Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013D0531

2013/531/EU: Odluka Vijeća оd 22. listopada 2013. o pružanju preventivne srednjoročne financijske pomoći Unije Rumunjskoj

OJ L 286, 29.10.2013, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/531/oj

29.10.2013   

HR

Službeni list Europske unije

L 286/1


ODLUKA VIJEĆA

оd 22. listopada 2013.

o pružanju preventivne srednjoročne financijske pomoći Unije Rumunjskoj

(2013/531/EU)

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 332/2002 od 18. veljače 2002. o uspostavi instrumenta srednjoročne financijske pomoći platnim bilancama država članica (1), a posebno njezin članak 3. stavak 2.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije iznesen nakon savjetovanja s Gospodarskim i financijskim odborom,

budući da:

(1)

Odlukom 2013/532/EU (2) Vijeće je odlučilo odobriti Rumunjskoj uzajamnu pomoć.

(2)

Preventivna srednjoročna financijska pomoć Rumunjskoj u okviru instrumenta pomoći platnoj bilanci država članica primjerena je u trenutačnoj situaciji obilježenoj nestabilnim tokovima kapitala koji osobito utječu na tržišta u usponu, rizicima makroekonomskog scenarija i preostalim slabostima u bankarskom sektoru. Iako Rumunjska u trenutačnim tržišnim uvjetima ne namjerava zatražiti isplatu ni jednog obroka, može se očekivati da će preventivna pomoć pridonijeti konsolidaciji makroekonomske, proračunske i financijske stabilnosti te će, zahvaljujući provedbi strukturnih reforma, povećati otpornost i potencijal za rast rumunjskoga gospodarstva.

(3)

Ako se negativni rizici ostvare, Rumunjska možda neće moći iz dostupnih izvora financiranja pokriti svoje potrebe za vanjskim financiranjem. Ti su rizici među ostalim povezani sa znatnim vanjskim dugom i refinanciranjima u financijskom sektoru, visokom negativnom neto pozicijom ulaganja i prelijevanjem negativnih trendova iz europodručja. U takvom će se stresnom scenariju preostale potrebe za financiranjem možda morati pokriti aktiviranjem preventivne srednjoročne financijske pomoći.

(4)

Primjereno je osigurati potporu Unije Rumunjskoj u iznosu do 2 000 milijuna EUR na preventivnoj osnovi u okviru instrumenta, uspostavljenog Uredbom (EZ) br. 332/2002, kojim se osigurava srednjoročna financijska pomoć platnim bilancama država članica. Ta bi se pomoć trebala pružiti u kombinaciji s potporom Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) u obliku stand-by aranžmana u iznosu od 1 751,34 milijuna SDR (oko 2 000 milijuna EUR, 170 % kvote MMF-a za Rumunjsku) koji je odobren 27. rujna 2013. i koji nadležna tijela također tretiraju kao preventivnu srednjoročnu financijsku pomoć. Svjetska banka na raspolaganje je stavila 1 000 milijuna EUR u okviru Zajma za razvojnu politiku s mogućnošću odgođene isplate i rokom trajanja do prosinca 2015. Pored toga, Svjetska banka će nastaviti pružati prethodno odobrenu potporu u iznosu od 891 milijun EUR, od čega treba isplatiti još 514 milijuna EUR.

(5)

Preventivnom srednjoročnom financijskom pomoći trebala bi upravljati Komisija, koja se s nadležnim tijelima Rumunjske, nakon savjetovanja s Gospodarskim i financijskim odborom (GFO), treba dogovoriti o posebnim uvjetima gospodarske politike koji su povezani s tom pomoći. Ti bi uvjeti trebali biti utvrđeni u memorandumu o razumijevanju.

(6)

S obzirom na preventivnu narav srednjoročne financijske pomoći, Rumunjska neće zatražiti isplatu ni jednog obroka iz zajma Unije, osim ako dođe do poteškoća u pogledu njezine bilance tekućih plaćanja ili u vezi s kretanjima kapitala. Ako Rumunjska podnese Komisiji zahtjev za financiranje, Komisija nakon savjetovanja s GFO-om treba odlučiti o aktiviranju programa te iznosu i vremenskom rasporedu isplate tih obroka. Detaljni financijski uvjeti u vezi s mogućim isplatama trebaju se utvrditi sporazumom o instrumentu preventivnog zajma.

(7)

Preventivna srednjoročna financijska pomoć trebala bi se pružiti s ciljem doprinosa uspješnoj provedbi vladina programa gospodarske politike te bi na taj način trebala podupirati održivost platne bilance Rumunjske,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

1.   Unija stavlja Rumunjskoj na raspolaganje preventivnu srednjoročnu financijsku pomoć u iznosu do najviše 2 000 milijuna EUR. U slučaju aktiviranja instrumenta i isplaćivanja sredstava, ta pomoć pruža se u obliku zajma s maksimalnim prosječnim rokom dospijeća od osam godina.

2.   Zahtjevi za aktiviranje preventivne srednjoročne financijske pomoći i njezine isplate mogu se podnijeti do 30. rujna 2015.

Članak 2.

1.   Preventivnom srednjoročnom financijskom pomoći upravlja Komisija na način usklađen s obvezama Rumunjske i preporukama Vijeća, osobito u kontekstu provedbe nacionalnog programa reformi (NPR) Rumunjske i godišnje ažurirane verzije njezina programa konvergencije (PK).

