EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0791

Uredba Komisije (EU) br. 791/2012 od 23. kolovoza 2012. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 865/2006 o utvrđivanju detaljnih pravila o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 338/97 u pogledu određenih odredbi o trgovini vrstama divlje faune i flore

OJ L 242, 7.9.2012, p. 1–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 020 P. 264 - 275

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/791/oj

15/Sv. 20

HR

Službeni list Europske unije

264


32012R0791


L 242/1

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


UREDBA KOMISIJE (EU) br. 791/2012

od 23. kolovoza 2012.

o izmjeni Uredbe (EZ) br. 865/2006 o utvrđivanju detaljnih pravila o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 338/97 u pogledu određenih odredbi o trgovini vrstama divlje faune i flore

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 338/97 od 9. prosinca 1996. o zaštiti vrsta divlje faune i flore uređenjem trgovine njima (1), a posebno njezin članak 19. stavke 2., 3. i 4.,

budući da:

(1)

Radi provedbe određenih rezolucija usvojenih na 15. zasjedanju Konferencije stranaka Konvencije o međunarodnoj trgovini ugroženim vrstama divlje faune i flore (CITES), dalje u tekstu „Konvencija”, treba izmijeniti određene odredbe i dodati daljnje odredbe Uredbi komisije (EZ) br. 865/2006 od 4. svibnja 2006. o utvrđivanju detaljnih pravila o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 338/97 o zaštiti vrsta divlje faune i flore uređenjem trgovine njima (2).

(2)

Iskustva stečena u provedbi Uredbe (EZ) br. 865/2006 su pokazala da je neke odredbe Uredbe potrebno izmijeniti kao bi se osigurala njezina usklađena i učinkovita provedba u Uniji.

(3)

Zato je potrebno izmijeniti odredbe u vezi s uvjetima koji se odnose na identifikaciju i označivanje primjeraka, naknadno izdavanje određenih dokumenata, uvjeta pod kojima se izdaju potvrde o osobnom vlasništvu, režim koji se primjenjuje na osobno vlasništvo ili vlasništvo gospodarstva u okviru Unije kao i njihov ponovni izvoz, uvjete pod kojima primjerci iz Priloga A mogu podlijegati gospodarskim djelatnostima u Uniji, te uvjete koji se odnose na unaprijed izdane potvrde.

(4)

Članke 2. i 3. kao i priloge I. do VI. Uredbi (EZ) br. 865/2006 treba izbrisati iz predmetne Uredbe jer će postati sastavni dio nove Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 792/2012 (3), donesene na temelju članka 19. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 338/97 nastavno na stupanje na snagu Odredbe (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. o utvrđivanju pravila i općih načela o mehanizmima država članica za kontrolu izvršavanja provedbenih ovlasti Komisije (4).

(5)

Na 15. zasjedanju Konferencije stranaka Konvencije ažurirane su standardne reference za nomenklaturu, koje će se koristiti za označivanje znanstvenog nazivlja vrsta u dozvolama i potvrdama. Navedene promjene se trebaju odražavati u Prilogu VIII. Uredbi (EZ) br. 865/2006.

(6)

Uredbu (EZ) br. 865/2006 treba stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(7)

Mjere predviđene ovom Uredbom su u skladu s mišljenjem Odbora za trgovinu vrstama divlje faune i flore,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Uredba (EZ) br. 865/2006 mijenja se kako slijedi:

1.

U preambuli, rečenica koja se odnosi na pravnu osnovu Uredbe (EZ) br. 865/2006 zamjenjuje se sljedećim:

„Uzimajući u obzir Uredbu vijeća (EZ) br. 338/97 od 9. prosinca 1996. o zaštiti vrsta divlje faune i flore uređenjem trgovine njima (*) posebno njezin članak 19. stavke 2., 3., i 4.,

2.

U članku 1. umeću se sljedeće točke 4.a i 4.b:

„4.a

‚kultivirani roditeljski fond’ znači grupa biljaka koje se koriste za reprodukciju uzgojena u kontroliranim uvjetima, a zadovoljava zahtjevima nadležnog upravljačkog tijela koje se savjetuje s nadležnim znanstvenim tijelom dotične države članice:

i.

na temelju odredbi Konvencije CITES i relevantnih nacionalnih zakona, te na način koji ne šteti preživljavanju vrsta u divljini; i

ii.

održavana u dostatnim količinama za razmnožavanje kako bi se smanjila ili uklonila potreba za njezinim povećanjem uz pomoć biljaka iz divljine, a ako do takvog povećanja dođe ono treba biti iznimka i ograničeno na količinu potrebnu za održavanje snage i produktivnosti kultiviranog roditeljskog fonda.

4.b

‚lovački trofej’ znači cijela životinja, lako prepoznatljiv dio ili derivat životinje, naveden na bilo kakvoj pratećoj dozvoli ili potvrdi Konvencije CITES, a zadovoljava sljedeće uvjete:

i.

sirov je, prerađen ili proizveden;

ii.

zakonito ga je dobio lovac, loveći za svoju osobnu uporabu;

iii.

uvezen je, izvezen ili ponovno izvezen od strane ili u ime lovca, kao dio prijenosa iz države porijekla, do države lovčevog uobičajenog boravišta;”.

3.

Članak 4. mijenja se kako slijedi:

(a)

u stavku 1. prva rečenica se zamjenjuje sljedećim:

„1.   Obrasci iz članka 2. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 792/2012 (**) popunjavanju se tipkanim tekstom.

(b)

stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.   Na obrascima 1 do 4 Priloga I. iz Provedbene uredbe (EU) br. 792/2012, obrascima 1 i 2 Priloga II. iz Provedbene uredbe (EU) br. 792/2012, obrascima 1 i 2 Priloga III. iz Provedbene uredbe (EU) br. 792/2012, obrascima 1 i 2 Priloga V. iz Provedbene uredbe (EU) br. 792/2012, deklaracijama iz članka 2. stavka 4. Provedbene uredbe (EU) br. 792/2012 i oznake iz članka 2. stavka 6. Provedbene uredbe (EU) br. 792/2012 ne smije biti brisanja niti izmjena, osim ako ih pečatom i potpisom ne ovjeri upravljačko tijelo izdavatelj. Za obavijesti o uvozu iz članka 2. stavka 2. Provedbene uredbe (EU) br. 792/2012 i deklaracije iz članka 2. Stavka 4. Provedbene uredbe (EU) br. 792/2012, brisanje i izmjene također mora pečatom i potpisom ovjeriti uvozna carinarnica.”

4.

