EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012D0281

Odluka br. 281/2012/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 29. ožujka 2012. o izmjeni Odluke br. 573/2007/EZ o osnivanju Europskog fonda za izbjeglice za razdoblje od 2008. do 2013. kao dijela Općeg programa „Solidarnost i upravljanje migracijskim tokovima”

OJ L 92, 30.3.2012, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 013 P. 279 - 281

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; stavljeno izvan snage 32014R0516

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/281(1)/oj

19/Sv. 13

HR

Službeni list Europske unije

279


32012D0281


L 092/1

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


ODLUKA br. 281/2012/EU EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 29. ožujka 2012.

o izmjeni Odluke br. 573/2007/EZ o osnivanju Europskog fonda za izbjeglice za razdoblje od 2008. do 2013. kao dijela Općeg programa „Solidarnost i upravljanje migracijskim tokovima”

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske zajednice, a posebno njegov članak 78. stavak 2. točku (g),

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

djelujući u skladu s redovnim zakonskim postupkom (1),

budući da:

(1)

S obzirom na uspostavu zajedničkog programa EU-a o ponovnom naseljavanju čiji je cilj povećanje utjecaja napora Unije u pogledu ponovnog nastanjivanja u pružanju zaštitu izbjeglicama, te najvećim mogućim povećanjem strateškog utjecaja ponovnog naseljavanja boljim usmjeravanjem na one osobe koje najviše trebaju ponovno naseljavanje, zajednički prvenstveni ciljevi u pogledu ponovnog naseljavanja trebaju se utvrditi na razini Unije.

(2)

Članak 80. Ugovora o funkcioniranju Europske unije predviđa da politike Unije navedene u poglavlju o graničnim provjerama, azilu i migracijama i njihove provedbe se trebaju voditi načelom solidarnosti i pravične podjele odgovornosti, uključujući financijske učinke, između država članica te da, kada je potrebno, Akti Unije prema navedenom poglavlju trebaju sadržavati odgovarajuće mjere radi ostvarivanja tog načela.

(3)

U tu svrhu, posebni zajednički prioriteti Unije na području ponovnog naseljavanja za godinu 2013., kako su navedeni u Prilogu Odluci br. 573/2007/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (2) tom Odlukom, utvrđeni su na temelju dvije kategorije, od kojih prva treba uključivati osobe iz posebne kategorije za koje vrijede kriteriji Visokog predstavnika Ujedinjenih naroda za izbjeglice (UNHCR) za ponovno naseljavanje, a druga uključuje osobe iz zemlje ili regije koja je navedena u godišnjem planu UNHCR-a za ponovno naseljavanje i u kojoj bi zajedničke akcije Unije imale znatan utjecaj na pružanje potrebne zaštite.

(4)

Uzimajući u obzir potrebe ponovnog naseljavanja iz Priloga Odluci 573/2007/EZ koji je dodan tom Odlukom, u kojoj se navode posebni zajednički prioriteti Unije u pogledu ponovnog naseljavanja, potrebno je pružiti dodatnu financijsku podršku za ponovno naseljavanje osoba u pogledu posebnih zemljopisnih regija i nacionalnosti, kao i posebnih kategorija izbjeglica koji se imaju ponovno naseliti, kada je ponovno naseljavanje određeno kao najvažniji odgovor na njihove posebne potrebe.

(5)

Budući da je važno strateško korištenje ponovnog naseljavanja iz zemalja ili regija utvrđenih za provedbu regionalnih programa zaštite, potrebno je pružiti dodatnu financijsku potporu za ponovno naseljavanje osoba iz Tanzanije, istočne Europe (Bjelarusa, Republike Moldavije i Ukrajine), Afričkog roga (Džibutija, Kenije i Jemena) te Sjeverne Afrike (Egipta, Libije i Tunisa), te iz drugih zemalja ili regija koje su za to utvrđene u budućnosti.

(6)

S ciljem poticanja država članica da se uključe u akcije ponovnog naseljavanja, jednako je potrebno pružati dodatnu financijsku potporu onim državama članicama koje se prve odluče za ponovno naseljavanje osoba.

(7)

Također je potrebno utvrditi pravila o opravdanosti troškova za dodatnu financijsku potporu za ponovno naseljavanje.

(8)

U skladu s člankom 3. i člankom 4.a stavkom 1. Protokola br. 21 o stajalištu Ujedinjene Kraljevine i Irske u pogledu područja slobode, sigurnosti i pravde koji je priložen uz Ugovor o Europskoj uniji i Ugovor o funkcioniranju Europske unije, Ujedinjena Kraljevina je obavijestila da želi sudjelovati u donošenju i primjeni ove Odluke.

(9)

U skladu s člancima 1. i 2. i člankom 4.a stavkom 1. Protokola br. 21 o stajalištu Ujedinjene Kraljevine i Irske u pogledu područja slobode, sigurnosti i pravde koji je priložen uz Ugovor o Europskoj uniji i Ugovor o funkcioniranju Europske unije, te ne dovodeći u pitanje članak 4. tog Protokola, Irska ne sudjeluje u donošenju ove Odluke, nije njom vezana, niti se na nju primjenjuje.

