Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0873

Uredba Komisije (EU) br. 873/2012 od 1. listopada 2012. o prijelaznim mjerama koje se odnose na Unijin popis aroma i sirovina utvrđen u Prilogu I. Uredbi (EZ) br. 1334/2008 Europskog parlamenta i Vijeća Tekst značajan za EGP

OJ L 267, 2.10.2012, p. 162–164 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 054 P. 304 - 306

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/873/oj

13/Sv. 54

HR

Službeni list Europske unije

304


32012R0873


L 267/162

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


UREDBA KOMISIJE (EU) br. 873/2012

od 1. listopada 2012.

o prijelaznim mjerama koje se odnose na Unijin popis aroma i sirovina utvrđen u Prilogu I. Uredbi (EZ) br. 1334/2008 Europskog parlamenta i Vijeća

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1334/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o aromama i određenim sastojcima hrane s osobinama aroma za upotrebu u i na hrani, te o izmjeni Uredbe Vijeća (EEZ) br. 1601/91, uredaba (EZ) br. 2232/96 i (EZ) br. 110/2008 te Direktive 2000/13/EZ (1), a posebno njezin članak 25. stavak 3.,

budući da:

(1)

Člankom 9. Uredbe (EZ) br. 1334/2008 utvrđuju se vrste aroma i sirovina koje podliježu ocjenjivanju i odobrenju.

(2)

Člankom 10. Uredbe (EZ) br. 1334/2008 predviđa se da se od aroma i sirovina iz članka 9. samo one koje su uvrštene na popis Unije smiju stavljati na tržište kao takve i upotrebljavati u i na hrani, i to, prema potrebi, u skladu s uvjetima uporabe koji su navedeni u tom popisu.

(3)

Člankom 30. Uredbe (EZ) br. 1334/2008 određuje se da se članak 10. primjenjuje po isteku razdoblja od 18 mjeseci nakon datuma početka primjene popisa Unije.

(4)

Primjereno je stoga utvrditi taj datum početka primjene popisa Unije za potrebe trećeg stavka članka 30. Uredbe (EZ) br. 1334/2008.

(5)

U prvoj fazi, Uredbom Komisije (EU) br. 872/2012 (2) uspostavljen je Unijin popis aromatičnih tvari iz točke (a) članka 9. Uredbe (EZ) br. 1334/2008 uključivanjem popisa aromatičnih tvari iz Uredbe (EZ) br. 2232/96 Europskog parlamenta i Vijeća (3) u Prilog I. Uredbi (EZ) br. 1334/2008 i utvrđivanjem datuma početka primjene tog popisa.

(6)

U skladu s Uredbom (EZ) br. 1334/2008 aromatične tvari koje nisu uvrštene na popis Unije mogu se stavljati na tržište kao takve i upotrebljavati u ili na hrani do 18 mjeseci nakon datuma početka primjene popisa Unije. Budući da se aromatične tvari već nalaze na tržištu u državama članicama, trebalo bi donijeti odredbe kojima će se osigurati neometan prijelaz na Unijin postupak odobravanja. Radi veće pravne sigurnosti, prijelazno bi razdoblje trebalo predvidjeti i za hranu koja sadrži te aromatične tvari.

(7)

U drugoj fazi, arome i sirovine iz članka 9. točaka od (b) do (f) moraju se ocjenjeniti. Zainteresirane strane moraju podnijeti zahtjeve za ažuriranjem popisa Unije dodavanjem tvari na popis u skladu s Uredbom (EZ) br. 1331/2008 te moraju postupati u skladu s Uredbom Komisije (EU) br. 234/2011 od 10. ožujka 2011. o provedbi Uredbe (EZ) br. 1331/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju zajedničkog postupka odobravanja prehrambenih aditiva, prehrambenih enzima i prehrambenih aroma (4) u pogledu potrebnih podataka te sadržaja, sastavljanja i dostavljanja zahtjeva za odobrenjem aroma i sirovina navedenih u članku 9. točkama od (b) do (f) Uredbe (EZ) br. 1334/2008.

(8)

U skladu s ciljevima Uredbe (EZ) br. 1334/2008, primjereno je, u interesu pravne sigurnosti i načela nediskriminacije, usvojiti prijelazne mjere kako bi se osiguralo dovoljno vremena za ocjenjivanje i odobravanje tih aroma i sirovina.

(9)

Potrebno je odgoditi datum početka primjene dijelova od B do F Priloga I. Uredbi (EZ) br. 1334/2008, koji se odnose na arome i sirovine navedene u članku 9. točkama od (b) do (f) te Uredbe, kako bi se osiguralo dovoljno vremena za ocjenjivanje i odobravanje tih aroma i sirovina.

(10)

Zainteresirane bi strane trebale u određenom roku dostaviti zahtjeve za odobrenjem aroma i sirovina navedenih u članku 9. točkama od (b) do (f) Uredbe (EZ) br. 1334/2008 koje se trenutačno stavljaju na tržište.

