EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0835

Uredba Komisije (EU) br. 835/2012 od 18. rujna 2012. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) u pogledu Priloga XVII. (kadmij) Tekst značajan za EGP

SL L 252, 19.9.2012, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ovaj dokument objavljen je u određenim posebnim izdanjima (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/835/oj

15/Sv. 020

HR

Službeni list Europske unije

276


32012R0835


L 252/1

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

18.09.2012.


UREDBA KOMISIJE (EU) br. 835/2012

od 18. rujna 2012.

o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) u pogledu Priloga XVII. (kadmij)

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2006. o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) i osnivanju Europske agencije za kemikalije te o izmjeni Direktive 1999/45/EZ i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 793/93 i Uredbe Komisije (EZ) br. 1488/94 kao i Direktive Vijeća 76/769/EEZ i direktiva Komisije 91/155/EEZ, 93/67/EEZ, 93/105/EZ i 2000/21/EZ (1), a posebno njezin članak 131.,

budući da:

(1)

Uredbom Komisije (EU) br. 494/2011 od 20. svibnja 2011. o izmjeni Priloga XVII. (kadmij) Uredbi (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) (2) izmijenjen je opseg ograničenja za kadmij i spojeve kadmija, s tim da su za kadmij i kadmijev oksid uvedene odredbe primjenjive na štapiće za lemljenje i nakit u skladu s ocjenom rizika i strategijama za smanjenje rizika (3).

(2)

Uredbom (EU) br. 494/2011 postojeće ograničenje uporabe kadmija i spojeva kadmija u sintetičkim organskim polimerima (plastični materijal) dodatno je prošireno na sve plastične materijale, ali je istodobno predviđeno izuzeće za uporabu oporabljenog PVC-a koji sadrži kadmij u proizvodnji određenih građevinskih proizvoda. To je odstupanje odobreno uzimajući u obzir rasprave na ad hoc sastanku stručnjaka o upravljanju rizikom prema Uredbi (EZ) br. 1907/2006 i rezultate studije „Društveno-ekonomski utjecaj potencijalnog ažuriranja ograničenja stavljanja na tržište i uporabe kadmija u nakitu, legurama za lemljenje i PVC-u”, objavljene u siječnju 2010 (4). Svi elementi ograničenja bili su predmet savjetovanja s nadležnim tijelima država članica odgovornima za provedbu Uredbe (EZ) br. 1907/2006 i s dionicima.

(3)

Nakon donošenja Uredbe (EU) br. 494/2011 Komisija je informirana o uporabama kadmijevih pigmenata u određenim vrstama plastičnih materijala, koje su prvo bile ograničene Uredbom (EU) br. 494/2011, a za koje se čini da nema odgovarajuće alternative za uporabu kadmijevih spojeva i za koje je sada zbog izvanrednih okolnosti ograničenog savjetovanja primjereno provesti dodatnu procjenu.

(4)

Rezolucijom Vijeća od 25. siječnja 1988. zahtijeva se opća strategija za suzbijanje onečišćenja okoliša kadmijem, uključujući posebne mjere za ograničenje uporabe kadmija i poticanje daljnjeg razvoja alternativa za uporabu kadmija u pigmentima, stabilizatorima i za lemljenje te traži ograničenje uporaba kadmija na slučajeve u kojima odgovarajuće alternative ne postoje.

(5)

Komisija će zatražiti od Europske agencije za kemikalije, u skladu s člankom 69. Uredbe REACH, da u skladu sa zahtjevima iz Priloga XV. izradi dosje o uporabi kadmija i kadmijevih spojeva u tim vrstama plastičnog materijala koje su prvo bile ograničene Uredbom (EU) br. 494/2011, u potpunosti uzimajući u obzir Rezoluciju Vijeća od 25. siječnja 1988.

(6)

Dok se postupak ograničavanja ne završi, prije donošenja Uredbe (EU) br. 494/2011 ograničenje uporabe kadmija i njegovih spojeva trebalo bi se odnositi samo na vrste plastičnog materijala navedenog u unosu 23. Priloga XVII.

(7)

Radi pravne sigurnosti ova bi se Uredba trebala primjenjivati od 10. prosinca 2011.

(8)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Odbora osnovanog na temelju članka 133. Uredbe (EZ) br. 1907/2006,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilog XVII. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 mijenja se u skladu s Prilogom ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 10. prosinca 2011.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 18. rujna 2012.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 396, 30.12.2006., str. 1.

(2)  SL L 134, 21.5.2011., str. 2.

(3)  SL C 149, 14.6.2008., str. 6.

(4)  http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/chemicals/files/markrestr/study- cadmium_en.pdf


PRILOG

U Prilogu XVII. Uredbi (EZ) br. 1907/2006, tablica u kojoj je naveden naziv tvari, skupine tvari i smjesa te uvjeti ograničenja mijenja se kako slijedi:

1.

U drugom stupcu unosa 23., prvi i drugi podstavak stavka 1. zamjenjuju se sljedećim:

 

„1.

Ne smiju se koristiti u smjesama i proizvodima proizvedenima iz sljedećih sintetičkih organskih polimera (dalje u tekstu plastični materijal):

polimeri ili kopolimeri vinil-klorida (PVC) [3904 10] [3904 21]

poliuretan (PUR) [3909 50]

polietilen niske gustoće (LDPE), uz izuzetak polietilena niske gustoće koji se koristi za proizvodnju pigmentne disperzije (masterbatch) [3901 10]

celulozni acetat (CA) [3912 11]

celulozni acetat-butirat (CAB) [3912 11]

epoksidne smole [3907 30]

melaminformaldehidne (MF) smole [3909 20]

ureaformaldehidne (UF) smole [3909 10]

nezasićeni poliesteri (UP) [3907 91]

polietilen-tetraftalat (PET) [3907 60]

polibutilen-tetraftalat (PBT)

prozirni/općenamjenski polistiren [3903 11]

akrilonitril-metilmetakrilat (AMMA)

umreženi polietilen (VPE)

žilavi polistiren

polipropilen (PP) [3902 10]

Smjese i proizvodi proizvedeni iz plastičnog materijala kako je gore naveden ne smiju se stavljati na tržište ako je koncentracija kadmija (izražena kao metalni Cd) jednaka ili veća od 0,01 % masenog udjela plastičnog materijala.”

2.

U drugom stupcu unosa 23., u stavku 1. dodaje se sljedeći podstavak:

 

„Do 19. studenoga 2012., u skladu s člankom 69. Komisija će zatražiti od Europske agencije za kemikalije da u skladu sa zahtjevima iz Priloga XV. izradi dosje radi procjene treba li ograničiti uporabu kadmija i kadmijevih spojeva u plastičnom materijalu koji nije naveden u podstavku 1.”


Top