EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0231

Uredba Komisije (EU) br. 231/2012 od 9. ožujka 2012. o utvrđivanju specifikacija za prehrambene aditive navedene u prilozima II. i III. Uredbi (EZ) br. 1333/2008 Europskog parlamenta i Vijeća Tekst značajan za EGP

SL L 83, 22.3.2012, p. 1–295 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ovaj dokument objavljen je u određenim posebnim izdanjima (HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 23/04/2024

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/231/oj

13/Sv. 037

HR

Službeni list Europske unije

3


32012R0231


L 083/1

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

09.03.2012.


UREDBA KOMISIJE (EU) br. 231/2012

od 9. ožujka 2012.

o utvrđivanju specifikacija za prehrambene aditive navedene u prilozima II. i III. Uredbi (EZ) br. 1333/2008 Europskog parlamenta i Vijeća

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1333/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o prehrambenim aditivima (1), a posebno njezin članak 14. i članak 30. stavak 4. te Uredbu (EZ) br. 1331/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o utvrđivanju zajedničkog postupka odobravanja prehrambenih aditiva, prehrambenih enzima i prehrambenih aroma (2), a posebno njezin članak 7. stavak 5.,

budući da:

(1)

Treba usvojiti specifikacije vezane uz podrijetlo, kriterije čistoće i sve druge potrebne podatke za prehrambene aditive navedene u popisima Unije u prilozima II. i III. Uredbi (EZ) br. 1333/2008.

(2)

U tu svrhu treba ažurirati prethodno razvijene specifikacije za prehrambene aditive u Direktivi Komisije 2008/128/EZ od 22. prosinca 2008. o utvrđivanju posebnih kriterija čistoće za bojila za upotrebu u hrani (3), Direktivi Komisije 2008/84/EZ od 27. kolovoza 2008. o utvrđivanju posebnih kriterija čistoće za prehrambene aditive osim bojila i sladila (4) i Direktivi Komisije 2008/60/EZ od 17. lipnja 2008. o utvrđivanju posebnih kriterija čistoće za sladila za upotrebu u hrani (5) i preuzeti ih ovom Uredbom. Zbog toga te Direktive treba staviti izvan snage.

(3)

Potrebno je uzeti u obzir specifikacije i analitičke tehnike kako su utvrđene u Codexu alimentariusu koji je sastavio Zajednički stručni odbor FAO-a/WHO-a za prehrambene aditive (dalje u tekstu JECFA).

(4)

Europska agencija za sigurnost hrane (dalje u tekstu „Agencija”) izrazila je svoje mišljenje o sigurnosti osnovnog kopolimera metakrilata (6) kao tvari za poliranje. Prehrambeni aditiv je zatim odobren na temelju određene namjene i dodijeljen mu je broj E 1205. Stoga je potrebno usvojiti specifikacije za taj prehrambeni aditiv.

(5)

Prema podacima koje su dostavili proizvođači hrane, prehrambena bojila etil ester beta-apo-8’-carotenic acid (E 160 f) i brown FK (E 154), kao i aluminij kao sastavni dio bentonita (E 558) više se ne koriste. Stoga ovom Uredbom ne treba preuzeti postojeće specifikacije za te prehrambene aditive.

(6)

Dana 10. veljače 2010. Agencija je izrazila mišljenje o sigurnosti saharoznih estera masnih kiselina (E 473) pripremljenih od vinilnih estera masnih kiselina (7). Sadašnje specifikacije treba prilagoditi u skladu s tim, posebno smanjenjem najvećih dopuštenih količina za nečistoće od interesa za sigurnost.

(7)

Posebne, trenutačno primjenjive, kriterije za čistoću treba prilagoditi smanjenjem najvećih dopuštenih količina za pojedine teške kovine od interesa ako je to izvedivo i ako su dopuštene količine JECFA-e manje od količina koje su trenutačno na snazi. U skladu s tim pristupom, treba smanjiti najveće dopuštene količine za 4-metilimidazol u amonijevu karamelu (E 150 c), sulfatni pepeo u beta-karotenu (E 160 a i.) te magnezij i alkalijske soli u kalcijevom karbonatu (E 170). Od tog pristupa treba odstupiti samo za aditive trinatrijev citrat (E 331 iii.) (sadržaj olova), karagenan (E 407) i prerađenu morsku algu euchema (E407 a) (sadržaj kadmija) jer su proizvođači izjavili da sukladnost sa strožim odredbama Zajednice, koje odražavaju najveće dopuštene količine JECFA-e, ne bi bila tehnički izvediva. Doprinos ukupnog unosa tih dvaju kontaminanata (olova i kadmija) u ta tri pojedinačna prehrambena aditiva ne smatra se značajnim. S druge strane, zbog novog razvoja u proizvodnim postupcima, za fosfate (E 338-E 341 i E 450-E 452) treba utvrditi nove, znatno manje vrijednosti u usporedbi s onima koje navodi JECFA, uzimajući u obzir nedavne preporuke Agencije o smanjenju unosa arsena, posebno u anorganskom obliku (8). Uz to, iz sigurnosnih razloga treba uvesti novu odredbu o arsenu u glutaminskoj kiselini (E 620). Ukupno ujednačavanje tih prilagodbi korisno je za potrošača jer najveće dopuštene količine za teške kovine postaju strože kako općenito tako i u većini prehrambenih aditiva. U specifikacije treba uključiti detaljne podatke o proizvodnom postupku i ulaznim sirovinama za proizvodnju prehrambenog aditiva kako bi se olakšalo donošenje svih budućih odluka u skladu s člankom 12. Uredbe (EZ) br. 1333/2008.

(8)

U specifikacijama se ne bi smjelo pozivati na organoleptička ispitivanja vezana uz okus jer se ne može očekivati od kontrolnih tijela da preuzmu rizik kušanja kemijske tvari.

(9)

U specifikacijama se ne bi smjelo pozivati na razrede jer u tom upućivanju nema dodane vrijednosti.

(10)

U specifikacijama se ne bi smjelo pozivati na općeniti parametar „teške kovine”, jer taj parametar nije u vezi s toksičnošću, već prije s generičkom analitičkom metodom. Parametri povezani s pojedinačnim teškim kovinama povezani su s toksičnošću i uključeni su u specifikacije.

(11)

Neki su prehrambeni aditivi trenutačno navedeni pod raznim specifičnim imenima (karboksi metil celuloza (E 466), umrežena natrijeva karboksi metil celuloza (E 468), enzimatski hidrolizirana karboksi metil celuloza (E 469) i pčelinji vosak, bijeli i žuti (E 901)) u pojedinim odredbama Direktive 95/2/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (9). Stoga specifikacije utvrđene ovom Uredbom trebaju upućivati na ta specifična imena.

(12)

Sadašnje su odredbe o policikličkim aromatičnim ugljikovodicima (spojevi PAH) preopćenite i nisu relevantne za sigurnost te ih treba zamijeniti najvećim dopuštenim količinama za pojedinačne spojeve PAH koji predstavljaju opasnost u prehrambenim aditivima biljni ugljen (E 153) i mikrokristalni vosak (E 905). Slične najveće dopuštene količine treba utvrditi za formaldehid u karagenanu (E 407) i prerađenu morsku algu euchemu (E 407 a), za određene mikrobiološke kriterije u agaru (E 406) i za sadržaj Salmonelle spp. u manitolu (E 421 ii.) dobivenom fermentacijom.

(13)

Upotreba propan-2-ola (izopropanol, izopropilni alkohol) treba biti dopuštena za proizvodnju aditiva Curcumina (E 100) i ekstrakta paprike (E 160 c) u skladu sa specifikacijama JECFA-e jer tu točno određenu namjenu Agencija smatra sigurnom (10). Upotreba etanola kao zamjene za propan-2-ol u proizvodnji gellan gume (E 418) treba biti dopuštena ako krajnji proizvod još udovoljava svim drugim specifikacijama i ako se smatra da etanol predstavlja manji problem za sigurnost.

(14)

Treba navesti postotak čistog bojila cochineal, carminic acid, carmines (E 120) jer se najveće dopuštene količine primjenjuju na količine tog sastojka.

(15)

Treba ažurirati sustav numeriranja za potkategorije karotena (E 160 a) kako bi se uskladio sa sustavom numeriranja Codexa Alimentariusa.

(16)

Mliječnu kiselinu (E 270) u krutom obliku bi također trebalo uključiti u specifikacije jer se sada može proizvoditi u krutom obliku i ne predstavlja opasnost za sigurnost.

(17)

Postojeću temperaturnu vrijednost kojom se određuje gubitak pri sušenju za mononatrijev citrat (E 331 i.), anhidridni oblik, treba prilagoditi jer se pod trenutačno navedenim uvjetima ta tvar raspada. Uvjete sušenja za trinatrijev citrat (E 331 iii.) također treba prilagoditi radi poboljšanja ponovljivosti metode.

(18)

Postojeću vrijednost specifične apsorpcijske za alfa-tokoferol (E 307) treba ispraviti, a točku sublimacije za sorbinsku kiselinu (E 200) treba zamijeniti „testom topljivosti” jer to prvo nije relevantno. Specifikaciju bakterija koje služe za proizvodnju nizina (E 234) i natamicina (E 235) treba ažurirati u skladu s postojećom taksonomskom nomenklaturom.

(19)

Budući da su sada dostupne nove inovativne proizvodne tehnike koje rezultiraju manje kontaminiranim prehrambenim aditivima, treba ograničiti prisutnost aluminija u prehrambenim aditivima. Radi povećanja pravne sigurnosti i izbjegavanja diskriminacije, primjereno je proizvođačima hrane odobriti prijelazno razdoblje za postupnu prilagodbu na ta ograničenja.

(20)

Treba utvrditi najveće dopuštene količine za aluminij za prehrambene aditive ako je to relevantno, a posebno za kalcijeve fosfate (E 341 i.-iii. namijenjene upotrebi u hrani za dojenčad i malu djecu (11), u skladu s relevantnim mišljenjem Znanstvenog odbora za hranu izraženim 7. lipnja 1996. (12). U tom okviru također treba utvrditi najveću dopuštenu količinu za aluminij u kalcijevom citratu (E 333).

(21)

Najveće dopuštene količine za aluminij u kalcijevim fosfatima (E 341 i.-iii., dinatrijevom difosfatu (E 450 i.) i kalcijevom dihidrogen difosfatu (E 450 vii.) trebaju biti u skladu s mišljenjem Agencije od 22. svibnja 2008. (13). Sadašnje najveće dopuštene količine treba smanjiti, ako je to tehnički izvedivo, i ako je doprinos u ukupnom unosu aluminija značajan. U tom smislu, aluminijski pigmenti pojedinačnih prehrambenih bojila trebaju biti odobreni samo ako su tehnički nužni.

(22)

Odredbe o najvećim dopuštenim količinama za aluminij u dikalcijevom fosfatu (E 341 ii.), trikalcijevom fosfatu (E 341 iii.) i kalcijevom dihidrogen difosfatu (E 450 vii.) ne bi smjele izazvati poremećaj na tržištu zbog eventualnog nedostatka zaliha.

(23)

U skladu s Uredbom Komisije (EU) br. 258/2010 od 25. ožujka 2010. o uvođenju posebnih uvjeta za uvoz guar gume podrijetlom ili isporučene iz Indije zbog rizika od kontaminiranosti pentaklorofenolom i dioksinima (14), treba utvrditi najveće dopuštene količine za kontaminant pentaklorofenol u guar gumi (E 412).

(24)

U skladu s uvodnom izjavom 48. Uredbe Komisije (EZ) br. 1881/2006 od 19. prosinca 2006. o određivanju najvećih dopuštenih količina određenih kontaminanata u hrani (15) od država članica se traži da ispitaju i drugu hranu osim hrane navedene u toj Uredbi u odnosu na pojavu kontaminanta 3-MCPD-a kako bi se razmotrila potreba za utvrđivanjem najvećih dopuštenih količina za tu tvar. Francuska su tijela dostavila podatke o visokim koncentracijama 3-MCPD-a u prehrambenom aditivu glicerolu (E 422) i o prosječnoj količini upotrebe tog prehrambenog aditiva u različitim kategorijama hrane. Uzimajući u obzir čimbenik razrjeđenja, treba odrediti najveće dopuštene količine za 3-MCPD u tom prehrambenom aditivu radi izbjegavanja kontaminacije konačne hrane u razini većoj od dopuštene.

(25)

Zbog razvoja analitičkih metoda, treba ažurirati određene postojeće specifikacije. Sadašnja granična vrijednost „ispod granice detekcije” vezana je uz razvoj analitičkih metoda i treba ju zamijeniti određenom brojčanom vrijednosti za aditive esteri monoglicerida i diglicerida masnih kiselina (E 472 a-f), poliglicerolni esteri masnih kiselina (E 475) i propan-1,2-diol esteri masnih kiselina (E 477).

(26)

Specifikacije vezane uz proizvodni postupak treba ažurirati za estere limunske kiseline monoglicerida i diglicerida masnih kiselina (E 472 c) jer se danas umjesto lužina koriste njihove soli s blažim djelovanjem.

(27)

Postojeći kriterij „slobodne masne kiseline” za aditive esteri limunske kiseline monoglicerida i diglicerida masnih kiselina (E 472 c) i esteri monoacetilirane i diacetilirane vinske kiseline monoglicerida i diglicerida masnih kiselina (E 472 e) nije primjeren. Treba ga zamijeniti kriterijem „kiselinski broj” jer on bolje izražava titrimetrijsku procjenu skupina slobodnih kiselina. To je u skladu s JECFA-inim 71. izvješćem o prehrambenim aditivima (16) u kojem je takva promjena usvojena za estere monoacetilvinske i diacetilvinske kiseline monoglicerida i diglicerida masnih kiselina (E 472 e).

(28)

Postojeći pogrešan opis aditiva magnezijevog oksida (E 530) treba ispraviti u skladu s podacima dostavljenima od proizvođača radi usklađivanja s Europskom farmakopejom (17). Postojeću najveću dopuštenu količinu za reducirajuću tvar u aditivu glukonska kiselina (E 574) također treba ažurirati jer to ograničenje nije tehnički izvedivo. Za procjenu sadržaja vode u ksilitolu (E 967) postojeću metodu izraženu kao „gubitak pri sušenju” treba zamijeniti prikladnijom metodom.

(29)

Neke postojeće specifikacije za aditiv kandelila vosak (E 902) ne bi trebalo preuzeti ovom Uredbom jer nisu ispravne. Za kalcijev dihidrogen difosfat (E 450 vii.) treba ispraviti postojeći unos u vezi sa sadržajem P205.

(30)

U sadašnjem unosu „analiza” za taumatin (E 957) treba ispraviti faktor izračuna. Taj faktor treba koristiti u Kjeldahlovoj metodi za procjenu ukupnog sadržaja tvari na temelju mjerenja dušika. Treba ažurirati faktor izračuna u skladu s relevantnom objavljenom literaturom za taumatin (E 957).

(31)

Agencija je ocijenila sigurnost steviol glikozida kao sladila i izrazila svoje mišljenje 10. ožujka 2010. (18). Upotreba steviol glikozida, kojima je dodijeljen broj E 960, naknadno je dopuštena na temelju dobro definiranih uvjeta upotrebe. Stoga treba usvojiti specifikacije za taj prehrambeni aditiv.

(32)

Zbog taksonomske promjene, treba ažurirati postojeće specifikacije za izvorni materijal (kvasce) koji se koristi u proizvodnji eritritola (E 968).

(33)

Za ekstrakt quillaia (E 999) sadašnju specifikaciju treba prilagoditi u pogledu raspona pH kako bi ju se uskladilo s JECFA.

(34)

Trebalo bi dopustiti kombinaciju limunske kiseline i forsforne kiseline (koje su trenutačno obje pojedinačno odobrene za upotrebu u proizvodnji aditiva polidekstroze (E 1200)) ako je konačni proizvod i dalje u skladu sa specifikacijama čistoće jer poboljšava prinose i utječe na bolju kontrolu reakcijske kinetike. Takva izmjena ne ugrožava sigurnost.

(35)

Za razliku od malih molekula, molekulska masa polimera nije jedinstvena vrijednost. Određeni polimer može imati raspodjelu molekula različitih masa. Raspodjela može ovisiti o načinu na koji je polimer proizveden. Fizička svojstva i ponašanja polimera povezana su s masom i raspodjelom molekula određene mase u mješavini. Skupina matematičkih modela opisuje mješavinu na različite načine radi pojašnjenja raspodjele molekula u mješavini. Između različitih dostupnih modela u znanstvenoj literaturi se preporučuje upotreba prosječne molekulske mase (Mm) za opisivanje polimera. Specifikacije za polivinilpirolidon (E 1201) treba prilagoditi u skladu s tim.

(36)

Kriterij „raspon destilacije” na koji se upućuje u postojećim specifikacijama za propan-1,2 diol (E 1520) navodi na kontradiktorne zaključke u usporedbi s rezultatima ispitivanja. Taj kriterij stoga treba ispraviti i preimenovati u „test destilacije”.

(37)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za prehrambeni lanac i zdravlje životinja, a nije im se usprotivio ni Europski parlament ni Vijeće,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Specifikacije za prehrambene aditive

Specifikacije za prehrambene aditive, uključujući bojila i sladila navedena u prilozima II. i III. Uredbi (EZ) br. 1333/2008, utvrđene su u Prilogu ovoj Uredbi.

Članak 2.

Stavljanja izvan snage

Direktive 2008/60/EZ, 2008/84/EZ i 2008/128/EZ stavljaju se izvan snage s učinkom od 1. prosinca 2012.

Članak 3.

Prijelazne mjere

Hrana koja sadrži prehrambene aditive i koja je zakonito stavljena u prodaju do 1. prosinca 2012., ali koja nije u skladu s ovom Uredbom, može se i dalje prodavati do iscrpljenja zaliha.

Članak 4.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 1. prosinca 2012.

Međutim, specifikacije utvrđene u Prilogu za aditive steviol glikozide (E 960) i osnovni kopolimer metakrilata (E 1205) primjenjuju se od dana stupanja na snagu ove Uredbe.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 9. ožujka 2012.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 354, 31.12.2008., str. 16.

(2)  SL L 354, 31.12.2008., str. 1.

(3)  SL L 6, 10.1.2009., str. 20.

(4)  SL L 253, 20.9.2008., str. 1.

(5)  SL L 158, 18.6.2008., str. 17.

(6)  Znanstveni odbor EFSA-e za prehrambene aditive i hranjive tvari dodane hrani (ANS); Znanstveno mišljenje o korištenju osnovnog kopolimera metakrilata kao prehrambenog aditiva na zahtjev Europske komisije. EFSA Journal 2010; 8(2):1513.

(7)  Znanstveni odbor EFSA-e za prehrambene aditive i hranjive tvari dodane hrani (ANS); Znanstveno mišljenje o sigurnosti saharoznih estera masnih kiselina pripremljenih od vinilnih estera masnih kiselina te o proširenju upotrebe saharoznih estera masnih kiselina u aromama na zahtjev Europske komisije. EFSA Journal 2010; 8(3):1512.

(8)  Znanstveni odbor EFSA-e za kontaminante u prehrambenom lancu (CONTAM); Znanstveno mišljenje o arsenu u hrani. EFSA Journal 2009; 7(10):1351.

(9)  SL L 61, 18.3.1995., str. 1.

(10)  Znanstveni odbor EFSA-e za prehrambene aditive i hranjive tvari dodane hrani (ANS); Znanstveno mišljenje o ponovnoj ocjeni kurkumina (E 100) kao prehrambenog aditiva. EFSA Journal 2010; 8(9):1679.

(11)  Prema definiciji iz Direktive Komisije 2006/125/EZ od 5. prosinca 2006. o prerađenoj hrani na bazi žitarica i hrani za dojenčad i malu djecu (kodificirana verzija); SL L 339, 6.12.2006., str. 16.

(12)  Mišljenje o aditivima u hranjivim pripravcima za upotrebu u početnoj i prijelaznoj hrani za dojenčad i hrani za odbijanje od dojenja. Izvješća Znanstvenog odbora za hranu (40. serija), str. 13. – 30., (1997.).

(13)  Znanstveno mišljenje Odbora za prehrambene aditive, arome, pomoćne tvari u procesu proizvodnje i predmete koji dolaze u neposredan dodir s hranom na zahtjev Europske komisije o sigurnosti aluminija koji se unosi prehranom. EFSA Journal (2008) 754, 1.– 34.

(14)  SL L 80, 26.3.2010., str. 28.

(15)  SL L 364, 20.12.2006., str. 5.

(16)  WHO Technical Report Series, br. 956, 2010.

(17)  EP 7.0 svezak 2., str. 2415. – 2416.

(18)  EFSA-in Znanstveni odbor za prehrambene aditive i hranjive tvari dodane hrani (ANS); Znanstveno mišljenje o sigurnosti steviol glikozida za predložene primjene kao prehrambenog aditiva. EFSA Journal (2010); 8 (4):1537.


PRILOG

Napomena: Etilen oksid ne smije se koristiti za sterilizaciju prehrambenih aditiva.

Prehrambena bojila s aluminijem stvaraju pigment za upotrebu kao bojila samo ako je to izričito navedeno.

Definicija:

Prehrambena bojila s aluminijem pripremaju se reakcijom prehrambenih bojila koja zadovoljavaju kriterije čistoće navedene u odgovarajućoj specifikaciji precipitacijom s aluminijem u vodenoj sredini. Aluminij je obično svježe pripremljen neosušen materijal dobiven reakcijom aluminijeva sulfata ili klorida s natrijevim ili kalcijevim karbonatom ili bikarbonatom ili amonijakom. Nakon stvaranja pigmenta (prehrambeno bojilo vezano za kovinu), proizvod se filtrira, ispire vodom i suši. Ostatni aluminij može biti prisutan i u gotovom proizvodu.

Tvar netopljiva u HCl

Najviše 0,5 %

Tvar netopljiva u NaOH

Najviše 0,5 % samo za E 127 erythrosine

Eterski ekstrakt

Najviše 0,2 % (pri neutralnoj pH vrijednosti)

Za odgovarajuća bojila primjenjuju se posebni kriteriji čistoće.

E 100 KURKUMIN

Sinonimi

CI Natural Yellow 3, Turmeric Yellow, kurkuma žuta, Diferoilmetane

Definicija

Curcumin se dobiva ekstrakcijom u kurkume u otopini, tj. mljevenih korijena sojeva Curcuma longa L. Da bi se dobio koncentrirani prah Curcumina, ekstrakt se pročišćava kristalizacijom. Proizvod se uglavnom sastoji od Curcumina, tj. od sastojka bojila (1,7-bis(4-hidroksi-3-metoksifenil)hepta-1,6-dien-3,5-dion) i njegova dva dezmetoksi derivata u različitim omjerima. Mogu biti prisutne manje količine ulja i smole koje prirodno sadrži kurkuma.

Curcumin se također koristi kao pripravak bojila s aluminijem — pigment; sadržaj aluminija manji je od 30 %.

U ekstrakciji se smiju koristiti samo sljedeća otapala: etilacetat, aceton, ugljikov dioksid, diklorometan, n-butanol, metanol, etanol, heksan, propan-2-ol.

C.I. broj

75300

EINECS

207-280-5

Kemijsko ime

I

1,7-Bis(4-hidroksi-3-metoksifenil)hepta-1,6-dien-3,5-dion

II

1-(4-Hidroksifenil)-7-(4-hidroksi-3-metoksi-fenil-)hepta-1,6-dien-3,5-dion

III

1,7-Bis (4-Hidroksifenil)hepta-1,6-dien-3,5-dion

Kemijska formula

I

C21H20O6

II

C20H18O5

III

C19H16O4

Molekulska masa

I.

368,39

II.

338,39

III.

308,39

Analiza

Sadržaj najmanje 90 % ukupne tvari za bojenje

Formula1 607 je ekstinkcija na apsorpcijskom maksimumu na oko 426 nm u etanolu

Opis

Narančasto žuti kristalni prah

Identifikacija

Spektrometrija

Maksimum u etanolu na oko 426 nm

Raspon topljivosti

179 °C–182 °C

Čistoća

Ostaci otapala

Etilacetat

Najviše 50 mg/kg, pojedinačno ili u kombinaciji

Aceton

n-butanol

Metanol

Etanol

Heksan

Propan-2-ol

Diklorometan: najviše 10 mg/kg

Arsen

Najviše 3 mg/kg

Olovo

Najviše 10 mg/kg

Živa

Najviše 1 mg/kg

Kadmij

Najviše 1 mg/kg

Može se koristiti u obliku aluminijskih pigmenata.

