Help Print this page 

Document 32013R0139

Title and reference
Provedbena uredba Komisije (EU) br. 139/2013 od 7. siječnja 2013. o utvrđivanju uvjeta zdravlja životinja za uvoz određenih vrsta ptica u Uniju i o uvjetima njihove karantene (kodificirana verzija) Tekst značajan za EGP
  • In force
OJ L 47, 20.2.2013, p. 1–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 062 P. 318 - 334

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/139/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

03/Sv. 062

HR

Službeni list Europske unije

318


32013R0139


L 047/1

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

07.01.2013.


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 139/2013

od 7. siječnja 2013.

o utvrđivanju uvjeta zdravlja životinja za uvoz određenih vrsta ptica u Uniju i o uvjetima njihove karantene

(kodificirana verzija)

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 91/496/EEZ od 15. srpnja 1991. o utvrđivanju načela o organizaciji veterinarskih pregleda životinja koje se unose u Zajednicu iz trećih zemalja i o izmjeni direktiva 89/662/EEZ, 90/425/EEZ i 90/675/EEZ (1), a posebno drugi podstavak njezina članka 10. stavka 3. i točku (b) drugog podstavka njezina članka 10. stavka 4.,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 92/65/EEZ od 13. srpnja 1992. o utvrđivanju uvjeta zdravlja životinja kojima se uređuje trgovina i uvoz u Zajednicu životinja, sjemena, jajnih stanica i zametaka koji ne podliježu uvjetima zdravlja životinja utvrđenima u određenim propisima Zajednice iz Priloga A dijela I. Direktive 90/425/EEZ (2), a posebno njezin članak 17. stavak 2. točku (b) i članak 17. stavak 3. te prvu i četvrtu alineju članka 18. stavka 1.,

budući da:

(1)

Uredba Komisije (EZ) br. 318/2007 o utvrđivanju zahtjeva zdravlja životinja za uvoz određenih vrsta ptica u Zajednicu i o uvjetima njihove karantene (3) je bila značajno izmijenjena nekoliko puta (4). Zbog jasnoće i racionalnosti navedenu Uredbu je potrebno kodificirati.

(2)

Nakon izbijanja azijskog soja visoko patogene influence ptica u jugozapadnoj Aziji 2004. Komisija je donijela nekoliko Odluka koje pored drugih proizvoda zabranjuju uvoz ptica, osim peradi, iz pogođenih trećih zemalja.

(3)

Kako bi se sastavio popis rizika koje predstavlja uvoz ptica koje se drže u zatočeništvu, Komisija je 13. travnja 2005. zatražila od Europske agencije za sigurnost hrane (EFSA) dostavljanje znanstvenog mišljenja o rizicima koje predstavlja uvoz ptica uhvaćenih u divljini i ptica uzgojenih u zatočeništvu iz trećih zemalja.

(4)

Slijedom tog zahtjeva EFSA odbor za zdravlje i dobrobit životinja usvojio je tijekom sastanka 26. i 27. listopada 2006. znanstveno mišljenje o rizicima za zdravlje i dobrobit životinja povezanih s uvozim divljih ptica, osim peradi, u Uniju. To znanstveno mišljenje određuje moguća oruđa i mogućnosti koji mogu smanjiti bilo koji rizik za zdravlje životinje povezan s uvozom ptica osim peradi.

(5)

Jedna od preporuka EFSA znanstvenog odbora povezana je s kontrolama koje se provode u trećim zemljama koje izvoze ptice osim peradi u Uniju. Poboljšanja u vezi s izvozom trebaju najviše utjecati na smanjenje vjerojatnosti unosa zaraženih ptica u Uniju. Iz tog razloga potrebno je propisati uvjete za uvoz u ovoj Uredbi tako da je dozvoljen samo uvoz iz trećih zemalja kojima je odobren uvoz takvih ptica u Uniju.

(6)

Druga EFSA preporuka odnosi se na uvoz ptica uhvaćenih u divljini. Znanstveno mišljenje određuje rizik uzrokovan tim pticama koje mogu biti zaražene zbog lateralnog prijenosa s drugih zaraženih divljih ptica i iz zagađenog okoliša kao i preko zaražene peradi. Uzimajući u obzir ulogu koju imaju divlje migratorne ptice u širenju influence ptica iz Azije u Europu 2005. i 2006. primjereno je ograničiti uvoz ptica osim peradi samo na ptice uzgojene u zatočeništvu.

(7)

Rijetko je moguće odrediti sa sigurnošću razliku između ptica koje su uhvaćene u divljini i ptica koje su uzgojene u zatočeništvu. Metode označivanja mogu se primijeniti na obje vrste ptica bez da ih je moguće razlikovati. Stoga je primjereno ograničiti uvoz ptica osim peradi na objekte za uzgoj koje je odobrilo nadležno tijelo treće zemlje izvoza i propisati određene minimalne uvjete za takvo odobrenje.

(8)

Uvezene ptice moraju se prevesti izravno u odobreni karantenski objekt ili centar u državi članici u kojem moraju ostati dok se ne isključi zaraza influencom ptica ili newcastleskom bolesti.

(9)

U slučaju sumnje na influencu ptica ili newcastlesku bolest u odobrenom karantenskom objektu ili jedinici u odobrenom karantenskom centru primjereno je pričekati dok se sumnja ne potvrdi kako bi se isključio bilo koji drugi uzrok simptoma bolesti prije nego se započne s usmrćivanjem i uništavanjem ptica u zaraženim prostorima.

(10)

Direktiva Vijeća 2005/94/EZ od 20. prosinca 2005. o mjerama Zajednice u vezi s kontrolom influence ptica i o stavljanju izvan snage Direktive 92/40/EEZ (5) donesena je kako bi se uzelo u obzir stečeno iskustvo u kontroli influence ptica. Na temelju te Direktive donesena je Odluka Komisije 2006/437/EZ od 4. kolovoza 2006. o odobravanju Dijagnostičkog priručnika za influencu ptica u skladu s Direktivom Vijeća 2005/94/EZ (6) (dijagnostički priručnik) kojom se propisuju dijagnostički postupci na razini Unije, metode uzorkovanja i kriteriji za procjenu rezultata laboratorijskih testova za potvrdu izbijanja influence ptica. Potrebno je uzeti u obzir tu Odluku u pogledu režima testiranja za influencu ptica u odobrenim karantenskim objektima ili centrima.

