Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012D0503

Odluka Vijeća 2012/503/ZVSP od 13. rujna 2012. o izmijeni Odluke 2010/452/ZVSP o Promatračkoj misiji Europske unije u Gruziji, EUMM Georgia

OJ L 249, 14.9.2012, p. 13–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 18 Volume 012 P. 258 - 259

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/503/oj

18/Sv. 012

HR

Službeni list Europske unije

258


32012D0503


L 249/13

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

13.09.2012.


ODLUKA VIJEĆA 2012/503/ZVSP

od 13. rujna 2012.

o izmijeni Odluke 2010/452/ZVSP o Promatračkoj misiji Europske unije u Gruziji, EUMM Georgia

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o Europskoj uniji, a posebno njegov članak 28., članak 42. stavak 4. i članak 43. stavak 2.,

uzimajući u obzir prijedlog Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku,

budući da:

(1)

Vijeće je 12. kolovoza 2010. donijelo Odluku 2010/452/ZVSP (1) o nastavku Promatračke misije Europske unije u Gruziji („EUMM Georgia” ili „Misija”) uspostavljenu 15. rujna 2008. Ta Odluka prestaje važiti 14. rujna 2012.

(2)

Politički i sigurnosni odbor (PSO) je 15. svibnja 2012. potvrdio preporuke za preispitivanje budućnosti misije EUMM Georgia na strateškoj razini.

(3)

Mandat misije EUMM Georgia bi trebalo produljiti za daljnje razdoblje od 12 mjeseci na temelju njezinog trenutačnog mandata.

(4)

Misija će se provoditi u kontekstu stanja koje bi se moglo pogoršati i koje bi moglo ugroziti ostvarenje ciljeva vanjskog djelovanja Unije kako su određeni u članku 21. Ugovora.

(5)

Odluku 2010/452/ZVSP bi stoga trebalo izmijeniti na odgovarajući način,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Odluka 2010/452/ZVSP mijenja se kako slijedi:

(1)

članak 7. stavak 3. zamjenjuje se sljedećim:

„3.   Sve osoblje poštuje minimalne operativne sigurnosne standarde specifične za Misiju i sigurnosni plan Misije, čime se podupire područje sigurnosne politike Unije. U pogledu zaštite klasificiranih informacija EU-a koji su povjereni članovima osoblja tijekom obavljanja njihovih dužnosti, sve osoblje poštuje sigurnosna načela i minimalne standarde iz sigurnosnih propisa Odluke Vijeća 2011/292/EU od 31. ožujka 2011. o sigurnosnim propisima za zaštitu klasificiranih informacija EU-a (2).

(2)

Članak 12. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 12.

Sigurnost

1.   Zapovjednik civilne operacije usmjerava planiranje sigurnosnih mjera voditelja misije i osigurava njihovu ispravnu i učinkovitu provedbu u okviru misije EUMM Georgia u skladu s člancima 5. i 9.

2.   Voditelj misije odgovoran je za sigurnost Misije i za poštovanje minimalnih sigurnosnih zahtjeva koji se primjenjuju na Misiju, u skladu s politikom Unije o sigurnosti osoblja razmještenog izvan Unije u operativnom svojstvu na temelju glave V. Ugovora i njegovim popratnim instrumentima.

3.   Voditelju misije pomaže viši dužnosnik za sigurnost misije (VDSM), koji izvješćuje voditelja misije i održava bliski funkcionalni odnos s Europskom službom za vanjsko djelovanje (ESVD).

4.   Osoblje misije EUMM Georgia prolazi kroz obvezno sigurnosno osposobljavanje prije preuzimanja dužnosti, u skladu s OPLAN-om. Ono također ima redovito osposobljavanje ponavljanja na terenu koje organizira VDSM.

5.   Voditelj misije osigurava zaštitu klasificiranih informacija EU-a u skladu s Odlukom 2011/292/EU.”;

(3)

u članku 14. stavku 1. dodaje se sljedeći podstavak:

„Financijski referentni iznos namijenjen pokrivanju izdataka povezanih s Misijom između 15. rujna 2012. i 14. rujna 2013. iznosi 20 900 000 EUR.”;

(4)

Članak 16. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 16.

Slanje klasificiranih informacija

1.   VP je ovlašten trećim državama povezanima s ovom Odlukom, prema potrebi i u skladu s potrebama Misije, slati klasificirane informacije EU-a do razine ‚CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL’, koji su nastali za potrebe Misije, u skladu s Odlukom 2011/292/EU.

2.   VP je ovlašten UN-u i OESS-u, u skladu s operativnim potrebama Misije, slati klasificirane informacije i dokumente EU-a do razine ‚RESTREINT UE/EU RESTRICTED’, koji su nastali za potrebe Misije, u skladu s Odlukom 2011/292/EU. U tu svrhu sastavljaju se aranžmani između VP-a i nadležnih tijela UN-a i OESS-a.

3.   U slučaju specifične i hitne operativne potrebe, VP je također ovlašten državi domaćinu slati sve klasificirane informacije i dokumente EU-a do razine ‚RESTREINT UE/EU RESTRICTED/EU RESTRICTED’, koji su nastali za potrebe Misije, u skladu s Odlukom 2011/292/EU. U tu svrhu sastavljaju se aranžmani između VP-a i nadležnih tijela države domaćina.

4.   VP je ovlašten trećim državama povezanima s ovom Odlukom slati bilo kakve dokumente EU-a koji nisu klasificirani, a povezani su s raspravama Vijeća o Misiji i za koje vrijedi obveza čuvanja poslovne tajne u skladu s člankom 6. stavkom 1. Poslovnika Vijeća (3).

5.   VP može delegirati ovlasti iz stavaka 1. do 4., kao i mogućnost sklapanja aranžmana iz stavaka 2. i 3. osobama pod njegovom/njezinom nadležnošću, zapovjedniku civilne operacije i/ili voditelju misije.

(5)

Članak 17. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 17.

Preispitivanje misije

PSO-u se svakih šest mjeseci predstavlja preispitivanje Misije na temelju izvješća voditelja misije i ESVD-a.”;

(6)

u članku 18,. drugi stavak zamjenjuje se sljedećim:

„Prestaje važiti 14. rujna 2013.”

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu na datum donošenja.

Sastavljeno u Bruxellesu 13. rujna 2012.

Za Vijeće

Predsjednik

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  SL L 213, 13.8.2010., str. 43.

(2)  SL L 141, 27.5.2011., str. 17.”;

(3)  Odluka Vijeća 2009/937/EU od 1. prosinca 2009. o donošenju Poslovnika Vijeća (SL L 325, 11.12.2009., str. 35.).”;


Top