Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R1282

Uredba Komisije, (EU) br. 1282/2011 od 28. studenoga 2011. o izmjeni i ispravku Uredbe Komisije (EU) br. 10/2011 o plastičnim materijalima i predmetima namijenjenim da dolaze u dodir s hranom Tekst značajan za EGP

OJ L 328, 10.12.2011, p. 22–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 024 P. 19 - 26

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/1282/oj

15/Sv. 24

HR

Službeni list Europske unije

19


32011R1282


L 328/22

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


UREDBA KOMISIJE, (EU) br. 1282/2011

od 28. studenoga 2011.

o izmjeni i ispravku Uredbe Komisije (EU) br. 10/2011 o plastičnim materijalima i predmetima namijenjenim da dolaze u dodir s hranom

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1935/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. listopada 2004. o materijalima i predmetima koji dolaze u dodir s hranom i stavljanju izvan snage direktiva 80/590/EEZ i 89/109/EEZ (1), a posebno točke (a) i (e) članka 5. stavka 1., članak 11. stavak 3. i članak 12. stavak 6. Uredbe,

budući da:

(1)

Uredba Komisije (EU) br. 10/2011 od 14. siječnja 2011. o plastičnim materijalima i predmetima namijenjenim da dolaze u dodir s hranom (2) uspostavlja Unijin popis monomera, drugih temeljnih ulaznih tvari i aditiva koji se mogu koristiti za proizvodnju plastičnih materijala i proizvoda. Nedavno je Europska agencija za sigurnost hrane (Agencija) dala pozitivnu znanstvenu procjenu za dodatne tvari koje je potrebno dodati na sadašnji popis.

(2)

Za neke druge tvari potrebno je izmijeniti ograničenja i/ili specifikacije koje su već određene na razini EU-a na temelju nove povoljne znanstvene procjene Agencije.

(3)

Ograničenja i specifikacije za uporabu tvari s brojem tvari FCM 239 i imenom 2,4,6-triamino-1,3,5-triazin (Melamin) moraju se izmijeniti slijedom znanstvenog mišljenja koje je Agencija objavila 13. travnja 2010. U tom mišljenju je određen dopušten dnevni unos (TDI) od 0,2 mg/kg tjelesne težine za tu tvar. U svom mišljenju Agencija je također zaključila da je izloženost kod djece zbog migracije iz materijala namijenjenih za dodir s hranom unutar TDI. Uzimajući u obzir TDI i izloženost iz svih drugih izvora potrebno je smanjiti graničnu vrijednost za migraciju tvari 239. Predložena granica migracije od 2,5 mg/kg hrane je usklađena s najvećom dopuštenom količinom kontaminacije melaminom u hrani propisanom u Uredbi Komisije (EZ) br. 1135/2009 od 25. studenoga 2009. o uvođenju posebnih uvjeta kojima se uređuje uvoz određenih proizvoda podrijetlom ili poslanih iz Kine i o stavljanju izvan snage Odluke Komisije 2008/798/EZ (3).

(4)

Potrebno je stoga odgovarajuće izmijeniti Prilog I. Uredbi (EU) br. 10/2011.

(5)

Tvari s brojem tvari FCM 438 i imenom bis (2,6-diizopropilfenil) karbodiimid je dozvoljena za uporabu kao aditiv u plastičnim materijalima u skladu s tablicom 1. Priloga I. Uredbi (EU) br. 10/2011. Agencija je ponovo procijenila sigurnost dozvoljene tvari. Mišljenje koje je dala Agencija (4) pojašnjava da je tvar potrebno koristiti kao monomer, a ne kao aditiv u plastičnim materijalima. Zbog toga je primjereno ispraviti uporabu i obnoviti odgovarajući referentni broj u Prilogu I.