U članku 5.a, prvi podstavak zamjenjuje se sljedećim:

„U slučaju primjeraka biljaka koje ne ispunjavaju uvjete za odstupanje od odredaba Konvencije ili Uredbe (EZ) br. 338/97 u skladu s ‚Napomenama za tumačenje priloga A, B, C i D’ iz njezinog Priloga, prema kojima su one legalno izvezene i uvezene, država koju treba navesti u polju 15 obrazaca u prilozima I. i III. iz Provedbene uredbe (EU) br. 792/2012, polju 4 obrazaca u Prilogu II. iz Provedbene uredbe (EU) br. 792/2012 i polju 10 obrazaca u Prilogu V. iz Provedbene uredbe (EU) br. 792/2012 smije biti država u kojoj primjerci ne ispunjavaju uvjete za odstupanje.”

5.

Članak 6. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 6.

Prilozi obrascima

1.   Ako neki prilog dodan bilo kojem obrascu iz članka 2. Provedbene uredbe (EU) br. 792/2012 čini njegov sastavni dio, potrebno je tu činjenicu i broj stranica jasno navesti na predmetnoj dozvoli ili potvrdi, a svaka stranica priloga mora sadržavati sljedeće:

(a)

broj dozvole ili potvrde i datum izdavanja;

(b)

potpis i pečat ili žig upravljačkog tijela koje je izdalo dozvolu ili potvrdu.

2.   Kada se obrasci iz članka 2. stavka 1. Provedbene uredbe (EU) br. 792/2012 koriste za više od jedne vrste u pošiljci, dodaje mu se prilog u kojemu se uz podatke koji se zahtijevaju u stavku 1. ovog članka za svaku vrstu ponavljaju polja 8. do 22. predmetnog obrasca kao i prostori u njegovom polju 27. za „količinu/neto težinu koja je stvarno uvezena ili ponovno izvezena” i prema potrebi „broj životinja koje su stigle mrtve”.

3.   Kada se obrasci iz članka 2. stavka 3. Provedbene uredbe (EU) br. 792/2012 koriste za više od jedne vrste, dodaje mu se prilog u kojem se, uz podatke koje se zahtijevaju prema stavku 1. ovog članka, za svaku vrstu ponavljaju polja 8. do 18. predmetnog obrasca.

4.   Kada se obrasci iz članka 2. stavka 5. Provedbene uredbe (EU) br. 792/2012 koriste za više od jedne vrste, dodaje mu se prilog u kojem se, uz podatke koje se zahtijevaju u stavku 1. ovog članka, za svaku vrstu ponavljaju polja 4 do 18 predmetnog obrasca.”

6.

U članku 7. dodaje se sljedeći stavak 5:

„5.   Izvozne dozvole ili potvrde o ponovnom izvozu će u polju predviđenom za ovjeru izvoza u dokumentu sadržavati količinu, potpis i pečat službene osobe iz države izvoza ili ponovnog izvoza. Ako u vrijeme izvoza dokument o izvozu nije ovjeren, upravljačko tijelo države uvoza se treba povezati s upravljačkim tijelom države izvoza i razmotriti eventualne olakotne okolnosti ili dokumente, kako bi se utvrdila prihvatljivost dokumenta.”

7.

U članku 8. stavku 1. prvi podstavak zamjenjuje se sljedećim:

„1.   Dokumenti se izdaju i koriste u skladu s odredbama i prema uvjetima utvrđenima ovom Uredbom i Uredbom (EZ) br. 338/97, a posebno člankom 11. stavcima 1. do 4. potonje Uredbe. Dozvole i potvrde se mogu izdavati u papirnatom ili elektronskom obliku.”

8.

U članku 11. stavku 3. prvi podstavak zamjenjuje se sljedećim:

„3.   Potvrde izdane u skladu s člancima 48. i 63. su potvrde za samo određene transakcije osim ako primjerci na koje se one odnose nisu označeni jedinstvenim i trajnim oznakama, ili ako u slučaju mrtvih primjeraka koji se ne mogu označiti, nisu označeni na neke druge načine.”

9.

U članku 15. stavak 3.a zamjenjuje se sljedećim:

„3.a   Za žive životinje u osobnom vlasništvu, koje su pribavljene zakonski i drže se za osobne nekomercijalne svrhe, za koje je izdana uvozna dozvola u skladu s drugim podstavkom stavka 2., zabranjene su trgovačke djelatnosti kako je utvrđeno u članku 8. stavku 1. Uredbe (EZ) br. 338/97, na dvije godine od dana izdavanja dozvole, i u tom razdoblju nije dozvoljeno nikakvo izuzeće za primjerke vrsta iz Priloga A, kako je predviđeno člankom 8. stavkom 3. te Uredbe.

U pogledu uvoznih dozvola izdanih na temelju drugog podstavka stavka 2. za navedene žive životinje u osobnom vlasništvu i za primjerke vrsta iz Priloga A Uredbi (EZ) br. 338/97, iz njezinog članka 4. stavka 5. točke (b), u polje 23. uključuje se odredba ‚odstupajući od članka 8. stavka 3. ili 5. Uredbe (EZ) br. 338/97, trgovačke djelatnosti kako je utvrđeno u članku 8. stavku 1. te Uredbe, zabranjuju se na dvije godine od datuma izdavanja dozvole’.”

10.

U članku 30. stavak 4. zamjenjuje se sljedećim:

„4.   Kada se radi o primjercima koji nisu žive životinje, upravljačko tijelo, uz potvrdu o putujućoj izložbi, prilaže deklaraciju na kojoj su za svaki primjerak navedeni svi podaci koji se traže u poljima 8. do 18. na uzorku obrasca iz Priloga III. iz Provedbene uredbe (EU) br. 792/2012.”

11.

U članku 37. stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.   Države članice mogu izdati potvrde o osobnom vlasništvu zakonskom vlasniku zakonito nabavljenih živih životinja, koje se drže za osobne nekomercijalne svrhe.”

12.

U članku 45. stavku 1. drugi podstavak zamjenjuje se sljedećim:

„Upravljačka tijela koja zaprimaju takve dokumente trebaju one dokumente koje je izdala druga država članica bez odgode proslijediti relevantnim upravljačkim tijelima, zajedno sa svim popratnim dokumentima koji su izdani u skladu s Konvencijom. U svrhu izvješćivanja, izvorne obavijesti o uvozu treba također proslijediti upravljačkim tijelima zemlje uvoza, ako ta država nije ista kao država u kojoj je primjerak unesen u Uniju.”

13.

U članku 52. stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.   Oznake iz članka 2. stavka 6. Provedbene uredbe (EU) br. 792/2012 treba koristiti samo za kretanje između pravilno registriranih znanstvenika i znanstvenih ustanova u okviru nekomercijalnih posudbi, donacija i razmjene herbarskih primjeraka, osušenih ili uklopljenih muzejskih primjeraka i živog biljnog materijala za znanstveno proučavanje.”

14.

