EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R1034

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1034/2011 od 17. listopada 2011. o nadzoru sigurnosti u upravljanju zračnim prometom i uslugama u zračnoj plovidbi i o izmjeni Uredbe (EU) br. 691/2010 Tekst značajan za EGP

OJ L 271, 18.10.2011, p. 15–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 020 P. 204 - 211

No longer in force, Date of end of validity: 01/01/2020; stavljeno izvan snage 32017R0373

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/1034/oj

07/Sv. 20

HR

Službeni list Europske unije

204


32011R1034


L 271/15

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 1034/2011

od 17. listopada 2011.

o nadzoru sigurnosti u upravljanju zračnim prometom i uslugama u zračnoj plovidbi i o izmjeni Uredbe (EU) br. 691/2010

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 550/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 10. ožujka 2004. o pružanju usluga u zračnoj plovidbi u jedinstvenom europskom nebu („Uredba o pružanju usluga”) (1), a posebno njezin članak 4.,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 551/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 10. ožujka 2004. o organizaciji i korištenju zračnog prostora u jedinstvenom europskom nebu („Uredba o zračnom prostoru”) (2), a posebno njezin članak 6.,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 216/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. veljače 2008. o zajedničkim pravilima u području civilnog zrakoplovstva i osnivanju Europske agencije za sigurnost zračnog prometa i stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 91/670/EEZ, Uredbe (EZ) br. 1592/2002 i Direktive 2004/36/EZ (3), a posebno njezin članak 8.b,

budući da:

(1)

Uredbom (EZ) br. 216/2008 zahtijeva se da Komisija uz pomoć Europske agencije za sigurnost zračnog prometa („Agencija”) donese relevantna provedbena pravila, kako bi se osigurao skup regulatornih zahtjeva sigurnosti za provedbu učinkovite funkcije nadzora sigurnosti u upravljanju zračnim prometom (ATM). Člankom 8.b Uredbe (EZ) br. 216/2008 zahtijeva se da se ta provedbena pravila razviju na temelju propisa donesenih u skladu s člankom 5. stavkom 3. Uredbe (EZ) br. 549/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 10. ožujka 2004. o utvrđivanju okvira za stvaranje jedinstvenog europskog neba („Okvirna uredba’) (4). Ova se Uredba temelji na Uredbi Komisije (EZ) br. 1315/2007 od 8. studenoga 2007. o nadzoru sigurnosti u upravljanju zračnim prometom i izmjeni Uredbe (EZ) br. 2096/2005 (5).

(2)

Postoji potreba za daljnjim utvrđivanjem uloge i funkcija nadležnih tijela na temelju odredaba uredaba (EZ) br. 216/2008, (EZ) br. 549/2004, (EZ) br. 550/2004 i (EZ) br. 552/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 10. ožujka 2004. o interoperabilnosti Europske mreže za upravljanje zračnim prometom („Uredba o interoperabilnosti”) (6). Ove uredbe uključuju zahtjeve u vezi sa sigurnošću usluga u zračnoj plovidbi. Dok su pružatelji usluga odgovorni za sigurno pružanje usluga u zračnoj plovidbi, države članice bi putem nadležnih tijela trebale osigurati učinkoviti nadzor.

(3)

Ovom Uredbom ne bi trebale biti obuhvaćene vojne operacije i osposobljavanje, kako je predviđeno člankom 1. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 549/2004 i člankom 1. stavkom 2. točkom (c) Uredbe (EZ) br. 216/2008.

(4)

Nadležna bi tijela trebala provoditi regulatorne revizije i preglede sigurnosti u skladu s ovom Uredbom, kao dio odgovarajućih inspekcijskih pregleda i nadzora koji se zahtijevaju uredbama (EZ) br. 216/2008 i (EZ) br. 550/2004.

(5)

Nadležna bi tijela trebala razmotriti mogućnost primjene pristupa nadzoru sigurnosti iz ove Uredbe, prema potrebi, i u drugim područjima nadzora kako bi postigli učinkovit i koherentan nadzor.

(6)

Usluge u zračnoj plovidbi, kao i upravljanje protokom zračnog prometa (ATFM - Air Traffic Flow Management) i upravljanje zračnim prostorom (ASM - Airspace Management) upotrebljavaju funkcionalne sustave koji omogućuju upravljanje zračnim prometom. Stoga bi bilo kakve promjene u funkcionalnim sustavima trebale podlijegati nadzoru sigurnosti.

(7)

Nadležna bi tijela trebala poduzeti sve potrebne mjere, ako sustav ili sastavni dio sustava nije u skladu s relevantnim zahtjevima. U tom smislu, a posebno kada se mora izdati direktiva o sigurnosti, nadležno bi tijelo trebalo razmotriti davanje upute prijavljenom tijelu uključenom u izdavanje Deklaracije iz članka 5. ili 6. Uredbe (EZ) br. 552/2004 da provede posebnu istragu u vezi s tim tehničkim sustavom.