(6)

Uporaba tvari s brojem tvari FCM 376 i imenom N-Metilpirolidone je dozvoljena za uporabu kao aditiv u plastičnim materijalima u skladu s tablicom 1. Priloga I. Uredbi (EU) br. 10/2011 bez granične vrijednosti specifične migracije. U mišljenju Agencije (5) je određen TDI od 1 mg/kg tjelesne težine iz čega proizlazi granična vrijednost specifične migracije (SML) od 60 mg/kg hrane. Ta granična vrijednost se podudara s općom graničnom vrijednosti specifične migracije iz članka 11. stavka 2. Uredbe (EU) br. 10/2011, međutim ako SML od 60 mg/kg proizlazi iz toksikološkog praga kao što je TDI, SML je potrebno posebno navesti u Prilogu I.

(7)

Uporaba tvari s brojem tvari FCM 797 i imenom poliester adipinske kiseline s 1,3-butandiolom, 1,2-propandiolom i 2-etil-1-heksanolom je dozvoljena kao aditiv u plastičnim materijalima u skladu s tablicom 1 Priloga I. Uredbi (EU) br. 10/2011 i navedena s brojem CAS 0007328-26-5. U skladu s mišljenjem koje je dala Agencija (6) taj CAS broj mora glasiti 0073018-26-5. Stoga je potrebno ispraviti CAS broj za ovu tvar u Prilogu I.

(8)

Kako bi se smanjio administrativni teret subjektima u poslovanju s hranom, plastični materijali i predmeti koji su zakonski stavljeni na tržište na temelju zahtjeva iz Uredbe (EU) br. 10/2011, a nisu u skladu s ovom Uredbom moći će se stavljati na tržište do 1. siječnja 2013. Potrebno je omogućiti da ostanu na tržištu do iscrpljenja zaliha.

(9)

Mjere predviđene ovom Uredbom su u skladu s mišljenjem Stalnog odbora za prehrambeni lanac i zdravlje životinja, a nisu im se usprotivili ni Europski parlament niti Vijeće,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilog I. Uredbe (EU) br. 10/2011 izmjenjuje se u skladu s Prilogom ovoj Uredbi.

Članak 2.

Plastični materijali i predmeti koji su zakonski stavljeni na tržište prije 1. siječnja 2012., a nisu u skladu s ovom Uredbom mogu se i dalje stavljati na tržište do 1. siječnja 2013. Ti plastični materijali i predmeti rmogu ostati na tržištu do iscrpljenja zaliha.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u državama članicama u skladu s Ugovorima.

Sastavljeno u Bruxellesu 28. studenoga 2011.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 338, 13.11.2004., str. 4.

(2)  SL L 12, 15.1.2011., str. 1.

(3)  SL L 311, 26.11.2009., str. 3.

(4)  Znanstveno mišljenje o sigurnosnoj procjeni tvari bis(2,6-diizopropilfenil) karbodiimid za uporabu u materijalima koji dolaze u dodir s hranom. EFSA Journal 2010; 8(12):1928.

(5)  Mišljenje Znanstvenog odbora o prehrambenim aditivima, aromama, pomoćnim tvarima i materijalima u dodiru s hranom (AFC) o zahtjevu Komisije u vezi sa sedmim popisom tvari za materijale koji dolaze u izravan dodir s hranom. EFSA Journal (2005) 201, 1.-28.

(6)  Mišljenje Znanstvenog odbora o prehrambenim aditivima, aromama, pomoćnim tvarima i materijalima u dodiru s hranom (AFC) o zahtjevu u vezi s 18. popisom tvari za materijale koji dolaze u izravan dodir s hranom. EFSA Journal (2008) 628.-633., 1.-19.


PRILOG

Prilog I. Uredbi (EU) br. 10/2011 mijenja se kako slijedi:

1.

U tablici 1 umeću se sljedeći redovi prema numeričkom redoslijedu brojeva tvari FCM:

Broj tvari FCM

Ref. br.

Br. CAS

Ime tvari

Uporabljena kao dodatak ili pomoćno sredstvo za polimerizaciju

(da/ne)

Uporabljena kao monomer ili druga temeljna ulazna sirovina ili makro-molekula dobivena mikrobnom fermentacijom

(da/ne)

FRF se primjenjuje

(da/ne)

SML

(mg/kg)

SML (T)

(mg/kg)

(Grupna ograničenja br.)

