebali uzimati u obzir prilikom izračuna tog praga jer se takva držanja ne bi trebala smatrati ulaganjima. Kvalificirani fondovi za socijalno poduzetništvo trebali bi ulagati na način koji je u skladu s njihovom etičkom investicijskom strategijom, na primjer ne bi trebali poduzimati ulaganja kojima se financira industrija oružja, kod kojih postoji opasnost povrede ljudskih prava ili koja uključuju odlaganje elektroničkog otpada.

(22)

Kako bi se osigurala pouzdanost i laka prepoznatljivost oznake „EuSEF” za ulagatelje u cijeloj Uniji, samo upravitelji kvalificiranih fondova za socijalno poduzetništvo koji udovoljavaju jedinstvenim kvalitativnim kriterijima kako je utvrđeno ovom Uredbom trebali bi imati pravo na uporabu oznake „EuSEF” prilikom trgovanja kvalificiranim fondovima za socijalno poduzetništvo u cijeloj Uniji.

(23)

Kako bi se osiguralo da kvalificirani fondovi za socijalno poduzetništvo imaju poseban i prepoznatljiv profil koji je primjeren njihovoj namjeni, trebala bi postojati jedinstvena pravila o sastavu imovine i o investicijskim tehnikama koje su dopuštene takvim fondovima.

(24)

Kako bi se osiguralo da kvalificirani fondovi za socijalno poduzetništvo ne doprinose razvoju sistemskih rizika te da se takvi fondovi u svojim ulagateljskim aktivnostima koncentriraju na pružanje podrške kvalificiranim subjektima za imovinu, uporaba financijske poluge ne bi trebala biti dopuštena na razini fonda. Upraviteljima kvalificiranih fondova za socijalno poduzetništvo trebalo bi biti dopušteno samo zaduživanje, izdavanje dužničkih financijskih instrumenata ili pružanje jamstava na razini kvalificiranog fonda za socijalno poduzetništvo, pod uvjetom da su takva zaduživanja, dužnički financijski instrumenti ili jamstva pokriveni obvezom uplate kapitala na poziv i ne dovode do povećanja izloženosti fonda iznad razine obveze uplate kapitala. Predujmovi u gotovini ulagatelja kvalificiranih fondova za socijalno poduzetništvo koji su potpuno pokriveni kapitalnim obvezama tih ulagatelja ne dovode do povećanja izloženosti kvalificiranog fonda za socijalno poduzetništvo i stoga bi trebali biti dopušteni. Također, kako bi se fondu omogućilo pokrivanje izvanrednih potreba za likvidnošću koje mogu nastati između poziva na uplatu kapitala od ulagateljâ i stvarnog primitka kapitala na svojim računima, trebalo bi dopustiti kratkoročno zaduživanje pod uvjetom da iznos takvog zaduženja ne premašuje obvezu uplate kapitala na poziv.

(25)

Kako bi se osiguralo da se kvalificiranim fondovima za socijalno poduzetništvo trguje samo s ulagateljima s iskustvom, znanjem i stručnošću za donošenje vlastitih odluka o ulaganju i za pravilnu procjenu rizika koje takvi fondovi sa sobom nose te kako bi se očuvalo povjerenje ulagatelja u kvalificirane fondove za socijalno poduzetništvo, treba utvrditi određene zaštitne mjere. Stoga bi trgovanje kvalificiranim fondovima za socijalno poduzetništvo trebalo provoditi samo s ulagateljima koji su profesionalni ulagatelji ili koji se mogu smatrati profesionalnim ulagateljima na temelju Direktive 2004/39/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 21. travnja 2004. o tržištima financijskih instrumenata (6). Međutim, kako bi se osigurala dovoljno široka baza ulagatelja za ulaganja u kvalificirane fondove za socijalno poduzetništvo, poželjno je također da pristup tim fondovima imaju određeni drugi ulagatelji, uključujući imućne pojedince. Za te druge ulagatelje trebalo bi utvrditi određene zaštitne mjere kako bi se osiguralo da se trgovanje kvalificiranim fondovima za socijalno poduzetništvo provodi samo s ulagateljima s odgovarajućim profilom za takva ulaganja. Te zaštitne mjere isključuju trgovanje putem uporabe periodičnih planova štednje. Nadalje, rukovoditeljima, direktorima ili zaposlenicima uključenim u upravljanje upraviteljem kvalificiranog fonda za socijalno poduzetništvo trebalo bi omogućiti ulaganja kada ulažu u kvalificirane fondove za socijalno poduzetništvo kojima oni upravljaju, budući da takvi pojedinci imaju dovoljno znanja za sudjelovanje u takvim ulaganjima.

(26)

Kako bi se osiguralo da samo upravitelji kvalificiranih fondova za socijalno poduzetništvo koji udovoljavaju jedinstvenim kvalitativnim kriterijima u vezi s njihovim ponašanjem na tržištu upotrebljavaju oznaku „EuSEF”, trebala bi postojati pravila o poslovnom ponašanju i odnosima tih upravitelja s njihovim ulagateljima. Iz istog razloga trebali bi biti uspostavljeni jedinstveni uvjeti postupanja upravitelja vezani za upravljanje sukobom interesa. Navedenim bi pravilima i uvjetima od upravitelja trebalo također zahtijevati uspostavljanje potrebnih organizacijskih i administrativnih mjera kako bi se osiguralo prikladno upravljanje sukobom interesa.

(27)

U slučaju kada upravitelj kvalificiranog fonda za socijalno poduzetništvo namjerava delegirati svoje poslove trećim osobama, takvo delegiranje poslova trećim osobama ne bi smjelo utjecati na odgovornost upravitelja prema kvalificiranom fondu za socijalno poduzetništvo i njegovim ulagateljima. Štoviše, upravitelj ne bi trebao delegirati svoje poslove u tolikoj mjeri da se on, u biti, više ne može smatrati upraviteljem kvalificiranog fonda za socijalno poduzetništvo i da se njegova uloga smanji na ulogu poštanskog sandučića. Upravitelj bi trebao ostati odgovoran za pravilno izvršenje delegiranih poslova i poštovanje ove Uredbe u svakom trenutku. Delegiranje poslova ne bi smjelo umanjiti učinkovitost nadzora upravitelja, a posebno ne bi smjelo sprečavati upravitelja da djeluje, odnosno da fondom upravlja u najboljem interesu njegovih ulagatelja.

(28)

Stvaranje pozitivnih socijalnih učinaka uz stvaranje dobiti za ulagatelje ključno je obilježje investicijskih fondova usmjerenih na socijalne subjekte na temelju kojeg se razlikuju od ostalih vrsta investicijskih fondova. Stoga bi se u ovoj Uredbi od upravitelja kvalificiranog fonda za socijalno poduzetništvo trebalo zahtijevati uspostavljanje postupaka za mjerenje pozitivnih socijalnih učinaka koje treba ostvariti ulaganjem u kvalificirane subjekte za imovinu.

(29)

Trenutačno fondovi koji za cilj imaju socijalne rezultate ili učinke obično procjenjuju i prikupljanju informacije o tome u kojoj mjeri socijalni subjekti ostvaruju ciljane rezultate ili učinke. Postoji široki raspon različitih vrsta socijalnih rezultata ili učinaka koje si socijalni subjekt može postaviti kao cilj. Pritom su razvijeni različiti načini utvrđivanja i mjerenja socijalnih rezultata ili učinaka. Na primjer, poduzeće koje nastoji zapošljavati osobe u nepovoljnom položaju može izvješćivati o broju takvih zaposlenih osoba koje u protivnom ne bi bile zaposlene, dok poduzeće koje nastoji poboljšati rehabilitaciju zatvorenika može procjenjivati svoju uspješnosti na temelju stope ponovnog počinjenja. Fondovi pomažu socijalnim subjektima u pripremi i pružanju informacija o njihovim ciljevima i postignućima te u prikupljanju informacija za ulagatelje. Iako su informacije o socijalnim rezultatima i učincima vrlo važne za ulagatelje, teško je uspoređivati različite socijalne subjekte i različite fondove zbog njihovih različitih ciljanih socijalnih rezultata ili učinaka i zbog različitih pristupa. Kako bi se dugoročno potaknule najveća dosljednost i usporedivost takvih informacija te najveća učinkovitost postupaka za dobivanje informacija, u ovom području trebalo bi izraditi delegirane akte. Takvim bi se delegiranim aktima trebala osigurati i veća jasnoća za nadzornike, kvalificirane fondove za socijalno poduzetništvo i socijalne subjekte.

(30)

Kako bi se osigurao integritet oznake „EuSEF”, trebalo bi uspostaviti kvalitativne kriterije u vezi s organizacijom upravitelja kvalificiranog fonda za socijalno poduzetništvo. Stoga bi trebalo utvrditi jedinstvene, razmjerne zahtjeve za potrebe održavanja odgovarajućih tehničkih i ljudskih resursa.

(31)

Kako bi se osiguralo pravilno upravljanje kvalificiranim fondovima za socijalno poduzetništvo i mogućnost upravitelja da pokriju potencijalne rizike proizišle iz njihovih aktivnosti, trebalo bi utvrditi jedinstvene, razmjerne zahtjeve za upravitelje kvalificiranih fondova za socijalno poduzetništvo za održavanje dostatnog regulatornog kapitala. Iznos takvog regulatornog kapitala trebao bi biti dovoljan za osiguravanje kontinuiteta i prikladnog upravljanja kvalificiranim fondovima za socijalno poduzetništvo.

