EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0505

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 505/2012 od 14. lipnja 2012. o izmjeni i ispravku Uredbe (EZ) br. 889/2008 o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 o ekološkoj proizvodnji i označivanju ekoloških proizvoda s obzirom na ekološku proizvodnju, označivanje i kontrolu

OJ L 154, 15.6.2012, p. 12–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 069 P. 191 - 198

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/505/oj

03/Sv. 69

HR

Službeni list Europske unije

191


32012R0505


L 154/12

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 505/2012

od 14. lipnja 2012.

o izmjeni i ispravku Uredbe (EZ) br. 889/2008 o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 o ekološkoj proizvodnji i označivanju ekoloških proizvoda s obzirom na ekološku proizvodnju, označivanje i kontrolu

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući o Ugovoru o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 834/2007 od 28. lipnja 2007. o ekološkoj proizvodnji i označivanju ekoloških proizvoda i stavljanju izvan snage Uredbe (EEZ) br. 2092/91 (1), a posebno njezin članak 14. stavak 2., članak 16. stavak 1. točku (d), članak 16. stavak 3. točku (a), članak 21. stavak 2., članak 22. stavak 1., članak 26. točku (a) i članak 38. točke (a) i (b),

budući da:

(1)

Člankom 14. stavkom 1. točkom (d) Uredbe (EZ) br. 834/2007 utvrđeni su opći propisi za proizvodnju ekološke hrane za životinje s obzirom na izvor iz kojega se nabavlja. U vezi s tim, ciklus ekološke proizvodnje na farmi završava proizvedenom hranom za životinje na vlastitom gospodarstvu. Proizvodnjom hrane za životinje na farmi i/ili korištenjem izvora hrane za životinje iz regije smanjuje se prijevoz, što je korisno za okoliš i prirodu. Prema tome, da bi se bolje postizali ekološki ciljevi Uredbe (EZ) br. 834/2007 i s obzirom na stečeno iskustvo, primjereno je utvrditi najmanji udio hrane za životinje proizvedene na vlastitom gospodarstvu za svinje i perad te povećati najmanji udio za biljojede.

(2)

Horizontalno zakonodavstvo za krmiva i krmne smjese i dodatke hrani za životinje koje oni sadrže, revidirano je Uredbom (EZ) br. 767/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009. o stavljanju na tržište i korištenju hrane za životinje, izmjeni Uredbe (EZ) br. 1831/2003 Europskog parlamenta i Vijeća i stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 79/373/EEZ, Direktive Komisije 80/511/EEZ, direktiva Vijeća 82/471/EEZ, 83/228/EEZ, 93/74/EEZ, 93/113/EZ i 96/25/EZ te Odluke Komisije 2004/217/EZ (2). Zato bi trebalo prilagoditi odgovarajuće članke i priloge Uredbi Komisije (EZ) br. 889/2008 (3).

(3)

Izrada usklađenih propisa za ekološku proizvodnju mladih pilića na razini Unije je komplicirana, budući da se stajališta o tehničkim zahtjevima zainteresiranih strana jako razlikuju. Da bi se omogućilo više vremena za izradu detaljnih propisa za proizvodnju ekoloških mladih kokoši, potrebno je produžiti primjenu posebnih odredbi za korištenje ne-ekoloških mladih kokoši.

(4)

Proizvodnja ekoloških kultura bogatih bjelančevinama zaostaje za potražnjom. Opskrba ekološkim bjelančevinama, kako u kvalitativnom tako i u kvantitativnom smislu još ne zadovoljava potrebe tržišta Unije, pogotovo da bi se zadovoljile potrebe u hranidbi svinja i peradi, koje se uzgajaju na ekološkim farmama. Zato je primjereno na ograničeno vrijeme, iznimno, dopustiti korištenje manjeg udjela neekološkog proteinskog krmiva.

(5)

Da bi se pobliže specificirala i pojasnila upotreba izraza „ekološki” i ekološki logotip EU kod označivanja hrane za životinje proizvedene iz ekoloških sastojaka, trebalo bi nanovo formulirati odgovarajuće odredbe Uredbe (EZ) br. 889/2008.

