EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013D0195

2013/195/EU: Provedbena odluka Komisije od 23. travnja 2013. o određivanju praktičnih rješenja, jedinstvenih oblika i metodologije u vezi s popisom radiofrekvencijskog spektra uspostavljenog Odlukom br. 243/2012/EU Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavljanju višegodišnjeg programa za politiku radiofrekvencijskog spektra (priopćena pod brojem dokumenta C(2013) 2235) Tekst značajan za EGP

OJ L 113, 25.4.2013, p. 18–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 065 P. 286 - 289

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2013/195/oj

13/Sv. 065

HR

Službeni list Europske unije

286


32013D0195


L 113/18

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

23.04.2013.


PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE

od 23. travnja 2013.

o određivanju praktičnih rješenja, jedinstvenih oblika i metodologije u vezi s popisom radiofrekvencijskog spektra uspostavljenog Odlukom br. 243/2012/EU Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavljanju višegodišnjeg programa za politiku radiofrekvencijskog spektra

(priopćena pod brojem dokumenta C(2013) 2235)

(Tekst značajan za EGP)

(2013/195/EU)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Odluku br. 243/2012/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 14. ožujka 2012. o uspostavljanju višegodišnjeg programa za politiku radiofrekvencijskog spektra (1), a posebno njezin članak 9. stavak 2.,

budući da:

(1)

Popis postojećih uporaba spektra za komercijalnu i javnu namjenu uspostavljen je Odlukom br. 243/2012/EU. Za provedbu tog popisa mora se donijeti provedbeni akt kako bi se s jedne strane razvili praktična rješenja i jedinstveni oblici na temelju kojih će države članice prikupljati i Komisiji pružati podatke o postojećim uporabama spektra i s druge strane razvila metodologija za analizu tehnoloških trendova, budućih potreba i potražnje za spektrom u područjima politike obuhvaćenim programom za politiku radiofrekvencijskog spektra (RSPP) s ciljem utvrđivanja uporaba spektra koje su u razvoju i potencijalno značajne, posebno u frekvencijskom području između 400 MHz i 6 GHz (dalje u tekstu „relevantni spektar”).

(2)

Popis bi trebao pomoći prilikom utvrđivanja pojaseva spektra u kojima se može poboljšati učinkovitost postojećih uporaba spektra, posebno pojaseva koji bi mogli biti prikladni za preraspodjelu i zajedničku uporabu spektra s ciljem pružanja potpore politikama EU-a utvrđenim u RSPP-u i usklađivanja s tehnološkim trendovima i budućim potrebama za spektrom na temelju, između ostalog, potražnje potrošača i operatora u područjima politike Unije. Kako bi se privatnim, odnosno uglavnom poslovnim te javnim, odnosno vladinim korisnicima pomoglo u analizi različitih vrsta uporabe spektra, postoji potreba za poboljšanjem razine detalja posebno u odnosu na raspoložive kvantitativne podatke o ponudi određenih dijelova spektra ili uporaba i potražnji za njima jer se raspoloživi podaci trenutačno znatno razlikuju u državama članicama, ovisno o tome upotrebljava li se spektar za privatne, poslovne ili javne namjene.

(3)

Popis spektra trebalo bi izrađivati postupno kako bi se smanjilo administrativno opterećenje država članica i istodobno je potrebno odrediti određene prioritete ovisno o vrsti uporabe, pri čemu bi naglasak prvo trebao biti na pojasevima utvrđenim u članku 6. Odluke br. 243/2012/EU i pojasevima koji se odnose na politike Unije utvrđene u članku 8. te Odluke. Svrha je uspostaviti popis koji će se postupnim poboljšanjem raspoloživosti podataka i njihove analize neprestano unaprjeđivati i koji može pomoći u ostvarivanju učinkovitog upravljanja spektrom u svim pojasevima relevantnim za politike Unije. Neki od najžurnijih doprinosa popisa trebali bi biti utvrđivanje najmanje 1 200 MHz prikladnog spektra za bežične širokopojasne usluge kako je predviđeno člankom 3. točkom (b) Odluke br. 243/2012/EU, kao i poboljšanje učinkovitosti i fleksibilnosti kako je propisano člankom 4. stavkom 1. te Odluke, između ostalog, poticanjem kolektivne uporabe spektra i zajedničke uporabe spektra ako je to primjereno.

