EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013D0782

2013/782/EU: Provedbena odluka Komisije оd 18. prosinca 2013. o izmjeni Odluke 2002/757/EZ u pogledu zahtjeva za fitosanitarnim certifikatom u odnosu na štetni organizam Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in ’t Veld sp. nov. za piljeno drvo bez kore vrsta Acer macrophyllum Pursh i Quercus spp. L. podrijetlom iz Sjedinjenih Američkih Država (priopćeno pod brojem dokumenta C(2013) 9181)

OJ L 346, 20.12.2013, p. 69–72 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2013/782/oj

20.12.2013   

HR

Službeni list Europske unije

L 346/69


PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE

оd 18. prosinca 2013.

o izmjeni Odluke 2002/757/EZ u pogledu zahtjeva za fitosanitarnim certifikatom u odnosu na štetni organizam Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in ’t Veld sp. nov. za piljeno drvo bez kore vrsta Acer macrophyllum Pursh i Quercus spp. L. podrijetlom iz Sjedinjenih Američkih Država

(priopćeno pod brojem dokumenta C(2013) 9181)

(2013/782/EU)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 2000/29/EZ od 8. svibnja 2000. o zaštitnim mjerama protiv unošenja u Zajednicu organizama štetnih za bilje ili biljne proizvode te protiv njihova širenja unutar Zajednice (1), a posebno njezin članak 16. stavak 3. četvrtu rečenicu,

budući da:

(1)

Odlukom Komisije 2002/757/EZ (2) zahtijeva se da države članice donesu mjere kojima će se zaštititi od unošenja u Uniju i širenja unutar Unije štetnog organizma Phytopthora ramorum Werres, De Cock & Man in ’t Veld sp. nov. koji nije naveden u Prilogu I. ili Prilogu II. Direktivi 2000/29/EZ.

(2)

Piljeno drvo bez kore vrsta Acer macrophyllum Pursh i Quercus spp. L. podrijetlom iz Sjedinjenih Američkih Država ne smije se unositi u Uniji osim ako ima fitosanitarni certifikat iz članka 13. stavka 1. točke ii. Direktive 2000/29/EZ i točke 2. Priloga Odluci 2002/757/EZ.

(3)

Komisija je na temelju informacija koje su dostavile Sjedinjene Američke Države konstatirala da je Agencija za zdravstveni nadzor životinja i bilja Ministarstva poljoprivrede SAD-a kao službeni program odobrila program za certifikaciju piljenog tvrdog drva sušenog u sušari (Kiln Drying Sawn Hardwood Lumber Certification Program) koji će provoditi američko nacionalno udruženje za tvrdo drvo National Hardwood Lumber Association (NHLA).

(4)

Programom za certifikaciju piljenog drva sušenog u sušari osigurava se da odobrena postrojenja za tvrdo drvo u SAD-u djeluju u skladu sa standardom za piljeno drvo sušeno u sušari. Tim standardom osigurava se da su svi dijelovi piljenog tvrdog drva izvezenog u okviru tog programa sušeni u sušari do sadržaja vlage manjeg od 20 % težine po svakom programu sušenja u sušari te da su bez kore.

(5)

Tim standardom osigurava se i da se na svaki svežanj tvrdog drva sušenog u peći pričvrsti metalna identifikacijska kopča NHLA na kojoj je utisnuto „NHLA – KD” te jedinstveni broj dodijeljen svakom svežnju. Svaki je broj naveden na odgovarajućem certifikatu tvrdog drva sušenog u sušari („certifikat o sušenju u sušari”).

(6)

Stoga treba omogućiti odstupanje kako bi se dopustilo da se piljeno drvo bez kore vrsta Acer macrophyllum Pursh i Quercus spp. L. podrijetlom iz Sjedinjenih Američkih Država unese u Uniju ako ima certifikat o sušenju u sušari koji zamjenjuje fitosanitarni certifikat te ako su ispunjeni određeni uvjeti.

(7)

Komisija treba osigurati da Sjedinjene Američke Države stave na raspolaganje sve tehničke informacije potrebne za ocjenu funkcioniranja programa. Uz to, države članice trebaju kontinuirano ocjenjivati uporabu identifikacijskih kopči NHLA i pripadajućeg certifikata o sušenju u sušari.