(6)

U proizvodnji ekološke hrane za životinje pod određenim uvjetima može se dopustiti korištenje dodataka hrani za životinje. Države članice podnijele su zahtjeve za niz novih tvari koje je potrebno odobriti u skladu s člankom 16. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 834/2007. Na temelju preporuka Stručne skupine za tehničko savjetovanje za ekološku proizvodnju (EGTOP) (4), koja je zaključila da su dodaci hrani za životinje natrijev formiat, natrijev ferocijanid, natrolit-fonolit i klinoptilolit sukladni s ekološkim ciljevima i načelima pa je te tvari potrebno uvrstiti u Prilog VI. Uredbi (EZ) br. 889/2008.

(7)

U odjeljku A Priloga VIII. Uredbi (EZ) br. 889/2008 potkrala se greška u odredbama o upotrebi ekstrakta ružmarina kao ekološkog aditiva hrani, što treba ispraviti.

(8)

Uredbu (EZ) br. 889/2008 bi stoga trebalo izmijeniti.

(9)

Da bi se subjektima osigurao kontinuitet primjene posebnih propisa koji se odnose na proizvodnju u vezi s neekološkom hranom za životinje i neekološkim mladim kokošima nakon prestanka važenja ovih propisa, ovom Uredbom izmijenjeni posebni propisi trebali bi se primjenjivati od 1. siječnja 2012. kako bi se izbjegli poremećaji ili prekid ekološke proizvodnje.

(10)

Mjere predviđene u ovoj Uredbi u skladu su s mišljenjem regulatornog Odbora za ekološku proizvodnju,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Odredbe o izmjeni

Uredba (EZ) br. 889/2008 mijenja se kako slijedi:

1.

Članak 19. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 19.

Hrana za životinje s vlastitoga gospodarstva i iz drugih izvora

1.   Za biljojede, osim svake godine tijekom razdoblja sezonske selidbe, u skladu s člankom 17. stavkom 4., najmanje 60 % hrane za životinje mora potjecati s iste poljoprivredne jedinice ili ako to nije moguće, ona se mora proizvesti u suradnji s drugim ekološkim poljoprivrednim gospodarstvima iz iste regije.

2.   Za svinje i perad, najmanje 20 % hrane za životinje mora potjecati s iste poljoprivredne jedinice ili se ona mora proizvesti u suradnji s drugim ekološkim poljoprivrednim gospodarstvima ili sa subjektima u poslovanju s hranom za životinje iz iste regije.

3.   Za pčele mora u košnicama na kraju proizvodne sezone ostati dovoljno meda i peludi koji osiguravaju njihovo preživljavanje tijekom zime.

Hranidba pčelinjih zajednica dopuštena je samo ako je zbog klimatskih uvjeta ugroženo preživljavanje zajednice. Hranidba se sastoji od meda, šećernog sirupa ili šećera iz ekološke proizvodnje.”

2.

Članak 22. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 22.

Korištenje određenih proizvoda i tvari u hrani za životinje

U smislu članka 14. stavka 1. točke (d) podtočke iv. Uredbe (EZ) br. 834/2007 kod prerade ekološke hrane za životinje i u hranidbi ekoloških životinja smiju se koristiti samo sljedeće tvari:

(a)

neekološka krmiva biljnog ili životinjskog podrijetla ili druga krmiva navedena na popisu u odjeljku 2. Priloga V., pod uvjetom da:

i.

su proizvedena ili prerađena bez kemijskih otapala; i

ii.

sukladna ograničenjima propisanim u članku 43. ili članku 47. točki (c);

(b)

neekološki začini, začinsko bilje i melase, pod uvjetom da:

i.

nisu dostupni iz ekološke proizvodnje;

ii.

su proizvedeni ili prerađeni bez kemijskih otapala; i

iii.

je njihovo korištenje ograničeno na 1 % obroka hrane za životinje pojedine vrste, izračunato na godišnjoj razini, kao postotak suhe tvari hrane za životinje poljoprivrednoga podrijetla;

