Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0815

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 815/2012 od 13. rujna 2012. o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EU) br. 904/2010 u vezi posebnih programa za porezne obveznike koji nemaju poslovni nastan, a isporučuju telekomunikacijske usluge, usluge radijskog i televizijskog emitiranja ili elektroničke usluge osobama koje nisu porezni obveznici

OJ L 249, 14.9.2012, p. 3–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 09 Volume 001 P. 417 - 424

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/815/oj

09/Sv. 001

HR

Službeni list Europske unije

417


32012R0815


L 249/3

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

13.09.2012.


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 815/2012

od 13. rujna 2012.

o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EU) br. 904/2010 u vezi posebnih programa za porezne obveznike koji nemaju poslovni nastan, a isporučuju telekomunikacijske usluge, usluge radijskog i televizijskog emitiranja ili elektroničke usluge osobama koje nisu porezni obveznici

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća (EU) br. 904/2010 od 7. listopada 2010. o administrativnoj suradnji i suzbijanju prijevare u području poreza na dodanu vrijednost (1), a posebno njezin članak 44. stavak 1., članak 44. stavak 2. drugi podstavak, članak 45. stavke 1. i 2. te članak 51. stavak 1.,

budući da:

(1)

Uredbom (EU) br. 904/2010 su utvrđena pravila administrativne suradnje i suzbijanja prijevare u području poreza na dodanu vrijednost (PDV). Članci 44. i 45. Uredbe (EU) br. 904/2010 izričito se odnose na razmjenu informacija u vezi s posebnim programima za telekomunikacijske usluge, usluge radijskog i televizijskog emitiranja ili elektroničke usluge iz glave XII. poglavlja 6. Direktive Vijeća 2006/112/EZ od 28. studenoga 2006. o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost (2). Ti posebni programi odnose se na porezne obveznike koji imaju poslovni nastan izvan države članice potrošnje, a prijavu PDV-a koji trebaju platiti za odgovarajuće prodaje izvršene u državi članici potrošnje podnose putem elektroničkog sučelja u državi članici (jedinstveno mjesto usluge).

(2)

Države članice imaju obvezu prikupljati i međusobno razmjenjivati određene informacije u vezi s transakcijama koje se provode prema tim programima. To se posebno odnosi na razmjenu identifikacijskih podataka te prikupljanje i razmjenu podataka o prijavama PDV-a, uključujući i ispravke tih prijava PDV-a, među državama članicama.

(3)

Radi osiguravanja jedinstvenog načina razmjene informacija potrebno je utvrditi tehničke pojedinosti takve razmjene, uključujući i zajedničku elektroničku poruku. To bi također omogućilo i jedinstven razvoj tehničkih i funkcionalnih specifikacija, budući da bi bile utemeljene na reguliranom okviru.

(4)

Određene informacije u vezi s promjenama identifikacijskih podataka, kao što je isključenje iz primjene posebnih programa, dobrovoljni prestanak primjene ili promjena države članice identifikacije, također se razmjenjuju bez odlaganja i na jedinstven način kako bi se državama članicama omogućila kontrola primjene posebnih programa i suzbijanje prijevare. S tim je ciljem potrebno donijeti zajedničke aranžmane za elektroničku razmjenu takvih informacija.

(5)

Kako bi se administrativno opterećenje svelo na najmanju moguću razinu, potrebno je uspostaviti određene zahtjeve u vezi s elektroničkim sučeljem koje će poreznim obveznicima olakšati podnošenje identifikacijskih podataka i prijava PDV-a. Države članice ne bi trebalo sprečavati u pružanju dodatnih funkcionalnosti s ciljem daljnjeg smanjenja administrativnog opterećenja.

(6)

Radi osiguravanja učinkovitog prijenosa i obrade podataka u vezi registracije u program, kao i u vezi prijava PDV-a podnesenih u okviru tog programa, države članice trebaju svoja elektronička sučelja razviti na jedinstven način. Stoga je potrebno utvrditi zajedničku elektroničku poruku za prijenos tih podataka.

