Help Print this page 

Document 32011R0201

Title and reference
Uredba Vijeća (EU) br. 201/2011 od 1. ožujka 2011. o modelu izjave o sukladnosti odobrenog tipa željezničkog vozila Tekst značajan za EGP
  • In force
OJ L 57, 2.3.2011, p. 8–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 024 P. 30 - 31

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/201/oj
Multilingual display
Text

07/Sv. 24

HR

Službeni list Europske unije

30


32011R0201


L 057/8

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


UREDBA VIJEĆA (EU) br. 201/2011

od 1. ožujka 2011.

o modelu izjave o sukladnosti odobrenog tipa željezničkog vozila

(Tekst značajan za EGP)

KOMISIJA EUROPSKE ZAJEDICE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske zajednice,

uzimajući u obzir Direktivu 2008/57/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. lipnja 2008. o interoperabilnosti željezničkog sustava unutar Zajednice (1), posebno njezin članak 26. stavak 4.,

budući da:

(1)

Komisija bi trebala usvojiti obrazac izjave o sukladnosti za odobreni tip vozila kako je to predviđeno u Direktivi.

(2)

Europska agencija za željeznice izdala je 30. lipnja 2010. preporuku o obrascu izjave o sukladnosti odobrenog tipa vozila.

(3)

Prilozi izjavi o sukladnosti tipa vozila trebali bi pružiti dokaz o dovršenju odgovarajućih postupaka provjere u skladu s primjenljivim zakonodavstvom Unije i prijavljenim nacionalnim propisima te naznačiti upućivanja na direktive, tehničke specifikacije za interoperabilnost, nacionalne propise i druge odredbe. Odobrenje tipa vozila, koje se označava europskim identifikacijskim brojem, trebalo bi pružati podatke o svim zakonskim zahtjevima na temelju kojeg je dodijeljeno odobrenje tipa vozila u određenoj državi članici.

(4)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Odbora ustanovljenog u skladu s člankom 29. stavkom 1. Direktive 2008/57/EZ,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Obrazac izjave o sukladnosti tipa vozila iz članka 26. stavka 4. Direktive 2008/57/EZ naveden je u Prilogu ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 2. lipnja 2011.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama, osim na Cipru i Malti sve dok se na njihovim teritorijima ne uspostavi željeznički sustav.

Sastavljeno u Brusselsu, 1. ožujka 2011.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 191, 18.7.2008., str. 1.


PRILOG

OBRAZAC IZJAVE O SUKADNOSTI ZA ODOBRENI TIP VOZILA

Mi,

Podnositelj zahtjeva (1)

[Poslovno ime]

[Puna adresa]

Ovlašteni predstavnik:

[Poslovno ime]

[Puna adresa]

Podnositelja zahtjeva

[Poslovno ime]

[Puna adresa]

Izjavljujemo pod vlastitom odgovornošću da je vozilo [europski broj vozila] (2) na koje se odnosi izjava

u skladu s tipom vozila [ERATV identifikacija tipa vozila] odobreno u sljedećim državama članicama

[država članica 1] na temelju odobrenja br. [EIN odobrenje tipa MS 1]

[Member State 2] na temelju odobrenja br. [EIN odobrenje tipa u MS 2]

… (navedite sve države članice u kojima je tip vozila odobren)

u skladu s odgovarajućim zakonodavstvom Unije, relevantnim tehničkim specifikacijama interoperabilnosti i primjenljivim nacionalnim propisima, kako je navedeno u prilozima ovoj izjavi,

bilo podvrgnuto svim postupcima provjere neophodnim za utvrđivanje ove izjave.

Popis priloga (3)

[nazivi priloga]

Potpisuje za i u ime [ime podnositelja zahtjeva]

Sastavljeno u [mjesto], [vrijeme D/M/GOD]

[ime, položaj] [potpis]

Polje ostavljeno za nacionalno tijelo nadležno za sigurnost:

EVN dodijeljen vozilu: [EVN]


(1)  Podnositelj zahtjeva može biti ugovorna stranka ili proizvođač ili njihov ovlašteni zastupnik u Uniji.

(2)  Ako u trenutku utvrđivanja ove izjave vozilu još uvijek nije dodijeljen Europski broj vozila (EVN), vozilo se označava pomoću drugog identifikacijskog sustava prema dogovoru između podnositelja zahtjeva i nacionalnog tijela nadležnog za sigurnost. U tom slučaju, kada se ENV dodijeli vozilu, nacionalno tijelo nadležno za sigurnost popunjava polje ostavljeno za tu svrhu.

(3)  Prilozi uključuju preslike svih dokumenata koji pružaju dokaze o izvršenju odgovarajućih postupaka provjere u skladu s primjenljivim zakonodavstvom unije (EZ izjava o provjeri) i nacionalnim propisima.


Top