EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012L0022

Direktiva Komisije 2012/22/EU od 22. kolovoza 2012. o izmjeni Direktive 98/8/EZ Europskog parlamenta i Vijeća radi uvrštavanja DDA-karbonata kao aktivne tvari u njezin Prilog I. Tekst značajan za EGP

OJ L 227, 23.8.2012, p. 7–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 050 P. 182 - 185

No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2013; Implicitno stavljeno izvan snage 32012R0528

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2012/22/oj

03/Sv. 050

HR

Službeni list Europske unije

182


32012L0022


L 227/7

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

22.08.2012.


DIREKTIVA KOMISIJE 2012/22/EU

od 22. kolovoza 2012.

o izmjeni Direktive 98/8/EZ Europskog parlamenta i Vijeća radi uvrštavanja DDA-karbonata kao aktivne tvari u njezin Prilog I.

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu 98/8/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 1998. o stavljanju biocidnih pripravaka na tržište (1), a posebno njezin članak 11. stavak 4.,

budući da:

(1)

Ujedinjena Kraljevina je 17. siječnja 2007. zaprimila u skladu s člankom 11. stavkom 1. Direktive 98/8/EZ zahtjev tvrtke Lonza za uvrštenje aktivne tvari DDA-karbonata u Prilog I. toj Direktivi za uporabu u vrsti pripravka 8, sredstva za zaštitu drva, kako je utvrđeno u Prilogu V. toj Direktivi. Na dan iz članka 34. stavka 1. Direktive 98/8/EZ DDA-karbonat nije bio na tržištu kao aktivna tvar u biocidnom pripravku.

(2)

Nakon provedene ocjene, Ujedinjena je Kraljevina 11. studenoga 2010. dostavila Komisiji izvješće uz preporuku.

(3)

Države članice i Komisija pregledale su izvješće na Stalnom odboru za biocidne pripravke 2. ožujka 2012., a rezultati pregleda uključeni su u izvješće o ocjeni.

(4)

Na temelju ocjena može se očekivati da biocidni pripravci koji se koriste kao sredstva za zaštitu drva i sadrže DDA-karbonat zadovolje uvjete utvrđene u članku 5. Direktive 98/8/EZ. Stoga je primjereno uvrstiti DDA-karbonat za uporabu u vrsti pripravka 8 u Prilogu I. toj Direktivi.

(5)

Na razini Unije nisu ocijenjene sve moguće primjene. Primjerice, nije ocijenjena neprofesionalna uporaba. Stoga je primjereno zahtijevati od država članica da ocijene one primjene ili scenarije izloženosti i one rizike za stanovništvo i dijelove okoliša koji nisu reprezentativno proučeni u okviru procjene rizika na razini Unije te da prilikom odobrenja pripravka osiguraju poduzimanje potrebnih mjera ili nametanje posebnih uvjeta kako bi se uočeni rizici smanjili na prihvatljive razine.

(6)

S obzirom na uočene rizike za zdravlje ljudi, primjereno je zahtijevati da se utvrde sigurni radni postupci s pripravcima za industrijske korisnike te da se ti pripravci koriste uz odgovarajuću osobnu zaštitnu opremu, osim ako se u zahtjevu za odobrenje pripravka dokaže da se rizici za industrijske korisnike mogu na drugi način smanjiti na prihvatljivu razinu.

(7)

S obzirom na uočene rizike za vodni i kopneni ekosustav, primjereno je zahtijevati da se industrijska uporaba odvija unutar zatvorenog područja ili na nepropusnoj tvrdoj podlozi s tankvanom, da se svježe obrađeno drvo nakon obrade čuva ispod krova i/ili na nepropusnoj tvrdoj podlozi te da se eventualni ostaci pripravka koji se koriste kao sredstva za zaštitu drva i sadrže DDA-karbonat prikupljaju za ponovnu uporabu ili odlaganje.

(8)

Neprihvatljivi rizici za okoliš uočeni su u situacijama kada je drvo obrađeno DDA-karbonatom uronjavanjem bilo trajno izloženo vremenskim uvjetima ili čestom močenju (razred uporabe 3 prema definiciji OECD-a (2)) te kada je drvo obrađeno DDA-karbonatom bilo korišteno za vanjske konstrukcije u blizini ili iznad vode (scenarij „most” kod razreda uporabe 3 prema definiciji OECD-a (3)) ili je bilo u kontaktu sa svježom vodom (razred uporabe 4b prema definiciji OECD-a (4)). Stoga je primjereno zahtijevati da se pripravci ne odobravaju za obradu drva koje je namijenjeno za takve uporabe, osim ako se dostave podaci kojima se dokazuje da će pripravak zadovoljiti uvjete iz članka 5. i Priloga VI. Direktivi 98/8/EZ, prema potrebi uz primjenu odgovarajućih mjera za smanjenje rizika.

