Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013D0801

2013/801/EU: Provedbena odluka Komisije оd 23. prosinca 2013. o osnivanju Izvršne agencije za inovacije i mreže te o stavljanju izvan snage Odluke 2007/60/EZ kako je izmijenjena Odlukom 2008/593/EZ

OJ L 352, 24.12.2013, p. 65–67 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2013/801/oj

24.12.2013   

HR

Službeni list Europske unije

L 352/65


PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE

оd 23. prosinca 2013.

o osnivanju Izvršne agencije za inovacije i mreže te o stavljanju izvan snage Odluke 2007/60/EZ kako je izmijenjena Odlukom 2008/593/EZ

(2013/801/EU)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 58/2003 od 19. prosinca 2002. o utvrđivanju statuta izvršnih agencija kojima se povjeravaju određene zadaće povezane s upravljanjem programa Zajednice (1), a posebno njezin članak 3.,

budući da:

(1)

Uredbom (EZ) br. 58/2003 Komisija se ovlašćuje za delegiranje ovlasti izvršnim agencijama za provedbu cijelog ili dijela programa ili projekta Unije, u ime Komisije i pod njezinom odgovornošću.

(2)

Zadaće provedbe programa povjeravaju se izvršnim agencijama kako bi se Komisija mogla usredotočiti na svoje osnovne djelatnosti i funkcije koje nije moguće povjeriti vanjskim izvršiteljima, pri čemu Komisija ne gubi kontrolu nad djelatnostima kojima upravljaju te izvršne agencije niti se odriče krajnje odgovornosti za njih.

(3)

Delegiranje zadaća povezanih s provedbom programa izvršnoj agenciji zahtijeva jasnu podjelu između faza programiranja koje uključuju široko diskrecijsko pravo pri donošenju odluka uvjetovanih političkim čimbenicima, za što je odgovorna Komisija, i provedbe projekata, što se povjerava izvršnoj agenciji.

(4)

Odlukom 2007/60/EZ (2) Komisija je osnovala Izvršnu agenciju za transeuropsku prometnu mrežu te joj je povjerila upravljanje aktivnostima Zajednice u području transeuropske prometne mreže.

(5)

Naknadno, Odlukom 2008/593/EZ (3), Komisija je produžila razdoblje djelovanja Izvršne agencije za transeuropsku prometnu mrežu te je redefinirala njezine ciljeve i zadaće čime je agencija postala odgovorna i za provedbu financijske pomoći iz proračuna Izvršne agencije za transeuropsku prometnu mrežu u okviru višegodišnjeg financijskoga okvira za razdoblje 2007.–2013.

(6)

Pokazalo se da je Izvršna agencija za transeuropsku prometnu mrežu dobro organizirana agencija u kojoj se dodijeljene zadaće obavljaju na učinkovit i djelotvoran način u skladu sa zakonodavnim okvirom kojim se uređuju njezine aktivnosti. Iz privremene evaluacije agencije vidljivo je da agencija ima dobre pokazatelje produktivnosti te da su dionici zadovoljni njezinim tehničkim i financijskim upravljanjem. Agencija je uspješno pridonijela provedbi programa transeuropske prometne mreže te je time omogućila Komisiji da se usredotoči na i poboljša upravljanje vlastitom politikom i institucionalnim zadaćama. Iz privremene evaluacije vidljivo je i da je agencija puno isplativije rješenje za upravljanje programom transeuropske prometne mreže u odnosu na upravljanje unutar Komisije. Uštede koje proizlaze iz delegiranja zadaća agenciji procijenjene su na oko 8,66 milijuna EUR za razdoblje 2008.–2015.

(7)

U Komunikaciji od 29. lipnja 2011.„Proračun za strategiju Europa 2020.” (4), Komisija je predložila korištenje mogućnosti većeg delegiranja zadaća postojećim izvršnim agencijama za provedbu programa Unije u okviru višegodišnjeg financijskog okvira za razdoblje 2014. – 2020.

(8)

Iz analize troškova i koristi provedene u skladu s člankom 3. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 58/2003 vidljivo je da bi se delegiranjem Izvršnoj agenciji za transeuropsku prometnu mrežu upravljanja dijelovima programa „Instrument za povezivanje Europe” u području prometa, energetike i telekomunikacija (5), kao i dijelovima istraživanja u području prometa i energetike u okviru programa Obzor 2020. (6), omogućila učinkovitija provedba tih programa uz puno niže troškove nego u slučaju provedbe unutar Komisije. Procjenjuje se da bi se takvim prijenosom ovlasti za upravljanje programom na agenciju povećala učinkovitost, što bi dovelo do uštede od 54 milijuna EUR u razdoblju višegodišnjeg financijskog okvira 2014.–2020. Iz analize je vidljivo i da bi povezivanje u okviru iste agencije upravljanja infrastrukturom i projektima istraživanja u područjima prometa i energetike dovelo do znatne ekonomije razmjera i sinergije među tim aktivnostima. Produženi mandat agencije omogućio bi Komisiji i dionicima da iskoriste visoku kvalitetu upravljanja programom i pružanja usluga. Uz to bi se korisnicima programa transeuropske prometne mreže osigurao i kontinuitet poslovanja, kao i visoka razina prepoznatljivosti Unije kao nositelja programa kojima upravlja agencija. Osim toga, analizom je pokazano da bi povratak na upravljanje programom europske prometne mreže (7) i programom Marco Polo (8) unutar institucije negativno utjecao na upravljanje, što bi dovelo do smanjene učinkovitosti.

