Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011L0012

Direktiva Komisije 2011/12/EU od 8. veljače 2011. o izmjeni Direktive 98/8/EZ Europskog parlamenta i Vijeća radi uvrštenja fenoksikarba kao aktivne tvari u njezin Prilog I. Tekst značajan za EGP

OJ L 34, 9.2.2011, p. 49–51 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 065 P. 217 - 219

No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2013; stavljeno izvan snage 32012R0528

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2011/12/oj

03/Sv. 65

HR

Službeni list Europske unije

217


32011L0012


L 034/49

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


DIREKTIVA KOMISIJE 2011/12/EU

od 8. veljače 2011.

o izmjeni Direktive 98/8/EZ Europskog parlamenta i Vijeća radi uvrštenja fenoksikarba kao aktivne tvari u njezin Prilog I.

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu 98/8/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 1998. o stavljanju biocidnih pripravaka na tržište (1), a posebno drugi podstavak njezinog članka 16. stavka 2.,

budući da:

(1)

Uredbom Komisije (EZ) br. 1451/2007 od 4. prosinca 2007. o drugoj fazi desetogodišnjeg radnog programa iz članka 16. stavka 2. Direktive 98/8/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju biocidnih pripravaka na tržište (2) utvrđuje se popis aktivnih tvari koje se moraju ocijeniti radi njihovog eventualnog uvrštenja u prilog I., I.A ili I.B Direktivi 98/8/EZ. Taj popis uključuje fenoksikarb.

(2)

U skladu s Uredbom (EZ) br. 1451/2007, fenoksikarb je ocijenjen u skladu s člankom 11. stavkom 2. Direktive 98/8/EZ radi njegove uporabe u vrsti pripravka 8, sredstvima za zaštitu drva, kako je utvrđeno u Prilogu V. toj Direktivi.

(3)

U skladu s člankom 14. stavcima 4. i 6. Uredbe (EZ) br. 1451/2007, Njemačka je imenovana državom članicom izvjestiteljicom te je 12. rujna 2008. Komisiji dostavila izvješće nadležnog tijela zajedno s preporukom.

(4)

Izvješće nadležnog tijela pregledale su države članice i Komisija. U skladu s člankom 15. stavkom 4. Uredbe (EZ) br. 1451/2007, nalazi tog pregleda su, u okviru Stalnog odbora za biocidne pripravke 24. rujna 2010., uvršteni u izvješće o procjeni.

(5)

Iz ocjenjivanja se čini da se za biocidne pripravke koji se koriste kao sredstva za zaštitu drva i sadrže fenoksikarb može očekivati da će udovoljavati zahtjevima utvrđenima u članku 5. Direktive 98/8/EZ. Stoga je fenoksikarb primjereno uvrstiti u Prilog I. toj Direktivi.

(6)

Na razini Unije nisu procijenjene sve potencijalne uporabe. Stoga je primjereno da države članice procijene one upotrebe ili scenarije izloženosti i one rizike za dijelove okoliša i populacije koji nisu reprezentativno obrađeni u procjeni rizika na razini Unije, a kod izdavanja odobrenja za pripravke, da osiguraju poduzimanje odgovarajućih mjera ili postavljanje posebnih uvjeta kako bi se utvrđeni rizici smanjili na prihvatljive razine.

(7)

S obzirom na pretpostavke postavljene tijekom procjene rizika, primjereno je zahtijevati da svježe tretirano drvo nakon tretiranja bude uskladišteno na zaštićenom mjestu i/ili na nepromočivoj tvrdoj podlozi te da se eventualni gubici pripravaka koji se primjenjuju kao sredstva za zaštitu drva i sadrže fenoksikarb prikupljaju za ponovnu upotrebu ili odlaganje.

(8)

S obzirom na rizike koji su utvrđeni za tlo i akvatične dijelove, treba poduzeti odgovarajuće mjere za zaštitu tih dijelova. Neprihvatljivi rizici utvrđeni su kod radne upotrebe tretiranog drva koja nije obuhvaćena, pri kojoj to drvo nije u dodiru s tlom, trajno je izloženo vremenskom utjecaju ili je zaštićeno od vremenskog utjecaja, ali podložno čestom močenju (upotreba kategorije 3. kako je odredio OECD (3)), u specifičnom scenariju uporabe na mostovima iznad jezera. Stoga je primjereno zahtijevati da se pripravci za tretiranje drva namijenjenog vanjskim konstrukcijama u blizini ili iznad vode odobre samo ako su dostavljeni podaci kojima se dokazuje da će pripravak udovoljavati zahtjevima članka 5. Direktive 98/8/EZ i Priloga VI., toj Direktivi, prema potrebi primjenom odgovarajućih mjera za ublažavanje rizika.

