EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012O0013

2012/473/EU: Smjernica Europske središnje banke od 18. srpnja 2012. o sustavu TARGET2-Securities (preinačeno) (ESB/2012/13)

OJ L 215, 11.8.2012, p. 19–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 014 P. 156 - 166

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 20/06/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2012/473/oj

01/Sv. 14

HR

Službeni list Europske unije

156


32012O0013


L 215/19

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


SMJERNICA EUROPSKE SREDIŠNJE BANKE

od 18. srpnja 2012.

o sustavu TARGET2-Securities

(preinačeno)

(ESB/2012/13)

(2012/473/EU)

UPRAVNO VIJEĆE EUROPSKE SREDIŠNJE BANKE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 127. stavak 2. prvu alineju,

uzimajući u obzir Statut Europskog sustava središnjih banaka i Europske središnje banke, a posebno njegov članak 3. stavak 1., članak 12. stavak 1. te članke 17., 18. i 22.,

budući da:

(1)

Uneseno je nekoliko izmjena u Smjernicu ESB/2010/2 od 21. travnja 2010. o sustavu TARGET2-Securities (1). Tu bi Smjernicu radi jasnoće trebalo preinačiti.

(2)

Upravno vijeće Europske središnje banke (ESB) 6. srpnja 2006. odlučilo je da se u suradnji sa središnjim depozitorijima vrijednosnih papira i drugim sudionicima na tržištu istraži mogućnost osnivanja nove službe Eurosustava za namiru vrijednosnih papira u novcu središnje banke koja će se nazvati sustav TARGET2-Securities (sustav T2S). Kao dio zadaća Eurosustava u skladu s člancima 17., 18. i 22. Statuta ESSB-a, cilj sustava T2S jest olakšati integraciju u fazi nakon trgovanja nuđenjem temeljne, neutralne i bezgranične paneuropske namire gotovine i vrijednosnih papira u novcu središnje banke tako da središnji depozitoriji vrijednosnih papira svojim klijentima mogu pružati usklađene i standardizirane usluge namire po načelu isporuka po plaćanju u integriranom tehničkom okružju s prekograničnim mogućnostima. Budući da je osiguravanje novca središnje banke glavna zadaća Eurosustava, sustav T2S ima narav javne službe. Nacionalne središnje banke iz europodručja pružat će usluge upravljanja kolateralom i namire u novcu središnje banke u sustavu T2S.

(3)

Člankom 22. Statuta ESSB-a Eurosustav se zadužuje za „osiguranje učinkovitog i pouzdanog obračunskog i platnog sustava u Uniji”. Nadalje, namirom u novcu središnje banke izbjegavaju se likvidnosni rizici, pa je stoga bitna za dobro odvijanje aktivnosti u fazi nakon trgovanja vrijednosnim papirima i za financijsko tržište općenito.

(4)

Upravno vijeće odlučilo je 17. srpnja 2008. započeti projekt sustava T2S i osigurati resurse potrebne za njegovo ostvarenje. Na temelju ponude središnjih banaka Deutsche Bundesbank, Banco de España, Banque de France i Banca d’Italia (dalje u tekstu „četiri središnje banke”), Upravno vijeće također je odlučilo da će četiri središnje banke razviti sustav T2S i njime upravljati.

(5)

Upravno vijeće donijelo je Odluku ESB/2012/6 od 29. ožujka 2012. o osnivanju Odbora sustava TARGET2-Securities i stavljanju izvan snage Odluke ESB/2009/6 (2). Odbor sustava T2S jest čvrsto organizirano upravljačko tijelo Eurosustava koje će razvijati prijedloge za Upravno vijeće o ključnim strateškim pitanjima i izvršavati zadaće strogo tehničke naravi. Mandat Odbora sustava T2S iz Priloga I. Odluci ESB/2012/6 jedan je od temelja upravljanja sustavom T2S. Središnje banke Eurosustava istodobno su Odboru sustava T2S povjerile obavljanje određenih provedbenih zadaća tako da može biti u potpunosti operativan i djelovati u ime cijelog Eurosustava.

(6)

Ovom se Smjernicom posebno utvrđuju osnovni temelji sustava T2S u njegovoj fazi određivanja specifikacija, fazi razvoja i operativnoj fazi. U okviru daljnjeg razvoja sustava T2S, ona je dopunjena dodatnim pravnim aktima i ugovorima za koje krajnju odgovornost snosi Upravno vijeće.

Unutarnje upravljanje sustavom T2S temelji se na tri razine. Na prvoj upravljačkoj razini konačne odluke povezane sa sustavom T2S u nadležnosti su Upravnog vijeća koje preuzima ukupnu odgovornost za sustav T2S i koje je, u skladu s člankom 8. Statuta ESSB-a, tijelo koje donosi odluke za cijeli Eurosustav. Na drugoj upravljačkoj razini osnovan je Odbor sustava T2S kako bi tijelima ESB-a nadležnima za odlučivanje pomogao u osiguravanju uspješnog i pravodobnog završetka programa sustava T2S. Naposljetku, treću upravljačku razinu čine četiri središnje banke.

(7)

Budući da se usluge sustava T2S nude središnjim depozitorijima vrijednosnih papira, nacionalnim središnjim bankama izvan europodručja i drugim središnjim bankama na temelju ugovora, važno je strukturirati odnos s njima tijekom razvoja, migracije i kasnijeg rada sustava T2S. U tu su svrhu osnovane Koordinacijska skupina središnjih depozitorija vrijednosnih papira i Koordinacijska skupina za valute koje nisu euro. Nacionalne skupine korisnika forum su za komunikaciju i interakciju s pružateljima i korisnicima usluga namire vrijednosnih papira na njihovim nacionalnim tržištima. Savjetodavna skupina sustava T2S jest forum za komunikaciju i interakciju između Eurosustava i vanjskih dionika u sustavu T2S.

(8)

Sustav T2S nema tržišnu važnost i nije mu namjena konkurirati središnjim depozitorijima vrijednosnih papira ili drugim sudionicima na tržištu. Dakle, iako je cilj financijskog režima sustava T2S potpuni povrat troškova, usluge sustava T2S nisu namijenjene ostvarivanju dobiti. U vezi s ukupnim ulaganjem Eurosustava u sustav T2S donesena je interna odluka, dok je cilj odluke o određivanju cijena usluga sustava T2S potpuni povrat troškova. Nadalje, Eurosustav bi trebao strogo primjenjivati načelo nediskriminacije u odnosu na središnje depozitorije vrijednosnih papira, a cilj bi mu trebalo biti osiguravanje jednakih pravila igre za središnje depozitorije vrijednosnih papira koji eksternaliziraju svoju platformu za namiru sustavu T2S.

(9)

Sustav T2S jest tehnički mehanizam koji neće biti na raspolaganju samo za namire u eurima, već će biti dostupan i nacionalnim središnjim bankama izvan europodručja i drugim središnjim bankama koje žele sudjelovati tako što daju svoju valutu na raspolaganje za namiru u novcu središnje banke u sustavu T2S, kako je predviđeno ovom Smjernicom,

DONIJELO JE OVU SMJERNICU:

ODJELJAK I.

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Predmet i područje primjene

1.   Sustav T2S temelji se na jedinstvenoj tehničkoj platformi integriranoj u sustave središnje banke za namiru u realnom vremenu na bruto načelu. To je usluga koju Eurosustav pruža središnjim depozitorijima vrijednosnih papira, a omogućava im temeljnu, neutralnu i bezgraničnu namiru transakcija vrijednosnim papirima po načelu isporuke po plaćanju u novcu središnje banke.