E 101 i. RIBOFLAVIN

Sinonimi

Laktoflavin

Definicija

C.I. broj

 

EINECS

201-507-1

Kemijsko ime

7,8-dimetil-10-(D-ribo-2,3,4,5-tetrahidroksipentil)benzo(g) pteridin- 2,4(3H,10H)-dion; 7,8-dimetil-10-(1′-D-ribitil) izoaloksazin

Kemijska formula

C17H20N4O6

Molekulska masa

376,37

Analiza

Sadržaj najmanje 98 % na bezvodnoj osnovi

Formula 328 na oko 444 nm u vodenoj otopini

Opis

Žuti do narančasto žuti kristalni prah blaga mirisa

Identifikacija

Spektrometrija

Omjer A375/A267 je između 0,31 i 0,33

u vodenoj otopini

Omjer A444/A267 je između 0,36 i 0,39

Maksimum u vodi na oko 375 nm

Specifična rotacija

[α]D 20 između – 115° i – 140° u 0,05 N otopini natrijeva hidroksida

Čistoća

Gubitak pri sušenju

Najviše 1,5 % (105 °C, 4 sata)

Sulfatni pepeo

Najviše 0,1 %

Primarni aromatski amini

Najviše 100 mg/kg (izraženo kao anilin)

Arsen

Najviše 3 mg/kg

Olovo

Najviše 2 mg/kg

Živa

Najviše 1 mg/kg

Kadmij

Najviše 1 mg/kg

E 101 ii. RIBOFLAVIN-5-FOSFAT

Sinonimi

Natrijev riboflavin-5′-fosfat

Definicija

Ove se specifikacije odnose na riboflavin 5′-fosfat, uz manje količine slobodnog riboflavina i riboflavin-difosfata.

C.I. broj

 

EINECS

204-988-6

Kemijsko ime

Mononatrijev (2R,3R,4S)-5-(3′)10′-dihidro-7′,8′-dimetil-2′,4′-diokso-10′-benzo[γ]pteridinil)-2,3,4-trihidroksipentilfosfat; natrijeva sol 5′-monofosfatnog estera riboflavina

Kemijska formula

Za dihidratni oblik: C17H20N4NaO9P × 2H2O

Za bezvodni oblik: C17H20N4NaO9P

Molekulska masa

514,36

Analiza

Sadržaj najmanje 95 % ukupne tvari za bojenje izražen kao C17H20N4NaO9P × 2H2O

Formula 250 na oko 375 nm u vodenoj otopini

Opis

Žuti do narančasti kristalni higroskopni prah blaga mirisa

Identifikacija

Spektrometrija

Omjer A375/A267 je između 0,30 i 0,34

u vodenoj otopini

Omjer A444/A267 je između 0,35 i 0,40

Maksimum u vodi na oko 375 nm

Specifična rotacija

[α]D 20 između + 38° i + 42° u 5-molarnoj otopini klorovodika

Čistoća

Gubitak pri sušenju

Najviše 8 % (100 °C, 5 sati u vakuumu iznad P2O5) za dihidratni oblik

Sulfatni pepeo

Najviše 25 %

Anorganski fosfat

Najviše 1,0 % (izražen kao PO4 na bezvodnoj osnovi)

Bojila slična glavnom bojilu

Riboflavin (slobodan): najviše 6 %

Riboflavin difosfat: najviše 6 %

Primarni aromatski amini

Najviše 70 mg/kg (izraženo kao anilin)

Arsen

Najviše 3 mg/kg

Olovo

Najviše 2 mg/kg

Živa

Najviše 1 mg/kg

Kadmij

Najviše 1 mg/kg

E 102 TARTRAZINE

Sinonimi

CI Food Yellow 4

Definicija

Tartrazine se priprema iz 4-amino-benzensulfonske kiseline koja se diazotiranje pomoću klorovodične kiseline i natrijeva nitrita. Diazo spojevi potom se spajaju s 4,5-dihidro-5-okso-1-(4sulfop-henil)-1H-pirazol-3-karboksilnom kiselinom ili s metil esterom, etil esterom ili sa soli te karboksilne kiseline. Nastalo bojilo pročišćava se i izolira kao natrijeva sol. Tartrazine se u osnovi sastoji od trinatrijeva 5-hidroksi-1-(4-sulfonatofenil)-4-(4-sulfonatofenilazo)-H-pirazol-3-karboksilata i bojila sličnih glavnom bojilu, zajedno s natrijevim kloridom i/ili natrijevim sulfatom kao glavnim neobojenim sastojcima.

Tartrazine je natrijeva sol. Dopuštene su i kalcijeva i kalijeva sol.

C.I. broj

19140

EINECS

217-699-5

Kemijsko ime

Trinatrijev 5-hidroksi-1-(4-sulfonatofenil)-4-(4-sulfonatofenilazo)-H-pirazol-3-karboksilat

Kemijska formula

C16H9N4Na3O9S2

Molekulska masa

534,37

Analiza

Sadržaj najmanje 85 % ukupne tvari za bojenje izražen kao natrijeva sol

Formula 530 na oko 426 nm u vodenoj otopini

Opis

Svijetlonarančasti prah ili zrnca

Izgled vodene otopine

Žuta

Identifikacija

Spektrometrija

Maksimum u vodi na oko 426 nm

Čistoća

Tvar netopljiva u vodi

Najviše 0,2 %

Bojila slična glavnom bojilu

Najviše 1,0 %

Organski spojevi osim tvari za bojenje:

 

4-hidrazinobenzensulfitna kiselina

Ukupno najviše 0,5 %

4-aminobenzen-1-sulfitna kiselina

5-okso-1-(4-sulfofenil)-2-pirazolin-3-karboksilna kiselina

4,4′-diazoaminodi(benzen sulfonska kiselina)

Tetrahidroksijantarna kiselina

Nesulfonirani primarni aromatski amini

Najviše 0,01 % (izraženo kao anilin)

Eterski ekstrakt

Najviše 0,2 % pri neutralnoj pH vrijednosti

Arsen

Najviše 3 mg/kg

Olovo

Najviše 2 mg/kg

Živa

Najviše 1 mg/kg

Kadmij

Najviše 1 mg/kg

Može se koristiti u obliku aluminijskog pigmenta.

E 104 QUINOLINE YELLOW

Sinonimi

CI Food Yellow 13

Definicija

Quinoline Yellow nastaje sulfonacijom 2-(2-kinolil)indan-1,3-diona ili mješavine koja sadržava oko dvije trećine 2-(2-kinolil)indan-1,3-diona i jednu trećinu 2-(2-(6-metilkinolil))indan-1,3-diona. Quinoline Yellow u osnovi se sastoji od mješavine natrijevih soli disulfita, monosulfita i trisulfita s 2-(2-kinolil)indan-1,3-dionom i bojila sličnih glavnom bojilu zajedno s natrijevim kloridom i/ili natrijevim sulfatom kao glavnim bezbojnim sastojcima.

Quinoline Yellow je natrijeva sol. Dopuštene su i kalcijeva i kalijeva sol.

C.I. broj

47005

EINECS

305-897-5

Kemijsko ime

Dinatrijeve soli disulfonata 2-(2-kinolil)indan-1,3-diona (osnovni sastojak)

Kemijska formula

C18H9N Na2O8S2 (osnovni sastojak)

Molekulska masa

477,38 (osnovni sastojak)

Analiza

Sadržaj najmanje 70 % ukupne tvari za bojenje izražen kao natrijeva sol

Quinoline Yellow mora imati sljedeći sastav: Ukupni sadržaj tvari za bojenje:

najmanje 80 % mora biti dinatrijev 2-(2-kinolil) indan-1,3-dion-disulfit,

najviše 15 % mora biti natrijev 2-(2-kinolil) indan-1,3-dion-monosulfit,

najviše 7,0 % mora biti trinatrijev 2-(2-kinolil) indan-1,3-dion-trisulfit.

Formula 865 (osnovni sastojak) na oko 411 nm u vodenoj otopini octene kiseline.

Opis

Žuti prah ili zrnca

Izgled vodene otopine

Žuta

Identifikacija

Spektrometrija

Maksimum u vodenoj otopini octene kiseline pri pH 5 oko 411 nm

Čistoća

Tvar netopljiva u vodi

Najviše 0,2 %

Bojila slična glavnom bojilu

Najviše 4,0 %

Organski spojevi osim tvari za bojenje:

 

2-metilkinolin

Ukupno najviše 0,5 %

2-metilkinolinsulfonska kiselina

Ftalna kiselina

2,6-dimetil kinolin

2,6-dimetilkinolinsulfonska kiselina

2-(2-kinolil)indan-1,3-dion

Najviše 4 mg/kg

Nesulfonirani primarni aromatski amini

Najviše 0,01 % (izraženo kao anilin)

Eterski ekstrakt

Najviše 0,2 % pri neutralnoj pH vrijednosti

Arsen

Najviše 3 mg/kg

Olovo

Najviše 2 mg/kg

Živa

Najviše 1 mg/kg

Kadmij

Najviše 1 mg/kg

Može se koristiti u obliku aluminijevog pigmenta.

E 110 SUNSET YELLOW FCF

Sinonimi

CI Food Yellow 3, Orange Yellow S

Definicija

Sunset Yellow FCF u osnovi se sastoji od dinatrijeva 2-hidroksi-1-(4- sulfonatofenilazo) naftalen-6-sulfita i bojila sličnih glavnom bojilu s natrijevim kloridom i/ili natrijevim sulfatom kao osnovnim neobojenim sastojcima. Sunset Yellow FCF dobiva se diazotizacijom 4-aminobenzensulfitne kiseline pomoću klorovodične kiseline i natrijeva nitrita ili sumporne kiseline i natrijeva nitrita. Diazo spoj spaja se sa 6-hidroksi-2-naftalen-sulfitnom kiselinom. Boja se izolira kao natrijeva sol i suši.

Sunset Yellow FCF je natrijeva sol. Dopuštene su i kalcijeva i kalijeva sol.

C.I. broj

15985

EINECS

220-491-7

Kemijsko ime

Dinatrijev 2-hidroksi-1-(4-sulfitofenilazo)naftalen-6-sulfit

Kemijska formula

C16H10N2Na2O7S2

Molekulska masa

452,37

Analiza

Sadržaj najmanje 85 % ukupne tvari za bojenje izražen kao natrijeva sol

Formula 555 na oko 485 nm u vodenoj otopini pri pH 7.

Opis

Narančasto-crveni prah ili zrnca

Izgled vodene otopine

Narančasta

Identifikacija

Spektrometrija

Maksimum u vodi na oko 485 nm pri pH 7

Čistoća

Tvar netopljiva u vodi

Najviše 0,2 %

Bojila slična glavnom bojilu

Najviše 5,0 %

1-(fenilazo)-2-naftalenol (Sudan I)

Najviše 0,5 mg/kg

Organski spojevi osim tvari za bojenje:

 

4-aminobenzen-1-sulfitna kiselina

Ukupno najviše 0,5 %

3-hidroksinaftalen-2,7-disulfitna kiselina

6-hidroksinaftalen-2-sulfonska kiselina

7-hidroksinaftalen-1,3-disulfitna kiselina

4,4′-diazoaminodi(benzen sulfonska kiselina)

6,6′-oksidi(naftalen-2-sulfonska kiselina)

Nesulfonirani primarni aromatski amini

Najviše 0,01 % (izraženo kao anilin)

Eterski ekstrakt

Najviše 0,2 % pri neutralnoj pH vrijednosti

Arsen

Najviše 3 mg/kg

Olovo

Najviše 2 mg/kg

Živa

Najviše 1 mg/kg

Kadmij

Najviše 1 mg/kg

Može se koristiti u obliku aluminijevog pigmenta.

E 120 COCHINEAL, CARMINIC ACID, KARMIN

Sinonimi

CI Natural Red 4

Definicija

Karmin i karminska kiselina dobivaju se iz vodenih, vodeno-alkoholnih ili alkoholnih ekstrakata cochineala koji se sastoji od sušenih tijela ženskog insekta Dactylopius coccus Costa.

Bojilo je karminska kiselina.

Mogu se pripraviti aluminijski pigment karminske kiseline (karmina) kod kojeg su aluminij i karminska kiselina vezani u molarnom omjeru 1: 2.

U komercijalnim proizvodima bojilo je prisutno u kombinaciji s amonijakom, kalcijem, kalijevim ili natrijevim kationima, pojedinačno ili u smjesi, a ti kationi mogu biti prisutni i u većim koncentracijama.

Komercijalni produkti mogu također sadržavati bjelančevinaste ostatke kukaca, kao i slobodne karminate ili manje ostatke nevezanih aluminijevih kationa.

C.I. broj

75470

EINECS

Cochineal: 215-680-6; karminska kiselina: 215-023-3; karmini: 215-724-4

Kemijsko ime

7-β-D-glukopiranozil-3,5,6,8-tetrahidroksi-1-metil-9,10-dioksoantracen-2-karboksilna kiselina (karminska kiselina); karmin je hidrirani aluminijev kelat te kiseline

Kemijska formula

C22H20O13 (karminska kiselina)

Molekulska masa

492,39 (karminska kiselina)

Analiza

Sadržaj najmanje 2,0 % karminske kiseline u ekstraktima koji je sadržavaju; najmanje 50 % karminske kiseline u kelatima.

Opis

Crvena do tamnocrvena, prhka krutina ili prah. Ekstrakt cochineala obično je tamnocrvena tekućina, ali se može osušiti u prah.

Identifikacija

Spektrometrija

Maksimum u vodenoj otopini amonijaka pri oko 518 nm.

Maksimum u razrijeđenoj otopini klorovodične kiseline pri oko 494 nm za karminsku kiselinu.

Formula 139 na oko 494 nm u razrijeđenoj otopini klorovodične kiseline za karminsku kiselinu.

Čistoća

Arsen

Najviše 3 mg/kg

Olovo

Najviše 5 mg/kg

Živa

Najviše 1 mg/kg

Kadmij

Najviše 1 mg/kg

Može se koristiti u obliku aluminijevog pigmenta.

E 122 AZORUBINE, KARMOZIN

Sinonimi

CI Food Red 3

Definicija

Azorubine se u osnovi sastoji od dinatrijeva 4-hidroksi-3-(4-sulfit-1-naftilazo) naftalen-1-sulfonata i bojila sličnih glavnom bojilu, s natrijevim kloridom i/ili natrijevim sulfatom kao osnovnim neobojenim sastojcima.

Azorubine je natrijeva sol. Dopuštene su i kalcijeva i kalijeva sol.

C.I. broj

14720

EINECS

222-657-4

Kemijsko ime

Dinatrijev 4-hidroksi-3-(sulfonato-1-naftilazo) naftalen-1-sulfonat

Kemijska formula

C20H12N2Na2O7S2

Molekulska masa

502,44

Analiza

Sadržaj najmanje 85 % ukupne tvari za bojenje, izražen kao natrijeva sol

Formula 510 na oko 516 nm u vodenoj otopini

Opis

Prah ili zrnca crvene boje do boje kestena

Izgled vodene otopine

Crvena

Identifikacija

Spektrometrija

Maksimum u vodi na oko 516 nm

Čistoća

Tvar netopljiva u vodi

Najviše 0,2 %

Bojila slična glavnom bojilu

Najviše 1 %

Organski spojevi osim tvari za bojenje:

 

4-aminonaftalen-1-sulfonska kiselina

Ukupno najviše 0,5 %

4-hidroksinaftalen-1-sulfonska kiselina

Nesulfonirani primarni aromatski amini

Najviše 0,01 % (izraženo kao anilin)

Eterski ekstrakt

Najviše 0,2 % pri neutralnoj pH vrijednosti

Arsen

Najviše 3 mg/kg

Olovo

Najviše 2 mg/kg

Živa

Najviše 1 mg/kg

Kadmij

Najviše 1 mg/kg

Može se koristiti u obliku aluminijevog pigmenta.

E 123 AMARANTH

Sinonimi

CI Food Red 9

Definicija

Amaranth se većinom sastoji od trinatrijeva 2-hidroksi-1-(4-sulfonato-1-naftilazo)naftalen-3,6-disulfonata i bojila sličnih glavnom bojilu, uz natrijev klorid i/ili natrijev sulfat kao osnovne neobojane sastojke. Amaranth nastaje spajanjem 4-amino-1-naftalensulfonske kiseline s 3-hidroksi-2,7-naftalendisulfonskom kiselinom.

Amaranth je natrijeva sol. Dopuštene su i kalcijeva i kalijeva sol.

C.I. broj

16185

EINECS

213-022-2

Kemijsko ime

Trinatrijev 2-hidroksi-1(-4-sulfonato-1-naftilazo)naftalen-3,6-disulfonat

Kemijska formula

C20H11N2Na3O10S3

Molekulska masa

604,48

Analiza

Sadržaj najmanje 85 % ukupne tvari za bojenje, izražen kao natrijeva sol

Formula 440 na oko 520 nm u vodenoj otopini

Opis

Crvenosmeđi prah ili zrnca

Izgled vodene otopine

Crvena

Identifikacija

Spektrometrija

Maksimum u vodi na oko 520 nm

Čistoća

Tvar netopljiva u vodi

Najviše 0,2 %

Bojila slična glavnom bojilu

Najviše 3,0 %

Organski spojevi osim tvari za bojenje:

 

4-aminonaftalen-1-sulfonska kiselina

Ukupno najviše 0,5 %

3-hidroksinaftalen-2,7-disulfitna kiselina

6-hidroksinaftalen-2-sulfonska kiselina

7-hidroksinaftalen-1,3-disulfitna kiselina

7-hidroksinaftalen-1,3-6-trisulfitna kiselina

Nesulfonirani primarni aromatski amini

Najviše 0,01 % (izraženo kao anilin)

Eterski ekstrakt

Najviše 0,2 % pri neutralnoj pH vrijednosti

Arsen

Najviše 3 mg/kg

Olovo

Najviše 2 mg/kg

Živa

Najviše 1 mg/kg

Kadmij

Najviše 1 mg/kg

Može se koristiti u obliku aluminijevog pigmenta.

E 124 PONCEAU 4R, COCHINEAL RED A

Sinonimi

CI Food Red 7, New Coccine

Definicija

Ponceau 4R u osnovi se sastoji od trinatrijeva 2-hidroksi-1-(4-sulfonato-1-naftilazo)naftalen-6,8-disulfonata i bojila sličnih glavnom bojilu, uz natrijev klorid i/ili natrijev sulfat kao osnovne neobojene sastojke. Ponceau 4R proizvodi se spajanjem diazotizirane naftionske kiseline na G kiselinu (2-naftol-6,8-disulfitna kiselina) i pretvaranjem produkta spajanja u trinatrijevu sol.

Ponceau 4R je natrijeva sol. Dopuštene su i kalcijeva i kalijeva sol.

C.I. broj

16255

EINECS

220-036-2

Kemijsko ime

Trinatrijev 2-hidroksi-1(-4-sulfonato-1-naftilazo)naftalen-6,8-disulfonat

Kemijska formula

C20H11N2Na3O10S3

Molekulska masa

604,48

Analiza

Sadržaj najmanje 80 % ukupne tvari za bojenje, izražen kao natrijeva sol.

Formula 430 na oko 505 nm u vodenoj otopini

Opis

Crvenkast prah ili zrnca

Izgled vodene otopine

Crvena

Identifikacija

Spektrometrija

Maksimum u vodi na oko 505 nm

Čistoća

Tvar netopljiva u vodi

Najviše 0,2 %

Bojila slična glavnom bojilu

Najviše 1,0 %

Organski spojevi osim tvari za bojenje:

 

4-aminonaftalen-1-sulfonska kiselina

Ukupno najviše 0,5 %

7-hidroksinaftalen-1,3-disulfitna kiselina

3-hidroksinaftalen-2,7-disulfitna kiselina

6-hidroksinaftalen-2-sulfonska kiselina

7-hidroksinaftalen-1,3-6-trisulfitna kiselina

Nesulfonirani primarni aromatski amini

Najviše 0,01 % (izraženo kao anilin)

Eterski ekstrakt

Najviše 0,2 % pri neutralnoj pH vrijednosti

Arsen

Najviše 3 mg/kg

Olovo

Najviše 2 mg/kg

Živa

Najviše 1 mg/kg

Kadmij

Najviše 1 mg/kg

Može se koristiti u obliku aluminijevog pigmenta.

E 127 ERYTROSINE

Sinonimi

CI Food Red 14

Definicija

Erytrosine se većinom sastoji od dinatrijeva 2-(2,4,5,7-tetrajod-3-oksido-6-oksoksanten-9-il)-benzoat-monohidrata i bojila sličnih glavnom bojilu, uz vodu, natrijev klorid i/ili natrijev sulfat kao glavne neobojene sastojke.

Erytrosine nastaje jodiranjem fluorosceina, produkta kondenzacije rezorcinola i ftalnog anhidrida.

Erytrosine je natrijeva sol. Dopuštene su i kalcijeva i kalijeva sol.

C.I. broj

45430

EINECS

240-474-8

Kemijsko ime

Dinatrijev 2-(2,4,5,7-tetrajod-3-oksido-6-oksoksanten-9-il)-benzoat-monohidrat

Kemijska formula

C20H6I4Na2O5 × H2O

Molekulska masa

897,88

Analiza

Sadržaj najmanje 87 % ukupne tvari za bojenje izražen kao bezvodna natrijeva sol

Formula1 100 na oko 526 nm u vodenoj otopini pri pH 7.

Opis

Crveni prah ili zrnca

Izgled vodene otopine

Crvena

Identifikacija

Spektrometrija

Maksimum u vodi na oko 526 nm pri pH 7

Čistoća

Anorganski jodidi

Najviše 0,1 % (izraženo kao natrijev jodid)

Tvar netopljiva u vodi

Najviše 0,2 %

Bojila slična glavnom bojilu (osim fluoresceina)

Najviše 4,0 %

Fluorescein

Najviše 20 mg/kg

Organski spojevi osim tvari za bojenje:

 

Tri-jodorezorcinol

Najviše 0,2 %

2-(2,4-dihidroksi-3,5-dijodobenzoil) benzojeva kiselina

Najviše 0,2 %

Eterski ekstrakt

Iz otopine s pH od 7 do 8, najviše 0,2 %

Arsen

Najviše 3 mg/kg

Olovo

Najviše 2 mg/kg

Živa

Najviše 1 mg/kg

Kadmij

Najviše 1 mg/kg

Može se koristiti u obliku aluminijevog pigmenta.

E 129 ALLURA RED AC

Sinonimi

CI Food Red 17

Definicija

Allura Red AC u osnovi se sastoji od dinatrijeva 2-hidroksi-1-(2-metoksi-5-metil-4-sulfonatofenilazo)naftalen-6-sulfonata i bojila sličnih glavnom bojilu, uz natrijev klorid i/ili natrijev sulfat kao osnovne neobojene sastojke. Allura Red AC nastaje spajanjem diazotizirane 5-amino-4-metoksi-2-toluensulfonske kiseline sa 6-hidroksi-2-naftalen sulfonskom kiselinom.

Allura Red AC je natrijeva sol. Dopuštene su i kalcijeva i kalijeva sol.

C.I. broj

16035

EINECS

247-368-0

Kemijsko ime

Dinatrijev 2-hidroksi-1-(2-metoksi-5-metil-4-sulfonatofenilazo)naftalen-6-sulfonat

Kemijska formula

C18H11N2Na2O8S2

Molekulska masa

496,42

Analiza

Sadržaj najmanje 85 % ukupne tvari za bojenje, izražen kao natrijeva sol

Formula 540 na oko 504 nm u vodenoj otopini pri pH 7.

Opis

Tamnocrveni prah ili zrnca

Izgled vodene otopine

Crvena

Identifikacija

Spektrometrija

Maksimum u vodi na oko 504 nm

Čistoća

Tvar netopljiva u vodi

Najviše 0,2 %

Bojila slična glavnom bojilu

Najviše 3,0 %

Organski spojevi osim tvari za bojenje:

 

natrijeva sol 6-hidroksi-2-naftalensulfonske kiseline

Najviše 0,3 %

4-amino-5-metoksi-2-metilbenzensulfonska kiselina

Najviše 0,2 %

dinatrijeva sol 6,6-oksibis(2-naftalensulfonske kiseline)

Najviše 1,0 %

Nesulfonirani primarni aromatski amini

Najviše 0,01 % (izraženo kao anilin)

Eterski ekstrakt

Iz otopine pri pH 7, najviše 0,2 %

Arsen

Najviše 3 mg/kg

Olovo

Najviše 2 mg/kg

Živa

Najviše 1 mg/kg

Kadmij

Najviše 1 mg/kg

Može se koristiti u obliku aluminijevog pigmenta.