(7)

Potrebno je pojasniti koje je informacije potrebno podnijeti u slučajevima kada se tijekom određenog razdoblja u jednoj ili svim državama članicama ne izvrši nijedna prodaja u okviru posebnih programa.

(8)

Kako bi se državama članicama i poreznim obveznicima omogućilo da se u svakoj naknadnoj komunikaciji, kao i prilikom plaćanja PDV-a, nedvojbeno pozovu na određenu prijavu PDV-a, države članice identifikacije svakoj prijavi PDV-a trebaju dodijeliti jedinstveni poziv na broj.

(9)

Ova bi se Uredba trebala primjenjivati od dana početka primjene članaka 44. i 45. Uredbe (EU) br. 904/2010.

(10)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za administrativnu suradnju,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Definicije

Za potrebe ove Uredbe primjenjuju se sljedeće definicije:

(1)

„program ne-Unije” znači poseban program za telekomunikacijske usluge, usluge radijskog i televizijskog emitiranja ili elektroničke usluge koje isporučuju porezni obveznici koji nemaju poslovni nastan unutar Zajednice u skladu s glavom XII. poglavljem 6. odjeljkom 2. Direktive 2006/112/EZ;

(2)

„program Unije” znači poseban program za telekomunikacijske usluge, usluge radijskog i televizijskog emitiranja ili elektroničke usluge koje isporučuju porezni obveznici koji imaju poslovni nastan unutar Zajednice, ali nemaju poslovni nastan unutar države članice potrošnje u skladu s glavom XII. poglavljem 6. odjeljkom 3. Direktive 2006/112/EZ;

(3)

„posebni programi” znači programi ne-Unije i programi Unije.

Članak 2.

Funkcije elektroničkog sučelja

Elektroničko sučelje u državi članici identifikacije putem kojega se porezni obveznik registrira za primjenu jednog od posebnih programa te putem kojega državi članici identifikacije podnosi prijave poreza na dodanu vrijednost (PDV-a) u okviru tog programa mora imati sljedeće funkcije:

(a)

mora pružati mogućnost pohranjivanja identifikacijskih podataka u skladu s člankom 361. Direktive 2006/112/EZ ili prijave PDV-a u skladu člancima 365. i 369.g Direktive 2006/112/EZ prije njihovog podnošenja;

(b)

mora omogućiti poreznom obvezniku podnošenje relevantnih informacija u vezi s prijavama PDV-a prijenosom elektroničkih datoteka u skladu s uvjetima koje propisuje država članica identifikacije.

Članak 3.

Prijenos identifikacijskih podataka

1.   Država članica identifikacije putem CCN/CSI mreže ostalim državama članicama prenosi sljedeće:

(a)

podatke za identifikaciju poreznog obveznika koji primjenjuje program ne-Unije;

(b)

slične podatke za identifikaciju poreznog obveznika koji primjenjuje program Unije;

(c)

dodijeljeni identifikacijski broj.

Zajednička elektronička poruka navedena u Prilogu I. koristi se za prijenos podataka iz prvog podstavka. Stupac B zajedničke elektroničke poruke iz Priloga I. koristi se za program ne-Unije, a stupac C te zajedničke elektroničke poruke za program Unije.

2.   Država članica identifikacije bez odlaganja putem CCN/CSI mreže, zajedničkom elektroničkom porukom iz Priloga II. ovoj Uredbi, obavješćuje ostale države članice kada porezni obveznik:

(a)

bude isključen iz sustava primjene jednog od posebnih programa;

(b)

dobrovoljno prestane s primjenom jednog od posebnih programa;

(c)

promijeni državu članicu identifikacije u okviru programa Unije.

Članak 4.

Podnošenje prijava PDV-a poreznog obveznika

1.   Porezni obveznik državi članici identifikacije podnosi prijave PDV-a s podacima u skladu s člancima 365. i 369.g Direktive 2006/112/EZ primjenom zajedničke elektroničke poruke navedene u Prilogu III. ovoj Uredbi. Stupac B zajedničke elektroničke poruke navedene u Prilogu III. koristi se za program ne-Unije, a stupac C te zajedničke elektroničke poruke za program Unije.