2.   Ovom se Smjernicom utvrđuju pravila unutarnjeg upravljanja sustavom T2S. Njome se također utvrđuju glavna obilježja sustava T2S, pri čemu se određuju odgovarajuće uloge i odgovornosti Odbora sustava T2S i četiriju središnjih banaka kao i njihovi međusobni odnosi u fazi određivanja specifikacija, fazi razvoja i operativnoj fazi. Ovom Smjernicom također se određuju glavne odluke koje Upravno vijeće donosi u vezi sa sustavom T2S. Nadalje, u ovoj Smjernici navode se osnovna načela za sva sljedeća pitanja povezana sa sustavom T2S: (a) financijski režim, prava i jamstva; (b) kako se određuje pristup središnjih depozitorija vrijednosnih papira sustavu T2S i ugovorni odnosi sa središnjim depozitorijima vrijednosnih papira; (c) kako valute koje nisu euro postaju prihvatljive za upotrebu u sustavu T2S i (d) razvoj sustava T2S.

Članak 2.

Definicije

Za potrebe ove Smjernice:

1.

„središnji depozitorij vrijednosnih papira” (CSD) znači subjekt: (a) koji omogućuje da se vrijednosni papiri izdaju i namiruju u nematerijaliziranom obliku i/ili vodi i upravlja vrijednosnim papirima u ime trećih osoba tako što osigurava ili vodi račune vrijednosnih papira; (b) koji upravlja sustavom namire vrijednosnih papira ili ga osigurava u skladu s člankom 2. točkom (a) Direktive 98/26/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 19. svibnja 1998. o konačnosti namire u platnim sustavima i sustavima za namiru vrijednosnih papira (3) ili, u slučaju subjekata koji se ne nalaze u Europskom gospodarskom prostoru (EGP), u skladu s odgovarajućim nacionalnim zakonodavstvom koje je istovjetno Direktivi 98/26/EZ i/ili koji regulira središnja banka i (c) koji je prema nacionalnim propisima i/ili zakonodavstvu priznat kao CSD i/ili koji je od nadležnog tijela dobio odobrenje ili koji nadležno tijelo regulira kao CSD;

2.

„isporuka po plaćanju” znači mehanizam za namiru vrijednosnih papira koji povezuje prijenos vrijednosnih papira i prijenos novčanih sredstava na način kojim se osigurava da se isporuka obavi samo ako je obavljeno odgovarajuće plaćanje;

3.

„NSB iz europodručja” znači nacionalna središnja banka (NSB) države članice čija je valuta euro;

4.

„središnja banka Eurosustava” znači NSB iz europodručja ili ESB, ovisno o slučaju;

5.

„okvirni sporazum” znači ugovorni okvir koji sklapaju CSD i Eurosustav u fazi razvoja i operativnoj fazi;

6.

„opće funkcijske specifikacije” (GFS) znači opći opis funkcijskog rješenja poslovne aplikacije sustava T2S koji se treba razviti da bi se ispunili zahtjevi korisnika sustava T2S. Sadržavat će elemente kao što su funkcionalna arhitektura (domene, moduli i interakcije), konceptualni modeli, podatkovni model ili proces toka podataka;

7.

„sporazum između razine 2 i razine 3” znači sporazum o nabavi i upravljanju sa svim naknadnim izmjenama koji su sklopili Odbor sustava T2S i četiri središnje banke, a koji odobrava Upravno vijeće te ga zatim potpisuju središnje banke Eurosustava i četiri središnje banke. On sadrži dodatne pojedinosti o zadaćama i odgovornostima četiriju središnjih banaka, Odbora sustava T2S i središnjih banaka Eurosustava;

8.

„NSB izvan europodručja” znači NSB države članice čija valuta nije euro;

9.

„operativna faza” znači razdoblje koje počinje nakon što prvi CSD migrira u sustav T2S;

10.

„druga središnja banka” znači središnja banka države koja je izvan Unije;

11.

„raspored plaćanja” znači raspored koji prikazuje tijek plaćanja obroka za povrat troškova četiriju središnjih banaka;

12.

„sporazum o razini usluga” znači sporazum kojim se određuje razina usluga koje četiri središnje banke pružaju Eurosustavu i sporazum kojim se određuje razina usluga koje Eurosustav pruža središnjim depozitorijima vrijednosnih papira u vezi sa sustavom T2S;

13.

„faza određivanja specifikacija i razvoja” znači razdoblje koje počinje kada Upravno vijeće odobri URD, a završava s početkom operativne faze;

14.

„poslovna aplikacija sustava T2S” znači softver koji u ime Eurosustava razvijaju te njime upravljaju četiri središnje banke s ciljem da se Eurosustavu omogući pružanje usluga sustava T2S na platformi sustava T2S;

15.

„postupak upravljanja promjenama i objavama u sustavu T2S” znači skup pravila i postupaka koji se primjenjuje kad god se započinje promjena usluga sustava T2S;

16.

„platforma sustava T2S” znači hardver i sve softverske komponente, tj. svi softveri isključujući poslovnu aplikaciju sustava T2S, koji su potrebni za rad i upravljanje poslovnom aplikacijom sustava T2S;

17.

„program sustava T2S” znači skup povezanih djelatnosti i isporučevina potrebnih za razvoj sustava T2S do potpune migracije svih središnjih depozitorija vrijednosnih papira koji su potpisali okvirni sporazum i svih središnjih banaka Eurosustava, nacionalnih središnjih banaka izvan europodručja i drugih središnjih banaka;

18.

„Odbor sustava T2S” znači upravljačko tijelo Eurosustava koje je osnovano u skladu s Odlukom ESB/2012/6, a čija je zadaća razvoj prijedloga za Upravno vijeće o ključnim strateškim pitanjima te izvršavanje zadaća čisto tehničke naravi povezanih sa sustavom T2S;

19.

„račun projekta sustava T2S” znači račun sustava T2S koji se upotrebljava za naplatu i podjelu obroka plaćanja, povrat troškova i naknade. Račun projekta može imati podračune za odjeljivanje različitih vrsta novčanih tokova. On nema proračunski karakter;

20.

„usluge sustava T2S” znači usluge koje Eurosustav pruža središnjim depozitorijima vrijednosnih papira i središnjim bankama na temelju ugovora koje su sklopili Eurosustav i središnji depozitoriji vrijednosnih papira, nacionalne središnje banke izvan europodručja i druge središnje banke;

21.

„korisnici sustava T2S” znači sudionici središnjih depozitorija vrijednosnih papira, pravni subjekti ili pojedinci koji imaju ugovorni odnos sa središnjim depozitorijem vrijednosnih papira za obradu njihovih aktivnosti povezanih s namirom vrijednosnih papira u sustavu T2S ili članovi središnje banke čija je valuta raspoloživa za obradu povezanu s namirom u sustavu T2S, a koji sa središnjom bankom imaju ugovorni odnos za obradu njihovih aktivnosti povezanih s obradom gotovine u vezi s vrijednosnim papirima u sustavu T2S;

22.

„detaljne funkcijske specifikacije za korisnike” (UDFS) znači detaljan opis funkcija koje upravljaju vanjskim tokovima podataka u vezi sa sustavom T2S, od aplikacije do aplikacije. Sadržavat će informacije potrebne korisnicima za prilagodbu ili razvoj njihovih internih informacijskih sustava s ciljem njihovog povezivanja sa sustavom T2S;

23.