(11)

Primjereno je propisati daljnje uvozne postupke u vezi s prijenosom s graničnih inspekcijskih postaja u odobrene karantenske objekte ili centre po ulasku u Uniju kako bi se osiguralo da uvezene ptice stignu u određeni odobreni karantenski objekt ili centar u razumnom vremenskom roku.

(12)

Odobreni karantenski objekti ili centri čiji popis moraju objaviti države članice, moraju ispunjavati određene minimalne uvjete.

(13)

Određen uvoz ptica je pokriven drugim zakonodavstvom Unije. Stoga je potrebno takav uvoz isključiti iz područja primjene ove Uredbe.

(14)

Rizik za zdravlje životinja koji uzrokuju golubovi za natjecanja koji su dovedeni u Uniju da bi ih se ponovno pustilo tako da mogu odletjeti natrag u mjesto podrijetla je takav da bi ih trebalo isključiti iz područja primjene ove Uredbe.

(15)

Osim toga, neke treće zemlje imaju uvjete koji su istovjetni onima predviđenim u zakonodavstvu Unije. Stoga je potrebno uvoz ptica iz takvih zemalja isključiti iz područja primjene ove Uredbe.

(16)

Određena odstupanja je također potrebno uzeti u obzir za one ptice za koje je ustanovljeno da su zaražene nisko patogenom influencom ptica ili newcastleskom bolesti u odobrenom karantenskom objektu ili centru u onim slučajevima kad pojava bolesti ne predstavlja rizik za status zdravlja životinja u Uniji.

(17)

Mjere predviđene ovom Uredbom su u skladu s mišljenjem Stalnog odbora za prehrambeni lanac i zdravlje životinja,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Predmet

Ova Uredba propisuje uvjete zdravlja životinja za uvoz određenih ptica u Uniju iz trećih zemalja i njihovih dijelova iz Priloga I. i uvjete karantene za takav uvoz.

Članak 2.

Područje primjene

Ova Uredba se primjenjuje na životinje iz porodice ptica.

Međutim ona se ne primjenjuje na:

(a)

perad;

(b)

ptice uvezene u okviru programa zaštite odobrenog od nadležnog tijela u zemlji odredišta;

(c)

kućne ljubimce iz trećeg stavka članka 1. Direktive 92/65/EEZ u pratnji vlasnika;

(d)

ptice namijenjene zoološkim vrtovima, cirkusima, zabavnim parkovima ili pokusima;

(e)

ptice namijenjene tijelima, institucijama ili centrima odobrenima u skladu s člankom 13. Direktive 92/65/EEZ;

(f)

golubove za natjecanja uvezene na teritorij Unije iz susjedne treće zemlje gdje je njihovo boravište, koji su odmah pušteni sa očekivanjem da će odletjeti natrag u odnosnu treću zemlju;

(g)

ptice uvezene iz Andore, Lihtenštajna, Monaka, Norveške, San Marina, Švicarske i Vatikana.

Članak 3.

Definicije

Za potrebe ove Uredbe primjenjuju se definicije iz Direktive 2005/94/EZ osim definicije za perad iz točke 4. članka 2. te Direktive. Za potrebe ove Uredbe „perad” su kokoši, pure, biserke, patke, guske, prepelice, golubovi, fazani, jarebice i bezgrebenke uzgojene ili držane u zatočeništvu za rasplod, proizvodnju mesa ili konzumnih jaja, ili za popunjavanje lovišta.

Sljedeće definicije se također primjenjuju:

(a)

„ptice” znači životinje vrste ptica osim onih navedenih u drugom stavku članka 2.;

(b)

„objekt odobren za uzgoj” znači:

i.

objekt koji se koristi isključivo za uzgoj ptica; i

ii.

koji je pregledan i odobren od nadležnog tijela treće zemlje izvoznice te udovoljava uvjetima iz članka 4. i Priloga II.;

(c)

„ptice uzgojene u zatočeništvu” znači ptice koje nisu ulovljene u divljini, već su rođene i uzgojene u zatočeništvu i potječu od roditelja koji su se parili ili su oplođena jaja na drugi način prenesena u zatočeništvo;

(d)

„bešavni nožni prsten” znači prsten ili obruč kružnog oblika, bez prekida ili spoja, s kojim nije manipulirano na bilo koji način, takve veličine da se ne može skinuti s noge ptice kada je u potpunosti razvijena nakon što je stavljen u prvim danima njenog života, komercijalno proizveden u tu svrhu;

(e)

„odobreni karantenski objekt” znači objekt koji nije karantenski centar:

i.

koji služi kao karantena za uvezene ptice;

ii.

koji je pregledan i odobren od nadležnog tijela, te udovoljava minimalnim uvjetima iz članka 6. i Priloga IV.;

(f)

„odobreni karantenski centar” znači prostor:

i.

koji služi kao karantena za uvezene ptice;

ii.

koji sadrži određeni broj jedinica, koje su operativno i fizički odvojene jedna od druge i svaka pojedina jedinica sadrži samo ptice iz iste pošiljke, istog zdravstvenog statusa i tvori jednu epidemiološku jedinicu;

iii.

koji je pregledan i odobren od nadležnog tijela, te udovoljava minimalnim uvjetima iz članka 6. i Priloga IV.;

(g)

„sentinel ptice” znači perad koja će se koristiti kao dijagnostička pomoć za vrijeme karantene;

(h)

„dijagnostički priručnik”znači Dijagnostički priručnik za influencu ptica iz Priloga Odluci 2006/437/EZ.

Članak 4.

Odobreni objekti za uzgoj

Odobreni objekti za uzgoj moraju udovoljavati sljedećim uvjetima:

(a)

objekt za uzgoj mora biti odobren od nadležnog tijela u skladu s uvjetima iz Priloga II. te mu mora biti dodijeljen broj odobrenja;

(b)

nadležno tijelo mora obavijestiti Komisiju o broju odobrenja;

(c)

naziv i broj odobrenja objekta za uzgoj mora se nalaziti na popisu objekata za uzgoj kojeg je sastavila Komisija;

(d)

odobrenje objekta za uzgoj mora biti odmah povučeno ili nadležno tijelo mora obustaviti rad objekta kada više ne udovoljava uvjetima iz Priloga II. te o tome mora odmah obavijestiti Komisiju.

Članak 5.