(9)

Važno je da se odredbe ove Direktive primjenjuju istodobno u svim državama članicama kako bi se biocidnim pripravcima koji sadrže aktivnu tvar fenoksikarb osigurao jednak tržišni pristup te kako bi se općenito olakšalo pravilno funkcioniranje tržišta biocidnih pripravaka.

(10)

Prije uvrštenja aktivne tvari u Prilog I. Direktivi 98/8/EZ, državama članicama i zainteresiranim stranama treba osigurati razuman rok kako bi im se omogućilo da se pripreme za udovoljavanje novim zahtjevima koje to uvrštenje donosi te kako bi se osiguralo da podnositelji zahtjeva koji su izradili tehničku dokumentaciju mogu u potpunosti iskoristiti desetogodišnje razdoblje zaštite podataka koje, u skladu s člankom 12. stavkom 1. točkom (c) podtočkom ii. Direktive 98/8/EZ, počinje od dana uvrštenja.

(11)

Nakon uvrštenja, državama članicama treba omogućiti razuman rok za provedbu članka 16. stavka 3. Direktive 98/8/EZ.

(12)

Direktivu 98/8/EZ treba stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(13)

Mjere predviđene u ovoj Direktivi u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za biocidne pripravke,

DONIJELA JE OVU DIREKTIVU:

Članak 1.

Prilog I. Direktivi 98/8/EZ izmjenjuje se u skladu s Prilogom ovoj Direktivi.

Članak 2.

Prenošenje

1.   Države članice najkasnije do 31. siječnja 2012. donose i objavljuju zakone i druge propise potrebne za usklađivanje s ovom Direktivom.

One te odredbe primjenjuju od 1. veljače 2013.

Kad države članice donose ove odredbe, one prilikom njihove službene objave sadrže uputu na ovu Direktivu ili se uz njih navodi takva uputa. Načine tog upućivanja određuju države članice.

2.   Države članice Komisiji dostavljaju tekst glavnih odredaba nacionalnog prava koje donesu u području na koje se odnosi ova Direktiva.

Članak 3.

Ova Direktiva stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Članak 4.

Ova je Direktiva upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 8. veljače 2011.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 123, 24.4.1998., str. 1.

(2)  SL L 325, 11.12.2007., str. 3.

(3)  Serija dokumenata OECD-a o scenarijima emisija, broj 2., Dokument o scenariju emisija za sredstva za zaštitu drva, dio 2., str. 64.


PRILOG

U Prilog I. Direktivi 98/8/EZ dodaje se sljedeći unos:

br.

Uobičajeni naziv

Naziv IUPAC Identifikacijske oznake

Minimalna čistoća aktivne tvari u biocidnom pripravku koji se stavlja na tržište

Datum uvrštenja

Rok za usklađivanje s člankom 16. stavkom 3. (osim pripravaka koji sadrže više od jedne aktivne tvari, za koje je krajnji rok za usklađivanje s člankom 16. stavkom 3. utvrđen u posljednjoj odluci o uvrštenju koja se odnosi na dotičnu aktivnu tvar)

Datum isteka uvrštenja

Vrsta pripravka

Posebne odredbe (*)

„40.

Fenoksikarb

Naziv IUPAC: Etil [2-(4-fenoksifenoksi) etil]karbamat

EZ br.: 276-696-7

CAS br.: 72490-01-8

960 g/kg

1. veljače 2013.

31. siječnja 2015.

31. siječnja 2023.

8

Kod procjene zahtjeva za izdavanje odobrenja za pripravak u skladu s člankom 5. i Prilogom VI., države članice procjenjuju, ako je to relevantno za konkretan pripravak, one upotrebe ili scenarije izloženosti i one rizike za dijelove okoliša i populacije koji nisu reprezentativno obrađeni u procjeni rizika na razini Unije.

Države članice osiguravaju da odobrenja podliježu sljedećim uvjetima:

Odgovarajuće mjere za ublažavanje rizika koriste se za zaštitu tla i akvatičkih kompartmenta. Posebno u deklaracijama i, ako postoje, listovima sigurnosnih podataka za odobrene pripravke navedeno je da svježe tretirano drvo nakon tretiranja obvezno treba skladištiti na zaštićenom mjestu i/ili na nepromočivoj tvrdoj podlozi kako bi se spriječili izravni gubici u tlo ili vodu i da eventualne gubitke kod primjene pripravka obvezno treba prikupiti za ponovnu upotrebu ili odlaganje.

Ako nisu dostavljeni podaci koji dokazuju da će pripravak zadovoljavati zahtjeve članka 5. i Priloga VI. prema potrebi primjenom odgovarajućih mjera za ublažavanje rizika, pripravak se ne odobrava za tretiranje drva koje će se koristiti u vanjskim konstrukcijama u blizini ili iznad vode.”


(*)  Za provedbu općih načela Priloga VI., sadržaj i zaključci izvješća o procjeni dostupni su na internetskoj adresi Komisije: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm.


Top