E 131 PATENT BLUE V

Sinonimi

CI Food Blue 5

Definicija

Patent Blue V većinom se sastoji od kalcijeve ili natrijeve soli [4-(α-(4-dietilaminofenil)-5-hidroksi-2,4-disulfofenilmetiliden)-2,5-cikloheksadien-1-iliden]dietilamonijeva hidroksida i bojila sličnih glavnom bojilu, uz natrijev klorid i/ili natrijev sulfat kao osnovne neobojene sastojke.

Dopuštena je i kalijeva sol.

C.I. broj

42051

EINECS

222-573-8

Kemijsko ime

Kalcijeva ili natrijeva sol [4-(α-(4-dietilaminofenil)-5-hidroksi-2,4-disulfofenilmetiliden)-2,5-cikloheksadien-1-iliden]dietilamonijeva hidroksida

Kemijska formula

Kalcijeva sol: C27H31N2O7S2C1/2

Natrijeva sol: C27H31N2O7S2Na

Molekulska masa

Kalcijeva sol: 579,72

Natrijeva sol: 582,67

Analiza

Sadržaj najmanje 85 % ukupne tvari za bojenje, izražen kao natrijeva sol

Formula2 000 na oko 638 nm u vodenoj otopini pri pH 5.

Opis

Tamnoplavi prah ili zrnca

Izgled vodene otopine

Plava

Identifikacija

Spektrometrija

Maksimum u vodi na 638 nm pri pH 5

Čistoća

Tvar netopljiva u vodi

Najviše 0,2 %

Bojila slična glavnom bojilu

Najviše 2,0 %

Organski spojevi osim tvari za bojenje:

 

3-hidroksibenzaldehid

Ukupno najviše 0,5 %

3-hidroksibenzojeva kiselina

3-hidroksi-4-sulfobenzojeva kiselina

N,N-dietilaminobenzensulfonska kiselina

Leuko baza

Najviše 4,0 %

Nesulfonirani primarni aromatski amini

Najviše 0,01 % (izraženo kao anilin)

Eterski ekstrakt

Iz otopine pri pH od 5, najviše 0,2 %

Arsen

Najviše 3 mg/kg

Olovo

Najviše 2 mg/kg

Živa

Najviše 1 mg/kg

Kadmij

Najviše 1 mg/kg

Može se koristiti u obliku aluminijevog pigmenta.

E 132 INDIGOTINE, INDIGO KARMINE

Sinonimi

CI Food Blue 1

Definicija

Indigotine se većinom sastoji od mješavine dinatrijeva 3,3′-diokso-2,2′-biindoliden-5,5′-disulfonata i dinatrijeva 3,3′-dioksi-2,2′-biindoliden-5,7′-disulfonata te bojila sličnih glavnom bojilu, uz natrijev klorid i/ili natrijev sulfat kao osnovne neobojene sastojke.

Indigotine je natrijeva sol. Dopuštene su i kalcijeva i kalijeva sol.

Indigotine se dobiva sulfonacijom indiga. To se postiže zagrijavanjem indiga (ili paste indiga) u prisutnosti sumporne kiseline. Boja se izolira i podvrgava postupcima pročišćavanja.

C.I. broj

73015

EINECS

212-728-8

Kemijsko ime

Dinatrijev 3,3′-diokso-2,2′-biindoliden-5,5′-disulfonat

Kemijska formula

C16H8N2Na2O8S2

Molekulska masa

466,36

Analiza

Sadržaj najmanje 85 % ukupne tvari za bojenje, izražen kao natrijeva sol;

dinatrijev 3,3′-dioksi-2,2′-biindoliden-5,7′-disulfonat: najviše 18 %

Formula 480 na oko 610 nm u vodenoj otopini

Opis

Tamnoplavi prah ili zrnca

Izgled vodene otopine

Plava

Identifikacija

Spektrometrija

Maksimum u vodi na oko 610 nm

Čistoća

Tvar netopljiva u vodi

Najviše 0,2 %

Bojila slična glavnom bojilu

Osim dinatrijeva 3,3′-dioksi-2,2′-biindoliden-5,7′-disulfonata: najviše 1,0 %

Organski spojevi osim tvari za bojenje:

 

Izatin-5-sulfonska kiselina

Ukupno najviše 0,5 %

5-sulfoantranilna kiselina

Antranilna kiselina

Nesulfonirani primarni aromatski amini

Najviše 0,01 % (izraženo kao anilin)

Eterski ekstrakt

Najviše 0,2 % pri neutralnoj pH vrijednosti

Arsen

Najviše 3 mg/kg

Olovo

Najviše 2 mg/kg

Živa

Najviše 1 mg/kg

Kadmij

Najviše 1 mg/kg

Može se koristiti u obliku aluminijevog pigmenta.

E 133 BRILLIANT BLUE FCF

Sinonimi

CI Food Blue 2

Definicija

Brilliant Blue FCF većinom se sastoji od dinatrijeva α-(4-(N-etil-3-sulfonatobenzilamino)fenil)-α-(4-N-etil-3-sulfonatobenzilamino)cikloheksa-2,5-dieniliden)toluen-2-sulfonata i njegovih izomera te bojila sličnih glavnom bojilu uz natrijev klorid i/ili natrijev sulfat kao osnovne neoboeane sastojke.

Brilliant Blue FCF je natrijeva sol. Dopuštene su i kalcijeva i kalijeva sol.

C.I. broj

42090

EINECS

223-339-8

Kemijsko ime

Dinatrijev α-(4-(N-etil-3-sulfonatobenzilamino)fenil)-α-(4-N-etil-3-sulfonatobenzilamino)cikloheksa-2,5-dieniliden)toluen-2-sulfonat

Kemijska formula

C37H34N2Na2O9S3

Molekulska masa

792,84

Analiza

Sadržaj najmanje 85 % ukupne tvari za bojenje, izražen kao natrijeva sol

Formula1 630 na oko 630 nm u vodenoj otopini

Opis

Crvenkasto plavi prah ili zrnca

Izgled vodene otopine

Plava

Identifikacija

Spektrometrijska analiza

Maksimum u vodi na oko 630 nm

Čistoća

Tvar netopljiva u vodi

Najviše 0,2 %

Bojila slična glavnom bojilu

Najviše 6,0 %

Organski spojevi osim tvari za bojenje:

 

Zbroj 2-, 3-, i 4-formilbenzensulfonske kiseline

Najviše 1,5 %

3-((etil)(4-sulfofenil)amino)metilbenzensulfonska kiselina

Najviše 0,3 %

Leuko baza

Najviše 5,0 %

Nesulfonirani primarni aromatski amini

Najviše 0,01 % (izraženo kao anilin)

Eterski ekstrakt

Najviše 0,2 % pri pH 7

Arsen

Najviše 3 mg/kg

Olovo

Najviše 2 mg/kg

Živa

Najviše 1 mg/kg

Kadmij

Najviše 1 mg/kg

Može se koristiti u obliku aluminijevog pigmenta.

E 140 i. KLOROFILI

Sinonimi

CI Natural Green 3; magnezijev klorofil; magnezijev feofitin

Definicija

Klorofili se dobivaju ekstrakcijom u otopini iz prirodnih izvora: jestivog dijela biljnog materijala, trave, lucerne i koprive. Tijekom naknadnog odstranjivanja otapala, prirodno prisutan magnezij koji povezuje molekulu, može se u potpunosti ili djelomično ukloniti iz klorofila da bi se dobili odgovarajući feofitini. Glavne su tvari za bojenje feofitini i magnezij-klorofili. Ekstrahirani produkt iz kojeg je uklonjeno otapalo sadržava i druge pigmente poput karotenoida i ulja, masti i voska iz izvornog materijala. U ekstrakciji se smiju koristiti samo sljedeća otapala: aceton, metil-etil-keton, diklormetan, ugljikov dioksid, metanol, etanol, propan-2-ol i heksan.

C.I. broj

75810

EINECS

Klorofili: 215-800-7, klorofil a: 207-536-6, klorofil b: 208-272-4

Kemijsko ime

Glavne su tvari za bojenje:

Fitil-(132R,17S,18S)-3-(8-etil-132-metoksikarbonil-2,7,12,18-tetrametil-13′-okso-3-vinil-131,132,17,18-tetrahidrociklopenta[at]-porfirin-17-il)-propionat, (feofitin a) ili kao magnezijev kompleks (klorofil a)

Fitil-(132R,17S,18S)-3-(8-etil-7-formil-132-metoksikarbonil-2,12,18-trimetil-13′-okso-3-vinil-131,132,17,18-tetrahidrociklopenta[at]-porfirin-17-il)propionat, (feofitin b) ili kao magnezijev kompleks (klorofil b)

Kemijska formula

Klorofil a (magnezijev kompleks) C55H72MgN4O5

klorofil a: C55H74N4O5

Klorofil b (magnezijev kompleks) C55H70MgN4O6

klorofil b: C55H72N4O6

Molekulska masa

Klorofil a (magnezijev kompleks) 893,51

klorofil a: 871,22

Klorofil b (magnezijev kompleks) 907,49

klorofil b: 885,20

Analiza

Sadržaj svih kombiniranih klorofila i njihovih magnezijevih kompleksa najmanje 10 %

Formula 700 na oko 409 nm u kloroformu

Opis

Kruta tvar nalik vosku čija boja varira od maslinastozelene do tamnozelene, ovisno o sadržaju koordiniranog magnezija

Identifikacija

Spektrometrijska analiza

Maksimum u kloroformu na oko 409 nm

Čistoća

Ostaci otapala

Aceton

Najviše 50 mg/kg, pojedinačno ili u kombinaciji

Metil-etil-keton

Metanol

Etanol

Propan-2-ol

Heksan

Diklormetan

Najviše 10 mg/kg

Arsen

Najviše 3 mg/kg

Olovo

Najviše 5 mg/kg

Živa

Najviše 1 mg/kg

Kadmij

Najviše 1 mg/kg

E 140 ii. KLOROFILINI

Sinonimi

CI Natural Green 5; natrijev klorofilin; kalijev klorofilin

Definicija

Alkalijske soli klorofilina dobivaju se saponifikacijom ekstrakta iz prirodnih izvora, jestivog dijela biljnog materijala, trave, lucerne i koprive. Saponifikacijom se hidroliziraju metilni i fitolni esteri te se može parcijalno pocijepati ciklopentenilni prsten. Kiselinske se skupine neutraliziraju u obliku kalijeve i/ili natrijeve soli.

U ekstrakciji se smiju koristiti samo sljedeća otapala: aceton, metil-etil-keton, diklormetan, ugljikov dioksid, metanol, etanol, propan-2-ol i heksan.

C.I. broj

75815

EINECS

287-483-3

Kemijsko ime

Glavne su tvari za bojenje u njihovu kiselinskom obliku:

3-(10-karboksi-4-etil-1,3,5,8-tetrametil-9-okso-2-vinilforbin-7-il)-propionat (klorofilin a)

i

3-(10-karboksi-4-etil-3-formil-1,5,8-trimetil-9-okso-2-vinilforbin-7-il)-propionat (klorofilin b).

Ovisno o stupnju hidrolize, ciklopentenilni se prsten može rascijepiti uz nastanak treće karboksilne skupine.

Mogu biti prisutni i kompleksi magnezija.

Kemijska formula

Klorofilin a (u obliku kiseline): C34H34N4O5

Klorofilin b (u obliku kiseline): C34H32N4O6

Molekulska masa

Klorofilin a: 578,68

Klorofilin b: 592,66

Svaki se može povećati za 18 daltona ako se rascijepi ciklopentenilni prsten.

Analiza

Sadržaj ukupnih klorofilina najmanje 95 % uzorka koji se suši jedan sat na oko 100 °C.

Formula 700 na oko 405 nm u vodenoj otopini pri pH 9

Formula 140 na oko 653 nm u vodenoj otopini pri pH 9

Opis

Tamnozeleni do plavi/crni prah

Identifikacija

Spektrometrijska analiza

Maksimum u vodenom fosfatnom puferu pri pH 9 na oko 405 nm te na oko 653 nm

Čistoća

Ostaci otapala

Aceton

Najviše 50 mg/kg, pojedinačno ili u kombinaciji

Metil-etil-keton

Metanol

Etanol

Propan-2-ol

Heksan

Diklormetan:

najviše 10 mg/kg

Arsen

Najviše 3 mg/kg

Olovo

Najviše 10 mg/kg

Živa

Najviše 1 mg/kg

Kadmij

Najviše 1 mg/kg

E 141 i. BAKRENI KOMPLEKSI KLOROFILA

Sinonimi

CI Natural Green 3; bakrov klorofil; bakrov feofitin

Definicija

Bakar-klorofili dobivaju se dodatkom bakrene soli ekstraktu dobivenom ekstrakcijom prirodnih izvora: jestivog dijela biljke, trave, lucerne i koprive. Produkt iz kojeg je uklonjeno otapalo sadržava druge pigmente poput karotenoida, ulja, masti i voska iz izvornog materijala. Glavne tvari za bojenje su bakar-feofitini. U ekstrakciji se smiju koristiti samo sljedeća otapala: aceton, metil-etil-keton, diklormetan, ugljikov dioksid, metanol, etanol, propan-2-ol i heksan.

C.I. broj

75810

EINECS

Bakar-klorofil a: 239-830-5, bakar-klorofil b: 246-020-5

Kemijsko ime

Bakrov(II) [fitil(132R, 17S, 18S)-3-(8-etil-132-metoksikarbonil-2,7,12,18-tetrametil-13′-okso-3-vinil-131,132,17,18-tetrahidrociklopenta[at]-porfirin-17-il)-propionat] (bakar-klorofil a)

Bakrov(II) [fitil(132R, 17S, 18S)-3-(8-etil-7-formil-132-metoksikarbonil-2,12,18-trimetil-13′-okso-3-vinil-131-132-17,18-tetrahidrociklopenta[at]-porfirin-17-il)propionat] (bakar-klorofil b)

Kemijska formula

Bakrov klorofil a: C55H72Cu N4O5

Bakrov klorofil b: C55H70Cu N4O6

Molekulska masa

Bakar-klorofil a: 932,75

Bakar-klorofil b: 946,73

Analiza

Ukupni sadržaj bakar-klorofila najmanje 10 %

Formula 540 na oko 422 nm u kloroformu

Formula 300 na oko 652 nm u kloroformu

Opis

Voskasta kruta tvar čija boja varira od plavozelene do tamnozelene, ovisno o izvornom materijalu

Identifikacija

Spektrometrijska analiza

Maksimum u kloroformu na oko 422 nm i na oko 652 nm

Čistoća

Ostaci otapala

Aceton

Najviše 50 mg/kg, pojedinačno ili u kombinaciji

Metil-etil-keton

Metanol

Etanol

Propan-2-ol

Heksan

Diklormetan:

najviše 10 mg/kg

Arsen

Najviše 3 mg/kg

Olovo

Najviše 2 mg/kg

Živa

Najviše 1 mg/kg

Kadmij

Najviše 1 mg/kg

Ioni bakra

Najviše 200 mg/kg

Ukupni bakar

Najviše 8,0 % ukupnih bakar-fiofitina

Može se koristiti u obliku aluminijevog pigmenta.

E 141 ii. BAKRENI KOMPLEKSI KLOROFILINA

Sinonimi

Natrijev bakar-klorofilin; kalijev bakar-klorofilin; CI Natural Green 5

Definicija

Alkalijske soli bakar-klorofilina dobivaju se dodavanjem bakra produktima koji se dobivaju saponifikacijom ekstrakta otopine dobivene iz prirodnih izvora, jestivog dijela, trave, lucerne i koprive; saponifikacija uklanja skupine metilnih i fitolnih estera te može parcijalno rascijepiti ciklopentenilni prsten. Nakon dodavanja bakra pročišćenom klorofilinu kiselinske se skupine neutraliziraju i tvore kalijeve i/ili natrijeve soli.

U ekstrakciji se smiju koristiti samo sljedeća otapala: aceton, metil-etil-keton, diklormetan, ugljikov dioksid, metanol, etanol, propan-2-ol i heksan.

C.I. broj

75815

EINECS

 

Kemijsko ime

Glavne su tvari za bojenje u njihovom kiselinskom obliku: 3-(10-karboksi-4-etil-1,3,5,8-tetrametil-9-okso-2-vinilforbin-7-il)-propionat, bakrov kompleks (bakar-klorofilin a) i 3-(10-karboksi-4-etil-3-formil-1,5,8-trimetil-9-okso-2-vinilforbin-7-il) propionat, bakrov kompleks (bakar-klorofilin b)

Kemijska formula

Bakar-klorofilin a (u obliku kiseline): C34H32Cu N4O5

Bakar-klorofilin b (u obliku kiseline): C34H30Cu N4O6

Molekulska masa

Bakar-klorofil a: 640,20

Bakar-klorofil b: 654,18

Svaki se može povećati za 18 daltona ako se rascijepi ciklopentenilni prsten.

Analiza

Sadržaj ukupnih bakar-klorofilina najmanje 95 % uzorka koji se suši jedan sat na 100 °C.

Formula 565 na oko 405 nm u vodenu fosfatnom puferu pri pH 7,5

Formula 145 na oko 630 nm u vodenu fosfatnom puferu pri pH 7,5

Opis

Tamnozeleni do plavi/crni prah

Identifikacija

Spektrometrijska analiza

Maksimum u vodenom fosfatnom puferu pri pH 7,5 na oko 405 nm te na 630 nm

Čistoća

Ostaci otapala

Aceton

Najviše 50 mg/kg, pojedinačno ili u kombinaciji

Metil-etil-keton

Metanol

Etanol

Propan-2-ol

Heksan

Diklormetan:

najviše 10 mg/kg

Arsen

Najviše 3 mg/kg

Olovo

Najviše 5 mg/kg

Živa

Najviše 1 mg/kg

Kadmij

Najviše 1 mg/kg

Ioni bakra

Najviše 200 mg/kg

Ukupni bakar

Najviše 8,0 % ukupnih bakar-klorofilina

Može se koristiti u obliku aluminijevog pigmenta.

E 142 GREEN S

Sinonimi

CI Food Green 4, Brilliant Green BS

Definicija

Green S većinom se sastoji od natrijeva N-[4-(dimetilamino)fenil](2-hidroksi-3,6-disulfo-1-naftalenil)metilen]-2,5-cikloheksadien-1-iliden]-N-metilmetanamina i bojila sličnih glavnom bojilu, uz natrijev klorid i/ili natrijev sulfat kao osnovne neobojene sastojke.

Zelena S je natrijeva sol. Dopuštene su i kalcijeva i kalijeva sol.

C.I. broj

44090

EINECS

221-409-2

Kemijsko ime

Natrijev N-[4-[[4-(dimetilamino)fenil](2-hidroksi-3,6-disulfo-1-naftalenil)metilen]-2,5-cikloheksadien-1-iliden]-Nmetilmetanamin; Natrijev 5-[4-dimetilamino-α-(4-dimetiliminocikloheksa-2,5-dieniliden)benzil]-6-hidroksi-7-sulfonatonaftalen-2-sulfonat (alternativno kemijsko ime)

Kemijska formula

C27H25N2NaO7S2

Molekulska masa

576,63

Analiza

Sadržaj najmanje 80 % ukupne tvari za bojenje izražen kao natrijeva sol

Formula1 720 na oko 632 nm u vodenoj otopini

Opis

Tamnoplavi do tamnozeleni prah ili zrnca

Izgled vodene otopine

Plava ili zelena

Identifikacija

Spektrometrijska analiza

Maksimum u vodi na oko 632 nm

Čistoća

Tvar netopljiva u vodi

Najviše 0,2 %

Bojila slična glavnom bojilu

Najviše 1,0 %

Organski spojevi osim tvari za bojenje:

 

4,4′-bis(dimetilamino)benzhidril-alkohol

Najviše 0,1 %

4,4′-bis(dimetilamino)-benzofenon

Najviše 0,1 %

3-hidroksinaftalen-2,7-disulfitna kiselina

Najviše 0,2 %

Leuko baza

Najviše 5,0 %

Nesulfonirani primarni aromatski amini

Najviše 0,01 % (izraženo kao anilin)

Eterski ekstrakt

Najviše 0,2 % pri neutralnoj pH vrijednosti

Arsen

Najviše 3 mg/kg

Olovo

Najviše 2 mg/kg

Živa

Najviše 1 mg/kg

Kadmij

Najviše 1 mg/kg

Može se koristiti u obliku aluminijevog pigmenta.

E 150a OBIČNI KARAMEL

Sinonimi

Kaustični karamel

Definicija

Obični karamel priprema se kontroliranom toplinskom obradom ugljikohidrata (komercijalno dostupnih šećera koji su sastavljeni od monomera glukoze i fruktoze i/ili njihovih polimera, npr. glukoznih sirupa, saharoze i/ili invertnih sirupa i dekstroze). Da bi se potaknula karamelizacija, mogu se upotrijebiti kiseline, alkalne otopine i soli, uz iznimku amonijevih spojeva i sulfita.

C.I. broj

 

EINECS

232-435-9

Kemijsko ime

 

Kemijska formula

 

Molekulska masa

 

Analiza

 

Opis

Tamnosmeđe do crne tekućine ili krute tvari

Identifikacija

 

Čistoća

Boja vezana DEAE-celulozom

Najviše 50 %

Boja vezana fosforil-celulozom

Najviše 50 %

Intenzitet boje (1)

0,01–0,12

Ukupni dušik

Najviše 0,1 %

Ukupni sumpor

Najviše 0,2 %

Arsen

Najviše 1 mg/kg

Olovo

Najviše 2 mg/kg

Živa

Najviše 1 mg/kg

Kadmij

Najviše 1 mg/kg

E 150b ALKALNO SULFITNI KARAMEL

Sinonimi

 

Definicija

Alkalno sulfitni karamel priprema se kontroliranom toplinskom obradom ugljikohidrata (komercijalno dostupnih šećera koji su sastavljeni od monomera glukoze i fruktoze i/ili njihovih polimera, npr. glukoznih sirupa, saharoze, i/ili invertnih sirupa i dekstroze), s kiselinama ili bez kiselina ili alkalija te uz sulfitne spojeve (sumporastu kiselinu, kalijev sulfit, kalijev bisulfit, natrijev sulfit i natrijev bisulfit); ne koriste se amonijevi spojevi.

C.I. broj

 

EINECS

232-435-9

Kemijsko ime

 

Kemijska formula

 

Molekulska masa

 

Analiza

 

Opis

Tamnosmeđe do crne tekućine ili krute tvari

Identifikacija

 

Čistoća

Boja vezana DEAE-celulozom

Više od 50 %

Intenzitet boje (2)

0,05–0,13

Ukupni dušik

Najviše 0,3 % (3)

Sumporni dioksid

Najviše 0,2 % (3)

Ukupni sumpor

0,3-3,5 % (3)

Sumpor vezan DEAE-celulozom

Više od 40 %

Apsorpcijski omjer boje vezane DEAE celulozom

19–34

Omjer apsorbancija (A 280/560)

Veći od 50

Arsen

Najviše 1 mg/kg

Olovo

Najviše 2 mg/kg

Živa

Najviše 1 mg/kg

Kadmij

Najviše 1 mg/kg

E 150c AMONIJEV KARAMEL

Sinonimi

 

Definicija

Amonijev karamel priprema se kontroliranom toplinskom obradom ugljikohidrata (komercijalno dostupnih šećera koji su sastavljeni od monomera glukoze i fruktoze i/ili njihovih polimera, npr. glukoznih sirupa, saharoze i/ili invertnih sirupa i dekstroze), s kiselinama i alkalijama ili bez njih te uz amonijeve spojeve (amonijev hidroksid, amonijev karbonat, amonijev hidrogen karbonat i amonijev fosfat); ne koriste se sulfitni spojevi.