(32)

Radi zaštite ulagatelja potrebno je osigurati pravilno vrednovanje imovine kvalificiranih fondova za socijalno poduzetništvo. Pravila ili osnivački akti kvalificiranih fondova za socijalno poduzetništvo stoga trebaju sadržavati odredbe o vrednovanju imovine. Time bi se trebao osigurati integritet i transparentnost vrednovanja.

(33)

Kako bi se osiguralo da upravitelji kvalificiranih fondova za socijalno poduzetništvo koji upotrebljavaju oznaku „EuSEF” u dovoljnoj mjeri izvješćuju o svojim aktivnostima, trebalo bi uspostaviti jedinstvena pravila o godišnjim izvješćima.

(34)

Dok su zaštitne mjere u ovu Uredbu uključene kako bi osigurale pravilnu uporabu sredstava fondova, nadzorna tijela trebala bi biti oprezna u pogledu osiguravanja usklađenosti s navedenim zaštitnim mjerama.

(35)

Kako bi se osigurao integritet oznake „EuSEF” u očima ulagatelja, potrebno je da oznaku upotrebljavaju samo upravitelji kvalificiranih fondova za socijalno poduzetništvo koji su potpuno transparentni u pogledu svoje investicijske politike i svojih investicijskih ciljeva. Stoga bi trebalo utvrditi jedinstvena pravila o zahtjevima za objavljivanje koji su za upravitelje obvezni u odnosu prema njihovim ulagateljima. Ta bi pravila trebala uključivati one elemente koji su specifični za ulaganja u socijalne subjekte kako bi se ostvarile veća dosljednost i usporedivost takvih informacija. To uključuje informacije o kriterijima i postupcima koji se primjenjuju kako bi se određeni kvalificirani subjekti za imovinu izabrali kao investicijski ciljevi. To također uključuje informacije o pozitivnom socijalnom učinku koji treba ostvariti investicijskom politikom te kako bi navedeno trebalo pratiti i ocjenjivati. S ciljem osiguravanja potrebnog povjerenja ulagatelja u takva ulaganja, to također uključuje informacije o imovini kvalificiranog fonda za socijalno poduzetništvo koja nije uložena u kvalificirane subjekte za imovinu i o načinu njezina odabira.

(36)

Kako bi se osigurao učinkoviti nadzor jedinstvenih zahtjeva sadržanih u ovoj Uredbi, nadležno tijelo matične države članice trebalo bi nadzirati udovoljava li upravitelj kvalificiranog fonda za socijalno poduzetništvo jedinstvenim zahtjevima utvrđenim ovom Uredbom. U tu svrhu, upravitelji koji namjeravaju trgovati svojim fondovima pod oznakom „EuSEF” trebali bi obavijestiti nadležno tijelo svoje matične države članice o toj namjeri. Nadležno tijelo trebalo bi registrirati upravitelja ako su pružene sve potrebne informacije i ako su uspostavljene odgovarajuće mjere za udovoljavanje zahtjevima iz ove Uredbe. Takva bi registracija trebala biti valjana u cijeloj Uniji.

(37)

Kako bi se olakšalo učinkovito prekogranično trgovanje kvalificiranim fondovima za socijalno poduzetništvo, registraciju upravitelja trebalo bi provesti što je brže moguće.

(38)

Kako bi se osigurao učinkoviti nadzor usklađenosti s jedinstvenim kriterijima utvrđenim ovom Uredbom, trebalo bi uspostaviti pravila o okolnostima pod kojima se informacije dostavljene nadležnom tijelo matične države članice ažuriraju.

(39)

Za učinkoviti nadzor zahtjeva utvrđenih ovom Uredbom trebalo bi također uspostaviti proces za prekogranične obavijesti između nadležnih nadzornih tijela koji će se pokretati nakon registracije upravitelja kvalificiranog fonda za socijalno poduzetništvo u njegovoj matičnoj državi članici.

(40)

Kako bi se transparentni uvjeti za trgovanje kvalificiranim fondovima za socijalno poduzetništvo održali u cijeloj Uniji, Europskom nadzornom tijelu (Europskom nadzornom tijelu za vrijednosne papire i tržišta kapitala) („ESMA”), uspostavljenom Uredbom (EU) br. 1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća (7), trebalo bi povjeriti održavanje središnje baze podataka s popisom svih upravitelja kvalificiranih fondova za socijalno poduzetništvo i popisom kvalificiranih fondova za socijalno poduzetništvo kojima oni upravljaju, a koji su registrirani u skladu s ovom Uredbom.

(41)

Ako nadležno tijelo države članice domaćina na temelju jasnih i dokazivih razloga smatra da na njegovom državnom području upravitelj kvalificiranog fonda za socijalno poduzetništvo postupa u suprotnosti s ovom Uredbom, o tome bi trebalo bez odlaganja obavijestiti nadležno tijelo matične države članice, koje bi trebalo poduzeti odgovarajuće mjere.

(42)

Ako upravitelj kvalificiranog fonda za socijalno poduzetništvo nastavi postupati na način koji je jasno u suprotnosti s ovom Uredbom unatoč mjerama koje je poduzelo nadležno tijelo matične države članice ili jer nadležno tijelo matične države članice nije poduzelo mjere u razumnom vremenskom roku, nadležno tijelo države članice domaćina trebalo bi imati mogućnost, nakon što je obavijestilo nadležno tijelo matične države članice, poduzeti sve odgovarajuće mjere kako bi zaštitilo ulagatelje, uključujući mogućnost sprečavanja predmetnog upravitelja u provođenju svakog daljnjeg trgovanja kvalificiranim fondovima za socijalno poduzetništvo na državnom području države članice domaćina.

(43)

Kako bi se osigurao učinkoviti nadzor uspostavljenih jedinstvenih kriterija, ova Uredba sadrži popis nadzornih ovlasti koje nadležna tijela moraju imati na raspolaganju.

(44)

Kako bi se osiguralo pravilno izvršenje, ova Uredba sadrži administrativne sankcije i druge mjere u slučaju povrede njezinih ključnih odredaba, a to su pravila o sastavu imovine fonda, o zaštitnim mjerama u vezi s identitetom prihvatljivih ulagatelja i o uporabi oznake „EuSEF” samo od strane upravitelja kvalificiranih fondova za socijalno poduzetništvo koji su registrirani u skladu s ovom Uredbom. Povreda tih ključnih odredaba trebala bi prema potrebi dovesti do zabrane uporabe oznake i do uklanjanja predmetnog upravitelja iz registra.

(45)

Nadležna tijela u matičnim državama članicama i državama članicama domaćinima i ESMA trebale bi razmjenjivati informacije u vezi s nadzorom.

(46)

Učinkovita regulatorna suradnja između subjekata zaduženih za nadzor usklađenosti s jedinstvenim kriterijima utvrđenim ovom Uredbom zahtijeva primjenu visoke razine profesionalne tajne na sva relevantna nacionalna tijela i na ESMA-u.

(47)

Doprinos kvalificiranih fondova za socijalno poduzetništvo rastu europskog tržišta za socijalna ulaganja ovisit će o preuzimanju oznake „EuSEF” od strane upravitelja kvalificiranih fondova za socijalno poduzetništvo, prepoznavanju oznake od strane ulagatelja i razvoju snažnog ekosustava za socijalna poduzeća u cijeloj Uniji koji tim poduzećima pomaže da iskoriste pružene mogućnosti financiranja. U tu svrhu svi dionici, uključujući tržišne operatore, nadležna tijela u državama članicama, Komisiju i druge relevantne subjekte u Uniji, trebaju nastojati osigurati visoku razinu svijesti o mogućnostima koje ova Uredba nudi.

(48)

Kako bi se utvrdili zahtjevi predviđeni ovom Uredbom, na Komisiju bi trebalo prenijeti ovlasti za donošenje akata u skladu s člankom 290. UFEU-a u odnosu na utvrđivanje vrsta robe i usluga ili metoda proizvodnje robe i usluga koje utjelovljuju socijalni cilj te okolnosti u kojima se dobit može raspodijeliti vlasnicima i ulagateljima, vrste sukoba interesa koje upravitelji kvalificiranih fondova za socijalno poduzetništvo trebaju izbjegavati i korake koje bi s tim u vezi trebalo poduzeti, pojedinosti postupaka za mjerenje socijalnih učinaka koje kvalificirani subjekti za imovinu trebaju ostvariti te sadržaj i postupke za pružanje informacija ulagateljima. Posebno je važno da tijekom pripremnog dijela posla Komisija obavi odgovarajuća savjetovanja, uključujući i savjetovanja na stručnoj razini, uzimajući pritom u obzir inicijative za samoregulaciju i kodekse ponašanja. Savjetovanja koja Komisija provodi tijekom pripremnog dijela posla u vezi s delegiranim aktima o pojedinostima postupaka za mjerenje socijalnih učinaka koje bi trebali ostvariti kvalificirani subjekti za imovinu trebaju uključivati relevantne dionike i ESMA-u. Prilikom izrade i sastavljanja delegiranih akata Komisija bi trebala osigurati istovremenu, pravodobnu i odgovarajuću dostavu relevantnih dokumenata Europskom parlamentu i Vijeću.