Uvjeti uvoza

Uvoz ptica bit će odobren samo ako ptice ispunjavaju sljedeće uvjete:

(a)

ptice moraju biti uzgojene u zatočeništvu;

(b)

ptice moraju potjecati iz trećih zemalja ili dijelova tih zemalja navedenih u Prilogu I.;

(c)

ptice moraju dolaziti iz odobrenih objekata za uzgoj koji udovoljavaju uvjetima iz članka 4.;

(d)

ptice moraju biti podvrgnute laboratorijskom testiranju u razdoblju od 7 do 14 dana prije otpreme s negativnim rezultatom na bilo koji virus influence ptica i virus newcastleske bolesti;

(e)

ptice ne smiju biti cijepljene protiv influence ptica;

(f)

ptice mora pratiti certifikat o zdravlju životinja u skladu s obrascem certifikata iz Priloga III. (certifikat o zdravlju životinja);

(g)

ptice moraju biti označene individualnim identifikacijskim brojem na bešavnom nožnom prstenu ili mikročipom u skladu s člankom 66. stavkom 2. Uredbe Komisije (EZ) br. 865/2006 (7);

(h)

individualni identifikacijski broj nožnog prstena ili mikročip iz točke (g) ovog članka mora sadržavati najmanje sljedeće podatke:

ISO kod treće zemlje izvoznice koja je provela označivanje,

jedinstveni serijski broj;

(i)

individualni identifikacijski broj iz točke (g) ovog članka mora biti upisan u certifikat o zdravlju životinja;

(j)

ptice moraju biti prevožene u novim kavezima koji su izvana pojedinačno označeni identifikacijskim brojem, a koji mora odgovarati identifikacijskom broju navedenom u veterinarskom certifikatu.

Članak 6.

Odobreni karantenski objekti i centri

Odobreni karantenski objekti i centri moraju ispunjavati minimalne uvjete iz Priloga IV.

Svaka država članica mora sastaviti i ažurirati popis odobrenih karantenskih objekata i centara i njihovih brojeva odobrenja i staviti ga na raspolaganje Komisiji, drugim državama članicama i javnosti.

Članak 7.

Izravan prijenos ptica u odobrene karantenske objekte ili centre

Ptice moraju biti prevožene u kavezima ili krletkama izravno s granične inspekcijske postaje u odobreni karantenski objekt ili centar.

Ukupno vremensko razdoblje putovanja od postaje do karantenskog objekta ili centra ne smije biti dulje od devet sati.

Kada se vozila koriste za prijevoz ptica moraju biti zapečaćena od nadležnog tijela službenim plombom.

Članak 8.

Postupak potvrđivanja

Uvoznici ili njihovi zastupnici dužni su osigurati potvrdu, izdanu na službenom jeziku države članice ulaska, a potpisanu od osobe odgovorne za karantenski objekt ili centar, kojom se potvrđuje da će ptice biti prihvaćene u karantenu.

Potvrda mora:

(a)

sadržavati čitko napisan naziv i adresu te broj odobrenja karantenskog objekta ili centra;

(b)

stići na graničnu inspekcijsku postaju putem elektronske pošte ili faksa prije dopreme pošiljke na tu postaju ili je može dostaviti uvoznik ili njegov zastupnik prije nego što su ptice puštene s granične inspekcijske postaje.

Članak 9.

Provoz ptica u Uniji

Kada su ptice uvezene na područje Unije preko države članice koja nije država odredišta, poduzimaju se sve mjere kako bi se osiguralo da pošiljka stigne u državu članicu odredišta.

Članak 10.

Praćenje prijevoza ptica

1.   U slučaju kada zakonodavstvo Unije zahtijeva provođenje praćenja ptica od granične inspekcijske postaje do odobrenog karantenskog objekta ili centra na mjestu odredišta, mora se omogućiti razmjena podataka kako slijedi:

(a)

službeni veterinar odgovoran za graničnu inspekcijsku postaju mora obavijestiti nadležno tijelo odgovorno za odobreni karantenski objekt ili centar na mjestu odredišta pošiljke o mjestu podrijetla i mjestu odredišta ptica putem sustava Traces;

(b)

osoba odgovorna za odobreni karantenski objekt ili centar mora elektronskom poštom ili faksom, u roku od jednog radnog dana od datuma prispijeća pošiljke u karantenski objekt ili centar, obavijestiti službenog veterinara odgovornog za odobreni karantenski objekt ili centar na mjestu odredišta pošiljke o prispijeću pošiljke;

(c)

službeni veterinar odgovoran za odobreni karantenski objekt ili centar na mjestu odredišta pošiljke mora obavijestiti putem sustava Traces, u roku od tri radna dana od datuma prispijeća pošiljke u karantenski objekt ili centar, službenog veterinara odgovornog za graničnu inspekcijsku postaju koji ga je obavijestio o prispijeću pošiljke na mjesto odredišta.

2.   Ako nadležno tijelo odgovorno za graničnu inspekcijsku postaju dobije potvrdu da ptice, za koje je prijavljeno da su namijenjene za odobreni karantenski objekt ili centar, nisu pristigle na mjesto odredišta odobrenog karantenskog objekta ili centra u roku od tri radna dana od predviđenog datuma dolaska pošiljke, nadležno tijelo mora poduzeti odgovarajuće mjere prema osobi odgovornoj za pošiljku.

Članak 11.

Odredbe vezane uz karantenu

1.   Ptice moraju provesti najmanje 30 dana u odobrenom karantenskom objektu ili centru (dalje u tekstu: karantena).

2.   Najmanje na početku i na kraju karantene svake pošiljke, službeni veterinar mora provesti inspekcijski nadzor nad uvjetima karantene svake pošiljke uključujući evidenciju o mortalitetu i kliničkom pregledu ptica u odobrenom karantenskom objektu ili u pojedinoj jedinici odobrenog karantenskog centra.

Međutim, službeni veterinar može i češće provoditi inspekcijski nadzor ako to nalaže situacija u vezi s bolešću.

Članak 12.

Pregled, uzorkovanje i testiranje koje je potrebno provesti u vezi s pošiljkom tijekom karantene

1.   Pregled, uzorkovanje i testiranje na influencu ptica i newcastlesku bolest iz Priloga V. mora se provesti nakon prispijeća ptica u karantenu.

2.   U slučaju korištenja sentinel ptica, mora se upotrijebiti najmanje 10 sentinel ptica u odobrenom karantenskom objektu ili svakoj jedinici odobrenog karantenskog centra.