(c)

ekološka krmiva životinjskoga podrijetla;

(d)

krmiva mineralnog podrijetla navedena u popisu u odjeljku 1. Priloga V.;

(e)

proizvodi održivog ribarstva, pod uvjetom da:

i.

su proizvedeni ili prerađeni bez kemijskih otapala;

ii.

je njihova primjena ograničena na nebiljojede; i

iii.

primjena hidrolizata ribljih bjelančevina ograničena jedino na mlade životinje;

(f)

sol kao morska sol, gruba kamena sol;

(g)

dodaci hrani za životinje navedeni na popisu u Prilogu VI.”

3.

U članku 24. stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.   Fitoterapeutski pripravci, elementi u tragovima i proizvodi navedeni na popisu u odjeljku 1. Priloga V. i odjeljku 3. Priloga VI, imaju prednost u korištenju u odnosu na kemijski sintetizirane alopatske veterinarske lijekove ili antibiotike, pod uvjetom da je njihov terapijski učinak djelotvoran za tu vrstu životinja i uvjete u kojima se provodi takvo liječenje.”

4.

U članku 25.k stavku 1., točka (d) zamjenjuje se sljedećim:

„(d)

ekološka krmiva biljnog ili životinjskog podrijetla.”

5.

U članku 25.m, stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.   Krmiva mineralnog podrijetla smiju se primjenjivati u ekološkoj akvakulturi samo ako su navedena na popisu u odjeljku 1. Priloga V.”

6.

U točki (b) članka 42., datum „31. prosinca 2011.” zamjenjuje se s „31. prosinca 2014.”

7.

Članak 43. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 43.

Korištenje neekoloških proteinskih krmiva biljnog i životinjskog podrijetla kod uzgoja stoke

Kad se primjenjuju odredbe utvrđene u članku 22. stavku 2. točki (b) Uredbe (EZ) br. 834/2007 i kad farmeri ne mogu nabaviti proteinska krmiva isključivo iz ekološke proizvodnje, dopušteno je korištenje ograničene količine neekoloških proteinskih krmiva za svinje i perad.

Najveći postotak neekološkog proteinskog krmiva dopušten za razdoblje od 12 mjeseci za te vrste je 5 % u kalendarskim godinama 2012., 2013. i 2014.

Količina se izračunava na godišnjoj razini kao postotak suhe tvari hrane za životinje poljoprivrednog podrijetla.

Subjekt je dužan voditi evidenciju o primjeni ove odredbe.”

8.

Članci 59. i 60. zamjenjuju se sljedećim:

„Članak 59.

Područje primjene, primjena zaštitnih znakova i prodajni opisi

Ovo se poglavlje ne primjenjuje na hranu za kućne ljubimce i hranu za životinje za krznaše.

Zaštitni znakovi i prodajni opisi na kojima je oznaka navedena u članku 23. stavku 1. Uredbe (EZ) br. 834/2007 smije se koristiti samo ako svi sastojci biljnog ili životinjskog podrijetla potječu iz ekološke metode proizvodnje i najmanje 95 % suhe tvari proizvoda se sastoji od takvih sastojaka.

Članak 60.

Oznake na prerađenoj hrani za životinje

1.   Pojmovi navedeni u članku 23. stavku 1. Uredbe (EZ) br. 834/2007 i ekološki logotip EU-a smiju se koristiti na prerađenoj hrani za životinje pod uvjetom da su ispunjeni sljedeći zahtjevi:

(a)

prerađena hrana za životinje ispunjava odredbe Uredbe (EZ) br. 834/2007, a posebno članka 14. stavka 1. točke (d) podtočaka iv. i v. za uzgojne životinje ili članka 15. stavka 1. točke (d) za životinje akvakulture te njezinoga članka 18.;

(b)

prerađena hrana za životinje ispunjava odredbe ove Uredbe, a posebno članak 22. i članak 26.;

(c)

svi sastojci biljnog i životinjskoga podrijetla koje sadrži prerađena hrana za životinje potječu iz ekološke metode proizvodnje;

(d)

najmanje 95 % suhe tvari proizvoda sastoji se od ekoloških poljoprivrednih proizvoda.

