EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013D0054(01)

2014/106/EU: Odluka Europske središnje banke od 20. prosinca 2013. o postupcima za akreditaciju za proizvođače zaštićenih elemenata eura i elemenata eura i o izmjeni Odluke ESB/2008/3 (ESB/2013/54)

OJ L 57, 27.2.2014, p. 29–40 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/11/2016

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/106(3)/oj

27.2.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 57/29


ODLUKA EUROPSKE SREDIŠNJE BANKE

od 20. prosinca 2013.

o postupcima za akreditaciju za proizvođače zaštićenih elemenata eura i elemenata eura i o izmjeni Odluke ESB/2008/3

(ESB/2013/54)

(2014/106/EU)

UPRAVNO VIJEĆE EUROPSKE SREDIŠNJE BANKE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 128. stavak 1.,

uzimajući u obzir Statut Europskog sustava središnjih banaka i Europske središnje banke, a posebno njegov članak 12. stavak 1., članak 16. i članak 34. stavak 3.,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 2532/98 od 23. studenoga 1998. o ovlastima Europske središnje banke za izricanje sankcija (1), a naročito njezin članak 2.,

budući da:

(1)

Članak 128. stavak 1. Ugovora i članak 16. Statuta Europskog sustava središnjih banaka i Europske središnje banke (u daljnjem tekstu: „Statut ESSB-a”) propisuju da Europska središnja banka (ESB) ima isključivo pravo odobriti izdavanje euronovčanica unutar Unije. To pravo uključuje nadležnost za poduzimanje mjera radi zaštite cjelovitosti euronovčanica kao sredstva plaćanja.

(2)

ESB je donio Odluku ESB/2008/3 od 15. svibnja 2008. o postupcima za zaštitnu akreditaciju za proizvođače zaštićenih elemenata eura za euronovčanice (2), kojom je uspostavljen postupak za sigurnosnu akreditaciju koji potvrđuje ispunjava li proizvođač ESB-ove minimalne sigurnosne zahtjeve za izradu, obradu, pohranu i prijevoz euronovčanica i njihovih dijelova i ostalih povezanih materijala i informacija koji zahtijevaju sigurnosnu zaštitu, a čiji bi gubitak, krađa ili objava mogli naštetiti integritetu euronovčanica ili pridonijeti izradi krivotvorenih novčanica ili njihovih dijelova. Osim toga, Odluka ESB/2008/3 uspostavila je postupke za osiguranje stalne usklađenosti s gore navedenim sigurnosnim zahtjevima.

(3)

ESB je donio Odluku ESB/2010/22 od 25. studenoga 2010. o postupku za akreditaciju kvalitete proizvođača euronovčanica (3), kako bi osigurao da samo proizvođači koji ispunjavaju ESB-ove minimalne zahtjeve kvalitete za izradu euronovčanica i sirovina za euronovčanice budu akreditirani za izradu takvih novčanica i sirovina.

(4)

U skladu s člancima 9. i 11. Ugovora, ESB je donio Odluku ESB/2011/8 od 21. lipnja 2011. o postupcima za okolišnu te zdravstvenu i sigurnosnu akreditaciju za izradu euronovčanica (4) kako bi osigurao da samo proizvođači koji ispunjavaju ESB-ove minimalne zahtjeve povezane sa zaštitom okoliša te zdravljem i sigurnošću budu akreditirani za izradu euronovčanica.

(5)

Na temelju iskustva koje je ESB stekao primjenjujući odluke ESB/2008/3, ESB/2010/22 i ESB/2011/8 potrebno je provesti učinkovit jedinstveni sustav akreditacije radi sprječavanja bilo koje materijalne i postupovne neusklađenosti koja proizlazi iz primjene gore navedenih odluka, kao što su nerazmjerna različitost u važenju akreditacija, postupcima akreditacija i terminologiji.

(6)

Kako bi se riješila gore navedena pitanja i ublažio administrativni teret za proizvođače, potrebno je uvesti jedinstveni sustav akreditacije koji će: (a) omogućiti procjenjivanje usklađenosti proizvođača s odgovarajućim zahtjevima sigurnosti, kvalitete te zahtjevima povezanim sa zaštitom okoliša te zdravljem i sigurnošću, a kako su utvrđeni od strane ESB-a; (b) procijeniti usklađenost s ovim zahtjevima na temelju usklađenog inspekcijskog postupka; (c) predvidjeti prikladne i razmjerne vrste kazni, uključujući novčane kazne u slučaju nepoštivanja gore navedenih zahtjeva; i (d) osigurati da zaštićeni elementi eura mogu biti dostavljeni nacionalnim središnjim bankama i budućim nacionalnim središnjim bankama Eurosustava, a u skladu s odlukom Upravnog vijeća, drugih akreditiranih proizvođača i/ili ESB-a.

(7)

Ovaj novi jedinstveni sustav akreditacije trebao bi se kretati oko postupka procjene u nekoliko faza gdje se procjenjuje ispunjava li proizvođač koji traži akreditaciju u potpunosti sve aspekte odgovarajućih zahtjeva za akreditaciju utvrđenih ovom Odlukom.

(8)

Radi olakšavanja ove procjene, uključujući bilo koju naknadnu procjenu stalne usklađenosti akreditiranog proizvođača, potrebno je uvesti jedinstven inspekcijski režim koji omogućava ESB-u provođenje izravnih i neizravnih inspekcija.

(9)

Radi izbjegavanja sadašnjeg mnoštva pojedinačnih akreditacija, trebalo bi uvesti izdavanje jedinstvene privremene akreditacije, s mogućnošću pretvaranja u jedinstvenu akreditaciju, ako odgovarajući proizvođač dokaže svoju usklađenost sa svim zahtjevima za akreditaciju, također za vrijeme izrade, nakon službene narudžbe akreditiranog proizvođača, ESB-a ili NSB-a u skladu s njegovom privremenom akreditacijom.

(10)

Radi zadržavanja fleksibilnosti postupka akreditacije, ESB bi trebao imati mogućnost odlučiti kako organizirati faze procjene u vezi sa zahtjevom za pokretanje postupka za privremenu akreditaciju.

(11)

Kako bi se osiguralo bolje upravljanje u sklopu postupka akreditacije, privremena akreditacija i akreditacija trebale bi važiti neograničeno osim ako se utvrdi da proizvođač ne poštuje odgovarajuće zahtjeve za akreditaciju. Iz istoga razloga, ESB je ovlašten pretvoriti privremenu akreditaciju u akreditaciju ako je odgovarajući proizvođač izrađivao zaštićene elemente eura i/ili elemente eura na temelju službene narudžbe ESB-a ili NSB-a tijekom neprekidnog razdoblja od 36 mjeseci. ESB je također ovlašten na vlastitu inicijativu pretvoriti akreditaciju u privremenu akreditaciju ako proizvođač nije izrađivao zaštićene elemente eura i/ili elemente eura tijekom neprekidnog razdoblja od 36 mjeseci.

(12)

Stoga je odluke ESB/2008/3, ESB/2010/22 i ESB/2011/8 potrebno staviti izvan snage i zamijeniti ovom Odlukom. Radi osiguranja nesmetanog prijelaza od sadašnjih režima akreditacija u jedinstveni sustav akreditacije temeljem ove Odluke, uvodi se prijelazno razdoblje od godinu dana od donošenja ove Odluke. To će omogućiti proizvođačima s pojedinačnim sigurnosnim akreditacijama, akreditacijama kvalitete, okolišnim i zdravstvenim akreditacijama te zaštitnim akreditacijama da poduzmu sve potrebne pripreme kako bi se uskladili s odgovarajućim zahtjevima za akreditaciju na temelju ove Odluke,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

ODJELJAK I.

