Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013L0051

Direktiva Vijeća 2013/51/Euratom od 22. listopada 2013. o utvrđivanju zahtjeva za zaštitu zdravlja stanovništva od radioaktivnih tvari u vodi namijenjenoj za ljudsku potrošnju

OJ L 296, 7.11.2013, p. 12–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2013/51/oj

7.11.2013   

HR

Službeni list Europske unije

L 296/12


DIREKTIVA VIJEĆA 2013/51/EURATOM

od 22. listopada 2013.

o utvrđivanju zahtjeva za zaštitu zdravlja stanovništva od radioaktivnih tvari u vodi namijenjenoj za ljudsku potrošnju

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju, a posebno njegove članke 31. i 32.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije, sastavljen nakon pribavljanja mišljenja skupine osoba koje iz redova znanstvenih stručnjaka u državama članicama imenuje Znanstveni i tehnički odbor, u skladu s člankom 31. Ugovora o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju,

uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora (1),

nakon savjetovanja s Europskim parlamentom,

budući da:

(1)

Konzumacija vode jedan je od načina unošenja radioaktivnih tvari u ljudsko tijelo. U skladu s Direktivom Vijeća 96/29/Euratom (2), udio izlaganja za stanovništvo kao cjelinu u djelatnostima koje uključuju opasnosti od ionizirajućeg zračenja mora se održavati na razini toliko niskoj koliko je to razumno moguće postići.

(2)

S obzirom na značaj koju za ljudsko zdravlje ima kvaliteta vode namijenjena za ljudsku potrošnju, potrebno je, na razini Zajednice, utvrditi standarde kvalitete koji imaju funkciju indikatora i osigurati praćenje usklađenosti s tim standardima.

(3)

Direktiva Vijeća 98/83/EZ (3) utvrđuje indikatorske parametre u vezi s radioaktivnim tvarima u Prilogu I. dijelu C te povezane odredbe o praćenju u njezinom Prilogu II. Međutim, ti parametri obuhvaćeni su osnovnim standardima definiranima u članku 30. Ugovora o Euratomu.

(4)

Zahtjeve za praćenje razina radioaktivnih tvari u vodi namijenjenoj za ljudsku potrošnju stoga bi trebalo donijeti posebnim zakonodavnim tekstom koji osigurava ujednačenost, koherentnost i cjelovitost zakonodavstva o zaštiti od zračenja u skladu s Ugovorom o Euratomu.

(5)

S obzirom na to da je Zajednica nadležna za donošenje osnovnih sigurnosnih standarda za zaštitu zdravlja radnika i stanovništva od opasnosti od ionizirajućeg zračenja, odredbe ove Direktive zamjenjuju one iz Direktive 98/83/EZ u pogledu zahtjeva za zaštitu zdravlja stanovništva od radioaktivnih tvari u vodi namijenjenoj za ljudsku potrošnju.

(6)

Kao što je prepoznao Sud u svojoj sudskoj praksi, zadaće koje Zajednici nameće članak 2. točka (b) Ugovora o Euratomu u postavljanju jedinstvenih sigurnosnih standarda radi zaštite zdravlja radnika i stanovništva ne sprečavaju, osim ako je to izričito navedeno u tim standardima, državu članicu u određivanju strožih mjera zaštite. S obzirom na to da se ovom Direktivom određuju minimalna pravila, države članice trebale bi imati slobodu donošenja ili zadržavanja strožih mjera u području obuhvaćenom ovom Direktivom, ne dovodeći u pitanje slobodu kretanja robe na unutarnjem tržištu kako je definirano sudskom praksom Suda.

(7)

Vrijednosti parametara ne bi trebalo smatrati graničnim vrijednostima. U slučaju da se praćenjem vode namijenjene za ljudsku potrošnju utvrdi neispunjivanje vrijednosti parametara, dotična država članica trebala bi razmotriti predstavlja li to rizik za ljudsko zdravlje koji zahtijeva djelovanje i, kada je to potrebno, poduzeti korektivne mjere kako bi se dosegla razina kvalitete vode koja je u skladu s zahtjevima za zaštitu ljudskog zdravlja sa stajališta zaštite od zračenja.