2.   Ovisno o odredbama utvrđenim u točkama (a) i (b) stavka 1., sljedeća oznaka je dopuštena za proizvode koji se sastoje od različitih količina krmiva iz ekološke metode proizvodnje i/ili krmiva od proizvoda iz pretvorbe na ekološki uzgoj i/ili proizvoda navedenih u članku 22. ove Uredbe:

‚može se primjenjivati u ekološkoj proizvodnji u skladu s uredbama (EZ) br. 834/2007 i (EZ) br. 889/2008’.”;

9.

Prilozi V. i VI. zamjenjuju se tekstom u Prilogu ovoj Uredbi.

Članak 2.

Odredbe o ispravku

U odjeljku A Priloga VIII. Uredbi (EZ) br. 889/2008, redak koji se odnosi na dodatak hrani za životinje E 392 zamjenjuje se sljedećim:

„B

E 392*

Ekstrakti ružmarina

X

X

Samo ako je dobiven iz ekološke proizvodnje”

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu dan nakon dana objave u Službenom listu Europske unije.

Međutim, točke (6) i (7) članka 1. primjenjuju se od 1. siječnja 2012.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 14. lipnja 2012.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 189, 20.7.2007., str. 1.

(2)  SL L 229, 1.9.2009., str. 1.

(3)  SL L 250, 18.9.2008., str. 1.

(4)  Konačni izvještaj o hrani za životinje (Final report on feed, EGTOP/1/2011.), http://ec.europa.eu/agriculture/organic/files/eu-policy/expert-recommendations/expert_group/final_report_on_feed_to_be_published_en.pdf


PRILOG

PRILOG V.

Krmiva prema članku 22. točki (d), članku 24. stavku 2. i članku 25.m stavak 1.

1.   KRMIVA MINERALNOG PODRIJETLA

A

Vapnenačke morske školjke

 

A

Maerl

 

A

Litotamnium

 

A

Kalcijev glukonat

 

A

Kalcij karbonat

 

A

Magnezijev oksid (magnezij bez vode)

 

A

Magnezijev sulfat

 

A

Magnezijev klorid

 

A

Magnezijev karbonat

 

A

Defluorirani fosfat

 

A

Kalcijev-magnezijev fosfat

 

A

Magnezijev fosfat

 

A

Mononatrijev fosfat

 

A

Kalcij-natrijev fosfat

 

A

Natrijev klorid

 

A

Natrijev bikarbonat

 

A

Natrijev karbonat

 

A

Natrijev sulfat

 

A

Kalijev klorid

 

2.   OSTALA KRMIVA

Proizvodi/nusproizvodi iz fermentacije mikroorganizama čije su stanice inaktivirane ili ubijene:

A

Saccharomyces cerevisiae

 

A

Saccharomyces carlsbergiensis

 

PRILOG VI.

Dodaci hrani za životinje koji se koriste u hranidbi životinja prema članku 22. točki (g), članku 24. stavku 2. i članku 25. stavku 2.

Dodaci hrani za životinje navedeni u popisu u ovom Prilogu moraju biti odobreni u skladu s Uredbom (EZ) br. 1831/2003 Europskog parlamenta i Vijeća (*).

1.   TEHNOLOŠKI DODACI

(a)   Konzervansi

Odobrenje

Identifikacijski brojevi

Tvar

Opis, uvjeti korištenja

A

1a

E 200

Sorbinska kiselina

 

A

1a

E 236

Mravlja kiselina

 

B

1a

E 237

Natrijev formiat

 

A

1a

E 260

Octena kiselina

 

A

1a

E 270

Mliječna kiselina

 

A

1a

E 280

Propionska kiselina

 

A

1a

E 330

Limunska kiselina

 


(b)   Antioksidansi

Odobrenje

Identifikacijski broj

Tvar

Opis, uvjeti korištenja

A

1b

E 306

Ekstrakti bogati tokoferolom prirodnog podrijetla

 