(49)

Tehnički standardi za financijske usluge trebali bi osigurati dosljedno usklađivanje i visoku razinu nadzora u cijeloj Uniji. Izradu nacrta provedbenih tehničkih standarda koji ne uključuju donošenje odluka u okviru politike i njihovo podnošenje Komisiji bilo bi učinkovito i primjereno povjeriti ESMA-i kao tijelu s visoko specijaliziranim stručnim znanjem.

(50)

Komisija bi trebala biti ovlaštena za usvajanje provedbenih tehničkih standarda putem provedbenih akata na temelju članka 291. UFEU-a i u skladu s člankom 15. Uredbe (EU) br. 1095/2010. ESMA-i bi trebalo povjeriti izradu provedbenih tehničkih standarda u vezi s oblikom obavijesti iz ove Uredbe.

(51)

U roku od četiri godine od datuma primjene ove Uredbe Komisija bi trebala provesti preispitivanje ove Uredbe kako bi procijenila razvoj tržišta kvalificiranih fondova za socijalno poduzetništvo u cijeloj Uniji. Preispitivanje bi trebalo uključivati opće istraživanje funkcioniranja pravila iz ove Uredbe i iskustvo stečeno u vezi s njihovom primjenom. Na temelju preispitivanja Komisija bi Europskom parlamentu i Vijeću trebala podnijeti izvješće Europskom parlamentu i Vijeću, uz koje, prema potrebi, prilaže zakonodavne prijedloge.

(52)

Nadalje, u roku od četiri godine od datuma primjene ove Uredbe Komisija bi trebala započeti preispitivanje uzajamnog djelovanja između ove Uredbe i drugih pravila o subjektima za zajednička ulaganja i njihovim upraviteljima, posebno onih iz Direktive 2011/61/EU. To bi se preispitivanje trebalo odnositi posebno na područje primjene ove Uredbe uz ocjenu potrebe za proširenjem područja primjene kako bi se upraviteljima većih alternativnih investicijskih fondova omogućila uporaba oznake „EuSEF”. Na temelju preispitivanja Komisija bi Europskom parlamentu i Vijeću trebala podnijeti izvješće uz koje, prema potrebi, prilaže zakonodavne prijedloge.

(53)

U okviru navedenog preispitivanja Komisija bi trebala ocijeniti sve prepreke koje su u unosu sredstava možda ometale ulagatelje, uključujući i to kako na institucionalne ulagatelje utječu druge bonitetne uredbe koje se na njih mogu primjenjivati. Osim toga, Komisija bi trebala prikupiti podatke za procjenu doprinosa oznake „EuSEF” drugim programima Unije, kao što je Horizont 2020., kojima se također nastoji pružiti potpora inovacijama u Uniji.

(54)

U vezi s ispitivanjem poreznih prepreka prekograničnim ulaganjima u poduzetnički kapital koje provodi Komisija kako je predviđeno Priopćenjem Komisije od 7. prosinca 2011. pod nazivom „Akcijski plan za poboljšanje pristupa sredstvima za MSP-e” i u okviru njezina preispitivanja ove Uredbe, Komisija bi trebala razmotriti provedbu ekvivalentnog ispitivanja mogućih poreznih prepreka za fondove za socijalno poduzetništvo i procijeniti moguće porezne poticaje usmjerene na poticanje socijalnog poduzetništva u Uniji.

(55)

ESMA bi trebala procijeniti svoje potrebe za osobljem i resursima koje proizlaze iz preuzimanja njezinih ovlasti i dužnosti u skladu s ovom Uredbom te podnijeti izvješće Europskom parlamentu, Vijeću i Komisiji.

(56)

U ovoj se Uredbi poštuju temeljna prava i načela priznata ponajprije Poveljom Europske unije o temeljnim pravima, uključujući pravo na poštovanje privatnog i obiteljskog života (članak 7.) i slobodu poduzetništva (članak 16.).

(57)

Direktivom 95/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 24. listopada 1995. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka (8) uređena je obrada osobnih podataka koja se provodi u državama članicama u okviru ove Uredbe i pod nadzorom nadležnih tijela država članica, posebno javnih neovisnih tijela koja odrede države članice. Uredbom (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2000. o zaštiti osoba u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama i tijelima Zajednice i o slobodnom kretanju takvih podataka (9) uređena je obrada osobnih podataka koju ESMA provodi u okviru ove Uredbe i pod nadzorom europskog nadzornika za zaštitu podataka.

(58)

Budući da cilj ove Uredbe, odnosno razvoj unutarnjeg tržišta za kvalificirane fondove za socijalno poduzetništvo utvrđivanjem okvira za registraciju upravitelja kvalificiranih fondova za socijalno poduzetništvo te time olakšavanje trgovanja kvalificiranim fondovima za socijalno poduzetništvo u cijeloj Uniji, države članice ne mogu ostvariti u dovoljnoj mjeri nego ga se, zbog njegovog opsega i učinaka, može na bolji način ostvariti na razini Unije, Unija može donijeti mjere u skladu s načelom supsidijarnosti kako je utvrđeno člankom 5. Ugovora o Europski uniji. U skladu s načelom proporcionalnosti iz navedenog članka ova Uredba ne prelazi ono što je potrebno za ostvarenje tog cilja,

DONIJELI SU OVU UREDBU:

POGLAVLJE I.

PREDMET, PODRUČJE PRIMJENE I DEFINICIJE

Članak 1.

Ovom se Uredbom za upravitelje subjekata za zajednička ulaganja koji žele upotrebljavati oznaku „EuSEF” u vezi s trgovanjem kvalificiranim fondovima za socijalno poduzetništvo u Uniji utvrđuju jedinstveni zahtjevi i uvjeti, čime se doprinosi neometanom funkcioniranju unutarnjeg tržišta.

Njome se također utvrđuju jedinstvena pravila za trgovanje kvalificiranim fondovima za socijalno poduzetništvo s prihvatljivim ulagateljima u cijeloj Uniji, za sastav imovine kvalificiranih fondova za socijalno poduzetništvo, za prihvatljive investicijske instrumente i tehnike koje će upotrebljavati kvalificirani fondovi za socijalno poduzetništvo i za organizaciju, ponašanje i transparentnost upravitelja koji kvalificiranim fondovima za socijalno poduzetništvo trguju u cijeloj Uniji.

Članak 2.

1.   Ova se Uredba primjenjuje na upravitelje subjekata za zajednička ulaganja kako su definirani u točki (a) članka 3. stavka 1. koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

(a)

njihova ukupna imovina pod upravljanjem ne premašuje prag iz točke (b) članka 3. stavka 2. Direktive 2011/61/EU;

(b)

imaju poslovni nastan u Uniji;

(c)

podliježu registraciji pri nadležnim tijelima svoje matične države članice u skladu s točkom (a) članka 3. stavka 3. Direktive 2011/61/EU; i

(d)

upravljaju imovinom kvalificiranih fondova za socijalno poduzetništvo.

2.   Ako ukupna imovina kojom upravljaju upravitelji kvalificiranih fondova za socijalno poduzetništvo koji su registrirani u skladu s člankom 15. naknado premaši prag iz točke (b) članka 3. stavka 2. Direktive 2011/61/EU i ako ti upravitelji stoga postanu podložni izdavanju odobrenja za rad u skladu s člankom 6. te Direktive, oni mogu nastaviti upotrebljavati oznaku „EuSEF” u vezi s trgovanjem kvalificiranim fondovima za socijalno poduzetništvo u Uniji pod uvjetom da u vezi s kvalificiranim fondovima za socijalno poduzetništvo kojima upravljaju u svakom trenutku oni:

(a)

udovoljavaju zahtjevima utvrđenim Direktivom 2011/61/EU; i

(b)

nastave poštovati članke 3., 5. i 10., članak 13. stavak 2. i točke (d), (e) i (f) članka 14. stavka 1. ove Uredbe.

3.   Ako su upravitelji kvalificiranih fondova za socijalno poduzetništvo vanjski upravitelji i ako su registrirani u skladu s člankom 15. ove Uredbe, oni mogu dodatno upravljati subjektima za zajednička ulaganja u prenosive vrijednosne papire (UCITS) pod uvjetom da dobiju odobrenje za rad na temelju Direktive 2009/65/EZ.

Članak 3.

1.   U smislu ove Uredbe primjenjuju se sljedeće definicije:

(a)

„subjekt za zajednička ulaganja” znači alternativni investicijski fond (AIF) kako je definirano u točki (a) članka 4. stavka 1. Direktive 2011/61/EU;

(b)

„kvalificirani fond za socijalno poduzetništvo” znači subjekt za zajednička ulaganja koji:

i.

namjerava uložiti najmanje 70 % svojeg ukupno uplaćenog kapitala i obveze uplate kapitala na poziv u imovinu koja predstavlja kvalificirana ulaganja, izračunato na temelju iznosa koji se mogu uložiti nakon odbitka svih relevantnih troškova i držanja u gotovini i njezinim ekvivalentima, u roku utvrđenom u njegovim pravilima ili osnivačkim aktima;

ii.

ne upotrebljava više od 30 % svojeg ukupno uplaćenog kapitala i obveze uplate kapitala na poziv za stjecanje imovine koja ne predstavlja kvalificirana ulaganja, izračunato na temelju iznosa koji se mogu uložiti nakon odbitka svih relevantnih troškova i držanja u gotovini i njezinim ekvivalentima;

iii.

je osnovan na državnom području države članice;

(c)

„upravitelj kvalificiranog fonda za socijalno poduzetništvo” znači pravna osoba čija je osnovna djelatnost upravljanje najmanje jednim kvalificiranim fondom za socijalno poduzetništvo;

(d)

„kvalificirani subjekt za imovinu” znači subjekt:

i.

koji u trenutku ulaganja od strane kvalificiranog fonda za socijalno poduzetništvo nije uvršten za trgovanje na uređenom tržištu ili multilateralnoj tržišnoj platformi (MTP) kako je definirano u točkama 14. i 15. članka 4. stavka 1. Direktive 2004/39/EZ;

ii.