(8)

Praćenje voda namijenjenih za ljudsku potrošnju koje se stavljaju u boce ili posude namijenjene za prodaju osim prirodnih mineralnih voda, u svrhu provjere jesu li razine radioaktivnih tvari u skladu s vrijednostima parametara utvrđenima u ovoj Direktivi, trebalo bi se obavljati u skladu s načelima analize opasnosti i kritičnih kontrolnih točaka (HACCP), kako se zahtijeva Uredbom (EZ) br. 852/2004 Europskog parlamenta i Vijeća (4) i ne dovodeći u pitanje načela službenog nadzora utvrđena u Uredbi (EZ) br. 882/2004 Europskog parlamenta i Vijeća (5).

(9)

Stanovništvo bi na odgovarajući i prikladan način trebalo biti obaviješteno o kvaliteti vode namijenjene za ljudsku potrošnju.

(10)

Iz područja primjene ove Direktive potrebno je izuzeti prirodne minerale vode i vode koje su lijekovi jer su za takve vrste voda utvrđena posebna pravila u Direktivi 2009/54/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (6) i Direktivi 2001/83/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (7).

(11)

Svaka država članica trebala bi uspostaviti programe praćenja da bi se moglo provjeriti ispunjava li voda namijenjena za ljudsku potrošnju zahtjeve ove Direktive.

(12)

Metode koje se upotrebljavaju za analizu kvalitete vode namijenjene za ljudsku potrošnju trebale bi biti takve da mogu osigurati pouzdanost dobivenih rezultata te mogućnost njihove međusobne usporedbe.

(13)

Uzimajući u obzir veliku geografsku varijabilnost prirodnog pojavljivanja radona, Europska komisija donijela je Preporuku 2001/928/Euratom (8) koja se bavi kvalitetom vode namijenjene za ljudsku potrošnju u pogledu radona i dugoživućih proizvoda raspada radona. Prikladno je uključiti ove radionuklide u područje primjene ove Direktive.

(14)

Kako bi se održala visoka kvaliteta vode namijenjene za ljudsku potrošnju s obzirom na njezin značaj za ljudsko zdravlje, potrebno je u svjetlu znanstvenog i tehničkog napretka redovito ažurirati priloge II. i III.

(15)

Premda države članice određuju učestalosti uzorkovanja i analize za vode namijenjene za ljudsku potrošnju koje se stavljaju u boce ili posude namijenjene za prodaju, preporučljivo je da države članice od kojih se traži praćenje vode namijenjene za ljudsku potrošnju zbog radona ili tricija ili utvrđivanja indikativne doze (ID) obave uzorkovanje i analizu barem jednom godišnje,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Predmet

Ovom Direktivom utvrđuju se zahtjevi za zaštitu zdravlja stanovništva od radioaktivnih tvari u vodi namijenjenoj za ljudsku potrošnju. Njome se utvrđuju vrijednosti parametara te učestalosti i metode za praćenje radioaktivnih tvari.

Članak 2.

Definicije

Za potrebe ove Direktive primjenjuju se sljedeće definicije:

1.

„voda namijenjena za ljudsku potrošnju” znači:

(a)

sva voda, bilo u njezinu izvornom stanju ili nakon obrade, koja je namijenjena za piće, kuhanje, pripremu hrane ili druge potrebe kućanstva, neovisno o njezinu podrijetlu te o tome opskrbljuju li se ljudi njome iz distribucijske mreže, cisterne ili u bocama odnosno posudama;

(b)

sva voda koja se rabi u poduzeću za proizvodnju hrane u svrhu proizvodnje, obrade, očuvanja ili stavljanja na tržište proizvoda ili tvari namijenjenih za ljudsku potrošnju, osim ako su nadležna nacionalna tijela uvjerena da kvaliteta vode ne može utjecati na zdravstvenu ispravnost hrane u njezinu konačnom obliku;

2.

„radioaktivna tvar” znači svaka tvar koja sadrži jedan ili više radionuklida čija se aktivnost ili koncentracija ne može zanemariti sa stajališta zaštite od zračenja;

3.

„indikativna doza” ili „ID” znači predviđena efektivna doza za jednu godinu unošenja koja proizlazi iz svih radionuklida čija je prisutnost otkrivena u opskrbi vode namijenjene za ljudsku potrošnju, prirodnog i umjetnog podrijetla, ali s iznimkom tricija, kalija-40, radona i kratkoživućih proizvoda raspada radona;

(4)

„vrijednost parametara” znači vrijednost radioaktivnih tvari u vodi namijenjenoj za ljudsku potrošnju iznad koje države članice procjenjuju predstavlja li prisutnost radioaktivnih tvari u vodi namijenjenoj za ljudsku potrošnju rizik za ljudsko zdravlje koji zahtijeva djelovanje i, kada je to potrebno, poduzimaju korektivne mjere kako bi se dosegla razina kvalitete vode koja je u skladu sa zahtjevima za zaštitu ljudskog zdravlja sa stajališta zaštite od zračenja.

