Help Print this page 

Document 32012R0328

Title and reference
Uredba Komisije (EU) br. 328/2012 od 17. travnja 2012. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 62/2006 o tehničkoj specifikaciji interoperabilnosti u vezi s podsustavom telematskih aplikacija za teretni promet transeuropskog konvencionalnog željezničkog sustava Tekst značajan za EGP
  • No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2014; stavljeno izvan snage 32014R1305
OJ L 106, 18.4.2012, p. 14–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 060 P. 143 - 148

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/328/oj
Multilingual display
Text

13/Sv. 60

HR

Službeni list Europske unije

143


32012R0328


L 106/14

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


UREDBA KOMISIJE (EU) br. 328/2012

od 17. travnja 2012.

o izmjeni Uredbe (EZ) br. 62/2006 o tehničkoj specifikaciji interoperabilnosti u vezi s podsustavom telematskih aplikacija za teretni promet transeuropskog konvencionalnog željezničkog sustava

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor u funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu 2008/57/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. lipnja 2008. o interoperabilnosti željezničkog sustava unutar Zajednice (1), a posebno njezin članak 6. stavak 1.,

budući da:

(1)

Komisija je zaprimila preporuku Europske agencije za željeznice ERA/REC/06-2011/INT od 12. svibnja 2011.

(2)

Svaka tehnička specifikacija za interoperabilnost (TSI) treba sadržavati strategiju za provedbu TSI-ja i faze koje je potrebno izvršiti s ciljem postupnog prelaska iz postojećeg u konačno stanje u kojem će usklađenost sa TSI-jevima biti pravilo. Strategija za provedbu TSI-a za telematske aplikacije za teretni promet (TAF) ne smije se oslanjati samo na usklađenost podsustava sa TSI-jom, već se mora temeljiti i na koordiniranoj provedbi.

(3)

Uredba Komisije (EZ) br. 62/2006 od 23. prosinca 2005. o tehničkoj specifikaciji interoperabilnosti u vezi s podsustavom telematskih aplikacija za teretni promet transeuropskog konvencionalnog željezničkog sustava (2) mora biti usklađena s poglavljem 7. Uredbe Komisije (EU) br. 454/2011 od 5. svibnja 2011. o tehničkoj specifikaciji za interoperabilnost u vezi s podsustavom „telematskih aplikacija za putnički promet” transeuropskog željezničkog sustava (3), ako je mjerodavno.

(4)

U skladu s člankom 3. Uredbe (EZ) br. 62/2006, predstavnička tijela Europskog željezničkog sektora poslala su Europskoj komisiji Strateški europski plan provedbe (SEDP) za provedbu telematskih aplikacija za teretni promet. To bi trebalo uzeti u obzir izmjene Priloga A Prilogu. Prilog A odnosi se na podrobnije specifikacije koje su osnova za razvoj TAF sustava. Te je dokumente potrebno uključiti u sustav upravljanja promjenama. Kroz taj proces, Agencija bi trebala ažurirati predmetne dokumente kako bi točno odredila osnovu za provedbu.

(5)

Pojedinačni raspored primjene SEDP iz 2007. godine nije ažuriran. Željeznički prijevoznici, upravitelji infrastrukture i posjednici vozila trebali bi Komisiji putem Upravljačkog odbora predati podrobne vremenske planove s neposrednim koracima, rezultatima i datumima provedbe pojedinih funkcija TSI-ja TAF. Odstupanje od rasporeda SEDP-a mora biti detaljno obrazloženo te moraju biti poduzete mjere kojima će se ograničiti daljnja kašnjenja. Navedeno treba temeljiti na pretpostavci da će se potvrditi zahtjevi za promjenama obrađeni u skladu s odjeljkom 7.2.2. Priloga.

(6)

Potrebno je obavijestiti sve primatelje o njihovim obvezama u skladu s ovom Uredbom, posebno male prijevoznike koji nisu članovi predstavničkih tijela Europskog željezničkog sektora.