čiji je primarni cilj ostvarivanje mjerljivih, pozitivnih socijalnih učinaka u skladu s njegovim društvenim ugovorom, statutom ili bilo kojim drugim pravilima ili osnivačkim aktima kojima se osniva poduzeće, pri čemu subjekt:

osigurava usluge ili robu osjetljivim, marginaliziranim ili isključenim osobama ili osobama u nepovoljnom položaju,

primjenjuje metodu proizvodnje robe ili usluga koja utjelovljuje njegov socijalni cilj, ili

pruža financijsku potporu isključivo socijalnim subjektima kako je definirano u prve dvije alineje;

iii.

koji svoju dobit upotrebljava prvenstveno za ostvarivanje svojeg primarnog socijalnog cilja u skladu sa svojim društvenim ugovorom, statutom ili bilo kojim drugim pravilima ili osnivačkim aktima kojima se osniva poduzeće i s unaprijed definiranim postupcima i pravilima kojima se utvrđuju okolnosti u kojima se dobit raspodjeljuje dioničarima i vlasnicima, kako bi se osiguralo da ni jedna takva raspodjela dobiti ne šteti njegovom primarnom cilju;

iv.

kojim se upravlja na odgovoran i transparentan način, posebno putem uključivanja radnika, potrošača i dionika na koje utječu njegove poslovne djelatnosti;

v.

koji je osnovan na državnom području države članice ili u trećoj zemlji, pod uvjetom da treća zemlja:

nije uvrštena na popis nekooperativnih zemalja i područja koji vodi Radna skupina za financijske mjere protiv pranja novca i financiranja terorizma,

je potpisala sporazum s matičnom državom članicom upravitelja kvalificiranog fonda za socijalno poduzetništvo i sa svim drugim državama članicama u kojima se namjerava trgovati dionicama ili udjelima kvalificiranog fonda za socijalno poduzetništvo kako bi se osiguralo da treća zemlja u potpunosti poštuje standarde utvrđene člankom 26. modela konvencije OECD-a o porezu na dohodak i kapital i osigurava učinkovitu razmjenu informacija u vezi s poreznim pitanjima, uključujući sve višestrane porezne sporazume,

(e)

„kvalificirana ulaganja” znači bilo koji od sljedećih instrumenata:

i.

vlasnički instrumenti ili instrumenti nalik vlasničkim instrumentima koje izdaje:

kvalificirani subjekt za imovinu i koje je kvalificirani fond za socijalno poduzetništvo stekao izravno od kvalificiranog subjekta za imovinu,

kvalificirani subjekt za imovinu u zamjenu za vlasnički vrijednosni papir koji izdaje kvalificirani subjekt za imovinu, ili

subjekt koji je većinski vlasnik kvalificiranog subjekta za imovinu i kojeg je kvalificirani fond za socijalno poduzetništvo stekao u zamjenu za vlasnički instrument koji izdaje kvalificirani subjekt za imovinu;

ii.

sekuritizirani i nesekuritizirani dužnički instrumenti koje izdaje kvalificirani subjekt za imovinu;

iii.

dionice ili udjeli jednog ili više drugih kvalificiranih fondova za socijalno poduzetništvo, pod uvjetom da ti kvalificirani fondovi za socijalno poduzetništvo i sami nisu uložili više od 10 % ukupno uplaćenog kapitala i obveze uplate kapitala na poziv u kvalificirane fondove za socijalno poduzetništvo;

iv.

osigurani ili neosigurani zajmovi koje kvalificirani fond za socijalno poduzetništvo daje kvalificiranom subjektu za imovinu;

v.

svaki drugi oblik sudjelovanja u kvalificiranom subjektu za imovinu;

(f)

„relevantni troškovi” znači sve naknade, pristojbe i izdaci koje izravno ili neizravno snose ulagatelji, a koji su dogovoreni između upravitelja kvalificiranog fonda za socijalno poduzetništvo i njegovih ulagatelja;

(g)

„vlasnički instrument” znači vlasnički udjel u subjektu koji predstavljaju dionice ili drugi oblici sudjelovanja u kapitalu kvalificiranog subjekta za imovinu koji se izdaju ulagateljima;

(h)

„instrumenti nalik vlasničkom instrumentu” znači svaka vrsta instrumenta financiranja koji je kombinacija vlasničkog instrumenta i duga, pri čemu je povrat od instrumenta povezan s dobiti ili gubitkom kvalificiranog subjekta za imovinu, a otplata instrumenta u slučaju neispunjavanja obveza nije potpuno osigurana;

(i)

„trgovanje” znači izravna ili neizravna ponuda ili plasiranje, na inicijativu upravitelja kvalificiranog fonda za socijalno poduzetništvo ili u njegovo ime, dionica ili udjela kvalificiranog fonda za socijalno poduzetništvo kojim upravlja dotični upravitelj ulagateljima s prebivalištem ili registriranim sjedištem u Uniji;

(j)

„obveza uplate kapitala” znači svaka obveza na temelju koje je ulagatelj dužan, u roku utvrđenom u pravilima ili osnivačkim aktima kvalificiranog fonda za socijalno poduzetništvo, steći udjel u tom fondu ili izvršiti uplatu kapitala;

(k)

„matična država članica” znači država članica u kojoj je upravitelj kvalificiranog fonda za socijalno poduzetništvo osnovan i u kojoj se mora registrirati pri nadležnim tijelima u skladu s točkom (a) članka 3. stavka 3. Direktive 2011/61/EU;

(l)

„država članica domaćin” znači država članica koja nije matična država članica, a u kojoj upravitelj kvalificiranog fonda za socijalno poduzetništvo trguje kvalificiranim fondovima za socijalno poduzetništvo u skladu s ovom Uredbom;

(m)

„nadležno tijelo” znači nacionalno tijelo koje matična država članica zakonom ili propisom određuje za provedbu registracije upravitelja subjekata za zajednička ulaganja koji su obuhvaćeni područjem primjene ove Uredbe.

U vezi s točkom (c) prvog podstavka, ako je pravnim oblikom kvalificiranog fonda za socijalno poduzetništvo dopušteno unutarnje upravljanje i ako upravno tijelo fonda ne imenuje vanjskog upravitelja, kvalificirani fond za socijalno poduzetništvo registrira se kao upravitelj kvalificiranog fonda za socijalno poduzetništvo u skladu s člankom 15. Kvalificirani fond za socijalno poduzetništvo koji je registriran kao unutarnji upravitelj kvalificiranog fonda za socijalno poduzetništvo ne može biti registriran kao vanjski upravitelj kvalificiranog fonda za socijalno poduzetništvo drugih subjekata za zajednička ulaganja.

2.   Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 26. kojima se utvrđuju vrste usluga ili robe i metode proizvodnje usluga ili robe koje utjelovljuju socijalni cilj iz podtočke ii. točke (d) stavka 1. ovog članka, uzimajući pritom u obzir različite vrste kvalificiranih subjekata za ulaganja i one okolnosti u kojima se dobit može raspodijeliti vlasnicima i ulagateljima.

POGLAVLJE II.

UVJETI UPORABE OZNAKE „EuSEF”

Članak 4.

Upravitelji kvalificiranih fondova za socijalno poduzetništvo koji udovoljavaju zahtjevima utvrđenim u ovom poglavlju imaju pravo na uporabu oznake „EuSEF” u vezi s trgovanjem kvalificiranim fondovima za socijalno poduzetništvo u Uniji.

Članak 5.

1.   Upravitelji kvalificiranih fondova za socijalno poduzetništvo osiguravaju da se prilikom stjecanja imovine koja nije kvalificirano ulaganje za stjecanje takve imovine ne upotrebljava više od 30 % ukupno uplaćenog kapitala i obveze uplate kapitala na poziv kvalificiranog fonda za socijalno poduzetništvo. Prag od 30 % izračunava se na temelju iznosa koji se mogu uložiti nakon odbitka svih relevantnih troškova. Držanja u gotovini i njezinim ekvivalentima ne uzimaju se u obzir prilikom izračuna tog praga jer se gotovina i njezini ekvivalenti ne smatraju ulaganjima.

2.   Upravitelji kvalificiranih fondova za socijalno poduzetništvo ne smiju na razini kvalificiranog fonda za socijalno poduzetništvo primjenjivati nikakve metode kojima se izloženost fonda povećava iznad razine obveze uplate kapitala, bilo putem posudbe gotovine ili vrijednosnih papira, uključivanja u pozicije u izvedenicama ili na neki drugi način.

