EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0674

Uredba Komisije (EU) br. 674/2012 od 23. srpnja 2012. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1418/2007 o izvozu određenog otpada namijenjenog za oporabu u određene zemlje koje nisu članice OECD-a Tekst značajan za EGP

OJ L 196, 24.7.2012, p. 12–51 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 011 P. 264 - 303

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/674/oj

15/Sv. 011

HR

Službeni list Europske unije

264


32012R0674


L 196/12

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

23.07.2012.


UREDBA KOMISIJE (EU) br. 674/2012

od 23. srpnja 2012.

o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1418/2007 o izvozu određenog otpada namijenjenog za oporabu u određene zemlje koje nisu članice OECD-a

(Tekst značajan za EGP)

KOMISIJA EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1013/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2006. o pošiljkama otpada (1), a posebno njezin članak 37.,

nakon savjetovanja s predmetnim zemljama,

budući da:

(1)

Prilog III.A Uredbi (EZ) br. 1013/2006 izmijenjen je Uredbom Komisije (EU) br. 664/2011 od 11. srpnja 2011. (2) o pošiljkama otpada radi uključivanja određenih mješavina otpada. Slijedom toga, u skladu s člankom 37. Uredbe (EZ) br. 1013/2006, Komisija je pisanim putem od svake zemlje na koju se ne primjenjuje Odluka OECD-a (3) zatražila pisanu potvrdu da se te mješavine otpada, čiji izvoz nije zabranjen u skladu s člankom 36. Uredbe (EZ) br. 1013/2006, smiju iz Europske unije izvoziti u tu zemlju na oporabu, kao i informacije o eventualnom postupku kontrole u zemlji odredišta koji pritom treba slijediti. Stoga je potrebno izmijeniti Prilog Uredbi (EZ) br. 1418/2007 od 29. studenoga 2007. o izvozu određenog otpada namijenjenog za oporabu navedenog u Prilogu III. ili III.A Uredbi (EZ) br. 1013/2006 Europskog parlamenta i Vijeća u određene zemlje na koje se ne primjenjuje Odluka OECD-a o kontroli prekograničnog kretanja otpada (4) kako bi dobiveni odgovori bili uzeti u obzir.

(2)

Komisija je također dobila daljnje informacije iz nekoliko zemalja u vezi s ostalim vrstama otpada navedenima u Prilogu III. ili III.A Uredbi (EZ) br. 1013/2006. Stoga bi trebalo izmijeniti Prilog Uredbi Komisije (EZ) br. 1418/2007 kako bi se to uzelo u obzir.

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilog Uredbi (EZ) br. 1418/2007 izmjenjuje se u skladu s Prilogom ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu četrnaestog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 23. srpnja 2012.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BAROSSO


(1)  SL L 190, 12.7.2006., str. 1.

(2)  SL L 182, 12.7.2011., str. 2.

(3)  Odluka C(2001)107/konačno Vijeća OECD-a o reviziji Odluke C(92)39/konačno o nadzoru prekograničnog prometa otpada namijenjenog postupcima oporabe.

(4)  SL L 316, 4.12.2007., str. 6.


PRILOG

Prilog Uredbi (EZ) br. 1418/2007 mijenja se kako slijedi:

1.

Nakon stavka koji glasi: Kad su dvije oznake razdvojene točka zarezom, to znači da su obuhvaćene navedene dvije oznake, umeću se sljedeći stavci:

„Kad su u istom unosu označene i mogućnost iz stupca B i mogućnost iz stupca D, to znači da se uz postupke kontrole utvrđene u članku 35. Uredbe (EZ) br. 1013/2006 primjenjuju i lokalni postupci kontrole.

Kad pojedina vrsta otpada ili mješavina otpada nije navedena za neku zemlju, to znači da ta zemlja nije dovoljno jasno potvrdila da se ta vrsta otpada ili mješavina otpada može izvoziti u tu zemlju na oporabu te navela informacije o eventualnom postupku kontrole koji pritom treba slijediti u toj zemlji. U skladu s člankom 37. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 1013/2006, u takvim se slučajevima primjenjuje postupak prethodne pisane obavijesti i pristanka kako je opisano u članku 35. te Uredbe.”

2.

Po abecednom redu, za Albaniju se umeće sljedeći unos:

Albanija

(a)

(b)

(c)

(d)

Pojedinačne vrste otpada

iz B1010

plemeniti metali (zlato, srebro, platinska skupina, ali ne i živa)

otpaci volframa

otpaci molibdena

otpaci tantala

otpaci kobalta

otpaci titanija

otpaci cirkonija

otpaci germanija

otpaci vanadija

otpaci hafnija, indija, niobija, renija i galija

otpaci torija

otpaci raznih vrsta rijetke zemlje

otpaci kroma

iz B1010

otpaci željeza i čelika

otpaci bakra

otpaci nikla

otpaci aluminija

otpaci cinka

otpaci kositra

otpaci magnezija

otpaci bizmuta

otpaci mangana

 

iz B1010

otpaci željeza i čelika

otpaci bakra

otpaci nikla

otpaci aluminija

otpaci cinka

otpaci kositra

otpaci magnezija

otpaci bizmuta

otpaci mangana

B1020-B2010

 

 

 

 

B2020-B2030

 

B2020-B2030

iz B2040

djelomično rafiniran kalcijev sulfat koji nastaje pri odsumporavanju dimnih plinova (FGD)

otpad od gipsanih zidnih ploča ili gipskartonskih ploča (suha žbuka) koji nastaje pri rušenju objekata

troska iz proizvodnje bakra, kemijski stabilizirana, s visokim sadržajem željeza (preko 20 %), prerađena u skladu s industrijskim specifikacijama (npr. DIN 4301 i DIN 8201) koja se uglavnom koristi za gradnju i kao abraziv

sumpor u krutom obliku

natrij, kalij, kalcijev klorid

betonski lom

stakleni otpaci koji sadrže litij-tantal i litij-niobij

iz B2040

vapnenac iz proizvodnje kalcijevog cijanamida (čiji je pH niži od 9)

karborund (silicijev karbid)

 

iz B2040

vapnenac iz proizvodnje kalcijevog cijanamida (čiji je pH niži od 9)

karborund (silicijev karbid)

B2060-B2130

 

 

 

B3010

sav ostali otpad

B3010

etilen

stiren

polipropilen

 

B3010

etilen

stiren

polipropilen

iz B3020

ostalo, što uključuje, ali se ne ograničava na:

1.

slojevit karton

2.

nesortirane otpatke

iz B3020

sljedeći materijali, pod uvjetom da nisu pomiješani s opasnim otpadom:

papirnati ili kartonski otpaci i ostaci koji se sastoje od:

neizbijeljenog papira ili kartona ili od valovitog papira ili kartona

drugih vrsta papira ili kartona izrađenih uglavnom od izbijeljene kemijske celuloze, neobojene u masi

papira ili kartona izrađenog uglavnom od mehaničke celuloze (na primjer, novine, časopisi i slični tiskani materijali)

 

iz B3020

sljedeći materijali, pod uvjetom da nisu pomiješani s opasnim otpadom:

papirnati ili kartonski otpaci i ostaci koji se sastoje od:

neizbijeljenog papira ili kartona ili od valovitog papira ili kartona

drugih vrsta papira ili kartona izrađenih uglavnom od izbijeljene kemijske celuloze, neobojene u masi

papira ili kartona izrađenog uglavnom od mehaničke celuloze (na primjer, novine, časopisi i slični tiskani materijali)

 

B3030-B3035

 

B3030-B3035

B3040

 

 

 

 

B3050

 

B3050

B3060-B3065

 

 

 

iz B3070

otpadna slama

deaktivirani micelij gljiva iz proizvodnje penicilina, koji se koristi kao hrana za životinje

iz B3070

otpadna ljudska kosa

 

iz B3070

otpadna ljudska kosa

B3080-B4030

 

 

 

 

GB040-GC010

 

GB040-GC010

GC020

 

 

 

 

GC030

 

GC030

GC050

 

 

 

 

GE020-GG030

 

GE020-GG030

GG040

 

 

 

 

GH013

 

GH013

GN010-GN030

 

 

 

Mješavine otpada

sve mješavine otpada navedene u Prilogu III.A Uredbi (EZ) br. 1013/2006”

 

 

 

3.

