Help Print this page 

Document 32011L0018

Title and reference
Direktiva Komisije 2011/18/EU od 1. ožujka 2011. o izmjeni priloga II., V. i VI. Direktivi 2008/57/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o interoperabilnosti željezničkog sustava u Zajednici Tekst značajan za EGP
  • In force
OJ L 57, 2.3.2011, p. 21–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 010 P. 281 - 286

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2011/18/oj
Multilingual display
Text

07/Sv. 010

HR

Službeni list Europske unije

281


32011L0018


L 057/21

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

01.03.2011.


DIREKTIVA KOMISIJE 2011/18/EU

od 1. ožujka 2011.

o izmjeni priloga II., V. i VI. Direktivi 2008/57/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o interoperabilnosti željezničkog sustava u Zajednici

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu 2008/57/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. lipnja 2008. o interoperabilnosti željezničkog sustava u Zajednici (1), a posebno njezin članak 30. stavak 3.,

budući da:

(1)

Mjere namijenjene izmjenama elemenata Direktive 2008/57/EZ koji nisu ključni, a koji se odnose na prilagodbu priloga II. do IX. toj Direktivi donose se u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 29. stavka 4. Direktive 2008/57/EZ.

(2)

Prometno-upravljački i signalno-sigurnosni podsustav sastoji se od pružne opreme i od opreme na vozilima, te bi se trebali smatrati dvama odvojenim podsustavima. Stoga je potrebno izmijeniti Prilog II. Direktivi 2008/57/EZ.

(3)

Oprema za mjerenje potrošnje električne energije fizički je integrirana u željeznička vozila. Stoga je potrebno izmijeniti Prilog II. Direktivi 2008/57/EZ.

(4)

U skladu s člankom 17. stavkom 3. Direktive 2008/57/EZ, države članice bi trebale odrediti tijela odgovorna za provođenje postupaka provjere u slučaju nacionalnih pravila. Stoga je potrebno izmijeniti priloge V. i VI. Direktivi 2008/57/EZ kako bi se utvrdili ti postupci koje primjenjuju ta tijela.

(5)

U pogledu odjeljka 2. Priloga VI. Direktivi 2008/57/EZ i primjene privremene izjave o provjeri (dalje u tekstu „ISV”), prijavljeno tijelo bi prvo trebalo izdati „EZ” potvrdu o privremenoj izjavi o provjeri, nakon čega bi podnositelj zahtjeva trebao sastaviti odgovarajuću „EZ” izjavu. Stoga je potrebno izmijeniti priloge V. i VI. Direktivi 2008/57/EZ.

(6)

Mjere predviđene ovom Direktivom u skladu su s mišljenjem Odbora osnovanog na temelju članka 29. stavka 1. Direktive 2008/57/EZ,

DONIJELA JE OVU DIREKTIVU:

Članak 1.

Prilozi II., V. i VI. Direktivi 2008/57/EZ zamjenjuju se tekstom iz priloga I., II. i III. ovoj Direktivi.

Članak 2.

1.   Države članice donose zakone i druge propise potrebne za usklađivanje s ovom Direktivom najkasnije do 31. prosinca 2011. One Komisiji odmah dostavljaju tekst tih odredaba.

2.   Kada države članice donose ove odredbe, te odredbe prilikom njihove službene objave sadržavaju uputu na ovu Direktivu ili se uz njih navodi takva uputa. Države članice određuju načine tog upućivanja.

3.   Obveze prenošenja i provedbe ove Direktive ne primjenjuju se na Republiku Cipar i Republiku Maltu sve dok se na njihovim državnim područjima ne uspostavi željeznički sustav.

Članak 3.

Ova Direktiva stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Članak 4.

Ova je Odluka upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 1. ožujka 2011.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 191, 18.7.2008., str. 1.


PRILOG I

„PRILOG II.

PODSUSTAVI

1.   Popis podsustava

Za potrebe ove Direktive željeznički sustav dijeli se na sljedeće podsustave:

(a)

strukturna područja:

građevinski podsustav,

elektroenergetski podsustav,

prometno-upravljački i signalno-sigurnosni podsustav na pruzi,

prometno-upravljački i signalno-sigurnosni podsustav na vozilu,

željeznička vozila.

(b)

funkcionalna područja:

odvijanje i upravljanje prometom,

održavanje,

telematske aplikacije za putnički i teretni promet.