2.   Kada porezni obveznik tijekom poreznog razdoblja ne isporuči nikakve usluge nijednoj državi članici u okviru posebnih programa, popunjava se prijava nultog PDV-a. Za potrebe takve prijave za program Unije se popunjavaju samo polja 1, 2 i 21 zajedničke elektroničke poruke iz Priloga III., a za program ne-Unije polja 1, 2 i 11.

3.   Porezni obveznik dužan je unijeti isporuke koje se odnose na državu članicu potrošnje ili isporuke iz države članice njegovog poslovnog nastana samo ako su tijekom poreznog razdoblja izvršene isporuke u državu članicu potrošnje ili isporuke iz države članice njegovog poslovnog nastana u okviru posebnih programa.

Članak 5.

Prijenos podataka obuhvaćenih prijavom PDV-a

Podatke obuhvaćene prijavom PDV-a iz članka 4. stavka 1. država članica identifikacije putem CCN/CSI mreže, korištenjem zajedničke elektroničke poruke navedene u Prilogu III. ovoj Uredbi, šalje svim državama članicama potrošnje i državama članicama poslovnih nastana koje su navedene u prijavi PDV-a.

Za potrebe prvog stavka država članica identifikacije državi članici potrošnje i poslovnog nastana u koju ili iz koje je isporuka izvršena šalje opće podatke iz dijela 1. zajedničke elektroničke poruke navedene u Prilogu III., zajedno s podacima iz dijela 2. te zajedničke elektroničke poruke koji se odnose na tu pojedinu državu članicu potrošnje ili poslovnog nastana.

Država članica identifikacije podatke iz prijave PDV-a prenosi samo onim državama članicama koje su navedene u toj prijavi PDV-a.

Članak 6.

Jedinstveni poziv na broj

Podaci koji se prenose u skladu s člankom 5. moraju sadržavati poziv na broj koji dodjeljuje država članica identifikacije, a jedinstven je za pojedinu prijavu PDV-a.

Članak 7.

Ispravci prijava PDV-a

Država članica identifikacije poreznom obvezniku omogućava ispravak svake prijave PDV-a putem elektroničkog sučelja iz članka 2. Država članica identifikacije podatke o ispravcima prenosi zainteresiranoj državi članici (ili državama članicama) potrošnje i poslovnog nastana u skladu s člankom 5. te navedenim podacima dodjeljuje vremenski žig.

Članak 8.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 1. siječnja 2015.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 13. rujna 2012.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 268, 12.10.2010., str. 1.

(2)  SL L 347, 11.12.2006., str. 1.


PRILOG I.

Identifikacijski podaci

Stupac A

Stupac B

Stupac C

Broj polja

Program ne-Unije

Program Unije

1

individualni identifikacijski broj za PDV koji dodjeljuje država članica identifikacije u skladu s člankom 362. Direktive 2006/112/EZ (1)

individualni identifikacijski broj za PDV koji dodjeljuje država članica identifikacije u skladu s člankom 369.d Direktive 2006/112/EZ, uključujući i kod države

2

nacionalni porezni broj, ako postoji

 

3

naziv trgovačkog društva

naziv trgovačkog društva

4

tvrtka ili tvrtke društva, ako se razlikuju od naziva društva

tvrtka ili tvrtke društva, ako se razlikuju od naziva društva

5

puna poštanska adresa (2)

puna poštanska adresa (3)

6

država u kojoj porezni obveznik ima sjedište poslovne djelatnosti

država u kojoj porezni obveznik ima sjedište poslovne djelatnosti, ako nije u Uniji

7

adresa elektroničke pošte poreznog obveznika

adresa elektroničke pošte poreznog obveznika

8

internetske stranice poreznog obveznika, ako postoje

internetske stranice poreznog obveznika, ako postoje

9

osoba za kontakt

osoba za kontakt

10

telefonski broj

telefonski broj

11

broj IBAN ili OBAN

broj IBAN

12

broj BIC

broj BIC

13.1

 

individualni identifikacijski broj(evi) za PDV ili, ako nisu dostupni, porezni registracijski broj(evi) koje dodjeljuju druge države članice u kojima porezni obveznik ima stalne poslovne jedinice (4) izuzev onih u državi članice identifikacije