C.I. broj

 

EINECS

232-435-9

Kemijsko ime

 

Kemijska formula

 

Molekulska masa

 

Analiza

 

Opis

Tamnosmeđe do crne tekućine ili krute tvari

Identifikacija

 

Čistoća

Boja vezana DEAE-celulozom

Najviše 50 %

Boja vezana fosforil-celulozom

Više od 50 %

Intenzitet boje (4)

0,08–0,36

Amonijev dušik

Najviše 0,3 % (5)

4-metilimidazol

Najviše 200 mg/kg (5)

2-acetil-4-tetrahidroksi-butilimidazol

Najviše 10 mg/kg (5)

Ukupni sumpor

Najviše 0,2 % (5)

Ukupni dušik

0,7–3,3 % (4)

Apsorpcijski omjer boje vezane fosforil celulozom

13–35

Arsen

Najviše 1 mg/kg

Olovo

Najviše 2 mg/kg

Živa

Najviše 1 mg/kg

Kadmij

Najviše 1 mg/kg

E 150d SULFITNO-AMONIJEV KARAMEL

Sinonimi

 

Definicija

Sulfitni amonijev karamel priprema se kontroliranom toplinskom obradom ugljikohidrata (komercijalno dostupnih šećera koji su sastavljeni od monomera glukoze i fruktoze i/ili njihovih polimera, npr. glukoznih sirupa, saharoze i/ili invertnih sirupa i dekstroze), s kiselinama i alkalijama ili bez njih te uz amonijeve spojeve i sulfitne spojeve (sumporastu kiselinu, kalijev sulfit, kalijev bisulfit, natrijev sulfit, natrijev bisulfit, amonijev hidroksid, amonijev karbonat, amonijev hidrogen-karbonat, amonijev fosfat, amonijev sulfat, amonijev sulfit te amonijev hidrogensulfit).

C.I. broj

 

EINECS

232-435-9

Kemijsko ime

 

Kemijska formula

 

Molekulska masa

 

Analiza

 

Opis

Tamnosmeđe do crne tekućine ili krute tvari

Identifikacija

 

Čistoća

Boja vezana DEAE-celulozom

Više od 50 %

Intenzitet boje (6)

0,10–0,60

Amonijev dušik

Najviše 0,6 % (7)

Sumporni dioksid

Najviše 0,2 % (7)

4-metilimidazol

Najviše 250 mg/kg (7)

Ukupni dušik

0,3–1,7 % (7)

Ukupni sumpor

0,8–2,5 % (7)

Omjer dušika i sumpora u alkoholnom talogu

0,7–2,7

Omjer apsorbancije u alkoholnom talogu (8)

8–14

Omjer apsorbancija (A 280/560)

Najviše 50

Arsen

Najviše 1 mg/kg

Olovo

Najviše 2 mg/kg

Živa

Najviše 1 mg/kg

Kadmij

Najviše 1 mg/kg

E 151 BRILLIANT BLACK BN, BLACK PN

Sinonimi

CI Food Black 1

Definicija

Brilliant Black BN većinom se sastoji od tetranatrijeva acetamido-5-hidroksi-6-[7-sulfonato-4-(4-sulfonatofenilazo)-1-naftilazo]naftalen-1,7-disulfonata i bojila sličnih glavnom bojilu uz natrijev klorid i/ili natrijev sulfat kao osnovne neobojene sastojke.

Brilliant Black BN je natrijeva sol. Dopuštene su i kalcijeva i kalijeva sol.

C.I. broj

28440

EINECS

219-746-5

Kemijsko ime

Tetranatrijev-4-acetamido-5-hidroksi-6-[7-sulfonato-4-(4-sulfonatofenilazo)-1-naftilazo]naftalen-1,7-disulfit

Kemijska formula

C28H17N5Na4O14S4

Molekulska masa

867,69

Analiza

Sadržaj najmanje 80 % ukupne tvari za bojenje izražen kao natrijeva sol

Formula 530 na oko 570 nm u otopini

Opis

Crni prah ili zrnca

Izgled vodene otopine

Crno-plavkast

Identifikacija

Spektrometrijska analiza

Maksimum u vodi na oko 570 nm

Čistoća

Tvar netopljiva u vodi

Najviše 0,2 %

Bojila slična glavnom bojilu

Najviše 4 % (izraženo na sadržaj bojila)

Organski spojevi osim tvari za bojenje:

 

4-acetamido-5-hidroksinaftalen 1,7-disulfonska kiselina

Ukupno najviše 0,8 %

4-amino-5-hidroksinaftalen 1,7-disulfonska kiselina

8-aminonaftalen-2-sulfonska kiselina

4,4′-diazoaminodi-(benzensulfonska kiselina)

Nesulfonirani primarni aromatski amini

Najviše 0,01 % (izraženo kao anilin)

Eterski ekstrakt

Najviše 0,2 % pri neutralnoj pH vrijednosti

Arsen

Najviše 3 mg/kg

Olovo

Najviše 2 mg/kg

Živa

Najviše 1 mg/kg

Kadmij

Najviše 1 mg/kg

Može se koristiti u obliku aluminijevog pigmenta.

E 153 BILJNI UGLJEN

Sinonimi

Biljna crna

Definicija

Biljni ugljik dobiva se karbonizacijom biljnog materijala poput drva, ostataka celuloze, treseta, kokosa i drugih ljusaka. Na taj način proizveden ugljen melje se valjkastim mlincem, iz čega nastaje visokoaktivni ugljen u prahu koji se odvaja centrifugalnim odvajačem prašine, ciklonom. Fine frakcije iz ciklona pročišćavaju se ispiranjem solnom kiselinom, neutraliziraju se i potom suše. Proizvod koji nastane poznat je pod nazivom biljni ugljen. Proizvodi veće snage bojenja proizvode se iz finih frakcija daljnjom obradom ciklonom ili dodatnim mljevenjem, nakon čega slijedi ispiranje kiselinom, neutralizacija i sušenje. U osnovi se sastoji od fino raspršena ugljika. Može sadržavati manje količine dušika, vodika i kisika. Nakon priprave produkt može apsorbirati nešto vlage.

C.I. broj

77266

EINECS

231-153-3

Kemijsko ime

Ugljik

Kemijska formula

C

Relativna molekulska masa

12,01

Analiza

Sadržaj najmanje 95 % ugljika izražen na bezvodnoj osnovi bez pepela

Gubitak pri sušenju

Najviše 12 % (120 °C, 4 sata)

Opis

Crni prah bez mirisa

Identifikacija

Topljivost

Netopljiv u vodi i organskim otapalima

Izgaranje

Kad se zagrije do žara, gori polagano bez plamena

Čistoća

Pepeo (ukupno)

Najviše 4,0 % (temperatura plamišta: 625 °C)

Arsen

Najviše 3 mg/kg

Olovo

Najviše 2 mg/kg

Živa

Najviše 1 mg/kg

Kadmij

Najviše 1 mg/kg

Policiklički aromatski ugljikovodici

Manje od 50 g/kg benzo(a)pirena u ekstraktu dobivenom ekstrakcijom 1 g produkta s 10 g čistog cikloheksana u kontinuiranoj ekstrakciji.

Tvar topljiva u alkalnim otopinama

Filtrat dobiven vrenjem 2 g uzorka s 20 ml N natrijeva hidroksida bit će bezbojan.

E 155 BROWN HT

Sinonimi

CI Food Brown 3

Definicija

Smeđa HT u osnovi se sastoji od dinatrijeva 4,4-(2,4-dihidroksi-1-hidrometil-1,3-fenilen bisazo) di (naftalen-1-sulfonata) i bojila sličnih glavnom bojilu, uz natrijev klorid i/ili natrijev sulfat kao osnovne neoboeane sastojke.

Brown HT Opisuje se kao natrijeva sol. Dopuštene su i kalcijeva i kalijeva sol.

C.I. broj

20285

EINECS

224-924-0

Kemijsko ime

Dinatrijev 4,4′-(2,4-dihidroksi-5-hidroksimetil-1,3-fenilenbisazo)di(naftalen-1-sulfonat)

Kemijska formula

C27H18N4Na2O9S2

Molekulska masa

652,57

Analiza

Sadržaj najmanje 70 % ukupne tvari za bojenje, izražen kao natrijeva sol.

Formula 403 na oko 460 nm u vodenoj otopini pri pH 7

Opis

Crvenkastosmeđi prah ili zrnca

Izgled vodene otopine

Smeđa

Identifikacija

Spektrometrijska analiza

Maksimum u vodi od pH 7 na oko 460 nm

Čistoća

Tvar netopljiva u vodi

Najviše 0,2 %

Bojila slična glavnom bojilu

Najviše 10 % (TLC metoda)

Organski spojevi osim tvari za bojenje:

 

4-aminonaftalen-1-sulfonska kiselina

Najviše 0,7 %

Nesulfonirani primarni aromatski amini

Najviše 0,01 % (izraženo kao anilin)

Eterski ekstrakt

Najviše 0,2 % u otopini od pH 7

Arsen

Najviše 3 mg/kg

Olovo

Najviše 2 mg/kg

Živa

Najviše 1 mg/kg

Kadmij

Najviše 1 mg/kg

Može se koristiti u obliku aluminijevog pigmenta.

E 160 a i. BETA-KAROTEN

Sinonimi

CI Food Orange 5

Definicija

Ove specifikacije odnose se na sve transizomere beta-karotena uz manje količine drugih karotenoida. Razrijeđeni i stabilizirani preparati mogu imati različite omjere cisizomera i transizomera.

C.I. broj

40800

EINECS

230-636-6

Kemijsko ime

Betakaroten; beta, beta-karoten

Kemijska formula

C40H56

Molekulska masa

536,88

Analiza

Najmanje 96 % ukupnih tvari za bojenje (izraženo kao beta-karoten)

Formula2 500 na oko 453 do 456 nm u cikloheksanu

Opis

Crveni do smeđasto crveni kristali ili kristalni prah

Identifikacija

Spektrometrijska analiza

Maksimum u cikloheksanu na 453 nm do 456 nm

Čistoća

Sulfatni pepeo

Najviše 0,1 %

Bojila slična glavnom bojilu

Kartenoidi, osim beta-karotena: najviše 3,0 % ukupne tvari za bojenje

Olovo

Najviše 2 mg/kg

E 160 a ii. BILJNI KAROTENI

Sinonimi

CI Food Orange 5

Definicija

Biljni karoteni dobivaju se ekstrakcijom otapalima prirodnih izvora, jestivog dijela biljke, mrkve, biljnog ulja, trave, alfalfe (lucerne) i koprive.

Osnovne su tvari za bojenje karotenoidi, od kojih najveći udjel ima beta-karoten. Mogu biti prisutni i alfa, gama-karoten i drugi pigmenti. Osim pigmenata boja, ova tvar može sadržavati ulja, masti i vosak koji prirodno nastaju u izvornom materijalu.

U ekstrakciji se smiju koristiti samo sljedeća otapala: aceton, metil-etil-keton, metanol, etanol, propan-2-ol, heksan (9), dikolorometan i ugljikov dioksid.

C.I. broj

75130

EINECS

230-636-6

Kemijsko ime

 

Kemijska formula

Beta-karoten: C40H56

Molekulska masa

Beta-karoten: 536,88

Analiza

Ukupni sadržaj karotena (izraženog kao beta-karoten) najmanje 5 %. Za produkte koji se dobivaju ekstrakcijom biljnih ulja: najmanje 0,2 % u jestivim mastima.

Formula2 500 na oko 440 do 457 nm u cikloheksanu

Opis

 

Identifikacija

Spektrometrijska analiza

Maksimum u cikloheksanu na 440 do 457 nm i 470 nm do 486 nm

Čistoća

Ostaci otapala

Aceton

Najviše 50 mg/kg, pojedinačno ili u kombinaciji

Metil-etil-keton

Metanol

Propan-2-ol

Heksan

Etanol

Diklormetan

Najviše 10 mg/kg

Olovo

Najviše 2 mg/kg

E 160 a iii. BETA-KAROTEN IZ Blakeslea trispora

Sinonimi

CI Food Orange 5

Definicija

Nastaje fermentacijom uz miješanu kulturu dvaju prirodnih sojeva spolno suprotnih naboja (+) i (–) gljive Blakeslea trispora. Beta-karoten se ekstrahira iz biomase etil-acetatom ili izobutil-acetatom te zatim propan-2-olom i nakon toga se kristalizira. Kristali se sastoje uglavnom od trans beta-karotena. Zbog prirodnog procesa nastajanja, otprilike 3 % produkta čine miješani karotenoidi, što je specifično za proizvod.

C.I. broj

40800

EINECS

230-636-6

Kemijsko ime

Betakaroten; beta, beta-karoten

Kemijska formula

C40H56

Molekulska masa

536,88

Analiza

Sadržaj najmanje 96 % ukupne tvari za bojenje (izraženo kao beta-karoten)

Formula2 500 na oko 440 nm do 457 nm u cikloheksanu

Opis

Crveni, smeđasto crveni ili tamnocrveno-ljubičasti kristali ili kristalni prah (boja varira ovisno o otapalu korištenom za ekstrakciju i uvjetima kristalizacije)

Identifikacija

Spektrometrijska analiza

Maksimum u cikloheksanu na 453 nm do 456 nm

Čistoća

Ostaci otapala

Etil acetat

Najviše 0,8 mg/kg, pojedinačno ili u kombinaciji

Etanol

Izobutil acetat: najviše 1,0 %

Propan-2-ol: najviše 0,1 %

Sulfatni pepeo

Najviše 0,2 %

Bojila slična glavnom bojilu

Kartenoidi osim beta-karotena: najviše 3,0 % ukupne tvari za bojenje

Olovo

Najviše 2 mg/kg

Mikrobiologija

Plijesni

Najviše 100 kolonija po gramu

Kvasci

Najviše 100 kolonija po gramu

Salmonella spp.

Odsutna u 25 g

Escherichia coli

Odsutna u 5 g

E 160 a iv. ALGAL KAROTENI

Sinonimi

CI Food Orange 5

Definicija

Miješani karoteni mogu se dobiti i iz prirodnih sojeva algi Dunaliella salina koja raste u velikim slanim jezerima u Whyalli, u Južnoj Australiji. Beta-karoten se ekstrahira esencijalnim uljima. Priprema se 20 do 30 %-tna suspenzija u jestivom ulju. Omjer transizomera i cisizomera kreće se u rasponu od 50/50 do 71/29.

Osnovne tvari za bojenje su karotenoidi, od kojih najveći udjel ima beta-karoten. Alfa-karoten, lutein, zeaksantin i beta-kriptoksantin također mogu biti prisutni. Osim pigmenata boja, ova tvar može sadržavati ulja, masti i vosak koji prirodno nastaju u izvornom materijalu.

C.I. broj

75130

EINECS

 

Kemijsko ime

 

Kemijska formula

Beta-karoten: C40H56

Molekulska masa

Beta-karoten: 536,88

Analiza

Ukupni sadržaj karotena (izraženog kao beta-karoten) najmanje 20 %

Formula2 500 na oko 440 nm do 457 nm u cikloheksanu

Opis

 

Identifikacija

Spektrometrijska analiza

Maksimum u cikloheksanu na 440 do 457 nm i 474 nm do 486 nm

Čistoća

Prirodni tokoferoli u jestivom ulju

Najviše 0,3 %

Olovo

Najviše 2 mg/kg

E 160 b ANNATTO, BIXIN, NORBIXIN

i.   BIXIN I NORBIXIN DOBIVENI EKSTRAKCIJOM U OTOPINI

Sinonimi

CI Food Orange 4

Definicija

Bixin nastaje ekstrakcijom vanjske ljuske sjemenki annatto drveta (Bixa orellana L.) pomoću jednog ili više od sljedećih otapala: acetona, metanola, heksana ili diklormetana, ugljikova dioksida, nakon čega slijedi uklanjanje otapala.

Norbixin nastaje hidrolizom ekstrahiranog bixina u alkalnoj otopini.

Bixin i norbixin mogu sadržavati druge materijale ekstrahirane iz sjemenke anata.

Prah bixina sadržava više obojenih tvari od kojih je glavna pojedinačna tvar bixin koji može biti prisutan i u cis i trans obliku. Produkti toplinske degradacije bixina također mogu biti prisutni.

Prah norbixina sadržava produkt hidrolize bixina u obliku natrijevih ili kalijevih soli kao osnovne obojane sastojke. Mogu biti prisutni i cis i trans oblici.

C.I. broj

75120

EINECS

Annatto: 215-735-4, ekstrakt sjemenke annatta: 289-561-2; bixin: 230-248-7

Kemijsko ime

Bixin:

6′-metil-hidrogen-9′-cis-6,6′-diapokaroten-6,6′-dioat

6′-metil-hidrogen-9′-trans-6,6′-diapokaroten-6,6′-dioat

Norbixn:

9′-cis-6,6′-diapokarotenska-6,6′-dikiselina

9′-trans-6,6′-diapokarotenska-6,6′-dikiselina

Kemijska formula

Bixin:

C25H30O4

Norbixin:

C24H28O4

Molekulska masa

Bixin:

394,51

Norbixin:

380,48

Analiza

Sadržaj praha bioxina najmanje 75 % ukupnih kartenoida izraženo kao bixin.

Sadržaj praha norbixina najmanje 25 % ukupnih karotenoida izraženo kao norbixin.

Bixin:

Formula

2 870 na oko 502 nm u kloroformu

Norbixin:

Formula

2 870 na oko 482 nm u otopini kalijeva hidroksida (KOH)

Opis

Crvenkastosmeđi prah, suspenzija ili otopina

Identifikacija

Spektrometrijska analiza

Bixin:

maksimum u kloroformu na oko 502 nm

Norbixin:

maksimum u razrijeđenoj otopini KOH na oko 482 nm

Čistoća

Ostaci otapala

Aceton

Najviše 50 mg/kg, pojedinačno ili u kombinaciji

Metanol

Heksan

Diklormetan

najviše 10 mg/kg

Arsen

Najviše 3 mg/kg

Olovo

Najviše 2 mg/kg

Živa

Najviše 1 mg/kg

Kadmij

Najviše 1 mg/kg

ii.   EKSTRAKCIJA ANATTA S LUŽINOM

Sinonimi

CI Natural Orange 4

Definicija

Annatto topljiv u vodi priprema se ekstrakcijom s lužnatom vodenom otopinom (natrijev ili kalijev hidroksid) vanjske ljuske sjemenki annatto drveta (Bixa orellana L.).

Annatto topljiv u vodi sadržava norbixin, produkt hidrolize bixina u obliku natrijevih ili kalijevih soli kao osnovne neobojene sastojke. Mogu biti prisutni i cis i trans oblici.

C.I. broj

75120

EINECS

Annatto: 215-735-4, ekstrakt sjemenke annatta: 289-561-2; bixin: 230-248-7

Kemijsko ime

Bixin:

6′-metil-hidrogen-9′-trans-6,6′-diapokaroten-6,6′-dioat

6′-metil-hidrogen-9′-trans-6,6′-diapokaroten-6,6′-dioat

Norbixin:

9′-cis-6,6′-diapokarotenska-6,6′-dikiselina

6′-metil-hidrogen-9′-trans-6,6′-diapokaroten-6,6′-dioat

Kemijska formula

Bixin:

C25H30O4

Norbixin:

C24H28O4

Molekulska masa

Bixin:

394,51

Norbixin:

380,48

Analiza

Sadržaj najmanje 0,1 % ukupnih karotenoida izraženo kao norbixin

Norbixin:

Formula

2 870 na oko 482 nm u KOH otopini

Opis

Crvenkastosmeđi prah, suspenzija ili otopina

Identifikacija

Spektrometrijska analiza

Bixin:

maksimum u kloroformu na oko 502 nm

Norbixin:

maksimum u razrijeđenoj otopini KOH na oko 482 nm

Čistoća

Arsen

Najviše 3 mg/kg

Olovo

Najviše 2 mg/kg

Živa

Najviše 1 mg/kg

Kadmij

Najviše 1 mg/kg

iii.   EKSTRAKCIJA ANATTA S ULJEM

Sinonimi

CI Natural Orange 4

Definicija

Ekstrakti anatta u ulju, kao otopina ili suspenzija, pripremaju se ekstrakcijom vanjske ljuske sjemenki annatto drveta (Bixa orellane L.) jestivim biljnim uljem. Ekstrakt anatta u ulju sadržava više obojenih tvari od kojih je glavna pojedinačna tvar bixin, koji može biti prisutan i u cis i u trans obliku. Produkti toplinske degradacije bixina također mogu biti prisutni.

C.I. broj

75120

EINECS

Annatto: 215-735-4, ekstrakt sjemenke annatta: 289-561-2; bixin: 230-248-7

Kemijsko ime

Bixin:

6′-metilhidrogen-9-cis-6,6′-diapokaroten-6,6′-dioat

6′-metil-hidrogen-9′-trans-6,6′-diapokaroten-6,6′-dioat

Norbixin:

9′-cis-6,6′-diapokarotenska-6,6′-dikiselina

9′-trans-6,6′-diapokarotenska-6,6′-dikiselina

Kemijska formula

Bixin:

C25H30O4

Norbixin:

C24H28O4

Molekulska masa

Bixin:

394,51

Norbixin:

380,48

Analiza

Sadržaj najmanje 0,1 % ukupnih karotenoida izraženo kao norbixin

Bixin:

Formula

2 870 na oko 502 nm u kloroformu

Opis

Crvenkastosmeđi prah, suspenzija ili otopina

Identifikacija

Spektrometrijska analiza

Bixin:

maksimum u kloroformu na oko 502 nm

Norbixin:

maksimum u razrijeđenoj otopini KOH na oko 482 nm

Čistoća

Arsen

Najviše 3 mg/kg

Olovo

Najviše 2 mg/kg

Živa

Najviše 1 mg/kg

Kadmij

Najviše 1 mg/kg

E 160 c EKSTRAKT PAPRIKE, CAPSANTIN,CAPORUBIN

Sinonimi

Paprika oleoresin

Definicija

Ekstrakt paprike dobiva se ekstrakcijom otapalima prirodnih vrsta paprike koje se sastoje od mljevenog ploda mahune sa sjemenkama Capsicum annuum L. ili bez njih te sadrže glavne tvari za bojenje ovog začina. Glavni sastojci za bojenje su capsantin i capsorubin. Poznata je prisutnost i raznih drugih obojenih sastojaka.

U ekstrakciji se smiju koristiti samo sljedeća otapala: metanol, etanol, aceton, heksan, diklormetan, etil-acetat, propan-2-ol i ugljikov dioksid.

C.I. broj

 

EINECS

Capsantin: 207-364-1, capsorubin: 207-425-2

Kemijsko ime

Capsantin: (3R, 3′S, 5′R)-3,3′-dihidroksi, β,K-karoten-6-on

Capsorubin: (3S, 3′S, 5R, 5R’)-3,3′-dihidroksi-K,K-karoten-6,6-dion

Kemijska formula

Capsantin:

C40H56O3

Capsorubin:

C40H56O4

Molekulska masa

Capsantin:

584,85

Capsorubin:

600,85

Analiza

Ekstrakt paprike: sadržaj najmanje 7,9 % karotenoida

Capsantin/capsorubin: najmanje 30 % ukupnih karotenoida

Formula2 100 na oko 462 nm u acetonu

Opis

Tamnocrvena viskozna tekućina

Identifikacija

Spektrometrijska analiza

Maksimum u acetonu na oko 462 nm

Reakcija boje

Tamnoplava boja dobiva se dodavanjem jedne kapi sumporne kiseline jednoj kapi uzorka u 2 – 3 kapi kloroforma

Čistoća

Ostaci otapala

Etil acetat

Najviše 50 mg/kg, pojedinačno ili u kombinaciji

Metanol

Etanol

Aceton

Heksan

Propan-2-ol

Diklormetan:

najviše 10 mg/kg

Kapsaicin

Najviše 250 mg/kg

Arsen

Najviše 3 mg/kg

Olovo

Najviše 2 mg/kg

Živa

Najviše 1 mg/kg

Kadmij

Najviše 1 mg/kg

E 160 d LIKOPEN

i.   SINTETSKI LIKOPEN

Sinonimi

Likopen dobiven kemijskom sintezom

Definicija

Sintetski likopen mješavina je geometričnih izomera likopena i proizvodi se Wittigovom kondenzacijom sintetskih posrednika koji se uobičajeno koriste u proizvodnji drugih karotenoida korištenih u hrani. Sintetski likopen uglavnom se sastoji od all-trans-likopena zajedno s 5-cis-likopenom i manjim količinama njihovih izomera. Pripravci komercijalnog likopena namijenjeni upotrebi u hrani priređeni su kao suspenzije u jestivim uljima ili prahu raspršivom ili topljivom u vodi.