(8)

Godišnja izvješća nadležnih tijela o nadzoru sigurnosti trebala bi doprinijeti transparentnosti i odgovornosti nadzora sigurnosti. Ta bi izvješća trebalo upućivati Komisiji, Agenciji i državi članici koja imenuje ili uspostavlja nadležno tijelo. Nadalje, godišnja izvješća o nadzoru sigurnosti trebala bi se upotrebljavati u okviru regionalne suradnje, inspekcijskih pregleda standardizacije u skladu s Uredbom (EZ) br. 216/2008 i međunarodnog praćenja nadzora sigurnosti. Sadržaj izvješća trebao bi uključivati relevantne informacije u pogledu praćenja performanse sigurnosti, usklađenosti nadziranih organizacija s važećim regulatornim zahtjevima sigurnosti, plana regulatornih revizija sigurnosti, pregleda obrazloženja o sigurnosti te promjena funkcionalnih sustava koje su provele nadzirane organizacije u skladu s postupcima koje je prihvatilo nadležno tijelo i s direktivom o sigurnosti koju je takvo tijelo izdalo.

(9)

U skladu s člankom 10. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 216/2008 i člankom 2. stavkom 4. Uredbe (EZ) br. 550/2004, nadležna bi tijela trebala sklopiti odgovarajuće dogovore za blisku međusobnu suradnju, kako bi osigurala odgovarajući nadzor nad pružateljima usluga u zračnoj plovidbi koji pružaju usluge povezane sa zračnim prostorom pod nadležnošću države članice različite od države članice koja je izdala svjedodžbu. U skladu s člankom 15. Uredbe (EZ) br. 216/2008, nadležna tijela moraju posebno razmjenjivati odgovarajuće informacije o nadzoru sigurnosti organizacija.

(10)

Agencija bi trebala dodatno ocijeniti odredbe ove Uredbe, posebno one koje se odnose na nadzor sigurnosti nad promjenama, i izdati mišljenje o prilagodbi takvih promjena cjelovitom sustavnom pristup, uzimajući u obzir uključivanje tih odredaba u buduću zajedničku regulatornu strukturu za sigurnost civilnog zračnog prometa te iskustva interesnih skupina i nadležnih tijela. Daljnji cilj mišljenja koje izdaje Agencija trebao bi biti olakšavanje provedbe Nacionalnog programa sigurnosti (SSP – State Safety Programme) Međunarodne organizacije civilnog zrakoplovstva unutar Unije, kao dijela ovog cjelovitog sustavnog pristupa.

(11)

Sigurno izvođenje nekih mrežnih funkcija uspostavljenih u skladu s Uredbom (EZ) br. 551/2004 zahtijeva da uključeni subjekt ispunjava određene zahtjeve u vezi sa sigurnošću. Ti zahtjevi, čiji je cilj osiguravanje da takav subjekt ili organizacija djeluje na siguran način, utvrđeni su u Uredbi Komisije (EU) br. 677/2011 od 7. srpnja 2011. o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu mrežnih funkcija za upravljanje zračnim prometom (ATM) i izmjeni Uredbe (EU) br. 691/2010 (7). To su zahtjevi sigurnosti za organizacije koji su vrlo slični općim zahtjevima utvrđenim u Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. 1035/2011 (8), ali prilagođeni odgovornostima koje mrežne funkcije imaju za sigurnost. Kako bi se podržao cjeloviti sustavni pristup reguliranju sigurnosti u području civilnog zrakoplovstva, ispunjavanje ovih zahtjeva mora se nadzirati na isti način na koji se nadziru pružatelji usluga u zračnoj plovidbi.

(12)

U svojim preporukama iz srpnja 2007., Skupina na visokoj razini za budućnost europskog zrakoplovnog zakonodavnog okvira istaknula je potrebu za odvajanjem regulatornog nadzora od pružanja usluga ili funkcija. U skladu s ovim načelom, člankom 6. Uredbe (EZ) br. 551/2004 predviđa se da subjekt koji je imenovan za obavljanje mrežnih funkcija mora podlijegati odgovarajućem nadzoru. Budući da Agencija u skladu s člankom 22.a Uredbe (EZ) br. 216/2008 već izvodi funkciju neovisnog nadzora sigurnosti sveeuropskih pružatelja usluga ATM-a/ANS-a, bilo bi potpuno u skladu s Europskom politikom sigurnosti zračnog prometa da joj se povjeri pomoć Komisiji pri obavljanju istih poslova što se tiče Europskih mrežnih funkcija.

(13)

Uredbu (EZ) br. 1315/2007 bi stoga trebalo staviti izvan snage.

(14)

Uredbu Komisije (EU) br. 691/2010 od 29. srpnja 2010. o utvrđivanju plana performansi za usluge u zračnoj plovidbi i mrežnih funkcija i izmjeni Uredbe (EZ) br. 2096/2005 (9) trebalo bi izmijeniti kako bi se prilagodila ovoj Uredbi.

