EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0258

Uredba (EU) br. 258/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. ožujka 2012. o provedbi članka 10. Protokola Ujedinjenih naroda protiv nezakonite proizvodnje i trgovanja vatrenim oružjem, njegovim dijelovima i komponentama te streljivom, kojim se dopunjuje Konvencija Ujedinjenih naroda protiv transnacionalnog organiziranog kriminaliteta (Protokol UN-a o vatrenom oružju), utvrđivanju odobrenja za izvoz vatrenog oružja, mjera za uvoz i provoz vatrenog oružja, njegovih dijelova i komponenata i streljiva

OJ L 94, 30.3.2012, p. 1–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 18 Volume 011 P. 174 - 188

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/258/oj

18/Sv. 11

HR

Službeni list Europske unije

174


32012R0258


L 094/1

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


UREDBA (EU) br. 258/2012 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 14. ožujka 2012.

o provedbi članka 10. Protokola Ujedinjenih naroda protiv nezakonite proizvodnje i trgovanja vatrenim oružjem, njegovim dijelovima i komponentama te streljivom, kojim se dopunjuje Konvencija Ujedinjenih naroda protiv transnacionalnog organiziranog kriminaliteta (Protokol UN-a o vatrenom oružju), utvrđivanju odobrenja za izvoz vatrenog oružja, mjera za uvoz i provoz vatrenog oružja, njegovih dijelova i komponenata i streljiva

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 207.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

nakon prosljeđivanja nacrta zakonodavnog akta nacionalnim parlamentima,

u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom (1),

budući da:

(1)

U skladu s Odlukom Vijeća 2001/748/EZ od 16. listopada 2001. o potpisivanju u ime Europske zajednice Protokola Ujedinjenih naroda protiv nezakonite proizvodnje i trgovanja vatrenim oružjem, njegovim dijelovima i komponentama te streljivom, kojim se dopunjuje Konvencija Ujedinjenih naroda protiv transnacionalnog organiziranog kriminaliteta (2), Komisija je u ime Zajednice 16. siječnja 2002. potpisala taj Protokol (dalje u tekstu: „Protokol UN-a o vatrenom oružju”).

(2)

Protokol UN-a o vatrenom oružju, čija je svrha promicanje, olakšavanje i jačanje suradnje među strankama s ciljem sprečavanja, borbe protiv te iskorjenjivanja nezakonite proizvodnje i trgovanja vatrenim oružjem, njegovim dijelovima, komponentama i streljivom, stupio je na snagu 3. srpnja 2005.

(3)

Kako bi se olakšalo praćenje vatrenog oružja i učinkovito borilo protiv nezakonitog trgovanja vatrenim oružjem, njegovim dijelovima i bitnim komponentama te streljivom, potrebno je poboljšati razmjenu informacija među državama članicama, posebno putem bolje uporabe postojećih komunikacijskih kanala.

(4)

Osobni podaci moraju se obrađivati u skladu s pravilima utvrđenima u Direktivi 95/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 24. listopada 1995. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom protoku takvih podataka (3) i Uredbi (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2000. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama i tijelima Zajednice i o slobodnom protoku takvih podataka (4).

(5)

U svojoj Komunikaciji od 18. srpnja 2005. o mjerama za osiguravanje veće sigurnosti u vezi s eksplozivima, detonatorima, opremom za izradu bombi i vatrenim oružjem (5), Komisija je najavila svoju namjeru da provede članak 10. Protokola UN-a o vatrenom oružju kao dio mjera koje treba poduzeti kako bi Unija mogla sklopiti taj Protokol.

(6)

Protokol UN-a o vatrenom oružju zahtijeva da stranke uspostave ili poboljšaju administrativne postupke ili sustave za provođenje učinkovitog nadzora nad proizvodnjom, označivanjem, uvozom i izvozom vatrenog oružja.

(7)

Sukladnost s Protokolom UN-a o vatrenom oružju također zahtijeva da se nezakonito trgovanje vatrenim oružjem, njegovim dijelovima i bitnim komponentama te streljivom utvrdi kao kazneno djelo te da se poduzmu mjere koje omogućuju zapljenu tako proizvedenih ili prodanih predmeta.

(8)

Ova Uredba se ne bi trebala primjenjivati na vatreno oružje, njegove dijelove i bitne komponente te streljivo koji su konkretno namijenjeni za vojne potrebe. Mjere za ispunjavanje zahtjeva članka 10. Protokola UN-a o vatrenom oružju trebalo bi prilagoditi kako bi se osigurali pojednostavnjeni postupci za vatreno oružje za civilnu uporabu. Slijedom toga, trebalo bi osigurati određeno pojednostavnjenje u vezi s odobrenjem za višestruke pošiljke, mjerama u vezi s provozom i privremenim izvozom za zakonite potrebe.

(9)

Ova Uredba ne utječe na primjenu članka 346. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, koji se odnosi na bitne interese sigurnosti država članica, a isto tako ova Uredba nema nikakav utjecaj na Direktivu 2009/43/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 6. svibnja 2009. o pojednostavljenju uvjeta za prijenos obrambenih proizvoda unutar Zajednice (6) niti na Direktivu Vijeća 91/477/EEZ od 18. lipnja 1991. o nadzoru nabave i posjedovanja oružja (7). Štoviše, Protokol UN-a o vatrenom oružju, a posljedično i ova Uredba, ne primjenjuju se na međudržavne transakcije ili prijenose unutar države u slučajevima kada bi primjena Protokola dovela u pitanje pravo države potpisnice da poduzme mjere u interesu nacionalne sigurnosti u skladu s Poveljom Ujedinjenih naroda.

(10)

Direktiva 91/477/EEZ odnosi se na prijenose vatrenog oružja za civilnu uporabu unutar područja Unije, dok je ova Uredba usredotočena na mjere u vezi s izvozom iz carinskog područja Unije ili preko trećih zemalja.

(11)

Vatreno oružje, njegovi dijelovi i bitne komponente te streljivo, kada se uvoze iz trećih zemalja, podliježu pravu Unije, a posebno zahtjevima Direktive 91/477/EEZ.