2.   Opis podsustava

Za svaki podsustav ili dio podsustava, Agencija pri izradi nacrta relevantnog TSI-ja predlaže popis sastavnih dijelova i aspekata koji se odnose na interoperabilnost. Ne dovodeći u pitanje izbor aspekata i sastavnih dijelova koji se odnose na interoperabilnost ili redoslijed s kojim će biti uključeni u TSI, podsustavi uključuju:

2.1.   Građevinski podsustav

Kolosijek, skretnice, građevinske konstrukcije (mostovi, tuneli itd.), pripadajuća infrastruktura u kolodvorima (peroni, područja pristupa, uključujući poštivanje potreba osoba smanjene pokretljivosti itd.), sigurnosna i zaštitna oprema.

2.2.   Elektroenergetski podsustav

Sustav napajanja električnom energijom, uključujući kontaktnu mrežu i dio sustava za mjerenje potrošnje električne energije ugrađen na pruzi.

2.3.   Prometno-upravljački i signalno-sigurnosni podsustav na pruzi

Sva pružna oprema koja je potrebna radi osiguranja sigurnosti, upravljanja i nadzora vožnje vlakova kojima je odobreno obavljanje prometa na mreži.

2.4.   Prometno-upravljački i signalno-sigurnosni podsustav na vozilu

Sva oprema ugrađena na vozilu koja je potrebna za osiguranje sigurnosti, upravljanja i nadzora vožnje vlakova kojima je odobreno obavljanje prometa na mreži.

2.5.   Odvijanje i upravljanje prometom

Postupci i pripadajuća oprema koja omogućuje usklađen rad različitih strukturnih podsustava kako pri uobičajenom radu, tako i pri radu u otežanim uvjetima, uključujući posebno sastavljanje i vožnju vlaka, te planiranje i upravljanje prometom.

Stručna osposobljenost koja bi mogla biti potrebna za obavljanje usluga međunarodnog prijevoza.

2.6.   Telematske aplikacije

U skladu s Prilogom I. taj se podsustav sastoji od dva dijela:

(a)

aplikacije za putnički promet, uključujući sustave davanja informacija putnicima prije i tijekom putovanja, sustavi rezervacija i plaćanja, postupanje s prtljagom i presjedanje između vlakova i povezivanje s drugim vrstama prijevoza;

(b)

aplikacije za teretni promet, uključujući informacijske sustave (nadzor tereta i vlakova u realnom vremenu), sustavi za ranžiranje i sastavljanje vlakova, sustavi rezervacije, plaćanja i fakturiranja, povezivanje s ostalim vrstama prijevoza i izrada pratećih dokumenata u elektroničkom obliku.

2.7.   Željeznička vozila

Konstrukcija, sustav upravljanja i nadzora za svu opremu na vlaku, pantografi, vučna oprema i pretvarači, oprema za mjerenje potrošnje električne energije na vozilu, kočiona oprema, kvačila i vlačna oprema, osovinski sklop (okretna postolja, osovine itd.) i ovjes, vrata, sučelja čovjek/stroj (strojovođa, osoblje u vlaku i putnici, uključujući potrebe osoba smanjene pokretljivosti), pasivna ili aktivna sigurnosna oprema i pomagala koja osiguravaju zdravlje putnika i osoblja u vlaku.

2.8.   Održavanje

Postupci, pripadajuća oprema, logistički centri za održavanje i rezerve koji provode obvezno korektivno i preventivno održavanje kako bi se osigurala interoperabilnost željezničkog sustava i potrebna učinkovitost.”


PRILOG II

„PRILOG V.

IZJAVA O PROVJERI PODSUSTAVA

1.   ‚EZ’ Izjava o provjeri podsustava

‚EZ’ izjava o provjeri podsustava i prateća dokumentacija moraju biti datirani i potpisani.

Navedena se izjava temelji na informacijama koje su rezultat postupka ‚EZ’ provjere za podsustave kako je utvrđeno u odjeljku 2. Priloga VI. Ona mora biti napisana na istom jeziku kao tehnička dokumentacija i mora sadržavati sljedeće:

upućivanja na Direktivu,

naziv i adresu naručitelja ili proizvođača ili njegovog ovlaštenog predstavnika s poslovnim nastanom u Europskoj uniji (navesti tvrtku i punu adresu; u slučaju ovlaštenog predstavnika također navesti i tvrtku naručitelja ili proizvođača),

kratak opis podsustava,

naziv i adresu prijavljenog tijela koje je provelo ‚EZ’ provjeru iz članka 18.,

upućivanja na dokumente sadržane u tehničkoj dokumentaciji,

sve relevantne privremene ili konačne propise kojima podsustavi moraju odgovarati, a posebno prema potrebi ograničenja ili uvjete za uporabu,

ako je privremena: trajanje valjanosti ‚EZ’ izjave,

podatke o potpisniku.