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Definicije

Za potrebe ove Odluke:

1.

„elementi eura” znači euronovčanice, djelomično tiskane euronovčanice i papir, boja za tisak, folija i nit koji se upotrebljavaju za izradu euronovčanica ili djelomično tiskanih euronovčanica;

2.

„aktivnost s elementima eura” znači izrada elemenata eura;

3.

„zaštićeni elementi eura” znači elementi navedeni u materijalnim zahtjevima sigurnosti, uključujući euronovčanice koje: (a) su u optjecaju, (b) se izrađuju kako bi zamijenile euronovčanice u optjecaju ili (c) su povučene iz optjecaja zajedno sa svojim dijelovima i povezanim informacijama, koje zahtijevaju sigurnosnu zaštitu jer bi njihov gubitak, krađa ili neovlaštena objava mogli naštetiti integritetu euronovčanica kao sredstva plaćanja;

4.

„zaštićena aktivnost s eurom” znači sljedeće: nastanak, izrada, obrada, uništavanje, pohrana, premještanje unutar mjesta proizvodnje ili prijevoz zaštićenih elemenata eura;

5.

„nastanak” znači pretvaranje osnovnog dizajna euronovčanica u izradi u oblike, odvajanje boja, linijski rad i tiskanje ploča i pripremu oblika i prototipova za elemente predložene u tim osnovnim dizajnima;

6.

„proizvođač” znači subjekt koji jest ili želi biti uključen u zaštićenu aktivnost s eurom i/ili aktivnost s elementima eura, osim subjekata koji jesu ili žele biti uključeni samo u prijevoz zaštićenih elemenata eura ili osiguravanje posebnih objekata za uništavanje;

7.

„mjesto proizvodnje” znači prostor koji proizvođač upotrebljava ili želi upotrijebiti za nastanak, izradu, obradu, uništavanje i pohranu zaštićenih elemenata eura i/ili elemenata eura;

8.

„zahtjevi za akreditaciju” znači materijalni zahtjevi ESB-a, postupak akreditacije i zahtjevi u vezi s lokacijom jednako kao i trajne obveze utvrđene u ovoj Odluci, koje proizvođač mora ispunjavati kako bi mu bila izdana ili kako bi zadržao svoju privremenu akreditaciju ili akreditaciju;

9.

„akreditirani proizvođač” znači proizvođač s privremenom akreditacijom ili akreditacijom;

10.

„materijalni zahtjevi” znači odgovarajući zahtjevi sigurnosti, kvalitete, zahtjevi povezani sa zaštitom okoliša te zdravljem i sigurnošću, kako je posebno utvrđeno od strane ESB-a, koje proizvođač treba ispunjavati kako bi mogao obavljati zaštićenu aktivnosti s eurom i/ili aktivnost s elementima eura;

11.

„mjere” znači sigurnosne mjere, mjere kvalitete, mjere povezane sa zaštitom okoliša te zdravljem i sigurnošću poduzete od strane proizvođača radi ispunjavanja odgovarajućih materijalnih zahtjeva;

12.

„akreditacije po starom režimu” znači važeće privremene ili cjelovite akreditacije, posebno zaštitne akreditacije, akreditacije kvalitete, okolišne ili zdravstvene akreditacije i sigurnosne akreditacije dodijeljene od strane ESB-a proizvođaču radi provođenja zaštićenih aktivnosti s eurom i/ili aktivnosti s elementima eura u skladu s odlukama ESB/2008/3, ESB/2010/22 i ESB/2011/8;

13.

„odluke ESB-a o akreditaciji stavljene izvan snage” znači zajedno odluke ESB/2008/3, ESB/2010/22 i ESB/2011/8;

14.

„NSB” znači nacionalna središnja banka države članice čija je valuta euro;

15.

„budući NSB Eurosustava” znači nacionalna središnja banka države članice s odstupanjem koja je ispunila uvjete utvrđene za usvajanje eura i u odnosu na koju je donesena odluka o prestanku odstupanja, sukladno članku 140. stavku 2. Ugovora;

16.

„certifikacijsko tijelo” znači neovisno certifikacijsko tijelo koje ocjenjuje proizvođačeve sustave za upravljanje kvalitetom, okolišem ili zdravljem i sigurnošću, a koje je ovlašteno potvrditi da proizvođač ispunjava zahtjeve serije standarda ISO 9001 ili ISO 14000 ili OHSAS 18000;

17.

„radni dan” znači radni dan ESB-a od ponedjeljka do petka, osim neradnih dana ESB-a kako su objavljeni na mrežnim stranicama ESB-a;

18.

„inspekcija” znači postupak akreditacije s ciljem procjenjivanja ispunjava li proizvođač zahtjeve za akreditaciju, a koji ima oblik izravne ili neizravne inspekcije i koji završava izradom odgovarajućeg inspekcijskog izvješća o ishodu ove procjene;

19.

„izravna inspekcija” znači posjet inspekcijskog tima ESB-a mjestu proizvodnje radi procjene ispunjavaju li mjere uvedene na mjestu proizvodnje odgovarajuće zahtjeve za akreditaciju;

20.

„neizravna inspekcija” znači procjena dokumenata dostavljenih od strane proizvođača u sklopu inspekcije provedene izvan njegovog mjesta proizvodnje radi utvrđivanja ispunjava li proizvođač odgovarajuće zahtjeve za akreditaciju, izvršena od strane ESB-a;

21.

„posebne provjere sigurnosti od strane NSB-a” znači provođenje provjere zaliha, provjere uništavanja ili provjere prijevoza od strane NSB-a naručitelja, na akreditiranom mjestu proizvodnje u vezi sa službenom narudžbom za proizvodnju danom akreditiranom proizvođaču u skladu s člankom 11.;

22.

„provjera zaliha” znači posjet od strane NSB-a naručitelja akreditiranom mjestu proizvodnje radi procjene točnosti zaliha zaštićenih elemenata eura koje drži odgovarajući proizvođač;

23.

„provjera uništavanja” znači posjet NSB-a naručitelja akreditiranom mjestu proizvodnje radi praćenja uništavanja zaštićenih elemenata eura i provođenja provjera zaliha tijekom uništavanja zaštićenih elemenata eura u skladu s člankom 11.;

24.

„provjera prijevoza” znači procjena ispunjavanja zahtjeva za sigurnost prijevoza u odnosu na sustav za prijevoz euronovčanica i/ili papira za euronovčanice uvedene od strane akreditiranog proizvođača;

25.

„izrada” znači proizvodnja zaštićenih elemenata eura ili elemenata eura u skladu sa službenom narudžbom od strane drugog akreditiranog proizvođača, NSB-a ili ESB-a, osim proizvodnje za potrebe istraživanja i razvoja i za potrebe testiranja kada isporučevine nisu namijenjene izdavanju i proizvodnji za unutarnje zalihe.

Članak 2.