3.   Upravitelji kvalificiranih fondova za socijalno poduzetništvo mogu se na razini kvalificiranog fonda za socijalno poduzetništvo zaduživati, izdavati dužničke financijske instrumente ili pružati jamstva samo ako su takva zaduživanja, dužnički financijski instrumenti ili jamstva pokriveni obvezom uplate kapitala na poziv.

Članak 6.

1.   Upravitelji kvalificiranih fondova za socijalno poduzetništvo trguju dionicama ili udjelima kvalificiranih fondova za socijalno poduzetništvo isključivo s ulagateljima koji se smatraju profesionalnim ulagateljima u skladu s odjeljkom I. Priloga II. Direktivi 2004/39/EZ ili s kojima se na zahtjev može postupati kao s profesionalnim ulagateljima u skladu s odjeljkom II. Priloga II. Direktivi 2004/39/EZ ili s drugim ulagateljima koji:

(a)

se obvežu uložiti najmanje 100 000 EUR; i

(b)

u pisanom obliku izjave, u dokumentu odvojenom od ugovora sklopljenog u vezi s preuzimanjem obveze ulaganja, da su svjesni rizika povezanih s predviđenom obvezom.

2.   Stavak 1. ovog članka ne primjenjuje se na ulaganja rukovoditelja, direktora ili zaposlenika uključenih u upravljanje upraviteljem kvalificiranog fonda za socijalno poduzetništvo kada ulažu u kvalificirani fond za socijalno poduzetništvo kojim oni upravljaju.

Članak 7.

Upravitelji kvalificiranih fondova za socijalno poduzetništvo dužni su u vezi s kvalificiranim fondovima za socijalno poduzetništvo kojima upravljaju:

(a)

postupati pošteno i pravedno te u provedbi svojih aktivnosti djelovati s pažnjom dobrog stručnjaka;

(b)

primjenjivati odgovarajuće politike i postupke za sprečavanje zlouporaba za koje se opravdano može očekivati da će utjecati na interese ulagatelja i kvalificiranih subjekata za imovinu;

(c)

provoditi svoje poslovne aktivnosti tako da potiču pozitivan socijalni učinak kvalificiranih subjekata za imovinu u koje su uložili, promiču najbolje interese kvalificiranih fondova za socijalno poduzetništvo kojima upravljaju i njihovih ulagatelja kao i integritet tržišta;

(d)

primjenjivati visoki stupanj pažnje pri odabiru i redovitom praćenju ulaganja u kvalificirane subjekte za imovinu i pozitivnog socijalnog učinka tih subjekata;

(e)

poznavati i razumjeti kvalificirane subjekte za imovinu u koje ulažu;

(f)

postupati pošteno prema svojim ulagateljima;

(g)

osigurati da ni jedan ulagatelj nema povlašteni tretman, osim ako je takav povlašteni tretman naveden u pravilima ili osnivačkim aktima kvalificiranog fonda za socijalno poduzetništvo.

Članak 8.

1.   Ako upravitelj kvalificiranog fonda za socijalno poduzetništvo delegira svoje poslove trećim osobama, to ne utječe na njegovu odgovornost prema kvalificiranom fondu za socijalno poduzetništvo ili njegovim ulagateljima. Upravitelj ne smije delegirati svoje poslove u tolikoj mjeri da se on, u biti, više ne može smatrati upraviteljem kvalificiranog fonda za socijalno poduzetništvo i da se njegova uloga smanji na ulogu poštanskog sandučića.

2.   Ni jedno delegiranje poslova na temelju stavka 1. ovog članka ne smije umanjiti učinkovitost nadzora upravitelja kvalificiranog fonda za socijalno poduzetništvo, a posebno ne smije sprečavati predmetnog upravitelja da djeluje, odnosno da kvalificiranom fondu za socijalno poduzetništvo upravlja u najboljem interesu njegovih ulagatelja.

Članak 9.

1.   Upravitelji kvalificiranih fondova za socijalno poduzetništvo prepoznaju i izbjegavaju sukobe interesa, a u slučaju kada ih je nemoguće izbjeći, upravljaju, prate i, u skladu sa stavkom 4., otkrivaju bez odlaganja takve sukobe interesa kako bi spriječili njihov štetan učinak na interese kvalificiranih fondova za socijalno poduzetništvo i njihove ulagatelje i kako bi osigurali pravedno postupanje s kvalificiranim fondovima za socijalno poduzetništvo kojima upravljaju.

2.   Upravitelji kvalificiranih fondova za socijalno poduzetništvo prepoznaju posebno one sukobe interesa koji mogu nastati između:

(a)

upravitelja kvalificiranih fondova za socijalno poduzetništvo, osoba koje stvarno obavljaju poslove tih upravitelja, zaposlenika ili bilo koje osobe koja izravno ili neizravno kontrolira te upravitelje ili je pod njihovom kontrolom i kvalificiranog fonda za socijalno poduzetništvo kojim upravljaju ti upravitelji ili njegovih ulagatelja;

(b)

kvalificiranog fonda za socijalno poduzetništvo ili njegovih ulagatelja i drugog kvalificiranog fonda za socijalno poduzetništvo kojim upravlja isti upravitelj ili njegovih ulagatelja;

(c)

kvalificiranog fonda za socijalno poduzetništvo ili njegovih ulagatelja i subjekta za zajednička ulaganja ili UCITS fondova kojim upravlja isti upravitelj ili njegovih ulagatelja.

3.   Upravitelji kvalificiranih fondova za socijalno poduzetništvo održavaju i primjenjuju učinkovite organizacijske i administrativne mjere s ciljem udovoljavanja zahtjevima utvrđenim u stavcima 1. i 2.

4.   Objavljivanje sukoba interesa iz stavka 1. osigurava se kada organizacijske mjere koje je uspostavio upravitelj kvalificiranog fonda za socijalno poduzetništvo za prepoznavanje, sprečavanje sukoba interesa, upravljanje njima i praćenje sukoba interesa nisu dovoljne da se njima u razumnoj mjeri osigura sprečavanje rizika od nastanka štete za interese ulagatelja. Upravitelj kvalificiranog fonda za socijalno poduzetništvo jasno otkriva ulagateljima, prije sklapanja posla u njihovo ime, opću prirodu ili izvore sukoba interesa.

5.   Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 26. kojima se određuju:

(a)

vrste sukoba interesa iz stavka 2. ovog članka;

(b)

koraci koje upravitelji kvalificiranih fondova za socijalno poduzetništvo moraju poduzeti, u smislu strukture te organizacijskih i administrativnih postupaka, za prepoznavanje i sprečavanje sukoba rizika, upravljanje njima te praćenje i objavljivanje sukoba interesa.

Članak 10.

1.   Upravitelji kvalificiranog fonda za socijalno poduzetništvo za svaki kvalificirani fond za socijalno poduzetništvo kojim upravljaju koriste postupke za mjerenje do koje mjere kvalificirani subjekti za imovinu u koje ulaže kvalificirani fond za socijalno poduzetništvo ostvaruju pozitivan socijalni učinak na koji su se obvezali. Upravitelji osiguravaju da su ti postupci jasni i transparentni te da uključuju pokazatelje koji, ovisno o socijalnom cilju i prirodi kvalificiranog subjekta za ulaganja, mogu uključivati jednu ili više sljedećih tema:

(a)

zapošljavanje i tržišta rada;

(b)

standarde i prava u vezi s kvalitetom zaposlenja;

(c)

socijalnu uključenost i zaštitu određenih skupina;

(d)

ravnopravnost, jednake mogućnosti i nediskriminaciju;

(e)

javno zdravlje i sigurnost;

(f)

pristup socijalnoj zaštiti, sustavima zdravstva i obrazovnim sustavima i utjecaj na njih.

2.   Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 26. kojima se određuju pojedinosti postupaka iz stavka 1. ovog članka u vezi s različitim kvalificiranim subjektima za imovinu.

Članak 11.

1.   Upravitelji kvalificiranih fondova za socijalno poduzetništvo u svakom trenutku imaju dovoljno regulatornog kapitala i upotrebljavaju primjerene i odgovarajuće ljudske i tehničke resurse potrebne za pravilno upravljanje kvalificiranim fondovima za socijalno poduzetništvo kojima upravljaju.

2.   Upravitelji kvalificiranih fondova za socijalno poduzetništvo osiguravaju da u svakom trenutku mogu opravdati dostatnost regulatornog kapitala za održavanje kontinuiteta rada i obrazložiti zašto smatraju da je taj iznos kapitala dovoljan, kako je navedeno u članku 14.

Članak 12.

1.   Pravila za vrednovanje imovine utvrđuju se u pravilima ili osnivačkim aktima kvalificiranog fonda za socijalno poduzetništvo i njima se osigurava pouzdan i transparentan proces vrednovanja.

2.   Postupcima vrednovanja koji se primjenjuju osigurava se pravilno vrednovanje imovine i izračun vrijednosti imovine najmanje jednom godišnje.

3.   Kako bi se osigurala dosljednost u vrednovanju kvalificiranih subjekata za imovinu, ESMA razvija smjernice kojima se određuju zajednička načela za postupanje s ulaganjima u takve subjekte, uzimajući pritom u obzir njihov primarni cilj, a to je ostvarivanje mjerljivog pozitivnog socijalnog učinka i uporaba dobiti prije svega za ostvarivanje tog učinka.

Članak 13.