„priručnik za korisnike” znači dokument koji opisuje kako korisnici sustava T2S mogu upotrebljavati brojne softverske funkcije sustava T2S koje su na raspolaganju u (zaslonskom) modu od korisnika do aplikacije;

24.

„dokument sa zahtjevima korisnika” (URD) znači dokument u kojemu su navedeni zahtjevi korisnika za sustav T2S koji je ESB objavio 3. srpnja 2008., a koji je naknadno izmijenjen postupkom upravljanja promjenama i objavama u sustavu T2S.

ODJELJAK II.

UPRAVLJANJE SUSTAVOM T2S

Članak 3.

Razine unutarnjeg upravljanja

Unutarnje upravljanje sustavom T2S temelji se na tri razine. Razinu 1 čini Upravno vijeće, razinu 2 čini Odbor sustava T2S, a razinu 3 čine četiri središnje banke.

Članak 4.

Upravno vijeće

1.   Upravno vijeće odgovorno je za vođenje, cjelokupno upravljanje i kontrolu sustava T2S. Ono je također odgovorno za donošenje konačnih odluka u vezi sa sustavom T2S i odlučuje o podjeli zadaća koje nisu izričito dodijeljene razinama 2 i 3.

2.   Upravno vijeće ima sljedeće nadležnosti:

(a)

odgovornost za upravljanje sustavom T2S putem svih sljedećih aktivnosti:

i.

odlučivanje o svim pitanjima povezanima s upravljanjem sustavom T2S; preuzimanje odgovornosti za cjelokupan sustav T2S te donošenje konačnih odluka u slučaju sporova;

ii.

donošenje ad hoc odluka o zadaćama koje su dodijeljene Odboru sustava T2S ili četirima središnjim bankama;

iii.

dodjeljivanje naknadnih ili dodatnih posebnih zadaća povezanih sa sustavom T2S Odboru sustava T2S i/ili četirima središnjim bankama, a istodobno odlučivanje o tome koje odluke s time u vezi zadržava za sebe;

iv.

donošenje svih odluka u vezi s organizacijom Odbora sustava T2S;

(b)

rješavanje zahtjeva članova Savjetodavne skupine sustava T2S, Koordinacijske skupine za valute koje nisu euro (NECSG) ili Koordinacijske skupine središnjih depozitorija vrijednosnih papira (CSG) koji su podneseni u skladu s pravilima pojedine skupine;

(c)

odlučivanje o osnovnom financijskom režimu sustava T2S, a posebno o:

i.

politici određivanja cijena usluga sustava T2S;

ii.

metodologiji izračuna troškova sustava T2S;

iii.

financijskim mehanizmima u skladu s člankom 12.;

(d)

odlučivanje o kriterijima pristupa središnjih depozitorija vrijednosnih papira;

(e)

potvrđivanje i prihvaćanje sažetka plana sustava T2S; praćenje napretka programa sustava T2S i odlučivanje o mjerama za skraćivanje eventualnih kašnjenja u provedbi sustava T2S;

(f)

odlučivanje o osnovnim operativnim aspektima sustava T2S, a posebno o:

i.

operativnom okviru sustava T2S, uključujući strategiju upravljanja izvanrednim događajima i krizama;

ii.

okviru informacijske sigurnosti sustava T2S;

iii.

postupku upravljanja promjenama i objavama u sustavu T2S;

iv.

strategiji testiranja sustava T2S;

v.

strategiji migracije u sustavu T2S;

vi.

okviru upravljanja rizicima u sustavu T2S;

(g)

odobravanje osnovnog ugovornog okvira, a posebno:

i.

sporazuma između razine 2 i razine 3;

ii.

sporazuma o razini usluga koje sklapaju Odbor sustava T2S i središnji depozitoriji vrijednosnih papira i središnje banke Eurosustava te četiri središnje banke;

iii.

ugovora sa središnjim depozitorijima vrijednosnih papira koje sklapa Odbor sustava T2S zajedno sa središnjim bankama Eurosustava i središnjim depozitorijima vrijednosnih papira;

iv.

ugovora s nacionalnim središnjim bankama izvan europodručja, drugim središnjim bankama ili drugim nadležnim monetarnim vlastima, uključujući odgovarajuće sporazume o razini usluga;

(h)

odgovornost za donošenje odgovarajućih mjera kojima se osiguravaju primjena pravila i načela nadzora;

(i)

odlučivanje o datumu početka prve migracije središnjih depozitorija vrijednosnih papira u sustav T2S.

Članak 5.

Odbor sustava T2S

Sastav i mandat Odbora sustava T2S utvrđeni su Odlukom ESB/2012/6. Odbor sustava T2S nadležan je za zadaće dodijeljene razini 2 unutar općeg okvira koji određuje Upravno vijeće.

Članak 6.

Četiri središnje banke

1.   Četiri središnje banke razvijaju sustav T2S i upravljaju njime te Odboru sustava T2S pružaju informacije o svojoj internoj organizaciji i podjeli rada.

Četiri središnje banke obavljaju sve sljedeće zadaće:

(a)

na temelju dokumenta sa zahtjevima korisnika (URD) i smjernice Odbora sustava T2S, pripremaju opće funkcijske specifikacije (GFS), detaljne funkcijske specifikacije za korisnike (UDFS) i priručnike za korisnike u skladu sa sažetkom plana sustava T2S;

(b)

razvijaju i uspostavljaju sustav T2S u ime Eurosustava te osiguravaju tehničke komponente sustava T2S u skladu sa sažetkom plana sustava T2S i dokumentom sa zahtjevima korisnika (URD), općim funkcijskim specifikacijama (GFS) i detaljnim funkcijskim specifikacijama za korisnike (UDFS) te drugim specifikacijama i razinama usluga;

(c)

stavljaju sustav T2S na raspolaganje Odboru sustava T2S u skladu s odobrenim rokovima, specifikacijama i razinama usluga;

(d)

za potrebe financijskih aranžmana sustava T2S u skladu s člankom 12. Odboru sustava T2S dostavljaju sljedeće:

i.

procjenu troškova koje će snositi u razvoju i upravljanju sustavom T2S, u obliku koji mogu procijeniti i/ili revidirati odgovarajući odbor Europskog sustava središnjih banaka (ESSB) ili Eurosustava i/ili vanjski revizori;

ii.

financijsku ponudu, uključujući vrstu ponude, raspored plaćanja i razdoblje koje ponuda obuhvaća;

(e)

pribavljaju sve potrebne dozvole za uspostavljanje i rad sustava T2S te kako bi Eurosustavu omogućile pružanje usluga sustava T2S središnjim depozitorijima vrijednosnih papira;

(f)

provode promjene u sustavu T2S u skladu s postupkom upravljanja promjenama i objavama u sustavu T2S;

(g)

u okviru svoje nadležnosti odgovaraju na zahtjeve koje uputi Upravno vijeće ili Odbor sustava T2S;

(h)

pružaju edukativnu, tehničku i operativnu podršku za testiranje i migraciju kojom koordinira Odbor sustava T2S;

(i)

s Odborom sustava T2S dogovaraju sve izmjene sporazuma između razine 2 i razine 3.

2.   Četiri središnje banke su solidarno i pojedinačno odgovorne Eurosustavu za obavljanje svojih zadaća. Njihova odgovornost obuhvaća prijevaru, namjerni propust i grubu nepažnju. Odgovornost se detaljnije određuje u sporazumu između razine 2 i razine 3.