(10)

U skladu s člancima 1. i 2. Protokola br. 21 o stajalištu Danske koji je priložen uz Ugovor o Europskoj uniji i Ugovor o funkcioniranju Europske unije, Danska ne sudjeluje u donošenju ove Odluke, nije njome vezana, niti se na nju primjenjuje,

DONIJELI SU OVU ODLUKU:

Članak 1.

Odluka br. 573/2007/EZ izmjenjuje se i glasi:

1.

Članak 13. izmjenjuje se i glasi:

(a)

stavak 3. zamjenjuje se sljedećim:

„3.   Države članice primaju fiksni iznos u skladu sa stavkom 3.a za svaku ponovno naseljenu osobu na temelju jednog ili više sljedećih prioriteta:

(a)

osobe iz zemlje ili regije koje su određene za provođenje regionalnih programa zaštite;

(b)

osobe iz jedne ili više ranjivih skupina:

ugrožena djeca ili žene,

maloljetnici bez pratnje,

osobe koje su preživjele nasilje i/ili mučenje,

osobe s ozbiljnim zdravstvenim potrebama koje je moguće zadovoljiti samo ako se te osobe ponovno nasele,

osobe koje zbog potrebe pravne i/ili fizičke zaštite trebaju hitno ili nužno ponovno naseljavanje;

(c)

posebni zajednički prioriteti Unije u području ponovnog naseljavanja za godinu 2013. iz Priloga ovoj Odluci.”;

(b)

umeće se sljedeći stavak:

„3.a   Države članice primaju fiksni iznos od 4 000 eura za svaku ponovno naseljenu osobu na temelju prioriteta iz stavka 3.

U svakom sljedećem slučaju fiksni se iznos povećava kako slijedi:

6 000 eura za svaku ponovno naseljenu osobu za države članice koje su već jednom primile fiksni iznos z ponovno naseljavanje iz Fonda,

5 000 eura za svaku ponovno naseljenu osobu za države članice koje su već primile fiksni iznos iz Fonda jednom tijekom prethodnih godina za ponovno naseljavanje iz Fonda.”

(c)

stavak 4. zamjenjuje se sljedećim:

„4.   Ako država članica ponovno naseli osobu na temelju više od jednog prioriteta Unije za ponovno naseljavanje iz stavka 3., za tu osobu fiksni iznos prima samo jednom.”;

(d)

stavak 6. zamjenjuje se sljedećim:

„6.   Države članice Komisiji do 1. svibnja 2012. dostavljaju procjenu broja osoba koje će one ponovno naseliti na temelju prioriteta iz stavka 3., tijekom naredne kalendarske godine, uključujući raščlanjivanje različitih kategorija iz tog stavka. Komisija dostavlja te podatke Odboru iz članka 52.”;

(e)

dodaje se sljedeći stavak:

„7.   O rezultatima i utjecaju financijske potpore za mjere ponovnog naseljavanja na temelju prioriteta iz stavka 3., države članice izvještavaju u izvješću iz članka 50. stavka 2., a Komisija u izvješću iz članka 50. stavka 3.”

(2)

U članku 35. dodaje se sljedeći stavak:

„5.   Fiksni iznos za svaku ponovno naseljenu osobu državi se članici dodjeljuje okvirni iznos za svaku učinkovito ponovno nastanjenu osobu.”

(3)

Tekst iz Priloga ovoj Odluci dodaje se kao Prilog Odluci br. 573/2007/EZ.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Članak 3.

Ova je Odluka upućena državama članicama u skladu s Ugovorima.

Sastavljeno u Bruxellesu 29. ožujka 2012.

Za Europski parlament

Predsjednik

M. SCHULZ

Za Vijeće

Predsjednik

N. WAMMEN


(1)  Stajalište Europskog parlamenta od 18. svibnja 2010. (SL C 161 E, 31.5.2011., str. 161) i stajalište Vijeća s prvog čitanja od 8. ožujka 2012. (još nije objavljeno u Službenom listu). Stajalište Europskog parlamenta od 29. ožujka 2012. (još nije objavljeno u Službenom listu).

(2)  SL L 144, 6.6.2007., str. 1.


PRILOG

„PRILOG

Popis posebnih zajedničkih prioriteta Unije na području ponovnog naseljavanja za godinu 2013.

(1)

Kongoanske izbjeglice na području Velikih jezera (Burundi, Malavi, Ruanda i Zambija);

(2)

Izbjeglice iz Iraka u Turskoj, Siriji, Libanonu i Jordanu;

(3)

Afganistanske izbjeglice u Turskoj, Pakistanu i Iranu;

(4)

Somalijske izbjeglice u Etiopiji;

(5)

Burmanske izbjeglice u Bangladešu, Maleziji i Tajlandu;

(6)

Eritrejske izbjeglice u istočnom Sudanu.”


Top