1.   Upravitelji kvalificiranih fondova za socijalno poduzetništvo stavljaju nadležnom tijelu matične države članice na raspolaganje godišnje izvješće za svaki kvalificirani fond za socijalno poduzetništvo kojim upravljaju u roku od šest mjeseci od završetka financijske godine. U izvješću se opisuje sastav imovine kvalificiranog fonda za socijalno poduzetništvo i aktivnosti iz prethodne godine. U njemu se također objavljuje dobit koju je kvalificirani fond za socijalno poduzetništvo ostvario na kraju svog životnog vijeka i, gdje je primjenljivo, dobit raspodijeljena tijekom njegovog životnog vijeka. Godišnje izvješće sadrži i revidirane financijske izvještaje kvalificiranog fonda za socijalno poduzetništvo. Godišnje izvješće izrađuje se u skladu s postojećim standardima izvješćivanja i uvjetima dogovorenim između upravitelja kvalificiranih fondova za socijalno poduzetništvo i ulagatelja. Upravitelji kvalificiranih fondova za socijalno poduzetništvo na zahtjev dostavljaju izvješće ulagateljima. Upravitelji kvalificiranih fondova za socijalno poduzetništvo i ulagatelji mogu se međusobno dogovoriti o objavljivanju dodatnih informacija.

2.   Godišnje izvješće uključuje najmanje sljedeće:

(a)

pojedinosti, prema potrebi, o cjelokupnim socijalnim rezultatima ostvarenim investicijskom politikom i metodom korištenom za mjerenje tih rezultata;

(b)

izjavu o svim povlačenjima udjela u vezi s kvalificiranim subjektima za imovinu do kojih je došlo;

(c)

opis je li do povlačenja udjela u vezi s drugom imovinom kvalificiranog fonda za socijalno poduzetništvo koja nije uložena u kvalificirane subjekte za imovinu došlo na temelju kriterija iz točke (f) članka 14. stavka 1.;

(d)

sažetak aktivnosti koje je upravitelj kvalificiranog fonda za socijalno poduzetništvo poduzeo u vezi s kvalificiranim subjektima za imovinu iz točke (l) članka 14. stavka 1.;

(e)

informacije o prirodi i svrsi ulaganja koja nisu kvalificirana ulaganja iz članka 5. stavka 1.

3.   Revizija kvalificiranog fonda za socijalno poduzetništvo provodi se najmanje jednom godišnje. Revizijom se potvrđuje da se novac i imovina drže u ime kvalificiranog fonda za socijalno poduzetništvo i da je upravitelj kvalificiranog fonda za socijalno poduzetništvo uspostavio i održava odgovarajuću evidenciju i provjere u vezi s primjenom bilo kojeg ovlaštenja ili nadzora nad novcem i imovinom kvalificiranog fonda za socijalno poduzetništvo i njegovih ulagatelja.

4.   Ako se od upravitelja kvalificiranog fonda za socijalno poduzetništvo zahtijeva objavljivanje godišnjeg financijskog izvještaja u skladu s člankom 4. Direktive 2004/109/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 15. prosinca 2004. o usklađivanju zahtjeva za transparentnošću u vezi s informacijama o izdavateljima čiji su vrijednosni papiri uvršteni u trgovanje na uređenom tržištu (10) u vezi s kvalificiranim fondom za socijalno poduzetništvo, informacije iz stavaka 1. i 2. ovog članka mogu se pružiti odvojeno ili kao dodatni dio godišnjeg financijskog izvještaja.

Članak 14.

1.   Upravitelji kvalificiranih fondova za socijalno poduzetništvo prije odluke o ulaganju na jasan i razumljiv način obavješćuju ulagatelje u vezi s kvalificiranim fondovima za socijalno poduzetništvo kojima upravljaju o sljedećem:

(a)

identitetu tog upravitelja i svih drugih pružatelja usluga s kojima je predmetni upravitelj sklopio ugovor u vezi s njihovim upravljanjem i o opisu njihovih dužnosti;

(b)

iznosu regulatornog kapitala dostupnog tom upravitelju i detaljnoj izjavi o tome zašto predmetni upravitelj taj iznos smatra dovoljnim za održavanje odgovarajućih ljudskih i tehničkih resursa potrebnih za pravilno upravljanje kvalificiranim fondovima za socijalno poduzetništvo;

(c)

opisu investicijske strategije i ciljeva kvalificiranog fonda za socijalno poduzetništvo, uključujući:

i.

vrste kvalificiranih subjekata za imovinu u koje namjerava ulagati;

ii.

sve druge kvalificirane fondove za socijalno poduzetništvo u koje namjerava ulagati;

iii.

vrste kvalificiranih subjekata za imovinu u koje namjerava ulagati bilo koji drugi kvalificirani fond za socijalno poduzetništvo kako je navedeno u podtočki ii.;

iv.

nekvalificirana ulaganja koja namjerava poduzeti;

v.

tehnike koje namjerava primjenjivati; i

vi.

sva primjenljiva investicijska ograničenja;

(d)

pozitivnom socijalnom učinku koji je cilj investicijske politike kvalificiranog fonda za socijalno poduzetništvo, uključujući, prema potrebi, razumne projekcije takvih rezultata i informacije o prethodnoj uspješnosti u tom području;

(e)

metodologijama koje će se upotrebljavati za mjerenje socijalnih učinaka;

(f)

opisu imovine koja nije kvalificirani subjekt za imovinu te procesima i kriterijima za odabir te imovine, osim ako je ona gotovina ili njezini ekvivalenti;

(g)

opisu profila rizičnosti kvalificiranog fonda za socijalno poduzetništvo i svih rizika povezanih s imovinom u koju fond može ulagati ili investicijskih tehnika koje može upotrebljavati;

(h)

opisu postupka vrednovanja koji primjenjuje kvalificirani fond za socijalno poduzetništvo i metodologije određivanja cijena za vrednovanje imovine, uključujući metode koje se upotrebljavaju za vrednovanje kvalificiranih subjekata za imovinu;

(i)

opisu toga kako se izračunava nagrada upravitelja kvalificiranog fonda za socijalno poduzetništvo;

(j)

opisu svih relevantnih troškova i njihovih najvećih mogućih iznosa;

(k)

prema potrebi, povijesnim financijskim rezultatima kvalificiranog fonda za socijalno poduzetništvo;

(l)

uslugama podrške poslovanju i drugim aktivnostima podrške koje upravitelj kvalificiranog fonda za socijalno poduzetništvo osigurava ili dogovara putem trećih osoba kako bi se olakšao razvoj, rast ili tekuće poslovanje u nekom drugom pogledu kvalificiranih subjekata za imovinu u koje ulaže kvalificirani fond za socijalno poduzetništvo ili, ako te usluge ili aktivnosti nisu osigurane, objašnjenju te činjenice;

(m)

opisu postupaka pomoću kojih kvalificirani fond za socijalno poduzetništvo može promijeniti svoju investicijsku strategiju ili investicijsku politiku ili oboje.

2.   Sve informacije iz stavka 1. su istinite, jasne i nedvosmislene. One se ažuriraju i prema potrebi redovito preispituju.

3.   Ako se od upravitelja kvalificiranog fonda za socijalno poduzetništvo zahtijeva objavljivanje prospekta u skladu s Direktivom 2003/71/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 4. studenoga 2003. o prospektu koji je potrebno objaviti prilikom javne ponude vrijednosnih papira ili prilikom uvrštavanja u trgovanje (11) ili u skladu s nacionalnim pravom u vezi s kvalificiranim fondom za socijalno poduzetništvo, informacije iz stavka 1. ovog članka mogu se pružiti odvojeno ili kao dio prospekta.

4.   Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 26. kojima se određuju:

(a)

sadržaj informacija iz točaka od (c) do (f) i točke (l) stavka 1. ovog članka;

(b)

kako se informacije iz točaka od (c) do (f) i točke (l) stavka 1. ovog članka mogu prezentirati na ujednačen način kako bi se osigurala najveća moguća razina usporedivosti.

POGLAVLJE III.

NADZOR I ADMINISTRATIVNA SURADNJA

Članak 15.

1.   Upravitelji kvalificiranih fondova za socijalno poduzetništvo koji namjeravaju upotrebljavati oznaku „EuSEF” za trgovanje svojim kvalificiranim fondovima za socijalno poduzetništvo obavješćuju nadležno tijelo matične države članice o svojoj namjeri i pružaju sljedeće informacije:

(a)

identitet osoba koje stvarno obavljaju poslove upravljanja kvalificiranim fondovima za socijalno poduzetništvo;

(b)

identitet kvalificiranih fondova za socijalno poduzetništvo čijim će se dionicama ili udjelima trgovati i njihove investicijske strategije;

(c)

informacije o mjerama uspostavljenim s ciljem udovoljavanja zahtjevima iz poglavlja II.;

(d)

popis država članica u kojima upravitelj kvalificiranog fonda za socijalno poduzetništvo namjerava trgovati svakim kvalificiranim fondom za socijalno poduzetništvo;

(e)

popis država članica u kojima je upravitelj kvalificiranog fonda za socijalno poduzetništvo osnovao ili namjerava osnovati kvalificirane fondove za socijalno poduzetništvo.