3.   Eksternalizacija ili podugovaranje navedenih zadaća od strane četiriju središnjih banaka s vanjskim pružateljima usluga ne dovodi u pitanje odgovornost četiriju središnjih banaka prema Eurosustavu i drugim dionicima, a s njima mora biti upoznat Odbor sustava T2S.

Članak 7.

Odnosi s vanjskim dionicima

1.   Savjetodavna skupina sustava T2S jest forum za komunikaciju i interakciju između Eurosustava i vanjskih dionika u sustavu T2S. Savjetodavna skupina sustava T2S savjetuje Odbor sustava T2S i može, u iznimnim slučajevima, skrenuti pozornost Upravnom vijeću na određena pitanja.

2.   Savjetodavnom skupinom sustava T2S predsjeda predsjedatelj Odbora sustava T2S. Sastav i mandat Savjetodavne skupine sustava T2S utvrđeni su u Prilogu.

3.   Savjetodavna skupina sustava T2S obavlja svoju funkciju u skladu s poslovnikom koji sama priprema, a koji odobrava Odbor sustava T2S.

4.   Koordinacijska skupina središnjih depozitorija vrijednosnih papira (CSG) jest upravljačko tijelo sustava T2S koje, u vezi s nizom pitanja koja su određena okvirnim sporazumom, donosi zaključke i daje mišljenja u ime središnjih depozitorija vrijednosnih papira koji su potpisali okvirni sporazum. Mandat CSG-a priložen je okvirnom sporazumu.

5.   Koordinacijska skupina za valute koje nisu euro (NECSG) jest upravljačko tijelo sustava T2S koje, u vezi s nizom pitanja koja su određena sporazumom o sudjelovanju valute, donosi zaključke i daje mišljenja u ime nacionalnih središnjih banaka izvan europodručja i drugih nacionalnih središnjih banaka koje su potpisale sporazum o sudjelovanju valute. Mandat NECSG-a priložen je sporazumu o sudjelovanju valute.

6.   Nacionalne skupine korisnika su forum za komunikaciju i interakciju s pružateljima i korisnicima usluga namire vrijednosnih papira na njihovim nacionalnim tržištima kako bi se osigurala podrška razvoju i provedbi sustava T2S i procijenio utjecaj sustava T2S na nacionalna tržišta. Nacionalnim skupinama korisnika u pravilu predsjedaju odgovarajuće nacionalne središnje banke. Sastav i mandat nacionalnih skupina korisnika utvrđeni su u Prilogu.

Članak 8.

Dobro upravljanje

1.   Kako bi se izbjegao sukob interesa između funkcije Eurosustava koja se odnosi na pružanje usluga sustava T2S i njegovih regulatornih funkcija, središnje banke Eurosustava obvezne su osigurati:

(a)

da članovi Odbora sustava T2S izravno ne sudjeluju u nadzoru sustava T2S ili središnjih depozitorija vrijednosnih papira koji eksternaliziraju poslove namire sustavu T2S. Oni ne smiju biti članovi odbora Eurosustava/ESSB-a koji imaju bilo koje nadzorne dužnosti. Ne smiju biti članovi Odbora Eurosustava za koordinaciju IT projekata (Eurosystem IT Steering Committee, EISC) ili Odbora internih revizora; i

(b)

da postoji podjela između nadzora sustava T2S i operativnih aktivnosti sustava T2S.

2.   Odbor sustava T2S podliježe obvezama izvješćivanja, kontroli i reviziji, kako je određeno u ovoj Smjernici. Revizije koje se odnose na razvoj, rad i troškove sustava T2S iniciraju se i provode na temelju načela i mehanizama navedenih u politici Upravnog vijeća ESB-a za reviziju ESSB-a koja je na snazi u trenutku obavljanja dotične revizije.

Članak 9.

Suradnja i razmjena informacija

1.   Četiri središnje banke i Odbor sustava TS2 međusobno surađuju, razmjenjuju informacije i pružaju si međusobnu tehničku i drugu podršku tijekom razvoja i rada sustava T2S.

2.   Četiri središnje banke, druge središnje banke Eurosustava i Odbor sustava T2S odmah se međusobno obavješćuju o svim pitanjima koja bi mogla znatno utjecati na razvoj ili izgradnju i rad sustava T2S te nastoje umanjiti sve povezane rizike.

3.   Odbor sustava T2S redovito izvještava Upravno vijeće o razvoju programa sustava T2S i radu sustava T2S. Ta se izvješća šalju EISC-u, koji može savjetovati tijela ESB-a nadležna za odlučivanje. Odbor za platne sustave i sustave namire (Payment and Settlement Systems Committee, PSSC) prima ta izvješća za potrebe informiranja.

4.   Odbor sustava T2S upoznaje članove PSSC-a s dnevnim redom, sažecima i odgovarajućom dokumentacijom sa svojih sastanaka kako bi im omogućio da, kada je potrebno, daju svoj doprinos.

5.   Odbor sustava T2S može, prema potrebi, zatražiti mišljenje svih nadležnih odbora ESSB-a ili im dati mišljenje.

6.   Četiri središnje banke Odboru sustava T2S dostavljaju redovita izvješća o programu sustava T2S i o radu sustava T2S.

7.   Sadržaj i detaljan postupak za obveze izvješćivanja Odbora sustava T2S i četiriju središnjih banaka detaljnije su određeni u sporazumu između razine 2 i razine 3.

ODJELJAK III.

FINANCIJSKI REŽIM

Članak 10.

Politika određivanja cijena

Politika određivanja cijena za sustav T2S ravna se prema osnovnim načelima neprofitnosti, potpunog povrata troškova i nediskriminacije između središnjih depozitorija vrijednosnih papira.

Članak 11.

Metodologija obračuna troškova i računovodstva

1.   Na sustav T2S primjenjuju se zajednička metodologija obračuna troškova Eurosustava i Smjernica ESB/2010/20 od 11. studenoga 2010. o pravnom okviru za računovodstvo i financijsko izvještavanje u Europskom sustavu središnjih banaka, (4) osim ako Upravno vijeće odluči drukčije.

2.   Odbor sustava T2S u vrlo ranoj fazi uključuje odgovarajuće odbore ESSB-a odnosno Eurosustava u procjenu pravilne provedbe:

(a)

zajedničke metodologije obračuna troškova Eurosustava pri procjenjivanju troškova sustava T2S i izračunavanju godišnjih troškova sustava T2S; i

(b)

Smjernice ESB/2010/20 od strane ESB-a i četiriju središnjih banaka pri priznavanju troškova i imovine sustava T2S.

Članak 12.

Financijski aranžmani

1.   Odbor sustava T2S podnosi Upravnom vijeću prijedloge prilagodbe financijskog režima sustava T2S, koja uključuje troškove sustava T2S, tj. troškove četiriju središnjih banaka i ESB-a za razvijanje, održavanje i rad sustava T2S.

2.   Prijedlog također sadrži:

(a)

vrstu ponude;

(b)

raspored plaćanja;

(c)

razdoblje na koje se odnosi;

(d)

mehanizam podjele troškova;

(e)

trošak kapitala.

3.   Upravno vijeće odlučuje o financijskom režimu sustava T2S.

Članak 13.

Plaćanja

1.   U ESB-u se u ime Eurosustava vodi račun projekta sustava T2S. Račun projekta sustava T2S nema proračunsku ulogu, već se upotrebljava za naplatu i podjelu svih akontacija, obročnih plaćanja i naknada povezanih s troškovima sustava T2S te naknada za upotrebu sustava T2S.