(15)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Odbora za jedinstveno nebo,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Predmet i područje primjene

1.   Ovom se Uredbom utvrđuju zahtjevi koje nadležna tijela moraju primjenjivati pri izvođenju funkcije nadzora sigurnosti u vezi s uslugama u zračnoj plovidbi, upravljanjem protokom zračnog prometa (ATFM), upravljanjem zračnim prostorom (ASM) za opći zračni promet i drugim mrežnim funkcijama.

2.   Ova se Uredba primjenjuje na aktivnosti nadležnih tijela i kvalificiranih subjekata koji djeluju u njihovo ime što se tiče nadzora sigurnosti usluga u zračnoj plovidbi, ATM-a, ASM-a i drugih mrežnih funkcija.

Članak 2.

Definicije

Za potrebe ove Uredbe, primjenjuju se definicije iz članka 2. Uredbe (EZ) br. 549/2004 i članka 3. Uredbe (EZ) br. 216/2008. Međutim, ne primjenjuje se definicija „svjedodžbe” iz članka 2. stavka 15. Uredbe (EZ) br. 549/2004.

Osim toga, primjenjuju se sljedeće definicije:

1.

„korektivna mjera” znači mjera za uklanjanje uzroka otkrivene nesukladnosti;

2.

„funkcionalni sustav” znači kombinacija sustava, postupaka i ljudskih resursa organiziranih za izvođenje funkcije u okviru ATM-a;

3.

„upravitelj mreže” znači nepristrano nadležno tijelo kojem je u skladu s člankom 6. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 551/2004 povjereno izvođenje zaduženja opisanih u tom članku i ovoj Uredbi;

4.

„mrežne funkcije” znači posebne funkcije opisane u članku 6. Uredbe (EZ) br. 551/2004;

5.

„organizacija” znači ili pružatelj usluga u zračnoj plovidbi ili subjekt koji obavlja ATFM ili ASM ili druge mrežne funkcije;

6.

„proces” znači skup međusobno povezanih ili interaktivnih aktivnosti koje ulaze pretvaraju u izlaze;

7.

„obrazloženje o sigurnosti” znači obrazloženje i dokaz da se predložena promjena u funkcionalnom sustavu može provesti u okviru ciljeva ili standarda uspostavljenih na temelju postojećeg regulatornog okvira u skladu s regulatornim zahtjevima sigurnosti;

8.

„direktiva o sigurnosti” znači dokument koji izdaje ili donosi nadležno tijelo, kojim se nalažu mjere koje se moraju izvesti na funkcionalnom sustavu kako bi se ponovno uspostavila sigurnost, kada dokazi pokazuju da bi u protivnom sigurnost zračnog prometa mogla biti ugrožena;

9.

„cilj sigurnosti” znači kvalitativna ili kvantitativna izjava kojom se određuje maksimalna učestalost ili vjerojatnost pojave opasnosti;

10.

„regulatorna revizija sigurnosti” znači sustavno i neovisno ispitivanje koje provodi nadležno tijelo, ili se provodi u njegovo ime, kako bi se utvrdilo jesu li cjelokupna rješenja u vezi sa sigurnošću koja su povezana s procesima i njihovim rezultatima, proizvodima ili uslugama, ili dijelovi tih rješenja, u skladu sa zahtijevanim rješenjima u vezi sa sigurnošću i jesu li ona djelotvorno provedena i prikladna za postizanje očekivanih rezultata;

11.

„regulatorni zahtjevi sigurnosti” znači zahtjevi uspostavljeni propisima Unije ili nacionalnim propisima u vezi s pružanjem usluga u zračnoj plovidbi ili izvođenjem funkcija ATFM-a i ASM-a ili drugih mrežnih funkcija, kao i u vezi s tehničkom i operativnom sposobnošću i primjerenošću za pružanje tih usluga i funkcija i upravljanje njihovom sigurnošću te u vezi sa sustavima, njihovim sastavnim dijelovima i s njima povezanim postupcima;

12.

„zahtjev sigurnosti” znači umanjenje rizika, određeno na temelju strategije umanjenja rizika kojom se ostvaruje određeni cilj sigurnosti, uključujući organizacijske, operativne, proceduralne i funkcionalne zahtjeve, kao i zahtjeve u vezi s performansom i interoperabilnošću ili karakteristikama okoliša;

13.

„provjera” znači potvrđivanje pomoću objektivnih dokaza da su određeni zahtjevi ispunjeni;

14.

„paneuropski ATM/ANS” znači djelatnost koja je osmišljena i uspostavljena za korisnike unutar većine država članica ili unutar svih država članica i koja se također može proširiti izvan zračnog prostora državnog područja na koji se Ugovor primjenjuje.

Članak 3.