Unos za Andoru zamjenjuje se sljedećim:

Andora

(a)

(b)

(c)

(d)

 

sav otpad naveden u Prilogu III. i mješavine otpada navedene u Prilogu III.A Uredbi (EZ) br. 1013/2006”

 

 

4.

Unos za Argentinu zamjenjuje se sljedećim:

Argentina

(a)

(b)

(c)

(d)

Pojedinačne vrste otpada

 

 

 

B1010

B1020

 

 

 

 

 

 

B1030-B1050

B1060

 

 

 

 

 

 

B1070-B1090

iz B1100

tvrdi nepročišćen cink

troska koja sadrži cink:

pločasta troska s gornjeg dijela galvanizacijske kade (> 90 % Zn)

pločasta troska s dna galvanizacijske kade (> 92 % Zn)

troska od lijevanja cinka u kalupe (> 85 % Zn)

pločasta troska od vrućeg pocinčavanja (šarža) (> 92 % Zn)

obrana pjenasta cinkova troska

 

 

iz B1100

obrana pjenasta aluminijska troska (ili pjena) isključujući solnu trosku

otpadne vatrostalne obloge, uključujući posude za taljenje, iz procesa taljenja bakra

troska iz prerade plemenitih metala za daljnje rafiniranje

kositrena troska koja sadrži tantal, s manje od 0,5 % kositra

 

 

 

B1115-B1130

B1140

 

 

 

 

 

 

B1150-B1170

B1180-B1190

 

 

 

 

 

 

B1200-B1230

B1240

 

 

 

 

 

 

B1250-B2110

B2120-B2130

 

 

 

iz B3010

vulkanizirane otpadne smole ili kondenzacijski proizvodi:

sljedeći otpadni fluorirani polimeri:

perfluoroetilen/propilen (FEP)

perfluoroalkoksialkan

tetrafluorotilen/perfluorovinil eter (PFA)

tetrafluoroetilen/perfluorometilvinil eter (MFA)

polivinilfluorid (PVF)

polivinilidenfluorid (PVDF)

 

 

iz B3010

otpaci plastike koji se sastoje od nehalogeniranih polimera i kopolimera

B3020

samo nesortirani otpaci

 

 

B3020

sve osim nesortiranih otpadaka

 

 

 

B3030-B3120

B3130-B4030

 

 

 

 

 

 

GB040-GC010

GC020

 

 

 

 

 

 

GC030-GF010

GG030-GH013

 

 

 

 

 

 

GN010-GN030

Mješavine otpada

 

 

 

mješavina B1010 i B1050

 

 

 

mješavina B1010 i B1070

 

 

 

mješavina B3040 i B3080

 

 

 

mješavina B1010

 

 

 

mješavina B2010

 

 

 

mješavina B2030

 

 

 

mješavina B3010

otpaci plastike koji se sastoje od nehalogeniranih polimera i kopolimera

mješavina B3010

vulkanizirane otpadne smole ili kondenzacijski proizvodi

 

 

 

mješavina B3010

perfluoroalkoksialkan

 

 

 

mješavina B3020

samo nesortirani otpaci

 

 

mješavina B3020

osim nesortiranih otpadaka

 

 

 

mješavina B3030

 

 

 

mješavina B3040

 

 

 

mješavina B3050”

5.

Po abecednom redu se za Azerbajdžan umeće sljedeći unos:

Azerbajdžan

(a)

(b)

(c)

(d)

Pojedinačne vrste otpada

B3040”

 

 

 

6.

Po abecednom redu se za Benin umeće sljedeći unos:

Benin

(a)

(b)

(c)

(d)

sav otpad naveden u Prilogu III. i mješavine otpada navedene u Prilogu III.A Uredbi (EZ) br. 1013/2006”

 

 

 

7.

Po abecednom redu se za Burkinu Faso umeće sljedeći unos:

Burkina Faso

(a)

(b)

(c)

(d)

 

sav otpad naveden u Prilogu III. i mješavine otpada navedene u Prilogu III.A Uredbi (EZ) br. 1013/2006”

 

 

8.

Po abecednom redu se za Burundi umeće sljedeći unos:

Burundi

(a)

(b)

(c)

(d)

sav otpad naveden u Prilogu III. i mješavine otpada navedene u Prilogu III.A Uredbi (EZ) br. 1013/2006”

 

 

 

9.

Po abecednom redu se za Kabo Verde umeće sljedeći unos:

Kabo Verde

(a)

(b)

(c)

(d)

sav otpad naveden u Prilogu III. i mješavine otpada navedene u Prilogu III.A Uredbi (EZ) br. 1013/2006”

 

 

 

10.

Po abecednom redu se za Čad umeće sljedeći unos:

Čad

(a)

(b)

(c)

(d)

 

sav otpad naveden u Prilogu III. i mješavine otpada navedene u Prilogu III.A Uredbi (EZ) br. 1013/2006”

 

 

11.

Unos za Čile zamjenjuje se sljedećim:

Čile

(a)

(b)

(c)

(d)

 

sav otpad naveden u Prilogu III. i mješavine otpada navedene u Prilogu III.A Uredbi (EZ) br. 1013/2006”

 

 

12.

Unos za Kinu zamjenjuje se sljedećim:

Kina

(a)

(b)

(c)

(d)

Pojedinačne vrste otpada

iz B1010

plemeniti metali (srebro, ali ne i živa)

otpaci molibdena

otpaci kobalta

otpaci mangana

otpaci indija

otpaci torija

otpaci raznih vrsta rijetke zemlje

otpaci kroma

 

 

iz B1010

plemeniti metali (samo zlato i platinska skupina, ali ne i živa)

otpaci željeza i čelika

otpaci bakra

otpaci nikla

otpaci aluminija

otpaci cinka

otpaci kositra

otpaci volframa

otpaci tantala

otpaci magnezija

otpaci bizmuta

otpaci titanija

otpaci cirkonija

otpaci germanija

otpaci vanadija

otpaci hafnija, niobija, renija i galija

B1020-B1040

 

 

 

 

 

 

B1050

B1060

 

 

 

 

 

 

B1070

B1080-B1100

 

 

 

 

 

 

B1115

iz B1120

prijelazni metali (osim onih koji sadrže > 10 % V2O5), isključujući otpadne katalizatore (istrošene katalizatore, tekuće istrošene katalizatore ili druge katalizatore) iz Popisa A

lantanoidi (metali rijetke zemlje)

 

 

iz B1120

prijelazni metali (samo oni koji sadrže > 10 % V2O5), isključujući otpadne katalizatore (istrošene katalizatore, tekuće istrošene katalizatore ili druge katalizatore) iz Popisa A

B1130-B1200

 

 

 

 

 

 

B1210

B1220

 

 

 

 

 

 

B1230

B1240

 

 

 

 

 

 

B1250

iz B2010

osim otpadnog tinjca

 

 

iz B2010

samo otpadni tinjac

B2020

 

 

 

iz B2030

otpaci i ostaci kermeta (osim otpadaka volfram karbida)

keramička vlakna koja nisu nigdje drugdje navedena ili uključena

 

 

iz B2030

otpaci i ostaci kermeta (samo otpaci volfram karbida)

B2040-B2130

 

 

 

iz B3010

vulkanizirane otpadne smole ili kondenzacijski proizvodi (osim fenol-formaldehid smola i poliamida)

 

 

iz B3010

otpaci plastike koji se sastoje od nehalogeniranih polimera i kopolimera (svi)

vulkanizirane otpadne smole ili kondenzacijski proizvodi (samo fenol-formaldehid smole i poliamidi)

sljedeći otpadni fluorirani polimeri:

perfluoroetilen/propilen (FEP)

perfluoroalkoksialkan

tetrafluorotilen/perfluorovinil eter (PFA)

tetrafluoroetilen/perfluorometilvinil eter (MFA)

polivinilfluorid (PVF)

polivinilidenfluorid (PVDF)

 

 

 

B3020

iz B3030

sljedeći materijali, pod uvjetom da nisu pomiješani s drugim otpadom i da su pripremljeni prema određenoj specifikaciji:

svileni otpad (uključujući čahure neprikladne za odmatanje, otpadnu pređu i raščupane tekstilne materijale)

negrebeni i nečešljani

ostali

lanena kudjelja i otpad

kudjelja i otpad (uključujući otpadnu pređu i raščupane tekstilne materijale) od prave konoplje (cannabis sativa l.)