(7)

Uredbu (EZ) br. 62/2006 treba stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(8)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Odbora osnovanog u skladu s člankom 29. stavkom 1. Direktive 2008/57/EZ,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Sljedeći članci 4.a, 4.b i 4.c dodaju se Uredbi (EZ) br. 62/2006:

„Članak 4.a

1.   Željeznički prijevoznici, upravitelji infrastrukture i posjednici vozila razvijaju i primjenjuju računalni sustav u skladu s odredbama poglavlja 7. Priloga ovoj Uredbi, a posebno u skladu sa specifikacijama funkcionalnih zahtjeva i glavnim planom iz odjeljka 7.1.2.

2.   Željeznički prijevoznici, upravitelji infrastrukture i posjednici vozila podnose Komisiji putem Upravljačkog odbora iz odjeljka 7.1.4. Priloga, a najkasnije 13. svibnja 2012., glavni plan iz odjeljka 7.1.2 na temelju podrobnih vremenskih planova u kojima se navode neposredni koraci, rezultati i datumi za provedbu pojedinih funkcija TSI-ja TAF.

3.   Oni Komisiju izvješćuju o napretku putem Upravljačkog odbora iz odjeljka 7.1.4 Priloga na temelju odredaba poglavlja 7. Priloga ovoj Uredbi.

Članak 4.b

1.   Agencija objavljuje glavni plan iz odjeljka 7.1.2 i redovito ga ažurira.

2.   Agencija ažurira dokumente iz Priloga A na temelju zahtjeva za promjenama koji su potvrđeni prije 13. svibnja 2012. godine u skladu s postupkom upravljanja promjenama opisanom u odjeljku 7.2.2. Agencija dostavlja preporuke Komisiji do 13. listopada 2012. o ažuriranju Priloga A koji predstavlja osnovu za provedbu.

3.   Agencija ocjenjuje provedbu TAF kako bi odredila jesu li ostvareni ciljevi i poštovani rokovi.

Članak 4.c

Države članice osiguravaju da su željeznički prijevoznici, upravitelji infrastrukture i posjednici vozila, koji imaju poslovni nastan na njihovom državnom području, obaviješteni o ovoj Uredbi i određuju nacionalnu kontaktnu točku za praćenje provedbe.”

Članak 2.

Prilog Uredbi (EZ) br. 62/2006 mijenja se kako slijedi:

(1)

Odjeljci 7.1., 7.2. i 7.3. zamjenjuju se tekstom iz Priloga I. ovoj Uredbi.

(2)

Prilog A zamjenjuje se tekstom iz Priloga II. ovoj Uredbi.

(3)

U odjeljku 2.3.1., u stavku koji započinje „neki određeni pružatelji usluga…”, tekst „(vidjeti isto Prilog A, indeks 6)” briše se.

(4)

U odjeljcima 4.2., 4.2.3.1., 4.2.4.1., 4.2.8.1., uputa na „indeks 1” zamjenjuje se upućivanjem na „Dodatak F”.

(5)

U odjeljku 4.2.1.1., rečenica

„Ovi podaci, uključujući dodatne, (za opis podataka vidjeti Prilog A, indeks 3) navedeni su u tablici u Prilogu A, indeks 3 uz naznaku u retku ‚Podaci u teretnom listu’ jesu li obvezni ili fakultativni i treba li ih dostaviti pošiljatelj ili željeznički prijevoznik.”

zamjenjuje se sljedećim

„Ovi podaci, uključujući dodatne, (za opis podataka vidjeti Prilog A - Dodaci A, B i F, te Prilog 1. Dodatku B) navedeni su u tablici u Prilogu A – Prilog 1. Dodatku B uz naznaku u retku ‚Podaci u teretnom listu’ jesu li obvezni ili fakultativni i treba li ih dostaviti pošiljatelj ili ih treba nadopuniti željeznički prijevoznik.”

(6)

U odjeljku 4.2.1.2., rečenice

„Podaci iz vagonskih naloga prema različitim ulogama željezničkog prijevoznika navedeni su detaljno u Prilogu A, indeksu 3 uz naznaku jesu li obavezni ili fakultativni. Podrobni formati tih poruka definirani su u Prilogu A, indeksu 1.”

zamjenjuje se sljedećim

„Podaci iz vagonskih naloga prema različitim ulogama željezničkog prijevoznika navedeni su detaljno u Prilogu A - Dodacima A i B i Prilogu 1. Dodatku B uz naznaku jesu li obavezni ili fakultativni. Podrobni formati tih poruka definirani su u Prilogu A Dodatku F.”