Članak 56. mijenja se kako slijedi:

(a)

u stavku 1. točka (b) zamjenjuje se sljedećim:

„(b)

kultivirani roditeljski fond se utvrđuje i održava u skladu s definicijom navedenom u članku 1. stavku 4.a;”;

(b)

točka (c) se briše;

(c)

točka (d) zamjenjuje se sljedećim:

„(d)

kada je riječ o cijepljenim biljkama, i ukorijenjena podloga i cijepika su umjetno razmnožene u skladu s točkama (a) i (b).”;

(d)

stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.   Smatra se da su drvo i drugi dijelovi ili derivati drveća uzgojeni na jednovrsnim plantažama umjetno razmnoženi u skladu sa stavkom 1.”

15.

U članku 58. dodaje se novi stavak 3.a:

„3.a   Osoba koja obično ne boravi u Uniji, a ponovno izvozi osobne ili kućanske predmete koje je stekla izvan države u kojoj obično boravi, zajedno s osobnim lovačkim trofejima, koji uključuju primjerke vrsta navedenih u Prilogu A Uredbi (EZ) br. 338/97, treba carini predočiti potvrdu o ponovnom izvozu.”

16.

Umeće se sljedeći članak 58.a:

„Članak 58.a

Komercijalna uporaba osobnih i kućanskih predmeta u okviru Unije

1.   Upravljačko tijelo države članice može odobriti trgovačke djelatnosti za primjerke vrsta navedene u Prilogu B koji se unose u Uniju u skladu s člankom 57. samo ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

(a)

podnositelj zahtjeva treba dokazati da je primjerak unesen u Uniju barem dvije godine prije nego šo se može koristiti za komercijalne svrhe; i

(b)

upravljačko tijelo predmetne države članice je povjerilo da je predmetni primjerak, u vrijeme kada je unesen u Uniju, mogao biti uvezen u komercijalne svrhe u skladu s člankom 4. stavkom 2. Uredbe (EZ) 338/97.

Nakon što se ispune ti uvjeti, upravljačko tijelo dostavlja pisanu izjavu kojom potvrđuje da se primjerak može koristiti za komercijalne svrhe.

2.   Zabranjuju se trgovačke djelatnosti za primjerke vrsta iz Priloga A koji su uneseni u Uniju u skladu s člankom 57.”

17.

U članku 59., umeće se sljedeći stavak 1.a:

„1.a   Izuzeće za primjerke iz članka 8. stavka 3. Uredbe (EZ) br. 338/97 odobrava se samo ako podnositelj zahtjeva nadležnom upravljačkom tijelu pruži zadovoljavajuće dokaze da su predmetni primjerci stečeni u skladu s važećim propisima o očuvanju divlje faune i flore.”

18.

U članku 62. dodaju se sljedeće točke 4. i 5.:

„4.

Mrtvi primjerci vrste Crocodylia sadržani u Prilogu A, s kodom podrijetla D, pod uvjetom da su označeni ili identificirani putem drugih sredstava u skladu s ovom Uredbom;

5.

Kavijar od Acipenser brevirostrum i njegovih hibrida, s kodom podrijetla D, pod uvjetom da je u pakovini koja je označena u skladu s ovom Uredbom.”

19.

U članku 63. dodaje se sljedeći stavak 3.

„3.   Potvrde koje se izdaju unaprijed su valjane nakon što se popune, te podnositelj zahtjeva proslijedi kopiju potvrde upravljačkom tijelu koje je izdalo potvrdu.”

20.

U članku 65. stavku 4. dodaje se sljedeća rečenica:

„To se ne primjenjuje na primjerke vrsta navedene u Prilogu X. ove Odredbe, osim ako je obilježavanje određeno napomenom u Prilogu X.”

21.

U članku 66. stavku 4. treći podstavak se zamjenjuje sljedećim:

„Za žive primjerke obuhvaćene ovim stavkom se ne izdaju potvrde koje se odnose na određene vrste, potvrde o putujućim izložbama i potvrde o osobnom vlasništvu.”

22.

U članku 72. stavak 3. zamjenjuje se sljedećim:

„3.   Države članice mogu i dalje izdavati uvozne i izvozne dozvole, potvrde o ponovnom izvozu, putujućim izložbama i osobnom vlasništvu, na obrascima iz priloga I., III., i IV., obavijesti o uvozu na obrascu iz Priloga II. i potvrdama EU-a na obrascu iz Priloga V. Uredbe (EZ) br. 865/2006 u trajanju od jedne godine od stupanja na snagu Provedbene uredbe (EU) br. 792/2012.”

23.

Prilog VIII. se zamjenjuje tekstom iz Priloga ovoj Uredbi.

24.

Točka 2. Priloga IX. mijenja se kako slijedi:

(a)

redak koji se odnosi na kod R zamjenjuje se sljedećim:

„R Primjerci životinja koji su uzgojeni u kontroliranim uvjetima, koji su uzeti kao jaja ili kao nedorasli iz divljine, u kojoj bi imali vrlo male šanse za preživljavanje do odrasle dobi”;

(b)

redak koji se odnosi na kod D zamjenjuje se sljedećim:

„D Životinje iz Priloga A koje su uzgojene u zatočeništvu za komercijalne svrhe putem radnji sadržanih u Registru tajništva Konvencije CITES-a u skladu s Rezolucijom CITES-a 12.10. (Rev. CoP15) i biljke iz Priloga A koje su umjetno razmnožene za komercijalne svrhe u skladu s poglavljem XIII. Uredbe (EZ) br. 865/2006, kao i njihovi dijelovi ili derivati”;

(c)

redak koji se odnosi na kod C zamjenjuje se sljedećim:

„C Životinje koje su uzgojene u zatočeništvu u skladu s Poglavljem XIII. Uredbe (EZ) br. 865/2006, kao i njihovi dijelovi i derivati”.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 27. rujna 2012.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 23. kolovoza 2012.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 61, 3.3.1997., str. 1.

(2)  SL L 166, 19.6.2006., str. 1.

(3)  SL L 242, 7.9.2012., str. 1.

(4)  SL L 55, 28.2.2011., str. 13.

(*)  SL L 61, 3.3.1997., str. 1.”

(**)  SL L 242, 7.9.2012., str. 13.”;


PRILOG

„PRILOG VIII.