kudjelja i otpad (uključujući otpadnu pređu i raščupane tekstilne materijale) od jute i drugih tekstilnih likastih vlakana (isključujući lan, pravu konoplju i ramiju)

kudjelja i otpad (uključujući otpadnu pređu i raščupane tekstilne materijale) od sisala i druga tekstilna likasta vlakna od biljaka iz roda agava

kudjelja, čvorovi i kratka vlakna odvojena češljanjem i otpad (uključujući otpadnu pređu i raščupane tekstilne materijale) od kokosa

kudjelja, čvorovi i kratka vlakna odvojena češljanjem i otpad (uključujući otpadnu pređu i raščupane tekstilne materijale) od abake (manilske konoplje ili musa textilis nee)

kudjelja, čvorovi i kratka vlakna odvojena češljanjem i otpad (uključujući otpadnu pređu i raščupane tekstilne materijale) od ramije i drugih biljnih tekstilnih vlakana, koja nisu drugdje navedena ili uključena

istrošena odjeća i drugi istrošeni tekstilni predmeti

istrošene krpe, otpaci dretve, konoplja snasti, užadi i debele užadi i istrošeni predmeti izrađeni od dretve, konoplja snasti, užadi i debele užadi od tekstilnih vlakana

sortirani

ostali

 

 

iz B3030

sljedeći materijali, pod uvjetom da nisu pomiješani s drugim otpadom i da su pripremljeni prema određenoj specifikaciji:

otpadna vuna i fina ili gruba životinjske dlaka, uključujući otpadnu pređu, ali isključujući raščupane tekstilne materijale

kratka vlakna odvojena nakon češljanja vune ili fine životinjske dlake

ostali otpad od vune ili fine životinjske dlake

otpad od grube životinjske dlake

pamučni otpad (uključujući otpadnu pređu i raščupane tekstilne materijale)

otpadna pređa (uključujući otpadni konac)

raščupani tekstilni materijali

ostalo

otpad (uključujući čvorove i kratka vlakna odvojena češljanjem, pređu i raščupane tekstilne materijale) od umjetnih vlakana

sintetičkih vlakana

umjetnih vlakana

B3035

 

 

 

iz B3040

osim nevulkanizirane gume

 

 

iz B3040

samo nevulkanizirana guma

 

 

 

B3050

B3060-B3070

 

 

 

iz B3080

osim nevulkanizirane gume

 

 

iz B3080

samo nevulkanizirana guma

B3090-B4030

 

 

 

iz GB040

osim konverterske troske iz procesa taljenja bakra, koja sadrži > 10 % bakra

 

 

iz GB040

samo konverterska troska iz procesa taljenja bakra, koja sadrži > 10 % bakra

 

 

 

GC010

GC020

osim otpadnih kablova i žice, otpadaka od elektromotora

 

 

GC020

samo otpadni kablovi i žice, otpaci od elektromotora

 

 

 

GC030

GC050-GG040

 

 

 

 

 

 

GH013

GN010-GN030

 

 

 

Mješavine otpada

mješavina B1010 i B1050

ako nije dopušten uvoz neke vrste uključenog neopasnog otpada

 

 

mješavina B1010 i B1050

ako je dopušten uvoz svih vrsta uključenog neopasnog otpada

mješavina B1010 i B1070

ako nije dopušten uvoz neke vrste uključenog neopasnog otpada

 

 

mješavina B1010 i B1070

ako je dopušten uvoz svih vrsta uključenog neopasnog otpada

mješavina B3040 i B3080

ako nije dopušten uvoz neke vrste uključenog neopasnog otpada

 

 

mješavina B3040 i B3080

ako je dopušten uvoz svih vrsta uključenog neopasnog otpada

mješavina B1010

ako nije dopušten uvoz neke vrste uključenog neopasnog otpada

 

 

mješavina B1010

ako je dopušten uvoz svih vrsta uključenog neopasnog otpada

mješavina B2010

 

 

 

mješavina B2030

 

 

 

mješavina B3010 otpaci plastike koji se sastoje od nehalogeniranih polimera i kopolimera

ako nije dopušten uvoz neke vrste uključenog neopasnog otpada

 

 

mješavina B3010 otpaci plastike koji se sastoje od nehalogeniranih polimera i kopolimera

ako je dopušten uvoz svih vrsta uključenog neopasnog otpada

mješavina B3010 vulkanizirane otpadne smole ili kondenzacijski proizvodi

 

 

 

mješavina B3010 perfluoroalkoksialkan

ako nije dopušten uvoz neke vrste uključenog neopasnog otpada

 

 

mješavina B3010 perfluoroalkoksialkan

ako je dopušten uvoz svih vrsta uključenog neopasnog otpada

 

 

 

mješavina B3020

mješavina B3030

ako nije dopušten uvoz neke vrste uključenog neopasnog otpada

 

 

mješavina B3030

ako je dopušten uvoz svih vrsta uključenog neopasnog otpada

mješavina B3040

 

 

 

 

 

 

mješavina B3050”

13.

Unos za Kineski Taipei zamjenjuje se sljedećim:

Kineski Taipei

(a)

(b)

(c)

(d)

Pojedinačne vrste otpada

 

iz B1010

plemeniti metali (zlato, srebro, platinska skupina, ali ne i živa)

otpaci molibdena

otpaci tantala

otpaci kobalta

otpaci bizmuta

otpaci cirkonija

otpaci mangana

otpaci vanadija

otpaci hafnija, indija, niobija, renija i galija

otpaci torija

otpaci raznih vrsta rijetke zemlje

otpaci kroma

 

iz B1010

otpaci željeza i čelika

otpaci bakra

otpaci nikla

otpaci aluminija

otpaci cinka

otpaci kositra

otpaci volframa

otpaci magnezija

otpaci titanija

otpaci germanija

iz B1020

otpaci kadmija

otpaci olova (isključujući olovno-kiselinske baterije)

otpaci selena

iz B1020

otpaci antimona

otpaci berilija

otpaci telurija

 

 

 

B1030-B1031

 

 

B1040

 

 

 

 

B1050

 

 

B1060

 

 

 

 

B1070-B1090

 

 

 

iz B1100

obrana pjenasta aluminijska troska (ili pjena) isključujući solnu trosku

otpadne vatrostalne obloge, uključujući posude za taljenje, iz procesa taljenja bakra

troska iz prerade plemenitih metala za daljnje rafiniranje

kositrena troska koja sadrži tantal, s manje od 0,5 % kositra

 

iz B1100

tvrdi nepročišćeni cink

troska koja sadrži cink:

pločasta troska s gornjeg dijela galvanizacijske kade (> 90 % Zn)

pločasta troska s dna galvanizacijske kade (> 92 % Zn)

troska od lijevanja cinka u kalupe (> 85 % Zn)

pločasta troska od vrućeg pocinčavanja (šarža) (> 92 % Zn)

obrana pjenasta cinkova troska

 

B1115

 

 

 

B1120

 

B1120

 

B1130-B1240

 

 

B1250

 

 

 

 

B2010-B2030

 

 

 

B2040

osim troske iz proizvodnje bakra, kemijski stabilizirane, s visokim sadržajem željeza (preko 20 %), prerađene u skladu s industrijskim specifikacijama (npr. DIN 4301 i DIN 8201) koja se uglavnom koristi za gradnju i kao abraziv

 

B2040

samo troska iz proizvodnje bakra, kemijski stabilizirana, s visokim sadržajem željeza (preko 20 %), prerađena u skladu s industrijskim specifikacijama (npr. DIN 4301 i DIN 8201) koja se uglavnom koristi za gradnju i kao abraziv

 

B2060-B2130

 

 

 

iz B3010

poliuretan (koji ne sadrži CFC-e)

vulkanizirane otpadne smole ili kondenzacijski proizvodi

 

iz B3010

otpaci plastike koji se sastoje od nehalogeniranih polimera i kopolimera, osim poliuretana (koji ne sadrži CFC-e)

sljedeći otpadni fluorirani polimeri:

perfluoroetilen/propilen (FEP)

perfluoroalkoksialkan

tetrafluorotilen/perfluorovinil eter (PFA)

tetrafluoroetilen/perfluorometilvinil eter (MFA)

polivinilfluorid (PVF)

polivinilidenfluorid (PVDF)

 

 

 

B3020

 

B3030-B3035

 

 

 

 

 

B3040-B3050

 

B3060-B3070

 

 

 

 

 

B3080

B3090-B3100

 

 

 

 

B3110-B4030

 

 

GB040-GC030

 

 

 

 

GC050

 

 

 

 

 

GE020

 

GF010-GG040

 

 

 

 

 

GH013

GN010

 

 

 

 

GN020-GN030

 

 

Mješavine otpada

 

mješavina B1010 i B1050

 

 

 

mješavina B1010 i B1070

 

 

 

mješavina B3040 i B3080

 

 

 

mješavina B1010

 

 

 

mješavina B2010

 

 

 

mješavina B2030

 

 

 

 

 

mješavina B3010

otpaci plastike koji se sastoje od nehalogeniranih polimera i kopolimera

 

mješavina B3010

vulkanizirane otpadne smole ili kondenzacijski proizvodi

 

 

 

mješavina B3010

perfluoroalkoksialkan

 

 

 

 

 

mješavina B3020

 

mješavina B3030

 

 

 

 

 

mješavina B3040

otpadne gume ili granulat od obrađenih otpadnih guma, čiji je promjer veći od 4 mm

 

 

 

mješavina B3050”

14.