C.I. broj

75125

EINECS

207-949-1

Kemijsko ime

Ψ,Ψ-karoten, all-trans-likopen, (all-E)-likopen, (all-E)-2,6,10,14,19,23,27,31-oktametil-2,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,30-dotriacontatridecaene

Kemijska formula

C40H56

Molekulska masa

536,85

Analiza

Najmanje 96 % ukupnih likopena (najmanje 70 % all-trans-likopena)

Formula na 465 do 475 nm u heksanu (za 100 % čistog all-trans-likopena) je 3 450 što predstavlja ekstinkciju

Opis

Crveni kristalni prah

Identifikacija

Spektrofotometrija

Otopina u heksanu pokazuje apsorpcijski maksimum kod oko 470 nm

Test na karotenoide

Boja otopine uzorka u acetonu nestaje nakon uzastopnog dodavanja 5 %-tne otopine natrijeva nitrita i 1N sumporne kiseline

Topljivost

Netopljiv u vodi, lako topljiv u kloroformu

Svojstva 1 %-ne otopine u kloroformu

Bistra je i intenzivne crveno-narančaste boje

Čistoća

Gubitak pri sušenju

Najviše 0,5 % (40 °C, 4 sata na 20 mm Hg)

Apo-12′-likopenal

Najviše 0,15 %

Trifenil fosfin oksid

Najviše 0,01 %

Ostaci otapala

Metanol: najviše 200 mg/kg

Heksan, propan-2-ol: najviše 10 mg/kg svaki.

Diklormetan: najviše 10 mg/kg (samo u komercijalnim pripravcima)

Olovo

Najviše 1 mg/kg

ii.   LIKOPEN IZ CRVENIH RAJČICA

Sinonimi

Natural Yellow 27

Definicija

Likopen se dobiva ekstrakcijom otapalima prirodnih izvora crvene rajčice (Lycopersicon esculentum L.) uz naknadno uklanjanje otapala. U ekstrakciji se smiju koristiti samo sljedeća otapala: ugljikov dioksid, etil-acetat, aceton, propan-2-ol, metanol, etanol, heksan. Glavna je tvar za bojenje rajčice likopen, a mogu biti prisutne i manje količine drugih karotenoidnih pigmenata. Osim pigmenata boje, produkt može sadržavati ulja, masti, vosak i sastojke arome koji se prirodno nalaze u rajčicama.

C.I. broj

75125

EINECS

207-949-1

Kemijsko ime

Ψ,Ψ-karoten, all-trans-likopen, (all-E)-likopen, (all-E)-2,6,10,14,19,23,27,31-oktametil-2,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,30-dotriacontatridecaene

Kemijska formula

C40H56

Molekulska masa

536,85

Analiza

Formula na 465-475 nm u heksanu (za 100 % čistog all-trans-likopena) je ekstinkcija 3 450

Sadržaj najmanje 5 % ukupne tvari za bojenje

Opis

Tamnocrvena viskozna tekućina

Identifikacija

Spektrofotometrija

Maksimum u heksanu na oko 472 nm

Čistoća

Ostaci otapala

Propan-2-ol

Najviše 50 mg/kg, pojedinačno ili u kombinaciji

Heksan

Aceton

Etanol

Metanol

Etilacetat

Sulfatni pepeo

Najviše 1 %

Živa

Najviše 1 mg/kg

Kadmij

Najviše 1 mg/kg

Arsen

Najviše 3 mg/kg

Olovo

Najviše 2 mg/kg

iii.   LIKOPEN IZ GLJIVE BLAKESLEA TRISPORA

Sinonimi

Natural Red 27

Definicija

Likopen iz gljive Blakeslea trispora ekstrahira se iz biomase gljive i pročišćava kristalizacijom i filtracijom. Uglavnom se sastoji od all-trans-likopena. Također sadržava manje količine drugih karotenoida. Propan-2-ol i izobutil acetat jedina su otapala korištena u proizvodnji. Pripravci komercijalnog likopena namijenjeni upotrebi u hrani formulirani su kao suspenzije u jestivim uljima ili prahu raspršivom ili topljivom u vodi.

C.I. broj

75125

EINECS

207-949-1

Kemijsko ime

Ψ,Ψ-karoten, all-trans-likopen, (all-E)-likopen, (all-E)-2,6,10,14,19,23,27,31-oktametil-2,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,30-dotriacontatridecaene

Kemijska formula

C40H56

Molekulska masa

536,85

Analiza

Najmanje 95 % ukupnih likopena i najmanje 90 % all-trans-likopena svih sastojaka za bojenje

Formula na 465-475 nm u heksanu (za 100 % čistog all-trans-likopena) je ekstinkcija 3 450

Opis

Crveni kristalni prah

Identifikacija

Spektrofotometrija

Otopina u heksanu pokazuje apsorpcijski maksimum pri oko 470 nm

Test karotenoida

Boja otopine uzorka u acetonu nestaje nakon uzastopnog dodavanja 5 %-tne otopine natrijeva nitrita i 1N sumporne kiseline

Topljivost

Netopljiv u vodi, lako topljiv u kloroformu

Svojstva 1 %-ne otopine u kloroformu

Bistra je i intenzivne crveno-narančaste boje

Čistoća

Gubitak pri sušenju

Najviše 0,5 % (40 °C, 4 sata na 20 mm Hg)

Drugi karotenoidi

Najviše 5 %

Ostaci otapala

Propan-2-ol: najviše 0,1 %

Izobutil acetat: najviše 1,0 %

Diklormetan: najviše 10 mg/kg (samo u komercijalnim pripravcima)

Sulfatni pepeo

Najviše 0,3 %

Olovo

Najviše 1 mg/kg

E 160 e BETA-APO-8′-CAROTENAL (C30)

Sinonimi

CI Food Orange 6

Definicija

Ove se specifikacije uglavnom odnose na all-transizomere β-apo-8′-carotenala zajedno s manjim količinama drugih karotenoida. Razrijeđeni i stabilizirani oblici pripremaju se od β-apo-8′-carotenala koji zadovoljavaju ove specifikacije te uključuju otopine ili suspenzije β-apo-8′-carotenala u jestivim mastima ili uljima, emulzijama i prahovima topljivim u vodi. Ovi pripravci mogu imati različite udjele cisizomera i transizomera.

C.I. broj

40820

EINECS

214-171-6

Kemijsko ime

β-apo-8′‚-karotenal; trans-β-apo-8′‚ karoten-aldehid

Kemijska formula

C30H40O

Molekulska masa

416,65

Analiza

Najmanje 96 % ukupne tvari za bojenje

Formula2 640 na 460-462 nm u cikloheksanu

Opis

Tamnoljubičasti kristali metalna odsjaja ili kristalni prah

Identifikacija

Spektrometrijska analiza

Maksimum u cikloheksanu na 460 do 462 nm

Čistoća

Sulfatni pepeo

Najviše 0,1 %

Bojila slična glavnom bojilu

Karotenoidi osim β-apo-8′-karotenala:

najviše 3,0 % ukupne tvari za bojenje

Arsen

Najviše 3 mg/kg

Olovo

Najviše 2 mg/kg

Živa

Najviše 1 mg/kg

Kadmij

Najviše 1 mg/kg

E 161 b LUTEIN

Sinonimi

Miješani karotenoidi; ksantofili

Definicija

Lutein se dobiva ekstrakcijom otapalima iz prirodnih izvora jestivog voća i bilja, lucerne (alfalfa) i tagetes erecta. Osnovna se tvar za bojenje sastoji od karotenoida koje najvećim dijelom čine lutein i njegovi esteri masnih kiselina. Mogu biti prisutne i različite količine karotena. Lutein može sadržavati masti, ulja i vosak prirodno prisutne u biljnom materijalu.

Za ekstrakciju se mogu koristiti samo sljedeća otapala: metanol, etanol, propan-2-ol, heksan, aceton, metil-etil-keton, diklormetan i ugljikov dioksid.

C.I. broj

 

EINECS

204-840-0

Kemijsko ime

3,3′-dihidroksi-d-karoten

Kemijska formula

C40H56O2

Molekulska masa

568,88

Analiza

Sadržaj ukupne tvari za bojenje, izražen kao lutein, iznosi najmanje 4 %.

Formula2 550 pri oko 445 nm u kloroform/etanolu (10 + 90) ili u heksan/etanol/acetonu (80 + 10 + 10)

Opis

Tamna, žućkastosmeđa tekućina

Identifikacija

Spektrometrijska analiza

Maksimum u kloroformu/etanolu (1: 9) na oko 445 nm

Čistoća

Ostaci otapala

Aceton

Najviše 50 mg/kg, pojedinačno ili u kombinaciji

Metil-etil-keton

Metanol

Etanol

Propan-2-ol

Heksan

Arsen

Najviše 3 mg/kg

Olovo

Najviše 3 mg/kg

Živa

Najviše 1 mg/kg

Kadmij

Najviše 1 mg/kg

E 161g CANTHAXANTHIN

Sinonimi

CI Food Orange 8

Definicija

Ove se specifikacije uglavnom odnose na sve transizomere canthaxanthina zajedno s manjim količinama drugih karotenoida. Razrijeđeni i stabilizirani oblici pripremaju se od canthaxanthina koji zadovoljavaju ove specifikacije te uključuju otopine ili suspenzije canthaxanthina u jestivim mastima ili uljima, emulzijama i prahovima topljivim u vodi. Ovi pripravci mogu imati različite udjele cisizomera i transizomera.

C.I. broj

40850

EINECS

208-187-2

Kemijsko ime

β-karoten-4,4′-dion; kantaksantin; 4,4′-diokso-β-karoten

Kemijska formula

C40H52O2

Molekulska masa

564,86

Analiza

Najmanje 96 % ukupne tvari za bojenje (izraženo kao kantaksantin)

Formula

2 200

na oko 485 nm u kloroformu

na 468-472 nm u cikloheksanu

na 464-467 nm u petrol eteru

Opis

Tamnoljubičasti kristali ili kristalni prah

Identifikacija

Spektrometrijska analiza

Maksimum u kloroformu na oko 485 nm

Maksimum u cikloheksanu na 468-472 nm

Maksimum u petrol eteru na 464-467 nm

Čistoća

Sulfatni pepeo

Najviše 0,1 %

Bojila slična glavnom bojilu

Kartenoidi osim canthaxathina: najviše 5,0 % ukupne tvari za bojenje

Arsen

Najviše 3 mg/kg

Olovo

Najviše 2 mg/kg

Živa

Najviše 1 mg/kg

Kadmij

Najviše 1 mg/kg

E 162 BEET RED, BETANIN

Sinonimi

Cikla crvena

Definicija

Cikla crvena boja dobiva se iz korijena cikle (Beta vulgaris L. var. rubra) cijeđenjem soka ili ekstrakcijom ribane cikle pomoću vode te naknadnim obogaćivanjem aktivnog sastojka. Boja se sastoji od različitih pigmenata koji svi pripadaju skupini betalaina. Glavni sastojak za bojenje sadržava betacijane (crvenu boju), od čega betanin čini 75-95 %. Moguća je prisutnost manjih količina betaksantina (žute boje) i produkta razgradnje betalaina (svijetlosmeđe boje).

Osim pigmenata boja, sok ili ekstrakt sadržava šećere, soli i/ili proteine koji se prirodno nalaze u cikli. Otopina može biti koncentrirana i neki produkti mogu biti rafinirani tako da se iz njih ukloni većina šećera, soli i proteina.

C.I. broj

 

EINECS

231-628-5

Kemijsko ime

(S-(R’,R’)-4-(2-(2-karboksi-5(β-D-glukopiranosiloksi)-2,3-dihidro-6-hidroksi-1H-indol-1-il)etenil)-2,3-dihidro-2,6-piridindikarboksilna kiselina; 1-(2-(2,6-dikarboksi-1,2,3,4-tetrahidro-4-piridiliden)etiliden)-5-β-D-glukopiranosiloksi)-6-hidroksiindolijev-2- karboksilat

Kemijska formula

Betanin: C24H26N2O13

Molekulska masa

550,48

Analiza

Sadržaj crvene boje (izražen kao betanin) najmanje 0,4 %

Formula1 120 pri oko 535 nm u vodenoj otopini pri pH 5

Opis

Tekućina, pasta, prah ili krutina crvene ili tamnocrvene boje

Identifikacija

Spektrometrijska analiza

Maksimum u vodi od pH 5 na oko 535 nm

Čistoća

Nitrat

Najviše 2 g nitratnih aniona/g crvene boje (kako je izraženo u analizi).

Arsen

Najviše 3 mg/kg

Olovo

Najviše 2 mg/kg

Živa

Najviše 1 mg/kg

Kadmij

Najviše 1 mg/kg

E 163 ANTOCIJANI

Sinonimi

 

Definicija

Antocijani se dobivaju maceracijom ili ekstrakcijom pomoću sulfitne vode, zakiseljene vode, ugljikovog dioksida, metanola ili etanola iz prirodnih izvora povrća i jestivog voća, uz naknadnu koncentraciju i/ili pročišćavanje, prema potrebi. Nastali se proizvod može pretvoriti u prah industrijskim postupkom sušenja. Antocijani sadržavaju uobičajene sastojke izvornog materijala, odnosno antocijane, organske kiseline, tanine, šećere, minerale itd., ali ne nužno u istim omjerima kao u izvornim materijalima. Kao posljedica postupka maceracije, može biti prisutan etanol. Tvar za bojenje je antocijan. Proizvodi se stavljaju na tržište u skladu s njihovim intenzitetom boje utvrđenim analizom. Sadržaj boje ne izražava se korištenjem kvantitivnih jedinica.

C.I. broj

 

EINECS

208-438-6 (cijanidin); 205-125-6 (peonidin); 208-437-0 (delfinidin); 211-403-8 (malvidin); 205-127-7 (pelargonidin); 215-849-4 (petunidin)

Kemijsko ime

3,3′,4′,5,7-pentahidroksiflavilijev klorid (cijanidin)

3,4′,5,7-tetrahidroksi-3′-metoksiflavilijev klorid (peonidin)

3,4′,5,7-tetrahidroksi-3′,5′-dimetoksiflavilijev klorid (malvidin)

3,5,7-trihidroksi-2-(3,4,5,trihtrihidroksifenil)-1-benzopirilijev klorid (delfinidin)

3,3′4′,5,7-pentahidroksi-5′-metoksiflavilijev klorid (petunidin)

3,5,7-trihidroksi-2-(4-hidroksifenil)-1-benzopirilijev klorid (pelargonidin)

Kemijska formula

Cijanidin: C15H11O6Cl

Peonidin: C16H13O6Cl

Malvidin: C17H15O7Cl

Delfinidin: C15H11O7Cl

Petunidin: C16H13O7Cl

Pelargonidin: C15H11O5Cl

Molekulska masa

Cijanidin: 322,6

Peonidin: 336,7

Malvidin: 366,7

Delfinidin: 340,6

Petunidin: 352,7

Pelargonidin: 306,7

Analiza

Formula

300 za čisti pigment pri oko 515-535 nm pri pH 3,0

Opis

Tekućina, prah ili pasta ljubičastocrvene boje i blaga karakteristična mirisa

Identifikacija

Spektrometrijska analiza

Maksimum u metanolu s 0,01 % koncentriranog HCl

Cijanidin: 535 nm

Peonidin: 532 nm

Malvidin: 542 nm

Delfinidin: 546 nm

Petunidin: 543 nm

Pelargonidin: 530 nm

Čistoća

Ostaci otapala

Metanol:

najviše 50 mg/kg

Etanol:

najviše 200 mg/kg

Sumporov dioksid

Najviše 1 000 mg/kg po čistom pigmentu

Arsen

Najviše 3 mg/kg

Olovo

Najviše 2 mg/kg

Živa

Najviše 1 mg/kg

Kadmij

Najviše 1 mg/kg

Može se koristiti u obliku aluminijevog pigmenta.

E 170 KALCIJEV KARBONAT

Sinonimi

CI Pigment White 18; kreda

Definicija

Kalcijev karbonat produkt je koji se dobiva iz mljevenog vapnenca ili taloženjem kalcijevih iona s ionima karbonata.

C.I. broj

77220

EINECS

Kalcijev karbonat: 207-439-9

Vapnenac: 215-279-6

Kemijsko ime

Kalcijev karbonat

Kemijska formula

CaCO3

Molekulska masa

100,1

Analiza

Sadržaj najmanje 98 % na bezvodnoj osnovi

Opis

Bijeli kristalni ili amorfni prah bez mirisa i okusa

Identifikacija

Topljivost

Gotovo netopljiv u vodi i alkoholu. Razrjeđuje se uz pjenušanje u razrijeđenoj octenoj otopini, u razrijeđenoj octenoj kiselini i u razrijeđenoj dušičnoj kiselini, a takva otopina nakon vrenja daje pozitivan test na kalcij.

Čistoća

Gubitak pri sušenju

Najviše 2,0 % (200 °C, 4 sata)

Tvari netopljive u kiselini

Najviše 0,2 %

Magnezij i alkalijeve soli

Najviše 1 %

Fluorid

Najviše 50 mg/kg

Antimon (kao Sb)

Najviše 100 mg/kg, pojedinačno ili u kombinaciji

Bakar (kao Cu)

Krom (kao Cr)

Cink (kao Zn)

Barij (kao Ba)

Arsen

Najviše 3 mg/kg

Olovo

Najviše 3 mg/kg

Kadmij

Najviše 1 mg/kg

E 171 TITANOV DIOKSID

Sinonimi

CI Pigment White 6

Definicija

Titanov dioksid u osnovi se sastoji od čistog anataza i/ili rutilnog titanova dioksida koji može biti obložen manjim količinama aluminijeva oksida i/ili silicijeva oksida radi poboljšanja tehnoloških obilježja produkta.

Strukture anataza pigmentnog titanova dioksida mogu nastati samo sulfatnim postupkom koji stvara veliku količinu sumporne kiseline kao nusprodukt. Strukture rutila titanova oksida obično nastaju kloridnim postupkom.

Neke strukture rutila titanova oksida nastaju korištenjem liskuna (također poznat kao aluminijev silikat) kao obrasca za formiranje osnovne pločaste strukture. Površina liskuna obložena je titanovim dioksidom primjenom posebnog patentiranog postupka.

Rutil titanova dioksida u pločastom obliku nastaje podvrgavanjem sedefastog pigmenta liskuna obloženog titanovim dioksidom (rutil) ekstrakcijskom otapanju u kiselini nakon čega slijedi ekstrakcijsko otapanje u lužini. Tijekom tog postupka uklanja se sav liskun, a rezultantni je proizvod pločasti oblik rutila titanova dioksida.

C.I. broj

77891

EINECS

236-675-5

Kemijsko ime

Titanov dioksid

Kemijska formula

TiO2

Molekulska masa

79,88

Analiza

Sadržaj najmanje 99 % na temelju bez aluminija i silicija

Opis

Bijeli do blago obojeni prah

Identifikacija

Topljivost

Netopljiv u vodi i organskim otapalima. Sporo se topi u fluorovodičnoj kiselini i u vrućoj koncentriranoj sumpornoj kiselini.

Čistoća

Gubitak pri sušenju

Najviše 0,5 % (105 °C, 3 sata)

Gubitak pri spaljivanju

Najviše 1,0 % na temelju nehlapljivih tvari (800 °C)

Aluminijev oksid i/ili silicijev dioksid

Ukupno najviše 2,0 %

Tvar topljiva u 0,5 N HCl

Najviše 0,5 % na temelju bez aluminija i silicija, a za proizvode koji sadrže aluminij i/ili silicij, najviše 1,5 % na proizvod koji se prodaje.

Tvar topljiva u vodi

Najviše 0,5 %

Kadmij

Najviše 1 mg/kg nakon ekstrakcije s 0,5 N HCl.

Antimon

Najviše 2 mg/kg nakon ekstrakcije s 0,5 N HCl.

Arsen

Najviše 1 mg/kg nakon ekstrakcije s 0,5 N HCl.

Olovo

Najviše 10 mg/kg nakon ekstrakcije s 0,5 N HCl.

Živa

Najviše 1 mg/kg nakon ekstrakcije s 0,5 N HCl.

E 172 ŽELJEZOVI OKSIDI I ŽELJEZOVI HIDROKSIDI

Sinonimi

Žuti željezov oksid: CI Pigment Yellow 42 i 43

Crveni željezov oksid: CI Pigment Red 101 i 102

Crni željezov oksid: CI Pigment Black 11

Definicija

Željezovi oksidi i željezovi hidroksidi proizvode se sintetički i u osnovi se sastoje od bezvodnih i/ili hidriranih željezovih oksida. Raspon nijansi uključuje žute, crvene, smeđe i crne. Željezovi oksidi prehrambenog razreda od tehničkih se razreda razlikuju po relativno niskim razinama zagađenja drugim kovinama. To se postiže odabirom i kontrolom izvora željeza i/ili kemijskim pročišćavanjem tijekom proizvodnog postupka.

C.I. broj

Žuti željezov oksid:

77492

Crveni željezov oksid:

77491

Crni željezov oksid:

77499

EINECS

Žuti željezov oksid:

257-098-5

Crveni željezov oksid:

215-168-2

Crni željezov oksid:

235-442-5

Kemijsko ime

Žuti željezov oksid: hidriran željezov oksid, hidriran željezo (III) oksid

Crveni željezov oksid: bezvodni željezov oksid, bezvodni željezo (III) oksid

Crni željezov oksid: fero željezov oksid, željezo (II, III) oksid

Kemijska formula

Žuti željezov oksid:

FeO(OH) · H2O

Crveni željezov oksid:

Fe2O3

Crni željezov oksid:

FeO.Fe2O3

Molekulska masa

88,85:

FeO(OH)

159,70:

Fe2O3

231,55:

FeO.Fe2O3

Analiza

Žuto najmanje 60 %, crveno i crno najmanje 68 % ukupnog željeza, izraženog kao željezo

Opis

Prah; žuto, crveno, smeđe ili crne nijanse

Identifikacija

Topljivost

Netopljiv u vodi i u organskim otapalima.

Topljiv u koncentriranim mineralnim kiselinama.

Čistoća

Tvar topljiva u vodi

Najviše 1,0 %

pri potpunom otapanju

Arsen

Najviše 3 mg/kg

Kadmij

Najviše 1 mg/kg

Krom

Najviše 100 mg/kg

Bakar

Najviše 50 mg/kg

Olovo

Najviše 10 mg/kg

Živa

Najviše 1 mg/kg

Nikal

Najviše 200 mg/kg

Cink

Najviše 100 mg/kg

E 173 ALUMINIJ

Sinonimi

CI Pigment Metal

Definicija

Aluminijev se prah sastoji od sitno razdijeljenih čestica aluminija. Usitnjavanje se može, ali i ne mora, odvijati u prisutnosti jestivih biljnih ulja i/ili masnih kiselina koje se koriste kao prehrambeni aditivi. Nema primjesa drugih tvari, osim jestivih biljnih ulja i/ili masnih kiselina koje se koriste kao prehrambeni aditivi.

C.I. broj

77000

EINECS

231-072-3

Kemijsko ime

Aluminij

Kemijska formula

Al

Atomska masa

26,98

Analiza

Najmanje 99 % izraženo kao Al na bezuljnoj osnovi

Opis

Srebrnosivi prah ili sitni listići

Identifikacija

Topljivost

Netopljiv u vodi i organskim otapalima. Topljiv u razrijeđenoj solnoj kiselini.

Test na aluminij

Uzorak otopljen u razrijeđenoj solnoj kiselini pozitivan

Čistoća

Gubitak pri sušenju

Najviše 0,5 % (105 °C, do konstantne mase)

Arsen

Najviše 3 mg/kg

Olovo

Najviše 10 mg/kg

Živa

Najviše 1 mg/kg

Kadmij

Najviše 1 mg/kg

E 174 SREBRO

Sinonimi

Argentum

Definicija

C.I. broj

77820

EINECS

231-131-3

Kemijsko ime

Srebro

Kemijska formula

Ag

Atomska masa

107,87

Analiza

Sadržaj najmanje 99,5 % Ag

Opis

Srebrni prah ili sitni listići

Identifikacija

 

Čistoća

 

E 175 ZLATO

Sinonimi

Pigment Metal 3; Aurum

Definicija

C.I. broj

77480

EINECS

231-165-9

Kemijsko ime

Zlato

Kemijska formula

Au

Atomska masa

197,0

Analiza

Sadržaj najmanje 90 % Au

Opis

Zlatni prah ili sitni listići

Identifikacija

 

Čistoća

Srebro

Najviše 7 %

nakon potpunog otapanja

Bakar

Najviše 4 %

E 180 LITHOLRUBIN BK

Sinonimi

CI Pigment Red 57; Rubinpigment; Carmine 6B

Definicija

Litholrubin BK u osnovi se sastoji od kalcijeva 3-hidroksi-4-(4-metil-2-sulfanotofenilazo)-2-naftalenkarboksilata i bojila sličnih glavnom bojilu zajedno s vodom, kalcijevim kloridom i/ili kalcijevim sulfatom kao osnovnim neobojenim sastojcima.