Opća načela akreditacije

1.   Proizvođač može obavljati samo zaštićene aktivnosti s eurom i/ili aktivnosti s elementima eura u odnosu na zaštićene elemente eura i/ili elemente eura na mjestu proizvodnje za koje mu je ESB dodijelio akreditaciju ili privremenu akreditaciju.

2.   Ako proizvođač nije proizvodio, ESB mu može dodijeliti privremenu akreditaciju za odgovarajuću zaštićenu aktivnost s eurom i/ili aktivnost s elementima eura u skladu s postupkom utvrđenim u člancima 4., 5. i 6.

3.   Privremena akreditacija može biti pretvorena u akreditaciju ako je proizvođač prošao odgovarajuće inspekcije tijekom proizvodnje u skladu s postupkom utvrđenim u članku 7.

4.   Ako akreditirani proizvođač nije proizvodio tijekom neprekidnog razdoblja od 36 mjeseci, ESB može pretvoriti njegovu akreditaciju u privremenu akreditaciju, kako je utvrđeno u članku 8.

5.   Kako bi dobio i zadržao privremenu akreditaciju ili akreditaciju ESB-a, proizvođač, osim zahtjeva utvrđenih ovom Odlukom, mora ispunjavati:

(a)

odgovarajuće materijalne zahtjeve, koji su minimalni zahtjevi. Proizvođači mogu donijeti i provoditi strože sigurnosne mjere, mjere kvalitete, okolišne mjere i zdravstvene mjere te mjere zaštite;

(b)

sljedeće zahtjeve u vezi s lokacijom:

i.

ako nije tiskara, njegovo bi se mjesto proizvodnje trebalo nalaziti u državi članici Europske unije ili državi članici Europskog udruženja slobodne trgovine; ili

ii.

ako je tiskara, njegovo bi se mjesto proizvodnje trebalo nalaziti u državi članici Europske unije.

6.   Izvršni odbor može, ako to opravdavaju okolnosti, odobriti izuzeće od zahtjeva u vezi s lokacijom iz gore navedenog stavka 5. točke (b). Ako Izvršni odbor odobri takvo izuzeće, dužan je to obrazložiti.

7.   Proizvođači s privremenom akreditacijom ili akreditacijom jednako su prihvatljivi za sudjelovanje na natječajima.

8.   Akreditirani proizvođač može samo izrađivati i/ili dostavljati zaštićene elemente kako bi izvršio službenu narudžbu jednog od sljedećih:

(a)

drugog akreditiranog proizvođača koji zahtijeva zaštićene elemente eura za svoju zaštićenu aktivnost s eurom;

(b)

NSB-a;

(c)

budućeg NSB-a Eurosustava u skladu s odlukom Upravnog vijeća; i

(d)

ESB-a.

9.   Proizvođač snosi sve troškove i povezane gubitke nastale primjenom ove Odluke.

Članak 3.

Odluke Izvršnog odbora

1.   Izvršni odbor nadležan je za donošenje svih odluka u vezi s akreditacijom proizvođača na temelju članka 6., članaka 16. do 18. i članka 20.

2.   Izvršni odbor može odlučiti prenijeti ovlast za dodjelu privremene akreditacije na temelju članka 6. jednom ili više svojih članova.

ODJELJAK II.

POSTUPAK AKREDITACIJE

Članak 4.

Zahtjev za pokretanje postupka za privremenu akreditaciju

1.   Proizvođač bez ijedne vrste akreditacije koji želi obavljati zaštićenu aktivnost s eurom i/ili aktivnost s elementima eura podnosi pisani zahtjev ESB-u radi pokretanja postupka za privremenu akreditaciju.

2.   Ovaj zahtjev za pokretanje postupka:

(a)

navodi zaštićenu aktivnost s eurom i zaštićeni element (zaštićene elemente) eura i/ili aktivnost s elementima eura i element (elemente) eura jednako kao i točnu adresu mjesta proizvodnje za koje se traži privremena akreditacija;

(b)

uključuje izjavu proizvođača koji podnosi zahtjev da će čuvati sadržaj materijalnih zahtjeva kao povjerljiv;

(c)

uključuje pisanu izjavu da udovoljava primjenjivim odredbama ove Odluke.

3.   Kada proizvođač traži obavljanje aktivnosti s elementima eura, proizvođač dostavlja ESB-u primjerke certifikata ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001 izdanih od strane nadležnih certifikacijskih tijela, kojima se potvrđuje da proizvođač udovoljava odgovarajućim standardima na odgovarajućim mjestima proizvodnje za planiranu aktivnost s elementima eura.

4.   ESB procjenjuje informacije i dokumentaciju koju je dostavio proizvođač u svom zahtjevu za pokretanje postupka, a može, ako je potrebno, zatražiti dodatne informacije ili pojašnjenja.

5.   ESB može odbiti zahtjev za pokretanje postupka ako zahtjev ostane nepotpun nakon traženja dodatnih informacija ili pojašnjenja od strane ESB-a na temelju stavka 4. ili ako proizvođač ne udovoljava članku 2. stavku 5. točki (b).

Članak 5.

Prethodna procjena materijalnih zahtjeva

1.   Nakon primitka zahtjeva za pokretanje postupka ESB dostavlja proizvođaču primjerak odgovarajućih materijalnih zahtjeva. Nadalje, ESB dostavlja dokumentaciju u kojoj proizvođač treba navesti kako su njegove mjere usklađene s odgovarajućim materijalnim zahtjevima. Proizvođač ispunjava i vraća ovu dokumentaciju kako bi omogućio ESB-u da izvrši prethodnu procjenu ispunjava li proizvođač odgovarajuće materijalne zahtjeve.

2.   Ako se od proizvođača koji zahtijeva privremenu akreditaciju za zaštićenu aktivnost s eurom na temelju njegovog nacionalnog prava, zahtijeva upotreba posebnog objekta za uništavanje, i ako nije moguće ove usluge pružiti na mjestu proizvodnje, proizvođač dostavlja informacije o posebnom objektu za uništavanje koji namjerava upotrijebiti uključujući sve pojedinosti o:

(a)

odgovarajućim odredbama nacionalnog prava i obrazloženje zbog čega nije moguće smjestiti objekt za uništavanje na mjestu proizvodnje;

(b)

posebnom objektu za uništavanje koji proizvođač namjerava upotrijebiti;

(c)

zaštićenom elementu (zaštićenim elementima) eura koje proizvođač predlaže uništiti u posebnom objektu za uništavanje;

(d)

sigurnosnim mjerama predloženim za zaštitu zaštićenog elementa (zaštićenih elemenata) eura tijekom čitavog postupka prijevoza u objekt i iz objekta te uništavanja u objektu.

3.   ESB procjenjuje informacije i dokumentaciju iz stavka 1. i 2. koju je dostavio proizvođač i može zahtijevati dodatne informacije ili pojašnjenja. ESB može odbiti svaki zahtjev za privremenu akreditaciju koji ostane nepotpun nakon ESB-ovog zahtjeva za dodatnim informacijama ili pojašnjenjima ili koji nije u skladu s ovim člankom.

Članak 6.

Dodjela privremene akreditacije

1.   ESB može proizvođaču dodijeliti privremenu akreditaciju pod uvjetom da je proizvođač uspješno dokazao, prije započinjanja zaštićene aktivnosti s eurom i/ili aktivnosti s elementima eura, da je uspostavio postupke i infrastrukturu potrebnu za ispunjavanje odgovarajućih zahtjeva za akreditaciju na mjestu proizvodnje.