(8)

Odstupanje iz članka 3. stavka 1. drugog podstavka Odluke 2002/757/EZ kako je izmijenjena ovom Odlukom treba se primjenjivati do 30. studenoga 2016. kako bi se uskladila sa zahtjevima Provedbene odluke Komisije 2013/780/EU (3).

Odluku 2002/757/EZ stoga treba na odgovarajući način izmijeniti.

Mjere predviđene ovom Odlukom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za biljno zdravstvo,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Odluka 2002/757/EZ mijenja se kako slijedi:

1.

U članku 3. stavak 1. zamjenjuje se sljedećim stavkom:

„1.   Osjetljivo bilje i osjetljivo drvo smiju se unositi na područje Unije samo ako je to u skladu s hitnim fitosanitarnim mjerama utvrđenima u točkama 1.a i 2. Priloga I. ovoj Odluci, ako su ispunjene formalnosti iz članka 13. stavka 1. prvog podstavka Direktive 2000/29/EZ i ako se prilikom obavljanja tih formalnosti u pogledu prisutnosti neeuropskih izolata štetnog organizma utvrdi da osjetljivo bilje i osjetljivo drvo nije zaraženo štetnim organizmom.

Odstupajući od prvog podstavka, piljeno drvo bez kore vrsta Acer macrophyllum Pursh i Quercus spp. L. podrijetlom iz Sjedinjenih Američkih Država može se unositi u Uniju do 30. studenoga 2016. i ako nije u skladu s točkom 2. Priloga I. ovoj Odluci, pod uvjetom da ispunjava uvjete iz Priloga II. ovoj Odluci.”

2.

U članku 3. stavcima 2. i 3. i članku 5. stavku 1. riječi „Priloga ovoj Odluci” zamjenjuju se riječima „Priloga I. ovoj Odluci” i provode se sve gramatičke prilagodbe potrebne zbog te zamjene.

3.

Umeće se sljedeći članak 6.a:

„Članak 6.a

1.   Kada koriste ovo odstupanje iz članka 3. stavka 1. drugog podstavka, države članice obavještavaju Komisiju i druge države članice u pisanom obliku.

Države članice koje koriste ovo odstupanje Komisiji i drugim državama članicama do 15. srpnja svake godine moraju dostaviti informacije o broju pošiljki uvezenih u prethodnoj godini u skladu s člankom 3. stavkom 1. drugim podstavkom ove Odluke i detaljno izvješće o svim slučajevima zaustavljanja iz stavka 2. ovog članka.

2.   Države članice obavješćuju Komisiju i druge države članice najkasnije dva radna dana nakon datuma zaustavljanja svake pošiljke koja je unesena na njihovo državno područje u skladu s člankom 3. stavkom 1. drugim podstavkom i koja ne ispunjava uvjete utvrđene u Prilogu II.

3.   Komisija zahtijeva da joj Sjedinjene Američke Države dostave potrebne tehničke podatke kako bi ocijenila funkcioniranje programa za certifikaciju piljenog drva sušenog u sušari.”

4.

Prilogu se ime mijenja u Prilog I.

5.

Dodaje se Prilog II., čiji je tekst naveden u Prilogu ovoj Odluci.

Članak 2.

Ova je Odluka upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 18. prosinca 2013.

Za Komisiju

Tonio BORG

Član Komisije


(1)  SL L 169, 10.7.2000., str. 1.

(2)  Odluka Komisije 2002/757/EZ od 19. rujna 2002. o privremenim hitnim fitosanitarnim mjerama radi sprečavanja unošenja Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in ’t Veld sp. nov. u Zajednicu i njegovog širenja unutar Zajednice (SL L 252, 20.9.2002., str. 37.).

(3)  Provedbena odluka Komisije 2013/780/EU od 18. prosinca 2013. o određivanju odstupanja od članka 13. stavka 1. točke ii. Direktive Vijeća 2000/29/EZ u pogledu piljenog drva bez kore vrsta Quercus L., Platanus L. i Acer saccharum Marsh. podrijetlom iz Sjedinjenih Američkih Država (Vidjeti str. 61 ovog Službenog lista).


PRILOG

„PRILOG II.

DIO I.