3.   Sentinel ptice koje se koriste za preglede, uzorkovanja i testiranja moraju biti:

(a)

stare najmanje tri tjedna i korištene samo jednom za ovu svrhu;

(b)

označene nožnim prstenom ili nekom drugom identifikacijskom oznakom koja se ne može ukloniti;

(c)

necijepljene i seronegativne na influencu ptica i newcastlesku bolest u razdoblju od 14 dana prije dana početka karantene;

(d)

smještene u odobreni karantenski objekt ili jedinicu odobrenog karantenskog centra prije dolaska ptica u zajednički zračni prostor i što je moguće bliže pticama kako bi se osigurao bliski kontakt između sentinel ptica i ekskremenata ptica u karanteni.

Članak 13.

Mjere u slučaju sumnje na bolest u odobrenom karantenskom objektu ili centru

1.   Ako se za vrijeme trajanja karantene u odobrenom karantenskom objektu pojavi sumnja da je jedna ili više ptica i/ili sentinel ptica zaražena influencom ptica ili newcastleskom bolešću, poduzimaju se sljedeće mjere:

(a)

nadležno tijelo odobreni karantenski objekt stavlja pod službeni nadzor;

(b)

moraju se uzeti i analizirati uzorci ptica i sentinel ptica za virološke pretrage u skladu s točkom 2. Priloga V.;

(c)

zabranjen je ulazak i izlazak ptica iz odobrenog karantenskog objekta dok se ne isključi sumnja na bolest.

2.   U slučaju potvrđene sumnje na influencu ptica ili newcastlesku bolest u odobrenom karantenskom objektu iz stavka 1., moraju se poduzeti sljedeće mjere:

(a)

sve ptice i sentinel ptice u odobrenom karantenskom objektu moraju se usmrtiti i uništiti;

(b)

odobreni karantenski objekt mora se očistiti i dezinficirati;

(c)

zabranjen je ulazak ptica u odobreni karantenski objekt do isteka 21 dana od završnog čišćenja i dezinfekcije.

3.   U slučaju sumnje na pojavu influence ptica ili newcastleske bolesti u jedne ili više ptica i/ili sentinel ptica za vrijeme trajanja karantene u jedinici karantenskog centra, moraju se poduzeti sljedeće mjere:

(a)

nadležno tijelo odobreni karantenski centar stavlja pod službeni nadzor;

(b)

moraju se uzeti i analizirati uzorci ptica i sentinel ptica za virološke pretrage u skladu s točkom 2. Priloga V.;

(c)

zabranjen je ulazak i izlazak ptica iz odobrenog karantenskog objekta dok se ne isključi sumnja.

4.   U slučaju potvrđene sumnje na influencu ptica ili newcastlesku bolest u odobrenom karantenskom centru iz stavka 3. moraju se poduzeti sljedeće mjere:

(a)

sve ptice i sentinel ptice u odobrenom karantenskom centru moraju se usmrtiti i uništiti;

(b)

dotična jedinica mora se očistiti i dezinficirati;

(c)

moraju se uzeti sljedeći uzorci:

i.

ako se koriste sentinel ptice, najranije 21 dan nakon provedenog završnog čišćenja i dezinfekcije dotične jedinice, uzorci za serološka ispitivanja iz Priloga V. moraju se uzeti od sentinel ptica u drugim karantenskim jedinicama; ili

ii.

ako se ne koriste sentinel ptice, tijekom 7 do 15 dana nakon provedenog završnog čišćenja i dezinfekcije; uzorci za virusološka ispitivanja iz točke 2. Priloga V. moraju se uzeti od ptica iz drugih karantenskih jedinica;

(d)

niti jedna ptica ne smije napustiti odobreni karantenski centar do dobivanja negativnih rezultata uzorkovanja iz točke (c).

5.   Države članice moraju obavijestiti Komisiju o poduzetim mjerama iz ovog članka.

Članak 14.

Odstupanja u slučaju pozitivnog nalaza na nisko patogenu influencu ptica ili newcastlesku bolest u odobrenom karantenskom objektu ili centru

1.   Ako se za vrijeme karantene utvrdi infekcija u jedne ili više ptica i/ili sentinel ptica virusom nisko patogene influence ptica (NPIP) ili newcastleske bolesti, nadležno tijelo može, na temelju procjene rizika odobriti odstupanja od mjera iz članka 13. stavka 2. točke (a) i stavka 4. točke (a), pod uvjetom da takva odstupanja ne ugrožavaju kontrolu bolesti (odstupanje).

Države članice će odmah obavijestiti Komisiju o svim takvim odstupanjima.

2.   Kad službeni veterinar pregledava odobreni karantenski objekt ili centar kojem je dozvoljeno odstupanje, a jedna ili više ptica i/ili sentinel ptica je inficirana s NPIP ili newcastleskom bolesti, primjenjuju se mjere iz stavaka 3. do 7.

Države članice će odmah obavijestiti Komisiju o svim takvim mjerama.

3.   U slučaju pozitivnog nalaza NPIP, umjesto standardnih uzoraka koji su propisani u Dijagnostičkom priručniku, 21 dan od posljednjeg pozitivnog nalaza NPIP u odobrenom karantenskom objektu, ili iz svake jedinice odobrenog karantenskog centra u intervalima od 21 dan, za laboratorijsko testiranje moraju se uzeti sljedeći uzorci:

(a)

uzorci bilo kojih uginulih sentinel ptica ili drugih ptica prisutnih za vrijeme uzorkovanja;

(b)

brisovi dušnika/ždrijela i kloake od najmanje 60 ptica ili brisovi svih ptica ako ih u odobrenom karantenskom objektu ili zahvaćenoj jedinici odobrenog karantenskog centra ima manje od 60; ili uzorci svježeg izmeta kod malih ptica, egzotičnih ili onih s kojima se teško rukuje ili bi rukovanje s njima predstavljalo opasnost za ljude; uzorkovanje i laboratorijsko testiranje navedenih uzoraka mora se nastaviti sve dok se u dva uzastopna testiranja provedena u intervalu od najmanje 21 dan ne dobiju negativni rezultati.

Međutim nadležno tijelo može odobriti odstupanje od veličine uzorka iz ovog stavka na temelju rezultata procjene rizika.