2.   ESB provodi inspekcije u skladu s člankom 9. radi procjene ispunjava li proizvođač zahtjeve za akreditaciju.

3.   Proizvođač koji zahtijeva privremenu akreditaciju za planiranu zaštićenu aktivnost s eurom najprije se ispituje radi utvrđivanja ispunjava li sigurnosne zahtjeve. Dok proizvođač uspješno ne prođe sigurnosnu inspekciju, neće započeti niti jedna druga inspekcija.

Članak 7.

Pretvaranje privremene akreditacije u akreditaciju

ESB može pretvoriti privremenu akreditaciju proizvođača u akreditaciju, pod uvjetom da je proizvođač uspješno prošao odgovarajuće inspekcije tijekom proizvodnje i da je na taj način dokazao da je tijekom stvarnog obavljanja odgovarajuće zaštićene aktivnosti s eurom i/ili aktivnosti s elementima eura uspostavio zahtijevane postupke i infrastrukture te da u stvarnosti ispunjava odgovarajuće zahtjeve za akreditaciju na mjestu proizvodnje.

Članak 8.

Pretvaranje akreditacije u privremenu akreditaciju

ESB može pretvoriti akreditaciju proizvođača u privremenu akreditaciju ako proizvođač nije proizvodio na temelju službene narudžbe ESB-a ili NSB-a tijekom neprekidnog razdoblja od 36 mjeseci.

ODJELJAK III.

INSPEKCIJE I POSEBNE SIGURNOSNE PROVJEREOD STRANE NSB-a

Članak 9.

Inspekcije

1.   ESB pomoću inspekcija procjenjuje ispunjava li proizvođač odgovarajuće zahtjeve za akreditaciju. Ove inspekcije mogu biti izravne ili neizravne.

2.   Neizravna inspekcija (neizravne inspekcije) provode se u vezi s dokumentacijom koju je dostavio proizvođač, a koja je bitna za procjenu ispunjava li proizvođač zahtjeve za akreditaciju.

3.   Izravna inspekcija (izravne inspekcije) procjenjuju ispunjava li proizvođač odgovarajuće materijalne zahtjeve na mjestu proizvodnje, posebno u odnosu na sigurnosne zahtjeve i zahtjeve kvalitete. ESB može odlučiti provesti takve izravne inspekcije kad smatra potrebnim, ali najmanje svakih 36 mjeseci u odnosu na materijalne zahtjeve sigurnosti i kvalitete za aktivnosti s elementima eura i/ili zaštićene aktivnosti s eurom.

4.   Izravne inspekcije u odnosu na materijalne sigurnosne zahtjeve i zahtjeve kvalitete mogu se unaprijed najaviti. Izravne inspekcije u odnosu na sigurnosne zahtjeve i zahtjeve kvalitete koje su najavljene započinju na dan koji su međusobno dogovorili proizvođač i ESB. Kad proizvođač započne obavljati zaštićenu aktivnost s eurom i/ili aktivnost s elementima eura, izravne inspekcije sigurnosti i kvalitete mogu biti i nenajavljene.

5.   Najkasnije 10 radnih dana prije dana započinjanja najavljene izravne inspekcije, ESB može dostaviti proizvođaču prethodnu dokumentaciju u vezi s izravnom inspekcijom koju proizvođač treba ispuniti. Proizvođač vraća takvu dokumentaciju ESB-u najkasnije pet radnih dana prije dana kada bi izravna inspekcija trebala započeti.

6.   Ako se od proizvođača zahtijeva upotreba posebnog objekta za uništavanje u skladu s njegovim nacionalnim pravom, tim za izravnu inspekciju može također posjetiti ovaj objekt kako bi procijenio jesu li mjere koje je predložio proizvođač dovoljne da bi zaštitile integritet predmetnih zaštićenih elemenata eura.

Članak 10.

Nalaz i inspekcijsko izvješće

1.   Ako se utvrdi bilo koji slučaj neispunjavanja odgovarajućih zahtjeva za vrijeme trajanja inspekcije, ESB šalje proizvođaču nalaz u kojem se navodi slučaj (slučajevi) konkretnog neispunjavanja zahtjeva unutar sljedećih rokova:

(a)

15 radnih dana od dana kada je dovršena odgovarajuća izravna inspekcija;

(b)

40 radnih dana nakon primitka bilo koje odgovarajuće dokumentacije od strane ESB-a vezano uz neizravnu inspekciju, posebno u odnosu na trajne obveze utvrđene u članku 12.,

(c)

15 radnih dana nakon što ESB zaprimi izvješće NSB-a kada su provedene posebne sigurnosne provjere od strane NSB-a sukladno članku 11.

2.   U roku od 15 dana od primitka nalaza proizvođač može u pisanom obliku dostaviti ESB-u svoje komentare i pojedinosti svake mjere ili poboljšanja koje namjerava provesti vezano uz sadržaj nalaza.

3.   ESB priprema nacrt izvješća o inspekciji u roku od 25 radnih dana od: (a) završetka inspekcije, kada nije utvrđen slučaj neispunjavanja zahtjeva; (b) primitka pisanih komentara proizvođača na nalaz od strane ESB-a; ili (c) isteka roka za dostavu takvih komentara, ako komentari nisu dostavljeni. Ovaj nacrt inspekcijskog izvješća uključuje i nalaz inspekcije i odgovarajuće komentare koje je dostavio proizvođač. Nacrt inspekcijskog izvješća također sadrži zaključke o tome ispunjava li proizvođač zahtjeve za akreditaciju.

4.   U roku od 15 radnih dana od primitka nacrta inspekcijskog izvješća proizvođač može u pisanom obliku dostaviti ESB-u svoje komentare i pojedinosti svake mjere ili poboljšanja koje namjerava provesti u odnosu na sadržaj nacrta inspekcijskog izvješća. Nakon primitka komentara proizvođača ili nakon isteka roka za davanje takvih komentara, ESB, u roku od 30 radnih dana, izrađuje konačno inspekcijsko izvješće i dostavlja ga odgovarajućem proizvođaču.

5.   Moguće je provesti i dodatne izravne inspekcije kako bi se provjerilo ispunjava li proizvođač nakon provedbe takvih mjera ili poboljšanja odgovarajuće zahtjeve za akreditaciju. Dodatne izravne inspekcije mogu odgoditi finalizaciju inspekcijskog izvješća.

6.   U slučaju značajnog nepoštivanja zahtjeva za akreditaciju koji zahtijevaju hitnu odluku ESB-a i za koje se razumno može pretpostaviti da će opravdati donošenje odluke o suspenziji sukladno članku 17. ili odluke o oduzimanju akreditacije sukladno članku 18., ESB može odlučiti skratiti postupak opisan u stavcima 1., 2. i 3. pri čemu proizvođač ima najviše pet radnih dana za dostavu komentara na odgovarajuće neispunjavanje zahtjeva. ESB je dužan obrazložiti razloge za takvu hitnost.

7.   ESB može odlučiti produžiti rokove navedene u ovom članku.

Članak 11.

Posebne sigurnosne provjere od strane NSB-a

1.   Svaki NSB koji je dostavio službenu narudžbu za proizvodnju euronovčanica može, u vezi s takvom narudžbom, provesti provjere zaliha i provjere uništavanja zaštićenih elemenata eura na mjestu proizvodnje gdje se euronovčanice proizvode ili na bilo kojem drugom mjestu proizvodnje gdje se proizvode, obrađuju, čuvaju ili uništavaju elementi za te euronovčanice.

