EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013L0022

Direktiva Vijeća 2013/22/EU od 13. svibnja 2013. o prilagodbi određenih direktiva u području prometne politike radi pristupanja Republike Hrvatske

OJ L 158, 10.6.2013, p. 356–361 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 026 P. 284 - 289

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2013/22/oj

07/Sv. 026

HR

Službeni list Europske unije

284


32013L0022


L 158/356

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

13.05.2013.


DIREKTIVA VIJEĆA 2013/22/EU

od 13. svibnja 2013.

o prilagodbi određenih direktiva u području prometne politike radi pristupanja Republike Hrvatske

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Ugovor o pristupanju Hrvatske, a posebno njegov članak 3. stavak 4.,

uzimajući u obzir Akt o pristupanju Hrvatske, a posebno njegov članak 50.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

budući da:

(1)

U skladu s člankom 50. Akta o pristupanju Hrvatske, ako je akte institucija koji su doneseni prije pristupanja potrebno prilagoditi zbog pristupanja, a potrebne prilagodbe nisu predviđene u tom Aktu ili njegovim prilozima, Vijeće u tu svrhu, odlučujući kvalificiranom većinom na prijedlog Komisije, donosi potrebne akte, ako izvorni akt nije donijela Komisija.

(2)

U završnom aktu konferencije na kojoj je sastavljen i donesen Ugovor o pristupanju Hrvatske navedeno je da su visoke ugovorne stranke postigle politički dogovor o skupu prilagodbi akata koje su donijele institucije, potrebnih radi pristupanja, te su Vijeće i Komisija pozvani da te prilagodbe donesu prije pristupanja, prema potrebi, dopunjene i ažurirane kako bi se uvažio razvoj prava Unije.

(3)

Direktive 91/672/EEZ (1), 92/106/EEZ (2), 1999/37/EZ (3), 1999/62/EZ (4), 2003/59/EZ (5), 2006/87/EZ (6) i 2006/126/EZ (7) trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELO JE OVU DIREKTIVU:

Članak 1.

Direktive 91/672/EEZ, 92/106/EEZ, 1999/37/EZ, 1999/62/EZ, 2003/59/EZ, 2006/87/EZ i 2006/126/EZ mijenjaju se kako je određeno u Prilogu ovoj Direktivi.

Članak 2.

1.   Države članice donose i objavljuju zakone i druge propise potrebne za usklađivanje s ovom Direktivom najkasnije do dana pristupanja Hrvatske Uniji. One Komisiji odmah dostavljaju tekst tih odredaba.

One te odredbe primjenjuju od dana pristupanja Hrvatske Uniji.

Kada države članice donose ove odredbe, te odredbe prilikom njihove službene objave sadržavaju uputu na ovu Direktivu ili se uz njih navodi takva uputa. Države članice određuju načine tog upućivanja.

2.   Države članice Komisiji dostavljaju tekst glavnih odredaba nacionalnog prava koje donesu u području na koje se odnosi ova Direktiva.

Članak 3.

Ova Direktiva stupa na snagu podložno Ugovoru o pristupanju Hrvatske i danom njegovog stupanja na snagu.

Članak 4.

Ova je Direktiva upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 13. svibnja 2013.

Za Vijeće

Predsjednik

S. COVENEY


(1)  Direktiva Vijeća 91/672/EEZ od 16. prosinca 1991. o uzajamnom priznavanju nacionalnih svjedodžbi zapovjednika za prijevoz putnika i robe unutarnjim vodnim putovima (SL L 373, 31.12.1991., str. 29.).

(2)  Direktiva Vijeća 92/106/EEZ od 7. prosinca 1992. o utvrđivanju zajedničkih pravila za određene vrste kombiniranog prijevoza robe između država članica (SL L 368, 17.12.1992., str. 38.).

(3)  Direktiva Vijeća 1999/37/EZ od 29. travnja 1999. o dokumentima za registraciju vozila (SL L 138, 1.6.1999., str. 57.).

(4)  Direktiva 1999/62/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. lipnja 1999. o naknadama koje se naplaćuju za korištenje određenih infrastruktura za teška teretna vozila (SL L 187, 20.7.1999., str. 42.).