2.   Nadležno tijelo matične države članice registrira upravitelja kvalificiranog fonda za socijalno poduzetništvo samo ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

(a)

osobe koje stvarno obavljaju poslove upravljanja kvalificiranim fondovima za socijalno poduzetništvo imaju dovoljno dobar ugled i dovoljno iskustva u vezi s investicijskim strategijama koje provodi upravitelj kvalificiranog fonda za socijalno poduzetništvo;

(b)

potrebne informacije iz stavka 1. potpune su;

(c)

mjere priopćene u skladu s točkom (c) stavka 1. prikladne su za udovoljavanje zahtjevima iz poglavlja II.;

(d)

popis priopćen u skladu s točkom (e) stavka 1. pokazuje da se svi kvalificirani fondovi za socijalno poduzetništvo osnivaju u skladu s točkom (b) podtočkom iii. članka 3. stavka 1. ove Uredbe.

3.   Registracija na temelju ovog članka valjana je na cijelom području Unije i upraviteljima kvalificiranih fondova za socijalno poduzetništvo omogućuje trgovanje kvalificiranim fondovima za socijalno poduzetništvo pod oznakom „EuSEF” u cijeloj Uniji.

Članak 16.

Upravitelji kvalificiranih fondova za socijalno poduzetništvo o namjeri trgovanja obavješćuju nadležno tijelo matične države članice u kojoj namjeravaju trgovati:

(a)

novim kvalificiranim fondom za socijalno poduzetništvo; ili

(b)

postojećim kvalificiranim fondom za socijalno poduzetništvo u državi članici koja nije navedena na popisu iz točke (d) članka 15. stavka 1.

Članak 17.

1.   Odmah nakon registracije upravitelja kvalificiranog fonda za socijalno poduzetništvo, dodavanja novog kvalificiranog fonda za socijalno poduzetništvo, dodavanja novog prebivališta za osnivanje kvalificiranog fonda za socijalno poduzetništvo ili dodavanja nove države članice u kojoj upravitelj kvalificiranog fonda za socijalno poduzetništvo namjerava trgovati kvalificiranim fondovima za socijalno poduzetništvo, nadležno tijelo matične države članice na odgovarajući način obavješćuje države članice navedene u skladu s točkom (d) članka 15. stavka 1. i ESMA-u.

2.   Države članice domaćini navedene u skladu s točkom (d) članka 15. stavka 1. ove Uredbe upravitelju kvalificiranog fonda za socijalno poduzetništvo registriranom u skladu s člankom 15. ne određuju nikakve zahtjeve ni administrativne postupke u vezi s trgovanjem njegovim kvalificiranim fondovima za socijalno poduzetništvo niti zahtijevaju bilo kakvo odobrenje za trgovanje prije njegovog početka.

3.   Kako bi se osigurala jedinstvena primjena ovog članka, ESMA razvija nacrt provedbenih tehničkih standarda radi utvrđivanja oblika obavijesti na temelju ovog članka.

4.   ESMA dostavlja Komisiji navedeni nacrt provedbenih tehničkih standarda do 16. veljače 2014.

5.   Komisiji se dodjeljuje ovlast za usvajanje provedbenih tehničkih standarda iz stavka 3. u skladu s postupkom utvrđenim u članku 15. Uredbe (EU) br. 1095/2010.

Članak 18.

ESMA vodi središnju bazu podataka koja je javno dostupna na Internetu i koja sadrži popis svih upravitelja kvalificiranih fondova za socijalno poduzetništvo registriranih u skladu s člankom 15., popis kvalificiranih fondova za socijalno poduzetništvo kojima oni trguju i popis zemalja u kojima se trguje tim fondovima.

Članak 19.

1.   Nadležno tijelo matične države članice nadzire usklađenost za zahtjevima utvrđenim ovom Uredbom.

2.   Ako postoje jasni i dokazivi razlozi na temelju kojih nadležno tijelo države članice domaćina smatra da na njegovom području upravitelj kvalificiranog fonda za socijalno poduzetništvo postupa u suprotnosti s ovom Uredbom, o tome bez odlaganja na odgovarajući način obavješćuje nadležno tijelo matične države članice. Nadležno tijelo matične države članice poduzima odgovarajuće mjere.

3.   Ako upravitelj kvalificiranog fonda za socijalno poduzetništvo nastavi postupati na način koji je jasno u suprotnosti s ovom Uredbom unatoč mjerama koje je poduzelo nadležno tijelo matične države članice ili jer to nadležno tijelo nije poduzelo mjere u razumnom vremenskom roku, nadležno tijelo države članice domaćina može, nakon obavješćivanja nadležnog tijela matične države članice, poduzeti sve odgovarajuće mjere kako bi zaštitilo ulagatelje, uključujući zabranu upravitelju kvalificiranog fonda za socijalno poduzetništvo za svako daljnje trgovanje njegovim kvalificiranim fondovima za socijalno poduzetništvo na državnom području države članice domaćina.

Članak 20.

Nadležna tijela imaju sve nadzorne i istražne ovlasti u skladu s nacionalnim pravom potrebne za izvršavanje njihovih zadaća. Ona imaju posebno sljedeće ovlasti:

(a)

zatražiti pristup svim dokumentima u bilo kojem obliku i dobiti ili izraditi kopije tih dokumenata;

(b)

zahtijevati od upravitelja kvalificiranog fonda za socijalno poduzetništvo da bez odlaganja pruži informacije;

(c)

zahtijevati informacije od svih osoba povezanih s aktivnostima upravitelja kvalificiranog fonda za socijalno poduzetništvo ili aktivnostima kvalificiranog fonda za socijalno poduzetništvo;

(d)

provoditi najavljeni ili nenajavljeni izravni nadzor;

(e)

poduzeti primjerene mjere kako bi osigurala da upravitelj kvalificiranog fonda za socijalno poduzetništvo i dalje poštuje ovu Uredbu;

(f)

izdati nalog kako bi osigurala da upravitelj kvalificiranog fonda za socijalno poduzetništvo poštuje ovu Uredbu i ne ponavlja ni jedan oblik ponašanja koji je možda u suprotnosti s ovom Uredbom.

Članak 21.

1.   Države članice utvrđuju pravila o administrativnim sankcijama i drugim mjerama koje se primjenjuju na povrede odredaba ove Uredbe i poduzimaju sve potrebne mjere kako bi osigurale njihovu provedbu. Administrativne sankcije i druge mjere su učinkovite, razmjerne i odvraćajuće.

2.   Do 16. svibnja 2015. države članice priopćuju Komisiji i ESMA-i pravila iz stavka 1. One bez odlaganja obavješćuju Komisiju o svakoj daljnjoj izmjeni tih pravila.

Članak 22.

1.   Nadležno tijelo matične države članice poduzima odgovarajuće mjere iz stavka 2., poštujući pritom načelo proporcionalnosti, ako upravitelj kvalificiranog fonda za socijalno poduzetništvo:

(a)

ne udovoljava zahtjevima koji se odnose na sastav imovine fonda, u suprotnosti s člankom 5.;

(b)

trguje, u suprotnosti s člankom 6., dionicama i udjelima kvalificiranog fonda za socijalno poduzetništvo s neprihvatljivim ulagateljima;

(c)

upotrebljava oznaku „EuSEF”, a nije registriran u skladu s člankom 15.;

(d)

upotrebljava oznaku „EuSEF” za trgovanje fondovima koji nisu osnovani u skladu s točkom (b) podtočkom iii. članka 3. stavka 1.;

(e)

je dobio registraciju na temelju neistinite dokumentacije ili na drugi neprimjeren način u suprotnosti s člankom 15.;

(f)

ne postupa pošteno i pravedno i ne djeluje s pažnjom dobrog stručnjaka u provedbi svojih aktivnosti, u suprotnosti s točkom (a) članka 7.;

(g)

ne primjenjuje odgovarajuće politike i postupke za sprečavanje zlouporaba, u suprotnosti s točkom (b) članka 7.;

(h)

opetovano ne udovoljava zahtjevima iz članka 13. u vezi s godišnjim izvješćem;

(i)

opetovano ne poštuje obvezu obavješćivanja ulagatelja u skladu s člankom 14.

2.   U slučajevima iz stavka 1. nadležno tijelo matične države članice prema potrebi:

(a)

poduzima mjere kako bi osiguralo da predmetni upravitelj kvalificiranog fonda za socijalno poduzetništvo poštuje članke 5. i 6., točke (a) i (b) članka 7. te članke 13., 14. i 15.;

(b)

zabranjuje uporabu oznake „EuSEF” i predmetnog upravitelja kvalificiranog fonda za socijalno poduzetništvo uklanja iz registra.

3.   Nadležno tijelo matične države članice bez odlaganja obavješćuje nadležna tijela država članica domaćina u skladu s točkom (d) članka 15. stavka 1. i ESMA-u o uklanjanju upravitelja kvalificiranog fonda za socijalno poduzetništvo iz registra iz točke (b) stavka 2. ovog članka.

4.   Pravo na trgovanje jednim ili više kvalificiranih fondova za socijalno poduzetništvo pod oznakom „EuSEF” istječe s neposrednim učinkom od dana odluke nadležnog tijela iz točke (b) stavka 2.

Članak 23.

1.   Nadležna tijela i ESMA međusobno surađuju s ciljem izvršavanja svojih dužnosti na temelju ove Uredbe u skladu s Uredbom (EU) br. 1095/2010.