(4)

Države bi članice trebale pružati podatke na najdosljedniji mogući način putem sustava za obavješćivanje o frekvencijama Europskog komunikacijskog Ureda (EFIS) ili izravno Komisiji u slučajevima kada na primjer s podacima prikupljenim od javnih korisnika i nacionalnih tijela treba postupati kao s povjerljivim podacima ili podacima kojima je pristup ograničen. Posebni jedinstveni oblici za prikupljanje podataka mogu se znatno razlikovati ovisno o vrsti uporabe i predmetnom frekvencijskom pojasu, a u određenim slučajevima podaci možda neće biti dostupni u određenom jedinstvenom obliku. Kako bi se ipak osiguralo pružanje raspoloživih podataka Komisiji za analizu na učinkovit način, države članice trebaju prikupljati podatke u strojno čitljivom obliku kako bi se osigurala elektronička razmjena podataka s Komisijom i EFIS-om u istom obliku.

(5)

Uz pružanje relevantnih raspoloživih podataka, države bi članice trebale surađivati međusobno i s Komisijom kako bi poboljšale kvalitetu i usporedivost podataka te time povećale učinkovitost popisa na način koji bi bio primjeren i relevantan za predmetni pojas i utvrdile usporedivi oblik za podatke bez nametanja dodatnog administrativnog opterećenja.

(6)

Dodatni se podaci također mogu dobiti putem javnog savjetovanja i studija. Osim toga, u popisu se mogu upotrebljavati podaci koje su na dobrovoljnoj osnovi pružile države članice i privatne osobe koje stalno nadziru spektar radi upravljanja spektrom na lokalnoj razini, provjere valjanosti podataka o izdavanju dozvola, utvrđivanja gustoće uporabe u određenim vrstama režima ovlaštenja, kao što su pojasevi izuzeti od izdavanja dozvola, i ocjenjivanja razine uporabe spektra u cijeloj Uniji, posebno u pogledu pojaseve za kojima postoji velika potražnja.

(7)

Kako bi se smanjili administrativno opterećenje i obveze država članica, u metodologiji odabranoj za popis trebalo bi u najvećoj mogućoj mjeri također voditi računa o podacima koje pružaju države članice na temelju Odluke Komisije br. 2007/344/EZ od 16. svibnja 2007. o usklađenoj dostupnosti informacija u vezi s uporabom spektra u Zajednici (2). Dodatno prikupljene dobrovoljne informacije, kao što su informacije iz studija, uključujući studije Europske konferencije poštanskih i telekomunikacijskih uprava, mogu se također upotrebljavati za daljnje upotpunjavanje popisa.

(8)

Utvrđivanje frekvencijskih pojaseva koji bi se mogli učinkovitije upotrebljavati i koji bi bili prikladni za preraspodjelu ili zajedničku uporabu spektra zahtijeva detaljno poznavanje stvarne uporabe spektra koje bi se po mogućnosti trebalo temeljiti na kvantitativnim podacima. Takvo bi utvrđivanje pomoglo u pronalaženju rješenja koja bi uključivala tehnološke trendove, buduće potrebe i potražnju za spektrom koji bi se utvrdili na temelju analize koja će se provesti.

(9)

Proces izrade popisa trebao bi dovesti do neprestanog poboljšanja učinkovite uporabe spektra kako bi se zadovoljila potražnja koja se stalno razvija u odnosu na politike Unije, uzimajući pritom u obzir tehnološki razvoj. Na temelju navedenog i kako bi se ostvarili ciljevi utvrđeni člankom 9. stavkom 1. Odluke br. 243/2012/EU, Komisija bi podnosila izvješća Europskom parlamentu i Vijeću. Izvješća bi se podnosila redovito, ovisno o vremenu potrebnom za provedbu analize popisa i brzini razvoja uporabe spektra.

(10)

Iako je transparentnost uporabe spektra ključna za popis, na navedeno se primjenjuju odredbe o zaštiti osobnih podataka i privatnosti, obvezi poslovne tajne i državnim tajnama u skladu s pravom EU-a. Te odredbe uključuju članak 346. stavak 1. točku (a) Ugovora o funkcioniranju Europske unije kojim se državama članicama omogućuje da se suzdrže od dostave informacija u suprotnosti s bitnim interesima njihove sigurnosti, članak 8. Odluke br. 676/2002/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 7. ožujka 2002. o regulatornom okviru za politiku radiofrekvencijskog spektra u Europskoj zajednici (Odluka o radiofrekvencijskom spektru) (3), Uredbu (EZ) br. 1049/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2001. o javnom pristupu dokumentima Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije (4) i Prilog Poslovniku Komisije kojim je uređeno postupanje s klasificiranim podacima EU-a, uključujući informacije koje su podrijetlom iz EU-a ili su primljene od država članica, trećih zemalja ili međunarodnih organizacija (5).

