EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0216

Uredba Vijeća (EU) br. 216/2013 od 7. ožujka 2013. o elektroničkom izdanju Službenog lista Europske unije

OJ L 69, 13.3.2013, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 16 Volume 004 P. 7 - 9

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 16/01/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/216/oj

16/Sv. 4

HR

Službeni list Europske unije

7


32013R0216


L 069/1

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


UREDBA VIJEĆA (EU) br. 216/2013

od 7. ožujka 2013.

o elektroničkom izdanju Službenog lista Europske unije

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 352.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

nakon prosljeđivanja nacrta zakonodavnog akta nacionalnim parlamentima,

uzimajući u obzir suglasnost Europskog parlamenta,

u skladu s posebnim zakonodavnim postupkom,

budući da:

(1)

Članak 297. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU) uređuje objavu pravnih akata Unije u Službenom listu Europske unije (dalje u tekstu: „Službeni list”) i njihovo stupanje na snagu.

(2)

Uredba (EZ) br. 1/1958 (1), uključujući sve njezine kasnije izmjene, utvrđuje službene jezike institucija Europske unije.

(3)

Tiskano izdanje Službenog lista, dostupno na svim službenim jezicima institucija Unije, trenutačno je jedini pravno obvezujući oblik objave, iako je Službeni list dostupan i u elektroničkom obliku.

(4)

Odluka 2009/496/EZ, Euratom Europskog parlamenta, Vijeća, Komisije, Suda, Revizorskog suda, Europskog gospodarskog i socijalnog odbora i Odbora regija od 26. lipnja 2009. o organizaciji i djelovanju Ureda za publikacije Europske unije (2) osigurava da Ured za publikacije omogućuje institucijama ispunjavanje njihovih obveza u pogledu objave zakonodavnih tekstova.

(5)

Sud Europske unije je u slučaju C-161/06 Skoma-Lux sro protiv Celní ředitelství Olomouc (3) naveo da pravni akti Unije nisu izvršivi u odnosu na pojedince ako nisu bili pravilno objavljeni u Službenom listu i da osiguravanje dostupnosti tih akata u elektroničkom obliku nije jednakovrijedno valjanoj objavi u Službenom listu uz nedostatak drugih pravila u tom smislu u pravu Unije.

(6)

Kada bi objava u Službenom listu u elektroničkom obliku predstavljala valjanu objavu, pristup pravu Unije bio bi brži i ekonomičniji. Građani bi, neovisno o tome, i dalje trebali imati mogućnost dobiti tiskanu verziju Službenog lista iz Ureda za publikacije.

(7)

Priopćenje Komisije s naslovom „Europska digitalna agenda” ističe da pristup pravnim sadržajima u elektroničkom obliku pogoduje razvoju digitalnog unutarnjeg tržišta, što donosi gospodarske i društvene koristi.

(8)

Stoga bi trebalo utvrditi pravila kojima se osigurava vjerodostojnost, cjelovitost i nepromjenjivost elektroničkog izdanja Službenog lista.

(9)

Ova bi Uredba također trebala utvrditi pravila koja se primjenjuju u slučajevima kada zbog nepredviđenih i iznimnih okolnosti nije moguće objaviti elektroničko izdanje Službenog lista i učiniti ga dostupnim.

(10)

Direktiva 1999/93/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 13. prosinca 1999. o okviru Zajednice za elektroničke potpise (4) uspostavlja pravne učinke elektroničkih potpisa kao sredstva ovjere. Napredni elektronički potpis koji se zasniva na kvalificiranom certifikatu te koji je izrađen pomoću sredstva za izradu sigurnih potpisa sukladno toj Direktivi daje dostatno jamstvo javnosti u smislu osiguranja vjerodostojnosti, cjelovitosti i nepromjenjivosti elektroničkog izdanja Službenog lista. Elektronički potpisan Službeni list trebalo bi biti moguće provjeriti lako dostupnim sredstvima.

(11)

Pristup internetskoj stranici EUR-Lex treba osigurati u skladu s obvezama za zaštitu osoba s invaliditetom sukladno Odluci Vijeća 2010/48/EZ od 26. studenoga 2009. o sklapanju Konvencije Ujedinjenih naroda o pravima osoba s invaliditetom od strane Europske zajednice (5).