4.   U slučaju pozitivnog nalaza na newcastlesku bolest, nadležno tijelo može jedino dozvoliti odstupanje pod uvjetom da su, 30 dana nakon posljednjeg uginuća ili kliničkog ozdravljenja posljednje oboljele životinje, uzorkovanjem u skladu s točkama 1. i 2. Priloga V. bez uzimanja u obzir određenog vremenskog roka dobiveni negativni rezultati.

5.   Ptice ne smiju biti puštene iz karantene sve do isteka razdoblja za laboratorijsko testiranje navedenog u stavku 3.

6.   Odobreni karantenski objekt ili dotična jedinica odobrenog karantenskog centra mora se očistiti i dezinficirati nakon pražnjenja. Svi predmeti ili otpad koji mogu biti kontaminirani, kao i sav otpad nakupljen tijekom laboratorijskog testiranja iz stavka 3. moraju se ukloniti tako da se spriječi širenje uzročnika i uništiti tako da se zajamči uništenje virusa NPIP ili newcastleske bolesti.

7.   Nove životinje mogu se uvoditi u odobreni karantenski objekt ili centar tek 21 dan nakon obavljenog završnog čišćenja i dezinfekcije iz stavka 6.

Članak 15.

Mjere u slučaju sumnje na klamidiozu

Ako se za vrijeme trajanja karantene u odobrenom karantenskom objektu ili centru posumnja ili potvrdi infekcija papiga Chlamydophilom psittaci, sve ptice iz pošiljke moraju biti tretirane metodom odobrenom od nadležnog tijela i razdoblje trajanja karantene se produljuje za najmanje dva mjeseca od datuma zadnjeg zabilježenog slučaja.

Članak 16.

Raspuštanje karantene

Karantena s pticama raspušta se iz odobrenog karantenskog objekta ili centra uz odobrenje službenog veterinara u pisanom obliku.

Članak 17.

Obveze obavješćivanja i izvješćivanja

1.   Države članice obavješćuju Komisiju u roku od 24 sata o svakom slučaju influence ptica ili newcastleske bolesti otkrivenom u odobrenom karantenskom objektu ili centru.

2.   Države članice šalju Komisiji sljedeće podatke na godišnjoj osnovi:

(a)

broj uvezenih ptica koje su prošle kroz odobrene karantenske objekte i centre po vrsti i po odobrenom objektu za uzgoj iz kojeg potječu;

(b)

stopu mortaliteta uvezenih ptica od postupka certificiranja u zemlji podrijetla do raspuštanja karantene;

(c)

broj pozitivnih nalaza na influencu ptica, newcastlesku bolest i Chlamydophila psittaci u odobrenim karantenskim objektima ili centrima.

Članak 18.

Troškovi karantene

Sve troškove karantene nastale primjenom ove Uredbe snosi uvoznik.

Članak 19.

Stavljanje izvan snage

Uredba (EZ) br. 318/2007 stavlja se izvan snage.

Upućivanja na Uredbu stavljenu izvan snage smatraju se upućivanjima na ovu Uredbu i tumače se u skladu s korelacijskom tablicom iz Priloga VII.

Članak 20.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 7. siječnja 2013.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 268, 24.9.1991., str. 56.

(2)  SL L 268, 14.9.1992., str. 54.

(3)  SL L 84, 24.3.2007., str. 7.

(4)  Vidjeti Prilog VI.

(5)  SL L 10, 14.1.2006., str. 16.

(6)  SL L 237, 31.8.2006., str. 1.

(7)  SL L 166, 19.6.2006., str. 1.


PRILOG I.

Popis trećih zemalja iz kojih je dozvoljen uvoz ptica uzgojenih u zatočeništvu

1.

Treće zemlje ili njihovi dijelovi navedeni u stupcima 1 i 3 tablice iz dijela 1. Priloga I. Uredbi Komisije (EZ) br. 798/2008 (1), a stupac 4 te tablice predviđa obrazac veterinarskog certifikata za perad za uzgoj ili proizvodnju osim bezgrebenki (BPP);

2.

Argentina;

3.

Filipini: regija glavnoga grada.


(1)  SL L 226, 23.8.2008., str. 1.


PRILOG II.

Uvjeti za odobravanje objekata za uzgoj u trećoj zemlji podrijetla kako je predviđeno člankom 4.

POGLAVLJE 1.

Odobrenje objekata za uzgoj

Za dobivanje odobrenja iz članka 4. objekt za uzgoj mora udovoljavati uvjetima iz ovog poglavlja.

1.

Objekt za uzgoj mora biti odgovarajuće ograđen i odvojen od svoje okoline ili životinje moraju biti zatvorene i smještene tako da ne predstavljaju rizik za zdravlje gospodarstvima koja drže životinje, a čiji zdravstveni status može biti ugrožen.

2.

Mora imati odgovarajuća sredstva za hvatanje, zatvaranje i izdvajanje životinja i dostupne odgovarajuće odobrene karantenske objekte i odobrene postupke za životinje koje dolaze iz objekata koji nisu odobreni.

3.

osoba odgovorna za objekt za uzgoj mora imati odgovarajuće iskustvo iz područja uzgoja ptica.

4.

Objekt za uzgoj mora biti slobodan od influence ptica, newcastleske bolesti i Chlamydophila psittaci; kako bi objekt bio proglašen slobodnim od tih bolesti, nadležno tijelo procjenjuje evidenciju o zdravstvenom statusu unazad najmanje tri godine prije datuma podnošenja zahtjeva za odobrenje i rezultate kliničkih i laboratorijskih testova provedenih unutar tog razdoblja. Međutim, novi objekt za uzgoj može biti odobren na temelju rezultata kliničkih i laboratorijskih testova provedenih na životinjama u tim objektima.

5.

Mora imati ažurirane podatke o:

(a)

broju i identitetu (dob, spol, vrsta i individualni identifikacijski broj, gdje je primjenjivo) životinja svake vrste prisutne u objektu za uzgoj;

(b)

broju i identitetu (dob, spol, vrsta i individualni identifikacijski broj, gdje je primjenjivo) životinja koje dolaze ili odlaze iz objekta za uzgoj, zajedno s podacima o njihovom podrijetlu ili mjestu odredišta, prijevoz u ili iz objekta za uzgoj te zdravstveni status životinja;

(c)

rezultatima testiranja krvi ili bilo kojim drugim dijagnostičkim postupcima;

(d)

slučajevima bolesti i, ako je potrebno, provedenoj terapiji;

(e)

rezultatima post mortem pregleda na životinjama koje su uginule u objektu za uzgoj uključujući i mrtvorođene životinje;

(f)

opažanjima zabilježenim za vrijeme razdoblja izolacije ili karantene.