(c)   Emulgatori i stabilizatori, zgušnjivači i tvari za želiranje

Odobrenje

Identifikacijski brojevi

Tvar

Opis, uvjeti korištenja

A

1

E 322

Lecitin

Samo ako su dobiveni iz ekoloških sirovina

Korištenje ograničeno na hranu za životinje akvakulture


(d)   Veziva, sredstva za sprečavanje stvaranja gruda i koagulansi

Odobrenje

Identifikacijski broj

Tvar

Opis, uvjeti korištenja

B

1

E 535

Natrijev ferocijanid

Najveća odnosna količina: 20 mg/kg NaCl preračunata kao ferocijanidni anion

A

1

E 551b

Koloidni silicijev dioksid

 

A

1

E 551c

Kieselgur (dijatomejska zemlja, očišćena)

 

A

1

E 558

Bentonit-montmorilonit

 

A

1

E 559

Kaolinitna glina, bez azbesta

 

A

1

E 560

Prirodne mješavine stearita i klorita

 

A

1

E 561

Vermikulit

 

A

1

E 562

Sepiolit

 

B

1

E 566

Natrolit-fonolit

 

B

1

E 568

Klinoptilolit sedimentnog podrijetla [Svinje za tov; pilići za tov; purani za tov; goveda, losos]

 

A

1

E 599

Perlit

 


(e)   Dodaci za siliranje

Odobrenje

Identifikacijski broj

Tvar

Opis, uvjeti korištenja

A

1k

Enzimi, kvasci i bakterije

Korištenje je ograničeno na proizvodnju silaže kad vremenski uvjeti ne dopuštaju odgovarajuću fermentaciju

2.   OSJETILNI DODACI

Odobrenje

Identifikacijski broj

Tvar

Opis, uvjeti korištenja

A

2b

 

Mješavina aromatskih tvari

Samo ekstrakti iz poljoprivrednih proizvoda

3.   NUTRITIVNI DODACI

(a)   Vitamini

Odobrenje

Identifikacijski broj

Tvar

Opis, uvjeti korištenja

A

3a

 

Vitamini i provitamini

dobiveni iz poljoprivrednih proizvoda

ako su dobiveni sintetički, onda samo oni identični s vitaminima dobivenim iz poljoprivrednih proizvoda smiju se koristiti za monogastrične i životinje akvakulture

ako su dobiveni sintetički, onda se smiju koristiti samo vitamini A, D i E identični s vitaminima dobivenim iz poljoprivrednih proizvoda, uz prethodno odobrenje država članica na temelju procjene mogućnosti da preživači iz ekološkog uzgoja ne dobivaju potrebne količine navedenih vitamina u svojim obrocima hrane za životinje


(b)   Mješavine elemenata u tragovima

Odobrenje

Identifikacijski broj

Tvar

Opis, uvjeti korištenja

A

3b

E1 Željezo

željezni oksid

željezni karbonat

željezni sulfat, heptahidrat

željezni sulfat, monohidrat

 

A

3b

E2 Jod

kalcijev jodat, anhidrid

 

A

3b

E3 kobalt

bazični kobaltov karbonat, monohidrat

kobaltov sulfat monohidrat i/ili heptahidrat

 

A

3b

E4 bakar

bazični bakreni karbonat, monohidrat

bakreni oksid

bakreni sulfat, pentahidrat

 

A

3b

E5 mangan

manganov karbonat

manganov oksid

manganov sulfat, monohidrat

 

A

3b

E6 cink

cinkov oksid

cinkov sulfat, monohidrat

cinkov sulfat, heptahidrat

 

A

3b

E7 molibden

natrijev molibdat

 

A

3b

E8 selen

natrijev selenat

natrijev selenit

 

4.   ZOOTEHNIČKI DODACI

Odobrenje

Identifikacijski broj

Tvar

Opis, uvjeti korištenja

A

 

Enzimi i mikroorganizmi

 


(*)  SL L 268, 18.10.2003., str. 29.


Top