(7)

U odjeljku 4.2.2.1, „indeks 4” zamjenjuje se „Dodatkom F”, a „indeks 1” se zamjenjuje „Dodatkom F”.

(8)

U odjeljku 4.2.11.2, „indeks 2” zamjenjuje se „Dodacima D i F”.

(9)

U odjeljku 4.2.11.3, „indeks 2” zamjenjuje se „Dodacima A, B, F i Prilogom 1. Dodatka B”.

(10)

U odjeljku 6.2., „indeks 1” zamjenjuje se Dodacima E i F.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 17. travnja 2012.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 191, 18.7.2008., str. 1.

(2)  SL L 13, 18.1.2006., str. 1.

(3)  SL L 123, 12.5.2011., str. 11.


PRILOG I.

7.1.   Načini primjene TSI-ja

7.1.1.   Uvod

Ovaj se TSI odnosi na podsustav telematskih aplikacija za teretni promet. Taj podsustav je funkcionalni podsustav u skladu s Prilogom II. Direktivi 2008/57/EZ. Primjena ovog TSI-ja stoga se ne odnosi na nove, obnovljene ili modernizirane podsustave, kao što je uobičajeno u slučaju TSI-ja vezanih uz strukturne podsustave, osim kada je to izričito navedeno u TSI-ju.

TSI se primjenjuje u fazama:

—   prva faza: detaljne IT specifikacije i glavni plan,

—   druga faza: razvoj,

—   treća faza: primjena.

7.1.2.   Prva faza – detaljne IT specifikacije i glavni plan

Specifikacije u vezi s funkcionalnim zahtjevima (Functional Requirement Specifications) koje će se koristiti kao osnova za gore navedenu tehničku arhitekturu tijekom razvoja i primjene računalnog sustava nalaze se u Dodacima A do F Priloga A.

Obvezni glavni plan od koncepta do isporuke računalnog sustava, na temelju Strateškog europskog plana primjene (SEDP) koji je pripremio željeznički sektor, uključuje osnovne arhitekturne komponente sustava i identifikaciju glavnih aktivnosti koje će se izvoditi.

7.1.3.   Druga i treća faza – razvoj i primjena

Željeznički prijevoznici, upravitelji infrastrukture i posjednici vozila razvijaju i primjenjuju računalni sustav za TAF u skladu s odredbama poglavlja 7.

7.1.4.   Upravljanje, pravila i odgovornosti

Upravljanje i primjenu vodit će upravljačka struktura sa sljedećim dionicima.

Upravljački odbor

Upravljački odbor ima sljedeće uloge i odgovornosti:

1.

Upravljački odbor osigurava strukturu za strateško učinkovito upravljanje i koordiniranje rada na provedbi TSI-ja TAF. To uključuje određivanje politike, strateško usmjeravanje i određivanje prioriteta. Pritom Upravljački odbor uzima u obzir interese malih poduzeća, novih poduzeća na tržištu i željezničkih prijevoznika koja pružaju određene usluge.

2.

Upravljački odbor nadzire napredak provedbe. On redovito izvješćuje Europsku komisiju u ostvarenom napretku u odnosu na glavni plan, barem četiri puta godišnje. Upravljački odbor poduzima nužne korake za prilagodbu predmetnog razvoja u slučaju odstupanja od glavnog plana.

3.

Upravljački odbor sastoji se od

predstavničkih tijela iz željezničkog sektora na europskoj razini kako je definirano u članku 3. stavku 2. Uredbe (EZ) br. 881/2004/EZ („predstavnička tijela iz željezničkog sektora”)

Europske agencije za željeznice, i

Komisije.

4.

Upravljačkim odborom supredsjedaju (a) Komisija i (b) osoba koju je su imenovala predstavnička tijela iz željezničkog sektora. Komisija, uz pomoć članova Upravljačkog odbora, izrađuje nacrt poslovnika Upravljačkog odbora o kojem se dogovara Upravljački odbor.

5.

Članovi Upravljačkog odbora mogu predložiti Upravljačkom odboru uključivanje drugih organizacija kao promatrača kada za to postoje opravdani tehnički i organizacijski razlozi.