6.

Objekt za uzgoj mora imati ugovor s nadležnim laboratorijem za obavljanje post mortem pregleda, ili jedan ili više odgovarajućih objekata gdje se takvi pregledi mogu obavljati od strane stručne osobe pod odgovornošću službenog veterinara.

7.

Objekt za uzgoj mora imati odgovarajuće ugovore ili objekte prikladne za odlaganje tijela životinja koje su uginule od bolesti ili su bile eutanazirane.

8.

Objekt za uzgoj mora osigurati, na temelju ugovora ili zakona, usluge veterinara ovlaštenog od i pod nazorom nadležnog tijela zemlje izvoznice, koji:

(a)

osigurava da su odgovarajuće mjere za nadziranje bolesti i mjere kontrole u odnosu na status bolesti u dotičnoj državi odobrene od strane nadležnog tijela i primjenjivane u objektu za uzgoj. Takve mjere uključuju:

i.

godišnji plan nadziranja bolesti uključujući odgovarajuću kontrolu zoonoza u životinja;

ii.

kliničko, laboratorijsko i post mortem testiranje životinja za koje se sumnja da su zaražene prenosivim bolestima;

iii.

cijepljenje prijemljivih životinja protiv zaraznih bolesti ako je potrebno, u skladu s Priručnikom o dijagnostičkim testovima i cjepivima za kopnene životinje Svjetske organizacije za zdravlje životinja (OIE);

(b)

osigurava prijavu bez odgode nadležnom tijelu svakog sumnjivog uginuća ili prisustvo bilo kojih drugih simptoma koji upućuju da su životinje zaražene influencom ptica, newcastleskom bolesti ili Chlamydophila psittaci;

(c)

osigurava da su životinje koje ulaze u objekt za uzgoj izolirane ako je potrebno i u skladu sa zahtjevima ove Uredbe i uputama nadležnog tijela ako su dane;

(d)

je odgovoran za svakodnevno ispunjavanje uvjeta zdravlja životinja propisanih ovom Uredbom i zakonodavstvom Unije iz područja dobrobiti životinja za vrijeme prijevoza.

9.

Ako objekt za uzgoj uzgaja pokusne životinje namijenjene laboratorijima koji provode pokuse, skrb i smještaj takvih životinja mora biti u skladu s odredbama iz članka 33. Direktive 2010/63/EU Europskog parlamenta i Vijeća (1).

POGLAVLJE 2.

Zadržavanje odobrenja objekata za uzgoj

Objekti za uzgoj mogu zadržati status odobrenih objekata samo ako ispunjavaju uvjete iz ovog poglavlja.

1.

Prostori moraju biti pod kontrolom službenog veterinara nadležnog tijela, koji:

(a)

osigurava da su ispunjeni uvjeti iz ove Uredbe;

(b)

obilazi prostore objekta za uzgoj najmanje jednom godišnje;

(c)

nadzire rad ovlaštenog veterinara i provođenje godišnjeg plana nadziranja bolesti;

(d)

potvrđuje da rezultati kliničkih, post mortem i laboratorijskih testova na životinjama ne pokazuju prisutnost influence ptica, newcastleske bolesti ili Chlamydophila psittaci.

2.

Jedino se životinje koje dolaze iz drugog odobrenog objekta za uzgoj mogu uvoditi u objekt za uzgoj, u skladu s uvjetima iz ove Uredbe.

3.

Objekt za uzgoj mora voditi evidenciju iz točke 5. poglavlja 1. najmanje 10 godina od datuma odobrenja.

POGLAVLJE 3.

Karantena za ptice koje ne dolaze iz odobrenih objekta za uzgoj

Odstupajući od točke 2. poglavlja 2., ptice koje ne dolaze iz odobrenih objekata za uzgoj mogu biti uvedene u objekt za uzgoj nakon što takav unos odobri nadležno tijelo, pod uvjetom da su te životinje boravile u karanteni u skladu s uputama nadležnog tijela prije njihovog unosa u zbirku. Karantena mora trajati najmanje 30 dana.

POGLAVLJE 4.

Obustava, povlačenje ili ponovno izdavanje odobrenja objektu za uzgoj

Postupci za djelomično ili potpuno obustavljanje, povlačenje ili ponovno izdavanje odobrenja objektima za uzgoj moraju ispunjavati uvjete iz ovog poglavlja.

1.

Ako nadležno tijelo ustanovi da objekt za uzgoj više ne ispunjava uvjete iz poglavlja 1. i 2. ili da je došlo do promjene namjene objekta tako da ne služi isključivo za uzgoj ptica, ono će obustaviti ili povući odobrenje takvog objekta.

2.

Ako se nadležnom tijelu prijavi sumnja na influencu ptica, newcastlesku bolest ili Chlamydophila psittaci, ono će obustaviti odobrenje objektu za uzgoj dok se sumnja službeno ne isključi. Ono će osigurati poduzimanje mjera za potvrdu ili isključivanje sumnje i sprečavanje širenja bolesti, u skladu sa zahtjevima zakonodavstva Unije kojima su propisane mjere koje se moraju poduzeti protiv dotične bolesti i o trgovini životinjama.

3.

Ako je sumnja na bolest potvrđena, nadležno tijelo može ponovno odobriti objekt za uzgoj samo u skladu s poglavljem 1., a nakon:

(a)

iskorjenjivanja bolesti i izvora infekcije iz objekta za uzgoj;

(b)

odgovarajućeg čišćenja i dezinfekcije objekta za uzgoj;

(c)

ispunjavanja uvjeta iz poglavlja 1., uz izuzetak točke 4.;

4.

Nadležno tijelo mora odmah obavijestiti Komisiju o obustavi, povlačenju ili ponovnom izdavanju odobrenja bilo kojeg objekta za uzgoj.


(1)  SL L 276, 20.10.2010., str. 33.


PRILOG III.

Veterinarski certifikat iz točke (f) članka 5. za uvoz određenih ptica osim peradi namijenjenih za otpremu u Uniju

Image

Image

Image


PRILOG IV.

Minimalni uvjeti za odobrene karantenske objekte i centre za ptice iz članka 6.