Nadležna tijela za nadzor

Za potrebe ove Uredbe i ne dovodeći u pitanje uzajamno priznavanje svjedodžbi pružatelja usluga u zračnoj plovidbi u skladu s člankom 7. stavkom 8. Uredbe (EZ) br. 550/2004 i člankom 11. Uredbe (EZ) br. 216/2008, nadležna tijela za nadzor su:

(a)

za organizacije, čije je glavno mjesto poslovanja i, ako postoji, njihovo registrirano sjedište smješteno u državi članici dok pružaju usluge u zračnoj plovidbi na području te države članice, nacionalno nadzorno tijelo koje imenuje ili uspostavlja ta država članica;

(b)

za organizacije za koje se sukladno sporazumima zaključenim među državama članicama u skladu s člankom 2. Uredbe (EZ) br. 550/2004 odgovornost za nadzor sigurnosti dodjeljuje drukčije nego u točki (a), nadležna tijela koja se imenuju ili uspostavljaju u skladu s tim sporazumima. Ti sporazumi moraju biti u skladu sa zahtjevima članka 2. stavaka od 3. do 6. Uredbe (EZ) br. 550/2004;

(c)

za organizacije koje pružaju usluge ATM-a/usluge u zračnoj plovidbi u zračnom prostoru područja na koje se primjenjuje Ugovor i čije je glavno mjesto poslovanja i, ako postoji, njihovo registrirano sjedište smješteno izvan područja na koje se primjenjuju odredbe Ugovora, Europska agencija za sigurnost zračnog prometa („Agencija”);

(d)

za organizacije koje pružaju sveeuropske usluge ATM-a/ANS-a kao i za sve druge mrežne funkcije u zračnom prostoru državnog područja na koji se primjenjuje Ugovor, Agencija.

Članak 4.

Funkcija nadzora sigurnosti

1.   Nadležna tijela obavljaju nadzor sigurnosti kao dio njihovog nadzora zahtjeva koji se primjenjuju na usluge u zračnoj plovidbi, kao i na ATFM, ASM i druge mrežne funkcije, kako bi pratili sigurno obavljanja ovih djelatnosti i provjerili jesu li ispunjeni primjenljivi regulatorni zahtjevi sigurnosti i mjere za njihovu provedbu.

2.   Pri sklapanju sporazuma o nadzoru organizacija koje djeluju u funkcionalnim blokovima zračnog prostora koji se protežu preko zračnog prostora pod nadležnošću više od jedne države članice, ili u slučaju prekograničnog djelovanja, dotične države članice utvrđuju i dodjeljuju odgovornosti za nadzor sigurnosti na način kojim se osigurava da:

(a)

postoje posebna mjesta odgovornosti za provedbu svake odredbe ove Uredbe;

(b)

države članice imaju uvid u mehanizme nadzora sigurnosti i njihove rezultate;

(c)

je osigurana razmjena relevantnih informacija između tijela koja provode nadzor i tijela koja izdaju svjedodžbe.

Države članice redovito pregledavaju sporazum i njegovu praktičnu provedbu, posebno u svjetlu postignute performanse sigurnosti.

3.   Pri sklapanju sporazuma o nadzoru organizacija koje djeluju u funkcionalnim blokovima zračnog prostora ili u prekograničnim aktivnostima, u kojem je Agencija nadležno tijelo za najmanje jednu od organizacija u skladu sd člankom 3. točkom (b), dotične se države članice usklađuju s Agencijom, kako bi se osiguralo ispunjavanje zahtjeva iz točaka (a), (b) i (c) stavka 2.

Članak 5.

Praćenje performanse sigurnosti

1.   Nadležna tijela osiguravaju redovito nadziranje i ocjenjivanje postignutih razina sigurnosti, kako bi utvrdila jesu li one u skladu s regulatornim zahtjevima sigurnosti koji se primjenjuju u blokovima zračnog prostora pod njihovom nadležnošću.

2.   Nadležna tijela koriste rezultate praćenja sigurnosti posebno za utvrđivanje područja kojima je nužno dati prednost u pogledu provjere sukladnosti s regulatornim zahtjevima sigurnosti.

Članak 6.

Provjera sukladnosti s regulatornim zahtjevima sigurnosti

1.   Nadležna tijela uspostavljaju proces za provjeru:

(a)

sukladnosti s primjenljivima regulatornim zahtjevima sigurnosti prije izdavanja ili obnavljanja svjedodžbe potrebne za pružanje usluga u zračnoj plovidbi, uključujući priložene uvjete u vezi sa sigurnošću;

(b)

sukladnosti s bilo kojim obvezama u vezi sa sigurnošću iz akta o imenovanju, izdanog u skladu s članom 8. Uredbe (EZ) br. 550/2004;

(c)

stalne sukladnosti organizacija s primjenljivim regulatornim zahtjevima sigurnosti;

(d)

provedbe ciljeva sigurnosti, zahtjeva sigurnosti i drugih uvjeta povezanih sa sigurnošću, utvrđenih u:

i.

izjavama o provjeri sustava, uključujući bilo koju relevantnu izjavu o sukladnosti sastavnih dijelova sustava ili njihovoj primjerenosti za upotrebu, koje su izdane u skladu s Uredbom (EZ) br. 550/2004;

ii.

postupcima procjene i ublažavanja rizika, koji se zahtijevaju regulatornim zahtjevima sigurnosti primjenljivim na usluge u zračnoj plovidbi, ATFM, ASM i upravitelja mreže;

(e)

provedbe direktiva o sigurnosti.