C.I. broj

15850:1

EINECS

226-109-5

Kemijsko ime

Kalcijev 3-hidroksi-4-(4-metil-2-sulfanotofenilazo)-2-naftalenkarboksilat

Kemijska formula

C18H12CaN2O6S

Molekulska masa

424,45

Analiza

Sadržaj ukupne tvari za bojenje najmanje 90 %

Formula 200 pri oko 442 nm u dimetilformamidu

Opis

Crveni prah

Identifikacija

Spektrometrijska analiza

Maksimum u metilformamidu na oko 442 nm

Čistoća

Bojila slična glavnom bojilu

Najviše 0,5 %

Organski spojevi osim tvari za bojenje:

 

kalcijeva sol 2-amino-5-metilbenzensulfonske kiseline

Najviše 0,2 %

kalcijeva sol 3-hidroksi-2-naftalenkarboksilne kiseline

Najviše 0,4 %

Nesulfonirani primarni aromatski amini

Najviše 0,01 % (izraženo kao anilin)

Eterski ekstrakt

Iz otopine pri pH od 7, najviše 0,2 %

Arsen

Najviše 3 mg/kg

Olovo

Najviše 2 mg/kg

Živa

Najviše 1 mg/kg

Kadmij

Najviše 1 mg/kg

Može se koristiti u obliku aluminijevog pigmenta.

E 200 SORBINSKA KISELINA

Sinonimi

 

Definicija

 

EINECS

203-768-7

Kemijsko ime

Sorbinska kiselina; trans, trans-2,4-heksadienska kiselina

Kemijska formula

C6H8O2

Molekulska masa

112,12

Analiza

Sadržaj najmanje 99 % na bezvodnoj osnovi

Opis

Bezbojni igličasti ili bijeli sipki praškasti produkt blaga karakteristična mirisa koji ne mijenja boju nakon zagrijavanja 90 minuta na 105 °C

Identifikacija

Raspon tališta

Između 133 °C i 135 °C nakon četiri sata sušenja vakuumom u eksikatoru sa sumpornom kiselinom

Spektrometrijska analiza

Otopina propan-2-ola (1 in 4 000 000) pokazuje maksimum apsorpcije na 254 ± 2 nm

Test na dvostruke veze

Pozitivan

Topljivost

Lagano topljiv u vodi, topljiv u etanolu.

Čistoća

Sadržaj vode

Najviše 0,5 % (metoda Karla Fischera)

Sulfatni pepeo

Najviše 0,2 %

Aldehidi

Najviše 0,1 % (izraženo kao formaldehid)

Arsen

Najviše 3 mg/kg

Olovo

Najviše 2 mg/kg

Živa

Najviše 1 mg/kg

E 202 KALIJEV SORBAT

Sinonimi

 

Definicija

EINECS

246-376-1

Kemijsko ime

Kalijev sorbat; Kalij (E, E)-2,4-heksadienoat; kalijeva sol trans, trans 2,4-heksadienske kiseline

Kemijska formula

C6H7O2K

Molekulska masa

150,22

Analiza

Sadržaj najmanje 99 % na suhoj osnovi

Opis

Bijeli kristalni prah ne mijenja boju nakon 90 minuta zagrijavanja na 105 °C

Identifikacija

Raspon tališta za sorbinsku kiselinu

Talište sorbinske kiseline izolirane zakiseljavanjem bez prekristalizacije: između 133 °C i 135 °C, nakon sušenja u vakuumu, u eksikatoru sa sumpornom kiselinom

Test na kalij

Pozitivan

Test na dvostruke veze

Pozitivan

Čistoća

Gubitak pri sušenju

Najviše 1,0 % (105 °C, 3 sata)

Kiselost ili lužnatost

Najviše oko 1,0 % (kao sorbinska kiselina ili K2CO3)

Aldehidi

Najviše 0,1 %, izraženo kao formaldehid

Arsen

Najviše 3 mg/kg

Olovo

Najviše 2 mg/kg

Živa

Najviše 1 mg/kg

E 203 KALCIJEV SORBAT

Sinonimi

 

Definicija

EINECS

231-321-6

Kemijsko ime

Kalcijev sorbat; Kalcijeve soli trans, trans-2,4-heksadienske kiseline

Kemijska formula

C12H14O4Ca

Molekulska masa

262,32

Analiza

Sadržaj najmanje 98 % na suhoj osnovi

Opis

Sitan bijeli kristalni prah koji ne mijenja boju nakon 90 minuta zagrijavanja na 105 °C

Identifikacija

Raspon tališta za sorbinsku kiselinu

Talište sorbinske kiseline izolirane zakiseljavanjem bez prekristalizacije: između 133 °C i 135 °C, nakon sušenja u vakuumu, u eksikatoru sa sumpornom kiselinom

Test na kalcij

Pozitivan

Test na dvostruke veze

Pozitivan

Čistoća

Gubitak pri sušenju

Najviše 2,0 % utvrđeno na temelju četiri sata sušenja vakuumom u eksikatoru sa sumpornom kiselinom

Aldehidi

Najviše 0,1 % (izraženo kao formaldehid)

Fluorid

Najviše 10 mg/kg

Arsen

Najviše 3 mg/kg

Olovo

Najviše 2 mg/kg

Živa

Najviše 1 mg/kg

E 210 BENZOJEVA KISELINA

Sinonimi

 

Definicija

EINECS

200-618-2

Kemijsko ime

Benzojeva kiselina; benzenkarboksilna kiselina; fenilkarboksilna kiselina

Kemijska formula

C7H6O2

Molekulska masa

122,12

Analiza

Sadržaj najmanje 99,5 % na bezvodnoj osnovi

Opis

Bijeli kristalni prah

Identifikacija

Raspon tališta

121,5 °C – 123,5 °C

Test sublimacije

Pozitivan

Test na benzoat

Pozitivan

pH

Oko 4 (vodena otopina)

Čistoća

Gubitak pri sušenju

Najviše 0,5 % (3 sata iznad sumporne kiseline)

Sulfatni pepeo

Najviše 0,05 %

Klorirani organski spojevi

Najviše 0,07 % izraženo kao klorid što odgovara 0,3 % izraženo kao monoklorbenzojeva kiselina

Lako oksidirajuće tvari

Dodajte 1,5 ml sumporne kiseline u 100 ml vode, zagrijte do točke vrenja i dodajte 0,1 KMnO4 u kapima dok ne dobijete ružičasta boju postojanu 30 sekundi. Otopite 1 g uzorka izvaganog s točnošću do miligrama u zagrijanoj otopini i titrirajte s 0,1 N KMnO4 do postizanja ružičasta boje postojane 15 sekundi. Utrošak ne bi trebao biti veći od 0,5 ml.

Lako karbonizirajuće tvari

Hladna otopina 0,5 g benzojeve kiseline u 5 ml 94,5 do 95,5 %-tne sumporne kiseline ne smije biti intenzivnije obojana od referentne tekućine koja sadržava 0,2 ml kobalt klorida TSC (10), 0,3 ml željezova oksida TSC (11), 0,1 ml bakrova sulfata TSC (12) i 4,4 ml vode

Policikličke kiseline

Pri postupnom zakiseljavanju neutralne otopine benzojeve kiseline prvi talog ne smije imati talište različito od tališta benzojeve kiseline.

Arsen

Najviše 3 mg/kg

Olovo

Najviše 2 mg/kg

Živa

Najviše 1 mg/kg

E 211 NATRIJEV BENZOAT

Sinonimi

 

Definicija

EINECS

208-534-8

Kemijsko ime

Natrijev benzoat; Natrijeva sol benzenkarboksilne kiseline; Natrijeva sol fenilkarboksilne kiseline

Kemijska formula

C7H5O2Na

Molekulska masa

144,11

Analiza

Najmanje 99 % C7H5O2Na nakon 4 sata sušenja na 105 °C

Opis

Bijeli kristalni prah ili zrnca, gotovo bez mirisa

Identifikacija

Topljivost

Lako topljiv u vodi, slabo topljiv u etanolu

Raspon tališta za benzojevu kiselinu

Talište benzojeve kiseline izolirane zakiseljavanjem bez prekristalizacije: između 121,5 °C i 123,5 °C, nakon sušenja u eksikatoru sa sumpornom kiselinom

Test na benzoat

Pozitivan

Test na natrij

Pozitivan

Čistoća

Gubitak pri sušenju

Najviše 1,5 % (105 °C, 4 sata)

Lako oksidirajuće tvari

Dodajte 1,5 ml sumporne kiseline u 100 ml vode, zagrijte do točke vrenja i dodajte 0,1 KMnO4 u kapima dok ne dobijete ružičasta boju postojanu 30 sekundi. Otopite 1 g uzorka izvaganog s točnošću do miligrama u zagrijanoj otopini i titrirajte s 0,1 N KMnO4 do postizanja ružičasta boje postojane 15 sekundi. Utrošak ne bi trebao biti veći od 0,5 ml.

Policikličke kiseline

Kod postupnog zakiseljavanja (neutralne) otopine natrijeva benzoata, prvi talog ne smije imati talište različito od tališta benzojeve kiseline.

Klorirani organski spojevi

Najviše 0,06 % izraženo kao klorid, što odgovara 0,25 % izraženo kao monoklorbenzojeva kiselina

Kiselost ili lužnatost

Za neutralizaciju 1 g natrijeva benzoata uz fenolftalein ne smije se utrošiti više od 0,25 ml 0,1 N NaOH ili 0,1 N HCl

Arsen

Najviše 3 mg/kg

Olovo

Najviše 2 mg/kg

Živa

Najviše 1 mg/kg

E 212 KALIJEV BENZOAT

Sinonimi

 

Definicija

EINECS

209-481-3

Kemijsko ime

Kalijev benzoat; Kalijeva sol benzenkarboksilne kiseline; Kalijeva sol fenilkarboksilne kiseline

Kemijska formula

C7H5KO2 × 3H2O

Molekulska masa

214,27

Analiza

Najmanje 99 % C7H5KO2 nakon sušenja na 105 °C do konstantne mase

Opis

Bijeli kristalni prah

Identifikacija

Raspon tališta za benzojevu kiselinu

Talište benzojeve kiseline izolirane zakiseljavanjem bez prekristalizacije: između 121,5 °C i 123,5 °C, nakon sušenja, u vakuumu, u eksikatoru sa sumpornom kiselinom

Test na benzoat

Pozitivan

Test na kalij

Pozitivan

Čistoća

Gubitak pri sušenju

Najviše 26,5 % (105 °C, 4 sata)

Klorirani organski spojevi

Najviše 0,06 % izraženo kao klorid, što odgovara 0,25 % izraženo kao monoklorbenzojeva kiselina

Lako oksidirajuće tvari

Dodajte 1,5 ml sumporne kiseline u 100 ml vode, zagrijte do točke vrenja i dodajte 0,1 KMnO4 u kapima dok ne dobijete ružičastu boju postojanu 30 sekundi. Otopite 1 g uzorka izvaganog s točnošću do miligrama u zagrijanoj otopini i titrirajte s 0,1 N KMnO4 do postizanja ružičaste boje postojane 15 sekundi. Utrošak ne bi trebao biti veći od 0,5 ml

Lako karbonizirajuće tvari

Hladna otopina 0,5 g benzojeve kiseline u 5 ml 94,5 do 95,5 %-tne sumporne kiseline ne smije biti intenzivnije obojana od referentne tekućine koja sadržava 0,2 ml kobalt klorida TSC, 0,3 ml željezova oksida TSC, 0,1 ml bakrova sulfata TSC i 4,4 ml vode.

Policikličke kiseline

Pri postupnom zakiseljavanju (neutralne) otopine kalijeva benzoata, prvi talog ne smije imati talište različito od tališta benzojeve kiseline.

Kiselost ili lužnatost

Za neutralizaciju 1 g kalijeva benzoata uz fenolftalein ne smije se utrošiti više od 0,25 ml 0,1 N NaOH ili 0,1 N HCl

Arsen

Najviše 3 mg/kg

Olovo

Najviše 2 mg/kg

Živa

Najviše 1 mg/kg

E 213 KALCIJEV BENZOAT

Sinonimi

Monokalcijev benzoat

Definicija

EINECS

218-235-4

Kemijsko ime

Kalcijev benzoat; Kalcijev dibenzoat

Kemijska formula

Bezvodni:

C14H10O4Ca

Monohidrat:

C14H10O4Ca × H2O

Trihidrat:

C14H10O4Ca × 3H2O

Molekulska masa

Bezvodni:

282,31

Monohidrat:

300,32

Trihidrat:

336,36

Analiza

Sadržaj najmanje 99 % nakon sušenja na 105 °C

Opis

Bijeli ili bezbojni kristali ili bijeli prah

Identifikacija

Raspon tališta za benzojevu kiselinu

Talište benzojeve kiseline izolirane zakiseljavanjem bez prekristalizacije: između 121,5 °C i 123,5 °C, nakon sušenja, u vakuumu, u eksikatoru sa sumpornom kiselinom

Test na benzoat

Pozitivan

Test na kalcij

Pozitivan

Čistoća

Gubitak pri sušenju

Najviše 17,5 % (105 °C, do konstantne mase)

Tvar netopljiva u vodi

Najviše 0,3 %

Klorirani organski spojevi

Najviše 0,06 % izraženo kao klorid, što odgovara 0,25 % izraženo kao monoklorbenzojeva kiselina

Lako oksidirajuće tvari

Dodajte 1,5 ml sumporne kiseline u 100 ml vode, zagrijte do točke vrenja i dodajte 0,1 KMnO4 u kapima dok ne dobijete ružičastu boju postojanu 30 sekundi. Otopite 1 g uzorka izvaganog s točnošću do miligrama u zagrijanoj otopini i titrirajte s 0,1 N KMnO4 do postizanja ružičaste boje postojane 15 sekundi. Utrošak ne bi trebao biti veći od 0,5 ml.

Lako karbonizirajuće tvari

Hladna otopina 0,5 g benzojeve kiseline u 5 ml 94,5 do 95,5 %-tne sumporne kiseline ne smije biti intenzivnije obojena od referentne tekućine koja sadržava 0,2 ml kobalt klorida TSC, 0,3 ml željezova klorida TSC, 0,1 ml bakrova sulfata TSC i 4,4 ml vode.

Policikličke kiseline

Pri postupnom zakiseljavanju (neutralne) otopine kalcijeva benzoata, prvi talog ne smije imati talište različito od tališta benzojeve kiseline.

Kiselost ili lužnatost

Za neutralizaciju 1 g kalcijeva benzoata uz fenolftalein ne smije se utrošiti više od 0,25 ml 0,1 N NaOH ili 0,1 N HCl.

Fluorid

Najviše 10 mg/kg

Arsen

Najviše 3 mg/kg

Olovo

Najviše 2 mg/kg

Živa

Najviše 1 mg/kg

E 214 ETIL p-HIDROKSIBENZOAT

Sinonimi

Etilparaben; Etil p-oksibenzoat

Definicija

EINECS

204-399-4

Kemijsko ime

Etil-p-hidroksibenzoat; Etilni ester p-hidroksibenzojeve kiseline

Kemijska formula

C9H10O3

Molekulska masa

166,8

Analiza

Sadržaj najmanje 99,5 % nakon 2 sata sušenja na 80 °C

Opis

Mali bezbojni kristali gotovo bez mirisa ili bijeli kristalni prah

Identifikacija

Raspon tališta

115 – 118 °C

Test na p-hidroksibenzoat

Talište p-hidroksibenzojeve kiseline izolirane zakiseljavanjem bez prekristalizacije: 213 °C do 217 °C, nakon sušenja, u vakuumu, u eksikatoru sa sumpornom kiselinom

Test na alkohol

Pozitivan

Čistoća

Gubitak pri sušenju

Najviše 0,5 % (80 °C, 2 sata)

Sulfatni pepeo

Najviše 0,05 %

p-hidroksibenzojeva i salicilna kiselina

Najviše 0,35 % izraženo kao p-hidroksibenzojeva kiselina

Arsen

Najviše 3 mg/kg

Olovo

Najviše 2 mg/kg

Živa

Najviše 1 mg/kg

E 215 NATRIJEV ETIL p-HIDROKSIBENZOAT

Sinonimi

 

Definicija

EINECS

252-487-6

Kemijsko ime

Natrijev etil-p-hidroksibenzoat; Natrijev spoj etilestera p-hidroksibenzojeve kiseline

Kemijska formula

C9H9O3Na

Molekulska masa

188,8

Analiza

Sadržaj etilnog estera p-hidroksibenzojeve kiseline najmanje 83 % na temelju suhe tvari.

Opis

Bijeli kristalni higroskopni prah

Identifikacija

Raspon tališta

115 °C do 118 °C, nakon sušenja, u vakuumu, u eksikatoru sa sumpornom kiselinom

Test na p-hidroksibenzoat

Talište je p-hidroksibenzojeve kiseline izolirane iz uzorka između 213 °C i 217 °C.

Test na natrij

Pozitivan

pH

9,9 – 10,3 (0,1 % vodene otopine)

Čistoća

Gubitak pri sušenju

Najviše 5 % (sušenjem vakuumom u eksikatoru sa sumpornom kiselinom)

Sulfatni pepeo

37 do 39 %

p-hidroksibenzojeva i salicilna kiselina

Najviše 0,35 % izraženo kao p-hidroksibenzojeva kiselina

Arsen

Najviše 3 mg/kg

Olovo

Najviše 2 mg/kg

Živa

Najviše 1 mg/kg

E 218 METIL p-HIDROKSIBENZOAT

Sinonimi

Metilparaben; Metil-p-oksibenzoat

Definicija

EINECS

243-171-5

Kemijsko ime

Metil-p-hidroksibenzoat; Metilni ester p-hidroksibenzojeve kiseline

Kemijska formula

C8H8O3

Molekulska masa

152,15

Analiza

Sadržaj najmanje 99 % nakon 2 sata sušenja na 80 °C

Opis

Mali bezbojni kristali gotovo bez mirisa ili bijeli kristalni prah

Identifikacija

Raspon tališta

125 °C – 128 °C

Test na p-hidroksibenzoat

Talište p-hidroksibenzojeve kiseline izolirane iz uzorka je između 213 °C i 217 °C nakon 2 sata sušenja na 80 °C.

Čistoća

Gubitak pri sušenju

Najviše 0,5 % (80 °C, 2 sata)

Sulfatni pepeo

Najviše 0,05 %

p-hidroksibenzojeva i salicilna kiselina

Najviše 0,35 % izraženo kao p-hidroksibenzojeva kiselina

Arsen

Najviše 3 mg/kg

Olovo

Najviše 2 mg/kg

Živa

Najviše 1 mg/kg

E 219 NATRIJEV METIL p-HIDROKSIBENZOAT

Sinonimi

 

Definicija

EINECS

 

Kemijsko ime

Natrijev metil-p-hidroksibenzoat; Natrijev spoj metilestera p-hidroksibenzojeve kiseline

Kemijska formula

C8H7O3Na

Molekulska masa

174,15

Analiza

Sadržaj najmanje 99,5 % na bezvodnoj osnovi

Opis

Bijeli higroskopni prah

Identifikacija

Raspon tališta

Bijeli talog, nastao zakiseljavanjem vodene otopine natrijeva derivata metil p-hidroksibenzoata s 10 %-tnom (m/v) solnom kiselinom (uz lakmus papir kao indikator), ispran vodom i sušen 2 sata na 80 °C ima talište između 125 °C i 128 °C.

Test na natrij

Pozitivan

pH

9,7 – 10,3 (0,1 %-tna otopina u vodi bez ugljičnog dioksida)

Čistoća

Sadržaj vode

Najviše 5 % (metoda Karla Fischera)

Sulfatni pepeo

40 % do 44,5 % na bezvodnoj osnovi

p-hidroksibenzojeva i salicilna kiselina

Najviše 0,35 % izraženo kao p-hidroksibenzojeva kiselina

Arsen

Najviše 3 mg/kg

Olovo

Najviše 2 mg/kg

Živa

Najviše 1 mg/kg

E 220 SUMPOROV DIOKSID

Sinonimi

 

Definicija

EINECS

231-195-2

Kemijsko ime

Sumporov dioksid; Anhidrid sumporne kiseline

Kemijska formula

SO2

Molekulska masa

64,07

Analiza

Sadržaj najmanje 99 %

Opis

Bezbojni, nezapaljivi plin snažna, oštra i zagušljiva mirisa

Identifikacija

Test na tvari sa sumporom

Pozitivan

Čistoća

Sadržaj vode

Najviše 0,05 % (metoda Karla Fischera)

Nehlapljiv ostatak

Najviše 0,01 %

Sumporov trioksid

Najviše 0,1 %

Selen

Najviše 10 mg/kg

Drugi plinovi koji se uobičajeno ne nalaze u zraku

Nema tragova

Arsen

Najviše 3 mg/kg

Olovo

Najviše 5 mg/kg

Živa

Najviše 1 mg/kg

E 221 NATRIJEV SULFIT

Sinonimi

 

Definicija

EINECS

231-821-4

Kemijsko ime

Natrijev sulfit (bezvodni ili heptahidrat)

Kemijska formula

Bezvodni:

Na2SO3

Heptahidrat:

Na2SO3 × 7H2O

Molekulska masa

Bezvodni:

126,04

Heptahidrat:

252,16

Analiza

Bezvodni:

Najmanje 95 % Na2SO3

i najmanje 48 % SO2

Heptahidrat:

Najmanje 48 % Na2SO3

i najmanje 24 % SO2

Opis

Bijeli kristalni prah ili bezbojni kristali

Identifikacija

Test na sulfit

Pozitivan

Test na natrij

Pozitivan

pH

8,5–11,5 (bezvodni: 10 %-tna otopina; heptahidrat: 20 %-tna otopina)

Čistoća

Tiosulfat

Najviše 0,1 % na temelju sadržaja SO2

Željezo

Najviše 10 mg/kg na temelju sadržaja SO2

Selen

Najviše 5 mg/kg na temelju sadržaja SO2

Arsen

Najviše 3 mg/kg

Olovo

Najviše 2 mg/kg

Živa

Najviše 1 mg/kg

E 222 NATRIJEV BISULFIT

Sinonimi

 

Definicija

EINECS

231-921-4

Kemijsko ime

Natrijev bisulfit; Natrijev hidrogensulfit

Kemijska formula

NaHSO3 u vodenoj otopini

Molekulska masa

104,06

Analiza

Najmanje 32 % (m/m) NaHSO3

Opis

Bistra, bezbojna do žuta otopina

Identifikacija

Test na sulfit

Pozitivan

Test na natrij

Pozitivan

pH

2,5–5,5 (10 % vodene otopine)

Čistoća

Željezo

Najviše 10 mg/kg Na2SO3 na temelju sadržaja SO2

Selen

Najviše 5 mg/kg na temelju sadržaja SO2

Arsen

Najviše 3 mg/kg

Olovo

Najviše 2 mg/kg

Živa

Najviše 1 mg/kg

E 223 NATRIJEV METABISULFIT

Sinonimi

Pirosulfit; Natrijev pirosulfit

Definicija

EINECS

231-673-0

Kemijsko ime

Natrijev disulfit; Dinatrijev pentaoksodisulfat

Kemijska formula

Na2S2O5

Molekulska masa

190,11

Analiza

Sadržaj najmanje 95 % Na2S2O5 i najmanje 64 % SO2

Opis

Bijeli kristali ili kristalni prah

Identifikacija

Test na sulfit

Pozitivan

Test na natrij

Pozitivan

pH

4,0–5,5 (10 % vodene otopine)