Ograničenja i specifikacije

Napomene o provjeri usklađenosti

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

855

40560

 

kopolimer (butadiena, stirena, metil metakrilata) unakrsno povezan s 1,3-butanediol dimetakrilatom

da

ne

ne

 

 

Samo za uporabu u tvrdom poli(vinil kloridu) (PVC) u koncentraciji od najviše 12 % na sobnoj temperaturi ili nižoj.

 

856

40563

 

kopolimer (butadiena, stirena, metil metakrilata, butil akrilata) unakrsno povezan s divinilbenzenom ili 1,3-butanediol dimetakrilatom

da

ne

ne

 

 

Samo za uporabu u tvrdom poli(vinil kloridu) (PVC) u koncentraciji od najviše 12 % na sobnoj temperaturi ili nižoj.

 

857

66765

0037953-21-2

kopolimer (metil metakrilata, butil akrilata, stirena, glicidil metakrilata)

da

ne

ne

 

 

Samo za uporabu u tvrdom poli(vinil kloridu) (PVC) u koncentraciji od najviše 2 % na sobnoj temperaturi ili nižoj.

 

863

15260

0000646-25-3

1,10-dekan diamin

ne

da

ne

0,05

 

Samo za uporabu kao komonomer za proizvodnju poliamidnih proizvoda za višekratnu uporabu u dodiru s vodenom, kiselom i mliječnom hranom na sobnoj temperaturi ili za kratkotrajni kontakt na temperaturi od najviše 150 °C.

 

873

93460

 

titanov dioksid koji je reagirao s oktil-trietoksisilanom

da

ne

ne

 

 

Reakcijski proizvod titanovog dioksida s do 2 % w/w oktiltrietoksisilana za površinsku obradu pri visokim temperaturama

 

894

933360

0016545-54-3

tiodipropionska kiselina ditetradecil ester

da

ne

ne

 

(14)

 

 

895

47060

0171090-93-0

3-(3,5-di-tert-butil-4-hidroksifenil) propionska kiselina,esteri s C13-C15 razgranatim i linearnim alkoholima

da

ne

ne

0,05

 

Samo za uporabu u poliolefinima u dodiru s hranom osim s masnim/visokim sadržajem alkohola i mliješnim proizvodima-

 

896

71958

0958445-44-8

3H-perfluoro-3-[(3-metoksi- propoksi) propionske kiselina], amonijeva sol

da

ne

ne

 

 

Samo za uporabu pri polimerizaciji fluoropolimera kad:

se obrađuje pri temperaturi višoj od 280 °C barem 10 minuta,

se obrađuju pri temperaturi višoj od 190 °C do 30 % w/w u mješavinama s polioksimetilenskim polimerima i namijenjeni su za proizvode za višestruku uporabu.

 

923

39150

0000120-40-1

N,N-bis(2-hidroksietil)dodekanamid

da

ne

ne

5

 

Količina rezidua dietanolamina u plastičnim materijalima kao nečistoća i razgradni produkt tvari ne smije prouzročiti migraciju dietanolomina veću od 0,3 mg/kg hrane.

(18)

924

94987

 

trimetilolpropan miješani triesteri i diesteri s n-oktanskom i n-dekanskom kiselinom

da

ne

ne

0,05

 

Samo za uporabu u PET u dodiru sa svim vrstama hrane osim s masnom hranom, hranom s visokim sadržajem alkohola i mliječnim proizvodima

 

926

71955

0908020-52-0

perfluoro [(2.etiloksi-etoksi)]octena kiselina, amonijeva sol

da

ne

ne

 

 

Samo za uporabu pri polimerizaciji fluoropolimera koji se barem 10 minuta obrađuju pri temperaturi većoj od 300 °C

 

971

25885

0002459-10-1

trimetil trimelitat

ne

da

ne

 

 