Članak 3.

Područje primjene i izuzeća

1.   Ova se Direktiva primjenjuje na vodu namijenjenu za ljudsku potrošnju.

2.   Ova se Direktiva ne primjenjuje na:

(a)

prirodne mineralne vode koje su kao takve priznala nadležna nacionalna tijela u skladu s Direktivom 2009/54/EZ;

(b)

vode koje su lijekovi u smislu Direktive 2001/83/EZ;

3.   Države članice mogu izuzeti od ove Direktive:

(a)

vodu namijenjenu isključivo za one svrhe za koje su nadležna tijela uvjerena da kvaliteta vode nema nikakva utjecaja, bilo izravnog bilo neizravnog, na zdravlje predmetnog stanovništva;

(b)

vodu namijenjenu za ljudsku potrošnju iz pojedinačne opskrbe kojom se prosječno osigurava manje od 10 m3 po danu ili se opskrbljuje manje od 50 osoba, osim ako je opskrba vodom dio komercijalne ili javne aktivnosti.

4.   Države članice koje koriste izuzeća iz stavka 3. točke (b) osiguravaju:

(a)

da predmetno stanovništvo bude o tome obaviješteno te o bilo kojoj mjeri koja se može poduzeti radi zaštite ljudskog zdravlja od negativnih učinaka koji su posljedica bilo kakvog zagađenja vode namijenjene za ljudsku potrošnju;

(b)

da se, kada potencijalna opasnost za ljudsko zdravlje koja proizlazi iz kvalitete takve vode postane očigledna, predmetnom stanovništvu odmah daju odgovarajući savjeti.

Članak 4.

Opće obveze

Ne dovodeći u pitanje odredbe utvrđene u članku 6. stavku 3. točki (a) Direktive 96/29/Euratom (9), države članice poduzimaju sve potrebne mjere da bi uspostavile odgovarajući program praćenja vode namijenjene za ljudsku potrošnju kako bi se, u slučaju neispunjavanja vrijednosti parametara utvrđenih u skladu s ovom Direktivom:

(a)

ocijenilo predstavlja li to rizik za ljudsko zdravlje koji zahtijeva djelovanje; i

(b)

poduzele, kada je to potrebno, korektivne mjere radi poboljšanja kvalitete vode do razine koja je u skladu sa zahtjevima za zaštitu ljudskog zdravlja sa stajališta zaštite od zračenja.

Članak 5.

Vrijednosti parametara i točke usklađenosti

1.   Države članice određuju vrijednosti parametara primjenjive za praćenje radioaktivnih tvari u vodi namijenjenoj za ljudsku potrošnju u skladu s Prilogom I.

2.   Kada se praćenje radioaktivnih tvari u vodi namijenjenoj za ljudsku potrošnju provodi u skladu sa zahtjevima iz Priloga II. ovoj Direktivi, točka usklađenosti je:

(a)

u slučaju vode koja se doprema distribucijskom mrežom, točka na kojoj ona izlazi iz slavina iz kojih se voda uobičajeno uzima;

(b)

u slučaju vode koja se doprema iz cisterne, točka na kojoj ona izlazi iz cisterne;

(c)

u slučaju vode koja se stavlja u boce ili posude namijenjene za prodaju, točka na kojoj se voda stavlja u boce ili posude;

(d)

u slučaju vode koja se rabi u poduzeću za proizvodnju hrane, točka na kojoj se voda koristi u poduzeću.

3.   Definicija točaka usklađenosti u stavku 2. točki (a) ne dovodi u pitanje izbor točke uzorkovanja koja može biti bilo koja točka unutar zone opskrbe ili u postrojenju za obradu pod uvjetom da nema negativne promjene vrijednosti koncentracije između točke uzorkovanja i točke usklađenosti.

Članak 6.

Praćenje i analiza

1.   Države članice poduzimaju sve potrebne mjere da bi osigurale da se praćenje radioaktivnih tvari u vodi namijenjenoj za ljudsku potrošnju poduzima u skladu sa strategijama i učestalošću praćenja određenima u Prilogu II., radi provjere ispunjavaju li vrijednosti radioaktivnih tvari vrijednosti parametara utvrđene u skladu s člankom 5. stavkom 1.