Standardne reference za nomenklaturu koja se u skladu s člankom 5. stavkom 4. treba koristiti pri navođenju znanstvenih naziva vrsta u dozvolama i potvrdama

FAUNA

(a)   Mammalia (sisavci)

Wilson, D. E. & Reeder, D. M. (ed.) 2005. Mammal Species of the World. A Taxonomic and Geographic Reference. Treće izdanje, svezak 1-2, xxxv + 2142 str. John Hopkins University Press, Baltimore. (za sve sisavce — izuzimajući priznavanje sljedećih naziva za divlje oblike vrsta (umjesto naziva za domaće oblike): Bos gaurus, Bos mutus, Bubalus arnee, Equus africanus, Equus przewalskii, Ovis orientalis ophion izuzimajući niže navedene vrste)

Wilson, D. E. & Reeder, D. M. 1993. Mammal Species of the World: a Taxonomic and Geographic Reference. Drugo izdanje. xviii + 1207 str., Smithsonian Institution Press, Washington. (za Loxodonta africana i Ovis vignei)

Beasley, I., Robertson, K. M. & Arnold, P. W. (2005.): Opis novog dupina, the Australian Snubfin Dolphin, Orcaella heinsohni sp. n. (Cetacea, Delphinidae). – Marine Mammal Science, 21(3): 365-400. (za Orcaella heinsohni)

Caballero, S., Trujillo, F., Vianna, J. A., Barrios-Garrido, H., Montiel, M. G., Beltrán-Pedreros, S., Marmontel, M., Santos, M. C., Rossi-Santos, M. R., Santos, F. R. & Baker, C. S. (2007). Taxonomic status of the genus Sotalia: species level ranking for ‚tucuxi’ (Sotalia fluviatilis) and ‚costero’ (Sotalia guianensis) dolphins. Marine Mammal Science 23: 358-386 (za Sotalia fluviatilis i Sotalia guianensis)

Merker, S. & Groves, C. P. (2006.): Tarsius lariang: A new primate species from Western Central Sulawesi. – International Journal of Primatology, 27(2): 465-485. (za Tarsius lariang)

Rice, D. W., 1998.: Marine Mammals of the World: Systematics and Distribution, Society of Marine Mammalogy Special Publication Number 4, The Society for Marine Mammalogy, Lawrence, Kansas (za Physeter macrocephalus i Platanista gangetica)

Wada, S., Oishi, M. & YAMADA, T. K. (2003.): A newly discovered species of living baleen whales. – Nature, 426: 278-281. (za Balaenoptera omurai)

(b)   Aves (ptice)

Morony, J. J., Bock, W. J. and Farrand, J., Jr. 1975. A Reference List of the Birds of the World. American Museum of Natural History. (za nazive ptica na razini reda i porodice)

Dickinson, E.C. (ed.) 2003. The Howard and Moore Complete Checklist of the Birds of the World. Izmijenjeno i dopunjeno 3. izdanje. 1039 str. Christopher Helm, London.

Dickinson, E.C. 2005. ispravak 4 (2.6.2005.) trećem izdanju Howard & Moore (2003.) http://www.naturalis.nl/sites/naturalis.en/contents/i000764/corrigenda%204_final.pdf (internetska stranica CITES-a) (za sve vrste ptica — osim niže navedanih taksona)

Arndt, T. (2008.): Anmerkungen zu einigen Pyrrhura-Formen mit der Beschreibung einer neuen Art und zweier neuer Unterarten. – Papageien, 8: 278-286. (za Pyrrhura parvifrons)

Collar, N. J. 1997. Family Psittacidae (Parrots). in del Hoyo, J., Elliot, A. and Sargatal, J. eds. Handbook of the Birds of the World. 4. Sandgrouse to Cuckoos: 280-477: Lynx Edicions, Barcelona. (za Psittacus intermedia i Trichoglossus haematodus)

Collar, N. J. (2006.): A partial revision of the Asian babblers (Timaliidae). – Forktail, 22: 85-112. (za Garrulax taewanus)

Cortés-Diago, A., Ortega, L. A., Mazariegos-Hurtado, L. & Weller, A.-A. (2007.): A new species of Eriocnemis (Trochilidae) from southwest Colombia. – Ornitologia Neotropical, 18: 161-170. (za Eriocnemis isabellae)

Da Silva, J. M. C., Coelho, G. & Gonzaga, P. (2002.): Discovered on the brink of extinction: A new species of pygmy owl (Strigidae: Glaucidium) from Atlantic forest of northeastern Brazil. – Ararajuba, 10(2): 123-130. (za Glaucidium mooreorum)

Gaban-Lima, R., Raposo, M. A. & Hofling, E. (2002.):Description of a new species of Pionopsitta (Aves: Psittacidae) endemic to Brazil. – Auk, 119: 815-819. (za Pionopsitta aurantiocephala)

Indrawan, M. & Somadikarta, S. (2004.): A new hawk-owl from the Togian Islands, Gulf of Tomini, central Sulawesi, Indonesia. – Bulletin of the British Ornithologists’ Club, 124: 160-171. (za Ninox burhani)

Nemesio, A. & Rasmussen, C. (2009.): The rediscovery of Buffon’s ‚Guarouba’ or ‚Perriche jaune’: two senior synonyms of Aratinga pintoi SILVEIRA, LIMA & HÖFLING, 2005 (Aves: Psittaciformes). – Zootaxa, 2013.: 1-16. (za Aratinga maculata)

Parry, S. J., Clark, W. S. & Prakash, V. (2002.) On the taxonomic status of the Indian Spotted Eagle Aquila hastata. – Ibis, 144: 665-675. (za Aquila hastata)

Roselaar, C. S. & Michels, J. P. (2004.): Nomenclatural chaos untangled, resulting in the naming of the formally undescribed Cacatua species from the Tanimbar Islands, Indonesia (Psittaciformes: Cacatuidae). – Zoologische Verhandelingen, 350: 183-196. (za Cacatua goffiniana)

Warakagoda, D. H. & Rasmussen, P. C. (2004.): A new species of scops-owl from Sri Lanka. – Bulletin of the British Ornithologists’ Club, 124(2): 85-105. (za Otus thilohoffmanni)

Whittaker, A. (2002.): A new species of forest-falcon (Falconidae: Micrastur) from southeastern Amazonia and the Atlantic rainforests of Brazil. – Wilson Bulletin, 114: 421-445. (za Micrastur mintoni)

(c)   Reptilia (reptili)

Andreone, F., Mattioli, F., Jesu, R. and Randrianirina, J. E. 2001. Two new chameleons of the genus Calumma from north-east Madagascar, with observations on hemipenial morphology in the Calumma Furcifer group (Reptilia, Squamata, Chamaeleonidae). Herpetological Journal 11: 53-68. (za Calumma vatosoa & Calumma vencesi).