Po abecednom redu se za Kongo (Demokratsku Republiku Kongo) umeće sljedeći unos:

Kongo (Demokratska Republika Kongo)

(a)

(b)

(c)

(d)

sav otpad naveden u Prilogu III. i mješavine otpada navedene u Prilogu III.A Uredbi (EZ) br. 1013/2006”

 

 

 

15.

Po abecednom redu se za Kolumbiju umeće sljedeći unos:

Kolumbija

(a)

(b)

(c)

(d)

Pojedinačne vrste otpada

 

 

B1020-B1070

 

 

 

 

B1080

 

 

B1090

 

 

 

B1115-B1150

 

 

 

 

B1160

 

 

B1170-B1190

 

 

 

 

B1200

 

 

B1210

 

 

 

 

B1220

 

 

B1230-B1250

 

 

 

B2010

osim otpadnog tinjca

B2010

samo otpadni tinjac

 

 

B2020-B2030

 

 

 

B2040

osim troske iz proizvodnje bakra, kemijski stabilizirane, s visokim sadržajem željeza (preko 20 %), prerađene u skladu s industrijskim specifikacijama (npr. DIN 4301 i DIN 8201) koja se uglavnom koristi za gradnju i kao abraziv

B2040

samo troska iz proizvodnje bakra, kemijski stabilizirana, s visokim sadržajem željeza (preko 20 %), prerađena u skladu s industrijskim specifikacijama (npr. DIN 4301 i DIN 8201) koja se uglavnom koristi za gradnju i kao abraziv

 

 

B2060-B3020

 

 

 

B3035-B3040

 

 

 

iz B3050

otpadno neobrađeno pluto i drvo:

pluteni otpad: zdrobljeno, granulirano ili mljeveno pluto

iz B3050

otpadno neobrađeno pluto i drvo:

drveni otpad i ostaci, bez obzira na to jesu li aglomerirani u klade, brikete, sačmu ili slične oblike

 

 

iz B3060

otpad koji nastaje u poljoprivredno-prehrambenoj industriji, pod uvjetom da nije infektivan:

vinski talog

druge vrste otpada iz poljoprivredno-prehrambene industrije, isključujući nusproizvode koji udovoljavaju nacionalnim i međunarodnim zahtjevima i standardima za ljudsku ili životinjsku prehranu

iz B3060

otpad koji nastaje u poljoprivredno-prehrambenoj industriji, pod uvjetom da nije infektivan:

sušeni i sterilizirani biljni otpad, ostaci i nusproizvodi, koji može i ne mora biti u obliku sačme, ili otpad koji se koristi kao krmivo, koji nije nigdje drugdje naveden ili uključen

degras: ostaci od prerade masnih tvari i životinjskih ili biljnih voskova

otpad od kostiju i rožišta, neobrađen, odmašćen, jednostavno prepariran (ali ne izrezan u oblike), obrađen kiselinom ili je iz njega odstranjena želatina

riblji otpad

ljuske, mahune, opne i drugi otpad od kakaa

 

 

 

B3065

 

 

iz B3070

otpadna ljudska kosa

otpadna slama

iz B3070

deaktiviran micelij gljiva iz proizvodnje penicilina, koji se koristi kao hrana za životinje

 

 

B3080

 

 

 

 

B3090-B3100

 

 

B3110-B3130

 

 

 

 

B3140

 

 

 

B4010

 

 

B4020-B4030

 

 

 

GB040-GC010

 

 

 

 

GC020

 

 

GC030-GF010

 

 

 

 

GG030-GG040

 

 

GH013

 

 

 

 

GN010-GN030”

16.

Unos za Kostariku mijenja se kako slijedi:

Kostarika

(a)

(b)

(c)

(d)

Mješavine otpada

sve mješavine otpada navedene u Prilogu III.A Uredbi (EZ) br. 1013/2006”

 

 

 

17.

Unos za Hrvatsku zamjenjuje se sljedećim:

Hrvatska

(a)

(b)

(c)

(d)

 

 

 

sav otpad naveden u Prilogu III. i mješavine otpada navedene u Prilogu III.A Uredbi (EZ) br. 1013/2006”

18.

Po abecednom redu se za Curaçao umeće sljedeći unos:

Curaçao

(a)

(b)

(c)

(d)

Pojedinačne vrste otpada

 

B1010-B3020

 

 

iz B3030

istrošena odjeća i drugi istrošeni tekstilni predmeti

istrošene krpe, otpaci dretve, konoplja snasti, užadi i debele užadi i istrošeni predmeti izrađeni od dretve, konoplja snasti, užadi i debele užadi od tekstilnih vlakana

iz B3030

sav ostali otpad

 

 

B3035

 

 

 

 

B3040-B3065

 

 

B3070

 

 

 

 

B3080-B4030

 

 

 

GB040-GF010

 

 

GG030-GG040

 

 

 

 

GH013

 

 

GN010-GN030

 

 

 

Mješavine otpada

 

sve mješavine otpada navedene u Prilogu III.A Uredbi (EZ) br. 1013/2006”

 

 

19.

Unos za Egipat mijenja se kako slijedi:

Egipat

(a)

(b)

(c)

(d)

Mješavine otpada

sve mješavine otpada navedene u Prilogu III.A Uredbi (EZ) br. 1013/2006”

 

 

 

20.

Po abecednom redu se za BJRM (bivša jugoslavenska republika Makedonija) umeće sljedeći unos:

BJRM (bivša jugoslavenska republika Makedonija)

(a)

(b)

(c)

(d)

Pojedinačne vrste otpada

 

B1010-B1031

 

 

B1040

 

 

 

 

B1050-B2130

 

 

 

 

B3010-B3020

 

 

B3030-B4030

 

 

 

GB040-GH013

 

 

GN010-GN030

 

 

 

Mješavine otpada

 

 

mješavina B3020

 

 

sve ostale mješavine otpada navedene u Prilogu III.A Uredbi (EZ) br. 1013/2006”

 

 

21.

Po abecednom redu se za Gabon umeće sljedeći unos:

Gabon

(a)

(b)

(c)

(d)

Mješavine otpada

sve mješavine otpada navedene u Prilogu III.A Uredbi (EZ) br. 1013/2006”

 

 

 

22.

Unos za Gruziju zamjenjuje se sljedećim:

Gruzija

(a)

(b)

(c)

(d)

Pojedinačne vrste otpada

 

 

 

B1010-B1030

B1031-B1040

 

 

 

 

 

 

B1050-B1070

B1080-B1190

 

 

 

 

 

 

B1200

B1210-B2010

 

 

 

 

 

 

B2020

B2030-B2130

 

 

 

 

 

 

B3010-B3035

B3040

 

 

 

 

 

 

B3050

B3060-B4030

 

 

 

GB040-GE020

 

 

 

 

 

 

GF010

GG030-GG040

 

 

 

 

 

 

GH013-GN010

GN020-GN030

 

 

 

Mješavine otpada

 

 

 

mješavina B1010 i B1050

 

 

 

mješavina B1010 i B1070

mješavina B3040 i B3080

 

 

 

 

 

 

mješavina B1010

mješavina B2010

 

 

 

mješavina B2030

 

 

 

 

 

 

mješavina B3010

otpaci plastike koji se sastoje od nehalogeniranih polimera i kopolimera

 

 

 

mješavina B3010

vulkanizirane otpadne smole ili kondenzacijski proizvodi

 

 

 

mješavina B3010

perfluoroalkoksialkan

 

 

 

mješavina B3020

 

 

 

mješavina B3030

mješavina B3040

 

 

 

 

 

 

mješavina B3050”

23.