(11)

U skladu s člankom 15. Odluke br. 243/2012/EU, s vremena na vrijeme trebalo bi preispitati učinkovitost popisa kako bi se osigurala učinkovita provedba ciljeva navedenih u toj Odluci i kako bi se provjerilo trebaju li se ti ciljevi prilagoditi. Države bi članice Komisiji trebale pružiti relevantne informacije.

(12)

U mjerama predviđenima u ovoj Odluci u najvećoj se mogućoj mjeri uzimaju u obzir stajališta Skupine za politiku radiofrekvencijskog spektra i one su u skladu s mišljenjem Odbora za radiofrekvencijski spektar,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Cilj

Ovom se odlukom utvrđuju praktična rješenja i jedinstveni oblici na temelju kojih države članice prikupljaju i Komisiji pružaju podatke o postojećim uporabama spektra između 400 MHz i 6 GHz (dalje u tekstu „relevantni spektar”) i metodologija za analizu tehnoloških trendova, budućih potreba i potražnje za spektrom u područjima politike Unije na temelju članka 9. Odluke br. 243/2012/EU o uspostavljanju višegodišnjeg programa za politiku radiofrekvencijskog spektra.

Članak 2.

Prikupljanje i pružanje podataka

Kako bi ispunile ciljeve iz članka 9. stavka 1. Odluke br. 243/2012/EU, države članice za potrebe elektroničke razmjene podataka prikupljaju i Komisiji pružaju njima raspoložive podatke o pravima uporabe i o stvarnoj uporabi relevantnog spektra u skladu sa sljedećim pravilima:

1.

države članice osiguravaju da Europski komunikacijski ured Komisiji pruža raspoložive informacije koje su već prikupljene u skladu s Odlukom br. 2007/344/EZ s ciljem smanjenja administrativnog opterećenja;

2.

pored podataka iz stavka 1., države članice Komisiji pružaju podatke, ako su raspoloživi na nacionalnoj razini, koji su Komisiji potrebni za provedbu njezinih zadaća na temelju ove Odluke i Odluke br. 243/2012/EU, uključujući podatke o javnoj uporabi spektra, u strojno čitljivom obliku odabranom na nacionalnoj razini;

3.

države članice surađuju s Komisijom s ciljem povećanja raspoloživosti podataka o uporabi spektra koji se pružaju na temelju stavka 2., posebno osiguravanjem kvantitativnih podataka, osim ako to smatraju nemogućim s obzirom na nacionalne okolnosti, kao što su broj odašiljača, vrijeme trajanja uporabe i koordinate ili informacije o lokaciji koje pokazuju zemljopisno područje uporabe spektra, korištene tehnologije i uvjeti zajedničke uporabe u obliku koji je usporediv u svim državama članicama. Kako bi se ograničilo administrativno opterećenje, u skladu s ovim člankom prvo se prikupljaju i pružaju podaci koji se odnose na pojaseve relevantne za provedbu ciljeva utvrđenih Odlukom br. 243/2012/EU, uzimajući pritom u obzir mišljenje Skupine za politiku radiofrekvencijskog spektra. Primjenjujući postupni pristup, države članice prikupljaju i pružaju podatke o svim frekvencijskim pojasevima u relevantnom spektru do 31. prosinca 2015.

Članak 3.

Utvrđivanje buduće potražnje za spektrom

1.   Kako bi pomogla u utvrđivanju buduće potražnje za spektrom kao i posebnim pojasevima spektra koji bi se mogli najbolje iskoristiti za zadovoljavanje budućih potreba i potražnje za spektrom, uzimajući pritom u najvećoj mogućoj mjeri u obzir mišljenje Skupine za politiku radiofrekvencijskog spektra, Komisija analizira sve podatke prikupljene u skladu s člankom 2. ili na druge načine, kao što su javna savjetovanja i studije, vodeći računa o:

tehničkoj učinkovitosti postojeće uporabe,

gospodarskoj učinkovitosti postojeće uporabe usporedbom raspoloživih mogućnosti i opcija za pojedinačne pojaseve putem kojih će se zadovoljiti buduće potrebe,

društveno-gospodarskom učinku postojećih korisnika relevantnih pojaseva i susjednih pojaseva.

2.   Analiza iz stavka 1. za cilj ima utvrđivanje tehnoloških trendova, budućih potreba i potražnje za spektrom u područjima politike Unije u vezi s primjenama koje su grupirane na temelju sličnih tehničkih svojstava i funkcionalnosti u dijelu I. Priloga i utvrđivanje značajnih uporaba spektra u razvoju i potencijalnih uporaba spektra. Ta analiza sadrži, ako je to potrebno i moguće, najmanje informacije navedene u dijelu II. Priloga. Komisija osigurava transparentnost provođenjem radionica ili javnog savjetovanja.