(5)  Direktiva 2003/59/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 15. srpnja 2003. o početnim kvalifikacijama i periodičnom osposobljavanju vozača određenih cestovnih vozila za prijevoz robe ili putnika (SL L 226, 10.9.2003., str. 4.).

(6)  Direktiva 2006/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2006. o utvrđivanju tehničkih pravila za plovila unutarnje plovidbe (SL L 389, 30.12.2006., str. 1.).

(7)  Direktiva 2006/126/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 20. prosinca 2006. o vozačkim dozvolama (SL L 403, 30.12.2006., str. 18.).


PRILOG

DIO A

CESTOVNI PROMET

1.

U članku 6. stavku 3. Direktive 92/106/EEZ u popis, nakon stavke za Francusku, umeće se sljedeće:

„—

Hrvatska:

godišnja naknada za uporabu javnih cesta koja se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila;”.

2.

Direktiva 1999/37/EZ mijenja se kako slijedi:

(a)

Prilog I. mijenja se kako slijedi:

i.

u drugoj alineji točke II.4 u popis, nakon stavke za Francusku, umeće se sljedeće:

„HR

:

Hrvatska”;

ii.

u točki III.1.A podtočki (b) u popis, nakon stavke za Francusku, umeće se sljedeće:

„HR

:

Hrvatska”;

(b)

Prilog II. mijenja se kako slijedi:

i.

u drugoj alineji točke II.4 u popis, nakon stavke za Francusku, umeće se sljedeće:

„HR

:

Hrvatska”;

ii.

u točki III.1.A podtočki (b) u popis, nakon stavke za Francusku, umeće se sljedeće:

„HR

:

Hrvatska”;

3.

U članku 3. stavku 1. Direktive 1999/62/EZ u popis, nakon stavke za Francusku, umeće se sljedeće:

„—

Hrvatska:

godišnja naknada za uporabu javnih cesta koja se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila;”.

4.

Točka 2. Priloga II. Direktivi 2003/59/EZ mijenja se kako slijedi:

(a)

u točki (c) ispod riječi „prva strana sadrži”, u popis, nakon stavke za Francusku, umeće se sljedeće:

„HR

:

Hrvatska”;

(b)

u točki (e), ispod riječi „prva strana sadrži”, u popis, nakon stavke „cárta cáilíochta tiomána”, umeće se sljedeće:

„kvalifikacijska kartica vozača”;

(c)

u točki (b) ispod riječi „druga strana sadrži”, drugi podstavak zamjenjuje se sljedećim:

„Ako država članica te stavke želi upisati na nacionalnom jeziku koji nije jedan od sljedećih jezika: bugarski, češki, danski, engleski, estonski, finski, francuski, grčki, hrvatski, latvijski, litavski, mađarski, malteški, nizozemski, njemački, poljski, portugalski, rumunjski, slovački, slovenski, španjolski, švedski, i talijanski izrađuje dvojezičnu inačicu kartice upotrebom jednog od gore navedenih jezika, ne dovodeći u pitanje druge odredbe ovog Priloga.”

5.

Točka 3. Priloga I. Direktivi 2006/126/EZ mijenja se kako slijedi:

(a)

u točki (c) ispod riječi „strana 1. sadrži”, u popis, nakon stavke za Francusku, umeće se sljedeće:

„HR

:

Hrvatska”;

(b)

u točki (e) ispod riječi „strana 1. sadrži”, u popisu, nakon stavke „Ceadúas Tiomána”, umeće se sljedeće:

„Vozačka dozvola”;

(c)

u točki (b) ispod riječi „strana 2. sadrži”, drugi podstavak zamjenjuje se sljedećim:

„Ako država članica želi stavke upisati na nacionalnom jeziku koji nije jedan od sljedećih jezika: bugarski, češki, danski, engleski, estonski, finski, francuski, grčki, hrvatski, latvijski, litavski, mađarski, malteški, nizozemski, njemački, poljski, portugalski, rumunjski, slovački, slovenski, španjolski, švedski, i talijanski, izrađuje dvojezičnu inačicu dozvole upotrebom jednog od gore navedenih jezika, ne dovodeći u pitanje druge odredbe ovog Priloga.”