(12)

Trebalo bi osigurati dosljednost u pogledu odredbi o vođenju evidencije koje su na snazi u pravu Unije.

(13)

Kako bi se osigurala pravilna primjena ove Uredbe, države članice bi trebale poduzeti mjere kojima se nadležnim tijelima daju odgovarajuće ovlasti.

(14)

Kako bi se očuvao popis vatrenog oružja, njegovih dijelova i bitnih komponenti te streljiva za koje je potrebno odobrenje na temelju ove Uredbe, ovlast donošenja akata u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije trebalo bi delegirati Komisiji u odnosu na usklađivanje Priloga I. ovoj Uredbi s Prilogom I. Uredbi Vijeća (EEZ) br. 2658/87 od 23. srpnja 1987. o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o Zajedničkoj carinskoj tarifi (8) te s Prilogom I. Direktivi 91/477/EEZ. Od posebne je važnosti da Komisija u okviru svog rada na pripremama održava odgovarajuća savjetovanja, uključujući i one na stručnoj razini. Prilikom pripreme i sastavljanja delegiranih akata Komisija bi trebala osigurati istovremeni, pravovremeni i odgovarajući prijenos odgovarajućih dokumenata Europskom parlamentu i Vijeću.

(15)

Unija je donijela skup carinskih propisa koji su sadržani u Uredbi Vijeća (EEZ) br. 2913/92 od 12. listopada 1992. o Carinskom zakoniku Zajednice (9) i odredbama o njezinoj provedbi kako su utvrđene u Uredbi Komisije (EEZ) br. 2454/93 (10). Također treba uzeti u obzir Uredbu (EZ) br. 450/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2008. o Carinskom zakoniku Zajednice (Modernizirani carinski zakonik) (11) čije su odredbe primjenjive u različitim fazama prema njezinom članku 188. Nijedna odredba ove Uredbe ne ograničava nijednu ovlast prema i na temelju Carinskog zakonika Zajednice i odredbi o njegovoj provedbi.

(16)

Države članice bi trebale utvrditi pravila o sankcijama koje se primjenjuju u slučaju povreda ove Uredbe te osigurati njihovo provođenje. Te sankcije bi trebale biti učinkovite, proporcionalne i odvraćajuće.

(17)

Ova Uredba ne dovodi u pitanje režim Unije za nadzor izvoza, prijenosa, brokeringa i provoza robe s dvojnom namjenom koji je uspostavljen Uredbom Vijeća (EZ) br. 428/2009 (12).

(18)

Ova Uredba je u skladu s ostalim odgovarajućim odredbama o vatrenom oružju, njegovim dijelovima i bitnim komponentama te streljivu za vojnu uporabu, sigurnosnim strategijama, nezakonitoj trgovini oružjem malog kalibra i lakim oružjem i izvozu vojne tehnologije, uključujući Zajedničko stajalište Vijeća 2008/944/ZVSP od 8. prosinca 2008. o definiranju zajedničkih pravila kojima se uređuje nadzor izvoza vojne tehnologije i opreme (13).

(19)

Komisija i države članice bi se trebale međusobno obavješćivati o mjerama poduzetima na temelju ove Uredbe i o drugim bitnim informacijama kojima raspolažu u vezi s ovom Uredbom.

(20)

ova Uredba ne sprečava države članice da primjenjuju svoja ustavna pravila u pogledu pristupa službenim dokumentima, uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1049/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2001. o javnom pristupu dokumentima Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije (14),

DONIJELI SU OVU UREDBU:

POGLAVLJE I.

PREDMET, DEFINICIJE I PODRUČJE PRIMJENE

Članak 1.

Ova Uredba utvrđuje pravila kojima se uređuje odobrenje za izvoz, te mjere za uvoz i provoz vatrenog oružja, njegovih dijelova i bitnih komponenata te streljiva, za potrebe provedbe članka 10. Protokola Ujedinjenih naroda o nezakonitoj proizvodnji i trgovanju vatrenim oružjem, njegovim dijelovima i komponentama te streljivom, kojim se dopunjuje Konvencija Ujedinjenih naroda protiv transnacionalnog organiziranog kriminaliteta („Protokol UN-a o vatrenom oružju”).

Članak 2.

Za potrebe ove Uredbe:

(1)

„vatreno oružje” znači svako prijenosno oružje koje ima cijev, ispaljuje, služi za ispaljivanje ili može biti preinačeno za ispaljivanje sačme, zrna ili projektila djelovanjem zapaljivog potisnog sredstva kako je navedeno u Prilogu I.

Smatra se da je objekt moguće preinačiti za ispaljivanje sačme, zrna ili projektila djelovanjem zapaljivog potisnog sredstva, ako:

izgleda kao vatreno oružje, i

ako ga je moguće zbog njegove konstrukcije ili materijala iz kojega je izrađen, preinačiti u vatreno oružje;

(2)

„dijelovi” znači svaki element ili zamjenski element kako je navedeno u Prilogu I. koji je posebno osmišljen za vatreno oružje i nužan je za njegovo djelovanje, uključujući cijev, okvir ili kućište zatvarača, navlaku ili bubanj, zatvarač ili sustav bravljenja te svaku napravu osmišljenu ili prilagođenu za smanjivanje buke izazvane pucanjem iz vatrenog oružja;

(3)

„bitne komponente” znači mehanizam za zatvaranje kanala, ležište naboja i cijev vatrenog oružja koji su, kada su zasebni predmeti, uključeni u kategoriju vatrenog oružja na koje su pričvršćeni ili bi trebali biti pričvršćeni;

(4)

„streljivo” znači metak kao cjelinu ili njegove komponente, uključujući čahure, inicijalne kapisle, potisni barut, zrna ili projektile, koji se koriste u vatrenom oružju, kako je navedeno u Prilogu I., pod uvjetom da i te komponente podliježu odobrenju u odgovarajućoj državi članici;

(5)

„onesposobljeno vatreno oružje” znači predmeti koji inače odgovaraju definiciji vatrenog oružja koje je onesposobljivanjem učinjeno trajno neprimjerenim za uporabu, čime je osigurano da su svi bitni dijelovi vatrenog oružja trajno onesposobljeni i da je onemogućeno njihovo uklanjanje, zamjena ili modifikacija na bilo koji način koji bi omogućio ponovno osposobljavanje takvog vatrenog oružja.