14.1

 

pune poštanske adrese i tvrtke stalnih poslovnih jedinica (5) izuzev onih u državi članici identifikacije

15.1

 

identifikacijski brojevi za PDV koje države članice dodjeljuju poreznim obveznicima koji nemaju poslovni nastan (6)

16

elektronička izjava da porezni obveznik nije registriran za potrebe PDV-a unutar Unije

 

17

datum početka primjene programa (7)

datum početka primjene programa (8)

18

datum zahtjeva za registraciju u okviru programa od strane poreznog obveznika

datum zahtjeva za registraciju u okviru programa od strane poreznog obveznika

19

datum odluke države članice identifikacije o registraciji

datum odluke države članice identifikacije o registraciji

20

 

naznaka o pripadnosti poreznog obveznika skupini obveznika PDV-a (9)

21

individualni identifikacijski broj(evi) za PDV koje dodjeljuje država članica identifikacije u skladu s člankom 362. ili 369.d Direktive 2006/112/EZ ako se prethodno primjenjivala bilo koji od programa

individualni identifikacijski broj(evi) za PDV koje dodjeljuje država članica identifikacije u skladu s člankom 362. ili 369.d Direktive 2006/112/EZ ako se prethodno primjenjivala bilo koji od programa


(1)  Zadani format: EUxxxyyyyyz, pri čemu xxx predstavlja troznamenkastu ISO oznaku države članice identifikacije, yyyyy predstavlja peteroznamenkasti broj koji dodjeljuje država članica identifikacije, a z predstavlja kontrolnu brojku.

(2)  Potrebno navesti poštanski broj, ako postoji.

(3)  Potrebno navesti poštanski broj, ako postoji.

(4)  U slučaju postojanja više od jedne stalne poslovne jedinice, koristiti polja 13.1. 13.2 itd.

(5)  U slučaju postojanja više od jedne stalne poslovne jedinice, koristiti polja 14.1. 14.2 itd.

(6)  U slučaju postojanja više od jednog identifikacijskog broja za PDV koje države članice dodjeljuju poreznim obveznicima koji nemaju poslovni nastan, koristiti polja 15.1. 15.2 itd.

(7)  Navedeni datum može u određenim ograničenim slučajevima biti raniji od datuma registracije u okviru programa.

(8)  Navedeni datum može u određenim ograničenim slučajevima biti raniji od datuma registracije u okviru programa.

(9)  U ovom polju potrebno samo naznačiti da ili ne.


PRILOG II.

Podaci o statusu poreznog obveznika u registru države članice identifikacije

individualni identifikacijski broj za PDV koji dodjeljuje država članica identifikacije, uključujući i kod države

Datum stupanja promjene na snagu

Razlog promjene statusa poreznog obveznika u registru korištenjem slijedećih šifri:

(1)

porezni obveznik je obavijestio državu članicu identifikacije da više ne isporučuje telekomunikacijske usluge, usluge radijskog i televizijskog emitiranja ili elektroničke usluge;

(2)

država članica identifikacije smatra da je porezni obveznik prestao obavljati oporezive djelatnosti obuhvaćene posebnim programom;

(3)

porezni obveznik više ne ispunjava potrebne uvjete za primjenu posebnog programa;

(4)

porezni obveznik neprekidno krši pravila posebnog programa;

(5)

porezni obveznik je dobrovoljno zatražio prestanak primjene programa;

(6)

porezni obveznik je zatražio identifikaciju u novoj državi članici identifikacije.


PRILOG III.