2.   NSB iz stavka 1. može također provoditi provjere prijevoza euronovčanica i papira za euronovčanice.

3.   NSB šalje pisano izvješće ESB-u u roku od tri radna dana od dovršetka provjera ako je utvrđeno da proizvođač krši pravila ESB-a u vezi s prijevozom, utvrđena materijalnim zahtjevima, ili ako je otkrivena neusklađenost tijekom provjera zaliha ili provjera uništavanja.

4.   ESB može imenovati poseban tim za izravnu sigurnosnu inspekciju radi provođenja izravnih inspekcija na mjestu proizvodnje kako bi se provjerile povrede ili neusklađenosti koje je utvrdio NSB. O svakom nalazu ESB-a utemeljenom na rezultatima posebnog tima za sigurnosnu inspekciju izvješćuje se sukladno članku 10.

ODJELJAK IV.

TRAJNE OBVEZE

Članak 12.

Trajne obveze akreditiranih proizvođača

1.   Akreditirani proizvođač dostavlja ESB-u primjerak odgovarajućeg certifikata iz članka 4. stavka 3. za odgovarajuće mjesto proizvodnje svaki put kad je takav certifikat obnovljen ili je promijenjen, i to unutar tri mjeseca od odgovarajućeg datuma obnove ili promjene.

2.   Akreditirani proizvođač odmah izvješćuje ESB ako je bilo koji od zahtijevanih certifikata oduzet.

3.   Akreditirani proizvođač odmah izvješćuje ESB pisanim putem o bilo kojem od sljedećeg:

(a)

o pokretanju postupka likvidacije ili reorganizacije proizvođača odnosno bilo kojem sličnom postupku;

(b)

o imenovanju likvidatora, stečajnog upravitelja, upravitelja ili slične osobe u odnosu na proizvođača;

(c)

o namjeri sklapanja podugovora ili uključivanja trećih osoba u aktivnosti s elementima eura ili zaštićene aktivnosti s eurom za koje je proizvođaču dodijeljena akreditacija;

(d)

o svakoj promjeni mjera na mjestu proizvodnje koja nastupi nakon što je akreditacija dodijeljena i koja utječe ili može utjecati na ispunjavanje odgovarajućih zahtjeva za akreditaciju, uključujući promjene pojedinosti na temelju članka 5. stavka 2. točaka (a) do (d);

(e)

o svakoj namjeri promjene kontrole nad akreditiranim proizvođačem ili promjeni njegove vlasničke strukture;

(f)

o proteku neprekidnog razdoblja od 34 mjeseca od njegove posljednje proizvodnje.

4.   Akreditirani proizvođač ne smije prenijeti ili ustupiti svoje akreditacije trećim osobama, uključujući društva kćeri i povezana društva.

5.   Akreditirani proizvođač ne smije prenijeti niti jedan dio zaštićene aktivnosti s eurom ili aktivnosti s elementima eura ili bilo koji zaštićeni element eura ili element eura na drugo mjesto koje je u vlasništvu, u najmu ili na drugi način pod kontrolom proizvođača, osim ako je tom mjestu dodijeljena odgovarajuća akreditacija u skladu s člankom 2. i ako je ESB dao prethodnu pisanu suglasnost za prijenos.

6.   Akreditirani proizvođač ne smije eksternalizirati niti prenijeti bilo koji dio zaštićene aktivnosti s eurom ili aktivnosti s elementima eura ili bilo koji zaštićeni element eura ili element eura trećoj osobi, uključujući proizvođačeva društva kćeri i povezana društva, osim ako je toj trećoj osobi dodijeljena odgovarajuća akreditacija u skladu s člankom 2. i ako je ESB dao prethodni pisani pristanak za eksternalizaciju ili prijenos.

7.   Za eksternalizaciju bilo kojeg dijela zaštićene aktivnosti eura ili aktivnosti s elementima eura na drugo mjesto proizvodnje od strane akreditiranog proizvođača zahtijeva se prethodna pisana suglasnost ESB-a.

8.   Proizvođač koji ima privremenu akreditaciju dužan je odmah izvijestiti ESB kada primi službenu narudžbu za proizvodnju od drugog akreditiranog proizvođača, NSB-a ili ESB-a, tako da se što je prije moguće mogu provesti odgovarajuće inspekcije. Obavijest uključuje informaciju o službenoj narudžbi za proizvodnju i datum planiranog početka i završetka proizvodnje.

9.   Proizvođač koji ima privremenu akreditaciju dostavlja ESB-u informacije o okolišnim, zdravstvenim i sigurnosnim aspektima sukladno odgovarajućim materijalnim zahtjevima.

10.   Ako je akreditirani proizvođač tiskara, tada dogovara provođenje analiza kemijskih tvari gotovih euronovčanica i izvješćuje ESB u skladu s odgovarajućim okolišnim te zdravstvenim i sigurnosnim zahtjevima te zahtjevima zaštite.

11.   Akreditirani proizvođač mora materijalne zahtjeve čuvati kao povjerljive.

Članak 13.

Trajne obveze ESB-a

ESB izvješćuje akreditirane proizvođače o ažuriranim materijalnim zahtjevima koji se odnose na zaštićene aktivnosti s eurom i/ili aktivnosti s elementima eura za koje im je dodijeljena akreditacija ili privremena akreditacija.

ODJELJAK V.

POSLJEDICE NEISPUNJAVANJA ZAHTJEVA

Članak 14.

Slučajevi neispunjavanja zahtjeva

1.   Svako od sljedećih postupanja proizvođača predstavlja slučaj neispunjavanja zahtjeva:

(a)

neispunjavanje odgovarajućih zahtjeva za akreditaciju;

(b)

neprovođenje poboljšanja dogovorenih s ESB-om;

(c)

odbijanje davanja neposrednog pristupa mjestu proizvodnje timu za izravnu inspekciju ili osoblju imenovanom od strane ESB-a radi provjere zaliha, provjere uništavanja ili provjere prijevoza;

(d)

dostavljanje ESB-u lažnih ili obmanjujućih izjava ili krivotvorenih dokumenata i, ako je primjenjivo, NSB-u, sukladno bilo kojem postupku prema ovoj Odluci;

(e)

povreda obveze čuvanja sadržaja materijalnih zahtjeva kao povjerljivih.

2.   Proizvođač koji ne ispunjava zahtjeve obavještava se o svakom slučaju neispunjavanja odgovarajućih zahtjeva za akreditaciju u skladu s člankom 10. stavkom 4. ili na drugi način. Svaki slučaj neispunjavanja zahtjeva mora se ispraviti u dogovorenom roku. Ovaj rok je razmjeran ozbiljnosti neispunjavanja zahtjeva.

3.   Značajno neispunjavanje zahtjeva je slučaj koji ima ili je imao neposredan i ozbiljan negativan utjecaj na sigurnost zaštićene aktivnosti s eurom i/ili neposredan i ozbiljan negativan utjecaj na aspekte kvalitete, okolišne ili zdravstvene i sigurnosne aspekte aktivnosti s elementima eura.

4.   ESB može proizvođaču izdati preporuke koje predstavljaju prijedlog poboljšanja mjera koje su u skladu sa zahtjevima za akreditaciju.