Zainteresirane strane

Željeznički prijevoznici, upravitelji infrastrukture i posjednici vozila uspostavljaju učinkovitu strukturu za upravljanje projektom koja omogućuje učinkoviti razvoj i primjenu TAF sustava.

Gore navedene zainteresirane strane:

ulažu nužne napore i osiguravaju resurse za provedbu ove Uredbe,

poštuju načela pristupa zajedničkim komponentama TSI-ja TAF koje će biti dostupne svim sudionicima na tržištu po ujednačenoj, transparentnoj i najnižoj mogućoj strukturi troška usluge,

osiguravaju da svi sudionici na tržištu imaju pristup svim podacima koje razmjenjuju i koji su potrebni za ispunjenje zakonske obveze i izvršavanje svojih funkcija u skladu sa funkcionalnim zahtjevima TSI TAF,

štite povjerljivost odnosa s klijentima,

uspostavljaju mehanizam koji će omogućiti „onima koji kasne” da se uključe u razvoj TAF-a i da imaju koristi od ostvarenih postignuća TAF-a koja su vezana uz zajedničke komponente na način koji je zadovoljavajući za gore navedene dionike i za „nove stranke”, posebno u odnosu na pravednu podjelu troškova,

izvješćuju Upravljački odbor TAF-a o napretku u provedbi. Izvješćivanje uključuje – gdje je potrebno – i odstupanja od glavnog plana.

Predstavnička tijela

Predstavnička tijela iz željezničkog sektora koja djeluju na europskoj razini kako je utvrđeno u članku 3. stavku 2. Uredbe (EZ) br. 881/2004/EZ imaju sljedeće uloge i odgovornosti:

predstavljaju pojedine zainteresirane stranke na Upravljačkom odboru TAF TSI,

podižu svijest svojih članova o njihovim obvezama vezanim uz provedbu ove Uredbe,

osiguravaju svim navedenim zainteresiranim strankama trenutačan i potpun pristup informacijama o radu Upravljačkog odbora i svih drugih skupina s ciljem zaštite interesa svakog predstavnika za pravovremenu provedbu TSI-ja TAF,

osiguravaju djelotvoran protok informacija od pojedinačnih zainteresiranih stranaka do Upravljačkog odbora za TAF tako da se kod donošenja odluka koje utječu na razvoj i primjenu TAF-a mogu uzeti u obzir interesi zainteresiranih stranaka,

osiguravaju djelotvoran protok informacija od Upravljačkog odbora za TAF do pojedinih zainteresiranih stranaka čime se osigurava njihova informiranost o odlukama koje utječu na razvoj i primjenu TAF-a.

7.2.   Upravljanje promjenama

7.2.1.   Proces upravljanja promjenama

Postupci upravljanja promjenama imaju za cilj osigurati da se troškovi i koristi promjene pravilno analiziraju i da se promjene primjenjuju na kontrolirani način. Te postupke će definirati, postaviti i njima će upravljati Europska agencija za željeznice i oni će uključivati sljedeće:

identifikaciju tehničkih ograničenja koja podržavaju promjenu,

izjavu o tome tko je odgovoran za postupke provedbe promjena,

postupak za provjeru izmjena koje se trebaju provesti,

politiku upravljanja, primjene, migracije i provedbe promjena,

definiciju odgovornosti za upravljanje detaljnim specifikacijama i za osiguranje kvalitete i upravljanje konfiguracijama.

Odbor za nadzor promjena (ONP) sastoji se od Europske agencije za željeznice, predstavnika iz željezničkog sektora i nacionalnih tijela nadležnih za sigurnost. Takav će sastav osigurati različite perspektive na promjene koje je potrebno provesti i procjenu njihovih učinaka. Komisija može dodati još neke stranke u ONP ako njihovo sudjelovanje smatra nužnim. ONP djeluje pod pokroviteljstvom Europske agencije za željeznice.

7.2.2.   Specifični procesi upravljanja promjenama za dokumente iz Priloga A ovoj Uredbi

Upravljanje nadzorom promjena za dokumente iz Priloga A ovoj Uredbi utvrđuje Europska agencija za željeznice u skladu sa sljedećim kriterijima:

1.