2.   Nadležna tijela i ESMA razmjenjuju sve informacije i dokumentaciju potrebnu za provedbu svojih dužnosti na temelju ove Uredbe u skladu s Uredbom (EU) br. 1095/2010, posebno s ciljem utvrđivanja i otklanjanja povreda ove Uredbe.

Članak 24.

1.   Sve osobe koje rade ili su radile za nadležna tijela ili ESMA-u, kao i revizori i stručne osobe koje su dobile nalog od nadležnih tijela ili ESMA-e, podliježu obvezi čuvanja poslovne tajne. Povjerljive informacije koje saznaju tijekom obavljanja svojih dužnosti te osobe ne smiju otkriti drugim osobama ili tijelima, osim u sažetom ili općenitom obliku tako da se upravitelji kvalificiranih fondova za socijalno poduzetništvo i kvalificirani fondovi za socijalno poduzetništvo ne mogu pojedinačno identificirati, ne dovodeći pritom u pitanje slučajeve iz kaznenog prava i postupke na temelju ove Uredbe.

2.   Nadležna tijela država članica ili ESMA ne smiju biti spriječeni u razmjeni informacija u skladu s ovom Uredbom ili drugim pravom Unije primjenljivim na upravitelje kvalificiranih fondova za socijalno poduzetništvo i na kvalificirane fondove za socijalno poduzetništvo.

3.   Ako nadležna tijela ili ESMA prime povjerljive informacije u skladu sa stavkom 2., mogu ih koristiti samo tijekom obavljanja svojih dužnosti i za potrebe administrativnih i sudskih postupaka.

Članak 25.

U slučaju neslaganja između nadležnih tijela država članica oko procjene, postupaka ili propusta jednog od nadležnih tijela u područjima u kojima se na temelju ove Uredbe zahtijeva suradnja ili koordinacija između nadležnih tijela iz više od jedne države članice, nadležna tijela mogu to pitanje uputiti ESMA-i, koja može djelovati u skladu s ovlastima koje su joj dodijeljene na temelju članka 19. Uredbe (EU) br. 1095/2010, u onoj mjeri u kojoj se neslaganje ne odnosi na točku (b) podtočku i. ili točku (d) podtočku i. članka 3. stavka 1. ove Uredbe.

POGLAVLJE IV.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 26.

1.   Ovlasti za donošenje delegiranih akata dodjeljuju se Komisiji u skladu s uvjetima utvrđenim ovim člankom.

2.   Delegiranje ovlasti iz članka 3. stavka 2., članka 9. stavka 5., članka 10. stavka 2. i članka 14. stavka 4. dodjeljuje se Komisiji na razdoblje od četiri godine od 15. svibnja 2013. Komisija sastavlja izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije isteka četverogodišnjeg razdoblja. Delegiranje ovlasti automatski se prešutno produljuje za jednako duga razdoblja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće suprotstave takvom produljenju najkasnije tri mjeseca prije isteka svakog razdoblja.

3.   Delegiranje ovlasti iz članka 3. stavka 2., članka 9. stavka 5., članka 10. stavka 2. i članka 14. stavka 4. Europski parlament ili Vijeće mogu opozvati u bilo kojem trenutku. Odlukom o opozivu okončava se delegiranje ovlasti navedenih u toj odluci. Ona stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije ili kasnijeg datuma određenog u odluci. Ona nema utjecaja na valjanost bilo kojeg delegiranog akta koji je već na snazi.

4.   Čim donese delegirani akt, Komisija ga istodobno dostavlja Europskom parlamentu i Vijeću.

5.   Delegirani akt donesen u skladu s člankom 3. stavkom 2., člankom 9. stavkom 5., člankom 10. stavkom 2. i člankom 14. stavkom 4. stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće ne izraze nikakve primjedbe u roku tri mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću ili ako prije isteka navedenog roka Europski parlament i Vijeće obavijeste Komisiju da nemaju primjedaba. Na zahtjev Europskog parlamenta ili Vijeća taj se rok produljuje za tri mjeseca.

Članak 27.

1.   Komisija preispituje ovu Uredbu u skladu sa stavkom 2. Preispitivanje uključuje opće istraživanje funkcioniranja pravila iz ove Uredbe i iskustva stečenog u vezi s njihovom primjenom, uključujući:

(a)

mjeru do koje su upravitelji kvalificiranih fondova za socijalno poduzetništvo u različitim državama članicama upotrebljavali oznaku „EuSEF”, u zemlji ili prekogranično;

(b)

zemljopisnu i sektorsku podjelu ulaganja koja su poduzeli kvalificirani fondovi za socijalno poduzetništvo;

(c)

primjerenost zahtjeva u pogledu dostave informacija na temelju članka 14., posebno jesu li ti zahtjevi dovoljni kako bi ulagateljima omogućili donošenje informirane odluke o ulaganju;

(d)

primjenu različitih kvalificiranih ulaganja od strane kvalificiranih fondova za socijalno poduzetništvo i kakav je učinak to imalo na razvoj socijalnih poduzeća u cijeloj Uniji;

(e)

primjerenost uspostavljanja europske oznake za „socijalna poduzeća”;

(f)

mogućnost da se fondovima za socijalno poduzetništvo osnovanim u trećoj zemlji dopusti uporaba oznake „EuSEF”, uzimajući pritom u obzir iskustvo primjene Preporuke Komisije u vezi s mjerama za poticanje trećih zemalja na primjenu minimalnih standarda dobrog upravljanja u vezi s poreznim pitanjima;

(g)

praktičnu primjenu kriterija za utvrđivanje kvalificiranih subjekata za imovinu, učinak njihove primjene na razvoj socijalnih poduzeća u cijeloj Uniji i njihov pozitivan socijalni učinak;

(h)

analizu postupaka koje upravitelji kvalificiranih fondova za socijalno poduzetništvo provode radi mjerenja pozitivnog socijalnog učinka koji ostvaruju kvalificirani subjekti za imovinu iz članka 10. i procjenu izvedivosti uvođenja usklađenih norma za mjerenje socijalnog učinka na razini Unije na način usklađen sa socijalnom politikom Unije;

(i)

mogućnost proširenja trgovanja kvalificiranim fondovima za socijalno poduzetništvo na male ulagatelje;

(j)

primjerenost uključivanja kvalificiranih fondova za socijalno poduzetništvo u prihvatljivu imovinu na temelju Direktive 2009/65/EZ;

(k)

primjerenost upotpunjivanja ove Uredbe s režimom o depozitaru;

(l)

ispitivanje mogućih poreznih prepreka za fondove za socijalno poduzetništvo i procjenu mogućih poreznih poticaja usmjerenih na poticanje socijalnog poduzetništva u Uniji;

(m)

ocjenu svih prepreka koje su možda spriječile ulaganja u fondove koji upotrebljavaju oznaku „EuSEF”, uključujući učinak drugog bonitetnog prava Unije na institucionalne ulagatelje.

2.   Preispitivanje iz stavka 1. provodi se:

(a)

do 22. srpnja 2017. za točke od (a) do (e) i od (g) do (m); i

(b)

do 22. srpnja 2015. za točku (f).

3.   Nakon preispitivanja iz stavka 1. i nakon savjetovanja s ESMA-om Komisija podnosi izvješće Europskom parlamentu i Vijeću, uz koje, prema potrebi, prilaže zakonodavni prijedlog.

Članak 28.

1.   Do 22. srpnja 2017. Komisija započinje s preispitivanjem uzajamnog djelovanja između ove Uredbe i drugih pravila o subjektima za zajednička ulaganja i njihovim upraviteljima, posebno onih utvrđenih Direktivom 2011/61/EU. To se preispitivanje odnosi na područje primjene ove Uredbe. Njime se prikupljaju podaci na temelju kojih se procjenjuje je li to područje primjene potrebno proširiti kako bi se upraviteljima fondova za socijalno poduzetništvo čija ukupna imovina pod upravljanjem premašuje prag predviđen člankom 2. stavkom 1. omogućilo da postanu upravitelji kvalificiranih fondova za socijalno poduzetništvo u skladu s ovom Uredbom.

2.   Nakon preispitivanja iz stavka 1. i nakon savjetovanja s ESMA-om Komisija podnosi izvješće Europskom parlamentu i Vijeću, uz koje, prema potrebi, prilaže zakonodavni prijedlog.

Članak 29.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 22. srpnja 2013., osim članka 3. stavka 2., članka 9. stavka 5., članka 10. stavka 2. i članka 14. stavka 4. koji se primjenjuju od 15. svibnja 2013.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Strasbourgu 17. travnja 2013.

Za Europski parlament

Predsjednik

M. SCHULZ

Za Vijeće

Predsjednica

L. CREIGHTON


(1)  SL C 175, 19.6.2012., str. 11.

(2)  SL C 229, 31.7.2012., str. 55.

(3)  Stajalište Europskog parlamenta od 12. ožujka 2013. (još nije objavljeno u Službenom listu) i odluka Vijeća od 21. ožujka 2013.

(4)  SL L 302, 17.11.2009., str. 32.

(5)  SL L 174, 1.7.2011., str. 1.

(6)  SL L 145, 30.4.2004., str. 1.

(7)  SL L 331, 15.12.2010., str. 84.

(8)  SL L 281, 23.11.1995., str. 31.

(9)  SL L 8, 12.1.2001., str. 1.

(10)  SL L 390, 31.12.2004., str. 38.

(11)  SL L 345, 31.12.2003., str. 64.


Top