Tamo gdje se u Prilogu VI. upućuje na ‚EZ’ privremenu izjavu o provjeri, na tu se izjavu primjenjuju odredbe ovog odjeljka.

2.   Izjava o provjeri podsustava u slučaju nacionalnih pravila

Tamo gdje se u Prilogu VI. upućuje na izjavu o provjeri podsustava u slučaju nacionalnih pravila, na tu se izjavu primjenjuju odredbe odjeljka 1. mutatis mutandi.


PRILOG III

„PRILOG VI.

POSTUPAK PROVJERE ZA PODSUSTAVE

1.   OPĆA NAČELA

Provjera podsustava je postupak u kojem se provjerava i potvrđuje da je podsustav:

projektiran, izgrađen i instaliran na način kojim se ispunjavaju osnovni zahtjevi koji se na njega odnose, i

da se za njega može izdati odobrenje za početak rada i uporabu.

2.   POSTUPAK ‚EZ’ PROVJERE

2.1.   Uvod

‚EZ’ provjera je postupak u kojem prijavljeno tijelo provjerava i potvrđuje da je podsustav:

u skladu s relevantnim TSI(-jima),

u skladu s drugim propisima koje proizlaze iz Ugovora.

2.2.   Dijelovi podsustava i faze

2.2.1.   Privremena izjava o provjeri (ISV)

Ako je u TSI-jima utvrđeno ili prema potrebi na zahtjev podnositelja zahtjeva, podsustav se može podijeliti na određene dijelove ili provjeravati u određenim fazama postupka provjere.

Privremena izjava o provjeri (ISV) je postupak tijekom kojega prijavljeno tijelo provjerava i potvrđuje određene dijelove podsustava ili određene faze postupka provjere.

Svaka privremena izjava o provjeri (ISV) vodi do izdavanja ‚EZ’potvrde o privremenoj izjavi o provjeri, koju izdaje prijavljeno tijelo koje je odabrao podnositelj zahtjeva, a koji prema potrebi sastavlja ‚EZ’izjavu o privremenoj izjavi o provjeri. Potvrda i izjava o privremenoj izjavi o provjeri moraju sadržavati uputu na TSI-je u odnosu na koje je ocijenjena sukladnost.

2.2.2.   Dijelovi podsustava

Podnositelj zahtjeva može za svaki dio podnijeti zahtjev za izdavanje privremene izjave o provjeri. Svaki se dio provjerava u svakoj fazi kako je opisano u odjeljku 2.2.3.

2.2.3.   Faze postupka provjere

Podsustav ili određeni dijelovi podsustava provjeravaju se u svakoj od sljedećih faza:

cjelokupnom projektu,

proizvodnji: izgradnji podsustava, uključujući posebno građevinske radove, proizvodnji, sklapanju sastavnih dijelova, prilagodbi cijelog podsustava,

konačnom ispitivanju podsustava.

Za fazu projektiranja (uključujući tipsko ispitivanje) i za fazu proizvodnje podnositelj zahtjeva može podnijeti zahtjev za privremenu izjavu o provjeri.

2.3.   Potvrda o provjeri

2.3.1.   Prijavljeno tijelo odgovorno za ‚EZ’ provjeru ocjenjuje projekt, izgradnju i konačno ispitivanje podsustava, te sastavlja ‚EZ’ potvrdu o provjeri koja je namijenjena podnositelju zahtjeva, koji zatim sastavlja ‚EZ’ izjavu o provjeri. ‚EZ’ potvrda o provjeri mora sadržavati uputu na TSI-je u odnosu na koje je ocijenjena sukladnost.

Tamo gdje sukladnost podsustava sa svim relevantnim TSI-jima nije ocijenjena (npr. u slučaju odstupanja, djelomične primjene TSI-ja kod modernizacije ili obnove, prijelaznog razdoblja u TSI-ju ili u specifičnom slučaju), u ‚EZ’ potvrdi navodi se točna uputa na onaj(-e) TSI(-je ili njihove dijelove čiju sukladnost prijavljeno tijelo nije ispitalo tijekom postupka ‚EZ’ provjere.