Članak 15.

Odluke ESB-a o neispunjavanju zahtjeva

1.   Svaku od odluka iz članaka 16. do 18. i članka 20. ESB donosi u pisanom obliku. U odlukama se navodi:

(a)

slučaj neispunjavanja zahtjeva i komentari koje je dostavio proizvođač, ako je primjenjivo;

(b)

mjesto proizvodnje, zaštićeni element eura i/ili element eura i zaštićena aktivnost s eurom i/ili aktivnost s elementima eura na koju se odluka odnosi;

(c)

dan kada odluka stupa na snagu;

(d)

rok za otklanjanje slučaja neispunjavanja zahtjeva ako je primjenjivo;

(e)

obrazloženje odluke.

2.   U svim slučajevima kada ESB donosi odluku sukladno člancima 16. do 18. i članku 20. ta je odluka razmjerna ozbiljnosti neispunjavanja zahtjeva i evidenciji proizvođača u vezi s nastajanjem i ispravljanjem bilo kojeg slučaja neispunjavanja zahtjeva.

3.   ESB može obavijestiti nacionalne središnje banke i sve akreditirane proizvođače o svakoj odluci donesenoj sukladno ovom članku, njezinu opsegu i trajanju, te u tom slučaju navodi da će nacionalne središnje banke biti obaviještene o svakoj daljnjoj promjeni u statusu proizvođača.

Članak 16.

Upozorenje

1.   ESB može izdati upozorenje u odnosu na bilo kojeg akreditiranog proizvođača u slučaju:

(a)

značajnog neispunjavanja zahtjeva u odnosu na sigurnosne aspekte zaštićene aktivnosti s eurom ili kvalitativne, okolišne ili zdravstvene i sigurnosne aspekte aktivnosti s elementima eura;

(b)

ponavljajućeg obrasca slučajeva neispunjavanja zahtjeva;

(c)

neizvršavanja pravovremenog i stvarnog ispravka bilo kojeg slučaja neispunjavanja zahtjeva.

2.   ESB uzima u obzir sva odgovarajuća obrazloženja koja je dostavio proizvođač.

3.   Upozorenjem se može također utvrditi da se primjenjuju članci 17. i 18. ako neispunjavanje zahtjeva nije otklonjeno unutar određenog roka.

4.   Ako ESB procijeni da samo upozorenje ne bi bilo opravdano zbog ozbiljnosti utvrđenog slučaja neispunjavanja zahtjeva, može donijeti odluku sukladno članku 17. ili 18.

Članak 17.

Odluka o suspenziji u odnosu na nove narudžbe

1.   ESB može donijeti odluku o suspenziji u odnosu na akreditiranog proizvođača na temelju koje proizvođač može dovršiti svaku proizvodnu narudžbu koja je u tijeku, ali ne može primiti nove narudžbe dok odluka o suspenziji ne bude ukinuta. Odluka o suspenziji može se donijeti u slučaju:

(a)

značajnog neispunjavanja zahtjeva s neposrednim i ozbiljnim negativnim utjecajem na sigurnost zaštićene aktivnosti s eurom i ako je proizvođač bio u mogućnosti dokazati da nije došlo do gubitka ili krađe zaštićenih elemenata eura ili neovlaštene objave informacija koji bi mogli štetiti integritetu zaštićenih elemenata eura;

(b)

ako proizvođač nije otklonio neispunjavanje zahtjeva navedeno u upozorenju.

2.   ESB uzima u obzir sva odgovarajuća obrazloženja koja je dostavio proizvođač.

3.   Odlukom o suspenziji može se također utvrditi da se primjenjuje članak 18. ako neispunjavanje zahtjeva nije otklonjeno unutar određenog roka.

4.   Ako ESB procijeni da sama odluka o suspenziji ne bi bila opravdana zbog ozbiljnosti utvrđenog slučaja neispunjavanja zahtjeva, ESB može donijeti odluku o oduzimanju akreditacije sukladno članku 18.

5.   Odluka o privremenom oduzimanju može biti stavljena van snage ako su svi odgovarajući slučajevi neispunjavanja zahtjeva ispravljeni i ako ih je inspekcija procijenila kao ispravljene.

Članak 18.

Oduzimanje akreditacije

1.   ESB može donijeti odluku o oduzimanju akreditacije:

(a)

ako se proizvođač ne pridržava odluke o suspenziji;

(b)

ako proizvođač ne postupa sukladno članku 19.;

(c)

u slučaju neispunjavanja zahtjeva da odmah obavijesti ESB o svakoj okolnosti iz članka 12. stavka 3. točaka (c) do (f);

(d)

u slučaju zahtjeva akreditiranog proizvođača za prijenos čitave ili dijela zaštićene aktivnosti s eurom i/ili aktivnosti s elementima eura na novo mjesto proizvodnje. Navedeno oduzimanje akreditacije obuhvaća staro mjesto proizvodnje s kojeg se odgovarajuća aktivnost prenosi;

(e)

u slučaju zahtjeva akreditiranog proizvođača za povlačenje njegove privremene akreditacije ili akreditacije.

2.   ESB može donijeti odluku o oduzimanju akreditacije kada procijeni da je takvo oduzimanje razmjerno:

(a)

ozbiljnosti slučaja (slučajeva) neispunjavanja zahtjeva;

(b)

značaju stvarnog ili mogućeg gubitka, krađe ili bilo koje posljedične financijske štete ili štete povezane s narušavanjem ugleda zbog neovlaštene objave informacija povezanih sa zaštićenim elementima eura;

(c)

prikladnosti odgovora proizvođača, njegovih svojstava i sposobnosti da ublaži nepoštivanje.

3.   ESB uzima u obzir sva odgovarajuća obrazloženja koja je dostavio odnosni proizvođač.

4.   Kada bi proizvođačevo posjedovanje zaštićenih elemenata eura nakon oduzimanja akreditacije moglo dovesti u opasnost integritet euronovčanica kao sredstva plaćanja, ESB može zahtijevati od proizvođača da poduzme mjere, kao što su isporuka ESB-u ili NSB-u određenih zaštićenih elemenata eura ili njihovo uništavanje, kako bi se osiguralo da proizvođač ne posjeduje takve zaštićene elemente eura nakon što oduzimanje akreditacije stupi na snagu.

5.   U odluci o oduzimanju akreditacije navodi se datum nakon kojega proizvođač može ponovno podnijeti zahtjev za privremenu akreditaciju. Navedeni datum određuje se na temelju okolnosti koje su dovele do oduzimanja i najmanje godinu dana nakon datuma odluke o oduzimanju akreditacije.

Članak 19.

Neposredan prestanak zaštićenih aktivnosti s eurom

1.   U posebnim okolnostima, kada je utvrđeno značajno neispunjavanje zahtjeva koje može dovesti do gubitka ili krađe zaštićenih elemenata eura ili neovlaštene objave informacija koje bi mogle štetiti integritetu euronovčanica kao sredstva plaćanja, osim ako nije poduzeta neposredna aktivnost radi otklanjanja, tim za izravnu inspekciju može zahtijevati od proizvođača koji ne ispunjava zahtjeve da prestane s odgovarajućom zaštićenom aktivnošću s eurom s neposrednim učinkom dok se ne otkloni neispunjavanje zahtjeva. U takvom slučaju, proizvođač ne smije nastaviti ovu aktivnost bez prethodne pisane suglasnosti ESB-a.

