Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R1332

Uredba Komisije (EU) br. 1332/2011 od 16. prosinca 2011. o zahtjevima uporabe zajedničkoga zračnog prostora i operativnim procedurama za izbjegavanje sudara u zraku Tekst značajan za EGP

OJ L 336, 20.12.2011, p. 20–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 023 P. 119 - 121

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/1332/oj

07/Sv. 23

HR

Službeni list Europske unije

119


32011R1332


L 336/20

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


UREDBA KOMISIJE (EU) br. 1332/2011

od 16. prosinca 2011.

o zahtjevima uporabe zajedničkoga zračnog prostora i operativnim procedurama za izbjegavanje sudara u zraku

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 216/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. veljače 2008. o zajedničkim pravilima u području civilnog zrakoplovstva i osnivanju Europske agencije za sigurnost zračnog prometa i stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 91/670/EEZ, Uredbe (EZ) br. 1592/2002 i Direktive 2004/36/EZ (1), a posebno njezin članak 8. stavak 1., članak 8. stavak 5. i članak 9. stavak 4.,

budući da:

(1)

Potrebno je uvesti zaštitne mjere za operatore zrakoplova koji su registrirani u državi članici ili u trećoj zemlji kojima upravlja operator Unije i za operatore zrakoplova koje unutar Unije upotrebljavaju operatori iz treće zemlje.

(2)

Nakon niza sudara zrakoplova pri kojima sigurnosne granice nisu bile poštovane, uključujući nesreće u mjestu Yaizu (Japan) 2001. i u mjestu Überlingen (Njemačka) 2002. potrebno je poboljšati trenutačnu programsku opremu sustava za izbjegavanje sudara u zraku. Rezultati studija pokazuju da uporabom sadašnje programske opreme sustava za izbjegavanje sudara u zraku postoji vjerojatnost rizika sudara u zraku 2,7 × 10–8 po satu leta. Stoga se smatra da je trenutna verzija ACAS II 7.0 neprihvatljivi sigurnosni rizik.

(3)

Potrebno je uvesti novu programsku verziju sustava za izbjegavanje sudara u zraku (ACAS II) da se izbjegnu sudari svih zrakoplova koji lete u zračnom prostoru obuhvaćenom Uredbom (EZ) br. 216/2008.

(4)

Za osiguranje najviših mogućih sigurnosnih standarda, zrakoplovi koji nisu u području primjene obvezatnih zahtjeva u vezi s prijevozom nego su opremljeni sustavom ACAS II, prije stupanja na snagu ove Uredbe moraju ugraditi sustav ACAS II s najnovijom verzijom programske opreme za izbjegavanje sudara.

(5)

Kako bi se osigurale sigurnosne prednosti povezane s novom programskom verzijom, svi zrakoplovi moraju biti opremljeni u najkraćem mogućem roku. Međutim, potrebno je postaviti realistični vremenski okvir zrakoplovnoj industriji kako bi se prilagodila novoj Uredbi uzimajući pritom u obzir dostupnost nove opreme.

(6)

Agencija je pripremila provedbena pravila i dostavila ih kao mišljenje Komisiji u skladu s člankom 19. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 216/2008.

(7)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Odbora Europske agencije za zrakoplovnu sigurnost koji je osnovan člankom 65. Uredbe (EZ) br. 216/2008,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Predmet i područje primjene

Ovom Uredbom propisuju se zahtjevi uporabe zajedničkog zračnog prostora i operativnih postupaka za izbjegavanje sudara u zraku koje moraju ispunjavati:

(a)

operatori zrakoplova iz članka 4. stavka 1. točke (b) i točke (c) Uredbe (EZ) br. 216/2008 koji obavljaju letove u Uniju, unutar Unije ili izvan Unije; i

(b)

operatori zrakoplova iz članka 4. stavka 1. točke (d) Uredbe (EZ) br. 216/2008 koji obavljaju letove u zračnom prostoru iznad državnog područja na koje se Ugovor odnosi, te u svakom drugom zračnom prostoru u kojem države članice primjenjuju Uredbu (EZ) br. 551/2004 Europskog parlamenta i Vijeća (2).

Članak 2.

Definicije

Za svrhe ove Uredbe primjenjuju se sljedeće definicije:

1.

„sustav za izbjegavanje sudara u zraku (ACAS)” znači sustav uređaja u zrakoplovu koji radi na temelju signala transpondera sekundarnog nadzornog radara (SSR) i radi neovisno o zemaljskoj opremi, a pruža informacije pilotu o mogućim zrakoplovima koji ga ugrožavaju opremljeni SSR transponderom;

2.

„ sustav za izbjegavanje sudara u zraku II (ACAS II)” znači sustav u zrakoplovu za izbjegavanje sudara koji pored prometnog upozorenja (TA) omogućuje i vertikalne rezolucijske informacije;

3.