Države članice uspostavljaju aranžmane za provjeru tih mjera za onesposobljavanje od strane nadležnih tijela. Države članice u kontekstu te provjere predviđaju izdavanje potvrde ili druge isprave kojom se potvrđuje onesposobljavanje vatrenog oružja ili stavljanje jasno vidljive oznake o tome na vatreno oružje:

(6)

„izvoz” znači:

(a)

izvozni postupak u smislu članka 161. Uredbe (EEZ) br. 2913/92;

(b)

ponovni izvoz u smislu članka 182. Uredbe (EEZ) br. 2913/92, ali ne uključujući robu koja se kreće u okviru postupka vanjskog provoza, kako je navedeno u članku 91. te Uredbe, kada nisu ispunjene formalnosti za ponovni izvoz kako je navedeno u članku 182. stavku 2. te Uredbe;

(7)

„osoba” znači fizička osoba, pravna osoba i, ako je ta mogućnost predviđena na temelju pravila koja su na snazi, udruženje osoba kojem je priznata sposobnost izvršavanja pravnih akata, a nemaju pravni status pravne osobe;

(8)

„izvoznik” znači svaka osoba, s poslovnim nastanom u Uniji, koja ispunjava izvoznu deklaraciju ili u ime koje je izvozna deklaracija ispunjena, odnosno osoba koja u trenutku prihvaćanja deklaracije ima ugovor s primateljem u trećoj zemlji i ima ovlast za odlučivanje o slanju predmeta izvan carinskog područja Unije. Ako nije bio sklopljen nikakav ugovor o izvozu ili ako nositelj ugovora ne nastupa u vlastito ime, izvoznik znači osoba koja ima ovlast za odlučivanje o slanju predmeta izvan carinskog područja Unije.

Ako korist od prava raspolaganja vatrenim oružjem, njegovim dijelovima i bitnim komponentama te streljivom ima osoba s poslovnim nastanom izvan Unije na temelju ugovora na kojem se temelji izvoz, smatra se da je izvoznik ugovorna stranka koja ima poslovni nastan u Uniji;

(9)

„carinsko područje Unije” znači područje u smislu članka 3. Uredbe (EEZ) br. 2913/92;

(10)

„izvozna deklaracija” znači akt kojim osoba u propisanom obliku i na propisani način navodi svoju namjeru da vatreno oružje, njegove dijelove i bitne komponente te streljivo stavi u izvozni postupak;

(11)

„privremeni izvoz” znači kretanje vatrenog oružja koje napušta carinsko područje Unije, a namijenjeno je ponovnom uvozu u razdoblju koje nije dulje od 24 mjeseca;

(12)

„provoz” znači prijevoz robe koja napušta carinsko područje Unije i prolazi preko državnog područja jedne ili više trećih zemalja s konačnim odredištem u nekoj drugoj trećoj zemlji;

(13)

„pretovar” znači provoz koji uključuje fizički istovar robe sa uvoznog prijevoznog sredstva kojeg slijedi ponovni utovar, za potrebe ponovnog izvoza, najčešće na drugo prijevozno sredstvo;

(14)

„odobrenje za izvoz” znači:

(a)

jednokratno odobrenje ili dozvola odobrena jednom konkretnom izvozniku za jednu pošiljku jedne ili više vrsta vatrenog oružja, njegovih dijelova i bitnih komponenti te streljiva jednom poznatom konačnom korisniku ili primatelju u trećoj zemlji; ili

(b)

višekratno odobrenje ili dozvola odobrena jednom konkretnom izvozniku za višestruke pošiljke jedne ili više vrsta vatrenog oružja, njegovih dijelova i bitnih komponenti te streljiva jednom poznatom konačnom korisniku ili primatelju u trećoj zemlji; ili

(c)

opće odobrenje ili dozvola odobrena jednom konkretnom izvozniku za višestruke pošiljke jedne ili više vrsta vatrenog oružja, njegovih dijelova i bitnih komponenti te streljiva nekolicini poznatih konačnih korisnika ili primatelja u jednoj ili više trećih zemalja;

(15)

„nezakonito trgovanje” znači uvoz, izvoz, prodaju, isporuku, kretanje ili prijenos vatrenog oružja, njegovih dijelova i bitnih komponenti te streljiva iz ili preko državnog područja jedne države članice na državno područje treće zemlje, ako se primjenjuje bilo što od sljedećega:

(a)

dotična država članica to ne odobrava u skladu s uvjetima ove Uredbe;

(b)

vatreno oružje nije označeno u skladu s člankom 4. stavcima 1. i 2. Direktive 91/477/EEZ;

(c)

uvezeno vatreno oružje nije označeno u trenutku uvoza barem jednostavnom oznakom koja omogućuje identifikaciju prve zemlje uvoza u Europskoj uniji ili, ako vatreno oružje nema takvu oznaku, jedinstvenom oznakom za identifikaciju uvezenog vatrenog oružja;

(16)

„praćenje” znači sustavno praćenje vatrenog oružja i, ako je to moguće, njegovih dijelova i bitnih komponenti te streljiva, od proizvođača do kupca, u svrhu pružanja pomoći nadležnim tijelima država članica pri otkrivanju, istrazi i analiziranju nezakonite proizvodnje i trgovanja.

Članak 3.

1.   Ova se Uredba ne primjenjuje na:

(a)

međudržavne transakcije ili prijenose unutar države;

(b)

vatreno oružje, njegove dijelove i bitne komponente te streljivo, ako je posebno oblikovano za vojnu uporabu te, u svakom slučaju, potpuno automatsko vatreno oružje;

(c)

vatreno oružje, njegove dijelove i bitne komponente te streljivo, ako je namijenjeno oružanim snagama, policiji ili tijelima javne vlasti država članica;

(d)

kolekcionare i tijela koja se bave kulturnim i povijesnim aspektima vatrenog oružja, njegovih dijelova i bitnih komponenti te streljiva, a kao takvima ih za potrebe ove Uredbe priznaju države članice na čijem državnom području imaju poslovni nastan, pod uvjetom da su osigurane mjere praćenja;

(e)

onesposobljeno vatreno oružje;

(f)

staro vatreno oružje i njegove replike, kako je utvrđeno u skladu s nacionalnim zakonodavstvom pod uvjetom da staro vatreno oružje ne uključuje vatreno oružje proizvedeno poslije 1899.