(12)

U skladu s načelom proporcionalnosti, kako je utvrđeno u članku 5. Ugovora o Europskoj uniji, ova Uredba ne prelazi ono što je potrebno kako bi se postigao cilj da se svim europskim građanima omogući oslanjanje na elektroničko izdanje Službenog lista, budući da je područje njezine primjene ograničeno na to da se takvo izdanje učini vjerodostojnim na isti način kao što je to danas tiskano izdanje.

(13)

Za donošenje ove Uredbe UFEU ne predviđa druge ovlasti osim onih iz članka 352.,

DONIJELO JE OVU UREDBU:

Članak 1.

1.   Službeni list objavljuje se u elektroničkom obliku, u skladu s ovom Uredbom, na službenim jezicima institucija Europske unije.

2.   Ne dovodeći u pitanje članak 3., samo Službeni list objavljen u elektroničkom obliku (dalje u tekstu: „elektroničko izdanje Službenog lista”) vjerodostojan je i proizvodi pravne učinke.

Članak 2.

1.   Elektroničko izdanje Službenog lista nosi napredni elektronički potpis koji se zasniva na kvalificiranom certifikatu te koji je izrađen pomoću sredstva za izradu sigurnih potpisa sukladno Direktivi 1999/93/EZ. Kvalificirani certifikat i njegove obnove objavljuju se na internetskoj stranici EUR-Lex, kako bi se javnosti omogućilo da provjeri napredni elektronički potpis i vjerodostojnost elektroničkog izdanja Službenog lista.

2.   Elektroničko izdanje Službenog lista sadrži informaciju o datumu njegove objave.

3.   Elektroničko izdanje Službenog lista dostupno je javnosti na internetskoj stranici EUR-Lex u suvremenom formatu i u neograničenom razdoblju. Njegovo je čitanje besplatno.

Članak 3.

1.   Kada nije moguće objaviti elektroničko izdanje Službenog lista zbog nepredviđenog i iznimnog poremećaja informacijskog sustava Ureda za publikacije, informacijski sustav ponovno se uspostavlja u najkraćem mogućem roku.

Ured za publikacije utvrđuje trenutak u kojem je došlo do takvog poremećaja.

2.   Kada je potrebno objaviti Službeni list dok informacijski sustav Ureda za publikacije ne radi zbog poremećaja iz stavka 1., samo je tiskano izdanje Službenog lista vjerodostojno i proizvodi pravne učinke.

Po ponovnoj uspostavi informacijskog sustava Ureda za publikacije, odgovarajuća elektronička verzija tiskanog izdanja iz prvog podstavka daje se na raspolaganje javnosti na internetskoj stranici EUR-Lex samo u informativne svrhe te sadržava obavijest u tom smislu.

3.   Po ponovnoj uspostavi informacijskog sustava Ureda za publikacije, internetska stranica EUR-Lex daje informacije o svim tiskanim izdanjima koja su vjerodostojna i koja proizvode pravne učinke sukladno stavku 2. prvom podstavku.

Članak 4.

1.   U pogledu elektroničkog izdanja Službenog lista, Ured za publikacije odgovoran je za:

(a)

njegovu objavu i jamstvo njegove vjerodostojnosti;

(b)

uvođenje, upravljanje i održavanje informacijskog sustava za pripremu elektroničkog izdanja Službenog lista te nadogradnju tog sustava u skladu s budućim tehničkim napretkom;

(c)

uvođenje i proširenje tehničkih mogućnosti kako bi se svim korisnicima osigurao pristup elektroničkom izdanju Službenog lista;

(d)

uspostavljanje pravila o unutarnjoj sigurnosti i pristupu u pogledu informacijskog sustava za pripremu elektroničkog izdanja Službenog lista;

(e)

čuvanje i arhiviranje elektroničkih datoteka i postupanje s njima u skladu s budućim tehničkim napretkom.

2.   Ured za publikacije izvršava obveze predviđene u stavku 1. u skladu s Odlukom 2009/496/EZ, Euratom.

Članak 5.

Ova Uredba stupa na snagu prvog dana četvrtog kalendarskog mjeseca od dana njezina donošenja.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 7. ožujka 2013.

Za Vijeće

Predsjednik

A. SHATTER


(1)  Uredba br. 1 o određivanju jezika koji se koriste u Europskoj ekonomskoj zajednici (SL 017, 6.10.1958., str. 385/58).

(2)  SL L 168, 30.6.2009., str. 41.

(3)  Izvješća Europskog suda 2007, str. I-10841.

(4)  SL L 13, 19.1.2000., str. 12.

(5)  SL L 23, 27.1.2010., str. 35.


Top