„indikacija obaveznog vertikalnog razdvajanja (RA)” znači indikacija koja letačkoj posadi preporučuje manevar s ciljem uspostavljanja odstojanja od svih zrakoplova koji predstavljaju opasnost, ili ograničenje manevra s ciljem održavanja postojećeg odstojanja;

4.

„indikacija prometnog upozorenja (TA)” znači upozorenje letačkoj posadi zrakoplova da određeni zrakoplov u njihovoj blizini predstavlja moguću opasnost.

Članak 3.

Sustav za izbjegavanje sudara u zraku (ACAS)

1.   Zrakoplovi iz odjeljka I. Priloga ovoj Uredbi moraju biti opremljeni i djelovati u skladu s pravilima i procedurama navedenim u Prilogu.

2.   Države članice osiguravaju da je djelovanje zrakoplova iz članka 1. stavka 2. točke (a) Uredbe (EZ) br. 216/2008 u skladu s pravilima i procedurama navedenim u Prilogu i u skladu s uvjetima iz tog članka.

Članak 4.

Posebne odredbe za operatore na koje se primjenjuje Uredba Vijeća (EEZ) br. 3922/91 (3)

1.   Odstupajući od odredaba OPS 1.668 i OPS 1.398 iz Priloga III. Uredbi (EEZ) br. 3922/91, članak 3. i Prilog ovoj Uredbi odnose se na operatore zrakoplova iz članka 1. točke (a).

2.   Sve druge obveze zračnih prijevoznika iz Uredbe (EEZ) br. 3922/91, kad je riječ o odobrenju, ugradnji ili djelovanju opreme i dalje se primjenjuju na ACAS II.

Članak 5.

Stupanje na snagu i primjena

1.   Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

2.   Članci 3. i 4. primjenjuju se od 1. ožujka 2012.

3.   Odstupajući od stavka 2. odredbe iz članaka 3. i 4. primjenjuju se od 1. prosinca 2015. za zrakoplove s individualnom svjedodžbom o plovidbenosti izdanom prije 1. ožujka 2012.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 16. prosinca 2011.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 79, 19.3.2008., str. 1.

(2)  SL L 96, 31.3.2004., str. 20.

(3)  SL L 373, 31.12.1991., str. 4.


PRILOG

Sustav za izbjegavanje sudara u zraku (ACAS) II

(Dio-ACAS)

Odjeljak I.–   oprema ACAS-a II

AUR.ACAS.1005   Zahtjev performansi

1.

Sljedeći zrakoplovi na turbinski pogon opremljeni su sustavom logike za izbjegavanje sudara ACAS II verzija 7.1:

(a)

zrakoplovi s najvišom dopuštenom masom pri uzlijetanju preko 5 700 kg; ili

(b)

zrakoplovi s brojem putničkih sjedala većim od 19.

2.

Zrakoplovi koji nisu navedeni u točki (1), ali koji su dobrovoljno opremljeni ACAS-om II, opremaju se programom logike za izbjegavanje sudara verzije 7.1.

3.

Točka 1. ne primjenjuje se na sustave zrakoplova bez posade.

Odjeljak II.–   Operacije

AUR.ACAS.2005   Uporaba ACAS-a II

1.

ACAS II tijekom leta, osim u slučajevima iz popisa minimalne opreme kako je utvrđeno u Prilogu III. Uredbi (EEZ) br. 3922/91, upotrebljava se tako da omogućuje davanje RA indikacija letačkoj posadi kad se otkrije nedopuštena blizina drugog zrakoplova, osim kad se zbog neuobičajenog postupka ili stanja u kojima je djelovanje ograničeno, zahtijeva ograničenje načina pružanja RA indikacija (upotrebljavaju se isključivo TA indikacije).

2.

Kad sustav ACAS II pruža indikaciju RA:

(a)

pilot odmah postupa u skladu s indikacijama RA indikacija, čak i onda kad je u suprotnosti s uputama službe kontrole zračnog prometa (ATC), osim u slučaju kada bi takav postupak ugrozio sigurnost zrakoplova;

(b)

letačka posada, čim to radno opterećenje dopušta, obavješćuje odgovarajuću ATC jedinicu o svakoj RA koja zahtijeva odstupanje od tekućih uputa ili odobrenja kontrole zračnog prometa (ATC);

(c)

kad se nesuglasje riješi, zrakoplov:

i.

se odmah počinje pridržavati potvrđenih uputa ili odobrenja ATC-a, pri čemu mora obavijestiti ATC o tom manevru; ili

ii.

treba postupati u skladu sa svim izdanim izmjenama odobrenja ili uputa službe kontrole zračnog prometa.

AUR.ACAS.2010   Osposobljavanje za ACAS II

Operatori utvrđuju ACAS II operativne postupke i programe osposobljavanja da se letačka posada na odgovarajući način osposobi za slučaj sudara u zraku i za uporabu opreme ACAS II.


Top