Odobreni karantenski objekti i centri moraju ispunjavati uvjete iz poglavlja 1 i 2.

POGLAVLJE 1.

Izgradnja i opremanje karantenskih objekata ili centara

(1)

Karantenski objekt ili centar mora biti odvojen objekt ili objekti, odvojen od drugih gospodarstava koja drže perad i drugih gospodarstava koja drže ptice na udaljenosti koju odredi nadležno tijelo na temelju procjene rizika, uzimajući u obzir epidemiologiju influence ptica i newcastleske bolesti. Ulazna/izlazna vrata moraju imati mogućnost zaključavanja te znak: „KARANTENA – zabranjen ulaz neovlaštenom osoblju”.

(2)

Svaka karantenska jedinica karantenskog centra mora imati odvojeni zračni prostor.

(3)

Karantenski objekt ili centar mora biti u potpunosti zaštićen od ulaska drugih ptica, muha i štetnika, zatvoren tako da omogućava fumigaciju.

(4)

Odobreni karantenski objekt i svaka jedinica odobrenog karantenskog centra mora biti opremljena s prostorijama za pranje ruku.

(5)

Ulazna i izlazna vrata u odobreni karantenski objekt i svaku jedinicu odobrenog karantenskog centra moraju biti sustavi dvostrukih vrata.

(6)

Dezinfekcijske barijere moraju biti postavljene na svim ulazima/izlazima u/iz odobrenog karantenskog objekta i pojedine jedinice odobrenog karantenskog centra.

(7)

Sva oprema mora biti izrađena tako da se može lako očistiti i dezinficirati.

(8)

Skladište za hranu za životinje mora biti u potpunosti zaštićeno od ulaska ptica, glodavaca i insekata.

(9)

Kontejner za odlaganje otpada mora biti dostupan i u potpunosti zaštićen od ulaska ptica i glodavaca.

(10)

Mora postojati hladnjak i/ili zamrzivač za čuvanje lešina.

POGLAVLJE 2.

Zahtjevi upravljanja

(1)

Odobreni karantenski objekti i centri moraju:

(a)

imati učinkovit sustav kontrole koji osigurava odgovarajuće nadziranje životinja;

(b)

biti pod kontrolom i odgovornošću službenog veterinara;

(c)

biti očišćeni i dezinficirani u skladu s programom kojeg je odobrilo nadležno tijelo nakon čega slijedi odgovarajuće razdoblje odmora objekta. Korišteni dezinficijensi moraju biti odobreni za tu svrhu od nadležnog tijela.

(2)

Za svaku pošiljku ptica u karanteni:

(a)

odobreni karantenski objekt ili jedinica odobrenog karantenskog centra mora biti očišćena i dezinficirana, te slobodna od ptica najmanje sedam dana prije uvođenja sljedeće pošiljke ptica;

(b)

pošiljka ptica mora dolaziti iz odobrenog objekta za uzgoj u trećoj zemlji podrijetla i mora biti uvedena u razdoblju od ne više od 48 sati;

(c)

razdoblje karantene počinje uvođenjem posljednje ptice;

(d)

odobreni karantenski objekt ili jedinica odobrenog karantenskog centra mora biti ispražnjena od ptica, očišćena i dezinficirana na kraju karantene.

(3)

Moraju se poduzeti mjere predostrožnosti kako bi se izbjegla međusobna kontaminacija između ulaznih i izlaznih pošiljaka.

(4)

Zabranjen je ulaz neovlaštenim osobama u odobreni karantenski objekt ili centar.

(5)

Osobe koje ulaze u odobreni karantenski objekt ili centar moraju nositi zaštitnu odjeću i obuću.

(6)

Zabranjen je kontakt među osobljem odobrenih karantenskih objekata ili jedinica odobrenog karantenskog centra, koji može uzrokovati kontaminaciju.

(7)

Mora biti dostupna odgovarajuća oprema za čišćenje i dezinfekciju.

(8)

Ako se koristi označivanje mikročipom u odobrenom karantenskom objektu ili centru, mora biti dostupan odgovarajući čitač mikročipova.

(9)

Čišćenje i dezinfekcija kaveza i krletki koje se koriste u prijevozu mora se obaviti u odobrenom karantenskom objektu ili centru, osim ako se uništavaju. Ako se ponovno upotrebljavaju, moraju biti izrađeni od materijala koji omogućava učinkovito čišćenje i dezinfekciju. Kavezi i krletke moraju biti uništeni tako da se izbjegne širenje uzročnika bolesti.

(10)

Gnoj i otpadni materijal se redovito sakupljaju, pohranjuju u posebnim kontejnerima i naknadno se tretiraju tako da se izbjegne širenje uzročnika bolesti.

(11)

Lešine ptica moraju se pregledati u službenom laboratoriju koji odredi nadležno tijelo.

(12)

Potrebne analize i tretmani ptica moraju se provoditi uz konzultacije sa službenim veterinarom i pod njegovom kontrolom.

(13)

Službeni veterinar mora biti obaviješten o bolestima i uginućima ptica i/ili sentinel ptica za vrijeme karantene.

(14)

Odgovorna osoba u odobrenom karantenskom objektu ili centru mora voditi evidenciju o:

(a)

datumu, broju i vrstama ptica koje ulaze i izlaze za svaku pošiljku;

(b)

primjercima certifikata o zdravlju životinja i zajedničkim veterinarskim ulaznim dokumentima koji prate uvezene ptice;

(c)

individualnim identifikacijskim brojevima uvezenih ptica, a u slučaju označivanja mikročipom detalje o tipu mikročipa i korištenom čitaču;

(d)

ako se u karantenskom objektu ili centru koriste sentinel ptice, broju i smještaju sentinel ptica u karantenskom objektu ili centru;

(e)

svim značajnijim opažanjima: o dnevnim slučajevima oboljenja i uginuća;

(f)

datumima i rezultatima testiranja;

(g)

vrstama i datumima tretmana;

(h)

popisima osoba koje ulaze i izlaze iz karantenskog objekta ili centra.

(15)

Evidencije iz točke 14. moraju se čuvati najmanje 10 godina.

POGLAVLJE 3.

Obustava, povlačenje ili ponovno izdavanje odobrenja karantenskim objektima ili centrima

Postupci za djelomično ili potpuno obustavljanje, povlačenje ili ponovno izdavanje odobrenja karantenskim objektima ili centrima moraju ispunjavati uvjete iz ovog poglavlja.