(9)

Kako bi se izvršnim agencijama osigurao jasan identitet, Komisija je, koliko je to bilo moguće, pri utvrđivanju njihovih novih mandata podijelila posao po tematskim područjima.

(10)

Nova agencija trebala bi imati prošireni mandat kojim bi se obuhvatilo upravljanje dijelovima sljedećih programa:

novi program „Instrument za povezivanje Europe”; upravljanje ovim programom obuhvaća provedbu tehničkih projekata za koje nije potrebno donošenje političkih odluka te zahtijeva visok stupanj tehničke i financijske stručnosti tijekom cijelog projektnog ciklusa,

dijelovi dijela III. „Društveni izazovi” Posebnog programa Obzor 2020.; upravljanje ovim programom obuhvaća provedbu tehničkih projekata za koje nije potrebno donošenje političkih odluka te zahtijeva visok stupanj tehničke i financijske stručnosti tijekom cijelog projektnog ciklusa,

preostali dio programa transeuropske prometne mreže, koji je već delegiran Izvršnoj agenciji za transeuropsku prometnu mrežu u okviru višegodišnjeg financijskog okvira za razdoblje 2000.–2006. (od 2007.) te u okviru višegodišnjeg financijskog okvira za razdoblje 2007.–2013.; upravljanje ovim programom obuhvaća provedbu tehničkih projekata za koje nije potrebno donošenje političkih odluka te zahtijeva visok stupanj tehničke i financijske stručnosti tijekom cijelog projektnog ciklusa,

preostali dio programa Marco Polo kojim je u okviru višegodišnjeg financijskog okvira za razdoblje 2007.–2013. upravljala Izvršna agencija za konkurentnost i inovacije; upravljanje ovim programom obuhvaća provedbu tehničkih projekata za koje nije potrebno donošenje političkih odluka te zahtijeva visok stupanj tehničke i financijske stručnosti tijekom cijelog projektnog ciklusa.

(11)

Kako bi se osigurala dosljedna i pravodobna provedba ove Odluke i dotičnih programa, potrebno je osigurati da Agencija vrši svoje zadaće povezane s provedbom tih programa podložno stupanju tih programa na snagu i od datuma njihova stupanja na snagu.

(12)

Potrebno je osnovati Izvršnu agenciju za inovacije i mreže. Ona bi trebala zamijeniti i naslijediti Izvršnu agenciju za transeuropsku prometnu mrežu osnovanu Odlukom 2007/60/EZ kako je izmijenjena Odlukom 2008/593/EZ. Agencija bi trebala djelovati u skladu s općim statutom koji je propisan Uredbom (EZ) br. 58/2003.

(13)

Odluku 2007/60/EZ te Odluku 2008/593/EZ treba stoga staviti izvan snage i utvrditi prijelazne odredbe.

(14)

Mjere predviđene ovom Odlukom u skladu su s mišljenjem Odbora za izvršne agencije.

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Osnivanje

Ovime se osniva Izvršna agencija za inovacije i mreže (u daljnjem tekstu „Agencija”) za razdoblje od 1. siječnja 2014. do 31. prosinca 2024.

Statut Agencije uređuje se Uredbom (EZ) br. 58/2003.

Agencija zamjenjuje i nasljeđuje izvršnu agenciju osnovanu Odlukom 2007/60/EZ kako je izmijenjena Odlukom 2008/593/EZ.

Članak 2.

Sjedište

Sjedište Agencije je u Bruxellesu.

Članak 3.

Ciljevi i zadaće

1.   Agenciji se ovime povjerava provedba dijelova sljedećih programa Unije:

(a)

instrument za povezivanje Europe;

(b)

dio III. „Društveni izazovi” Posebnog programa Obzor 2020.

Ovaj se stavak primjenjuje podložno stupanju svakog od tih programa na snagu i od datuma stupanja na snagu.

2.   Agenciji se ovime povjerava provedba preostalih dijelova sljedećih programa:

(a)

program transeuropske prometne mreže;

(b)

program Marco Polo.