(9)

Odredbe ove Direktive trebaju se istodobno primjenjivati u svim državama članicama kako bi se osigurao jednak tretman na tržištu Unije za sve biocidne pripravke vrste pripravka 8 koji kao aktivnu tvar sadrže DDA-karbonat te kako bi se olakšalo pravilno funkcioniranje tržišta biocidnih pripravaka općenito.

(10)

Prije uvrštenja aktivne tvari u Prilog I. Direktivi 98/8/EZ potrebno je omogućiti razumno razdoblje kako bi se državama članicama omogućilo da donesu zakone i druge propise potrebne za usklađivanje s ovom Direktivom.

(11)

Direktivu 98/8/EZ treba stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(12)

Mjere predviđene ovom Direktivom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za biocidne pripravke,

DONIJELA JE OVU DIREKTIVU:

Članak 1.

Prilog I. Direktivi 98/8/EZ izmjenjuje se u skladu s Prilogom ovoj Direktivi.

Članak 2.

1.   Države članice donose i objavljuju zakone i druge propise potrebne za usklađivanje s ovom Direktivom najkasnije do 31. siječnja 2013.

One te odredbe primjenjuju od 1. veljače 2013.

Kada države članice donose ove odredbe, one prilikom njihove službene objave sadržavaju uputu na ovu Direktivu ili se uz njih navodi takva uputa. Načine tog upućivanja određuju države članice.

2.   Države članice Komisiji dostavljaju tekstove glavnih odredaba nacionalnog prava koje donose u području na koje se odnosi ova Direktiva.

Članak 3.

Ova Direktiva stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Članak 4.

Ova je Direktiva upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 22. kolovoza 2012.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 123, 24.4.1998., str. 1.

(2)  OECD publikacije o dokumentima o scenarijima emisija, broj 2., Dokument o scenariju emisija za sredstva za zaštitu drva, dio 2., str. 64.

(3)  Ibid.

(4)  Ibid.


PRILOG

U Prilogu I. Direktivi 98/8/EZ dodaje se sljedeća stavka:

Br.

Uobičajeni naziv

IUPAC naziv

Identifikacijski brojevi

Minimalna čistoća aktivne tvari u biocidnom pripravku kakav je stavljen na tržište

Datum uvrštenja

Rok za usklađivanje s člankom 16. stavkom 3. (osim za pripravke koji sadrže više od jedne aktivne tvari, za koje je rok za usklađivanje s člankom 16. stavkom 3. jednak onom iz zadnje odluke o uvrštenju njihovih aktivnih tvari)

Datum isteka uvrštenja

Vrsta pripravka

Posebne odredbe (1)

„58

DDA-karbonat

Reakcijska smjesa N,N-didecil-N,N-dimetilamonijevog karbonata i N,N-didecil-N,N-dimetilamonijevog bikarbonata

EC br.: 451-900-9

CAS br.: 894406-76-9

Suha težina: 740 g/kg

1. veljače 2013.

Nije primjenjivo

31. siječnja 2023.

8

Procjena rizika na razini Unije nije obuhvatila sve moguće primjene; neke su primjene bile isključene, primjerice neprofesionalna uporaba. Kada je za pojedini pripravak to potrebno, pri ocjeni zahtjeva za odobrenje pripravka u skladu s člankom 5. i Prilogom VI., države članice moraju ocijeniti one primjene ili scenarije izloženosti i one rizike za stanovništvo i dijelove okoliša koji nisu reprezentativno proučeni u okviru procjene rizika na razini Unije.

Države članice osiguravaju da su odobrenja pripravka podložna sljedećim uvjetima:

1.

za industrijske korisnike moraju se utvrditi sigurni radni postupci, a pripravci se moraju koristiti uz odgovarajuću osobnu zaštitnu opremu, osim ako se u zahtjevu za odobrenje pripravka dokaže da se rizici mogu na drugi način smanjiti na prihvatljivu razinu;

2.

na deklaracijama odobrenih pripravaka i, ako su dostupni, sigurnosno-tehničkim listovima, mora biti navedeno da se industrijska uporaba mora odvijati unutar zatvorenog prostora ili na nepropusnoj tvrdoj podlozi s tankvanom, da se svježe obrađeno drvo nakon obrade čuva ispod krova i/ili na nepropusnoj tvrdoj podlozi te da se eventualni ostaci pripravaka koji se koriste kao sredstva za zaštitu drva i sadrže DDA-karbonat prikupljaju za ponovnu uporabu ili odlaganje;

3.

pripravci ne smiju biti odobreni za obradu drva koje će biti u kontaktu sa svježom vodom ili će se koristiti za vanjske konstrukcije u blizini ili iznad vode, ili za obradu uronjavanjem drva koje će biti trajno izloženo vremenskim uvjetima ili čestom močenju, osim ako se dostave podaci kojima se dokazuje da će pripravak zadovoljiti uvjete iz članka 5. i Priloga VI., prema potrebi uz primjenu odgovarajućih mjera za smanjenje rizika.”


(1)  Za primjenu jedinstvenih načela Priloga VI., sadržaj i zaključci izvješća o ocjeni dostupni su na internetskoj stranici Komisije: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm


Top