Prijave PDV-a

Dio 1.:   Opće informacije

Stupac A

Stupac B

Stupac C

Broj polja

Program ne-Unije

Program Unije

Jedinstveni poziv na broj  (1)

1

individualni identifikacijski broj za PDV koji dodjeljuje država članica identifikacije u skladu s člankom 362. Direktive 2006/112/EZ

individualni identifikacijski broj za PDV koji dodjeljuje država članica identifikacije u skladu s člankom 369.d Direktive 2006/112/EZ, uključujući i kod države

2

razdoblje prijave PDV-a (2)

razdoblje prijave PDV-a (3)

2a

datum početka i datum završetka razdoblja (4)

datum početka i datum završetka razdoblja (5)

3

valuta

valuta

Dio 2.:   za svaku državu članicu potrošnje u kojoj postoji obveza plaćanja PDV-a  (6)

2(a)   Usluge isporučene iz sjedišta poslovne djelatnosti ili stalnog poslovnog nastana u državi članici identifikacije

4.1

kod države članice potrošnje

kod države članice potrošnje

5.1

standardna stopa PDV-a u državi članici potrošnje

standardna stopa PDV-a u državi članici potrošnje

6.1

snižena stopa PDV-a u državi članici potrošnje

snižena stopa PDV-a u državi članici potrošnje

7.1

porezna osnovica po standardnoj stopi

porezna osnovica po standardnoj stopi

8.1

iznos PDV-a po standardnoj stopi

iznos PDV-a po standardnoj stopi

9.1

porezna osnovica po sniženoj stopi

porezna osnovica po sniženoj stopi

10.1

iznos PDV-a po sniženoj stopi

iznos PDV-a po sniženoj stopi

11.1

ukupni iznos PDV-a za plaćanje

ukupni iznos PDV-a za plaćanje za usluge isporučene iz sjedišta poslovne djelatnosti ili stalne poslovne jedinice u državi članici identifikacije

2(b)   Usluge isporučene iz sjedišta poslovne djelatnosti ili stalne poslovne jedinice izvan države članice identifikacije  (7)

12.1

 

kod države članice potrošnje

13.1

 

standardna stopa PDV-a u državi članici potrošnje

14.1

 

snižena stopa PDV-a u državi članici potrošnje

15.1

 

individualni identifikacijski broj za PDV ili, ako nije dostupan, porezni registracijski broj koji dodjeljuje država članica stalne poslovne jedinice, uključujući i kod države

16.1

 

porezna osnovica po standardnoj stopi

17.1

 

iznos PDV-a po standardnoj stopi

18.1

 

porezna osnovica po sniženoj stopi

19.1

 

iznos PDV-a po sniženoj stopi

20.1

 

ukupni iznos PDV-a za plaćanje za usluge isporučene iz stalne poslovne jedinice izvan države članice identifikacije

2(c)   Ukupan zbroj za sjedište poslovne djelatnosti ili stalnu poslovnu jedinicu u državi članici identifikacije i sve stalne poslovne jedinice u svim drugim državama članicama

21.1

 

Ukupni iznos PDV-a za plaćanje za sve poslovne nastane (polje 11.1 + polje 11.2 … + polje 20.1 + polje 20.2 …)


(1)  Jedinstveni poziv na broj koji dodjeljuje država članica identifikacije sadrži kod države članice identifikacije/PDV broj/razdoblje (tromjesečje) – npr. GB/xxxxxxxxx/T1.gg + dodatak vremenskog žiga za svaku verziju. Država članica identifikacije broj dodjeljuje prije prijenosa prijave drugim uključenim državama članicama.

(2)  Odnosi se na kalendarska tromjesečja: T1.gggg – T2.gggg – T3.gggg –T4.gggg.

(3)  Odnosi se na kalendarska tromjesečja: T1.gggg – T2.gggg – T3.gggg –T4.gggg.

(4)  Popunjava se samo u slučajevima kada porezni obveznik podnosi više od jedne prijave PDV-a za isto tromjesečje. Odnosi se na kalendarske dane: dd.mm.gggg – dd.mm.gggg.

(5)  Popunjava se samo u slučajevima kada porezni obveznik podnosi više od jedne prijave PDV-a za isto tromjesečje. Odnosi se na kalendarske dane: dd.mm.gggg – dd.mm.gggg.

(6)  Kada postoji više od jedne države članice potrošnje (ili kada je u jednoj državi članici potrošnje tijekom tromjesečja došlo do promjene stope PDV-a), koristiti polja 4.2, 5.2, 6.2 itd.

(7)  Kada postoji više od jednog poslovnog nastana, koristiti polja 12.1.2, 13.1.2, 14.1.2 itd.


Top