Države članice osiguravaju da se praćenje poduzima kako bi se osiguralo da dobivene izmjerene vrijednosti predstavljaju kvalitetu vode koja se konzumira tijekom cijele godine. U slučaju vode namijenjene za ljudsku potrošnju koja se stavlja u boce ili posude namijenjene za prodaju, to ne dovodi u pitanje načela HACCP-a, kako se zahtijevaju Uredbom (EZ) br. 852/2004, i načela službenog nadzora utvrđena u Uredbi (EZ) br. 882/2004.

2.   Praćenje koje se provodi u pogledu ID-a i analitička obilježja djelovanja u skladu su sa zahtjevima određenima u Prilogu III.

3.   Države članice osiguravaju da svi laboratoriji u kojima se provodi analiza uzoraka imaju sustav analitičke kontrole kvalitete koji podliježe provjerama vanjske organizacije odobrene od strane nadležnog tijela u tu svrhu.

Članak 7.

Korektivne mjere i obavješćivanje stanovništva

1.   Države članice osiguravaju hitnu istragu povodom bilo kakvog nepoštovanja vrijednosti parametara utvrđene u skladu s člankom 5. stavkom 1. kako bi se utvrdio uzrok.

2.   U slučaju nepoštovanja vrijednosti parametara, država članica procjenjuje predstavlja li to nepoštovanje rizik za ljudsko zdravlje koji zahtijeva djelovanje.

3.   U slučaju da takav rizik iz stavka 2. postoji, država članica:

(a)

poduzima korektivne mjere radi postizanja usklađenosti sa zahtjevima za zaštitu ljudskog zdravlja sa stajališta zaštite od zračenja; i

(b)

osigurava da je predmetno stanovništvo:

i.

obaviješteno o riziku i poduzetim korektivnim mjerama; i

ii.

dobilo savjete o svim dodatnim mjerama opreza koje bi mogle biti potrebne za zaštitu ljudskog zdravlja od radioaktivnih tvari.

Članak 8.

Prenošenje u nacionalno pravo

1.   Države članice donose zakone i druge propise potrebne za usklađivanje s ovom Direktivom najkasnije do 28. studenoga 2015. One Komisiji odmah dostavljaju tekst tih odredaba.

Kada države članice donose ove odredbe, te odredbe prilikom njihove službene objave sadržavaju uputu na ovu Direktivu ili se uz njih navodi takva uputa. Države članice određuju načine tog upućivanja.

2.   Države članice Komisiji dostavljaju tekst glavnih odredaba nacionalnog prava koje donesu u području na koje se odnosi ova Direktiva.

Članak 9.

Stupanje na snagu

Ova Direktiva stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Članak 10.

Adresati

Ova je Direktiva upućena državama članicama.

Sastavljeno u Luxembourgu 22. listopada 2013.

Za Vijeće

Predsjednik

L. LINKEVIČIUS


(1)  SL C 24, 28.1.2012., str. 122.

(2)  Direktiva Vijeća 96/29/Euratom od 13. svibnja 1996. o utvrđivanju osnovnih sigurnosnih normi za zaštitu zdravlja radnika i stanovništva od opasnosti od ionizirajućeg zračenja (SL L 159, 29.6.1996., str. 1.).

(3)  Direktiva Vijeća 98/83/EZ od 3. studenoga 1998. o kvaliteti vode namijenjene za ljudsku potrošnju (SL L 330, 5.12.1998., str. 32.).

(4)  Uredba (EZ) br. 852/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o higijeni hrane (SL L 139, 30.4.2004., str. 1.).

(5)  Uredba (EZ) br. 882/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o službenom nadzoru koji se provodi radi provjere pridržavanja propisa o hrani i hrani za životinje te pravila o zdravlju i dobrobiti životinja (SL L 165, 30.4.2004., str. 1.).

(6)  Direktiva 2009/54/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 18. lipnja 2009. o iskorištavanju i stavljanju na tržište prirodnih mineralnih voda (SL L 164, 26.6.2009., str. 45.).

(7)  Direktiva 2001/83/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 6. studenoga 2001. o zakoniku Zajednice o lijekovima za humanu primjenu (SL L 311, 28.11.2001., str. 67.).