2.   Komisija se s rumunjskim nadležnim tijelima, nakon savjetovanja s GFO-om, dogovara o posebnim uvjetima gospodarske politike koji su povezani s preventivnom srednjoročnom financijskom pomoći, kako su navedeni u članku 3. stavku 3. ove Odluke. Ti uvjeti utvrđuju se u memorandumu o razumijevanju koji je usklađen s obvezama i preporukama iz stavka 1. ovog članka. Detaljne financijske uvjete utvrđuje Komisija sporazumom o instrumentu preventivnog zajma.

3.   Komisija redovito, u suradnji s GFO-om, provjerava jesu li ispunjeni uvjeti gospodarske politike povezani s preventivnom srednjoročnom financijskom pomoći.

Članak 3.

1.   Ako Rumunjska podnese pisani zahtjev Komisiji za aktiviranje preventivne srednjoročne financijske pomoći, Komisija taj zahtjev provjerava. Nakon što se savjetuje s GFO-om, Komisija odlučuje o tome jesu li aktiviranje pomoći i zahtjev za isplate u okviru te pomoći opravdani te odlučuje o iznosu i vremenskom rasporedu tih isplata. U slučaju aktiviranja te pomoći sredstva se mogu staviti na raspolaganje u najviše dva obroka. Svaki obrok može se isplatiti odjedanput ili u više tranši.

2.   Nakon aktiviranja preventivne srednjoročne financijske pomoći i nakon što pribavi mišljenje GFO-a, Komisija odlučuje o isplati ili djelomičnoj isplati zajma Unije.

3.   Svaka isplata obavlja se na osnovi zadovoljavajuće provedbe gospodarskog programa vlade koji treba uključiti i u PK i NPR.

Nadalje, uvjeti gospodarske politike utvrđeni u memorandumu o razumijevanju među ostalim uključuju sljedeće:

(a)

donošenje proračunâ i provedbu politika u skladu s fiskalnom konsolidacijom koja proizlazi iz obveza Rumunjske u okviru Pakta o stabilnosti i rastu s ciljem postizanja srednjoročnog proračunskog cilja Rumunjske do 2015. i njegova održavanja nakon toga;

(b)

zadržavanje u cijelosti mjera usuglašenih u okviru prethodnih dvaju programa i ispunjivanje svih preostalih neispunjenih uvjeta;

(c)

daljnje jačanje okvira za fiskalno upravljanje, među ostalim i provedbom Ugovora o stabilnosti, koordinaciji i upravljanju, kako bi se osiguralo učvršćivanje fiskalne konsolidacije. Posebna pozornost posvećuje se poboljšanju višegodišnjeg proračunskog planiranja, provedbi učinkovitog sustava kontrole obveza, učinkovitijem ubiranju poreza i poboljšanju procesa budžetiranja kapitala;

(d)

pravodobnu provedbu akcijskih planova donesenih kao odgovor na nalaze funkcijskih preispitivanja Svjetske banke u razdoblju 2010. – 2011. i uspostavu središnjeg tijela za provedbu radi boljeg određivanja političkih prioriteta na državnoj razini:

(e)

rješavanje zaostataka u plaćanjima i jačanje mehanizama proračunske kontrole u zdravstvenom sektoru putem poboljšanja okvira za izvješćivanje i praćenje;

(f)

provedbu strateškog akcijskog plana za zdravstvo, racionalizaciju bolničke strukture i povećanje opsega aktivnosti primarne zaštite u svrhu povećanja razine zdravlja;

(g)

poboljšano upravljanje javnim dugom u svrhu smanjivanja rizika te konsolidacije i proširenja krivulje prinosa za državne obveznice;

(h)

daljnje jačanje okvira za rješavanje banaka, interventnog plana središnje banke Rumunjske i korporativnog upravljanja fondom za osiguranje depozita, kao i provedbu mjera za brže pročišćivanje bilanci nacionalnih banaka i očuvanje kreditne discipline u bankovnom sektoru;

(i)

usklađivanje propisa o financijskom nadzornom tijelu s međunarodnom dobrom praksom radi jačanja nadzora nad nebankarskim financijskim tržištem;

(j)

restrukturiranje poduzeća u državnom vlasništvu, među ostalim i prodajom udjela u njihovu vlasništvu, te jačanje korporativnog upravljanja tim poduzećima;

(k)

daljnju provedbu mjera za poboljšanje poslovne klime, među ostalim i smanjivanjem administrativnog opterećenja malih i srednjih poduzeća (MSP-ovi), te mjere za olakšanje pristupa financiranju za MSP-ove.

4.   Ako bude potrebno za financiranje zajma, dopušta se razborita uporaba zamjena kamatne stope s drugim ugovornim stranama najvišeg boniteta. Komisija obavješćuje GFO o svakom mogućem refinanciranju zaduženja ili restrukturiranju financijskih uvjeta.

Članak 4.

Ova Odluka proizvodi učinke od dana priopćenja.

Članak 5.

Ova je Odluka upućena Rumunjskoj.

Sastavljeno u Luxembourgu 22. listopada 2013.

Za Vijeće

Predsjednik

L. LINKEVIČIUS


(1)  SL L 53, 23.2.2002, str. 1.

(2)  Pogledati stranicu 4 ovog Službenog lista.


Top