EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0125

Uredba Komisije (EU) br. 125/2012 od 14. veljače 2012. o izmjeni Priloga XIV. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija ( „REACH” ) Tekst značajan za EGP

OJ L 41, 15.2.2012, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 008 P. 306 - 309

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/125/oj

15/Sv. 008

HR

Službeni list Europske unije

306


32012R0125


L 041/1

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

14.02.2012.


UREDBA KOMISIJE (EU) br. 125/2012

od 14. veljače 2012.

o izmjeni Priloga XIV. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija („REACH”)

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2006. o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH), osnivanju Europske agencije za kemikalije, izmjeni Direktive 1999/45/EZ i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 793/93 i Uredbe Komisije (EZ) br. 1488/94 kao i Direktive Vijeća 76/769/EEZ i direktiva Komisije 91/155/EEZ, 93/67/EEZ, 93/105/EZ i 2000/21/EZ (1), a posebno njezine članke 58. i 131.,

budući da:

(1)

Uredbom (EZ) br. 1907/2006 predviđa se da tvari koje ispunjavaju kriterije prema kojima se razvrstavaju kao kancerogene (kategorija 1.A ili 1.B), mutagene (kategorija 1.A ili 1.B) ili reproduktivno toksične tvari (kategorija 1.A ili 1.B) u skladu s Uredbom (EZ) br. 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o razvrstavanju, označivanju i pakiranju tvari i smjesa (2), tvari koje su postojane, bioakumulativne ili toksične, tvari koje su vrlo postojane i vrlo bioakumulativne i tvari za koje postoje znanstveni dokazi o vjerojatnim ozbiljnim učincima na zdravlje ljudi ili okoliš koji su jednako zabrinjavajući mogu biti podložne odobrenju.

(2)

Diizobutil ftalat (DIBP) ispunjava kriterije prema kojima se tvari razvrstavaju kao reproduktivno toksične (kategorija 1.B) u skladu s Uredbom (EZ) br. 1272/2008 pa stoga ispunjava kriterije za uključivanje u Prilog XIV. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 iz članka 57. točke (c) te Uredbe. Ta je tvar određena i stavljena na popis tvari predloženih za uključivanje u skladu s člankom 59. Uredbe (EZ) br. 1907/2006.

(3)

Diarsenov trioksid ispunjava kriterije prema kojima se tvari razvrstavaju kao kancerogene (kategorija 1.A) u skladu s Uredbom (EZ) br. 1272/2008 pa stoga ispunjava kriterije za uključivanje u Prilog XIV. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 iz članka 57. točke (a) te Uredbe. Ta je tvar određena i stavljena na popis tvari predloženih za uključivanje u skladu s člankom 59. Uredbe (EZ) br. 1907/2006.

(4)

Diarsenov pentaoksid ispunjava kriterije prema kojima se tvari razvrstavaju kao kancerogene (kategorija 1.A) u skladu s Uredbom (EZ) br. 1272/2008 pa stoga ispunjava kriterije za uključivanje u Prilog XIV. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 iz članka 57. točke (a) te Uredbe. Ta je tvar određena i stavljena na popis tvari predloženih za uključivanje u skladu s člankom 59. Uredbe (EZ) br. 1907/2006.

(5)

Olovni kromat ispunjava kriterije prema kojima se tvari razvrstavaju kao kancerogene (kategorija 1.B) i reproduktivno toksične (kategorija 1.A) u skladu s Uredbom (EZ) br. 1272/2008 pa stoga ispunjava kriterije za uključivanje u Prilog XIV. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 iz članka 57. točaka (a) i (c) te Uredbe. Ta je tvar određena i stavljena na popis tvari predloženih za uključivanje u skladu s člankom 59. Uredbe (EZ) br. 1907/2006.

(6)

Olovni sulfat kromat (C.I. Pigment žuto 34) ispunjava kriterije prema kojima se tvari razvrstavaju kao kancerogene (kategorija 1.B) i reproduktivno toksične (kategorija 1.A) u skladu s Uredbom (EZ) br. 1272/2008 pa stoga ispunjava kriterije za uključivanje u Prilog XIV. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 iz članka 57. točaka (a) i (c) te Uredbe. Ta je tvar određena i stavljena na popis tvari predloženih za uključivanje u skladu s člankom 59. Uredbe (EZ) br. 1907/2006.