2.3.2.   Tamo gdje su izdane ‚EZ’ potvrde privremenoj izjavi o provjeri, prijavljeno tijelo odgovorno za ‚EZ’ provjeru podsustava uzima u obzir ‚EZ’ potvrde o privremenoj izjavi o provjeri (ISV), te prije izdavanja ‚EZ’ potvrde o provjeri, ono:

provjerava obuhvaćaju li ‚EZ’ potvrde o privremenoj izjavi o provjeri relevantne zahtjeve TSI-ja na ispravan način, ‚EZ’

provjerava sve aspekte koje nisu obuhvaćeni ‚EZ’ potvrdom (potvrdama) o privremenoj izjavi o provjeri, te

provjerava konačno ispitivanje podsustava u cjelini.

2.4.   Tehnička dokumentacija

Tehnička dokumentacija priložena ‚EZ’ izjavi o provjeri mora sadržavati sljedeće:

tehničke značajke vezane uz projekt, uključujući opće i detaljne nacrte u vezi izvođenja, nacrte električne i hidraulične opreme, nacrte električnih instalacija, opis sustava za obradu podataka i automatiku, upute za uporabu i održavanje itd., a koje su od važnosti za dotičan podsustav,

popis interoperabilnih sastavnih dijelova ugrađenih u podsustav, kako je navedeno u članku 5. stavku 3. točki (d),

preslike ‚EZ’ izjava o sukladnosti ili prikladnosti za uporabu, koje su, u skladu s člankom 13. Direktive, propisane za gore navedene sastavne dijelove, prema potrebi zajedno s pripadajućim izračunima i preslikom zapisnika o ispitivanju i pregledu koja obavljaju prijavljena tijela na temelju zajedničkih tehničkih specifikacija,

prema potrebi ‚EZ’ potvrdu o privremenoj izjavi o provjeri i u tom slučaju, relevantnu ‚EZ’ izjavu o privremenoj izjavi o provjeri podsustava, koja je priložena ‚EZ’ potvrdi o provjeri uključujući i rezultat provjere valjanosti izjava koju je provelo prijavljeno tijelo,

‚EZ’izjavu o provjeri, koju je izdalo i potpisalo tijelo odgovorno za ‚EZ’ provjeru, a kojom se potvrđuje sukladnost podsustava sa zahtjevima mjerodavnih TSI-ja i u kojoj navodi eventualne zadrške zabilježene tijekom izvođenja radova koje nisu povučene; ‚EZ’ potvrdi o provjeri također valja priložiti izvješća o ispitivanju i inspekcijskim pregledima koja je sastavilo isto tijelo u okviru svojih zadataka, kako je utvrđeno u odjeljcima 2.5.3. i 2.5.4.,

‚EZ’ potvrde izdane u skladu s ostalim propisima koji proizlaze iz Ugovora,

tamo gdje se zahtijeva sigurnu integraciju u skladu s Uredbom Komisije (EZ) br. 325/2009 (1), podnositelj zahtjeva tehničkoj dokumentaciji prilaže i izvještaj ocjenitelja o zajedničkim sigurnosnim metodama (CSM) o procjeni rizika iz članka 6. stavka 3. Direktive 2004/49/EZ.

2.5.   Praćenje

2.5.1.   Cilj ‚EZ’ praćenja za vrijeme izvedbe podsustava je osigurati ispunjavanje obveza koje proizlaze iz tehničke dokumentacije.

2.5.2.   Prijavljeno tijelo odgovorno za provjeru proizvodnje mora imati stalan pristup gradilištima, proizvodnim radionicama, skladišnim prostorima i prema potrebi postrojenjima za montažu i ispitivanje i općenito svim prostorima koje smatra potrebnim za ispunjavanje svojih zadataka. Podnositelj zahtjeva mora prijavljenom tijelu poslati ili se pobrinuti da mu se pošalju svi dokumenti potrebni za tu namjenu, a naročito izvedbeni nacrti i tehnička dokumentacija za podsustav.

2.5.3.   Prijavljeno tijelo odgovorno za provjeru provedbe mora povremeno obavljati inspekcijske preglede kako bi potvrdilo sukladnost s odgovarajućim TSI-jima. Izvješće o inspekcijskom pregledu dostavlja odgovornima za provedbu. Može zahtijevati da bude nazočno tijekom određenih faza izgradnje.