Aplin, K. P., Fitch, A. J. & King, D. J. (2006.): A new species of Varanus Merrem (Squamata: Varanidae) from the Pilbara region of Western Australia, with observations on sexual dimorphism in closely related species. – Zootaxa, 1313: 1-38. (za Varanus bushi)

Avila Pires, T. C. S. 1995. Lizards of Brazilian Amazonia. Zool. Verh. 299: 706 str. (za Tupinambis)

Böhme, W. 1997. Eine neue Chamäleon art aus der Calumma gastrotaenia — Verwandtschaft Ost-Madagaskars. Herpetofauna (Weinstadt) 19 (107): 5-10. (za Calumma glawi)

Böhme, W. 2003. Checklist of the living monitor lizards of the world (family Varanidae). Zoologische Verhandelingen. Leiden 341: 1-43. (za Varanidae)

Böhme, W. & Ziegler, T. (2005.): A new monitor lizard from Halmahera, Moluccas, Indonesia (Reptilia: Squamata: Varanidae). – Salamandra, 41(1/2): 51-59. (za Varanus zugorum)

Branch, W. R. (2007.): A new species of tortoise of the genus Homopus (Chelonia: Testudinidae) from southern Namibia. – African Journal of Herpetology, 56(1): 1-21. (za Homopus solus)

Branch, W. R., Tolley, K. A. & Tilbury, C. R. (2006.): A new Dwarf Chameleon (Sauria: Bradypodion Fitzinger, 1843) from the Cape Fold Mountains, South Africa. – African Journal Herpetology, 55(2): 123-141. (za Bradypodion atromontanum)

Broadley, D. G. (1999.): The southern African python, Python natalensis A. Smith 1840, is a valid species. –African Herp News 29: 31-32. (za Python natalensis)

Broadley, D. G. 2006. CITES Standard reference for the species of Cordylus (Cordylidae, Reptilia) pripremljen na zahtjev Odbora za nomenklaturu (dokument NC2006 Doc. 8 na internetskoj stranici CITES-a). (za Cordylus)

Burton, F.J. 2004. Revision to Species Cyclura nubila lewisi, the Grand Cayman Blue Iguana. Caribbean Journal of Science, 40(2): 198-203. (za Cyclura lewisi)

Cei, J. M. 1993. Reptiles del noroeste, nordeste y este de la Argentina — herpetofauna de las selvas subtropicales, puna y pampa. Monografie XIV, Museo Regionale di Scienze Naturali. (za Tupinambis)

Colli, G. R., Péres, A. K. and da Cunha, H. J. 1998. A new species of Tupinambis (Squamata: Teiidae) from central Brazil, with an analysis of morphological and genetic variation in the genus. Herpetologica 54: 477-492 (za Tupinambis cerradensis)

Dirksen, L. 2002. Anakondas. NTV Wissenschaft. (za Eunectes beniensis)

Domínguez, M., Moreno, L. V. & Hedges, S. B. (2006.): A new snake of the genus Tropidophis (Tropidophiidae) from the Guanahacabibes Peninsula of Western Cuba. – Amphibia-Reptilia, 27 (3): 427-432. (za Tropidophis xanthogaster)

Eidenmüller, B. & Wicker, R. (2004.): Eine weitere neue Waranart aus dem Varanus prasinus-Komplex von der Insel Misol, Indonesien. – Sauria, 27(1): 3-8. (za Varanus reisingeri)

Fitzgerald, L. A., Cook, J. A. & Luz Aquino, A. (1999.): Molecular Phylogenetics and Conservation of Tupinambis (Sauria: Teiidae). – Copeia, 4: 894-905. (za Tupinambis duseni)

Fritz, U. & Havaš, P. (2007): Checklist of Chelonians of the World. – Vertebrate Zoology, 57(2): 149-368. Dresden. ISSN 1864-5755 (bez dodatka; za Testudines – osim sljedećih imena koja su zadržana Mauremys iversoni, Mauremys pritchardi, Ocadia glyphistoma, Ocadia philippeni, Sacalia pseudocellata)

Glaw, F., Kosuch, J., Henkel, W. F., Sound, P. and Böhme, W. (2006.): Genetic and morphological variation of the leaf-tailed gecko Uroplatus fimbriatus from Madagascar, with description of a new giant species. – Salamandra, 42: 129-144. (za Uroplatus giganteus)

Glaw, F. & M. Vences (2007.): A field guide to the amphibians and reptiles of Madagascar, treće izdanje. Vences & Glaw Verlag, 496 str. (za Calumma ambreense)

Hallmann, G., Krüger, J. & Trautmann, G. (2008.). Faszinierende Taggeckos. Die Gattung Phelsuma. 2. überarbeitete und erweiterte Auflage, 253 pp., Münster (Natur und Tier – Verlag). ISBN 978-3-86659-059-5. (za Phelsuma spp., no, uz zadržavanje Phelsuma ocellata)

Harvey, M. B., Barker, D. B., Ammerman, L. K. and Chippindale, P. T. 2000. Systematics of pythons of the Morelia amethistina complex (Serpentes: Boidae) with the description of three new species. Herpetological Monographs 14: 139-185. (za Morelia clastolepis, Morelia nauta & Morelia tracyae, and elevation to species level of Morelia kinghorni)

Hedges, B. S., Estrada, A. R. and Diaz, L. M. 1999. New snake (Tropidophis) from western Cuba. Copeia 1999(2): 376- 381. (za Tropidophis celiae)

Hedges, B. S. and Garrido, O. 1999. A new snake of the genus Tropidophis (Tropidophiidae) from central Cuba. Journal of Herpetology 33: 436-441. (za Tropidophis spiritus)

Hedges, B. S., Garrido, O. and Diaz, L. M. 2001. A new banded snake of the genus Tropidophis (Tropidophiidae) from north-central Cuba. Journal of Herpetology 35: 615-617. (za Tropidophis morenoi)

Hedges, B. S. and Garrido, O. 2002. Journal of Herpetology 36: 157-161. (za Tropidophis hendersoni)

Hollingsworth, B.D. 2004. The Evolution of Iguanas: An Overview of Relationships and a Checklist of Species. str. 19-44. U: Alberts, A.C, Carter, R.L., Hayes, W.K. & Martins, E.P. (Eds), Iguanas: Biology and Conservation. Berkeley (University of California Press). (za Iguanidae osim Brachylophus bulabula, Phrynosoma blainvillii, P. cerroense and P. wigginsi koje su priznate kao valjane vrste)

Jacobs, H. J. 2003. A further new emerald tree monitor lizard of the Varanus prasinus species group from Waigeo, West Irian (Squamata: Sauria: Varanidae). Salamandra 39(2): 65-74. (za Varanus boehmei)

Jesu, R., Mattioli, F. and Schimenti, G. 1999. On the discovery of a new large chameleon inhabiting the limestone outcrops of western Madagascar: Furcifer nicosiai sp. nov. (Reptilia, Chamaeleonidae). Doriana 7(311): 1-14. (za Furcifer nicosiai)

Keogh, J.S., Barker, D.G. & Shine, R. 2001. Heavily exploited but poorly known: systematics and biogeography of commercially harvested pythons (Python curtus group) in Southeast Asia. Biological Journal of the Linnean Society, 73: 113-129. (za Python breitensteini i Python brongersmai)

Keogh, J. S., Edwards, D. L., Fisher, R. N. & Harlow, P. S. (2008.): Molecular and morphological analysis of the critically endangered Fijian iguanas reveals cryptic diversity and a complex biogeographic history. – Phil. Trans. R. Soc. B, 363(1508): 3413-3426. (za Brachylophus bulabula)

