EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R0931

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 931/2011 od 19. rujna 2011. o zahtjevima sljedivosti utvrđenima Uredbom (EZ) br. 178/2002 Europskog parlamenta i Vijeća za hranu životinjskog podrijetla Tekst značajan za EGP

OJ L 242, 20.9.2011, p. 2–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 068 P. 251 - 252

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/931/oj

03/Sv. 068

HR

Službeni list Europske unije

251


32011R0931


L 242/2

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

19.09.2011.


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 931/2011

od 19. rujna 2011.

o zahtjevima sljedivosti utvrđenima Uredbom (EZ) br. 178/2002 Europskog parlamenta i Vijeća za hranu životinjskog podrijetla

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 178/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. siječnja 2002. o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane (1), a posebno njezin članak 18. stavak 5.,

budući da:

(1)

Člankom 18. Uredbe (EZ) br. 178/2002 utvrđena su opća načela sljedivosti hrane. Uredbom je predviđeno da se sljedivost hrane mora utvrđivati u svim fazama proizvodnje, prerade i distribucije. U njoj je također navedeno da subjekti u poslovanju hranom moraju moći identificirati osobe koje ih opskrbljuju hranom. Takvi subjekti također moraju moći identificirati poslovne subjekte koje oni opskrbljuju svojim proizvodima. Ti se podaci moraju, na zahtjev, dati na raspolaganje nadležnim tijelima.

(2)

Sljedivost je nužna da bi se osigurala sigurnost hrane i pouzdanost podataka koji se pružaju potrošačima. Posebno je potrebno primjenjivati sljedivost hrane životinjskog podrijetla kako bi se pomoglo ukloniti nesigurnu hranu s tržišta, čime se zaštićuje potrošač.

(3)

Da bi se postigla sljedivost hrane kako je navedeno u članku 18. Uredbe (EZ) br. 178/2002, potrebni su nazivi i adrese kako subjekata u poslovanju s hranom koji opskrbljuju hranom tako i subjekata u poslovanju s hranom koje se opskrbljuje hranom. Zahtjev se temelji na pristupu „jedan korak natrag – jedan korak naprijed”, što znači da subjekti u poslovanju s hranom moraju raspolagati sustavom koji im omogućuje identifikaciju njihovog neposrednog dobavljača ili više njih, te njihovog kupca ili više njih, osim kad su oni konačni potrošači.

(4)

Krize s hranom u prošlosti pokazale su da dokumentirane evidencije nisu uvijek bile dovoljne za omogućavanje pune sljedivosti sumnjive hrane. Provedbom Uredbe (EZ) br. 178/2002, Uredbe (EZ) br. 852/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o higijeni hrane (2), Uredbe (EZ) br. 853/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o utvrđivanju određenih higijenskih pravila za hranu životinjskog podrijetla (3) i Uredbe (EZ) br. 854/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o utvrđivanju posebnih pravila za organizaciju službenih kontrola proizvoda životinjskog podrijetla namijenjenih prehrani ljudi (4), iskustvo je pokazalo da subjekti koji posluju hranom obično ne raspolažu podacima potrebnima za osiguravanje primjerenosti njihovih sustava kojima se identificira rukovanje ili skladištenje hrane, pogotovo u sektoru hrane životinjskog podrijetla. To je dovelo do nepotrebno velikih ekonomskih gubitaka zbog nedostatka brze i potpune sljedivosti hrane.

(5)

Zato je primjereno utvrditi određena pravila za specifičan sektor hrane životinjskog podrijetla kako bi se osigurala pravilna primjena zahtjeva navedenih u članku 18. Uredbe (EZ) br. 178/2002. Tim se pravilima treba omogućiti (određena) fleksibilnost vezano uz oblik u kojem se odgovarajući podatak pruža.

(6)

Posebno je primjereno pružati dodatne podatke o volumenu ili količini hrane životinjskog podrijetla, referencu kojom se identificira, kako je odgovarajuće, pojedina partija, serija ili pošiljka, detaljan opis hrane i datum otpreme.

(7)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za prehrambeni lanac i zdravlje životinja,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Predmet

Ovom se Uredbom utvrđuju propisi o provedbi zahtjeva sljedivosti navedenih u Uredbi (EZ) br. 178/2002 za subjekte u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla.

Članak 2.

Područje primjene

1.   Ova se Uredba primjenjuje na hranu koja se definira kao neprerađeni i prerađeni proizvodi u članku 2. stavku 1. Uredbe (EZ) br. 852/2004.

2.   Ova se Uredba ne primjenjuje na hranu koja sadrži i proizvode biljnog podrijetla i prerađene proizvode životinjskog podrijetla.

Članak 3.

Zahtjevi sljedivosti

1.   Subjekti u poslovanju s hranom dužni su osigurati pružanje sljedećih podataka o pošiljkama hrane životinjskog podrijetla subjektima u poslovanju s hranom koje oni opskrbljuju hranom i, na zahtjev, nadležnom tijelu:

(a)

točan opis hrane;

(b)

volumen ili količinu hrane;

(c)

naziv i adresu subjekta u poslovanju s hranom od kojeg se hrana otprema;

(d)

naziv i adresu pošiljatelja (vlasnika) ako je različit od subjekta u poslovanju s hranom od kojega se hrana otprema;

(e)

naziv i adresu subjekta u poslovanju s kojemu se hrana otprema;

(f)

naziv i adresu primatelja (vlasnika), ako je različit od subjekta u poslovanju s hranom kojemu se hrana otprema;

(g)

referencu kojom se identificira partija, serija ili pošiljka, kako je odgovarajuće; i

(h)

datum otpreme.

2.   Podaci navedeni u stavku 1. pružaju se dodatno uz sve podatke koje traže odgovarajući propisi zakonodavstva Unije o sljedivosti hrane životinjskog podrijetla.

3.   Podaci navedeni u stavku 1. dnevno se ažuriraju i čuvaju kako bi bili dostupni najmanje do tada do kada se može opravdano zaključiti da je hrana konzumirana.

Kada to nadležno tijelo zatraži od subjekta u poslovanju s hranom, on će bez nepotrebnog odlaganja dostaviti podatke. Primjereni oblik u kojem se podaci moraju dati na raspolaganje po izboru je dobavljača hrane, tako dugo dok su podaci traženi u stavku 1. jasno i nedvojbeno dostupni poslovnom subjektu koji je opskrbljen hranom i dok ih taj subjekt može pronaći.

Članak 4.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Služenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 1. srpnja 2012.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 19. rujna 2011.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 31, 1.2.2002., str. 1.

(2)  SL L 139, 30.4.2004., str. 1.

(3)  SL L 139, 30.4.2004., str. 55.

(4)  SL L 139, 30.4.2004., str. 206.


Top