2.   Navedeni proizvođač dostavlja ESB-u informacije o bilo kojem drugom proizvođaču koji može, kao klijent ili dobavljač, biti neizravno pod utjecajem prestanka zaštićene aktivnost s eurom ili aktivnosti s elementima eura. Tim za izravnu inspekciju može također zahtijevati od akreditiranog proizvođača poduzimanje mjera iz članka 18. stavka 4. kako bi se osiguralo da ne posjeduje navedene zaštićene elemente eura za vrijeme za koje je prestala zaštićena aktivnost s eurom.

3.   Ako je zaštićena aktivnost s eurom akreditiranog proizvođača prestala na temelju stavka 1., ESB obavještava potencijalno uključene proizvođače treće osobe iz stavka 2. i u svakom takvom slučaju navodi da će potencijalno uključeni proizvođači treće osobe biti obaviješteni o promjeni statusa proizvođača.

4.   Što je prije moguće, nakon što je ESB-ov tim za izravnu inspekciju zahtijevao prestanak zaštićene aktivnosti s eurom i bez utjecaja na bilo koju drugu odluku donesenu sukladno člancima 16. do 18., ESB odmah prestaje s takvim prestankom ako naknadna inspekcija zaključi da je odgovarajuće neispunjavanje zahtjeva otklonjeno.

Članak 20.

Novčane kazne u slučaju neusklađenosti u količini euronovčanica ili papira za novčanice

1.   Proizvođač koji proizvodi papir za euronovčanice ili euronovčanice obavještava ESB, u skladu s materijalnim zahtjevima sigurnosti, o svakoj neusklađenosti u kvaliteti papira za euronovčanice ili u količini djelomično ili u cijelosti tiskanih euronovčanica utvrđenih tijekom bilo koje zaštićene aktivnosti s eurom na akreditiranom mjestu proizvodnje.

2.   Ako proizvođač utvrdi neusklađenost u količini papira za euronovčanice ili u količini djelomično ili u cijelosti tiskanih euronovčanica tijekom zaštićene aktivnosti s eurom na akreditiranom mjestu proizvodnje i ne izvijesti u skladu s materijalnim zahtjevima za sigurnost, a ESB je obaviješten drugim sredstvima o neusklađenosti, ESB izriče proizvođaču novčanu kaznu od najmanje 50 000 EUR. Ako odgovarajuća nominalna vrijednost neusklađenosti prelazi 50 000 EUR, ESB izriče proizvođaču novčanu kaznu jednaku nominalnoj vrijednosti, do najviše kazne od 500 000 EUR.

3.   Ako proizvođač izvijesti ESB o neusklađenosti u količini papira za euronovčanice ili količinama djelomično ili u cijelosti tiskanih euronovčanica utvrđenoj tijekom zaštićene aktivnosti s eurom na akreditiranom mjestu proizvodnje, ali tada ne utvrdi i ne obavijesti ESB o razlogu neusklađenosti u roku utvrđenom materijalnim zahtjevima sigurnosti, ESB razmatra izricanje minimalne novčane kazne od 50 000 EUR. Ako odgovarajuća nominalna vrijednost neusklađenosti prelazi 50 000 EUR, ESB izriče proizvođaču novčanu kaznu jednaku nominalnoj vrijednosti, do najviše kazne od 500 000 EUR.

4.   Ako proizvođač ne utvrdi neusklađenost u količini papira za euronovčanice ili količini djelomično ili u cijelosti tiskanih euronovčanica tijekom zaštićene aktivnosti s eurom na akreditiranom mjestu proizvodnje, a neusklađenost je utvrđena i ESB je obaviješten drugim sredstvima, ESB izriče proizvođaču novčanu kaznu od najmanje 50 000 EUR. Ako odgovarajuća nominalna vrijednost neusklađenosti prelazi 50 000 EUR, ESB izriče proizvođaču novčanu kaznu jednaku nominalnoj vrijednosti, do najviše kazne od 500 000 EUR.

5.   Ozbiljnost neusklađenosti razmatra se u svakom pojedinom slučaju kada se odlučuje o visini novčane kazne i opravdava novčana kazna iznad ili ispod iznosa od 50 000 EUR. Ozbiljnost neusklađenosti dokazuje se odgovarajućom nominalnom vrijednošću odgovarajuće neusklađenosti. Novčana kazna ni u kojem slučaju ne prelazi 500 000 EUR.

6.   Odluke o novčanim kaznama donose se u skladu s postupcima utvrđenim u Uredbi (EZ) br. 2532/98 i Uredbi (EZ) br. 2157/1999 Europske središnje banke od 23. rujna 1999. o ovlastima Europske središnje banke za izricanje sankcija (ESB/1999/4) (5). Osim novčanih kazni, ESB može odlučiti izdati upozorenje ili oduzeti ili suspendirati privremenu akreditaciju ili akreditaciju.

Članak 21.

Postupak preispitivanja

1.   ESB procjenjuje svaki zahtjev i informaciju koju je dostavio proizvođač u vezi s ovom Odlukom i obavještava proizvođača pisanim putem o svojoj odluci da prihvati ili odbije zahtjev ili o važenju informacija primljenih u roku od 50 radnih dana od primitka:

(a)

zahtjeva za pokretanje postupka; ili

(b)

svake dodatne informacije ili pojašnjenja koja zahtijeva ESB.

2.   Ako je ESB donio odluku:

(a)

o odbijanju zahtjeva za pokretanje bilo kojeg postupka akreditacije;

(b)

o odbijanju: i. izdavanja privremene akreditacije; ii. pretvaranja privremene akreditacije u akreditaciju; ili iii. pretvaranja akreditacije u privremenu akreditaciju;

(c)

pretvaranja akreditacije iz starog režima u privremenu akreditaciju ili akreditaciju;

(d)

sukladno člancima 16. do 19.,

proizvođač može u roku od 30 radnih dana od obavijesti o toj odluci podnijeti Upravnom vijeću pisani zahtjev za preispitivanje odluke. Proizvođač navodi razloge za takav zahtjev kao i sve dodatne informacije.

3.   Preispitivanje nema odgodni učinak. Upravno vijeće može odgoditi primjenu odluke koja se preispituje ako proizvođač to izričito traži u svom zahtjevu i za to navede razloge.

4.   Upravno vijeće preispituje odluku u odnosu na zahtjev za preispitivanje proizvođača. Ako Upravno vijeće smatra da je odluka protivna ovoj Odluci, Upravno vijeće određuje da se predmetni postupak ponovno provede ili donosi konačnu odluku. U suprotnom, zahtjev proizvođača za preispitivanje odbija se. Proizvođač se u pisanom obliku obavještava o ishodu preispitivanja u roku od 60 radnih dana od dana primitka zahtjeva za preispitivanje. U odluci Upravnog vijeća navode se razlozi na kojima je odluka utemeljena.

5.   Sud Europske unije isključivo je nadležan za svaki spor između ESB-a i proizvođača u vezi s ovom Odlukom. Ako je postupak preispitivanja na raspolaganju temeljem stavka 2., proizvođač očekuje odluku ESB-a o preispitivanju prije podnošenja predmeta Sudu. Rokovi utvrđeni u Ugovoru počinju teći od primitka odluke o preispitivanju.