Po abecednom redu se za Gvatemalu umeće sljedeći unos:

Gvatemala

(a)

(b)

(c)

(d)

 

sav otpad naveden u Prilogu III. i mješavine otpada navedene u Prilogu III.A Uredbi (EZ) br. 1013/2006”

 

 

24.

Unos za Gvajanu zamjenjuje se sljedećim:

Gvajana

(a)

(b)

(c)

(d)

sav otpad naveden u Prilogu III. i mješavine otpada navedene u Prilogu III.A Uredbi (EZ) br. 1013/2006”

 

 

 

25.

Po abecednom redu se za Honduras umeće sljedeći unos:

Honduras

(a)

(b)

(c)

(d)

sav otpad naveden u Prilogu III. i mješavine otpada navedene u Prilogu III.A Uredbi (EZ) br. 1013/2006”

 

 

 

26.

Unos za Hong Kong (Kina) zamjenjuje se sljedećim:

Hong Kong (Kina)

(a)

(b)

(c)

(d)

Pojedinačne vrste otpada

 

 

 

B1010-B1020

B1030-B1031

 

 

 

 

 

 

B1040-B1050

B1060-B1090

 

 

 

iz B1100

otpadne vatrostalne obloge, uključujući posude za taljenje, iz procesa taljenja bakra

 

 

iz B1100

sav ostali otpad

 

 

 

B1115-B1130

B1140-B1190

 

 

 

 

 

 

B1200

B1210-B1240

 

 

 

 

 

 

B1250-B2060

B2070-B2080

 

 

 

 

 

 

B2090

B2100-B2130

 

 

 

 

 

 

B3010-B3030

B3035

 

 

 

 

 

 

B3040-B3060

B3065

 

 

 

 

 

 

B3070-B3090

B3100-B3130

 

 

 

 

 

 

B3140

B4010-B4030

 

 

 

 

 

 

GB040-GN030

Mješavine otpada

mješavina B1010 i B1070

 

 

 

 

 

 

sve ostale mješavine otpada navedene u Prilogu III.A Uredbi (EZ) br. 1013/2006”

27.

Po abecednom redu se za Kazahstan umeće sljedeći unos:

Kazahstan

(a)

(b)

(c)

(d)

Pojedinačne vrste otpada

 

B1010-B1160

 

 

 

B1170-B1240

 

B1170-B1240

 

B1250-B3035

 

 

 

iz B3040

otpaci i ostaci tvrde gume (npr. ebonit)

 

iz B3040

ostali gumeni otpad (isključujući otpad naveden negdje drugdje)

 

B3050

 

 

 

B3060

otpad koji nastaje u poljoprivredno-prehrambenoj industriji, pod uvjetom da nije infektivan, osim vinskog taloga

 

B3060

samo vinski talog

 

B3065-B3070

 

 

 

B3080

 

B3080

 

B3090-B3130

 

 

 

B3140

 

B3140

 

B4010-B4030

 

 

 

GB040-GG030

 

 

 

GG040

 

GG040

 

GH013-GN030

 

 

Mješavine otpada

 

mješavina B1010 i B1050

 

 

 

mješavina B1010 i B1070

 

 

 

mješavina B3040 i B3080

 

mješavina B3040 i B3080

 

mješavina B1010

 

 

 

mješavina B2010

 

 

 

mješavina B2030

 

 

 

mješavina B3010

otpaci plastike koji se sastoje od nehalogeniranih polimera i kopolimera

 

 

 

mješavina B3010

vulkanizirane otpadne smole ili kondenzacijski proizvodi

 

 

 

mješavina B3010

perfluoroalkoksialkan

 

 

 

mješavina B3020

 

 

 

mješavina B3030

 

 

mješavina B3040

 

 

 

 

mješavina B3050”

 

 

28.

Unos za Keniju zamjenjuje se sljedećim:

Kenija

(a)

(b)

(c)

(d)

Pojedinačne vrste otpada

sav otpad naveden u Prilogu III. Uredbi (EZ) br. 1013/2006”

 

 

 

29.

Po abecednom redu se za Kuvajt umeće sljedeći unos:

Kuvajt

(a)

(b)

(c)

(d)

sav otpad naveden u Prilogu III. i mješavine otpada navedene u Prilogu III.A Uredbi (EZ) br. 1013/2006”

 

 

 

30.

Unos za Kirgistan zamjenjuje se sljedećim:

Kirgistan

(a)

(b)

(c)

(d)

Pojedinačne vrste otpada

B1010

samo otpaci torija

 

 

B1010

otpadni metal i metalne legure u metalnom, nedisperzivnom obliku, osim otpadaka torija

 

 

 

B1020

B1030-B1100

 

 

 

 

 

 

B1115

B1120-B1140

 

 

 

 

 

 

B1150

B1160-B1240

 

 

 

 

 

 

B1250

B2010

 

 

 

 

 

 

B2020

iz B2030

keramička vlakna koja nisu nigdje drugdje navedena ili uključena

 

 

iz B2030

otpaci i ostaci kermeta (kombinacije metala i keramike)

B2040-B2130

 

 

 

iz B3010

vulkanizirane otpadne smole ili kondenzacijski proizvodi:

sljedeći otpadni fluorirani polimeri:

perfluoroetilen/propilen (FEP)

perfluoroalkoksialkan

tetrafluorotilen/perfluorovinil eter (PFA)

tetrafluoroetilen/perfluorometilvinil eter (MFA)

polivinilfluorid (PVF)

polivinilidenfluorid (PVDF)

 

 

iz B3010

otpaci plastike koji se sastoje od nehalogeniranih polimera i kopolimera

 

 

 

B3020-B3030

B3035

 

 

 

 

 

 

B3040

iz B3050

pluteni otpad: zdrobljeno, granulirano ili mljeveno pluto

 

 

iz B3050

drveni otpad i ostaci, bez obzira na to jesu li aglomerirani u klade, brikete, sačmu ili slične oblike

iz B3060

otpad koji nastaje u poljoprivredno-prehrambenoj industriji, pod uvjetom da nije infektivan:

vinski talog

degras: ostaci od prerade masnih tvari i životinjskih ili biljnih voskova

riblji otpad

ljuske, mahune, opne i drugi otpad od kakaa

druge vrste otpada iz poljoprivredno-prehrambene industrije, isključujući nusproizvode koji udovoljavaju nacionalnim i međunarodnim zahtjevima i standardima za ljudsku ili životinjsku prehranu

 

 

iz B3060

otpad koji nastaje u poljoprivredno-prehrambenoj industriji, pod uvjetom da nije infektivan:

sušeni i sterilizirani biljni otpad, ostaci i nusproizvodi, koji mogu i ne moraju biti u obliku sačme, ili otpad koji se koristi kao krmivo, koji nije nigdje drugdje naveden ili uključen

otpad od kostiju i rožišta, neobrađen, odmašćen, jednostavno prepariran (ali ne izrezan u oblike), obrađen kiselinom ili je iz njega odstranjena želatina

 

 

 

B3065

B3070-B3130

 

 

 

 

 

 

B3140

B4010-B4030

 

 

 

GB040-GN030

 

 

 

Mješavine otpada

 

 

 

mješavina B1010 i B1050

 

 

 

mješavina B1010 i B1070

mješavina B3040 i B3080

 

 

 

 

 

 

mješavina B1010

mješavina B2010

 

 

 

mješavina B2030

 

 

 

 

 

 

mješavina B3010

otpaci plastike koji se sastoje od nehalogeniranih polimera i kopolimera

mješavina B3010

vulkanizirane otpadne smole ili kondenzacijski proizvodi

 

 

 

mješavina B3010

perfluoroalkoksialkan

 

 

 

 

 

 

mješavina B3020

 

 

 

mješavina B3030

 

 

 

mješavina B3040

 

 

 

mješavina B3050”

31.

Unos za Liberiju zamjenjuje se sljedećim:

Liberija

(a)

(b)

(c)

(d)

 

sav otpad naveden u Prilogu III. i mješavine otpada navedene u Prilogu III.A Uredbi (EZ) br. 1013/2006”

 

 

32.

