EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011L0015

Direktiva Komisije 2011/15/EU od 23. veljače 2011. o izmjeni Direktive 2002/59/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi sustava nadzora plovidbe i informacijskog sustava Zajednice Tekst značajan za EGP

OJ L 49, 24.2.2011, p. 33–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 019 P. 122 - 125

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2011/15/oj

07/Sv. 019

HR

Službeni list Europske unije

122


32011L0015


L 049/33

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

23.02.2011.


DIREKTIVA KOMISIJE 2011/15/EU

od 23. veljače 2011.

o izmjeni Direktive 2002/59/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi sustava nadzora plovidbe i informacijskog sustava Zajednice

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu 2002/59/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 27. lipnja 2002. o uspostavi sustava nadzora plovidbe i informacijskog sustava Zajednice i stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 93/75/EEZ (1), a posebno njezin članak 27.,

budući da:

(1)

Rezolucija MSC.150(77) Međunarodne pomorske organizacije (IMO) opozvana je i zamijenjena rezolucijom IMO-a MSC.286(86) s učinkom od 1. srpnja 2009. Stoga treba na odgovarajući način ažurirati članak 12. Direktive 2002/59/EZ koji se odnosi na opozvanu rezoluciju IMO-a.

(2)

Zahtjevi u pogledu obveze opreme koji se odnose na automatske identifikacijske sustave (AIS) i zapisivače podataka o putovanju (VDR) trebaju se ažurirati u skladu s izmjenama Međunarodne konvencije o zaštiti ljudskih života na moru (SOLAS) i pri tom uzeti u obzir razvoj pojednostavljenih VDR-ova, koje je odobrio IMO. Opseg izuzeća od zahtjeva za male putničke brodove na kratkim relacijama također treba preciznije definirati i prilagoditi takvim putovanjima.

(3)

Treba jasnije definirati ovlasti za intervenciju država članica nakon nezgode na moru. Osobito treba jasno navesti da one mogu dati upute kompanijama za pomoć, spašavanje ili tegljenje da bi se spriječila ozbiljna i neposredna opasnost za njihovu obalu ili s njom povezane interese, za sigurnost drugih brodova i njihovih posada te putnika ili osoba na obali ili da bi se zaštitio morski okoliš.

(4)

Mjere predviđene ovom Direktivom u skladu su s mišljenjem Odbora za sigurnost na moru i sprečavanje onečišćenja s brodova,

DONIJELA JE OVU DIREKTIVU:

Članak 1.

Izmjene

Direktiva 2002/59/EZ mijenja se kako slijedi:

1.

u članku 12. stavku 1., točka (b) zamjenjuje se sljedećim:

„(b)

za tvari iz Priloga I. Konvenciji MARPOL, sigurnosni list u kojem su navedeni detaljni podaci o fizikalno-kemijskim svojstvima proizvoda, uključujući prema potrebi viskoznost izraženu u cSt pri 50 °C i gustoću pri 15 °C te ostale podatke sadržane u sigurnosnom listu u skladu s rezolucijom MSC.286(86).”;

2.

Prilog II. zamjenjuje se Prilogom I. ovoj Direktivi;

3.

Prilog IV. zamjenjuje se Prilogom II. ovoj Direktivi.

Članak 2.

Prenošenje

1.   Države članice donose zakone i druge propise potrebne za usklađivanje s ovom Direktivom najkasnije 12 mjeseci od njezinog stupanja na snagu, ne dovodeći u pitanje datum prenošenja predviđen člankom 2. stavkom 1. Direktive 2009/17/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (2) u vezi s ribarskim brodovima. One tekst tih odredaba odmah dostavljaju Komisiji. Kada države članice donose ove odredbe, te odredbe prilikom njihove službene objave sadržavaju uputu na ovu Direktivu ili se uz njih navodi takva uputa. Države članice određuju načine tog upućivanja.

2.   Države članice Komisiji dostavljaju tekst glavnih odredaba nacionalnog prava koje donesu u području na koje se odnosi ova Direktiva.

Članak 3.

Ova Direktiva stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Članak 4.

Ova je Direktiva upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 23. veljače 2011.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 208, 5.8.2002., str. 10.

(2)  SL L 131, 28.5.2009., str. 101.


PRILOG I.

„PRILOG II.

Zahtjevi koji se primjenjuju na brodsku opremu

I.   RIBARSKI BRODOVI

Ribarski brodovi čija je duljina preko svega veća od 15 metara, moraju biti opremljeni automatskim identifikacijskim sustavom (AIS), kako je predviđeno u članku 6.a, prema sljedećem vremenskom rasporedu:

ribarski brodovi čija je duljina preko svega 24 metra i veća ali manja od 45 metara: najkasnije do 31. svibnja 2012.,

ribarski brodovi čija je duljina preko svega 18 metara i veća ali manja od 24 metra: najkasnije do 31. svibnja 2013.,

ribarski brodovi čija je duljina preko svega veća od 15 metara ali manja od 18 metara: najkasnije do 31. svibnja 2014.,

na novoizgrađene ribarske brodove čija je duljina preko svega veća od 15 metara primjenjuje se zahtjev naveden u članku 6.a od 30. studenoga 2010.

