Help Print this page 

Document 32012L0045

Title and reference
Direktiva Komisije 2012/45/EU od 3. prosinca 2012. o drugoj prilagodbi znanstvenom i tehničkom napretku Priloga Direktivi 2008/68/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o kopnenom prijevozu opasnih tvari Tekst značajan za EGP
  • In force
OJ L 332, 4.12.2012, p. 18–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 023 P. 164 - 165

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2012/45/oj
Multilingual display
Text

07/Sv. 23

HR

Službeni list Europske unije

164


32012L0045


L 332/18

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


DIREKTIVA KOMISIJE 2012/45/EU

od 3. prosinca 2012.

o drugoj prilagodbi znanstvenom i tehničkom napretku Priloga Direktivi 2008/68/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o kopnenom prijevozu opasnih tvari

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu 2008/68/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 24. rujna 2008. o kopnenom prijevozu opasnih tvari (1), a posebno njezin članak 8. stavak 1.,

budući da:

(1)

Odjeljak I.1. Priloga I., odjeljak II.1. Priloga II. i odjeljak III.1. Priloga III. Direktivi 2008/68/EZ odnose se na odredbe iz međunarodnih sporazuma o kopnenom prijevozu opasnih tvari u cestovnom i željezničkom prometu te prometu unutarnjim plovnim putovima, kako je određeno u članku 2. te Direktive.

(2)

Odredbe tih međunarodnih sporazuma ažuriraju se svake dvije godine. Stoga se posljednje izmijenjene inačice tih sporazuma primjenjuju od 1. siječnja 2013., s prijelaznim razdobljem do 30. lipnja 2013.

(3)

Odjeljak I.1. Priloga I., odjeljak II.1. Priloga II. i odjeljak III.1. Priloga III. Direktivi 2008/68/EZ stoga treba na odgovarajući način izmijeniti.

(4)

Mjere predviđene ovom Direktivom u skladu su s mišljenjem Odbora za prijevoz opasnih tvari,

DONIJELA JE OVU DIREKTIVU:

Članak 1.

Izmjene Direktive 2008/68/EZ

Direktiva 2008/68/EZ mijenja se kako slijedi:

1.

U Prilogu I., odjeljak I.1. zamjenjuje se sljedećim:

„I.1.   ADR

Prilozi A i B ADR-u, koji se primjenjuju s učinkom od 1. siječnja 2013., pri čemu se izraz ‚ugovorna stranka’ zamjenjuje izrazom ‚država članica’ prema potrebi.”

2.

U Prilogu II., odjeljak II.1. zamjenjuje se sljedećim:

„II.1.   RID

Prilog RID-u, priložen u Dodatku C COTIF-u, koji se primjenjuju s učinkom od 1. siječnja 2013., pri čemu se izraz ‚država ugovornica RID’ zamjenjuje izrazom ‚država članica’ prema potrebi.”

3.

U Prilogu III., odjeljak III.1. zamjenjuje se sljedećim:

„III.1.   ADN

Propisi priloženi ADN-u, koji se primjenjuju s učinkom od 1. siječnja 2013., kao i članak 3. stavci (f) i (h), te članak 8. stavci 1. i 3. ADN-a, pri čemu se izraz ‚država ugovornica’ zamjenjuje izrazom ‚država članica’ prema potrebi.”

Članak 2.

Prenošenje

1.   Države članice donose zakone i druge propise potrebne za usklađivanje s ovom Direktivom najkasnije do 30. lipnja 2013. One Komisiji odmah dostavljaju tekst tih odredaba.

Kada države članice donose ove odredbe, te odredbe prilikom njihove službene objave sadržavaju uputu na ovu Direktivu ili se uz njih navodi takva uputa. Države članice određuju načine tog upućivanja.

2.   Države članice Komisiji dostavljaju tekst glavnih odredaba nacionalnog prava koje donesu u području na koje se odnosi ova Direktiva.

Članak 3.

Stupanje na snagu

Ova Direktiva stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Članak 4.

Adresati

Ova je Direktiva upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 3. prosinca 2012.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 260, 30.9.2008., str. 13.


Top