(11)

U skladu s Uredbom (EZ) br. 1334/2008, arome i sirovine koje su navedene u članku 9. točkama od (b) do (f), a nisu uvrštene na popis Unije, smiju se stavljati na tržište kao takve i upotrebljavati u ili na hrani do 18 mjeseci nakon datuma početka primjene popisa Unije. Budući da se arome i sirovine navedene u članku 9. točkama od (b) do (f) Uredbe (EZ) br. 1334/2008 već nalaze na tržištu u državama članicama, trebalo bi donijeti odredbe kojima će se osigurati neometan prijelaz na Unijin postupak odobravanja. Radi veće pravne sigurnosti, trebalo bi predvidjeti prijelazno razdoblje i za hranu koja sadrži te arome i za sirovine.

(12)

Člankom 30. Uredbe (EZ) br. 1334/2008 određeno je da se članci 26. i 28. Uredbe (EZ) br. 1334/2008, koji se odnose na izmjene Uredbe Vijeća (EEZ) br. 1601/91 od 10. lipnja 1991. o utvrđivanju općih pravila o definiciji, opisivanju i prezentiranju aromatiziranih vina, aromatiziranih pića na bazi vina i aromatiziranih koktela na bazi vina (5) i Uredbe (EZ) br. 110/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. siječnja 2008. o definiciji, opisivanju, prezentiranju, označivanju i zaštiti oznaka zemljopisnog podrijetla jakih alkoholnih pića (6), trebaju primjenjivati od datuma početka primjene popisa Unije. Primjereno je stoga, za potrebe četvrtog stavka članka 30. Uredbe (EZ) br. 1334/2008, odrediti taj datum početka primjene.

(13)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za prehrambeni lanac i zdravlje životinja, a nije im se usprotivio ni Europski parlament niti Vijeće,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

POGLAVLJE I.

AROMATIČNE TVARI IZ ČLANKA 9. TOČKE (a) UREDBE (EZ) br. 1334/2005

Članak 1.

Prijelazne mjere za hranu koja sadrži aromatične tvari

Hrana koja sadrži aromatične tvari koja je zakonito stavljena na tržište ili označena prije 22. listopada 2014., ali koja nije u skladu s dijelom A Priloga I. Uredbi (EZ) br. 1334/2008, smije se prodavati do isteka najkraćeg roka trajnosti ili roka uporabe.

POGLAVLJE II.

AROME I SIROVINE IZ ČLANKA 9. TOČAKA OD (b) DO (f) UREDBE (EZ) br. 1334/2008

Članak 2.

Datum početka primjene dijelova od B do F Unijina popisa aroma i sirovina

Za potrebe trećeg stavka članka 30. u vezi s člankom 10. Uredbe (EZ) br. 1334/2008, dijelovi od B do F Unijina popisa aroma i sirovina navedenog u Prilogu I. toj Uredbi primjenjuju se od 22. listopada 2016.

Članak 3.

Rok za podnošenje zahtjeva

Zahtjeve za odobrenjem aroma i sirovina iz članka 9. točaka od (b) do (f) Uredbe (EZ) br. 1334/2008 stavljenih na tržište u vrijeme stupanja na snagu ove Uredbe zainteresirane strane podnose Komisiji u skladu s Uredbom (EZ) br. 1331/2008 najkasnije do 22. listopada 2015.

Članak 4.

Prijelazne mjere za hranu koja sadrži arome i sirovine iz članka 9. točaka od (b) do (f) Uredbe (EZ) br. 1334/2008

Hrana koja sadrži arome i sirovine iz članka 9. točaka od (b) do (f) Uredbe (EZ) br. 1334/2008 koja je zakonito stavljena na tržište ili označena prije 22. travnja 2018., ali koja nije u skladu s dijelovima od B do F Priloga I. Uredbi (EZ) br. 1334/2008, smije se prodavati do isteka najkraćeg roka trajnosti ili roka uporabe.

POGLAVLJE III.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 5.

Izmjene uredaba (EEZ) br. 1601/91 i (EZ) br. 110/2008

Za potrebe četvrtog stavka članka 30. Uredbe (EZ) br. 1334/2008, koji se odnosi na izmjene uredaba (EEZ) br. 1601/91 i (EZ) br. 110/2008, datum početka primjene Unijina popisa aroma i sirovina je 22. travnja 2013.

Članak 6.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 1. listopada 2012.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 354, 31.12.2008., str. 34.

(2)  SL L 267, 2.10.2012., str. 1.

(3)  SL L 299, 23.11.1996., str. 1.

(4)  SL L 64, 11.3.2011., str. 15.

(5)  SL L 149, 14.6.1991., str. 1.

(6)  SL L 39, 13.2.2008., str. 16.


Top