2.   Proces iz stavka 1.:

(a)

temelji se na dokumentiranim postupcima;

(b)

potkrijepljen je dokumentacijom čija je posebna namjena da osoblju za nadzor sigurnosti pruži smjernice za obavljanje njihovih funkcija;

(c)

osigurava predmetnim organizacijama prikaz rezultata aktivnosti nadzora sigurnosti;

(d)

temelji se na regulatornim revizijama i pregledima sigurnosti provedenim u skladu s člancima 7., 9. i 10.;

(e)

pruža nadležnim tijelima dokaze potrebne za podršku daljnjih mjera, uključujući mjere predviđene člankom 9. Uredbe (EZ) br. 549/2004, člankom 7. stavkom 7. Uredbe (EZ) br. 550/2004 i člancima 10., 25. i 68. Uredbe (EZ) br. 216/2008, u slučajevima kada regulatorni zahtjevi sigurnosti nisu ispunjeni.

Članak 7.

Regulatorne revizije sigurnosti

1.   Nadležna tijela, ili kvalificirani subjekti koje su ta tijela ovlastila, provode regulatorne revizije sigurnosti.

2.   Regulatorne revizije sigurnosti iz stavka 1.:

(a)

procjenjivanjem potrebe za poboljšanjem ili korektivnim mjerama, pružaju nadležnim tijelima dokaze o sukladnosti s primjenljivim regulatornim zahtjevima sigurnosti i s primjenljivim rješenjima;

(b)

neovisne su o unutarnjim revizijama koje obavlja predmetna organizacija u okviru svojih sustava za upravljanje sigurnošću ili kvalitetom;

(c)

izvode revizori kvalificirani u skladu sa zahtjevima iz članka 12.;

(d)

primjenjuju se na cjelokupna provedbena rješenja ili na dijelove tih rješenja te na procese, proizvode ili usluge;

(e)

utvrđuju:

i.

jesu li provedbena rješenja u skladu s regulatornim zahtjevima sigurnosti;

ii.

jesu li mjere koje su poduzete, u skladu s provedbenim rješenjima;

iii.

odgovaraju li rezultati poduzetih mjera rezultatima koji se očekuju u okviru provedbenih rješenja;

(f)

dovode do ispravljanja bilo kakvih utvrđenih neusklađenosti u skladu s članom 8.

3.   U okviru programa inspekcija koji se zahtijeva člankom 8. Provedbene uredbe EU br. 1035/2011, nadležna tijela uspostavljaju i najmanje jedanput godišnje ažuriraju program regulatornih revizija sigurnosti, kako bi:

(a)

obuhvatili sva područja mogućih sigurnosnih problema, s naglaskom na onim područjima u kojima su bili utvrđeni problemi;

(b)

obuhvatili sve organizacije, usluge i mrežne funkcije koje djeluju pod nadzorom nadležnog tijela;

(c)

osigurali provođenje revizija na način koji je razmjeran razini rizika koji proizlazi iz aktivnosti organizacije;

(d)

osigurali provođenje dovoljnog broja revizija tijekom razdoblja od dvije godine, kako bi se provjerila sukladnost ovih organizacija s primjenljivim regulatornim zahtjevima sigurnosti na svim relevantnim područjima funkcionalnog sustava;

(e)

osigurali praćenje provedbe korektivnih mjera.

4.   Nadležna tijela mogu odlučiti da promijene opseg unaprijed planiranih revizija i uključe dodatne revizije, kada god se za to pojavi potreba.

5.   Nadležna tijela odlučuju koja rješenja, elementi, usluge, funkcije, proizvodi, fizičke lokacije i aktivnosti podliježu reviziji u utvrđenom vremenskom razdoblju.

6.   Zapažanja tijekom revizije i utvrđene neusklađenosti dokumentiraju se. Utvrđene neusklađenosti potkrjepljuju se dokazima te se utvrđuju na temelju primjenljivih regulatornih zahtjeva sigurnosti i njihovih provedbenih rješenja, u odnosu na koje je revizija bila provedena.

7.   Sastavlja se revizorsko izvješće, uključujući detaljne podatke o neusklađenostima.

Članak 8.