2.   Odbor sustava T2S upravlja računom projekta sustava T2S u ime Eurosustava. Pod uvjetom da su isporučevine četiriju središnjih banaka potvrđene i prihvaćene, Odbor sustava T2S odobrava plaćanje svakog obroka u korist četiriju središnjih banaka u skladu s dogovorenim rasporedom plaćanja koji odobri Upravno vijeće, a koji je naveden u sporazumu između razine 2 i razine 3.

Članak 14.

Prava Eurosustava na sustav T2S

1.   Poslovna aplikacija sustava T2S u potpunom je vlasništvu Eurosustava.

2.   U tu svrhu četiri središnje banke daju Eurosustavu dozvole povezane s pravima na intelektualno vlasništvo kako bi Eurosustavu omogućile da središnjim depozitorijima vrijednosnih papira pruži cjelokupni raspon usluga sustava T2S po važećim pravilima, na zajedničkoj razini usluga i jednakopravnoj osnovi. Četiri središnje banke Eurosustavu nadoknađuju štete nastale u slučaju potraživanja trećih osoba povezanih s kršenjem navedenih prava na intelektualno vlasništvo.

3.   Pojedinosti o pravima Eurosustava u vezi sa sustavom T2S dogovaraju četiri središnje banke i Odbor sustava T2S u sporazumu između razine 2 i razine 3. Prava tijela koja su potpisala sporazum o sudjelovanju valute, kako je određeno u članku 18., bit će utvrđena u navedenom sporazumu.

ODJELJAK IV.

SREDIŠNJI DEPOZITORIJI VRIJEDNOSNIH PAPIRA

Članak 15.

Kriteriji pristupa središnjih depozitorija vrijednosnih papira

1.   Središnji depozitoriji vrijednosnih papira prihvatljivi su za pristup uslugama sustava T2S pod uvjetom:

(a)

da su prijavljeni u skladu s člankom 10. Direktive 98/26/EZ ili, u slučaju središnjih depozitorija vrijednosnih papira iz nadležnosti izvan EGP-a, da posluju u pravnom i regulatornom okviru koji je istovjetan onome na snazi u Uniji;

(b)

da su im nadležna tijela dala pozitivnu ocjenu u odnosu na Preporuke CESR/ESSB-a za sustav namire vrijednosnih papira;

(c)

da na zahtjev stave na raspolaganje drugom središnjem depozitoriju vrijednosnih papira u sustavu T2S svaki vrijednosni papir/oznaku ISIN za koji su središnji depozitorij izdavatelj (ili središnji depozitorij tehnički izdavatelj);

(d)

da se obvežu da će drugim središnjim depozitorijima vrijednosnih papira u sustavu T2S nuditi osnovnu uslugu skrbništva na nediskriminacijskoj osnovi;

(e)

da se obvežu drugim središnjim depozitorijima vrijednosnih papira u sustavu T2S da će obavljati namiru u novcu središnje banke u sustavu T2S ako je ta valuta raspoloživa u sustavu T2S.

2.   Pravila povezana s kriterijima pristupa središnjih depozitorija vrijednosnih papira utvrđena su u Odluci ESB/2011/20 od 16. studenoga 2011. o utvrđivanju detaljnih pravila i postupaka za provedbu kriterija prihvatljivosti za središnje depozitorije vrijednosnih papira za pristup uslugama sustava TARGET2-Securities (5), a provode se ugovorima između središnjih banaka Eurosustava i središnjih depozitorija vrijednosnih papira.

3.   ESB na svojoj internetskoj stranici vodi popis središnjih depozitorija vrijednosnih papira kojima je dopuštena namira u sustavu T2S.

Članak 16.

Ugovorni odnosi sa središnjim depozitorijima vrijednosnih papira

1.   Ugovori između središnjih banaka Eurosustava i središnjih depozitorija vrijednosnih papira, uključujući sporazume o razini usluga, potpuno su usklađeni.

2.   Odbor sustava T2S, zajedno sa središnjim bankama Eurosustava, dogovara izmjene ugovora sa središnjim depozitorijima vrijednosnih papira.

3.   Ugovore sa središnjim depozitorijima vrijednosnih papira i njihove izmjene odobrava Upravno vijeće, a zatim ih potpisuje središnja banka Eurosustava države u kojoj je smješteno sjedište središnjeg depozitorija vrijednosnih papira ili ESB za središnje depozitorije vrijednosnih papira smještene izvan europodručja, u oba slučaja djelujući u ime i za račun svih središnjih banaka Eurosustava. U slučaju Irske ugovor potpisuje središnja banka Eurosustava države članice koja je prijavila sustav za namiru vrijednosnih papira u skladu s člankom 10. Direktive 98/26/EZ.

Članak 17.

Usklađenost s regulatornim zahtjevima

1.   Odbor sustava T2S nastoji poduprijeti kontinuirano usklađivanje središnjih depozitorija vrijednosnih papira s odgovarajućim pravnim, regulatornim i nadzornim zahtjevima.

2.   Odbor sustava T2S razmatra treba li ESB izdati preporuke kako bi potaknuo prilagodbe propisa radi osiguravanja jednakih prava pristupa uslugama sustava T2S za sve središnje depozitorije vrijednosnih papira te s tim u vezi podnosi prijedloge Upravnom vijeću.

ODJELJAK V.

VALUTE KOJE NISU EURO

Članak 18.

Uvjeti prihvatljivosti za uključivanje u sustav T2S

1.   Valuta EGP-a koja nije euro prihvatljiva je za upotrebu u sustavu T2S pod uvjetom da NSB izvan europodručja, druga središnja banka ili drugo tijelo odgovorno za navedenu valutu s Eurosustavom sklopi sporazum o sudjelovanju valute i da Upravno vijeće odobri prihvatljivost navedene valute.

2.   Valuta koja nije valuta EGP-a prihvatljiva je za upotrebu u sustavu T2S pod uvjetom da Upravno vijeće odobri prihvatljivost navedene valute, ako:

(a)

pravni, regulatorni i nadzorni okvir koji se primjenjuje na namiru u toj valuti osigurava u osnovi isti ili viši stupanj pravne sigurnosti u odnosu na okvir koji je na snazi u Uniji;

(b)

bi uključivanje navedene valute u sustav T2S imalo pozitivan utjecaj na doprinos sustava T2S tržištu namire vrijednosnih papira u Uniji;

(c)

druga središnja banka ili drugo tijelo odgovorno za navedenu valutu sklopi s Eurosustavom obostrano zadovoljavajući sporazum o sudjelovanju valute.

3.   U skladu s mandatom Odbora sustava T2S nacionalne središnje banke izvan europodručja i druge središnje banke mogu imati svoje predstavnike u Odboru sustava T2S.

ODJELJAK VI.

RAZVOJ PROGRAMA SUSTAVA T2S

Članak 19.

Sažetak plana sustava T2S

1.   Na temelju prijedloga Odbora sustava T2S, Upravno vijeće procjenjuje, potvrđuje i prihvaća izmjene sažetka plana sustava T2S.

2.   Odbor sustava T2S na temelju sažetka plana sustava T2S donosi operativni plan. Operativni plan i njegove ažurirane inačice objavljuju se i dostavljaju dionicima u sustavu T2S.

3.   Ako postoji ozbiljan rizik da se neće ostvariti pojedina ključna točka sažetka plana sustava T2S, Odbor sustava T2S o tome odmah obavješćuje Upravno vijeće te predlaže mjere za skraćivanje razdoblja kašnjenja u provedbi sustava T2S.