Samo za uporabu kao komonomer do 0,35 % w/w za proizvodnju modificiranih poliestera namijenjenih za korištenje u dodiru se vodenom i suhom hranom koja ne sadrže slobodne masnoće na površini

(17)

972

45197

0012158-74-6

bakrov hidroksid fosfat

da

ne

ne

 

 

 

 

973

22931

0019430-93-4

(perfluorobutil) etilen

ne

da

ne

 

 

Samo za uporabu kao komonomer do 0,1 % w/w pri polimerizaciji fluoropolimera sinteriranim na visokim temperaturama

 

974

74050

939402-02-5

fosforna kiselina, mješavina 2,4-bis(1,1-dimetilpropil)fenil i 4-(1,1-dimetilpropil)fenil triestera

da

ne

da

5

 

SML je izražen kao suma fosfitnog i fosfatnog oblika tvari i produkta hidrolize 4-t-amilfenola.-

Migracija produkta hidrolize 2,4-di-t-amilfenola ne smije prelaziti 0,05 mg/kg.

 

2.

U tablici 1 za sljedeću tvar, sadržaj stupaca (2), (5), (6) i (10) zamjenjuje se sljedećim:

Broj tvari FCM

Ref. br.

Br. CAS

Ime tvari

Uporabljena kao dodatak ili pomoćno sredstvo za polimerizaciju

(da/ne)

Uporabljena kao monomer ili druga temeljna ulazna sirovina ili makro-molekula dobivena mikrobnom fermentacijom

(da/ne)

FRF se primjenjuje

(da/ne)

SML

(mg/kg)

SML (T)

(mg/kg)

(Grupna ograničenja br.)

Ograničenja i specifikacije

Napomene o provjeri usklađenosti

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

438

13303

0002162-74-5

bis(2,6-diizopropilfenil) karbodiimid

ne

da

ne

0,05

 

Izražen kao suma bis(2,6-diizopropilfenil) karbodiimida i produkta njegove hidrolize 2,6-diizopropilanilina

 

3.

U tablici 1 za sljedeću tvar, sadržaj stupca (3) zamjenjuje se sljedećim:

Broj tvari FCM

Ref. br.

Br. CAS

Ime tvari

Uporabljena kao dodatak ili pomoćno sredstvo za polimerizaciju

(da/ne)

Uporabljena kao monomer ili druga temeljna ulazna sirovina ili makro-molekula dobivena mikrobnom fermentacijom

(da/ne)

FRF se primjenjuje

(da/ne)

SML

(mg/kg)

SML (T)

(mg/kg)

(Grupna ograničenja br.)

Ograničenja i specifikacije

Napomene o provjeri usklađenosti

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

797

76807

0073018-26-5

Poliester adipinske kiseline s 1,3-butandiolom, 1,2-propandiolom i 2-etil-1-heksanolom

da

ne

da

 

(31)

(32)

 

 

4.

U tablici 1 za sljedeću tvar, sadržaj stupca (8) zamjenjuje se sljedećim:

Broj tvari FCM

Ref. br.

Br. CAS

Ime tvari

Uporabljena kao dodatak ili pomoćno sredstvo za polimerizaciju

(da/ne)

Uporabljena kao monomer ili druga temeljna ulazna sirovina ili makro-molekula dobivena mikrobnom fermentacijom

(da/ne)

FRF se primjenjuje

(da/ne)

SML

(mg/kg)

SML (T)

(mg/kg)

(Grupna ograničenja br.)

Ograničenja i specifikacije

Napomene o provjeri usklađenosti

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

239

19975

0000108-78-1

2,4,6-triamino-1,3,5-triazin

da

da

ne

2,5

 

 

 

25420

93720

376

66905

0000872-50-4

N-metilpirolidon

da

ne

ne

60

 

 

 

5.

U tablici 1 za sljedeću tvar, sadržaj stupaca (8) i (10) zamjenjuje se sljedećim:

Broj tvari FCM

Ref. br.