1.

Ako nadležno tijelo ustanovi da karantenski objekti ili centar više ne ispunjava uvjete iz poglavlja 1. i 2. ili je došlo do promjene namjene koja nije obuhvaćena člankom 3. točkama (e) i (f), ono mora o toj činjenici obavijestiti Komisiju. Takvi karantenski objekti ili centri se ne smiju koristiti za uvoz u skladu s ovom Uredbom.

2.

Odobrenje se ponovno izdaje samo ako karantenski objekt ili centar ponovo ispunjavaju uvjete iz poglavlja 1. i 2.


PRILOG V.

Postupci za ispitivanje, uzorkovanje i testiranje za influencu ptica i newcastlesku bolest

(1)

Za vrijeme trajanja karantene sentinel ptice ili uvezene ptice ako se sentinel ptice ne koriste, moraju biti podvrgnute sljedećim postupcima:

(a)

ako se koriste sentinel ptice:

i.

uzorci krvi za serološka ispitivanja moraju se uzeti od svih sentinel ptica u razdoblju od najranije 21 dan od njihovog ulaska u karantenu do najkasnije tri dana prije isteka karantene;

ii.

ako se ispitivanjem sentinel ptica dobiju pozitivni ili sumnjivi serološki rezultati uzoraka iz točke i., uvezene ptice se moraju podvrgnuti virološkom ispitivanju; moraju se uzeti brisovi kloake (ili izmeta) i dušnika/ždrijela od najmanje 60 ptica ili od svih ptica ako pošiljka ima manje od 60 ptica;

(b)

ako se sentinel ptice ne koriste, uvezene ptice moraju biti virološki pretražene (serološko testiranje nije prikladno). Moraju se uzeti brisovi dušnika/ždrijela i/ili kloake (ili izmeta) od najmanje 60 ptica ili od svih ptica u pošiljkama sa manje od 60 ptica, tijekom prvih 7 do 15 dana karantene.

(2)

Osim testiranja iz točke 1. za virološka pretraživanja moraju se uzeti sljedeći uzorci:

(a)

brisovi kloake (ili izmet) i dušnika/ždrijela, ako je moguće od klinički bolesnih ptica ili bolesnih sentinel ptica;

(b)

sadržaj crijeva, mozak, dušnik, pluća, jetra, slezena, bubrezi i drugi vidljivo zahvaćeni organi što je moguće prije nakon uginuća bilo od:

i.

uginulih sentinel ptica i svih ptica uginulih pri dolasku i onih koje su uginule za vrijeme karantene; ili

ii.

najmanje 10 % uginulih ptica, u slučaju visoke smrtnosti manjih ptica u velikim pošiljkama.

(3)

Sva virološka i serološka testiranja uzoraka uzetih za vrijeme karantene moraju se obaviti u službenim laboratorijima, određenim od nadležnog tijela, korištenjem dijagnostičkih postupaka usklađenih s Dijagnostičkim priručnikom za influencu ptica i Priručnikom dijagnostičkih testova i cjepiva za kopnene životinje OIE-a za newcastlesku bolest. Za virološko pretraživanje dozvoljeno je objedinjavanje do najviše pet uzoraka pojedinačnih ptica u jedan skupni uzorak. Izmet mora biti objedinjen odvojeno od ostalih uzoraka organa i tkiva.

(4)

Izolati virusa moraju se dostaviti nacionalnom referentnom laboratoriju.


PRILOG VI.

Uredba stavljena izvan snage s popisom izmjena koje su uslijedile

Uredba Komisije (EZ) br. 318/2007

(SL L 84, 24.3.2007., str. 7.)

Uredba Komisije (EZ) br. 1278/2007

(SL L 284, 30.10.2007., str. 20.)

Uredba Komisije (EZ) br. 86/2008

(SL L 27, 31.1.2008., str. 8.)

Uredba Komisije (EZ) br. 311/2008

(SL L 93, 4.4.2008., str. 3.)

Uredba Komisije (EZ) br. 607/2008

(SL L 166, 27.6.2008., str. 18.)

Uredba Komisije (EZ) br. 754/2008

(SL L 205, 1.8.2008., str. 6.)

Uredba Komisije (EZ) br. 1219/2008

(SL L 330, 9.12.2008., str. 4.)

Uredba Komisije (EZ) br. 1294/2008

(SL L 340, 19.12.2008., str. 41.)

Uredba Komisije (EZ) br. 201/2009

(SL L 71, 17.3.2009., str. 3.)

Uredba Komisije (EZ) br. 555/2009

(SL L 164, 26.6.2009., str. 37.)

Uredba Komisije (EZ) br. 1118/2009

(SL L 307, 21.11.2009., str. 3.)

Uredba Komisije (EU) br. 239/2010

(SL L 75, 23.3.2010., str. 18.)

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 66/2012

(SL L 23, 26.1.2012., str. 1.)

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 390/2012

(SL L 121, 8.5.2012., str. 18.)


PRILOG VII.

Korelacijska tablica

Uredba (EZ) br. 318/2007

Ova Uredba

Članci 1. i 2.

Članci 1. i 2.

Članak 3. prvi stavak

Članak 3. prvi stavak

Članak 3. drugi stavak točke (a) do (h)

Članak 3. drugi stavak točke (a) do (h)

Članak 3. drugi stavak točka i.

Članak 4.

Članak 4.

Članak 5. uvodne riječi

Članak 5. uvodne riječi

Članak 5. točka (a)

Članak 5. točka (a)

Članak 5. točka (b)

Članak 5. točka (b)

Članak 5. točka (ba)

Članak 5. točka (c)

Članak 5. točka (c)

Članak 5. točka (d)

Članak 5. točka (d)

Članak 5. točka (e)

Članak 5. točka (e)

Članak 5. točka (f)

Članak 5. točka (f)

Članak 5. točka (g)

Članak 5. točka (g)

Članak 5. točka (h)

Članak 5. točka (h)

Članak 5. točka i.

Članak 5. točka i.

Članak 5. točka (j)

Članci 6. do 18.

Članci 6. do 18.

Članak 19.

Članak 19.

Članak 20. prvi stavak

Članak 20.

Članak 20. drugi stavak

Prilozi I. do IV.

Prilozi I. do IV.

Prilog VI.

Prilog V.

Prilog VI.

Prilog VII.


Top