Čistoća

Tiosulfat

Najviše 0,1 % na temelju sadržaja SO2

Željezo

Najviše 10 mg/kg na temelju sadržaja SO2

Selen

Najviše 5 mg/kg na temelju sadržaja SO2

Arsen

Najviše 3 mg/kg

Olovo

Najviše 2 mg/kg

Živa

Najviše 1 mg/kg

E 224 KALIJEV METABISULFIT

Sinonimi

Kalijev pirosulfit

Definicija

EINECS

240-795-3

Kemijsko ime

Kalijev disulfit; kalijev pentaoksodisulfat

Kemijska formula

K2S2O5

Molekulska masa

222,33

Analiza

Najmanje 90 % K2S2O5 i najmanje 51,8 % SO2, s time da je ostatak gotovo sve kalijev sulfat

Opis

Bezbojni kristali ili bijeli kristalni prah

Identifikacija

Test na sulfit

Pozitivan

Test na kalij

Pozitivan

Čistoća

Tiosulfat

Najviše 0,1 % na temelju sadržaja SO2

Željezo

Najviše 10 mg/kg na temelju sadržaja SO2

Selen

Najviše 5 mg/kg na temelju sadržaja SO2

Arsen

Najviše 3 mg/kg

Olovo

Najviše 2 mg/kg

Živa

Najviše 1 mg/kg

E 226 KALCIJEV SULFIT

Sinonimi

 

Definicija

EINECS

218-235-4

Kemijsko ime

Kalcijev sulfit

Kemijska formula

CaSO3×2H2O

Molekulska masa

156,17

Analiza

Sadržaj najmanje 95 % CaSO3×2H2O i najmanje 39 % SO2

Opis

Bijeli kristali ili bijeli kristalni prah

Identifikacija

Test na sulfit

Pozitivan

Test na kalcij

Pozitivan

Čistoća

Željezo

Najviše 10 mg/kg na temelju sadržaja SO2

Selen

Najviše 5 mg/kg na temelju sadržaja SO2

Arsen

Najviše 3 mg/kg

Olovo

Najviše 2 mg/kg

Živa

Najviše 1 mg/kg

E 227 KALCIJEV BISULFIT

Sinonimi

 

Definicija

EINECS

237-423-7

Kemijsko ime

Kalcijev bisulfit; Kalcijev hidrogensulfit

Kemijska formula

Ca(HSO3)2

Molekulska masa

202,22

Analiza

6 do 8 % (m/v) sumpornog dioksida i 2,5 do 3,5 % (m/v) kalcijeva dioksida, što odgovara 10 do 14 % (m/v) kalcijeva bisulfita [Ca(HSO3)2]

Opis

Bistra zelenkastožuta vodena otopina intenzivna mirisa na sumporov dioksid

Identifikacija

Test na sulfit

Pozitivan

Test na kalcij

Pozitivan

Čistoća

Željezo

Najviše 10 mg/kg na temelju sadržaja SO2

Selen

Najviše 5 mg/kg na temelju sadržaja SO2

Arsen

Najviše 3 mg/kg

Olovo

Najviše 2 mg/kg

Živa

Najviše 1 mg/kg

E 228 KALIJEV BISULFIT

Sinonimi

 

Definicija

EINECS

231-870-1

Kemijsko ime

Kalijev bisulfit; Kalijev hidrogensulfit

Kemijska formula

KHSO3 u vodenoj otopini

Molekulska masa

120,17

Analiza

Najmanje 280 g KHSO3 na litru (ili 150 g SO2 na litru)

Opis

Bistra bezbojna vodena otopina

Identifikacija

Test na sulfit

Pozitivan

Test na kalij

Pozitivan

Čistoća

Željezo

Najviše 10 mg/kg na temelju sadržaja SO2

Selen

Najviše 5 mg/kg na temelju sadržaja SO2

Arsen

Najviše 3 mg/kg

Olovo

Najviše 2 mg/kg

Živa

Najviše 1 mg/kg

E 234 NIZIN

Sinonimi

 

Definicija

Nizin je sastavljen od više vrlo sličnih polipeptida kao produkt Lactococcus lactis, podvrsta lactis.

EINECS

215-807-5

Kemijsko ime

 

Kemijska formula

C143H230N4Na2O37S7

Molekulska masa

3 354,12

Analiza

Koncentrat nizina sastoji se od najmanje 900 jedinica po mg u smjesi bezmasnih krutih tvari mlijeka i minimalnog sadržaja klorida od 50 %

Opis

Bijeli prah

Identifikacija

 

Čistoća

Gubitak pri sušenju

Najviše 3 % (102 °C do 103 °C, do konstantne mase)

Arsen

Najviše 1 mg/kg

Olovo

Najviše 1 mg/kg

Živa

Najviše 1 mg/kg

E 235 NATAMICIN

Sinonimi

Pimaricin

Definicija

Natamicin je fungicid polienske makrolidne skupine, a dobiva se od vrste Streptomyces natalensis i drugih odgovarajućih vrsta.

EINECS

231-683-5

Kemijsko ime

Steroizomer 22-(3-amin-3,6-dideoksi-β-d-manopiranosiloksi)-1,3,26-trihidroksi-12-metil-10-okso-6,11,28-trioksatriciklo[22.3.1.05,7]oktakoza-8,14,16,18,20-pentaen-25-karboksilne kiseline.

Kemijska formula

C33H47O13N

Molekulska masa

665,74

Analiza

Sadržaj najmanje 95 % na suhoj osnovi

Opis

Bijeli do kremastobijeli kristalni prah

Identifikacija

Reakcija boje

Ako se na nekoliko kristala natamicina na staklenoj pločici doda kap:

 

koncentrirane solne kiseline, razvije se plava boja;

 

koncentrirane fosforne kiseline, razvije se zelena boja koja se promijeni u blijedocrvenu nakon nekoliko minuta.

Spektrometrijska analiza

0,0005 % m/v otopina dodana u 1 %-tnu otopinu matanolno octene kiseline ima maksimum apsorpcije kod približno 290 nm, 303 nm i 318 nm, tupi pik na oko 280 nm i minimume kod oko 250 nm, 295,5 nm i 311 nm.

pH

5,5 do 7,5 (1 % m/v otopine u prethodno neutraliziranoj smjesi 20 dijelova dimetilformamida i 80 dijelova vode)

Specifična rotacija

[α]D 20 + 250° do + 295° (1 %-tne m/v otopine u ledenoj octenoj kiselini pri 20 °C, računano na suhu tvar)

Čistoća

Gubitak pri sušenju

Najviše 8 % (iznad P2O5 u vakuumu na 60 °C do konstantne mase)

Sulfatni pepeo

Najviše 0,5 %

Arsen

Najviše 3 mg/kg

Olovo

Najviše 2 mg/kg

Živa

Najviše 1 mg/kg

Mikrobiologija

Ukupan broj živih mikroorganizama

Najviše 100 kolonija po gramu

E 239 HEKSAMETHILEN TETRAMIN

Sinonimi

Heksamin; Metenamin

Definicija

EINECS

202-905-8

Kemijsko ime

1,3,5,7-Tetraazatriciklo [3.3.1.13,7]-dekan, heksametilentetramin

Kemijska formula

C6H12N4

Molekulska masa

140,19

Analiza

Sadržaj najmanje 99 % na bezvodnoj osnovi

Opis

Bezbojni ili bijeli kristalni prah

Identifikacija

Test na formaldehid

Pozitivan

Test na amonijak

Pozitivan

Točka sublimacije:

Oko 260 °C

Čistoća

Gubitak pri sušenju

Najviše 0,5 % (nakon sušenja 2 sata u vakuumu iznad P2O5 na 105 °C)

Sulfatni pepeo

Najviše 0,05 %

Sulfati

Najviše 0,005 % izraženo kao SO4

Kloridi

Najviše 0,005 % izraženo kao Cl

Amonijeve soli

Ne mogu se pronaći

Arsen

Najviše 3 mg/kg

Olovo

Najviše 2 mg/kg

Živa

Najviše 1 mg/kg

E 242 DIMETIL DIKARBONAT

Sinonimi

DMDC; Dimetil pirougljik

Definicija

EINECS

224-859-8

Kemijsko ime

Dimetil dikarbonat; Dimetil ester pirougljične kiseline

Kemijska formula

C4H6O5

Molekulska masa

134,09

Analiza

Sadržaj najmanje 99,8 %

Opis

Bezbojna tekućina koja se raspada u vodenoj otopini. Nagriza kožu i oči, otrovna je pri udisanju i gutanju.

Identifikacija

Razgradnja

Pozitivne reakcije na CO2 i metanol nakon otapanja

Talište

17 °C

Vrelište

172 °C uz raspadanje

Gustoća kod 20 °C

Oko 1,25 g/cm3

Infracrveni spektar

Maksimumi pri 1 156 i 1 832 cm-1

Čistoća

Dimetil karbonat

Najviše 0,2 %

Klor (ukupni)

Najviše 3 mg/kg

Arsen

Najviše 3 mg/kg

Olovo

Najviše 2 mg/kg

Živa

Najviše 1 mg/kg

E 249 KALIJEV NITRIT

Sinonimi

 

Definicija

EINECS

231-832-4

Kemijsko ime

Kalijev nitrit

Kemijska formula

KNO2

Molekulska masa

85,11

Analiza

Sadržaj najmanje 95 % na bezvodnoj osnovi (14)

Opis

Bijela do blagožuta topljiva zrnca

Identifikacija

Test na nitrit

Pozitivan

Test na kalij

Pozitivan

pH

6,0 – 9,0 (5 %-tna otopina)

Čistoća

Gubitak pri sušenju

Najviše 3 % (4 sata iznad silikagela)

Arsen

Najviše 3 mg/kg

Olovo

Najviše 2 mg/kg

Živa

Najviše 1 mg/kg

E 250 NATRIJEV NITRIT

Sinonimi

 

Definicija

EINECS

231-555-9

Kemijsko ime

Natrijev nitrit

Kemijska formula

NaNO2

Molekulska masa

69,00

Analiza

Sadržaj najmanje 97 % na bezvodnoj osnovi (15)

Opis

Bijeli kristalni prah ili žućkaste grudice

Identifikacija

Test na nitrit

Pozitivan

Test na natrij

Pozitivan

Čistoća

Gubitak pri sušenju

Najviše 0,25 % (4 sata iznad silikagela)

Arsen

Najviše 3 mg/kg

Olovo

Najviše 2 mg/kg

Živa

Najviše 1 mg/kg

E 251 NATRIJEV NITRAT

i.   KRUTI NATRIJEV NITRAT

Sinonimi

Čilska salitra; Cubic ili soda nitre

Definicija

EINECS

231-554-3

Kemijsko ime

Natrijev nitrat

Kemijska formula

NaNO3

Molekulska masa

85,00

Analiza

Sadržaj najmanje 99 % na bezvodnoj osnovi

Opis

Bijeli kristalni, blago higroskopni prah

Identifikacija

Test na nitrat

Pozitivan

Test na natrij

Pozitivan

pH

5,5 – 8,3 (5 %-tna otopina)

Čistoća

Gubitak pri sušenju

Najviše 2 % (105 °C, 4 sata)

Nitriti

Najviše 30 mg/kg izraženo kao NaNO2

Arsen

Najviše 3 mg/kg

Olovo

Najviše 2 mg/kg

Živa

Najviše 1 mg/kg

ii.   TEKUĆI NATRIJEV NITRAT

Sinonimi

 

Definicija

Tekući natrijev nitrat je vodena otopina natrijeva nitrata kao izravan rezultat kemijske reakcije između natrijeva hidroksida i dušične kiseline u stehiometrijskim količinama, bez kasnije kristalizacije. Standardizirani oblici pripravljeni iz tekućeg natrijeva nitrata prema ovoj specifikaciji mogu, ako je jasno navedeno ili označeno, sadržavati dušičnu kiselinu višu od dopuštene.

EINECS

231-554-3

Kemijsko ime

Natrijev nitrat

Kemijska formula

NaNO3

Molekulska masa

85,00

Analiza

Između 33,5 % i 40,0 % NaNO3

Opis

Bistra bezbojna tekućina

Identifikacija

Test na nitrat

Pozitivan

Test na natrij

Pozitivan

pH

1,5 – 3,5

Čistoća

Slobodna dušična kiselina

Najviše 0,01 %

Nitriti

Najviše 10 mg/kg izraženo kao NaNO2

Arsen

Najviše 1 mg/kg

Olovo

Najviše 1 mg/kg

Živa

Najviše 0,3 mg/kg

Ova specifikacija se odnosi na 35 %-tnu vodenu otopinu.

E 252 KALIJEV NITRAT

Sinonimi

Čilska salitra; Cubic ili soda nitre

Definicija

EINECS

231-818-8

Kemijsko ime

Kalijev nitrat

Kemijska formula

KNO3

Molekulska masa

101,11

Analiza

Sadržaj najmanje 99 % na bezvodnoj osnovi

Opis

Bijeli kristalni prah ili prozirne prizme slana oštra okusa koji hladi

Identifikacija

Test na nitrat

Pozitivan

Test na kalij

Pozitivan

pH

4,5 – 8,5 (5 %-tna otopina)

Čistoća

Gubitak pri sušenju

Najviše 1 % (105 °C, 4 sata)

Nitriti

Najviše 20 mg/kg izraženo kao KNO2

Arsen

Najviše 3 mg/kg

Olovo

Najviše 2 mg/kg

Živa

Najviše 1 mg/kg

E 260 OCTENA KISELINA

Sinonimi

 

Definicija

EINECS

200-580-7

Kemijsko ime

Octena kiselina; Etanska kiselina

Kemijska formula

C2H4O2

Molekulska masa

60,05

Analiza

Sadržaj najmanje 99,8 %

Opis

Bistra, bezbojna tekućina oštra karakteristična mirisa

Identifikacija

Vrelište

118 °C pri 760 mm Hg

Specifična masa

Oko 1,049

Test na acetat

Otopina 1 dio u tri dijela daje pozitivnu reakciju na acetat

Točka prelaska u kruti oblik

Najmanje 14,5 °C

Čistoća

Nehlapljiv ostatak

Najviše 100 mg/kg

Mravlja kiselina, formijati i druge oksidirajuće tvari

Najviše 1 000 mg/kg izraženo kao mravlja kiselina

Lako oksidirajuće tvari

U posudi sa staklenim zatvaračem otopi se 2 ml uzorka s 10 ml vode i doda 0,1 ml 0,1 N kalijevog permanganata. Ružičasta boja ne mijenja se u smeđu unutar 30 minuta.

Arsen

Najviše 1 mg/kg

Olovo

Najviše 0,5 mg/kg

Živa

Najviše 1 mg/kg

E 261 KALIJEV ACETAT

Sinonimi

 

Definicija

EINECS

204-822-2

Kemijsko ime

Kalijev acetat

Kemijska formula

C2H3O2K

Molekulska masa

98,14

Analiza

Sadržaj najmanje 99 % na bezvodnoj osnovi

Opis

Bezbojni, topljivi kristali ili bijeli kristalni prah bez mirisa ili slaba mirisa po octu

Identifikacija

pH

7,5 – 9,0 (5 %-tna vodena otopina)

Test na acetat

Pozitivan

Test na kalij

Pozitivan

Čistoća

Gubitak pri sušenju

Najviše 8 % (150 °C, 2 sata)

Mravlja kiselina, formijati i druge oksidirajuće tvari

Najviše 1 000 mg/kg izraženo kao mravlja kiselina

Arsen

Najviše 3 mg/kg

Olovo

Najviše 2 mg/kg

Živa

Najviše 1 mg/kg

E 262 i. NATRIJEV ACETAT

Sinonimi

 

Definicija

EINECS

204-823-8

Kemijsko ime

Natrijev acetat

Kemijska formula

C2H3NaO2 × nH2O (n = 0 ili 3)

Molekulska masa

Bezvodni:

82,03

Trihidrat:

136,08

Analiza

Sadržaj (i za bezvodni i za trihidrat) najmanje 98,5 % na bezvodnoj osnovi

Opis

Bezvodni:

Bijeli, zrnati, higroskopni prah bez mirisa

Trihidrat:

Bezbojni, prozirni kristali ili zrnati kristalni prah bez mirisa ili slabog mirisa po octu. Kristalizira se na toplom, suhom zraku.

Identifikacija

pH

8,0 – 9,5 (1 %-tna vodena otopina)

Test na acetat

Pozitivan

Test na natrij

Pozitivan

Čistoća

Gubitak pri sušenju

Bezvodni:

Najviše 2 % (120 °C, 4 sata)

Trihidrat:

36 % do 42 % (120 °C, 4 sata)

Mravlja kiselina, formijati i druge oksidirajuće tvari

Najviše 1 000 mg/kg izraženo kao mravlja kiselina

Arsen

Najviše 3 mg/kg

Olovo

Najviše 2 mg/kg

Živa

Najviše 1 mg/kg

E 262 ii. NATRIJEV DIACETAT

Sinonimi

 

Definicija

Natrijev diacetat molekularni je spoj natrijeva acetata i octene kiseline.

EINECS

204-814-9

Kemijsko ime

Natrijev hidrogendiacetat

Kemijska formula

C4H7NaO4× nH2O (n = 0 ili 3)

Molekulska masa

142,09 (bezvodni)

Analiza

Sadržaj 39 – 41 % slobodne octene kiseline i 58 – 60 % natrijevog acetata

Opis

Bijela, higroskopna, kruta tvar mirisa po octu

Identifikacija

pH

4,5 – 5,0 (10 %-tna vodena otopina)

Test na acetat

Pozitivan

Test na natrij

Pozitivan

Čistoća

Sadržaj vode

Najviše 2 % (metoda Karla Fischera)

Mravlja kiselina, formijati i druge oksidirajuće tvari

Najviše 1 000 mg/kg izraženo kao mravlja kiselina

Arsen

Najviše 3 mg/kg

Olovo

Najviše 2 mg/kg

Živa

Najviše 1 mg/kg

E 263 KALCIJEV ACETAT

Sinonimi

 

Definicija

EINECS

200-540-9

Kemijsko ime

Kalcijev acetat

Kemijska formula

Bezvodni:

C4H6O4Ca

Monohidrat:

C4H6O4Ca×H2O

Molekulska masa

Bezvodni:

158,17

Monohidrat:

176,18

Analiza

Sadržaj najmanje 98 % na bezvodnoj osnovi

Opis

Bezvodni kalcijev acetat bijela je, higroskopna, voluminozna, kristalna kruta tvar blago gorka okusa. Može imati blagi miris po octenoj kiselini. Monohidrat može biti igličast, zrnat ili praškast.

Identifikacija

pH

6,0 – 9,0 (10 %-tna vodena otopina)

Test na acetat

Pozitivan

Test na kalcij

Pozitivan

Čistoća

Gubitak pri sušenju

Najviše 11 % (155 °C, do konstantne mase, za monohidrat)

Tvar netopljiva u vodi

Najviše 0,3 %

Mravlja kiselina, formijati i druge oksidirajuće tvari

Najviše 1 000 mg/kg izraženo kao mravlja kiselina

Arsen

Najviše 3 mg/kg

Olovo

Najviše 2 mg/kg

Živa

Najviše 1 mg/kg

E 270 MLIJEČNA KISELINA

Sinonimi

 

Definicija

Sastoji se od smjese mliječne kiseline (C3H6O3) i laktata mliječne kiseline (C6H10O5). Dobiva se mliječnom fermentacijom šećera ili se priprema sintetski.

Mliječna je kiselina higroskopna i, kada se koncentrira uz vrenje, kondenzira tvoreći laktat mliječne kiseline koji nakon razrjeđivanja i zagrijavanja hidrolizira u mliječnu kiselinu.

EINECS

200-018-0

Kemijsko ime

Mliječna kiselina; 2-hidroksipropionska kiselina; 1-hydroxksietan-1-karboksilna kiselina

Kemijska formula

C3H6O3

Molekulska masa

90,08

Analiza

Sadržaj najmanje 76 %

Opis

Bezbojna ili žućkasta sirupasta tekuća do kruta tvar gotovo bez mirisa

Identifikacija

Test na laktat

Pozitivan

Čistoća

Sulfatni pepeo

Najviše 0,1 %

Klorid

Najviše 0,2 %

Sulfat

Najviše 0,25 %

Željezo

Najviše 10 mg/kg

Arsen

Najviše 3 mg/kg

Olovo

Najviše 2 mg/kg

Živa

Najviše 1 mg/kg

Napomena: Ova se specifikacija odnosi na 80 %-tnu vodenu otopinu; za slabije vodene otopine, potrebno je izračunati vrijednosti koje odgovaraju njihovom sadržaju mliječne kiseline.

E 280 PROPIONSKA KISELINA

Sinonimi

 

Definicija

EINECS

201-176-3

Kemijsko ime

Propionska kiselina; Propanska kiselina

Kemijska formula

C3H6O2

Molekulska masa

74,08

Analiza

Sadržaj najmanje 99,5 %

Opis

Bezbojna ili lagano žućkasta, uljasta tekućina blago oštra mirisa

Identifikacija

Talište

– 22 °C

Raspon destilacije

138,5 °C do 142,5 °C

Čistoća

Nehlapljiv ostatak

Najviše 0,01 % pri sušenju na 140 °C do konstantne mase

Aldehidi

Najviše 0,1 % izraženo kao formaldehid

Arsen

Najviše 3 mg/kg

Olovo

Najviše 2 mg/kg

Živa

Najviše 1 mg/kg

E 281 NATRIJEV PROPIONAT

Sinonimi

 

Definicija

EINECS

205-290-4

Kemijsko ime

Natrijev propinoat; Natrijev propanoat

Kemijska formula

C3H5O2Na

Molekulska masa

96,06

Analiza

Sadržaj najmanje 99 % nakon 2 sata sušenja na 105 °C

Opis

Bijeli kristalni higroskopni prah ili fini bijeli prah

Identifikacija

Test na propionat

Pozitivan

Test na natrij

Pozitivan

pH

7,5 – 10,5 (10 %-tna vodena otopina)

Čistoća

Gubitak pri sušenju

Najviše 4 % (105 °C, 2 sata)

Tvar netopljiva u vodi

Najviše 0,1 %

Željezo

Najviše 50 mg/kg

Arsen

Najviše 3 mg/kg

Olovo

Najviše 5 mg/kg

Živa

Najviše 1 mg/kg

E 282 KALCIJEV PROPIONAT

Sinonimi

 

Definicija

EINECS

223-795-8

Kemijsko ime

Kalcijev propionat

Kemijska formula

C6H10O4Ca

Molekulska masa

186,22

Analiza

Sadržaj najmanje 99 % nakon 2 sata sušenja na 105 °C

Opis

Bijeli kristalni prah

Identifikacija

Test na propionat

Pozitivan

Test na kalcij

Pozitivan

pH

6,0 – 9,0 (10 %-tna vodena otopina)

Čistoća

Gubitak pri sušenju

Tvar netopljiva u vodi

Najviše 4 % (105 °C, 2 sata)

Najviše 0,3 %

Željezo

Najviše 50 mg/kg

Fluorid

Najviše 10 mg/kg

Arsen

Najviše 3 mg/kg

Olovo

Najviše 5 mg/kg

Živa

Najviše 1 mg/kg

E 283 KALIJEV PROPIONAT

Sinonimi

 

Definicija

EINECS

206-323-5

Kemijsko ime

Kalijev propionat; Kalijev propanoat

Kemijska formula

C3H5KO2

Molekulska masa

112,17

Analiza

Sadržaj najmanje 99 % nakon 2 sata sušenja na 105 °C

Opis

Bijeli kristalni prah

Identifikacija

Test na propionat

Pozitivan

Test na kalij

Pozitivan

Čistoća

Gubitak pri sušenju

Najviše 4 % (105 °C, 2 sata)

Tvar netopljiva u vodi

Najviše 0,1 %

Željezo

Najviše 30 mg/kg

Fluorid

Najviše 10 mg/kg

Arsen

Najviše 3 mg/kg

Olovo

Najviše 5 mg/kg

Živa

Najviše 1 mg/kg

E 284 BORNA KISELINA

Sinonimi

Borova kiselina; Ortoborna kiselina; Borofaks

Definicija

EINECS

233-139-2

Kemijsko ime

 

Kemijska formula

H3BO3

Molekulska masa

61,84

Analiza

Sadržaj najmanje 99,5 %

Opis

Bezbojni, prozirni kristali bez mirisa ili bijela zrnca ili prah; lagano masni na dodir; pojavljuje se u prirodi kao mineral sasolit.