(8)  Preporuka Komisije 2001/928/Euratom od 20. prosinca 2001. o zaštiti javnosti od izlaganja radonu u opskrbi pitkom vodom (SL L 344, 28.12.2001., str. 85.).

(9)  Direktiva Vijeća 96/29/Euratom od 13. svibnja 1996. o utvrđivanju osnovnih sigurnosnih normi za zaštitu zdravlja radnika i stanovništva od opasnosti od ionizirajućeg zračenja (SL L 159, 29.6.1996., str. 1.).


PRILOG I.

VRIJEDNOSTI PARAMETARA ZA RADON, TRICIJ I ID VODE NAMIJENJENE ZA LJUDSKU POTROŠNJU

Parametar

Vrijednost parametara

Jedinica

Napomene

Radon

100

Bq/l

(Napomena 1.)

Tricij

100

Bq/l

(Napomena 2.)

ID

0,10

mSv

 

(a)

Države članice mogu utvrditi razinu za radon za koju je procijenjeno da ne smije biti premašena i ispod koje bi se trebala nastaviti optimizacija zaštite, bez ugrožavanja opskrbe vodom na nacionalnoj ili regionalnoj razini. Razina koju utvrđuje država članica može biti viša od 100 Bq/l, ali mora biti niža od 1 000 Bq/l. Kako bi se pojednostavilo nacionalno zakonodavstvo, država članica može odlučiti prilagoditi vrijednost parametara ovoj razini.

(b)

Korektivne mjere za zaštitu od zračenja smatraju se opravdanima, bez daljnjeg razmatranja, kada koncentracije radona premašuju 1 000 Bq/l.

Napomena 2.:

Povišene razine tricija mogu ukazivati na prisutnost drugih umjetnih radionuklida. Ako koncentracija tricija premašuje svoju vrijednost parametara, potrebna je analiza prisutnosti drugih umjetnih radionuklida.


PRILOG II.

PRAĆENJE RADIOAKTIVNIH TVARI

1.   Opća načela i učestalost praćenja

Svi parametri za koje se vrijednosti parametara moraju odrediti u skladu s člankom 5. stavkom 1. podliježu praćenju. Međutim, ne zahtijeva se praćenje određenog parametra ako nadležno tijelo može utvrditi da, tijekom razdoblja koje ono treba odrediti, taj parametar vjerojatno neće biti prisutan u predmetnoj opskrbi vodom namijenjenom za ljudsku potrošnju u koncentracijama koje bi mogle premašivati odgovarajuću vrijednost parametara.

U slučaju prirodnog pojavljivanja radionuklida, kada su prethodni rezultati pokazali da je koncentracija radionuklida stabilna, učestalost, odstupajući od najmanjih zahtjeva za uzorkovanje navedenih u točki 6., treba odrediti država članica uzimajući u obzir rizik za ljudsko zdravlje. Od države članice ne zahtijeva se praćenje vode namijenjene za ljudsku potrošnju u pogledu radona ili tricija ili utvrđivanje ID-a ako je ona uvjerena, na temelju reprezentativnih istraživanja, podataka praćenja ili drugih pouzdanih informacija, da će, tijekom razdoblja koje će sama odrediti, razine radona, tricija ili izračunanog ID-a ostati ispod odnosnih vrijednosti parametara navedenih u Prilogu I. U tom slučaju, ona obavješćuje Komisiju o razlozima za donošenje svoje odluke i pruža joj potrebnu dokumentaciju kojom podupire tu odluku, uključujući rezultate istraživanja, praćenja ili ispitivanja koje je provela. U tom kontekstu, ne primjenjuju se odredbe u pogledu najmanjih zahtjeva za uzorkovanje i analizu navedenih u točki 6. ovog Priloga.

2.   Radon

Države članice osiguravaju provođenje reprezentativnih istraživanja da bi se odredili stupanj i priroda vjerojatnih izlaganja radonu u vodi namijenjenoj za ljudsku potrošnju koja potječe iz različitih vrsta podzemnih izvora i vrela na različitim geološkim područjima. Istraživanja se osmišljavaju tako da je moguće prepoznati osnovne parametre, osobito geologiju i hidrologiju područja, radioaktivnost stijena ili tla i vrstu izvora, i koristiti ih za usmjerivanje daljnjeg djelovanja na područjima vjerojatne visoke izloženosti. Praćenje koncentracija radona provodi se kada postoji razlog za vjerovanje, na temelju rezultata reprezentativnih istraživanja ili drugih pouzdanih informacija, da bi vrijednost parametara utvrđena u skladu s člankom 5. stavkom 1. mogla biti premašena.