ODJELJAK VII.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 20.

Sporazum između razine 2 i razine 3

1.   U skladu s ovom Smjernicom sporazumom između razine 2 i razine 3 određuju se dodatne pojedinosti zadaća i odgovornosti četiriju središnjih banaka, Odbora sustava T2S i središnjih banaka Eurosustava.

2.   Sporazum između razine 2 i razine 3 i nacrti njegovih izmjena podnose se na odobrenje Upravnom vijeću, a zatim ih potpisuju Eurosustav i četiri središnje banke.

Članak 21.

Rješavanje sporova

1.   Ako se spor u vezi s pitanjem koje se uređuje ovom Smjernicom ne može riješiti dogovorom između strana u sporu, svaka strana u sporu može zatražiti odluku Upravnog vijeća o navedenom pitanju.

2.   Sporazumom između razine 2 i razine 3 određuje se da Odbor sustava T2S ili četiri središnje banke mogu svaki spor povezan sa sporazumom između razine 2 i razine 3 uputiti Upravnom vijeću.

Članak 22.

Stavljanje izvan snage

1.   Smjernica ESB/2010/2 stavlja se izvan snage.

2.   Upućivanja na Smjernicu stavljenu izvan snage smatraju se upućivanjima na ovu Smjernicu.

Članak 23.

Stupanje na snagu

Ova Smjernica stupa na snagu dva dana od dana donošenja.

Članak 24.

Adresati i provedbene mjere

Ova je Smjernica upućena svim središnjim bankama Eurosustava.

Sastavljeno u Frankfurtu na Majni 18. srpnja 2012.

Za Upravno vijeće ESB-a

Predsjednik ESB-a

Mario DRAGHI


(1)  SL L 118, 12.5.2010., str. 65.

(2)  SL L 117, 1.5.2012., str. 13.

(3)  SL L 166, 11.6.1998., str. 45.

(4)  SL L 35, 9.2.2011., str. 31.

(5)  SL L 319, 2.12.2011., str. 117.


PRILOG

SAVJETODAVNA SKUPINA SUSTAVA T2S

MANDAT

1.   Preambula i ciljevi

U skladu s Ugovorom o funkcioniranju Europske unije i Statutom Europskog sustava središnjih banaka i Europske središnje banke, cilj Eurosustava jest ponuditi svoje usluge sustava TARGET2- Securities (sustava T2S) središnjim depozitorijima vrijednosnih papira i središnjim bankama u Europi. Usluge sustava T2S omogućuju temeljnu, neutralnu i bezgraničnu namiru transakcija s vrijednosnim papirima na osnovi isporuke po plaćanju u novcu središnje banke. To se obavlja na jedinstvenoj tehničkoj platformi koja je integrirana u sustave središnjih banaka za namiru u realnom vremenu na bruto načelu za sve valute sudionice.

Radi osiguranja usluga sustava T2S Upravno vijeće Europske središnje banke (ESB) kao tijelo zaduženo za donošenje konačnih odluka Eurosustava osnovalo je Savjetodavnu skupinu sustava T2S (AG) kako bi se osiguralo da sustav T2S i dalje zadovoljava potrebe tržišta. AG zadržava svoju ulogu savjetodavnog tijela Eurosustava za sva pitanja povezana sa sustavom T2S. Savjetodavna skupina može također savjetovati Koordinacijsku skupinu središnjih depozitorija vrijednosnih papira i Koordinacijsku skupinu za valute koje nisu euro.

2.   Odgovornosti i zadaće

AG je odgovoran za:

podupiranje dosljednosti skupa dokumenata koji određuju opseg sustava T2S, a posebno njihovu potpunu usklađenost s dokumentom sa zahtjevima korisnika,

potporu Eurosustavu pri pregledu i određivanju prioriteta zahtjeva za promjenama skupa dokumenata koji određuju opseg sustava T2S u skladu s primjenjivim postupcima koji su utvrđeni u prilozima okvirnom sporazumu o upravljanju i upravljanju promjenama i objavama,

potporu Eurosustavu u svim prilagodbama okvira za određivanje cijena,

daljnje podupiranje rada na usklađivanju u području namire vrijednosnih papira u vezi sa sustavom T2S i potporu napora povezanih s provedbom na tržištu,

savjetovanje o odlukama koje donose Upravno vijeće, Odbor sustava T2S, Koordinacijska skupina središnjih depozitorija vrijednosnih papira i Koordinacijska skupina za valute koje nisu euro koje sa stajališta Odbora sustava T2S imaju implikacije za korisnike sustava T2S,

savjetovanje o praksama i politikama koje pridonose djelotvornoj i troškovno učinkovitoj provedbi sustava T2S u okružju u sustavu T2S za usluge nakon trgovanja,

savjetovanje o operativnim pitanjima,

savjetovanje kada dođe do sporova između Eurosustava i jednog središnjeg depozitorija vrijednosnih papira ili više njih i/ili između Eurosustava i jedne nacionalne središnje banke izvan europodručja ili više njih u skladu s postupkom za rješavanje sporova u okvirnom sporazumu i sporazumu o sudjelovanju valute.

Svaki pojedini punopravni član AG-a može:

predlagati savjete o pitanjima povezanima sa sustavom T2S,

pokrenuti zahtjev za promjenu u skladu s postupkom u prilogu okvirnom sporazumu o upravljanju promjenama i objavama.

3.   Sastav i trajanje mandata

Savjetodavna skupina (AG) sastavljena je od predsjedatelja, tajnika, punopravnih članova i promatrača.

Savjetodavnom skupinom predsjeda predsjedatelj Odbora sustava T2S. Tajnik Savjetodavne skupine je vrlo iskusan član osoblja ESB-a kojega imenuje predsjedatelj Savjetodavne skupine. ESB osigurava tajniku Savjetodavne skupine operativnu i tajničku podršku. Predsjedatelj Savjetodavne skupine može odrediti zamjenika tajnika Savjetodavne skupine u iznimnim okolnostima.

Kao punopravni član Savjetodavne skupine prihvatljiv je predstavnik bilo koje od sljedećih skupina:

(a)

središnjih banaka:

Jedan punopravni član predstavlja ESB i svaku nacionalnu središnju banku države članice čija je valuta euro. Kada država članica prihvati euro, njezin NSB sudjeluje kao punopravni član Savjetodavne skupine od dana prihvaćanja eura. Središnju banku izvan europodručja koja je potpisala sporazum o sudjelovanju valute (CPA) i koja s neposrednim učinkom sudjeluje u sustavu T2S također predstavlja jedan punopravni član od dana potpisivanja sporazuma. Predstavnika središnje banke imenuje guverner ili predsjednik dotične središnje banke na temelju važećeg statuta te središnje banke;

(b)

središnjih depozitorija vrijednosnih papira:

Svi punopravni članovi Koordinacijske skupine središnjih depozitorija vrijednosnih papira punopravni su članovi Savjetodavne skupine. Kao iznimka i odraz njihova udjela u obujmu namire skupina Euroclear ima četiri člana, skupina Clearstream četiri člana, a skupina Monte Tivoli dva. (1) Ovaj se sastav zamrzava na godinu dana od početka rada sustava T2S, nakon čega će Upravno vijeće ponovno odlučivati o dodatnim članovima u skladu sa stvarnim obujmom namire u sustavu T2S;

(c)

korisnika:

Skupina dionika koji su korisnici i skupina središnjih depozitorija vrijednosnih papira imaju jednak broj članova u Savjetodavnoj skupini, tako da su skupine tržišnih dionika u sustavu T2S jednako zastupljene. Upravno vijeće imenuje predstavnike korisnika na temelju prijedloga Odbora sustava T2S. Prijedlog Odbora sustav T2S temelji se na zahtjevima primljenima od Europskog udruženja banaka (European Banking Federation), Europske udruge štednih banaka (European Savings Bank Group), Europskog udruženja zadružnih banaka (European Association of Cooperative Banks), Udruženja financijskih tržišta u Europi (Association for Financial Markets in Europe) i Europskog udruženja klirinških kuća (European Association of Clearing Houses) kako bi se uravnotežili interesi različitih korisnika u sustavu T2S, uključujući male i velike institucije i tržišta, domaće i međunarodne sudionike, kao i različiti opsezi usluga koje korisnici pružaju, pri čemu su u središtu pozornosti korisnici koji obavljaju znatan opseg poslova s vrijednosnim papirima u sustavu T2S, u eurima ili u drugim valutama koje su prihvatljive za namiru u sustavu T2S, neovisno o mjestu njihova osnivanja. Najmanje jedan podnositelj zahtjeva odabire se iz svake od tih institucija. Osim toga, primjenjuju se sljedeći parametri:

i.

najmanje jedanaest punopravnih članova predstavljaju velike poslovne banke;

ii.

najmanje dva punopravna člana predstavljaju međunarodne investicijske banke;

iii.

najmanje dva punopravna člana predstavljaju banke aktivne u poslovima namire vrijednosnih papira za svoje lokalne klijente;

iv.

najmanje jedan punopravni član predstavlja središnju drugu ugovornu stranu.

Čelnici svake od sljedećih institucija i organizacija imaju pravo imenovati jednog promatrača u Savjetodavnoj skupini:

Udruženja financijskih tržišta u Europi,

Europskog udruženja zadružnih banaka,

Europskog udruženja banaka,

Europskog udruženja klirinških kuća,

Europske udruge štednih banaka,

Europskog udruženja burzi vrijednosnih papira,

Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala,

Europske komisije,

nadzorne funkcije Eurosustava,

jednog predstavnika svake od četiriju središnjih banaka (ti predstavnici predstavljaju svoja stajališta Savjetodavnoj skupini na ujednačen način).

Dodatno, članovi Odbora sustava T2S pozvani su kao promatrači na sastanke Savjetodavne skupine.

Svaki kandidat mora imati primjereno iskustvo te raspolagati odgovarajućim tehničkim znanjem. Subjekti koji imenuju kandidate odgovorni su osigurati da imenovani kandidat može posvetiti dovoljno vremena aktivnom sudjelovanju u radu Savjetodavne skupine.

Kako bi se ograničila veličina Savjetodavne skupine, najviše dva punopravna člana ili promatrača iz jedne središnje banke mogu istodobno sudjelovati u toj skupini. Predsjedatelj Savjetodavne skupine izuzet je iz ovog pravila kako bi se osigurala potrebna neutralnost.

Punopravni članovi i promatrači imenuju se na razdoblje od dvije godine i mogu biti ponovo imenovani. Zamjene za članove iz redova korisnika koji daju ostavku tijekom redovitog mandata može imenovati Odbor sustava T2S na temelju prijava primljenih od odgovarajućih organizacija korisnika. Mandat Savjetodavne skupine počinje u srpnju 2012., a njime se zamjenjuju mandat i poslovnik koji su početno sastavljeni za fazu određivanja specifikacija i produljeni dok okvirni sporazum ne stupi na snagu. Novi mandat istječe u trenutku kada se okvirni sporazum i sporazum o sudjelovanju valute zamijene novim sporazumom i/ili kada potpisnici raskinu okvirni sporazum i sporazum o sudjelovanju valute.

4.   Izvješćivanje

Savjetodavna skupina savjetuje Odbor sustava T2S. Na zahtjev Savjetodavna skupina može također savjetovati Koordinacijsku skupinu središnjih depozitorija vrijednosnih papira ili Koordinacijsku skupinu za valute koje nisu euro. U iznimnim slučajevima Savjetodavna skupina može izravno savjetovati Upravno vijeće ako smatra da su ugrožena opća načela sustava T2S ili drugi osnovni elementi sustava T2S.

Upravno vijeće i Odbor sustava T2S (u vezi s pitanjima koja je Upravno vijeće delegiralo Odboru sustava T2S) mogu dati opće smjernice Savjetodavnoj skupini, na svoju vlastitu inicijativu ili na zahtjev.

5.   Radni postupci

Punopravni članovi imaju pravo sudjelovati u odlučivanju Savjetodavne skupine. Promatrači imaju pravo sudjelovati u sastancima Savjetodavne skupine, ali ne sudjeluju u procesu odlučivanja.

Odluke Savjetodavne skupine u obliku su savjeta ili zaključaka u vezi s organizacijom rada Savjetodavne skupine ili radom podskupina. Savjeti Savjetodavne skupine dostavljaju se izravno Odboru sustava T2S, Upravnom vijeću, Koordinacijskoj skupini središnjih depozitorija vrijednosnih papira ili Koordinacijskoj skupini za valute koje nisu euro, ovisno o slučaju. Savjeti i zaključci Savjetodavne skupine trebali bi se donositi konsenzusom. Ako nije moguće postići konsenzus, predsjedatelj Savjetodavne skupine može odlučiti procijeniti stupanj potpore za određenu odluku, a u tom se slučaju savjeti ili zaključci donose običnom većinom punopravnih članova Savjetodavne skupine. Predsjedatelj i tajnik Savjetodavne skupine nemaju pravo sudjelovati u donošenju savjeta ili zaključaka.

Savjetodavna skupina može osnovati podstrukture koje podupiru njezin rad ako se to smatra potrebnim. Ona se usklađuje s Odborom sustava T2S koji organizira rad tako da su sva važna upravljačka tijela primjereno uključena bez udvostručavanja podstruktura o sličnim temama.

Savjetodavna skupina u pravilu se sastaje dvaput godišnje. Predsjedatelj Savjetodavne skupine može sazivati dodatne sastanke, a o datumima njihova održavanja mora obavijestiti Savjetodavnu skupinu dovoljno unaprijed. Sastanci se u načelu održavaju u prostorijama ESB-a. Osim toga, predsjedatelj Savjetodavne skupine može pozvati Savjetodavnu skupinu da savjete daje drugim sredstvima, primjerice pisanim postupcima.

Savjetodavna skupina djeluje na otvoren i transparentan način, a dokumentacija Savjetodavne skupine objavljuje se na internetskoj stranici sustava T2S. Detaljni radni postupci određuju se u poslovniku koji izrađuje Savjetodavna skupina, a odobrava Odbor sustava T2S.

NACIONALNE SKUPINE KORISNIKA

MANDAT

1.   Ciljevi

Nacionalne skupine korisnika okupljaju pružatelje i korisnike usluga namire vrijednosnih papira na svojim nacionalnim tržištima s ciljem potpore razvoju, provedbi i radu sustava TARGET2-Securities (sustav T2S). One stvaraju forume za uključivanje sudionika na nacionalnom tržištu u rad Savjetodavne skupine sustava T2S i uspostavljaju formalnu vezu između Savjetodavne skupine i nacionalnih tržišta. Uredu za program sustava T2S služe za razmjenu mišljenja, a Savjetodavnoj skupini pružaju ulazne informacije u vezi sa svim pitanjima koja ona razmatra. U toj ulozi one mogu predlagati teme za razmatranje Savjetodavne skupine.