Članak 4.

Izvješće Europskom parlamentu i Vijeću

1.   Komisija u redovita izvješća koja podnosi na temelju članka 9. stavka 4. Odluke br. 243/2012/EU uključuje rezultate analize provedene u skladu s ovom Odlukom i informacije navedene u dijelu II. Priloga.

2.   Kako bi ispunila ciljeve iz članka 9. stavka 1. Odluke br. 243/2012/EU i uzimajući u obzir analizu tehnoloških trendova, budućih potreba i potražnje za spektrom zajedno s analizom podataka prikupljenih na temelju članka 2. ove Odluke, Komisija u navedena redovita izvješća može uključiti moguće posebne opcije za ostvarivanje utvrđenih potreba i povećanje učinkovitosti uporabe spektra, uzimajući pritom u obzir njihove nedostatke (uključujući troškove za korisnike, proizvođače i financijski proračun Unije s jedne strane i država članica s druge strane) i koristi, uključujući analizu cjelokupnih učinaka tih opcija.

Članak 5.

Povjerljivost i klasificirani podaci

Države članice i Komisija osiguravaju zaštitu informacija koje država članica, međunarodna institucija, Komisija ili treća strana smatra povjerljivim ili klasificiranim u skladu s pravom EU-a i nacionalnim pravom, posebno:

poslovnih povjerljivih informacija,

informacija u vezi sa zaštitom privatnosti, i

informacija u vezi s javnom sigurnošću i obranom.

Navedenim se ne dovodi u pitanje pravo nadležnih tijela na objavljivanje ako je to dopušteno u skladu s nacionalnim pravom i ako je takvo objavljivanje nužno za ispunjavanje njihovih dužnosti. Takvo je objavljivanje razmjerno i prilikom objavljivanja uzima se u obzir legitimni interes zainteresirane strane u zaštiti bilo koje od gore navedenih informacija.

Članak 6.

Preispitivanje

Kako bi Komisiji pomogle u izvješćivanju o funkcioniranju popisa radiofrekvencijskog spektra, države članice Komisiji pružaju informacije o primjeni i učinkovitosti ove odluke.

Članak 7.

Adresati

Ova je Odluka upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 23. travnja 2013.

Za Komisiju

Neelie KROES

Potpredsjednica


(1)  SL L 81, 21.3.2012., str. 7.

(2)  SL L 129, 17.5.2007., str. 67.

(3)  SL L 108, 24.4.2002., str. 1.

(4)  SL L 145, 31.5.2001., str. 43.

(5)  SL L 317, 3.12.2001., str. 1.


PRILOG

DIO I.

Skupine primjena

Sljedeće su skupine primjena relevantne za analizu trendova, potreba i potražnje koju provodi Komisija i njima se ne ograničavaju uvjeti primjene koje upotrebljavaju države članice prilikom pružanja podataka. Navedene su skupine namijenjene osiguravanju polazišta za strukturiranu procjenu uporabe spektra sa sličnim tehničkim svojstvima i funkcionalnostima i moguće ih je prema potrebi dalje razviti za procjenu tehnoloških trendova, budućih potreba i potražnje za spektrom.

1.

Zrakoplovni, pomorski i civilni radiolokacijski i navigacijski sustavi

2.

Radiodifuzijsko emitiranje (zemaljsko)

3.

Celularni/širokopojasni bežični pristup (BWA)

4.

Sustavi obrane

5.

Stalne veze

6.

Inteligentni prometni sustavi (ITS)

7.

Meteorologija

8.

Pokretne radiokomunikacije za vlastite potrebe (PMR)/Pokretne radiokomunikacije s javnim pristupom (PAMR)

9.

Proizvodnja programa pri prijenosu posebnih događaja (PMSE)

10.

Civilna zaštita i spašavanje

11.

Radioastronomija

12.

Satelitski sustavi

13.

Uređaji kratkog dometa (SRD)

14.

Bežična lokalna mreža (WLAN)/radijska lokalna mreža (RLAN)

DIO II.

Sadržaj izvješća koje podnosi Komisija u skladu s člankom 4.

Ako je moguće s obzirom na razinu prikupljenih podataka, izvješće koje podnosi Komisija na temelju članka 9. stavka 4. Odluke br. 243/2012/EU uključuje najmanje sljedeće informacije:

1.

stanje tehnoloških trendova u vezi s uporabom relevantnog spektra u područjima politike Unije obuhvaćenim programom za politiku radiofrekvencijskog spektra;

2.

buduće potrebe i potražnju za spektrom.


Top