II.   BRODOVI KOJI OBAVLJAJU MEĐUNARODNA PUTOVANJA

Putnički brodovi bez obzira na veličinu te svi brodovi, osim putničkih brodova, s bruto tonažom od 300 i više, koji obavljaju međunarodna putovanja i pristaju u luci države članice moraju biti opremljeni automatskim identifikacijskim sustavom (AIS) u skladu s tehničkim i izvedbenim standardima utvrđenim u poglavlju V. Konvencije SOLAS. Putnički brodovi bez obzira na veličinu te svi brodovi, osim putničkih brodova, s bruto tonažom od 3 000 i više, koji obavljaju međunarodna putovanja i pristaju u luci države članice moraju biti opremljeni zapisivačem podataka o putovanju (VDR) u skladu s tehničkim i izvedbenim standardima utvrđenim u poglavlju V. Konvencije SOLAS. U slučaju teretnih brodova izgrađenih prije 1. srpnja 2002., VDR može biti pojednostavljeni zapisivač podatak o putovanju (S-VDR), koji je u skladu s tehničkim i izvedbenim standardima razvijenima u skladu s poglavljem V. Konvencije SOLAS.

III.   BRODOVI KOJI OBAVLJAJU PUTOVANJA KOJA NISU MEĐUNARODNA

1.   Automatski identifikacijski sustavi (AIS)

Putnički brodovi bez obzira na veličinu te svi drugi brodovi s bruto tonažom od 300 i više, koji obavljaju putovanja koja nisu međunarodna, opremljeni su automatskim identifikacijskim sustavom (AIS) u skladu s tehničkim i izvedbenim standardima utvrđenim u poglavlju V. Konvencije SOLAS.

2.   Sustavi zapisivača podataka o putovanju (VDR)

(a)

Putnički brodovi bez obzira na veličinu te svi drugi brodovi osim putničkih brodova, s bruto tonažom od 3 000 i više, izgrađeni 1. srpnja 2002. ili poslije, koji obavljaju putovanja koja nisu međunarodna, opremljeni su zapisivačem podataka o putovanju (VDR) u skladu s tehničkim i izvedbenim standardima razvijenima u skladu s poglavljem V. Konvencije SOLAS.

(b)

Teretni brodovi s bruto tonažom od 3 000 i više, izgrađeni prije 1. srpnja 2002., koji obavljaju putovanja koja nisu međunarodna, opremljeni su zapisivačem podataka o putovanju (VDR) ili pojednostavljenim zapisivačem podataka o putovanju (S-VDR) u skladu s tehničkim i izvedbenim standardima razvijenima u skladu s poglavljem V. Konvencije SOLAS.

IV.   IZUZEĆA

1.   Izuzeća od zahtjeva za ugradnju sustava AIS na brodu

(a)

Države članice mogu izuzeti putničke brodove duljine manje od 15 metara ili s bruto tonažom od 300, koji obavljaju putovanja koja nisu međunarodna, od primjene zahtjeva koji se odnose na AIS, utvrđenih u ovom Prilogu.

(b)

Države članice mogu izuzeti brodove, osim putničkih brodova, s bruto tonažom od 300 i više ali manje od 500, koji plove isključivo u unutarnjim morskim vodama države članice i izvan plovidbenih ruta koje obično koriste drugi brodovi opremljeni AIS-om, od zahtjeva za ugradnju sustava AIS, utvrđenih u ovom Prilogu.

2.   Izuzeća od zahtjeva za ugradnju VDR ili S-VDR na brodu

Države članice mogu odobriti izuzeća od zahtjeva za ugradnju VDR ili S-VDR na sljedeći način:

(a)

Putnički brodovi koji obavljaju samo putovanja u morskim područjima osim onih obuhvaćenih klasom A, kako je navedeno u članku 4. Direktive 2009/45/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (1), mogu se izuzeti iz zahtjeva da budu opremljeni VDR-om.

(b)

Brodovi, osim ro-ro putničkih brodova, izgrađeni prije 1. srpnja 2002. mogu se izuzeti od zahtjeva da budu opremljeni VDR-om ako se može dokazati da je priključivanje VDR-a na postojeću opremu na brodu neopravdano i nepraktično.

(c)

Teretni brodovi izgrađeni prije 1. srpnja 2002. koji obavljaju međunarodna putovanja ili putovanja koja nisu međunarodna, mogu se izuzeti od zahtjeva da budu opremljeni S-VDR-om ako će se ti brodovi trajno povući iz uporabe u roku od dvije godine od datuma provedbe navedenoga u poglavlju V. Konvencije SOLAS.


(1)  SL L 163, 25.6.2009., str. 1.”


PRILOG II.

„PRILOG IV.

Mjere kojima raspolažu države članice u slučaju opasnosti za sigurnost plovidbe i zaštite okoliša

(prema članku 19. stavku 1.)

Ako nakon nezgode ili okolnosti opisanih u članku 17. koje se odnose na brod nadležno tijelo dotične države smatra, u okviru međunarodnog prava, da je potrebno spriječiti, smanjiti ili ukloniti ozbiljnu i neposrednu opasnost za njezinu obalu i s njom povezane interese, sigurnost drugih brodova i njihovih posada i putnika ili osoba na obali ili zaštititi morski okoliš, to tijelo može, posebno:

(a)

ograničiti kretanje broda ili ga usmjeriti u određenom smjeru. Taj zahtjev ne utječe na odgovornost zapovjednika za sigurno upravljanje brodom;

(b)

dati službeno upozorenje zapovjedniku broda da otkloni opasnost za okoliš ili sigurnost plovidbe;

(c)

poslati na brod stručni tim koji će ocijeniti stupanj opasnosti, pomoći zapovjedniku da riješi situaciju i o tome obavještavati nadležnu obalnu postaju;

(d)

naložiti zapovjedniku da u slučaju neposredne opasnosti uplovi u mjesto zakloništa ili narediti peljarenje ili tegljenje broda.

Ako se tegljenje broda obavlja na temelju sporazuma o tegljenju ili spašavanju, mjere iz točaka (a) i (d) koje poduzima nadležno tijelo države članice mogu se primijeniti i na uključene kompanije za pomoć, spašavanje i tegljenje.”


Top