Klaver, C. J. J. and Böhme, W. 1997. Chamaeleonidae. Das Tierreich 112: 85 str. (za Bradypodion, Brookesia, Calumma, Chamaeleo & Furcifer — osim Calumma andringitaensis, C. guillaumeti, C. hilleniusi i C. marojezensis koje su priznate kao valjane vrste)

Koch, A., Auliya, M., Schmitz, A., Kuch, U. & Böhme, W. (2007.): Morphological Studies on the Systematics of South East Asian Water Monitors (Varanus salvator Complex): Nominotypic Populations and Taxonomic Overview. – Mertensiella, 16: 109. (za Varanus cumingi, Varanus marmoratus, Varanus nuchalis, Varanus togianus)

Lutzmann, N. & Lutzmann, H. (2004.): Das grammatikalische Geschlecht der Gattung Calumma (Chamaeleonidae) und die nötigen Anpassungen einiger Art- und Unterartbezeichnungen. – Reptilia (Münster) 9(4): 4-5 (Addendum in issue 5: 13). (za Calumma cucullatum, Calumma nasutum)

Manzani, P. R. and Abe, A. S. 1997. A new species of Tupinambis Daudin, 1802 (Squamata, Teiidae) from central Brazil. Boletim do Museu Nacional Nov. Ser. Zool. 382: 1-10. (za Tupinambis quadrilineatus)

Manzani, P. R. and Abe, A. S. 2002. Arquivos do Museu Nacional, Rio de Janeiro 60(4): 295-302. (za Tupinambis palustris)

Mariaux, J., Lutzmann, N. & Stipala, J. (2008.): The two-horned chamaeleons of East Africa. – Zoological Journal Linnean Society, 152: 367-391. (za Kinyongia vosseleri, Kinyongia boehmei)

Massary, J.-C. de & Hoogmoed, M. (2001.): The valid name for Crocodilurus lacertinus auctorum (nec Daudin, 1802) (Squamata: Teiidae) – Journal of Herpetology, 35: 353-357. (za Crocodilurus amazonicus)

McDiarmid, R. W., Campbell, J. A. and Touré, T. A. 1999. Snake Species of the World. A Taxonomic and Geographic Reference. 1. svezak The Herpetologists’ League, Washington, DC. (za Loxocemidae, Pythonidae, Boidae, Bolyeriidae, Tropidophiidae i Viperidae — osim rodova Acrantophis, Sanzinia, Calabaria i Lichanura koji se zadržavaju i Epicrates maurus koji se priznaje kao valjana vrsta)

Montanucci, R.R. (2004.): Geographic variation in Phrynosoma coronatum (Lacertilia, Phrynosomatidae): further evidence for a peninsular archipelago. – Herpetologica, 60: 117. (za Phrynosoma blainvillii, Phrynosoma cerroense, Phrynosoma wigginsi)

Necas, P., Modry, D. & Slapeta, J. R. (2003.): Chamaeleo (Triceros) narraioca n. sp. (Reptilia Chamaeleonidae), a new chamaeleon species from a relict montane forest of Mount Kulal, northern Kenya. – Tropical Zool., 16:1-12. (za Chamaeleo narraioca)

Necas, P., Modry, D. & Slapeta, J. R. (2005.): Chamaeleo (Triceros) ntunte n. sp. a new chamaeleon species from Mt. Nyiru, northern Kenya (Squamata: Sauria: Chamaeleonidae). – Herpetozoa, 18/3/4): 125-132. (za Chamaeleo ntunte)

Pough, F. H., Andrews, R. M., Cadle, J. E., Crump, M. L., Savitzky, A. H. and Wells, K. D. 1998. Herpetology. (za razgraničenje porodica unutar podreda Sauria)

Praschag, P., Hundsdörfer, A. K. & Fritz, U. (2007.): Phylogeny and taxonomy of endangered South and South-east Asian freshwater turtles elucidated by mtDNA sequence variation (Testudines: Geoemydidae: Batagur, Callagur, Hardella, Kachuga, Pangshura). – Zoologica Scripta, 36: 429-442. (za Batagur borneoensis, Batagur dhongoka, Batagur kachuga, Batagur trivittata)

Praschag, P., Sommer, R. S., McCarthy, C., Gemel, R. & Fritz, U. (2008.): Naming one of the world’s rarest chelonians, the southern Batagur. – Zootaxa, 1758: 61-68. (za Batagur affinis)

Raw, L. & Brothers, D. J. (2008.): Redescription of the South African dwarf chameleon, Bradypodion nemorale Raw 1978 (Sauria: Chamaeleonidae), and description of two new species. – ZooNova 1 (1): 1-7. (za Bradypodion caeruleogula, Bradypodion nkandlae)

Raxworthy, C.J. & Nussbaum, R.A. (2006.): Six new species of Occipital-Lobed Calumma Chameleons (Squamata: Chamaeleonidae) from Montane Regions of Madagascar, with a New Description and Revision of Calumma brevicorne. – Copeia, 4: 711-734. (za Calumma amber, Calumma brevicorne, Calumma crypticum, Calumma hafahafa, Calumma jejy, Calumma peltierorum, Calumma tsycorne)

Slowinski, J. B. and Wüster, W. 2000. A new cobra (Elapidae: Naja) from Myanmar (Burma). Herpetologica 56: 257-270. (za Naja mandalayensis)

Tilbury, C. 1998. Two new chameleons (Sauria: Chamaeleonidae) from isolated Afromontane forests in Sudan and Ethiopia. Bonner Zoologische Beiträge 47: 293-299. (za Chamaeleo balebicornutus i Chamaeleo conirostratus)

Tilbury, C. R., Tolley, K. A. & Branch, W. R. (2006.): A review of the systematics of the genus Bradypodion (Sauria: Chamaeleonidae), with the description of two new genera. – Zootaxa, 1363: 23-38. (za Kinyongia adolfifriderici, Kinyongia carpenteri, Kinyongia excubitor, Kinyongia fischeri, Kinyongia matschiei, Kinyongia multituberculata, Kinyongia oxyrhina, Kinyongia tavetana, Kinyongia tenuis, Kinyongia ulugurensis, Kinyongia uthmoelleri, Kinyongia xenorhina, Nadzikambia mlanjense)

Tolley, K. A., Tilbury, C. R., Branch, W. R. & Mathee, C. A. (2004.): Phylogenetics of the southern African dwarf chameleons, Bradypodion (Squamata: Chamaeleonidae). – Molecular Phylogen. Evol., 30: 354-365. (za Bradypodion caffrum, Bradypodion damaranum, Bradypodion gutturale, Bradypodion transvaalense, Bradypodion ventrale)

Ullenbruch, K., Krause, P. & Böhme, W. (2007.): A new species of the Chamaeleo dilepis group (Sauria Chamaeleonidae) from West Africa. – Tropical Zool., 20: 1-17. (za Chamaeleo necasi)