Unos za Makao (Kina) zamjenjuje se sljedećim:

Makao (Kina)

(a)

(b)

(c)

(d)

sav otpad naveden u Prilogu III. i mješavine otpada navedene u Prilogu III.A Uredbi (EZ) br. 1013/2006”

 

 

 

33.

Po abecednom redu se za Madagaskar umeće sljedeći unos:

Madagaskar

(a)

(b)

(c)

(d)

sav otpad naveden u Prilogu III. i mješavine otpada navedene u Prilogu III.A Uredbi (EZ) br. 1013/2006”

 

 

 

34.

Unos za Maleziju zamjenjuje se sljedećim:

Malezija

(a)

(b)

(c)

(d)

Pojedinačne vrste otpada

iz B1010

otpaci nikla

otpaci cinka

otpaci volframa

otpaci tantala

otpaci magnezija

otpaci titanija

otpaci mangana

otpaci germanija

otpaci vanadija

otpaci hafnija, indija, niobija, renija i galija

otpaci raznih vrsta rijetke zemlje

otpaci kroma

iz B1010

otpaci molibdena

otpaci kobalta

otpaci bizmuta

otpaci cirkonija

otpaci torija

iz B1010

plemeniti metali (zlato, srebro, platinska skupina, ali ne i živa)

otpaci željeza i čelika

otpaci bakra

otpaci aluminija

otpaci kositra

 

B1020-B1100

 

 

 

 

 

B1115

 

B1120-B1140

 

 

 

 

 

B1150

 

B1160-B1190

 

 

 

 

 

B1200-B1210

 

B1220-B1240

 

 

 

 

 

B1250-B2030

 

iz B2040

djelomično rafiniran kalcijev sulfat koji nastaje pri odsumporavanju dimnih plinova (FGD)

troska iz proizvodnje bakra, kemijski stabilizirana, s visokim sadržajem željeza (preko 20 %), prerađena u skladu s industrijskim specifikacijama (npr. DIN 4301 i DIN 8201) koja se uglavnom koristi za gradnju i kao abraziv

 

iz B2040

otpad od gipsanih zidnih ploča ili gipskartonskih ploča (suha žbuka) koji nastaje pri rušenju objekata

sumpor u krutom obliku

vapnenac iz proizvodnje kalcijevog cijanamida (čiji je pH niži od 9)

natrij, kalij, kalcijev klorid

karborund (silicijev karbid)

betonski lom

stakleni otpaci koji sadrže litij-tantal i litij-niobij

 

 

 

B2060

 

B2070-B2080

 

 

 

 

 

B2090

 

B2100

 

 

 

 

 

B2110-B2130

 

B3010

 

 

 

 

 

B3020-B3030

 

 

 

B3035

 

B3040

 

 

 

 

iz B3050

drveni otpad i ostaci, bez obzira na to jesu li aglomerirani u klade, brikete, sačmu ili slične oblike

iz B3050

pluteni otpad: zdrobljeno, granulirano ili mljeveno pluto

 

 

iz B3060

sušeni i sterilizirani biljni otpad, ostaci i nusproizvodi, koji može i ne mora biti u obliku sačme, ili otpad koji se koristi kao krmivo, koji nije nigdje drugdje naveden ili uključen

otpad od kostiju i rožišta, neobrađen, odmašćen, jednostavno prepariran (ali ne izrezan u oblike), obrađen kiselinom ili je iz njega odstranjena želatina

ljuske, mahune, opne i drugi otpad od kakaa

druge vrste otpada iz poljoprivredno-prehrambene industrije, isključujući nusproizvode koji udovoljavaju nacionalnim i međunarodnim zahtjevima i standardima za ljudsku ili životinjsku prehranu

iz B3060

iz B3060

druge vrste otpada iz poljoprivredno-prehrambene industrije, isključujući nusproizvode koji udovoljavaju nacionalnim i međunarodnim zahtjevima i standardima za ljudsku ili životinjsku prehranu

 

B3065-B3140

 

 

B4010

 

 

 

 

 

B4020

 

B4030

 

 

 

GB040-GC050

 

 

 

 

 

GE020-GF010

 

GG030-GH013

 

 

 

 

GN010-GN030

 

GN010-GN030

Mješavine otpada

sve mješavine otpada navedene u Prilogu III.A Uredbi (EZ) br. 1013/2006”

 

 

 

35.

Po abecednom redu se za Mauricijus (Republika Mauricijus) umeće sljedeći unos:

Mauricijus (Republika Mauricijus)

(a)

(b)

(c)

(d)

 

sav otpad naveden u Prilogu III. i mješavine otpada navedene u Prilogu III.A Uredbi (EZ) br. 1013/2006”

 

 

36.

Unos za Republiku Moldovu zamjenjuje se sljedećim:

Republika Moldova

(a)

(b)

(c)

(d)

Pojedinačne vrste otpada

B1010-B2010

 

 

 

 

 

 

B2020

B2030-B3010

 

 

 

iz B3020

ostalo, što uključuje, ali se ne ograničava na:

slojeviti karton

nesortirane otpatke

 

 

iz B3020

papirnati ili kartonski otpaci i ostaci koji se sastoje od:

neizbijeljenog papira ili kartona ili od valovitog papira ili kartona

drugih vrsta papira ili kartona izrađenih uglavnom od izbijeljene kemijske celuloze, neobojene u masi

papira ili kartona izrađenog uglavnom od mehaničke celuloze (na primjer, novine, časopisi i slični tiskani materijali)

B3030-B4030

 

 

 

GB040-GN030

 

 

 

Mješavine otpada

mješavina B3020

samo ako sadrži slojeviti karton ili nesortirane otpatke

 

 

mješavina B3020

osim ako sadrži slojeviti karton ili nesortirane otpatke

sve ostale mješavine otpada navedene u Prilogu III.A Uredbi (EZ) br. 1013/2006”

 

 

 

37.

Po abecednom redu se za Novi Zeland umeće sljedeći unos:

Novi Zeland

(a)

(b)

(c)

(d)

 

 

sav otpad naveden u Prilogu III. i mješavine otpada navedene u Prilogu III.A Uredbi (EZ) br. 1013/2006”

 

38.

Unos za Filipine zamjenjuje se sljedećim:

Filipini

(a)

(b)

(c)

(d)

Pojedinačne vrste otpada

iz B1010:

otpaci kobalta

otpaci kroma

 

 

iz B1010:

plemeniti metali (zlato, srebro, platinska skupina, ali ne i živa)

svi ostali otpaci

B1020-B1030

 

 

 

 

B1031-B1050

 

 

B1060

 

 

 

 

B1070-B1080

 

 

B1090

 

 

 

 

B1100-B1120

 

 

B1130-B1140

 

 

 

 

B1150-B1240

 

 

 

 

B1250

 

B2010

 

 

 

 

 

B2020-B2030

 

iz B2040

djelomično rafiniran kalcijev sulfat koji nastaje pri odsumporavanju dimnih plinova (FGD)

otpad od gipsanih zidnih ploča ili gipskartonskih ploča (suha žbuka) koji nastaje pri rušenju objekata

sumpor u krutom obliku

vapnenac iz proizvodnje kalcijevog cijanamida (čiji je pH niži od 9)

natrij, kalij, kalcijev klorid

karborund (silicijev karbid)

betonski lom

stakleni otpaci koji sadrže litij-tantal i litij-niobij

iz B2040

troska iz proizvodnje bakra, kemijski stabilizirana, s visokim sadržajem željeza (preko 20 %), prerađena u skladu s industrijskim specifikacijama (npr. DIN 4301 i DIN 8201) koja se uglavnom koristi za gradnju i kao abraziv

 

 

B2060-B2130

 

 

 

 

 

 

B3010

 

 

B3020

 

B3030

 

 

 

 

 

B3035

 

B3040

 

 

 

 

 

B3050

 

B3060-B4030

 

 

 

 

GB040-GC030

 

 

GC050

 

 

 

 

 

GE020-GF010

 

GG030

 

 

 

 

GG040

 

 

 

 

 

GH013

GN010-GN030

 

 

 

Mješavine otpada

mješavina B1010 i B1050

samo ako sadrži otpatke kobalta

 

 

mješavina B1010 i B1050

osim ako sadrži otpatke kobalta

mješavina B1010 i B1070

samo ako sadrži otpatke kobalta

 

 

mješavina B1010 i B1070

osim ako sadrži otpatke kobalta

mješavina B3040 i B3080

 

 

 

mješavina B1010

samo ako sadrži otpatke kobalta

 

 

mješavina B1010

osim ako sadrži otpatke kobalta

mješavina B2010

 

 

 

mješavina B2030

 

 

 

 

 

 

mješavina B3010

otpaci plastike koji se sastoje od nehalogeniranih polimera i kopolimera

 

 

 

mješavina B3010

vulkanizirane otpadne smole ili kondenzacijski proizvodi

 

 

 

mješavina B3010

perfluoroalkoksialkan

 

 

mješavina B3020

 

 

 

mješavina B3030

 

mješavina B3040

 

 

 

 

 

mješavina B3050”

 

39.