(7)

Olovni kromat molibdat sulfat crveni (C.I. Pigment crveno 104) ispunjava kriterije prema kojima se tvari razvrstavaju kao kancerogene (kategorija 1.B) i reproduktivno toksične (kategorija 1.A) u skladu s Uredbom (EZ) br. 1272/2008 pa stoga ispunjava kriterije za uključivanje u Prilog XIV. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 iz članka 57. točaka (a) i (c) te Uredbe. Ta je tvar određena i stavljena na popis tvari predloženih za uključivanje u skladu s člankom 59. Uredbe (EZ) br. 1907/2006.

(8)

Tris (2-kloroetil) fosfat (TCEP) ispunjava kriterije prema kojima se tvari razvrstavaju kao reproduktivno toksične (kategorija 1.B) u skladu s Uredbom (EZ) br. 1272/2008 pa stoga ispunjava kriterije za uključivanje u Prilog XIV. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 iz članka 57. točke (c) te Uredbe. Ta je tvar određena i stavljena na popis tvari predloženih za uključivanje u skladu s člankom 59. Uredbe (EZ) br. 1907/2006.

(9)

2,4-dinitrotoluen (2,4 DNT) ispunjava kriterije prema kojima se tvari razvrstavaju kao kancerogene (kategorija 1.B) u skladu s Uredbom (EZ) br. 1272/2008 pa stoga ispunjava kriterije za uključivanje u Prilog XIV. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 iz članka 57. točke (a) te Uredbe. Ta je tvar određena i stavljena na popis tvari predloženih za uključivanje u skladu s člankom 59. Uredbe (EZ) br. 1907/2006.

(10)

U svojoj preporuci od 17. prosinca 2010. (3) Europska agencija za kemikalije preporučila je da se gore spomenute tvari prioritetno uključe u Prilog XIV. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 u skladu s člankom 58. te Uredbe.

(11)

Kad podnositelj zahtjeva želi tvar nastaviti koristiti ili stavljati na tržište, za svaku tvar navedenu u Prilogu XIV. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 primjereno je odrediti datum do kojeg se zahtjevi moraju dostaviti Europskoj agenciji za kemikalije, u skladu s člankom 58. stavkom 1. točkom (c) podtočkom ii. te uredbe.

(12)

Za svaku tvar navedenu u Prilogu XIV. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 primjereno je odrediti datum od kojeg su uporaba i stavljanje u promet zabranjeni, u skladu s člankom 58. stavkom 1. točkom (c) podtočkom i. te Uredbe.

(13)

U preporuci Europske agencije za kemikalije od 17. prosinca 2010. za tvari navedene u Prilogu ovoj Uredbi određeni su različiti datumi kao krajnji rokovi za podnošenje zahtjeva. Te bi datume trebalo utvrditi na temelju vremena za koje se procjenjuje da bi moglo biti potrebno za izradu zahtjeva za odobrenje, uzimajući u obzir dostupne informacije o različitim tvarima i informacije primljene tijekom javne rasprave provedene u skladu s člankom 58. stavkom 4. Uredbe (EZ) br. 1907/2006. U obzir treba uzeti i sposobnost Agencije da obradi zahtjeve u roku koji je predviđen u Uredbi (EZ) br. 1907/2006.

(14)

U skladu s člankom 58. stavkom 1. točkom (c) podtočkom ii. Uredbe (EZ) br. 1907/2006, treba utvrditi krajnji rok za dostavu zahtjeva koji je najmanje 18 mjeseci raniji od datuma povlačenja.

(15)

Diizobutil ftalat je alternativna tvar za dibutil ftalat koji je već uvršten u Prilog XIV. Uredbi (EZ) br. 1907/2006. Kako bi se izbjegla potencijalna zamjena te dvije tvari, kao krajnji rok za dostavu zahtjeva za diizobutil ftalat trebalo bi utvrditi datum koji je što je moguće bliži krajnjem roku da dostavu zahtjeva utvrđenom za dibutil ftalat.