3.   Tricij

Države članice osiguravaju da se praćenje tricija u vodi namijenjenoj za ljudsku potrošnju provodi kada je u slivnom području prisutan antropogeni izvor tricija ili drugih umjetnih radionuklida i kada se na temelju drugih programa nadzora ili ispitivanja ne može dokazati da je razina tricija ispod vrijednosti parametara navedene u Prilogu I. U slučaju kada je potrebno praćenje tricija, ono se provodi prema učestalostima prikazanima u tablici u točki 6. ovog Priloga. Ako koncentracija tricija premašuje svoju vrijednost parametara, potrebno je provesti ispitivanje prisutnosti drugih umjetnih radionuklida.

4.   Indikativna doza

Praćenje vode namijenjene za ljudsku potrošnju zbog ID-a provodi se kada je prisutan izvor umjetne ili povišene prirodne radioaktivnosti i kada se na temelju drugih reprezentativnih programa praćenja ili drugih ispitivanja ne može dokazati da je razina ID-a ispod vrijednosti parametara navedene u Prilogu I. U slučaju kada je potrebno praćenje zbog razina umjetnih radionuklida, ono se provodi prema učestalostima navedenima u tablici iz točke 6. ovog Priloga. U slučaju kada je potrebno praćenje zbog razina prirodnih radionuklida, svaka država članica određuje učestalost praćenja ili ukupne alfa aktivnosti, ukupne beta aktivnosti ili pojedinačnih prirodnih radionuklida, ovisno o strategiji provjere koju je usvojila (u skladu s Prilogom III.). Učestalost praćenja može varirati od jednog ispitnog mjerenja do učestalosti navedenih u tablici iz točke 6. ovog Priloga. U slučaju kada je potrebno samo jedno ispitivanje zbog prirodne radioaktivnosti, potrebno je najmanje još jedno ponovno ispitivanje kada se pojave bilo kakve promjene u vezi s opskrbom koje vjerojatno utječu na koncentracije radionuklida u vodi namijenjenoj za ljudsku potrošnju.

5.   Obrada vode

Kada je provedena obrada radi smanjenja razine radionuklida u vodi namijenjenoj za ljudsku potrošnju, praćenje se provodi prema učestalostima navedenima u tablici iz točke 6. kako bi se osigurala kontinuirana uspješnost te obrade.

6.   Najmanja učestalost uzorkovanja i analize

Najmanja učestalost uzorkovanja i analize za praćenje vode namijenjene za ljudsku potrošnju koja se dobiva iz distribucijske mreže ili iz cisterne, odnosno koja se rabi u poduzeću za proizvodnju hrane, određuje se prema sljedećoj tablici:

Tablica

Najmanja učestalost uzorkovanja i analize za praćenje vode namijenjene za ljudsku potrošnju koja se dobiva iz distribucijske mreže ili iz cisterne, odnosno koja se rabi u poduzeću za proizvodnju hrane

Volumen vode koja se distribuira ili proizvodi svakog dana unutar zone opskrbe

(Napomene 1. i 2.)

m3

Broj uzoraka godišnje

(Napomene 3. i 4.)

volumen ≤ 100

(Napomena 5.)

100 < volumen ≤ 1 000

1

1 000 < volumen ≤ 10 000

1

+ 1 za svakih 3 300 m3/d i njihov dio ukupnog volumena

10 000 < volumen ≤ 100 000

3

+ 1 za svakih 10 000 m3/d i njihov dio ukupnog volumena

volumen > 100 000

10

+ 1 za svakih 25 000 m3/d i njihov dio ukupnog volumena

Napomena 1.:

Zona opskrbe je geografski definirano područje unutar kojega voda namijenjena za ljudsku potrošnju dolazi iz jednog ili više izvora te unutar kojeg se kvaliteta vode može smatrati otprilike ujednačenom.

Napomena 2.:

Volumeni se izračunavaju kao prosječne vrijednosti koje se uzimaju tijekom jedne kalendarske godine. Država članica može upotrebljavati broj stanovnika u zoni opskrbe umjesto volumena vode da bi odredila najmanju učestalost, pod pretpostavkom da potrošnja vode iznosi 200 litara po danu po glavi stanovnika.