DIO B

PROMET UNUTARNJIM PLOVNIM PUTOVIMA

1.

U Prilogu I. Direktivi 91/672/EEZ, pod naslovom „SKUPINA B”, dodaje se sljedeće:

„Republika Hrvatska

Svjedodžba o stručnoj osposobljenosti/Befähigungszeugnis

Zapovjednik - vrsta A/Schiffsführer – Klasse A

(potvrda o stručnoj osposobljenosti – zapovjednik - vrsta A)

Svjedodžba o stručnoj osposobljenosti/Befähigungszeugnis

Zapovjednik - vrsta B/Schiffsführer – Klasse B

(potvrda o stručnoj osposobljenosti – zapovjednik - vrsta B)

(u skladu s Pravilnikom o zvanjima i stručnoj osposobljenosti brodaraca, Službeni list br. 73/09)”.

2.

Direktiva 2006/87/EZ mijenja se kako slijedi:

(a)

Prilog I. mijenja se kako slijedi:

i.

u poglavlju 2., zona 3., nakon stavke za Francusku Republiku, umeće se sljedeće:

„Republika Hrvatska

Dunav: od rkm 1 295 + 500 do rkm 1 433

Rijeka Drava: od rkm 0 do rkm 198 + 600

Rijeka Sava: od rkm 211 do rkm 594

Rijeka Kupa: od rkm 0 do rkm 5 + 900

Rijeka Una: od rkm 0 do rkm 15”;

ii.

u poglavlju 3., zona 4., nakon stavke za Francusku Republiku, umeće se sljedeće:

„Republika Hrvatska

Svi drugi plovni putovi koji nisu navedeni u zoni 3.”;

(b)

u dijelu IV. Dodatka VI. Prilogu II., u popis u točki 1. odjeljku 1., nakon stavke za Irsku umeće se sljedeće:

„25 za Hrvatsku”;

(c)

Prilog IX. mijenja se kako slijedi:

i.

u članku 7. stavku 2. dijela I., u popis, nakon stavke za Irsku, umeće se sljedeće:

„25= Hrvatska”;

ii.

u članku 1.06 stavku 2. dijela II., u popis, nakon stavke za Irsku, umeće se sljedeće:

„25= Hrvatska”;

iii.

dio V. mijenja se kako slijedi:

tablica u točki 1. zamjenjuje se sljedećim:

„Država

Ime

Adresa

Broj telefona

adresa e-pošte

Belgija

 

 

 

 

Bugarska

 

 

 

 

Danska

 

 

 

 

Njemačka

 

 

 

 

Estonija

 

 

 

 

Finska

 

 

 

 

Francuska

 

 

 

 

Grčka

 

 

 

 

Italija

 

 

 

 

Irska

 

 

 

 

Hrvatska

 

 

 

 

Latvija

 

 

 

 

Litva

 

 

 

 

Luksemburg

 

 

 

 

Malta

 

 

 

 

Nizozemska

 

 

 

 

Austrija

 

 

 

 

Poljska

 

 

 

 

Portugal

 

 

 

 

Rumunjska

 

 

 

 

Švedska

 

 

 

 

Švicarska

 

 

 

 

Španjolska

 

 

 

 

Slovačka

 

 

 

 

Slovenija

 

 

 

 

Češka Republika

 

 

 

 

Mađarska

 

 

 

 

Ujedinjena Kraljevina

 

 

 

 

Cipar

 

 

 

 

Ako nije navedeno niti jedno tijelo, znači da dotična država članica nije odredila nadležno tijelo.”

u točki 4., nakon stavke za Irsku, umeće se sljedeće:

„Hrvatska

Br. stavke

Ime

Adresa

Broj telefona:

adresa e-pošte

Ako nije navedeno niti jedno odobreno poduzeće, znači da u ovoj državi nije izdano niti jedno odobrenje poduzećima.”


Top