(16)

Člankom 58. stavkom 1. točkom (e) u vezi s člankom 58. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 1907/2006 predviđa se mogućnost izuzimanja uporaba ili kategorija uporaba u slučajevima u kojima su minimalni zahtjevi u pogledu zaštite zdravlja ljudi ili okoliša posebno propisani zakonodavstvom EU-a koje osigurava odgovarajuću kontrolu rizika. U skladu s informacijama koje su trenutačno dostupne, na temelju tih odredaba nije primjereno utvrditi izuzeća.

(17)

Na temelju trenutačno dostupnih informacija nije primjereno utvrditi izuzeća za istraživanje i razvoj usmjeren na proizvod ili tehnologiju.

(18)

Na temelju trenutačno dostupnih informacija nije primjereno utvrditi razdoblja preispitivanja za određene uporabe.

(19)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Odbora osnovanog na temelju članka 133. Uredbe (EZ) br. 1907/2006,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilog XIV. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 mijenja se u skladu s Prilogom ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu trećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 14. veljače 2012.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 396, 30.12.2006., str. 1.

(2)  SL L 353, 31.12.2008., str. 1.

(3)  http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/annex_xiv_ rec/second_annex_xiv_rec_en.asp


PRILOG

U tablici u Prilogu XIV. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 dodaju se sljedeći unosi:

Unos br.

Tvar

Intrinzično svojstvo ili svojstva iz članka 57.

Prijelazna rješenja

Izuzete uporabe (kategorije uporaba)

Razdoblja preispitivanja

Krajnji rok za dostavu zahtjeva (1)

Datum povlačenja (2)

„7.

Diizobutil ftalat (DIBP)

EZ br.: 201-553-2

CAS br.: 84-69-5

Reproduktivno toksičan

(kategorija 1.B)

21. kolovoza 2013.

21. veljače 2015.

8.

Diarsenov trioksid

EZ br.: 215-481-4

CAS br.: 1327-53-3

Kancerogen

(kategorija 1.A)

21. studenoga 2013.

21. svibnja 2015.

9.

Diarsenov pentaoksid

EZ br.: 215-116-9

CAS br.: 1303-28-2

Kancerogen

(kategorija 1.A)

21. studenoga 2013.

21. svibnja 2015.

10.

Olovni kromat

EZ br.: 231-846-0

CAS br.: 7758-97-6

Kancerogen

(kategorija 1.B)

Reproduktivno toksičan

(kategorija 1.A)

21. studenoga 2013.

21. svibnja 2015.

11.

Olovni sulfokromat žuti

(C.I. Pigment žuto 34)

EZ br.: 215-693-7

CAS br.: 1344-37-2

Kancerogen

(kategorija 1.B)

Reproduktivno toksičan

(kategorija 1.A)

21. studenoga 2013.

21. svibnja 2015.

—”

12.

Olovni kromat molibdat sulfat crveni

(C.I. Pigment crveno 104)

EZ br.: 235-759-9

CAS br.: 12656-85-8

Kancerogen

(kategorija 1.B)

Reproduktivno toksičan

(kategorija 1.A)

21. studenoga 2013.

21. svibnja 2015.

 

 

13.

Tris (2-kloroetil) fosfat

(TCEP)

EZ br.: 204-118-5

CAS br.: 115-96-8

Reproduktivno toksičan

(kategorija 1.B)

21. veljače 2014.

21. kolovoza 2015.

 

 

14.

2,4-dinitrotoluen (2,4-DNT)

EZ br.: 204-450-0

CAS br.: 121-14-2

Kancerogen

(kategorija 1.B)

21. veljače 2014.

21. kolovoza 2015.

 

 


(1)  Datum iz članka 58. stavka 1. točke (c) podtočke ii. Uredbe (EZ) br. 1907/2006.

(2)  Datum iz članka 58. stavka 1. točke (c) podtočke i. Uredbe (EZ) br. 1907/2006.


Top