Napomena 3.:

U onoj mjeri u kojoj je to moguće, broj uzoraka trebao bi se distribuirati ujednačeno u vremenu i prostoru.

Napomena 4.:

U slučaju kratkotrajnog prekida opskrbe predmetna država članica određuje učestalost praćenja vode koja se distribuira u cisternama.

Napomena 5.:

Odluku o učestalosti donosi predmetna država članica.

Države članice određuju učestalost uzorkovanja vode namijenjene za ljudsku potrošnju koja se stavlja u boce ili posude namijenjene za prodaju. Pritom države članice mogu uzeti u obzir volumen vode koja se proizvodi.

7.   Uprosječivanje

Kada je u pojedinom uzorku premašena vrijednost parametara, država članica određuje opseg ponovnog uzorkovanja potrebnog da bi se osiguralo da mjerene vrijednosti predstavljaju prosječnu koncentraciju aktivnosti za jednu punu godinu.


PRILOG III.

PRAĆENJE U POGLEDU INDIKATIVNE DOZE I ANALITIČKA OBILJEŽJA DJELOVANJA

1.   Praćenje zbog usklađivanja s ID-om

Države članice mogu koristiti različite pouzdane strategije provjere da bi ukazale na prisutnost radioaktivnosti u vodi namijenjenoj za ljudsku potrošnju. Te strategije mogu uključivati provjeru prisutnosti određenih radionuklida ili pojedinačnog radionuklida ili provjeru ukupne alfa aktivnosti ili ukupne beta aktivnosti.

(a)   Provjera prisutnosti određenih radionuklida ili pojedinačnog radionuklida

Ako jedna od koncentracija aktivnosti premašuje 20 % odgovarajuće izvedene vrijednosti ili koncentracija tricija premašuje svoju vrijednost parametara navedenu u Prilogu I., potrebna je analiza dodatnih radionuklida. Radionuklide koji se mjere određuju države članice uzimajući u obzir sve relevantne podatke o vjerojatnim izvorima radioaktivnosti.

(b)   Strategije provjere ukupne alfa aktivnosti i ukupne beta aktivnosti.

Države članice mogu koristiti strategije provjere ukupne alfa aktivnosti i ukupne beta aktivnost (1) za praćenje u pogledu indikatorske vrijednosti parametara za ID.

Za te potrebe utvrđuju se razine provjere ukupne alfa aktivnosti ili ukupne beta aktivnosti. Preporučena razina provjere ukupne alfa aktivnosti je 0,1 Bq/l. Preporučena razina provjere ukupne beta aktivnosti je 1,0 Bq/l.

Ako su ukupna alfa aktivnost i ukupna beta aktivnost niže od 0,1 Bq/l odnosno 1,0 Bq/l, država članica može pretpostaviti da je ID niži od vrijednosti parametara od 0,1 mSv i u tom slučaju nije potrebno radiološko ispitivanje osim ako je iz drugih izvora podataka poznato da su u vodi prisutni pojedini radionuklidi koji mogu uzrokovati da ID premaši vrijednost od 0,1 mSv.

Ako ukupna alfa aktivnost premašuje 0,1 Bq/l ili ukupna beta aktivnost premašuje 1,0 Bq/l, potrebna je analiza pojedinih radionuklida.

Države članice mogu utvrditi alternativne razine provjere ukupne alfa aktivnosti i ukupne beta aktivnosti kada mogu dokazati da su te alternativne razine usklađene s ID-om od 0,1 mSv.

Radionuklide koje treba mjeriti određuju države članice uzimajući u obzir sve relevantne informacije o vjerojatnim izvorima radioaktivnosti. S obzirom na to da povišene razine tricija mogu ukazivati na prisutnost drugih umjetnih radionuklida i tricija, ukupnu alfa aktivnost i ukupnu beta aktivnost trebalo bi mjeriti na istom uzorku.

2.   Izračun ID-a

ID se izračunava iz izmjerenih koncentracija radionuklida i koeficijenata doze utvrđenih u Prilogu III. tablici A Direktive 96/29/Euratom ili novijih informacija koje su priznala nadležna tijela države članice, na temelju godišnje konzumacije vode (730 l za odrasle). Kada je zadovoljena sljedeća formula, države članice mogu pretpostaviti da je ID niži od vrijednosti parametara od 0,1 mSv i u tom slučaju nije potrebno daljnje ispitivanje:

Formula

pri čemu je

Ci(obs)

=

zabilježena koncentracija radionuklida i

Ci(der)

=

izvedena koncentracija radionuklida i

n

=

broj otkrivenih radionuklida.