Korektivne mjere

1.   Nadležna tijela obavješćuju organizacije u kojima je bila provedena revizija o nalazima revizije i istodobno zahtijevaju poduzimanje korektivnih mjera za otklanjanje utvrđenih neusklađenosti, ne dovodeći u pitanje bilo kakve dodatne mjere koje nalažu primjenljivi regulatorni zahtjevi sigurnosti.

2.   Organizacije u kojima je bila provedena revizija određuju korektivne mjere koje smatraju potrebnim za otklanjanje neusklađenosti te vremenski rok za njihovu provedbu.

3.   Nadležna tijela ocjenjuju korektivne mjere kao i njihovu provedbu, kako su ih odredile organizacije u kojima je bila izvedena revizija, te ih prihvaćaju ako je ocjenjivanjem zaključeno da su dostatne za rješavanje neusklađenosti.

4.   Organizacije u kojima je bila izvedena revizija započinju provoditi korektivne mjere koje su prihvatila nadležna tijela. Ove korektivne mjere i daljnji postupak praćenja moraju se dovršiti unutar vremenskog razdoblja koje su prihvatila nadležna tijela.

Članak 9.

Nadzor sigurnosti promjena u funkcionalnim sustavima

1.   Pri odlučivanju o tome hoće li u svoje funkcionalne sustave uvesti promjenu koja je povezana sa sigurnošću, organizacije koriste samo one postupke koje je prihvatilo relevantno nadležno tijelo. U slučaju pružatelja usluga u zračnom prometu te pružatelja komunikacijskih, navigacijskih ili nadzornih usluga, relevantno nadležno tijelo prihvaća ove postupke u okviru Provedbene uredbe (EU) br. 1035/2011.

2.   Organizacije obavješćuju relevantno nadležno tijelo o svim planiranim promjenama povezanim sa sigurnošću. U tu svrhu nadležna tijela uspostavljaju odgovarajuće upravne postupke u skladu s nacionalnim pravom.

3.   Osim u slučaju primjene članka 10., organizacije mogu provesti prijavljene promjene u skladu s postupcima iz stavka 1. ovog članka.

Članak 10.

Postupak pregleda predloženih promjena

1.   Nadležna tijela provode pregled obrazloženja sigurnosti u vezi s novim funkcionalnim sustavima ili s promjenama u postojećim funkcionalnim sustavima, koje predlaže organizacija kada:

(a)

se ocjenom ozbiljnosti provedenom u skladu s Prilogom II. točkom 3.2.4. Provedbene uredbe (EU) br. 1035/2011 utvrdi razred ozbiljnosti 1 ili razred ozbiljnosti 2 za potencijalne učinke utvrđenih opasnosti; ili

(b)

provedba promjena zahtijeva uvođenje novih standarda u zračnom prometu.

Kada nadležna tijela utvrde potrebu za pregledom u okolnostima koje nisu navedene u tačkama (a) i (b), ona obavješćuje organizaciju da će obaviti pregled sigurnosti prijavljenih promjena.

2.   Pregledi se izvode na način koji je razmjeran razini rizika koji proizlazi iz novih funkcionalnih sustava ili iz predloženih promjena u postojećim funkcionalnim sustavima.

Pregled:

(a)

se temelji na dokumentiranim postupcima;

(b)

je potkrijepljen dokumentacijom čija je posebna namjena da osoblju za nadzor sigurnosti pruži smjernice za obavljanje njihovih funkcija;

(c)

uzima u obzir ciljeve sigurnosti, zahtjeve sigurnosti i druge uvjete povezane sa sigurnošću, koji se odnose na razmatrane promjene utvrđene u:

i.

izjavama o provjeri sustava iz članka 6. Uredbe (EZ) br. 552/2004;

ii.

izjavama o sukladnosti sastavnih dijelova sustava ili njihovoj primjerenosti za upotrebu iz članka 5. Uredbe (EZ) br. 552/2004; ili

iii.

dokumentaciji o procjeni i ublažavanju rizika izrađenoj u skladu s primjenljivim regulatornim zahtjevima sigurnosti;

(d)

utvrđuje dodatne sigurnosne uvjete povezane s provedbom promjena, kada god je to potrebno;

(e)

ocjenjuje prihvatljivost iznesenog obrazloženja sigurnosti uzimajući u obzir:

i.

utvrđivanje opasnosti;

ii.

dosljednost dodjeljivanja stupnja ozbiljnosti;

iii.

valjanost ciljeva sigurnosti;

iv.

valjanost, učinkovitost i izvedivost zahtjeva sigurnosti i bilo kojih drugih utvrđenih uvjeta povezanih sa sigurnošću;

v.

dokaz da se ciljevi sigurnosti, zahtjevi sigurnosti i drugi uvjeti povezani sa sigurnošću trajno ispunjavaju;

vi.

dokaz da postupak koji je upotrijebljen za izradu obrazloženja sigurnosti ispunjava primjenljive regulatorne zahtjeve sigurnosti;

(f)

provjerava postupke koje organizacije koriste pri izradi obrazloženja sigurnosti u vezi s razmatranim novim funkcionalnim sustavom ili promjenama postojećih funkcionalnih sustava;

(g)

utvrđuje potrebu za provjerom stalne sukladnosti;

(h)

uključuje bilo koje potrebne aktivnosti koordinacije s tijelima koja su odgovorna za nadzor sigurnosti plovidbenosti i letačkih operacija;

(i)

osigurava obavijest o prihvaćanju razmatrane promjene, prema potrebi s uvjetima, ili o njenom neprihvaćanju, popraćenu odgovarajućim obrazloženjem.