3.   Agencija je odgovorna za sljedeće zadaće povezane s provedbom dijelova programa Unije iz stavaka 1. i 2.:

(a)

upravljanje pojedinim fazama provedbe i pojedinim fazama posebnih projekata na temelju odgovarajućih programa rada koje je Komisija donijela, u slučaju kada Komisija za to ovlasti Agenciju putem instrumenta delegiranja;

(b)

donošenje instrumenata za proračunsko izvršenje prihoda i rashoda te provođenje svih operacija koje su potrebe za upravljanje programom, u slučaju kada Komisija za to ovlasti Agenciju putem instrumenta delegiranja;

(c)

pružanje potpore u provedbi programa, u slučaju kada Komisija za to ovlasti Agenciju putem instrumenta delegiranja.

Članak 4.

Trajanje mandata

1.   Članovi upravnog odbora imenuju se na razdoblje od dvije godine.

2.   Ravnatelj se imenuje na razdoblje od pet godina.

Članak 5.

Nadzor i izvješće o provedbi

Agencija podliježe nadzoru Komisije i redovito izvješćuje o napretku u provedbi programa Unije ili njihovih dijelova za koje je odgovorna u skladu s dogovorima i u rokovima koji su predviđeni instrumentom delegiranja.

Članak 6.

Izvršenje operativnog proračuna

Agencija izvršava operativni proračun u skladu s odredbama Uredbe Komisije (EZ) br. 1653/2004 (9).

Članak 7.

Stavljanje izvan snage i prijelazne odredbe

1.   Odluka 2007/60/EZ kako je izmijenjena Odlukom 2008/593/EZ stavlja se izvan snage s učinkom od 1. siječnja 2014. Upućivanja na Odluku stavljenu izvan snage tumače se kao upućivanja na ovu Odluku.

2.   Agencija se smatra pravnim slijednikom izvršne agencije osnovane Odlukom 2007/60/EZ kako je izmijenjena Odlukom 2008/593/EZ.

3.   Ne dovodeći u pitanje članak 28. stavak 2., članak 29. stavak 2., članak 30. i članak 31. stavak 2. Odluke C(2013) 9235, ova Odluka ne utječe na prava i obveze osoblja zaposlenog u Agenciji, uključujući i ravnatelja Agencije.

Članak 8.

Stupanje na snagu

Ova Odluka stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 1. siječnja 2014.

Sastavljeno u Bruxellesu 23. prosinca 2013.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 11, 16.1.2003., str. 1.

(2)  Odluka Komisije 2007/60/EZ od 26. listopada 2006. o osnivanju Izvršne agencije za transeuropsku prometnu mrežu u skladu s Uredbom Vijeća (EZ) br. 58/2003 (SL L 32, 6.2.2007., str. 88.).

(3)  Odluka Komisije 2008/593/EZ od 11. srpnja 2008. o izmjeni Odluke br. 2007/60/EZ u pogledu izmjene zadaća i razdoblja djelovanja Izvršne agencije za transeuropsku prometnu mrežu (SL L 190, 18.7.2008., str. 35.).

(4)  COM(2011) 500 final.

(5)  Uredba (EU) br. 1316/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o osnivanju Instrumenta za povezivanje Europe (SL L 348, 20.12.2013., str. 129.).

(6)  Uredba (EU) br. 1291/2013Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o osnivanju programa Obzor 2020 – Okvirni program za istraživanja i inovacije (2014.–2020.) (SL L 347, 20.12.2013., str. 104.); i Odluka Vijeća 2013/743/EU od 3. prosinca 2013. o osnivanju Posebnog programa za provedbu Okvirnog programa za istraživanja i inovacije Obzor 2020. (2014.–2020.) (SL L 347, 20.12.2013., str. 965).

(7)  Uredba (EZ) br. 680/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. lipnja 2007. o utvrđivanju općih pravila za dodjelu financijske potpore Zajednice u području transeuropskih prometnih i energetskih mreža (SL L 162, 22.6.2007., str. 1.).

(8)  Uredba (EZ) br. 1692/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. listopada 2006. o osnivanju drugog programa „Marco Polo” za dodjelu financijske pomoći Zajednice za poboljšanje okolišne učinkovitosti sustava prijevoza tereta (Marco Polo II.) (SL L 328, 24.11.2006., str. 1.).

(9)  Uredba Komisije (EZ) br. 1653/2004 od 21. rujna 2004. o standardnoj financijskoj uredbi za izvršne agencije na temelju Uredbe Vijeća (EZ) br. 58/2003 o utvrđivanju statuta izvršnih agencija kojima se povjeravaju određene zadaće povezane s upravljanjem programa Zajednice (SL L 297, 22.9.2004., str. 6.).


Top