2.5.4.   Pored toga, prijavljeno tijelo može nenajavljeno posjetiti gradilišta ili proizvodne radionice. Tijekom takvih posjeta prijavljeno tijelo može provesti cjelokupne ili djelomične inspekcijske preglede. Izvješće o ispitivanju i prema potrebi, izvješće o inspekcijskom pregledu, mora dostaviti odgovornima za provođenje.

2.5.5.   Za izdavanje ‚EZ’ izjave o prikladnosti za uporabu iz odjeljka 2. Priloga IV., prijavljenom se tijelu omogućuje praćenje podsustava na koji je ugrađen interoperabilni sastavni dio kako bi se ocijenila, ako se to odgovarajućim TSI-jem nalaže, njegova prikladnost za uporabu u predviđenom željezničkom okruženju.

2.6.   Podnošenje

Cjelokupna dokumentacija iz stavka 2.4. dostavlja se podnositelju zahtjeva, zajedno s ‚EZ’ potvrdom (potvrdama) o privremenoj izjavi o provjeri, koju je izdalo za to odgovorno prijavljeno tijelo, ako je dostupna, ili zajedno s potvrdom o sukladnosti, koju je izdalo prijavljeno tijelo ovlašteno za ‚EZ’ provjeru podsustava. Dokumentacija mora biti priložena ‚EZ’ izjavi o provjeri, koju podnositelj zahtjeva nadzornom tijelu šalje za izdavanje odobrenja za početak rada i uporabu.

Podnositelj zahtjeva čuva primjerak dokumentacije tijekom životnog vijeka podsustava. Ona se mora poslati svim državama članicama koje to zatraže.

2.7.   Objavljivanje

Svako prijavljeno tijelo mora povremeno objavljivati bitne informacije o:

zaprimljenim zahtjevima za ‚EZ’ provjeru i privremenu izjavu o provjeri (ISV),

zahtjevima za ocjenu sukladnosti i/ili prikladnosti za uporabu interoperabilnog sastavnog dijela,

izdanim ili odbijenim ‚EZ’ potvrdama o privremenoj izjavi o provjeri (ISV),

izdanim ili odbijenim ‚EZ’ potvrdama o sukladnosti i/ili prikladnosti za uporabu,

izdanim ili odbijenim ‚EZ’ potvrdama o provjeri.

2.8.   Jezik

Dokumentacija i dopisi u vezi s ‚EZ’ postupcima provjere moraju biti sastavljeni na službenom jeziku države članice EU-a u kojoj podnositelj zahtjeva ima poslovni nastan ili na službenom jeziku EU-a koji prihvati podnositelj zahtjeva.

3.   POSTUPAK PROVJERE U SLUČAJU NACIONALNIH PRAVILA

3.1.   Uvod

Postupak provjere u slučaju nacionalnih pravila je postupak u kojem tijelo ovlašteno u skladu s člankom 17. stavkom 3. („imenovano tijelo”) provjerava i potvrđuje sukladnost podsustava s nacionalnim pravilima prijavljenima u skladu s člankom 17. stavkom 3.

3.2.   Potvrda o provjeri

Imenovano tijelo odgovorno za postupak provjere u slučaju nacionalnih pravila sastavlja potvrdu o provjeri koja je namijenjena podnositelju zahtjeva.

Potvrda sadrži točnu uputu na nacionalno/-a pravilo/-a čiju je sukladnost tijekom postupka provjere ocijenilo ovlašteno tijelo, uključujući ona koja se odnose na dijelove koji podliježu odstupanju od TSI-ja, modernizaciji ili obnovi.

U slučaju nacionalnih pravila koji se odnose na podsustave od kojih se sastoji vozilo, imenovano tijelo dijeli potvrdu na dva dijela, gdje su u prvom navedena ona nacionalna pravila koji se strogo odnose na tehničku kompatibilnost između vozila i dotične mreže, a u drugom sva ostala nacionalna pravila.

3.3.   Tehnička dokumentacija

Tehnička dokumentacija koja se prilaže uz potvrdu o provjeri u slučaju nacionalnih pravila mora biti uključena u tehničku dokumentaciju iz točke 2.4. i sadržavati tehničke podatke od značaja za ocjenu sukladnosti podsustava s nacionalnim pravilima.”


(1)  SL L 108, 22.4.2009., str. 4.


Top