Br. CAS

Ime tvari

Uporabljena kao dodatak ili pomoćno sredstvo za polimerizaciju

(da/ne)

Uporabljena kao monomer ili druga temeljna ulazna sirovina ili makro-molekula dobivena mikrobnom fermentacijom

(da/ne)

FRF se primjenjuje

(da/ne)

SML

(mg/kg)

SML (T)

(mg/kg)

(Grupna ograničenja br.)

Ograničenja i specifikacije

Napomene o provjeri usklađenosti

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

452

38885

0002725-22-6

2,4-Bis(2,4-dimetilfenil)-6-(2-hidroksi-4- n-oktiloksifenil)-1,3,5-triazin

da

ne

ne

5

 

 

 

6.

U tablici 1 za sljedeću tvar, sadržaj stupca (10) zamjenjuje se sljedećim:

Broj tvari FCM

Ref. br.

Br. CAS

Ime tvari

Uporabljena kao dodatak ili pomoćno sredstvo za polimerizaciju

(da/ne)

Uporabljena kao monomer ili druga temeljna ulazna sirovina ili makro-molekula dobivena mikrobnom fermentacijom

(da/ne)

FRF se primjenjuje

(da/ne)

SML

(mg/kg)

SML (T)

(mg/kg)

(Grupna ograničenja br.)

Ograničenja i specifikacije

Napomene o provjeri usklađenosti

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

794

18117

0000079-14-1

glikolna kiselina

ne

da

ne

 

 

Samo za uporabu za proizvodnju poliglikolne kiseline (PGA) za i. posredan dodir s hranom iza poliestera, kao što su polietilen tereftalat (PET) ili polimliječna kiselina (PLA), i ii. neposredan dodir s hranom nakon mješavine PGA do 3 % w/w u PET ili PLA.

 

812

80350

0124578-12-7

poli(12-hidroksistearinska kiselina)-polietilenimin kopolimer

da

ne

ne

 

 

Samo za uporabu u plastičnim materijalima do 0,1 % w/w.

Pripremljen reakcijom poli(12-hidroksistearinske kiseline s polietileniminom.

 

7.

U tablici 1 za sljedeću tvar, sadržaj stupaca (10) i (11) zamjenjuje se sljedećim:

Broj tvari FCM

Ref. br.

Br. CAS

Ime tvari

Uporabljena kao dodatak ili pomoćno sredstvo za polimerizaciju

(da/ne)

Uporabljena kao monomer ili druga temeljna ulazna sirovina ili makro-molekula dobivena mikrobnom fermentacijom

(da/ne)

FRF se primjenjuje

(da/ne)

SML

(mg/kg)

SML (T)

(mg/kg)

(Grupna ograničenja br.)

Ograničenja i specifikacije

Napomene o provjeri usklađenosti

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

862

15180

0018085-02-4

3,4-diacetoksi-1-buten

ne

da

ne

0,05

 

SML uključuje produkt hidrolize 3,4-dihidroksi-1-buten.

Samo za uporabu kao komonomer za kopolimere etil-vinil alkohola (EVOH) i polivinil alkohola (PVOH).

(17)

(19)

8.

U tablici 2 za sljedeća grupna ograničenja, sadržaj stupaca (2) i (4) zamjenjuje se sljedećim:

Broj grupnog ograničenja

Broj tvari FCM

SML (T)

(mg/kg)

Specifikacija za grupno ograničenje

(1)

(2)

(3)

(4)

14

294

5

Izraženo kao suma tvari i njihovih produkata oksidacije

368

894

9.

U tablici 3 sljedeće napomene o provjeri usklađenosti umeću se numeričkim redoslijedom:

Napomena br.

Napomene o provjeri usklađenosti

(1)

(2)

(18)

Kod polietilena niske gustoć (LDPE) postoji opasnost prekoračenja ograničenja specifične migracije(SML)

(19)

Kod kopolimera etilvinialkohola (EVOH) i polivinilalkohoa l(POOH) u direktnom dodiru s vodenom hranom, postoji opasnost prekoračenja ograničenja globalne migracije (OML).


Top