Uvjeti iz članka 3. stavka 1. drugog podstavka

Uvjeti iz članka 3. stavka 1. drugog podstavka u skladu s kojima se piljeno drvo bez kore vrsta Acer macrophyllum Pursh i Quercus spp. L. podrijetlom iz Sjedinjenih Američkih Država može unositi u Uniju i ako nije u skladu s točkom 2. Priloga I. su sljedeći:

1.

drvo se proizvodi u pilanama ili obrađuje u odgovarajućim prostorima koje za sudjelovanje u programu za certifikaciju piljenog tvrdog drva sušenog u sušari (‚program’) odobrava i revidira američko nacionalno udruženje za tvrdo drvo (National Hardwood Lumber Association (NHLA));

2.

drvo se suši u sušari do sadržaja vlage manjeg od 20 %, izraženog kao postotak suhe tvari, što se postiže poštivanjem odgovarajućeg vremenskog/temperaturnog programa;

3.

nakon što se ispuni uvjet iz točke 2., službenik kojeg imenuje pilana iz točke 1. pričvršćuje na svaki svežanj standardnu metalnu identifikacijsku kopču ili se kopča pričvršćuje pod njegovim nadzorom. Na svakoj identifikacijskoj kopči utisnuto je ‚NHLA – KD’ te jedinstveni broj koji se dodjeljuje svakom svežnju;

4.

kako bi se osiguralo da su ispunjeni uvjeti iz točaka 2. i 3., drvo se pregledava po sustavu koji je uspostavljen u okviru programa i uključuje pregled prije otpreme te praćenje u odobrenim pilanama koje provode neovisni vanjski revizori koji su osposobljeni i ovlašteni za tu svrhu. Agencija za zdravstveni nadzor životinja i bilja Ministarstva poljoprivrede SAD-a provodi povremene preglede prije otpreme i polugodišnje revizije evidencija NHLA-a i postupaka povezanih s programom, neovisnih vanjskih revizora i pilana i drugih odgovarajućih prostora koji sudjeluju u programu;

5.

uz drvo se prilaže standardni ‚certifikat o sušenju u sušari’ koji je u skladu s obrascem iz dijela II. ovog Priloga i koji izdaje osoba ili osobe kojima je dopušteno sudjelovati u programu i koji potvrđuje inspektor NHLA-a. Certifikat o sušenju u sušari mora biti ispunjen i sadržavati informacije o količini piljenog drva bez kore u stopama i kubičnim metrima dasaka. U certifikatu se navodi i ukupan broj svežnjeva i svaki od brojeva identifikacijskih kopči dodijeljenih tim svežnjevima.

DIO II.

Model of Certificate of Kiln Drying

Agreement No. 07-8100-1173-MU

Cert #. xxxxx-xxxxx

CERTIFICATE OF KILN DRYING

Sawn Hardwood Lumber

Lumber Kiln Dried by

Consignee

Name of Company:

Name:

Address:

Address:

City/State/Zip:

City/State/Zip:

Phone:

Country:

Order #:

Port:

Invoice #:

Container #:

Customer PO#:

 

Certificate Standard: This certifies that the lumber described below is of the allowed genera Quercus sp. and/or Platanus sp. and/or the species Acer saccharum and/or Acer macrophyllum; and has met the treatment requirements of the Dry Kiln Operators Manual and is bark free.

Description of Consignment:

Botanical Name of wood:

List species, thickness, grade of various items contained in shipment:

Bundle Numbers

Clip ID Numbers

Board Footage

Cubic Meters

 

 

 

 

Totals:

# Bundles

BdFt

Cubic Meters:

(This document is issued under a program officially approved by the Animal, Plant, Health, and Inspection Service of the U.S. Department of Agriculture. The products covered by this document are subject to pre-shipment inspection by that Agency. No liability shall be attached to the U.S. Department of Agriculture or any representatives of the Department with respect to this certificate.)

AUTHORIZED PERSON RESPONSIBLE FOR CERTIFICATION

Name (print) _

Title _

I certify that the products described above satisfy the Kiln Drying requirements listed under Certificate Standard and is bark free.

Signature _

Date _

NATIONAL HARDWOOD LUMBER ASSOCIATION VALIDATION

Name (print)

Authorized signature

Title

Date

National Hardwood Lumber Association PO Box 34518 | Memphis, TN 38184-0518 | Ph. 901-377-1818|Faks 901-347-0034 | www.nhla.com

PLEASE SIGN THIS FORM IN BLUE INK


Top