Po abecednom redu se za Katar umeće sljedeći unos:

Katar

(a)

(b)

(c)

(d)

sav otpad naveden u Prilogu III. i mješavine otpada navedene u Prilogu III.A Uredbi (EZ) br. 1013/2006”

 

 

 

40.

Po abecednom redu se za Ruandu umeće sljedeći unos:

Ruanda

(a)

(b)

(c)

(d)

sav otpad naveden u Prilogu III. i mješavine otpada navedene u Prilogu III.A Uredbi (EZ) br. 1013/2006”

 

 

 

41.

Po abecednom redu se za Senegal umeće sljedeći unos:

Senegal

(a)

(b)

(c)

(d)

 

sav otpad naveden u Prilogu III. i mješavine otpada navedene u Prilogu III.A Uredbi (EZ) br. 1013/2006”

 

 

42.

Unos za Srbiju zamjenjuje se sljedećim:

Srbija

(a)

(b)

(c)

(d)

 

 

 

sav otpad naveden u Prilogu III. i mješavine otpada navedene u Prilogu III.A Uredbi (EZ) br. 1013/2006”

43.

Po abecednom redu se za Tadžikistan umeće sljedeći unos:

Tadžikistan

(a)

(b)

(c)

(d)

Pojedinačne vrste otpada

 

B1010-B1050

 

 

B1160-B1200

 

 

 

 

B1210-B1240

 

 

B1250

 

 

 

 

B2010-B2030

 

 

B2040

samo betonski lom

B2040

sav ostali otpad

 

 

 

B2060-B2110

 

 

B2120-B2130

 

 

 

 

B3010-B3020

 

 

iz B3030

sljedeći materijali, pod uvjetom da nisu pomiješani s drugim otpadom i da su pripremljeni prema određenoj specifikaciji:

svileni otpad (uključujući čahure neprikladne za odmatanje, otpadnu pređu i raščupane tekstilne materijale)

negrebeni i nečešljani

ostali

otpadna vuna i fina ili gruba životinjske dlaka, uključujući otpadnu pređu, ali isključujući raščupane tekstilne materijale

kratka vlakna odvojena nakon češljanja vune ili fine životinjske dlake

ostali otpad od vune ili fine životinjske dlake

otpad od grube životinjske dlake

lanena kudjelja i otpad

kudjelja i otpad (uključujući otpadnu pređu i raščupane tekstilne materijale) od prave konoplje (cannabis sativa l.)

kudjelja i otpad (uključujući otpadnu pređu i raščupane tekstilne materijale) od jute i drugih tekstilnih likastih vlakana (isključujući lan, pravu konoplju i ramiju)

kudjelja i otpad (uključujući otpadnu pređu i raščupane tekstilne materijale) od sisala i druga tekstilna likasta vlakna od biljaka iz roda agava

kudjelja, čvorovi i kratka vlakna odvojena češljanjem i otpad (uključujući otpadnu pređu i raščupane tekstilne materijale) od kokosa

kudjelja, čvorovi i kratka vlakna odvojena češljanjem i otpad (uključujući otpadnu pređu i raščupane tekstilne materijale) od abake (manilske konoplje ili musa textilis nee)

kudjelja, čvorovi i kratka vlakna odvojena češljanjem i otpad (uključujući otpadnu pređu i raščupane tekstilne materijale) od ramije i drugih biljnih tekstilnih vlakana, koja nisu drugdje navedena ili uključena

iz B3030

sljedeći materijali, pod uvjetom da nisu pomiješani s drugim otpadom i da su pripremljeni prema određenoj specifikaciji:

pamučni otpad (uključujući otpadnu pređu i raščupane tekstilne materijale)

otpadna pređa (uključujući otpadni konac)

raščupani tekstilni materijali

ostalo

otpad (uključujući čvorove i kratka vlakna odvojena češljanjem, pređu i raščupane tekstilne materijale) od umjetnih vlakana

sintetičkih vlakana

umjetnih vlakana

istrošena odjeća i drugi istrošeni tekstilni predmeti

istrošene krpe, otpaci dretve, konoplja snasti, užadi i debele užadi i istrošeni predmeti izrađeni od dretve, konoplja snasti, užadi i debele užadi od tekstilnih vlakana

sortirani

ostali

 

 

 

B3035-B3040

 

 

B3050

 

 

 

iz B3060

vinski talog

sušeni i sterilizirani biljni otpad, ostaci i nusproizvodi, koji može i ne mora biti u obliku sačme, ili otpad koji se koristi kao krmivo, koji nije nigdje drugdje naveden ili uključen

degras: ostaci od prerade masnih tvari i životinjskih ili biljnih voskova

iz B3060

otpad od kostiju i rožišta, neobrađen, odmašćen, jednostavno prepariran (ali ne izrezan u oblike), obrađen kiselinom ili je iz njega odstranjena želatina

riblji otpad

ljuske, mahune, opne i drugi otpad od kakaa

druge vrste otpada iz poljoprivredno-prehrambene industrije, isključujući nusproizvode koji udovoljavaju nacionalnim i međunarodnim zahtjevima i standardima za ljudsku ili životinjsku prehranu

 

 

 

B3065

 

 

B3070

 

 

 

 

B3080

 

 

B3090-B3120

 

 

 

 

B3130-B3140

 

 

B4010-B4020

 

 

 

 

B4030

 

 

 

GB040-GC020

 

 

GC030

 

 

 

 

GC050-GG030

 

 

GG040

 

 

 

 

GH013

 

 

GN010-GN030

 

 

 

Mješavine otpada

 

sve mješavine otpada navedene u Prilogu III.A Uredbi (EZ) br. 1013/2006”

 

 

44.

Po abecednom redu se za Tanzaniju umeće sljedeći unos:

Tanzanija

(a)

(b)

(c)

(d)

Mješavine otpada

sve mješavine otpada navedene u Prilogu III.A Uredbi (EZ) br. 1013/2006”

 

 

 

45.

Unos za Tajland zamjenjuje se sljedećim:

Tajland

(a)

(b)

(c)

(d)

Pojedinačne vrste otpada

 

 

B1010-B1100

 

 

B1115

 

 

 

 

B1120-B1150

 

 

B1160

 

 

 

 

B1170-B2040

 

 

B2060

 

 

 

 

B2070

 

 

B2080

 

 

 

 

B2090-B2110

 

 

B2120-B2130

 

 

 

B3010

 

B3010

 

 

B3020-B3035

 

B3040

samo za otpadne gume

 

B3040

osim za otpadne gume

 

 

 

B3050-B3070

 

B3080

samo za otpadne gume

 

B3080

osim za otpadne gume

 

 

 

B3090-B3130

 

B3140

 

 

 

 

 

B4010-B4020

 

 

B4030

 

B4030

 

 

GB040

 

 

GC010-GC020

 

 

GC030

 

 

 

 

 

GC050-GF010

 

 

GG030-GG040

 

 

 

GH013

 

GH013

 

 

 

GN010-GN030

Mješavine otpada

 

 

mješavina B1010 i B1050

 

 

 

mješavina B1010 i B1070

 

mješavina B3040 i B3080

samo za otpadne gume

 

mješavina B3040 i B3080

osim za otpadne gume

 

 

 

mješavina B1010

 

 

 

mješavina B2010

 

 

 

mješavina B2030

 

 

mješavina B3010

otpaci plastike koji se sastoje od nehalogeniranih polimera i kopolimera

 

mješavina B3010

otpaci plastike koji se sastoje od nehalogeniranih polimera i kopolimera

 

mješavina B3010

vulkanizirane otpadne smole ili kondenzacijski proizvodi

 

mješavina B3010

vulkanizirane otpadne smole ili kondenzacijski proizvodi

 

mješavina B3010

perfluoroalkoksialkan

 

mješavina B3010

perfluoroalkoksialkan

 

 

mješavina B3020

 

 

 

mješavina B3030

 

mješavina B3040

samo za otpadne gume

 

mješavina B3040

osim za otpadne gume

 

 

 

mješavina B3050”

 

46.