Nacionalne skupine korisnika mogu se uključiti u proces upravljanja promjenama i objavama i mogu imati važnu ulogu u procjenjivanju tih zahtjeva u okviru djelovanja nacionalnih tržišta. Nacionalne skupine korisnika trebale bi prihvatiti načelo sustava T2S kojim se izbjegava uključivanje nacionalnih posebnosti u sustav T2S i aktivno promicati usklađivanje.

2.   Odgovornosti i zadaće

Nacionalne skupine korisnika na tržištima koja sudjeluju u sustavu T2S odgovorne su za:

procjenu učinka funkcionalnosti sustava T2S, a posebno promjena zahtjeva korisnika sustava T2S, na svojem nacionalnom tržištu; pritom je potrebno dužnu pozornost posvetiti konceptu „vitkog T2S” čiji je cilj izbjegavati nacionalne posebnosti i promicati usklađivanje,

doprinos zadaćama praćenja i provedbe koje su povezane s aktivnostima za usklađivanje sustava T2S koje podupire Savjetodavna skupina,

upozoravanje Savjetodavne skupine na važna pitanja nacionalnog tržišta,

povećanje obaviještenosti o sustavu T2S svih segmenata nacionalnih zajednica u području vrijednosnih papira,

podupiranje članova Savjetodavne skupine pri predstavljanju nacionalne zajednice.

U ispunjavanju svojih odgovornosti nacionalne skupine korisnika pridržavaju se visokih standarda transparentnosti kao ključnog elementa sustava T2S.

Iako su u središtu ovog mandata tržišta koja sudjeluju u sustavu T2S, tržišta koja još ne sudjeluju u sustavu T2S pozivaju se osnovati nacionalne skupine korisnika. Ako takvo tržište odluči osnovati nacionalnu skupinu korisnika, ona se pridržava sličnog mandata kako bi svoje tržište pripremila za sudjelovanje u sustavu T2S.

3.   Sastav i trajanje mandata

Nacionalne skupine korisnika sastoje se od predsjedatelja, tajnika i članova.

Predsjedatelj nacionalne skupine korisnika (NUG) trebao bi po mogućnosti biti punopravan član ili promatrač u Savjetodavnoj skupini. Navedenu ulogu obično obavlja visoki dužnosnik odgovarajuće nacionalne središnje banke. U slučaju da odgovarajuća nacionalna središnja banka ne ponudi ili ne odredi predsjedatelja NUG-a, imenuje ga predsjedatelj Savjetodavne skupine na temelju konsenzusa između glavnih sudionika na odgovarajućem tržištu. Ako predsjedatelj nije član Savjetodavne skupine, član Savjetodavne skupine treba koordinirati rad Savjetodavne skupine i predsjedatelja NUG-a kako bi se osigurala bliska veza između Savjetodavne skupine i NUG-a. Ako ni jedan član NUG-a nije zastupljen u Savjetodavnoj skupini, NUG usko surađuje s tajnikom Savjetodavne skupine kako bi bio obaviješten o kretanjima u sustavu T2S.

Tajnika NUG-a u državama europodručja osigurava odgovarajuća nacionalna središnja banka; u drugim državama tajnika NUG-a imenuje predsjedatelj NUG-a, a u idealnim uvjetima osigurava ga odgovarajuća nacionalna središnja banka. Od tajnika se očekuje sudjelovanje na redovitim informativnim sastancima tajnika nacionalnih skupina korisnika koje organizira Ured za program sustava T2S preko mreže stručnjaka nacionalnih skupina korisnika. Tajnici nacionalnih skupina korisnika s tržišta koja ne sudjeluju u sustavu T2S mogu sudjelovati kao gosti u mreži stručnjaka nacionalnih skupina korisnika.

Članovi NUG-a su relevantni članovi Savjetodavne skupine i promatrači (ili njihovi imenovani visoki predstavnici, koje je odobrio predsjedatelj NUG-a) i dodatne osobe koje imaju znanje i ugled da mogu predstavljati sve kategorije korisnika i pružatelja usluga na nacionalnom tržištu, uključujući stručnjake za novčana pitanja. Članovi nacionalnih skupina korisnika mogu biti središnji depozitoriji vrijednosnih papira, brokeri, banke, investicijske banke, skrbnici, izdavatelji i/ili njihovi agenti, središnje druge ugovorne stranke, burze i multilateralni sustavi trgovanja, odgovarajuće nacionalne središnje banke, regulatorna tijela i odgovarajuća udruženja banaka.

Mandat nacionalnih skupina korisnika istječe istodobno kada i mandat Savjetodavne skupine, tj. kada okvirni sporazum i sporazum o sudjelovanju valute budu zamijenjeni novim ugovorom i/ili s raskidom okvirnog sporazuma i sporazuma o sudjelovanju valute sa svim središnjim depozitorijima vrijednosnih papira i središnjim bankama izvan europodručja koje su ih potpisale.

4.   Radni postupci

Nacionalne skupine korisnika rješavaju samo pitanja koja su relevantna za sustav T2S. One su pozvane da aktivno zahtijevaju informacije od Ureda za program sustava T2S u vezi s tekućim pitanjima i da pravodobno dostavljaju nacionalna stajališta o pitanjima koja zatraži tajnik Savjetodavne skupine ili ih postavi nacionalna skupina korisnika. Ured za program sustava T2S redovito dostavlja informacije nacionalnim skupinama korisnika o tržištima koja sudjeluju u sustavu T2S i organizira sastanke s tajnicima tih nacionalnih skupina korisnika preko mreže stručnjaka nacionalnih skupina korisnika kako bi se unaprijedila interakcija između nacionalnih skupina korisnika i Ureda za program sustava T2S.

Nacionalne skupine korisnika nastojat će održavati redovite sastanke usklađene s rasporedom sastanaka Savjetodavne skupine tako da mogu ponuditi savjete nacionalnim članovima Savjetodavne skupine. Međutim, navedeni savjeti nisu obvezujući za članove Savjetodavne skupine. Nacionalne skupine korisnika mogu također podnijeti pisane podneske Savjetodavnoj skupini preko njezinog tajnika i pozvati pojedinog člana Savjetodavne skupine da iskaže svoje stajalište.

Tajnik NUG-a nastoji dostaviti dnevni red i dokumente relevantne za raspravu na sastancima NUG-a najmanje pet radnih dana prije sastanka. Sažetak sastanka NUG-a objavljuje se na internetskoj stranici sustava T2S i, ako se smatra potrebnim, na internetskoj stranici dotičnog NSB-a. U idealnim bi uvjetima sažeci trebali biti objavljeni na engleskom jeziku i, prema potrebi, na odgovarajućem nacionalnom jeziku u roku od tri tjedna od svakog sastanka NUG-a.

Imena članova nacionalnih skupina korisnika objavljuju se na internetskoj stranici sustava T2S. Nacionalne skupine korisnika također će na internetskoj stranici sustava TS2 objaviti adrese elektroničke pošte za kontakt kako bi sudionici na nacionalnim tržištima znali s kim trebaju stupiti u kontakt kako bi izrazili svoja stajališta.


(1)  Ovaj je sastav određen pod pretpostavkom da skupina Euroclear sudjeluje s Euroclear Belgija, Euroclear Finska, Euroclear Francuska i Euroclear Nizozemska, a skupina Clearstream sudjeluje s Clearstream Banking Frankfurt i LuxCSD u sustavu T2S.


Top