2.   Ova Uredba ne dovodi u pitanje Uredbu (EEZ) br. 2913/92 (Carinski zakonik Zajednice), Uredbu (EEZ) br. 2454/93 (odredbe za provedbu Carinskog zakonika Zajednice), Uredbu (EZ) br. 450/2008 (Modernizirani Carinski zakonik), i režim za nadzor izvoza, prijenosa, brokeringa i provoza robe s dvojnom namjenom koji je uspostavljen Uredbom (EZ) br. 428/2009 (Uredba o dvojnoj namjeni).

POGLAVLJE II.

ODOBRENJE ZA IZVOZ, POSTUPCI I NADZOR TE MJERE ZA UVOZ I PROVOZ

Članak 4.

1.   Odobrenje za izvoz, utvrđeno u skladu s obrascem određenim u Prilogu II., zahtijeva se za izvoz vatrenog oružja, njegovih dijelova i bitnih komponenti te streljiva navedenog u Prilogu I. Takvo odobrenje daju nadležna tijela države članice u kojoj izvoznik ima poslovni nastan, a izdaju se u pisanom obliku ili elektronički.

2.   Ako se za izvoz vatrenog oružja, njegovih dijelova i bitnih komponenti te streljiva zahtijeva odobrenje za izvoz na temelju ove Uredbe, a taj izvoz također podliježe zahtjevima za odobrenje u skladu sa Zajedničkim stajalištem 2008/944/ZVSP, države članice mogu koristiti jedinstveni postupak za izvršavanje obveza koja su za njih uvedena ovom Uredbom i tim Zajedničkim stajalištem.

3.   Ako se vatreno oružje, njegove dijelove i bitne komponente te streljivo nalaze u jednoj ili više država članica, od kojih nijedna nije država članica u kojoj je predan zahtjev za odobrenje za izvoz, ta se činjenica navodi u tom zahtjevu. Nadležna tijela države članice u kojoj je predan zahtjev za odobrenje za izvoz bez odlaganja se savjetuju s nadležnim tijelima dotične države članice ili dotičnih država članica te dostavljaju odgovarajuće informacije. Država ili države članice s kojima je obavljeno savjetovanje u roku od 10 dana obznanjuju bilo kakve eventualne prigovore u vezi s davanjem takvog odobrenja, koje je obvezujuće za državu članicu u kojoj je zahtjev podnesen.

Članak 5.

Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 6. kako bi izmijenila Prilog I. na temelju izmjena Priloga I. Uredbi (EEZ) br. 2658/87 te na temelju izmjena Priloga I. Direktivi 91/477/EEZ.

Članak 6.

1.   Ovlast za donošenje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji podložno uvjetima utvrđenima u ovom članku.

2.   Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 5. dodjeljuje se Komisiji na neodređeno vrijeme.

3.   Europski parlament ili Vijeće mogu u bilo kojem trenutku opozvati delegiranje ovlasti iz članka 5. Odlukom o opozivu prestaje delegiranje ovlasti navedeno u toj odluci. Stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije ili kasnije kako je utvrđeno u toj odluci. Ne utječe na valjanost bilo kojih delegiranih akata koji su već na snazi.

4.   Čim Komisija donese delegirani akt, ona o tome istodobno obavješćuje Europski parlament i Vijeće.

5.   Delegirani akt donesen na temelju članka 5. stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od dva mjeseca od obavijesti o tom aktu Europskom parlamentu i Vijeću ne iznesu bilo kakav prigovor ili ako, prije isteka tog razdoblja, Europski parlament i Vijeće oboje obavijeste Komisiju da neće imati prigovor. Na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća navedeni se rok produljuje za dva mjeseca.

Članak 7.

1.   Prije izdavanja odobrenja za izvoz vatrenog oružja, njegovih dijelova i bitnih komponenti te streljiva, dotična država članica provjerava:

(a)

je li treća zemlja uvoznica odobrila odgovarajući uvoz; i

(b)

jesu li treće zemlje provoza, ako postoje, najkasnije prije slanja, izdale pisanu obavijest da se ne protive provozu. Ova se odredba ne primjenjuje:

na pošiljke preko mora ili zraka i preko luka ili zračnih luka trećih zemalja, pod uvjetom da nema pretovara ili promjene prijevoznog sredstva,

u slučaju privremenih izvoza u zakonite svrhe koje je moguće provjeriti poput lova, streljaštva, stručne procjene, izložbe bez prodaje ili popravaka.

2.   Države članice mogu odlučiti, ako u roku od 20 radnih dana od dana pisanog zahtjeva za neprotivljenje provozu koji je podnio izvoznik, nije primljen prigovor na provoz, da se smatra da se zemlja provoza s kojom je obavljeno savjetovanje ne protivi provozu.

3.   Izvoznik nadležnom tijelu države članice koja je odgovorna za izdavanje odobrenja za izvoz dostavlja potrebne dokumente koji dokazuju da je treća zemlja uvoznica odobrila uvoz i da se treća zemlja provoza ne protivi provozu.

4.   Države članice obrađuju zahtjeve za odobrenje za izvoz u roku koji će se odrediti nacionalnim pravom ili praksom, a koji nije dulji od 60 dana, od datuma kada su nadležnom tijelu dostavljene sve zatražene informacije. U izvanrednim okolnostima ili zbog valjano opravdanih razloga, to se razdoblje može produljiti na 90 radnih dana.

5.   Razdoblje valjanosti odobrenja za izvoz nije dulje od razdoblja valjanosti uvoznog odobrenja. Ako u uvoznom odobrenju nije navedeno razdoblje valjanosti, osim u izvanrednim okolnostima ili zbog valjano opravdanih razloga, razdoblje valjanosti odobrenja za izvoz je najmanje devet mjeseci.