6.   Odstupajući od stavaka 1. do 4., postupak preispitivanja za odluke o novčanim kaznama prema članku 20. provodi se u skladu s postupkom utvrđenim Uredbom (EZ) br. 2532/98 i Uredbom (EZ) br. 2157/1999 (ESB/1999/4).

Članak 22.

Registar akreditacija ESB-a

1.   ESB vodi registar akreditacija:

(a)

u kojem se navode svi proizvođači kojima je dodijeljena privremena akreditacija ili akreditacija;

(b)

u kojem se, u vezi sa svakim mjestom proizvodnje, navodi zaštićena aktivnost s eurom i/ili aktivnost s elementima eura, zaštićeni elementi eura i elementi eura za koje je dodijeljena privremena akreditacija ili akreditacija.

2.   ESB stavlja na raspolaganje informacije iz registra akreditacija svim nacionalnim središnjim bankama, budućim nacionalnim središnjim bankama Eurosustava i akreditiranim proizvođačima. ESB redovno ažurira registar akreditacija u skladu s informacijama koje dostavljaju akreditirani proizvođači i nacionalne središnje banke na temelju ove Odluke. Radi redovnog ažuriranja registra akreditacija, ESB može prikupljati od akreditiranih proizvođača, nacionalnih središnjih banaka i budućih nacionalnih središnjih banaka Eurosustava daljnje odgovarajuće informacije koje ESB smatra potrebnim za održavanje točnosti i ispravnosti informacija u registru akreditacija.

3.   Ako ESB donosi odluku o suspenziji na temelju članka 17., tada bilježi opseg i trajanje mjere te sve promjene statusa proizvođača vezano uz njegov naziv, mjesto proizvodnje i zaštićene elemente eura, elemente eura, zaštićene aktivnosti s eurom i aktivnosti s elementima eura u skladu s uvjetima takve odluke o suspenziji.

4.   Ako ESB donese odluku o oduzimanju akreditacije sukladno članku 18., tada briše naziv proizvođača, mjesto proizvodnje, zaštićeni element eura i zaštićenu aktivnost s eurom i/ili element eura i aktivnost s elementima eura iz registra akreditacija u skladu s uvjetima odluke o oduzimanju akreditacije.

ODJELJAK VI.

IZMJENA, PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 23.

Izmjena

Članak 1. točka (c) Odluke ESB/2008/3 zamjenjuje se sljedećim:

„(c)

‚zaštićeni elementi eura’ znači elementi navedeni u sigurnosnim pravilima, uključujući euronovčanice koje: (a) su u optjecaju, (b) se izrađuju kako bi zamijenile euronovčanice u optjecaju ili (c) su povučene iz optjecaja zajedno sa svojim dijelovima i povezanim informacijama, koje zahtijevaju sigurnosnu zaštitu jer bi njihov gubitak, krađa ili neovlaštena objava mogli naštetiti integritetu euronovčanica kao sredstva plaćanja;”.

Članak 24.

Stavljanje izvan snage

Odluke ESB/2008/3, ESB/2010/22 i ESB/2011/8 stavljaju se izvan snage na dan naveden u članku 26. stavku 3. Upućivanja na odluke ESB/2008/3, ESB/2010/22 i ESB/2011/8 smatraju se upućivanjima na ovu Odluku.

Članak 25.

Prijelazne odredbe

1.   Proizvođači s akreditacijama iz starog režima ovlašteni su obavljati zaštićene aktivnosti s eurom i/ili aktivnosti s elementima eura do dana navedenog u članku 26. stavku 3.

2.   Dva mjeseca prije datuma navedenog u članku 26. stavku 3. proizvođači s akreditacijama iz starog režima obavještavaju ESB jesu li obavljali zaštićenu aktivnost s eurom i/ili aktivnost s elementima eura u proteklih 36 mjeseci.

3.   Akreditacije iz starog režima dodijeljene na temelju odluka ESB-a o akreditaciji stavljenih izvan snage pretvaraju se u skladu sa stavcima 4. i 5. ili istječu nakon datuma navedenog u članku 26. stavku 3. neovisno o preostalom razdoblju važenja ili stalnom statusu.

4.   Akreditacije proizvođača s važećom zaštitnom akreditacijom, akreditacijom kvalitete, okolišnom te zdravstvenom i sigurnosnom akreditacijom koji je tijekom 36 mjeseci prije datuma navedenog u članku 26. stavku 3. izrađivao zaštićene elemente eura i/ili sirovinu za euronovčanice u skladu s ESB-ovim odlukama o akreditaciji koje su stavljene izvan snage pretvaraju se u akreditacije u skladu s člankom 7. ove Odluke i odgovarajućim zahtjevima za akreditaciju iz tog članka.

5.   Akreditacije proizvođača s važećom zaštitnom akreditacijom, akreditacijom kvalitete, okolišnom te zdravstvenom i sigurnosnom akreditacijom koji tijekom 36 mjeseci prije datuma navedenog u članku 26. stavku 3. nije proizvodio zaštićene elemente eura i/ili sirovine za euronovčanice u skladu s ESB-ovim odlukama o akreditaciji koje su stavljene izvan snage pretvaraju se u privremene akreditacije u skladu s člankom 8. ove Odluke i odgovarajućim zahtjevima za akreditaciju iz tog članka.

6.   Svi započeti postupci ili postupci u tijeku temeljem odluka ESB-a o akreditaciji koje su stavljene izvan snage u vezi s akreditacijama iz starog režima, a posebno:

(a)

započete ili daljnje sigurnosne inspekcije, uključujući revizije kvalitete ili prethodne revizije kvalitete;

(b)

dodjela akreditacije (akreditacija);

(c)

izdavanje upozorenja, odluka o suspenziji ili odluka o oduzimanju akreditacije (akreditacija); ili

(d)

preispitivanje radnji ili odluka na temelju podstavaka (a) do (c),

dovršit će se u skladu s odredbama odluka ESB-a o akreditaciji za razdoblje do dana navedenog u članku 26. stavku 3.

7.   Za euronovčanice izrađene od 2016. nadalje, nacionalne središnje banke neće potvrditi niti jednu tiskanu euronovčanicu s kemijskim tvarima koje premašuju granične vrijednosti navedene u okolišnim, zdravstvenim i sigurnosnim zahtjevima.

Članak 26.

Završne odredbe

1.   Ova Odluka stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

2.   Članci 23. i 25. primjenjuju se sljedećeg dana od dana objave ove Odluke u Službenom listu Europske unije.

3.   Preostale odredbe ove Odluke primjenjuju se počevši od 12 mjeseci od dana njene objave u Službenom listu Europske unije.

Članak 27.

Adresati

Ova je Odluka upućena proizvođačima zaštićenih elemenata eura i elemenata eura i nacionalnim središnjim bankama, kad ove potonje obavljaju provjeru zaliha, provjeru uništavanja ili provjeru prijevoza.

Sastavljeno u Frankfurtu na Majni 20. prosinca 2013.

Predsjednik ESB-a

Mario DRAGHI


(1)  SL L 318, 27.11.1998., str. 4.

(2)  SL L 140, 30.5.2008., str. 26.

(3)  SL L 330, 15.12.2010., str. 14.

(4)  SL L 176, 5.7.2011., str. 52.

(5)  SL L 264, 12.10.1999., str. 21.


Top