Identifikacija

Talište

Na oko 171 °C

Test gorenja

Gori lijepim zelenim plamenom

pH

3,8 – 4,8 (3,3 %-tna vodena otopina)

Čistoća

Peroksidi

Ne razvija se boja pri dodavanju otopine K-jodida

Arsen

Najviše 1 mg/kg

Olovo

Najviše 5 mg/kg

Živa

Najviše 1 mg/kg

E 285 NATRIJEV TETRABORAT (BORAKS)

Sinonimi

Natrijev borat

Definicija

EINECS

215-540-4

Kemijsko ime

Natrijev tetraborat; natrijev biborat; natrijev piroborat; bezvodni tetraborat

Kemijska formula

Na2B4O7

Na2B4O7×10H2O

Molekulska masa

201,27

Analiza

 

Opis

Prah ili staklaste pločice koje postaju mutne u dodiru sa zrakom; sporo topljive u vodi

Identifikacija

Raspon tališta

Između 171 °C i 175 °C uz razgradnju

Čistoća

Peroksidi

Ne razvija se boja pri dodavanju otopine K-jodida

Arsen

Najviše 1 mg/kg

Olovo

Najviše 5 mg/kg

Živa

Najviše 1 mg/kg

E 290 UGLJIKOV DIOKSID

Sinonimi

Plin ugljične kiseline; suhi led (u krutom obliku); ugljikov anhidrid

Definicija

EINECS

204-696-9

Kemijsko ime

Ugljični dioksid

Kemijska formula

CO2

Molekulska masa

44,01

Analiza

Sadržaj najmanje 99 % v/v na plinovitoj osnovi

Opis

Bezbojni plin, pri normalnim uvjetima ima blag oštar miris. Industrijski ugljični dioksid prevozi se i koristi u cilindrima ili velikim spremnicima u tekućem stanju pod tlakom ili u komprimiranim tvrdim blokovima „suhog leda”. Tvrdi oblici (suhi led) obično kao veziva sadržavaju dodane supstancije, poput propilen glikola ili mineralnog ulja.

Identifikacija

Stvaranje taloga

Kad se CO2 uvodi u otopinu barij hidroksida, nastane bijeli talog koji se burno otapa u razrijeđenoj octenoj kiselini.

Čistoća

Kiselost

Kada se 915 ml plina uvodi u obliku mjehurića u 50 ml svježe prokuhane vode, voda se ne smije zakiseliti jače nego kad se u 50 ml svježe prokuhane vode doda 1 ml solne kiseline (0,01 N), uz metiloranž kao indikator.

Reducirajuće tvari, hidrogen fosfid i sulfid

Kada se 915 ml plina uvodi u obliku mjehurića u 25 ml amonijačne otopine srebrnog nitrata uz dodatak 3 ml amonijaka, otopina se ne smije zamutiti ili pocrniti.

Ugljični monoksid

Najviše 10 μ/l

Sadržaj ulja

Najviše 5 mg/kg

E 296 JABUČNA KISELINA

Sinonimi

Jabučna kiselina

Definicija

EINECS

230-022-8, 210-514-9, 202-601-5

Kemijsko ime

Hidroksibutanska dikiselina; hidroksijantarna kiselina

Kemijska formula

C4H6O5

Molekulska masa

134,09

Analiza

Sadržaj najmanje 99,0 %

Opis

Bijeli ili gotovo bijeli kristalni prah ili granule

Identifikacija

Raspon tališta

127 – 132 °C

Test na malat

Pozitivan

Čistoća

Sulfatni pepeo

Najviše 0,1 %

Fumarna kiselina

Najviše 1,0 %

Maleinska kiselina

Najviše 0,05 %

Arsen

Najviše 3 mg/kg

Olovo

Najviše 2 mg/kg

Živa

Najviše 1 mg/kg

E 297 FUMARNA KISELINA

Sinonimi

 

Definicija

EINECS

203-743-0

Kemijsko ime

Trans-butendionska kiselina; trans-1,2-etilendikarboksilna kiselina

Kemijska formula

C4H4O4

Molekulska masa

116,07

Analiza

Sadržaj najmanje 99,0 % na bezvodnoj osnovi

Opis

Bijeli kristalni prah ili zrnca

Identifikacija

Raspon tališta

286–302 °C (zatvorena kapilara, brzo zagrijavanje)

Test na dvostruke veze

Pozitivan

Test na 1,2-dikarboksilnu kiselinu

Pozitivan

pH

3,0 – 3,2 (0,05 %-tna otopina na 25 °C)

Čistoća

Gubitak pri sušenju

Najviše 0,5 % (120 °C, 4 sata)

Sulfatni pepeo

Najviše 0,1 %

Maleinska kiselina

Najviše 0,1 %

Arsen

Najviše 3 mg/kg

Olovo

Najviše 2 mg/kg

Živa

Najviše 1 mg/kg

E 300 ASKORBINSKA KISELINA, L-ASKORBINSKA KISELINA

Sinonimi

L-ksilo-askorbinska kiselina; L(+)-askorbinska kiselina

Definicija

EINECS

200-066-2

Kemijsko ime

L-askorbinska kiselina; askorbinska kiselina; 2,3-didehidro-L-threo-heksono-1,4-lakton; 3-Keto-L-gulofuranolakton

Kemijska formula

C6H8O6

Molekulska masa

176,13

Analiza

Sadržava najmanje 99 % C6H8O6 nakon 24 sata sušenja u vakuum eksikatoru iznad sumporne kiseline,

Opis

Bijeli do blijedožuti kristalni prah bez mirisa

Raspon tališta

Između 189 °C i 193 °C uz razgradnju

Identifikacija

Test na askorbinsku kiselinu

Pozitivan

pH

Između 2,4 i 2,8 (2 %-tna vodena otopina)

Specifična rotacija

[α]D 20 između + 20,5° i + 21,5° (10 %-tna m/v vodena otopina)

Čistoća

Gubitak pri sušenju

Najviše 0,4 % (24 sata u vakuumu iznad sumporne kiseline)

Sulfatni pepeo

Najviše 0,1 %

Arsen

Najviše 3 mg/kg

Olovo

Najviše 2 mg/kg

Živa

Najviše 1 mg/kg

E 301 NATRIJEV ASKORBAT

Sinonimi

Natrijev L-askorbat; Mononatrijeva sol L-aksorbinske kiseline

Definicija

EINECS

205-126-1

Kemijsko ime

Natrijev askorbat; natrijev L-askorbat; 2,3-Didehidro-L-threo-heksono-1,4-lakton natrijev enolat; 3-Keto-L-gulofurano-lakton natrijev enolat

Kemijska formula

C6H7O6Na

Molekulska masa

198,11

Analiza

Natrijev askorbat sadržava najmanje 99 % C6H7O6Na nakon 24 sata sušenja u vakuum eksikatoru iznad sumporne kiseline.

Opis

Bijeli ili gotovo bijeli kristalni prah bez mirisa koji tamni pri izlaganju svjetlosti

Identifikacija

Test na askorbat

Pozitivan

Test na natrij

Pozitivan

pH

Između 6,5 i 8,0 (10 %-tna vodena otopina)

Specifična rotacija

[α]D 20 između + 103° i + 106° (10 %-tna m/v vodena otopina)

Čistoća

Gubitak pri sušenju

Najviše 0,25 % (24 sata u vakuumu iznad sumporne kiseline)

Arsen

Najviše 3 mg/kg

Olovo

Najviše 2 mg/kg

Živa

Najviše 1 mg/kg

E 302 KALCIJEV ASKORBAT

Sinonimi

Kalcijev askorbat dihidrat

Definicija

EINECS

227-261-5

Kemijsko ime

Kalcijev askorbat dihidrat; kalcijeva sol 2,3-didehidro-l-theo-heksono-1,4-lakton dihidrat

Kemijska formula

C12H14O12Ca×2H2O

Molekulska masa

426,35

Analiza

Sadržaj najmanje 98 % na na suhu tvar

Opis

Bijeli do blago blijedi sivkasto-žuti kristalni prah bez mirisa

Identifikacija

Test na askorbat

Pozitivan

Test na kalcij

Pozitivan

pH

Između 6,0 i 7,5 (10 %-tna vodena otopina)

Specifična rotacija

[α]D 20 između + 95° i + 97° (5 %-tna m/v vodena otopina)

Čistoća

Fluorid

Najviše 10 mg/kg (izraženo kao fluor)

Hlapljiva tvar

Najviše 0,3 % utvrđeno sušenjem 24 sata na sobnoj temperaturi, u eksikatoru sa sumpornom kiselinom ili fosforpentoksidom

Arsen

Najviše 3 mg/kg

Olovo

Najviše 2 mg/kg

Živa

Najviše 1 mg/kg

E 304 i. ASKORBIL PALMITAT

Sinonimi

L-askorbil palmitat

Definicija

EINECS

205-305-4

Kemijsko ime

Askorbil palmitat; 2,3-didehidro-L-threo-heksono-1,4-lakton-6-palmitat; 6-palmitoil-3-keto-L-gulofuranolakton

Kemijska formula

C22H38O7

Molekulska masa

414,55

Analiza

Sadržaj najmanje 98 % na suhoj osnovi

Opis

Bijeli ili žućkastobijeli prah mirisa po limunu

Identifikacija

Raspon tališta

Između 107 °C i 117 °C

Specifična rotacija

[α]D 20 između + 21° i + 24° (5 %-tna m/v u otopini metanola)

Čistoća

Gubitak pri sušenju

Najviše 2,0 % (1 sat u vakuum sušnici na 56 60 °C)

Sulfatni pepeo

Najviše 0,1 %

Arsen

Najviše 3 mg/kg

Olovo

Najviše 2 mg/kg

Živa

Najviše 1 mg/kg

E 304 ii. ASKORBIL STEARAT

Sinonimi

 

Definicija

EINECS

246-944-9

Kemijsko ime

Askorbil-stearat; L-askorbil-stearat; 2,3-didehidro-L-threo-heksono-1,4-lakton-6-stearat; 6-stearoil-3-keto-L-gulofuranolakton

Kemijska formula

C24H42O7

Molekulska masa

442,6

Analiza

Sadržaj najmanje 98 %

Opis

Bijeli do žućkastobijeli prah mirisa po limunu

Identifikacija

Talište

Oko 116 °C

Čistoća

Gubitak pri sušenju

Najviše 2,0 % (1 sat u vakuum sušnici na 56–60 °C)

Sulfatni pepeo

Najviše 0,1 %

Arsen

Najviše 3 mg/kg

Olovo

Najviše 2 mg/kg

Živa

Najviše 1 mg/kg

E 306 MJEŠAVINA TOKOFEROLA OBOGAĆENA

Sinonimi

 

Definicija

Produkt se dobiva vakuum destilacijom s vodenom parom iz jestivog biljnog ulja, sadržava koncentrirane tokoferole i tokotrienole.

Sadržava tokoferole poput d-α-, d-β-, d-γ- i d-δ tokoferola.

EINECS

 

Kemijsko ime

 

Kemijska formula

 

Molekulska masa

430,71 (d-α-tokoferol)

Analiza

Sadržaj najmanje 34 % ukupnih tokoferola

Opis

Smeđastocrveno do crveno, bistro viskozno ulje, blaga karakteristična mirisa i okusa. Može pokazivati slabo izdvajanje voskastih sastojaka u mikrokristalnom obliku.

Identifikacija

Odgovarajućom metodom plinsko–tekućinske kromatografije

 

Specifična rotacija

[α]D 20 najmanje + 20°

Topljivost

Netopljiv u vodi. Topljiv u etanolu. Miješa se s eterom.

Čistoća

Sulfatni pepeo

Najviše 0,1 %

Arsen

Najviše 3 mg/kg

Olovo

Najviše 2 mg/kg

Živa

Najviše 1 mg/kg

E 307 ALFA-TOKOFEROL

Sinonimi

DL-α-tokoferol; (all rac)-α-tokoferol

Definicija

EINECS

233-466-0

Kemijsko ime

DL-5,7,8-trimetiltokol; DL-2,5,7,8-tetrametil-2-(4′,8′,12′-trimetiltridecil)-6-kromanol

Kemijska formula

C29H50O2

Molekulska masa

430,71

Analiza

Sadržaj najmanje 96 %

Opis

Bistro viskozno ulje, svijetložute do jantarne boje, oksidira i tamni na zraku i svjetlu, gotovo bez mirisa.

Identifikacija

Topljivost

Netopljiv u vodi, lako topljiv u etanolu, miješa se s eterom.

Spektrofotometrija

U apsolutnom etanolu, maksimalna apsorpcija na oko 292 nm

Specifična rotacija

[α]D 25 0° ± 0,05° (1 u 10 otopine u kloroformu)

Čistoća

Indeks refrakcije

[n]D 20 1,503–1,507

Specifična apsorpcija u etanolu

Formula (292 nm) 71–76

(0,01 g u 200 ml apsolutnog etanola)

Sulfatni pepeo

Najviše 0,1 %

Olovo

Najviše 2 mg/kg

E 308 GAMA-TOKOFEROL

Sinonimi

dl-Y-Tokoferol

Definicija

EINECS

231-523-4

Kemijsko ime

2,7,8-trimetil-2-(4′,8′,12′-trimetiltridecil)-6-kromanol

Kemijska formula

C28H48O2

Molekulska masa

416,69

Analiza

Sadržaj najmanje 97 %

Opis

Bistro, viskozno, blijedožuto ulje koje oksidira i tamni pri izlaganju zraku ili svjetlu.

Identifikacija

Spektrometrijska analiza

U apsolutnom etanolu maksimumi apsorpcije na oko 298 nm i 257 nm

Čistoća

Specifična apsorpcija u etanolu

Formula (298 nm) između 91 i 97

Formula (257 nm) između 5,0 i8,0

Indeks refrakcije

[n]D 20 1,503 – 1,507

Sulfatni pepeo

Najviše 0,1 %

Arsen

Najviše 3 mg/kg

Olovo

Najviše 2 mg/kg

Živa

Najviše 1 mg/kg

E 309 DELTA-TOKOFEROL

Sinonimi

 

Definicija

EINECS

204-299-0

Kemijsko ime

2,7,2,8-trimetil-2-(4′,8′,12′-trimetiltridecil)-6-kromanol

Kemijska formula

C27H46O2

Molekulska masa

402,7

Analiza

Sadržaj najmanje 97 %

Opis

Bistro, viskozno, blijedožuto ili narančasto ulje koje oksidira i tamni pri izlaganju zraku ili svjetlu.

Identifikacija

Spektrometrijska analiza

U apsolutnom etanolu maksimumi apsorpcije na oko 298 nm i 257 nm

Čistoća

Specifična apsorpcija

Formula

u etanolu

Formula (298 nm) izmedu 89 i 95

Formula (257 nm) izmedu 3,0 i 6,0

Indeks refrakcije

[n]D 20 1,500-1,504

Sulfatni pepeo

Najviše 0,1 %

Arsen

Najviše 3 mg/kg

Olovo

Najviše 2 mg/kg

Živa

Najviše 1 mg/kg

E 310 PROPIL GALAT

Sinonimi

 

Definicija

EINECS

204-498-2

Kemijsko ime

Propil galat; propilni ester galne kiseline; n-propilni ester 3,4,5-trihidroksibenzojeve kiseline

Kemijska formula

C10H12O5

Molekulska masa

212,20

Analiza

Sadržaj najmanje 98 % na bezvodnoj osnovi

Opis

Bijela do kremastobijela kristalna kruta tvar bez mirisa

Identifikacija

Topljivost

Slabo topljiv u vodi, dobro topljiv u etenolu, eteru i propan-1,2-diolu

Raspon tališta

Između 146 °C i 150 °C nakon 4 sata sušenja na 110 °C

Čistoća

Gubitak pri sušenju

Najviše 0,5 % (110 °C, 4 sata)

Sulfatni pepeo

Najviše 0,1 %

Slobodna kiselina

Najviše 0,5 % (kao galna kiselina)

Klorirani organski spojevi

Najviše 100 mg/kg (kao Cl)

Specifična apsorpcija u etanolu

Formula

(275 nm) najmanje 485 i najviše 520

Arsen

Najviše 3 mg/kg

Olovo

Najviše 2 mg/kg

Živa

Najviše 1 mg/kg

E 311 OKTIL GALAT

Sinonimi

 

Definicija

EINECS

213-853-0

Kemijsko ime

Oktil galat; oktilni ester galne kiseline; n-oktilni ester 3,4,5-trihidroksibenzojeve kiseline

Kemijska formula

C15H22O5

Molekulska masa

282,34

Analiza

Sadržaj najmanje 98 % nakon 6 sati sušenja na 90 °C

Opis

Bijela do kremastobijela kruta tvar bez mirisa

Identifikacija

Topljivost

Netopljiv u vodi, lako topljiv u etanolu, eteru i propan-1,2-diolu

Raspon tališta

Između 99 °C i 102 °C nakon 6 sati sušenja na 90 °C

Čistoća

Gubitak pri sušenju

Najviše 0,5 % (90 °C, 6 sata)

Sulfatni pepeo

Najviše 0,05 %

Slobodna kiselina

Najviše 0,5 % (kao galna kiselina)

Klorirani organski spojevi

Najviše 100 mg/kg (kao Cl)

Specifična apsorpcija u etanolu

Formula

(275 nm) najmanje 375 i najviše 390

Arsen

Najviše 3 mg/kg

Olovo

Najviše 2 mg/kg

Živa

Najviše 1 mg/kg

E 312 DODECIL GALAT

Sinonimi

Lauril galat

Definicija

Einecs

214-620-6

Kemijski naziv

Dodecil galat; n-dodecil (ili lauril) ester 3,4,5 trihidroksibenzojeve kiseline; Dodecilni ester galna kiseline

Kemijska formula

C19H30O5

Molekulska masa

338,45

Analiza

Sadržaj najmanje 98 % nakon 6 sati sušenja na 90 °C

Opis

Bijela do kremastobijela kruta tvar bez mirisa

Identifikacija

Topivost

Netopiv u vodi, lako topiv u etanolu, eteru

Raspon tališta

Između 95 °C i 98 °C nakon 6 sati sušenja na 90 °C

Čistoća

Gubitak pri sušenju

Najviše 0,5 % (90 °C, 6 sata)

Sulfatni pepeo

Najviše 0,05 %

Slobodna kiselina

Najviše 0,5 % (kao galna kiselina)

Klorirani organski spojevi

Najviše 100 mg/kg (kao Cl)

Specifična apsorpcija u etanolu

Formula

(275 nm) ne manje od 300 i ne više od 325

Arsen

Najviše 3 mg/kg

Olovo

Najviše 2 mg/kg

Živa

Najviše 1 mg/kg

E 315 ERITROBINSKA KISELINA

Sinonimi

Izoaskorbinska kiselina; D-araboaskorbinska kiselina

Definicija

EINECS

201-928-0

Kemijsko ime

γ-lakton D-eritro-heks-2-enske kiseline; izoaskorbinska kiselina; D-izoaskorbinska kiselina

Kemijska formula

C6H8O6

Molekulska masa

176,13

Analiza

Sadržaj najmanje 98 % na bezvodnoj osnovi

Opis

Bijela do blago žuta kristalna kruta tvar koja postepeno tamni pri izlaganju svjetlu

Identifikacija

Raspon tališta

Oko 164 °C do 172 °C uz razgradnju

Test na askorbinsku kiselinu/reakcija boje

Pozitivan

Specifična rotacija

[α]D 25 10 % (m/v) vodene otopine između -16,5° do -18,0°

Čistoća

Gubitak pri sušenju

Najviše 0,4 %, nakon 3 sata sušenja nad silikagelom pri smanjenu tlaku

Sulfatni pepeo

Najviše 0,3 %

Oksalat

Otopini 1 g u 10 ml vode dodaju se 2 kapi ledocetne kiseline i 5 ml 10 %-tne otopine kalcijeva acetata. Otopina treba ostati bistra.

Olovo

Najviše 2 mg/kg

E 316 NATRIJEV IZOASKORBAT

Sinonimi

Natrijev eritrobat

Definicija

EINECS

228-973-9

Kemijsko ime

Natrijev izoaskorbat; Natrijeva D-izoaskorbinska kiselina; Natrijeva sol 2,3-didehidro-D-eritro-heksono-1,4-laktona; 3-keto-D-gulofurano-lakton natrijev enolat monohidrat

Kemijska formula

C6H7O6Na×H2O

Molekulska masa

216,13

Analiza

Sadržaj ne manji od 98 % nakon 24 sata sušenja u vakuumu u eksikatoru iznad sumporne kiseline, izraženo kao monohidrat

Opis

Bijela kristalna kruta tvar

Identifikacija

Topljivost

Lako topljiv u vodi, vrlo slabo topljiv u etanolu

Test na askorbinsku kiselinu/reakcija boje

Pozitivan

Test na natrij

Pozitivan

pH

Specifična rotacija

5,5 do 8,0 (10 %-tna vodena otopina)

[α]D 25 10 % (m/v) vodene otopine između + 95° i + 98°

Čistoća

Gubitak pri sušenju

Najviše 0,25 % nakon 24 sata sušenja u vakuumu iznad sumporne kiseline

Oksalat

Otopini 1 g u 10 ml vode dodaju se 2 kapi ledocetne kiseline i 5 ml 10 %-tne otopine kalcijeva acetata. Otopina treba ostati bistra.

Arsen

Najviše 3 mg/kg

Olovo

Najviše 2 mg/kg

Živa

Najviše 1 mg/kg

E 319 TERCIJARNI BUTIL HIDROKINON (TBHQ)

Sinonimi

TBHQ

Definicija

EINECS

217-752-2

Kemijsko ime

tert-butil-1,4-benzenediol; 2-(1,1-dimetiletil)-1,4-benzenediol

Kemijska formula

C10H14O2

Molekulska masa

166,22

Analiza

Sadržaj najmanje 99 % C10H14O2

Opis

Bijela kristalna kruta tvar karakteristična mirisa

Identifikacija

Topljivost

Praktički netopljiv u vodi; topljiv u etanolu

Talište

Najmanje 126,5 °C

Fenoli

Otopiti oko 5 mg uzorka u 10 ml metanola i dodati 10,5 ml otopine dimetilamina (1 u 4). Otopina postaje crvena do ružičasta.

Čistoća

tert-butil-p-benzokinon

Najviše 0,2 %

2,5-di-tert-butilhidrokinon

Najviše 0,2 %

Hidroksikinon

Najviše 0,1 %

Toluen

Najviše 25 mg/kg

Olovo

Najviše 2 mg/kg

E 320 BUTILIRANI HIDROKSIANISOL (BHA)

Sinonimi

BHA

Definicija

EINECS

246-563-8

Kemijsko ime

3-tert-butil-4-hidroksianisol; Smjesa 2-tert-butil-4-hidroksianisola i 3- tertbutil-4-hidroksianisola

Kemijska formula

C11H16O2

Molekulska masa

180,25

Analiza

Sadržaj najmanje 98,5 % C11H16O2 i najmanje 85 % 3- tert-butil-4-hidroksianisol izomera

Opis

Bijeli ili blago žućkasti kristali ili voskasta kruta tvar blaga aromatska mirisa

Identifikacija

Topljivost

Netopljiv u vodi, lako topljiv u etanolu

Raspon tališta

Između 48 °C i 63 °C

Reakcija boje

Pozitivan test na fenolne skupine

Čistoća

Sulfatni pepeo

Najviše 0,05 % nakon spaljivanja na 800 ± 25 °C

Fenolne nečistoće

Najviše 0,5 %

Specifična apsorpcija

Formula (290 nm) najmanje 190 i najviše 210

Formula (228 nm) najmanje 326 i najviše 345

Arsen

Najviše 3 mg/kg

Olovo

Najviše 2 mg/kg

Živa

Najviše 1 mg/kg

E 321 BUTILIRANI HIDROKSITOLUEN (BHT)

Sinonimi

BHT

Definicija

EINECS

204-881-4

Kemijsko ime

2,6-ditert-butil-p-kresol; 4-metil-2,6-ditert-butilfenol

Kemijska formula

C15H24O

Molekulska masa

220,36

Analiza

Sadržaj najmanje 99 %

Opis

Bijela kristalna ili pahuljasta kruta tvar bez mirisa ili karakteristična, slaba aromatična mirisa

Identifikacija

Topljivost

Netopljiv u vodi i propan-1,2-diolu Dobro topljiv u etanolu.

Talište

Na 70 °C

Spektrometrijska analiza

Apsorpcija u rasponu od 230 do 320 nm, na sloju od 2 cm u 1 od 100 000 otopine bezvodnog etanola pokazuje svoj maksimum samo na 278 nm

Čistoća