6.   Države članice mogu odlučiti iskoristiti elektroničke dokumente za potrebe obrade zahtjeva za odobrenja za izvoz.

Članak 8.

1.   Za potrebe praćenja, odobrenje za izvoz ili uvozna dozvola ili uvozno odobrenje koje je izdala treća zemlja uvoznica te popratna dokumentacija zajedno sadrže informacije koje uključuju:

(a)

datum izdavanja i datum isteka;

(b)

mjesto izdavanja,

(c)

zemlju izvoza;

(d)

zemlju uvoza;

(e)

kada god je to moguće, treću zemlju ili zemlje provoza;

(f)

primatelja,

(g)

konačnog korisnika, ako je poznat u trenutku otpreme;

(h)

pojedinosti koje omogućuju identifikaciju vatrenog oružja, njegovih dijelova i bitnih komponenti te streljiva, te njihove kvalitete, uključujući, najkasnije prije otpreme, oznake koja se stavlja na vatreno oružje.

2.   Informacije iz stavka 1., ako su sadržane u uvoznoj dozvoli ili uvoznom odobrenju, dostavlja izvoznik unaprijed trećim zemljama provoza, a najkasnije prije otpreme.

Članak 9.

1.   Pojednostavnjeni postupci za privremeni izvoz ili ponovni izvoz vatrenog oružja, njegovih dijelova i bitnih komponenti te streljiva primjenjuju se kako slijedi:

(a)

odobrenje za izvoz se ne zahtijeva za:

i.

privremeni izvoz, koji lovci ili sportaši streljači obavljaju za osobnu uporabu tijekom putovanja u treću zemlju, pod uvjetom da nadležnim tijelima potkrijepe razloge za putovanje, posebno predočenjem poziva ili drugog dokaza o aktivnostima lova ili sportskog streljaštva u trećoj zemlji odredišta, i to za:

jednu ili više vrsta vatrenog oružja,

njegove bitne komponente, ako su označene, te dijelove,

njegovo povezano streljivo, ograničeno na najviše 800 metaka za lovce i najviše 1 200 metaka za sportaše streljače;

ii.

ponovni izvoz, koji lovci ili sportaši streljači obavljaju za osobnu uporabu nakon privremenog uvoza za aktivnosti lova ili sportskog streljaštva, pod uvjetom da vatreno oružje ostaje u vlasništvu osobe s poslovnim nastanom izvan carinskog područja Unije te se ponovno izvozi toj osobi.

(b)

Kada napuštaju carinsko područje Unije preko države članice koja nije država članica njihova boravišta, lovci i sportaši streljači nadležnim tijelima predočuju Europsku oružnu propusnicu kako je predviđeno u člancima 1. i 12. Direktive 91/477/EEZ. U slučaju putovanja zrakom, Europska oružna propusnica predočuje se nadležnim tijelima ako se odgovarajući predmeti predaju zračnom prijevozniku za prijevoz iz carinskog područja Unije.

Kada napuštaju carinsko područje Unije preko države članice svog boravišta, lovci i sportaši streljači mogu umjesto Europske oružne propusnice odlučiti predočiti drugi dokument koji nadležna tijela te države članice smatraju valjanim u tu svrhu.

(c)

Nadležna tijela države članice obustavljaju postupak izvoza na razdoblje koje nije dulje od 10 dana ili, ako je potrebno, na drugi način sprečavaju da vatreno oružje, njegovi dijelovi i bitne komponente te streljivo napuste carinsko područje Unije preko te države članice, ako imaju razloga za sumnju da razlozi koje su potkrijepili lovci ili sportaši streljači nisu u skladu s odgovarajućim razmatranjima i obvezama utvrđenima u članku 10. U izvanrednim okolnostima ili zbog valjano opravdanih razloga, razdoblje iz ove točke može se produljiti na 30 radnih dana.

2.   Države članice, u skladu s nacionalnim pravom, uspostavljaju pojednostavljene postupke za:

(a)

ponovni izvoz vatrenog oružja nakon privremenog uvoza zbog stručne procjene, izložbe bez prodaje ili unutarnje proizvodnje zbog popravka, pod uvjetom da vatreno oružje ostaje u vlasništvu osobe s poslovnim nastanom izvan carinskog područja Unije te se ponovno izvozi toj osobi;

(b)

ponovni izvoz vatrenog oružja, njegovih dijelova i bitnih komponenti te streljiva, ako se zadržava u privremenoj pohrani od trenutka ulaska na carinsko područje Unije pa do izlaska;

(c)

privremeni izvoz vatrenog oružja radi stručne procjene, popravka i izložbe bez prodaje, pod uvjetom da izvoznik dokaže zakonito posjedovanje tog vatrenog oružja i izvozi ga u okviru carinskog postupka vanjske prerade ili privremenog izvoza.

Članak 10.

1.   Prilikom odlučivanja o davanju odobrenja za izvoz na temelju ove Uredbe, države članice uzimaju u obzir sva odgovarajuća razmatranja, uključujući, prema potrebi:

(a)

svoje obveze i opredjeljenja kao stranke odgovarajućih međunarodnih aranžmana za nadzor izvoza ili odgovarajućih međunarodnih ugovora;

(b)

čimbenike nacionalne vanjske i sigurnosne politike, uključujući one obuhvaćene Zajedničkim stajalištem 2008/944/ZVSP;

(c)

čimbenike u vezi s namjeravanom krajnjom uporabom, primateljem, identificiranim konačnim korisnikom i rizikom preusmjeravanja.

2.   Osim odgovarajućih razmatranja određenih u stavku 1., prilikom procjene zahtjeva za odobrenje za izvoz, države članice uzimaju u obzir je li izvoznik primijenio razmjerna i odgovarajuća sredstva i postupke kako bi osigurao sukladnost s odredbama i ciljevima ove Uredbe te uvjetima odobrenja.

Prilikom odlučivanja hoće li dati odobrenje za izvoz na temelju ove Uredbe, države članice poštuju svoje obveze u pogledu sankcija koje su uvedene odlukama koje je donijelo Vijeće ili odlukom Organizacije za europsku sigurnost i suradnju (OESS) ili obvezujućom rezolucijom Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda, posebno u vezi s embargom na oružje.