3.   Uvođenje u upotrebu promjena koje se razmatraju u okviru pregleda podliježe prihvaćanju nadležnih tijela.

Članak 11.

Kvalificirani subjekti

1.   Kada nadležno tijelo odluči prenijeti obavljanje regulatornih revizija sigurnosti ili pregleda sigurnosti na kvalificirani subjekt u skladu s ovom Uredbom, ono osigurava da kriteriji koji se primjenjuju pri odabiru subjekta između onih subjekata koji su kvalificirani u skladu s člankom 3. Uredbe (EZ) br. 550/2004 i člankom 13. Uredbe (EZ) br. 216/2008, uključuju sljedeće:

(a)

kvalificirani subjekt ima prethodno iskustvo u ocjenjivanju sigurnosti zrakoplovnih subjekata;

(b)

kvalificirani subjekt nije istodobno uključen u unutarnje aktivnosti u okviru sustava upravljanja sigurnošću ili kvalitetom predmetne organizacije;

(c)

cjelokupno osoblje koje izvodi regulatorne revizije sigurnosti ili preglede sigurnosti, primjereno je osposobljeno i kvalificirano te ispunjava kriterije kvalifikacije iz članka 12. stavka 3. ove Uredbe.

2.   Kvalificirani subjekt prihvaća mogućnost da nadležno tijelo, ili neko drugo tijelo koje djeluje u njegovo ime, izvede reviziju nad njim.

3.   Nadležna tijela vode evidenciju kvalificiranih subjekata koji su ovlašteni za izvođenje regulatornih revizija sigurnosti ili pregleda sigurnosti u njihovo ime. U tim se evidencijama dokumentira sukladnost sa zahtjevima iz stavka 1.

Članak 12.

Mogućnosti za nadzor sigurnosti

1.   Države članice i Komisija osiguravaju da nadležna tijela osiguravaju potrebne mogućnosti za obavljanje nadzora sigurnosti nad svim organizacijama koje djeluju pod njihovim nadzorom, uključujući dostatna sredstva za izvođenje mjera utvrđenih u ovoj Uredbi.

2.   Na temelju analize procesa koji se zahtijevaju ovom Uredbom i njihove primjene, nadležna tijela svake dvije godine izrađuju i ažuriraju ocjenu ljudskih resursa potrebnih za obavljanje njihovih funkcija nadzora sigurnosti.

3.   Nadležna tijela osiguravaju da su sve osobe koje su uključene u aktivnosti nadzora sigurnosti sposobne za obavljanje potrebne funkcije. U vezi s time ona:

(a)

definiraju i dokumentiraju obrazovanje, obuku, tehničko i operativno znanje, iskustvo i kvalifikacije relevantne za obavljanje zadataka svakog radnog mjesta povezanog s aktivnostima nadzora sigurnosti unutar njihove strukture;

(b)

osiguravaju posebno osposobljavanje za osobe koje unutar njihove strukture sudjeluju u aktivnostima nadzora sigurnosti;

(c)

osiguravaju da osobe zadužene za obavljanje regulatornih revizija sigurnosti, uključujući revizore iz kvalificiranih subjekata, ispunjavaju posebne kriterije kvalifikacije koje određuje nadležno tijelo. Ti kriteriji uključuju:

i.

poznavanje i razumijevanje zahtjeva koji se odnose na usluge u zračnoj plovidbi, ATFM, ASM i druge mrežne funkcije, u pogledu kojih se mogu obavljati regulatorne revizije sigurnosti;

ii.

korištenje tehnika ocjenjivanja;

iii.

vještine potrebne za upravljanje revizijom;

iv.

dokaz o sposobnosti revizora na temelju ocjene ili drugih prihvatljivih načina.

Članak 13.

Direktive o sigurnosti

1.   Nadležna tijela izdaju direktivu o sigurnosti kada u funkcionalnom sustavu utvrde postojanje nesigurnog uvjeta koji zahtijeva trenutačno djelovanje.

2.   Direktiva o sigurnosti prosljeđuje se predmetnim organizacijama i sadrži najmanje sljedeće informacije:

(a)

identifikaciju nesigurnog uvjeta;

(b)

identifikaciju ugroženog funkcionalnog sustava;

(c)

potrebne mjere i njihovu utemeljenost;

(d)

rok za usklađivanje potrebnih mjera s direktivom o sigurnosti;

(e)

datum njezinog stupanja na snagu.