Izvedene koncentracije za radioaktivnost u vodi namijenjenoj za ljudsku potrošnju  (2)

Podrijetlo

Nuklid

Izvedena koncentracija

Prirodni

U-238 (3)

3,0 Bq/l

U-234 (3)

2,8 Bq/l

Ra-226

0,5 Bq/l

Ra-228

0,2 Bq/l

Pb-210

0,2 Bq/l

Po-210

0,1 Bq/l

Umjetni

C-14

240 Bq/l

Sr-90

4,9 Bq/l

Pu-239/Pu-240

0,6 Bq/l

Am-241

0,7 Bq/l

Co-60

40 Bq/l

Cs-134

7,2 Bq/l

Cs-137

11 Bq/l

I-131

6,2 Bq/l

3.   Obilježja djelovanja i metode analize

Za sljedeće parametre i radionuklide metodom korištene analize moraju se, kao minimum, moći mjeriti koncentracije aktivnosti s granicom otkrivanja navedenom u nastavku:

Parametri i radionuklidi

Granica otkrivanja (Napomene 1., 2.)

Napomene

Tricij

10 Bq/l

Napomena 3.

Radon

10 Bq/l

Napomena 3.

ukupna alfa aktivnost

0,04 Bq/l

Napomena 4.

ukupna beta aktivnost

0,4 Bq/l

Napomena 4.

U-238

0,02 Bq/l

 

U-234

0,02 Bq/l

 

Ra-226

0,04 Bq/l

 

Ra-228

0,02 Bq/l

Napomena 5.

Pb-210

0,02 Bq/l

 

Po-210

0,01 Bq/l

 

C-14

20 Bq/l

 

Sr-90

0,4 Bq/l

 

Pu-239/Pu-240

0,04 Bq/l

 

Am-241

0,06 Bq/l

 

Co-60

0,5 Bq/l

 

Cs-134

0,5 Bq/l

 

Cs-137

0,5 Bq/l

 

I-131

0,5 Bq/l

 

Napomena 1.:

Granica otkrivanja računa se prema standardu ISO 11929: Određivanje karakterističnih granica (prag odlučivanja, granica otkrivanja i granice intervala pouzdanosti) za mjerenja ionizirajućeg zračenja - Osnove i primjena, s vjerojatnošću greške prvog i drugog tipa od 0,05 za svako.

Napomena 2.:

Mjerne nesigurnosti računaju se i prijavljuju kao potpune standardne nesigurnosti ili kao proširene standardne nesigurnosti s faktorom ekspanzije od 1,96 prema ISO vodiču za iskazivanje mjerne nesigurnosti.

Napomena 3.:

Granica otkrivanja za tricij i za radon iznosi 10 % od njegove vrijednosti parametara od 100 Bq/l.

Napomena 4.:

Granica otkrivanja za ukupnu alfa aktivnost i ukupnu beta aktivnost iznosi 40 % vrijednosti provjere od 0,1 odnosno 1,0 Bq/l.

Napomena 5.:

Ova granica otkrivanja primjenjuje se samo na početnu provjeru ID-a za novi izvor vode; ako početna provjera ukazuje na to da nije vjerojatno da Ra-228 premašuje 20 % od izvedene koncentracije, granica otkrivanja može biti povećana na 0,08 Bq/l za rutinska specifična mjerenja nuklida Ra-228, sve dok ne bude potrebna sljedeća ponovna provjera.


(1)  Kada je to prikladno, ukupnu beta aktivnost može zamijeniti rezidualna beta aktivnost nakon oduzimanja koncentracije aktivnosti K-40.

(2)  Ova tablica uključuje vrijednosti za najčešće prirodne i umjetne radionuklide; ovo su precizne vrijednosti izračunane za dozu od 0,1 mSv, godišnji unos od 730 litara i korištenjem koeficijenata doza utvrđenih u Prilogu III. tablici A Direktive 96/29/Euratom; izvedene koncentracije za druge radionuklide mogu se izračunati na istoj osnovi i vrijednosti se mogu ažurirati na temelju novijih informacija koje su priznala nadležna tijela države članice.

(3)  Ova tablica uzima u obzir samo radiološka svojstva urana, ne i njegovu kemijsku toksičnost.


Top