Članak 11.

1.   Države članice:

(a)

odbijaju izdati odobrenje za izvoz ako je podnositelj zahtjeva upisan u kaznenu evidenciju zbog ponašanja koje predstavlja kazneno djelo navedeno u članku 2. stavku 2. Okvirne odluke Vijeća 2002/584/PUP od 13. lipnja 2002. o Europskom uhidbenom nalogu i postupcima predaje između država članica (15) ili zbog bilo kakvog drugog ponašanja, pod uvjetom da predstavlja kazneno djelo za koje je propisana najveća kazna oduzimanja slobode od najmanje četiri godine ili stroža kazna;

(b)

poništavaju, privremeno obustavljaju ili opozivaju odobrenje za izvoz, ako uvjeti za njegovo izdavanje nisu ispunjeni ili više visu ispunjeni.

Ovaj stavak ne dovodi u pitanje stroža pravila na temelju nacionalnog zakonodavstva.

2.   Ako države članice odbiju, ponište, privremeno obustave, izmijene ili opozovu odobrenje za izvoz, o tome obavješćuju nadležna tijela ostalih država članica i s njima dijele odgovarajuće informacije. Ako nadležna tijela države članice privremeno obustave odobrenje za izvoz, njihova konačna procjena dostavlja se ostalim državama članicama na kraju razdoblja privremene obustave.

3.   Prije nego nadležna tijela države članice izdaju odobrenje za izvoz na temelju ove Uredbe, uzimaju u obzir sva odbijanja na temelju ove Uredbe o kojima su obaviještena, kako bi utvrdila jesu li nadležna tijela neke druge države članice ili država članica odbila odobrenje za u bitnome istu transakciju (u vezi s predmetom s u bitnome istim parametrima ili tehničkim značajkama za istog uvoznika ili primatelja).

Prvo se moraju savjetovati s nadležnim tijelima države članice ili država članica koja su izdala odbijenice, poništenja, izmjene ili opozive na temelju stavaka 1. i 2. Ako nakon takvih savjetovanja nadležna tijela države članice odluče izdati odobrenje, o tome obavješćuju nadležna tijela ostalih država članica i šalje im odgovarajuće informacije da obrazloži svoju odluku.

4.   Sve informacije razmijenjene u skladu s odredbama ovog članka u skladu su s odredbama članka 19. stavka 2. u vezi s njihovom povjerljivošću.

Članak 12.

Države članice u skladu sa svojim nacionalnim pravom ili praksom na snazi najmanje 20 godina čuvaju sve informacije o vatrenom oružju i, ako je potrebno i izvedivo, njegovim dijelovima i bitnim komponentama te streljivu, koje su potrebne za praćenje i identifikaciju tog vatrenog oružja, njegovih dijelova i bitnih komponenti i streljiva te za sprečavanje i otkrivanje nezakonitog trgovanja tim vatrenim oružjem, njegovim dijelovima i bitnim komponentama te streljivom. Te informacije uključuju mjesto, datum izdavanja i datum isteka odobrenja za izvoz; zemlju izvoza; zemlju uvoza; prema potrebi, treću zemlju provoza; primatelja; konačnog korisnika, ako je poznat u trenutku izvoza; i opis te količinu predmeta, uključujući bilo kakvu oznaku koja se na njih stavlja.

Ovaj se članak ne primjenjuje na izvoz iz članka 9.

Članak 13.

1.   Države članice, u slučaju sumnje, od treće zemlje uvoznice traže da potvrdi primitak poslane pošiljke vatrenog oružja, njegovih dijelova i bitnih komponenti te streljiva.

2.   Na zahtjev treće zemlje izvoza koja je u trenutku izvoza stranka Protokola UN-a o vatrenom oružju, države članice potvrđuju primitak poslane pošiljke vatrenog oružja, njegovih dijelova i bitnih komponenti te streljiva na području carinskog područja Unije, što se u načelu osigurava predočenjem odgovarajućih carinskih uvoznih dokumenata.

3.   Države članice postupaju u skladu sa stavcima 1. i 2. u skladu sa svojim nacionalnim pravom ili praksom na snazi. Nadležno tijelo države članice posebno u vezi s izvozom može odlučiti pristupiti izvozniku ili izravno kontaktirati treću zemlju izvoznicu.

Članak 14.

Države članice poduzimaju potrebne mjere kako bi osigurale sigurnost njihovih postupaka izdavanja odobrenja i mogućnost provjere ili potvrđivanja vjerodostojnosti dokumenata odobrenja.

Provjera i potvrđivanje se također, prema potrebi, mogu osigurati i preko diplomatskih kanala.

Članak 15.

Kako bi se osigurala pravilna primjena ove Uredbe, države članice poduzimaju potrebne i razmjerne mjere koje njihovim nadležnim tijelima omogućuju:

(a)

prikupljanje informacija o bilo kakvoj narudžbi ili transakciji u koju je uključeno vatreno oružje, njegovi dijelovi i bitne komponente te streljivo; i

(b)

utvrđivanje primjenjuju li se pravilno mjere za nadzor izvoza, a koje mogu posebno uključivati ovlast ulaska u prostorije osoba koje zanima određena izvozna transakcija.

Članak 16.

Države članice utvrđuju pravila o sankcijama koje se primjenjuju na povrede ove Uredbe te poduzimaju sve potrebne mjere kako bi osigurale njihovo provođenje. Predviđene sankcije moraju biti učinkovite, proporcionalne i odvraćajuće.

POGLAVLJE III.

CARINSKE FORMALNOSTI

Članak 17.

1.   Prilikom obavljanja carinskih formalnosti za izvoz vatrenog oružja, njegovih dijelova i bitnih komponenti te streljiva u izvoznoj carinarnici, izvoznik predočuje dokaz da su dobivena sva potrebna odobrenja za izvoz.

2.   Od izvoznika se može zahtijevati da dostavi prijevod svih dokumenata predočenih kao dokaz na službeni jezik države članice u kojoj se podnosi izvozna deklaracija.