3.   Nadležna tijela prosljeđuju primjerak direktive o sigurnosti Agenciji i svim drugim nadležnim tijelima na koja se to odnosi, posebno onima koja su uključena u nadzor sigurnosti funkcionalnog sustava, te Komisiji.

4.   Nadležna tijela provjeravaju sukladnost s primjenljivim direktivama o sigurnosti.

Članak 14.

Evidencije o nadzoru sigurnosti

Nadležna tijela vode i omogućuju pristup odgovarajućim evidencijama koje se odnose na njihove procese nadzora sigurnosti, uključujući izvješća o svim regulatornim revizijama sigurnosti, kao i drugim evidencijama u vezi sa sigurnošću koje se odnose na svjedodžbe, određivanja, nadzor sigurnosti promjena, direktive o sigurnosti i upotrebu kvalificiranih subjekata.

Članak 15.

Izvješćivanje o nadzoru sigurnosti

1.   Nadležna tijela izrađuju godišnje izvješće o aktivnostima nadzora sigurnosti u skladu s ovom Uredbom. Godišnje izvješće o aktivnostima nadzora također uključuje informacije o sljedećem:

(a)

organizacijskoj strukturi i postupcima nadležnog tijela;

(b)

zračnom prostoru pod nadležnošću država članica koje su osnovale ili imenovale nadležno tijelo, ako je to primjenljivo, te o organizacijama koje spadaju pod nadzor tog nadležnog tijela;

(c)

kvalificiranim subjektima ovlaštenim za provođenje regulatornih revizija sigurnosti;

(d)

postojećim razinama sredstava nadležnog tijela;

(e)

bilo kojim pitanjima o sigurnosti utvrđenim tijekom procesa nadzora sigurnosti koje je obavilo nadležno tijelo.

2.   Pri izradi svojih godišnjih izvješća za Komisiju, kako se zahtijeva člankom 12. Uredbe (EZ) br. 549/2004., države članice koriste izvješća koja su izradila njihova nadležna tijela

Godišnja izvješća o nadzoru sigurnosti stavljaju se na raspolaganje dotičnim državama članicama u slučaju funkcionalnih blokova zračnog prostora, Agenciji i programima ili aktivnostima koji se provode u skladu s dogovorenim međunarodnim sporazumima za praćenje ili reviziju provedbe nadzora sigurnosti usluga u zračnoj plovidbi, ATFM-a, ASM-a i drugih mrežnih funkcija.

Članak 16.

Razmjena informacija među nadležnim tijelima

Nadležna tijela dogovaraju usku suradnju u skladu s člancima 10. i 15. Uredbe (EZ) br. 216/2008 i člankom 2. stavkom 4. Uredbe (EZ) br. 550/2004 te razmjenjuju sve odgovarajuće informacije kako bi osigurale nadzor sigurnosti svih organizacija koje pružaju prekogranične usluge ili funkcije.

Članak 17.

Prijelazne odredbe

1.   Mjerama koje su započete na temelju Uredbe (EZ) br. 1315/2007 prije nego što je ova Uredba stupila na snagu, upravlja se u skladu s ovom Uredbom.

2.   Tijelo države članice koje je bilo odgovorno za nadzor sigurnosti organizacija, za koje je u skladu s člankom 3. nadležno tijelo Agencija, prenosi na Agenciju funkciju nadzora sigurnosti tih organizacija 12 mjeseci nakon datuma stupanja ove Uredbe na snagu, osim u slučaju nadzora sigurnosti upravitelja mreže za koji se, ako postoji, prijenos na Komisiju uz pomoć Agencije mora obaviti na dan stupanja na snagu ove Uredbe.

Članak 18.

Stavljanje izvan snage

Uredba (EZ) br. 1315/2007 stavlja se izvan snage.

Članak 19.

Izmjena Uredbe (EU) br. 691/2010

U Prilogu IV. Uredbi (EU) br. 691/2010. točka 1.1 podtočka (e) zamjenjuje se sljedećim:

„(e)

izvješća o sigurnosti NSA-a iz članaka 7., 8. i 14. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 1034/2011 (*) te izvješća NSA-a o rješavanju utvrđenih sigurnosnih manjkavosti koje podliježu korektivnim akcijskim planovima;

Članak 20.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 17. listopada 2011.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 96, 31.3.2004., str. 10.

(2)  SL L 96, 31.3.2004., str. 20.

(3)  SL L 79, 19.3.2008., str. 1.

(4)  SL L 96, 31.3.2004., str. 1.

(5)  SL L 291, 9.11.2007., str. 16.

(6)  SL L 96, 31.3.2004., str. 26.

(7)  SL L 185, 15.7.2011., str. 1.

(8)  SL L 271, 18.10.2011., str. 23.

(9)  SL L 201, 3.8.2010., str. 1.


Top