Walbröl, U. & Walbröl, H. D. (2004.): Bemerkungen zur Nomenklatur der Gattung Calumma (Gray, 1865) (Reptilia: Squamata: Chamaeleonidae). – Sauria, 26 (3): 41-44. (za Calumma andringitraense, Calumma marojezense, Calumma tsaratanaense)

Wermuth, H. and Mertens, R. 1996. (reprint). Schildkröten, Krokodile, Brückenechsen. xvii + 506 pp. Jena (Gustav Fischer Verlag). (za Crocodylia & Rhynchocephalia)

Wilms, T. 2001. Dornschwanzagamen: Lebensweise, Pflege, Zucht: 1-142 — Herpeton Verlag, ISBN 3-9806214-7-2. (za rod Uromastyx)

Wüster, W. 1996. Taxonomic change and toxinology: systematic revisions of the Asiatic cobras Naja naja species complex. Toxicon 34: 339-406. (za Naja atra, Naja kaouthia, Naja oxiana, Naja philippinensis, Naja sagittifera, Naja samarensis, Naja siamensis, Naja sputatrix i Naja sumatrana)

Ziegler, T., Böhme, W. & Schmitz, A. (2007.): A new species of the Varanus indicus group (Squamata, Varanidae) from Halmahera Island, Moluccas: morphological and molecular evidence. – Mitteilungen Museum Naturkunde Berlin, Zoologische Reihe, 83 (dodatak): 109-119. (za Varanus rainerguentheri)

Ziegler, T., Schmitz, A., Koch, A. & Böhme, W. (2007.): A review of the subgenus Euprepiosaurus of Varanus (Squamata: Varanidae): morphological and molecular phylogeny, distribution and zoogeography, with an identification key for the members of the V. indicus and the V. prasinus species groups. – Zootaxa, 1472: 1-28. (za Varanus beccarii)

(d)   Amphibia (vodozemci)

Brown, J.L., Schulte, R. & Summers, K. 2006. A new species of Dendrobates (Anura: Dendrobatidae) from the Amazonian lowlands of Peru. Zootaxa, 1152: 45-58. (za Dendrobates uakarii)

Glaw, F. & Vences, M. (2006.): Phylogeny and genus-level classification of mantellid frogs (Amphibia, Anura). – Organisms, Diversity & Evolution, 6: 236-253. (za Mantella ebenaui)

Jungfer, K.-H. & Böhme, W. (2004.) A new poison-dart frog (Dendrobates) from northern central Guyana (Amphibia: Anura: Dendrobatidae). – Salamandra, 40(2): 99-104. (za Dendrobates nubeculosus)

Lötters, S., Schmitz, A. & Reichle, S. (2006.) A new cryptic species of poison frog from the Bolivian Yungas. – Herpetozoa, 18: 115-124. (za Epipedobates yungicola)

Mueses-Cisneros, J. J., Cepeda-Quilindo, B. & Moreno-Quintero, V. (2008.): Una nueva especies de Epipedobates (Anura: Dendrobatidae) del suroccidente de Colombia. – Pap. Avulsos Zool. Mus. Zool. San Paulo, 48:1-10. (za Epipedobates narinensis)

Rueda-Almonacid, J. V., Rada, M., Sánchez-Pacheco, S. J., Velásquez-Álvarez, A. A. & Quevedo, A. (2006.) Two new and exceptional poison dart frogs of the genus Dendrobates (Anura: Dendrobatidae) from the northeastern flank of the cordillera Central of Colombia. – Zootaxa, 1259: 39-54. (za Dendrobates daleswansoni, Dendrobates dorisswansonae)

Taxonomic Checklist of CITES listed Amphibians, information extracted from Frost, D.R. (ed.) 2004. Amphibian Species of the World: a taxonomic and geographic reference, an online reference (http://research.amnh.org/herpetology/amphibia/index.html) Version 3.0 as of 7 April 2006 (internetska stranica CITES-a) (za Amphibia)

(e)   Elasmobranchii, Actinopterygii & Sarcopterygii (morski psi i raže, zrakoperke i mekorepke)

Eschmeier, W. N. 1998. Catalog of Fishes. 3 sveska. California Academy of Sciences. (za sve ribe)

Gomon, M. F. & Kuiter, R. H. (2009.): Two new pygmy seahorses (Teleostei: Syngnathidae: Hippocampus) from the Indo-West Pacific. – Aqua, Int. J. of Ichthyology, 15(1): 37-44. (za Hippocampus debelius, Hippocampus waleanus)

Horne, M. L., 2001. A new seahorse species (Syngnathidae: Hippocampus) from the Great Barrier Reef — Records of the Australian Museum 53: 243-246. (za Hippocampus)

Kuiter, R. H., 2001. Revision of the Australian seahorses of the genus Hippocampus (Syngnathiformes: Syngnathidae) with a description of nine new species — Records of the Australian Museum 53: 293-340. (za Hippocampus)

Kuiter, R. H., 2003. A new pygmy seahorse (Pisces: Syngnathidae: Hippocampus) from Lord Howe Island — Records of he Australian Museum 55: 113-116. (za Hippocampus)

Lourie, S. A., and J. E. Randall, 2003. A new pygmy seahorse, Hippocampus denise (Teleostei: Syngnathidae), from the Indo-Pacific — Zoological Studies 42: 284-291. (za Hippocampus)

Lourie, S. A., A. C. J. Vincent and H. J. Hall, 1999. Seahorses. An identification guide to the world’s species and their conservation. Project Seahorse, ISBN 0 9534693 0 1 (Drugo izdanje dostupno na CD-ROM-u). (za Hippocampus)

Piacentino, G. L. M. and Luzzatto, D. C. (2004.): Hippocampus patagonicus sp. nov., new seahorse from Argentina (Pisces, Syngnathiformes). – Revista del Museo Argentino de Ciencias Naturales, 6(2): 339-349. (za Hippocampus patagonicus)

(f)   Arachnida (paučnjaci)

Lourenço, W. R. and Cloudsley-Thompson, J. C. 1996. Recognition and distribution of the scorpions of the genus Pandinus Thorell, 1876 accorded protection by the Washington Convention. Biogeographica 72(3): 133-143. (za škorpione roda Pandinus)

Rudloff, J.-P. (2008.): Eine neue Brachypelma-Art aus Mexiko (Araneae: Mygalomorphae: Theraphosidae: Theraphosinae). – Arthropoda, 16(2): 26-30. (za Brachypelma kahlenbergi)

Taxonomic Checklist of CITES listed Spider Species, information extracted from Platnick, N. (2006.), The World Spider Catalog, an online reference (http://research.amnh.org/entomology/spiders/catalog/Theraphosidae.html), inačica 6.5 od dana 7. travnja 2006. (internetska stranica CITES-a) (za Theraphosidae)