Unos za Tunis zamjenjuje se sljedećim:

Tunis

(a)

(b)

(c)

(d)

Pojedinačne vrste otpada

 

B1010

 

B1010

B1020-B1220

 

 

 

 

B1230-B1240

 

B1230-B1240

B1250-B2130

 

 

 

iz B3010

otpaci plastike koji se sastoje od sljedećih nehalogeniranih polimera i kopolimera koji uključuju, ali se ne ograničavaju na sljedeće:

polivinil alkohol

polivinil butiral

polivinil acetat

vulkanizirane otpadne smole ili kondenzacijski proizvodi uključujući sljedeće:

urea-formaldehid smole

fenol-formaldehid smole

melamin-formaldehid smole

epoksi smole

alkidne smole

poliamidi

sljedeći otpadni fluorirani polimeri:

perfluoroetilen/propilen (FEP)

perfluoroalkoksialkan

tetrafluorotilen/perfluorovinil eter (PFA)

tetrafluoroetilen/perfluorometilvinil eter (MFA)

polivinilfluorid (PVF)

polivinilidenfluorid (PVDF)

iz B3010

otpaci plastike koji se sastoje od sljedećih nehalogeniranih polimera i kopolimera koji uključuju, ali se ne ograničavaju na sljedeće:

etilen

stiren

polipropilen

polietilen tereftalat

akrilonitril

butadien

poliacetali

poliamidi

polibutilen tereftalat

polikarbonati

polieteri

polifenilen sulfidi

akrilni polimeri

alkani C10-C13 (plastifikatori)

poliuretan (koji ne sadrži CFC-e)

polisiloksani

polimetil metakrilat

 

iz B3010

otpaci plastike koji se sastoje od sljedećih nehalogeniranih polimera i kopolimera koji uključuju, ali se ne ograničavaju na sljedeće:

etilen

stiren

polipropilen

polietilen tereftalat

akrilonitril

butadien

poliacetali

poliamidi

polibutilen tereftalat

polikarbonati

polieteri

polifenilen sulfidi

akrilni polimeri

alkani C10-C13 (plastifikatori)

poliuretan (koji ne sadrži CFC-e)

polisiloksani

polimetil metakrilat

iz B3020

otpadni papir, karton i papirnati proizvodi:

ostalo, što uključuje, ali se ne ograničava na:

slojeviti karton

nesortirane otpatke

iz B3020

otpadni papir, karton i papirnati proizvodi:

sljedeći materijali, pod uvjetom da nisu pomiješani s opasnim otpadom:

papirnati ili kartonski otpaci i ostaci koji se sastoje od:

neizbijeljenog papira ili kartona ili od valovitog papira ili kartona

drugih vrsta papira ili kartona izrađenih uglavnom od izbijeljene kemijske celuloze, neobojene u masi

papira ili kartona izrađenog uglavnom od mehaničke celuloze (na primjer, novine, časopisi i slični tiskani materijali)

 

iz B3020

otpadni papir, karton i papirnati proizvodi:

sljedeći materijali, pod uvjetom da nisu pomiješani s opasnim otpadom:

papirnati ili kartonski otpaci i ostaci koji se sastoje od:

neizbijeljenog papira ili kartona ili od valovitog papira ili kartona

drugih vrsta papira ili kartona izrađenih uglavnom od izbijeljene kemijske celuloze, neobojene u masi

papira ili kartona izrađenog uglavnom od mehaničke celuloze (na primjer, novine, časopisi i slični tiskani materijali)

 

B3030

tekstilni otpad, osim istrošene odjeće i drugih istrošenih tekstilnih predmeta

B3030

samo istrošena odjeća i drugi istrošeni tekstilni predmeti

B3030

tekstilni otpad, osim istrošene odjeće i drugih istrošenih tekstilnih predmeta

 

B3035-B3065

 

B3035-B3065

iz B3070:

deaktivirani micelij gljiva iz proizvodnje penicilina, koji se koristi kao hrana za životinje

iz B3070:

otpadna ljudska kosa

otpadna slama

 

iz B3070:

otpadna ljudska kosa

otpadna slama

 

B3080

 

B3080

B3090-B4030

 

 

 

GB040-GN030

 

 

 

Mješavine otpada

mješavina B1010 i B1050

 

 

 

mješavina B1010 i B1070

 

 

 

 

mješavina B3040 i B3080

 

mješavina B3040 i B3080

 

mješavina B1010

 

mješavina B1010

mješavina B2010

 

 

 

mješavina B2030

 

 

 

 

mješavina B3010

otpaci plastike koji se sastoje od nehalogeniranih polimera i kopolimera

 

mješavina B3010

otpaci plastike koji se sastoje od nehalogeniranih polimera i kopolimera

mješavina B3010

vulkanizirane otpadne smole ili kondenzacijski proizvodi

 

 

 

mješavina B3010

perfluoroalkoksialkan

 

 

 

 

mješavina B3020

 

mješavina B3020

 

mješavina B3030

 

mješavina B3030

 

mješavina B3040

 

mješavina B3040

 

mješavina B3050

 

mješavina B3050”

47.

Po abecednom redu se za Ujedinjene Arapske Emirate umeće sljedeći unos:

Ujedinjeni Arapski Emirati

(a)

(b)

(c)

(d)

sav otpad naveden u Prilogu III. i mješavine otpada navedene u Prilogu III.A Uredbi (EZ) br. 1013/2006”

 

 

 

48.

Unos za Vijetnam zamjenjuje se sljedećim:

Vijetnam

(a)

(b)

(c)

(d)

Pojedinačne vrste otpada

iz B1010:

plemeniti metali (zlato, srebro, platinska skupina, ali ne i živa)

otpaci tantala

otpaci kobalta

otpaci bizmuta

otpaci germanija

otpaci vanadija

otpaci hafnija, indija, niobija, renija i galija

otpaci torija

otpaci raznih vrsta rijetke zemlje

 

iz B1010:

otpaci željeza i čelika

otpaci bakra

otpaci nikla

otpaci aluminija

otpaci cinka

otpaci kositra

otpaci volframa

otpaci molibdena

otpaci magnezija

otpaci cirkonija

otpaci titanija

otpaci mangana

otpaci kroma

 

iz B1020

otpaci berilija

otpaci kadmija

otpaci selena

otpaci telurija

 

iz B1020

otpaci antimona

otpaci olova (isključujući olovno-kiselinske baterije)

 

B1030-B1190

 

 

 

 

 

B1200

 

B1210-B2010

 

 

 

 

 

B2020

 

B2030

 

 

 

iz B2040

otpad od gipsanih zidnih ploča ili gipskartonskih ploča (suha žbuka) koji nastaje pri rušenju objekata

troska iz proizvodnje bakra, kemijski stabilizirana, s visokim sadržajem željeza (preko 20 %), prerađena u skladu s industrijskim specifikacijama (npr. DIN 4301 i DIN 8201) koja se uglavnom koristi za gradnju i kao abraziv

sumpor u krutom obliku

vapnenac iz proizvodnje kalcijevog cijanamida (čiji je pH niži od 9)

natrij, kalij, kalcijev klorid

karborund (silicijev karbid)

betonski lom

stakleni otpaci koji sadrže litij-tantal i litij-niobij

 

iz B2040

djelomično rafiniran kalcijev sulfat koji nastaje pri odsumporavanju dimnih plinova (FGD)

 

B2060-B2130

 

 

 

iz B3010

sav ostali otpad

 

iz B3010

etilen

stiren

polipropilen

polietilen tereftalat

polikarbonati

 

 

 

B3020

 

B3030-B4030

 

 

 

GB040

 

 

 

 

 

GC010

 

GC020

 

 

 

 

 

GC030

 

GC050-GN030

 

 

 

Mješavine otpada

sve mješavine otpada navedene u Prilogu III.A Uredbi (EZ) br. 1013/2006”

 

 

 

49.

Po abecednom redu se za Zambiju umeće sljedeći unos:

Zambija

(a)

(b)

(c)

(d)

sav otpad naveden u Prilogu III. i mješavine otpada navedene u Prilogu III.A Uredbi (EZ) br. 1013/2006”

 

 

 


Top