3.   Ne dovodeći u pitanje bilo kakve ovlasti koje su im dodijeljene na temelju Uredbe (EEZ) br. 2913/92, države članice na razdoblje od najdulje 10 dana suspendiraju postupak izvoza sa svog državnog područja ili, prema potrebi, na drugi način sprečavaju da vatreno oružje, njegovi dijelovi i bitne komponente te streljivo obuhvaćeno valjanim odobrenjem za izvoz napusti carinsko područje Unije preko njihovog državnog područja, ako imaju razloga sumnjati da:

(a)

odgovarajuće informacije nisu uzete u obzir kada je odobrenje izdano; ili

(b)

su se okolnosti u bitnome promijenile od izdavanja odobrenja.

U izvanrednim okolnostima ili zbog valjano opravdanih razloga, to se razdoblje može produljiti na 30 dana.

4.   U razdoblju ili produljenom razdoblju iz stavka 3., države članice oslobađaju vatreno oružje, njegove dijelove i bitne komponente te streljivo ili poduzimaju mjere na temelju članka 11. stavka 1. točke (b).

Članak 18.

1.   Države članice mogu predvidjeti da se carinske formalnosti za izvoz vatrenog oružja, njegovih dijelova i bitnih komponenti te streljiva mogu obaviti samo u za to ovlaštenim carinarnicama.

2.   Države članice koje koriste mogućnost određenu u stavku 1. obavješćuju Komisiju o valjano ovlaštenim carinarnicama ili naknadnim promjenama. Komisija godišnje objavljuje i ažurira te informacije u seriji C Službenog lista Europske unije.

POGLAVLJE IV.

ADMINISTRATIVNA SURADNJA

Članak 19.

1.   Države članice, u suradnji s Komisijom i u skladu s člankom 21. stavkom 2., poduzimaju sve odgovarajuće mjere za uspostavu izravne suradnje i razmjenu informacija među nadležnim tijelima s ciljem jačanja učinkovitosti mjera uspostavljenih ovom Uredbom. Takve informacije mogu uključivati:

(a)

pojedinosti o izvoznicima čiji je zahtjev za odobrenje za izvoz odbijeno ili pojedinosti o izvoznicima koji su predmet odluka koje države članice donose na temelju članka 11.;

(b)

podatke o primateljima ili drugim čimbenicima uključenima u sumnjive aktivnosti te, prema potrebi, njihovim putovima.

2.   Uredba Vijeća (EZ) br. 515/97 (16) o uzajamnoj pomoći, a posebno njezine odredbe o povjerljivosti informacija, primjenjuje se mutatis mutandis na mjere na temelju ovog članka, ne dovodeći u pitanje članak 20. ove Uredbe.

POGLAVLJE V.

OPĆE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 20.

1.   Osniva se Skupina za koordinaciju u području izvoza vatrenog oružja („Skupina za koordinaciju”) kojoj predsjedava predstavnik Komisije. Svaka država članice imenuje predstavnika u tu Skupinu.

Skupina za koordinaciju ispituje svako pitanje u vezi s primjenom ove Uredbe koje može postaviti predsjednik ili predstavnik države članice. Obvezuju ju pravila o povjerljivosti iz Uredbe (EZ) br. 515/97.

2.   Predsjednik Skupine za koordinaciju ili Skupina za koordinaciju, kada god je to potrebno, savjetuju se sa svim odgovarajućim dionicima na koje se odnosi ova Uredba.

Članak 21.

1.   Svaka država članica obavješćuje Komisiju o zakonima i drugim propisima donesenima u provedbi ove Uredbe, uključujući mjere iz članka 16.

2.   Svaka država članica do 19. travnja 2012. obavješćuje ostale države članice i Komisiju o državnim tijelima koja su nadležna za provedbu članaka 7., 9., 11. i 17. Na temelju tih informacija, Komisija godišnje objavljuje i ažurira popis tih tijela u seriji C Službenog lista Europske unije.

3.   Do 19. travnja 2017., a nakon toga na zahtjev Skupine za koordinaciju, a u svakom slučaju svakih 10 godina, Komisija preispituje provedbu ove Uredbe i podnosi izvješće Europskom parlamentu i Vijeću o njezinoj primjeni, a to izvješće može uključivati prijedloge za njezinu izmjenu. Države članice dostavljaju Komisiji sve odgovarajuće informacije za pripremu izvješća, uključujući informacije o uporabi jedinstvenog postupka predviđenog u članku 4. stavku 2.

Članak 22.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 30. rujna 2013.

Međutim, stavci 1. i 2. članka 13. primjenjuju se od tridesetog dana od dana kada Protokol UN-a o vatrenom oružju stupi na snagu u Europskoj uniji, a nakon njegova sklapanja na temelju članka 218. Ugovora o funkcioniranju Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Strasbourgu 14. ožujka 2012.

Za Europski parlament

Predsjednik

M. SCHULZ

Za Vijeće

Predsjednik

N. WAMMEN


(1)  Stajalište Europskog parlamenta od 13. listopada 2011. (još nije objavljeno u Službenom listu) i Odluka Vijeća od 8. ožujka 2012.

(2)  SL L 280, 24.10.2001., str. 5.

(3)  SL L 281, 23.11.1995., str. 31.

(4)  SL L 8, 12.1.2001., str. 1.

(5)  COM(2005) 329. Komunikacijom je također najavljena tehnička izmjena Direktive 91/477/EEZ s ciljem uključivanja odgovarajućih odredbi koje zahtijeva Protokol UN-a u pogledu prijenosa oružja unutar Zajednice na koje se odnosi ta Direktiva, koja je konačno izmijenjena Direktivom 2008/51/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 179, 8.7.2008., str. 5.).

(6)  SL L 146, 10.6.2009., str. 1.

(7)  SL L 256, 13.9.1991., str. 51.

(8)  SL L 256, 7.9.1987., str. 1.

(9)  SL L 302, 19.10.1992., str. 1.

(10)  SL L 253, 11.10.1993., str. 1.

(11)  SL L 145, 4.6.2008., str. 1.

(12)  SL L 134, 29.5.2009., str. 1.