Zahtjevi za promjenama koji utječu na dokumente predaju se ili putem nacionalnih tijela nadležnih za sigurnost ili predstavničkih tijela iz željezničkog sektora koja djeluju na Europskoj razini kako je utvrđeno u članku 3. stavku 2. Uredbe (EZ) br. 881/2004 ili putem Upravljačkog odbora za TSI TAF. Komisija može dodati nove stranke ako se njihov doprinos smatra nužnim.

2.

Europska agencija za željeznice prikuplja i pohranjuje zahtjeve za promjenama.

3.

Europska agencija za željeznice predaje zahtjeve za promjenama određenoj radnoj skupini Europske agencije za željeznice, koja će ih ocijeniti i pripremiti prijedlog popraćen ekonomskom ocjenom, ako je prikladno.

4.

Nakon toga Europska agencija za željeznice predstavlja zahtjev za promjenom i povezani prijedlog odboru za nadzor promjena koji potvrđuje ili odgađa zahtjev za promjenom.

5.

Ako zahtjev za promjenom nije potvrđen, Europska agencija za željeznice šalje tražitelju obrazloženje za odbijanje zahtjeva ili traži dodatne informacije o nacrtu zahtjeva za promjenom.

6.

Dokument se izmjenjuje na temelju potvrđenih zahtjeva za promjenom.

7.

Europska agencija za željeznice dostavlja preporuku za ažuriranjem Priloga A Komisiji zajedno s nacrtom nove verzije dokumenta, zahtjeva za promjenom i njihovom ekonomskom ocjenom.

8.

Europska agencija za željeznice izrađuje nacrt nove verzije dokumenta i potvrđenih zahtjeva za promjenom koji su dostupni na njezinoj stranici.

9.

Nakon objave izmijenjenog Priloga A u Službenom listu Europske unije, Europska agencija za željeznice priprema novu verziju dokumenta koji je dostupan na njezinoj internetskoj stranici.

Ako upravljanje nadzorom promjena utječe na elemente koji se uobičajeno koriste u okviru TSI-ja TAP, promjene će biti što bliže provedenim TSI-jima TAP s ciljem postizanja optimalnih sinergija.


PRILOG II.

„PRILOG A

POPIS PRILOŽENIH DOKUMENATA

Popis obveznih specifikacija

Indeks N

Uputa

Naziv dokumenta

Verzija

5

ERA_FRS_TAF_A_Index_5.doc

TAF TSI – Prilog A.5: Slike i dijagrami toka poruka TAF TSI

1.0


Dodatak

Uputa

Naziv dokumenta

Verzija

A

ERA_FRS_TAF_D_2_Appendix_A.doc

TAF TSI – PRILOG D.2:DODATAK A (PLAN PUTOVANJA VAGONA/INTERMODALNE JEDINICE

1.0

B

ERA_FRS_TAF_D_2_Appendix_B.doc

TAF TSI – PRILOD D.2: DODATAK B – OPERATIVNA BAZA PODATAKA VAGONA I INTERMODALNE JEDINICE (WIMO)

1.0

B- Prilog 1.

ERA_FRS_TAF_D_2_Appendix_B_Annex_1.doc

TAF TSI – PRILOD D.2: DODATAK B – OPERATIVNA BAZA PODATAKA VAGONA I INTERMODALNE JEDINICE (WIMO) – PRILOG 1:WIMO PODACI

1.0

C

ERA_FRS_TAF_D_2_Appendix_C.doc

TAF TSI – ANNEX D.2:PRILOG C - REFERENTNI DOKUMENTI

1.0

D

ERA_FRS_TAF_D_2_Appendix_D.doc

TAF TSI – PRILOG D.2: DODATAK D - PODACI O OBAVIJESTI O OGRANIČENJIMA INFRASTRUKTURE

1.0

E

ERA_FRS_TAF_D_2_Appendix_E.doc

TAF TSI – PRILOG D.2: DODATAK E – ZAJEDNIČKO SUČELJE

1.0

F

ERA_FRS_TAF_D_2_Appendix_F.doc

TAF TSI – PRILOG D.2: DODATAK F – MODEL ZA PODATKE I PORUKE TSI TAF

1.0”


Top