(g)   Insecta (Insekti)

Bartolozzi, L. (2005.): Description of two new stag beetle species from South Africa (Coleoptera: Lucanidae). – African Entomology, 13(2): 347-352. (za Colophon endroedyi)

Matsuka, H. 2001. Natural History of Birdwing Butterflies: 1-367. Matsuka Shuppan, Tokyo. ISBN 4-9900697-0-6. (za leptire roda Ornithoptera, Trogonoptera i Troides iz porodice lastinrepaka)

(h)   Hirudinoidea

Nesemann, H. & Neubert, E. (1999.): Annelida: Clitellata: Branchiobdellida, Acanthobdellea, Hirudinea. – Süßwasserfauna von Mitteleuropa, svezak 6/2, 178 str., Berlin (Spektrum Akad. Verlag). ISBN 3-8274-0927-6. (za Hirudo medicinalis i Hirudo verbana)

FLORA

The Plant-Book, drugo izdanje, (D. J. Mabberley, 1997., Cambridge University Press (reprinted with corrections 1998.) (za generička imena svih biljaka sadržanih u prilozima Uredbe (EZ) br. 338/97, ako nisu prethodno uvrštena u standardne kontrolne popise koje je usvojila Konferencija svih potpisnica)

A Dictionary of Flowering Plants and Ferns, 8. izdanje, (J. C. Willis, revised by H. K. Airy Shaw, 1973., Cambridge University Press) (za generičke nazive koji nisu navedeni u Knjizi bilja (The Plant-Book), ako nisu prethodno uvršteni u standardne kontrolne popise koje je usvojila Konferencija svih potpisnica, spomenute u preostalim stavcima dolje)

A World List of Cycads (D. W. Stevenson, R. Osborne and K. D. Hill, 1995.; In: P. Vorster (Ed.), Proceedings of the Third International Conference on Cycad Biology, str. 55-64, Cycad Society of South Africa, Stellenbosch) i dopunjena izdanja, koje je Odbor za nomenklaturu prihvatio kao smjernice za navođenje naziva vrsta Cycadaceae, Stangeriaceae i Zamiaceae

CITES Bulb Checklist (A. P. Davis et al., 1999., compiled by the Royal Botanic Gardens, Kew, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) i dopunjena izdanja, koje je Odbor za nomenklaturu prihvatio kao smjernice za navođenje naziva vrsta Cyclamen (Primulaceae) i Galanthus i Sternbergia (Liliaceae)

CITES Cactaceae Checklist, drugo izdanje, (1999., compiled by D. Hunt, Royal Botanic Gardens, Kew, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) i dopunjena izdanja, koje je Odbor za nomenklaturu prihvatio kao smjernice za navođenje naziva vrsta Cactaceae

CITES Carnivorous Plant Checklist, drugo izdanje, (B. von Arx et al., 2001, Royal Botanic Gardens, Kew, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) i dopunjena izdanja, koje je Odbor za nomenklaturu prihvatio kao smjernice za navođenje naziva vrsta Dionaea, Nepenthes i Sarracenia

CITES Aloe and Pachypodium Checklist (U. Eggli et al., 2001., compiled by Städtische Sukkulenten-Sammlung, Zurich, Switzerland, in collaboration with Royal Botanic Gardens, Kew, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) i dopunjeno izdanje Lüthy, J.M. 2007. Dopunjeno izdanje i dodatak CITES Aloe & Pachypodium Checklist. CITES Management Authority of Switzerland, Bern, Switzerland. (internetska stranica CITES-a), koje je Odbor za nomenklaturu prihvatio kao smjernice za navođenje naziva vrsta Aloe i Pachypodium

World Checklist and Bibliography of Conifers (A. Farjon, 2001.) i obnovljena izdanja koje je Odbor za nomenklaturu prihvatio kao smjernice za navođenje naziva vrsta Taxus

CITES Orchid Checklist, (compiled by the Royal Botanic Gardens, Kew, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) i obnovljena izdanja koje je Odbor za nomenklaturu prihvatio kao smjernice za navođenje naziva vrsta Cattleya, Cypripedium, Laelia, Paphiopedilum, Phalaenopsis, Phragmipedium, Pleione i Sophronitis (Svezak 1, 1995.); Cymbidium, Dendrobium, Disa, Dracula i Encyclia (Svezak 2, 1997); i Aerangis, Angraecum, Ascocentrum, Bletilla, Brassavola, Calanthe, Catasetum, Miltonia, Miltonioides i Miltoniopsis, Renanthera, Renantherella, Rhynchostylis, Rossioglossum, Vanda i Vandopsis (Svezak 3, 2001.); i Aerides, Coelogyne, Comparettia i Masdevallia (Svezak 4, 2006.)

The CITES Checklist of Succulent Euphorbia Taxa (Euphorbiaceae), drugo izdanje (S. Carter and U. Eggli, 2003., published by the Federal Agency for Nature Conservation, Bonn, Germany) i dopunjena izdanja koja je Odbor za nomenklaturu prihvatioo kao smjernice za navođenje vrsta sukulentinh euforbija

Dicksonia species of the Americas (2003., compiled by Bonn Botanic Garden and the Federal Agency for Nature Conservation, Bonn, Germany) i dopunjena izdanja koja je Odbor za nomenklaturu prihvatioo kao smjernice za navođenje vrsta Dicksonia

Plants of Southern Africa: an annotated checklist. Germishuizen, G. & Meyer N.L. (eds.) (2003.). Strelitzia 14: 561. National Botanical Institute, Pretoria, South Africa i dopunjena izdanja koja je Odbor za nomenklaturu prihvatioo kao smjernice za navođenje vrsta Hoodia

Lista de especies, nomenclatura y distribución en el genero Guaiacum. Davila Aranda & Schippmann, U. (2006.): - Medicinal Plant Conservation 12:50 (internetska stranica CITES-a) i dopunjena izdanja koja je Odbor za nomenklaturu prihvatio kao smjernice za navođenje vrsta Guaiacum

CITES checklist for Bulbophyllum and allied taxa (Orchidaceae). Sieder, A., Rainer, H., Kiehn, M. (2007.): adresa autora: Department of Biogeography and Botanical Garden of the University of Vienna; Rennweg 14, A-1030 Vienna (Austria). (internetska stranica CITES-a) i dopunjena izdanja koja je Odbor za nomenklaturu prihvatioo kao smjernice za navođenje vrsta Bulbophyllum

The Checklist of CITES species (2005., 2007. i dopunjena izdanja) koja objavi UNEP — WCMC mogu se koristiti kao neformalni pregled znanstvenih naziva kojeje usvojila Konferencija potpisnica Konvencija za životinjske vrste navedene u Prilozima Uredbi (EZ) br. 338/97, kao i neformalni sažetak podataka sadržanih u snadardnim referencama koje su usvojene za CITES-ovu nomenklaturu.”


Top