(13)  SL L 335, 13.12.2008., str. 99.

(14)  SL L 145, 31.5.2001., str. 43.

(15)  SL L 190, 18.7.2002., str. 1.

(16)  Uredba Vijeća (EZ) br. 515/97 od 13. ožujka 1997. o uzajamnoj pomoći između upravnih tijela država članica i suradnji između potonjih i Komisije radi osiguranja pravilne primjene propisa o carinskim i poljoprivrednim pitanjima (SL L 82, 22.3.1997., str. 1.).


PRILOG I. (1)

Popis vatrenog oružja, njegovih dijelova i bitnih komponenti te streljiva

 

Opis

OZNAKA KN (2)

1

Poluautomatsko ili repetirajuće kratko vatreno oružje

ex 9302 00 00

2

Jednostrijelno kratko vatreno oružje sa središnjom udarnom iglom

ex 9302 00 00

3

Jednostrijelno kratko vatreno oružje s rubnim paljenjem, ukupne dužine do 28 cm

ex 9302 00 00

4

Poluatomatsko dugo vatreno oružje sa spremnikom i ležištem naboja za više od tri naboja

ex 9303 20 10

ex 9303 20 95

ex 9303 30 00

ex 9303 90 00

5

Poluatomatsko dugo vatreno oružje sa spremnikom i ležištem naboja za najviše tri naboja, kod kojeg se spremnik može skinuti, odnosno nije sigurno je li oružje takve konstrukcije moguće uobičajenim alatom preinačiti u više nego trostrijelno oružje s jednim punjenjem

ex 9303 20 10

ex 9303 20 95

ex 9303 30 00

ex 9303 90 00

6

Repetirajuće i poluautomatsko dugo vatreno oružje s glatkom cijevi ukupne dužine do 60 centimetara

ex 9303 20 10

ex 9303 20 95

7

Poluautomatsko vatreno oružje za civilnu uporabu koje sliči oružju s automatskim mehanizmima

ex 9302 00 00

ex 9303 20 10

ex 9303 20 95

ex 9303 30 00

ex 9303 90 00

8

Repetirajuće dugo vatreno oružje koje nije navedeno u točki 6.

ex 9303 20 95

ex 9303 30 00

ex 9303 90 00

9

Dugo vatreno oružje s jednom ili više jednostrijelnih užlijebljenih cijev

ex 9303 30 00

ex 9303 90 00

10

Poluautomatsko dugo vatreno oružje koje nije navedeno u točkama 4. do 7.

ex 9303 90 00

11

Jednostrijelno kratko vatreno oružje s rubnim paljenjem, ukupne dužine veće od 28 cm

ex 9302 00 00

12

Jednostrijelno dugo vatreno oružje s jednom ili više glatkih cijev

9303 10 00

ex 9303 20 10

ex 9303 20 95

13

Dijelovi posebno osmišljeni za vatreno oružje i nužni za njegovo djelovanje, uključujući cijev, okvir ili kućište zatvarača, navlaku ili bubanj, zatvarač ili sustav bravljenja te svaku napravu osmišljenu ili prilagođenu za smanjivanje buke izazvane pucanjem iz vatrenog oružja.

Sve bitne komponente takvog vatrenog oružja: mehanizam za zatvaranje kanala, ležište naboja i cijev vatrenog oružja koji su, kada su zasebni predmeti, uključeni u kategoriju vatrenog oružja na koje su pričvršćeni ili bi trebali biti pričvršćeni.

ex 9305 10 00

ex 9305 21 00

ex 9305 29 00

ex 9305 99 00

14

Streljivo: metak kao cjelina ili njegove komponente, uključujući čahure, inicijalne kapsule, potisni barut, zrna ili projektile, koji se koriste u vatrenom oružju, pod uvjetom da i te komponente podliježu odobrenju u odgovarajućoj državi članici.

ex 3601 00 00

ex 3603 00 90

ex 9306 21 00

ex 9306 29 00

ex 9306 30 10

ex 9306 30 90

ex 9306 90 90

15

Kolekcije i kolekcionarski primjerci od povijesnog značaja

Antikviteti stariji od sto godina

ex 9705 00 00

ex 9706 00 00

Za potrebe ovog Priloga:

(a)

„kratko vatreno oružje” znači vatreno oružje čija cijev nije duža od 30 centimetara ili čija ukupna dužina ne prelazi 60 centimetara;

(b)

„dugo vatreno oružje” znači sve vatreno oružje osim kratkog vatrenog oružja;

(c)

„automatsko vatreno oružje” znači vatreno oružje koje se automatski napuni svaki put kada se ispali zrno i kod kojeg je jednokratnim pritiskom na obarač moguće ispaliti više zrna;

(d)

„poluautomatsko vatreno oružje” znači vatreno oružje koje se automatski napuni svaki put kada se ispali zrno i kod kojeg je jednokratnim pritiskom na obarač moguće ispaliti samo jedno zrno;

(e)

„repetirajuće vatreno oružje” znači vatreno oružje koje je osmišljeno tako da se nakon ispaljivanja zrna ručno ponovno napuni iz spremnika ili bubnja;

(f)

„jednostrijelno vatreno oružje” znači vatreno oružje bez spremnika koje se puni prije svakog ispaljivanja ručnim umetanjem naboja u ležište ili nišu za punjenje kod kraja cijevi.


(1)  Na temelju kombinirane nomenklature robe kako je utvrđena u Uredbi Vijeća (EEZ) br. 2658/87 od 23. srpnja 1987. o tarifi i statističkoj nomenklaturi te o Zajedničkoj carinskoj tarifi.

(2)  Ako je navedena „ex” oznaka, područje primjene se utvrđuje zajedničkom primjenom oznake KN i odgovarajućeg opisa.


PRILOG II.

(uzorak za obrasce odobrenja za izvoz)

(iz članka 4. ove Uredbe)

Prilikom izdavanja odobrenja za izvoz, države članice nastojat će osigurati vidljivost prirode odobrenja na izdanom obrascu.

Ovo je odobrenje za izvoz koje vrijedi u svim državama članicama Europske unije do datuma isteka.

Image

Image

Image


Top