Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011D0667

2011/667/EU: Odluka Komisije od 10. listopada 2011. o načinima usklađene primjene pravila o izvršenju u vezi s pokretnim satelitskim uslugama (MSS) u skladu s člankom 9. stavkom 3. Odluke br. 626/2008/EZ Europskog parlamenta i Vijeća ((priopćena pod brojem dokumenta C(2011) 7001) Tekst značajan za EGP

OJ L 265, 11.10.2011, p. 25–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 041 P. 267 - 269

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/667/oj

13/Sv. 041

HR

Službeni list Europske unije

267


32011D0667


L 265/25

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

10.10.2011.


ODLUKA KOMISIJE

od 10. listopada 2011.

o načinima usklađene primjene pravila o izvršenju u vezi s pokretnim satelitskim uslugama (MSS) u skladu s člankom 9. stavkom 3. Odluke br. 626/2008/EZ Europskog parlamenta i Vijeća

((priopćena pod brojem dokumenta C(2011) 7001)

(Tekst značajan za EGP)

(2011/667/EU)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Odluku br. 626/2008/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 30. lipnja 2008. o odabiru i odobrenju sustava za pružanje pokretnih satelitskih usluga (MSS) (1), a posebno njezin članak 9. stavak 3.,

budući da:

(1)

Odluka br. 626/2008/EZ za cilj ima olakšati razvoj konkurentnog unutarnjeg tržišta za MSS u čitavoj Uniji i osigurati postupno pokrivanje operatorima odabranim za pružanje navedenih usluga u svim državama članicama.

(2)

Njome se posebno ustanovljuje postupak za zajednički odabir operatora pokretnih satelitskih sustava koji upotrebljavaju frekvencijski pojas 2 GHz koji obuhvaća radiofrekvencijski spektar od 1 980 do 2 010 MHz za komunikaciju Zemlja-svemir i od 2 170 do 2 200 MHz za komunikaciju svemir-Zemlja.

(3)

U Odluci Komisije 2009/449/EZ od 13. svibnja 2009. o odabiru operatora paneuropskih sustava za pružanje pokretnih satelitskih usluga (MSS) (2) navedeni su odabrani operatori i odgovarajuće frekvencije.

(4)

U skladu s člankom 7. stavkom 1. Odluke br. 626/2008/EZ države članice trebaju osigurati da odabrani podnositelji zahtjeva imaju pravo uporabe određene radijske frekvencije utvrđene u Odluci 2009/449/EZ i pravo upravljanja pokretnim satelitskim sustavom u vremenskom roku i u području usluga na koje su se odabrani podnositelji zahtjeva obvezali.

(5)

Pravo uporabe određene radijske frekvencije i pravo upravljanja pokretnim satelitskim sustavom podliježu općim uvjetima utvrđenim u članku 7. stavku 2. Odluke br. 626/2008/EZ. Odabrani operatori posebno moraju koristiti radiofrekvencijski spektar dodijeljen za pružanje MSS-a, moraju ispuniti ključne točke od šeste do devete predviđene u Prilogu navedenoj Odluci do 13. svibnja 2011. i moraju poštovati sve obveze koje su naveli u svojim zahtjevima.

(6)

Praćenje usklađenosti s navedenim općim uvjetima i izvršenje trebaju se provoditi na nacionalnoj razini, uključujući završnu procjenu svake povrede općih uvjeta.

(7)

Nacionalna pravila o izvršenju trebaju biti u skladu s pravom Unije, posebno s člankom 10. Direktive 2002/20/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 7. ožujka 2002. o ovlaštenju u području elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga (3).

(8)

Zbog prekogranične prirode općih uvjeta predviđenih u članku 7. stavku 2. Odluke br. 626/2008/EZ nacionalni postupci koji dovode do izvršenja u državama članicama trebaju se uskladiti na razini Unije. Nedosljednosti u primjeni nacionalnih postupaka izvršenja, posebno u vezi s istragom, vremenom i prirodom svih poduzetih mjera, za posljedicu bi mogli imati splet mjera izvršenja u suprotnosti s paneuropskom prirodom MSS-a.

(9)

Ova Odluka ne treba obuhvaćati izvršenje isključivo nacionalnih uvjeta niti se treba primjenjivati na mjere izvršenja u vezi s uvjetima koji nisu opći uvjeti iz članka 7. stavka 2. Odluke br. 626/2008/EZ. S obzirom na bitnu nacionalnu dimenziju svih posebnih uvjeta koji se odnose na komplementarne zemaljske komponente pokretnih satelitskih sustava, izvršenje općih uvjeta iz članka 8. stavka 3. Odluke br. 626/2008/EZ ne treba biti uključeno u područje primjene ove Odluke.

(10)

Kako bi se osigurala usklađenost s općim uvjetima uvrštenim u opće odobrenje i/ili prava uporabe dodijeljenih frekvencija, države članice koje su ovlastile odabrane operatore mogu u skladu s člankom 10. Direktive 2002/20/EZ donijeti mjere izvršenja.

(11)

U članku 10. Direktive 2002/20/EZ propisan je postupni pristup izvršenju u kojem je predviđena prva faza u kojoj se istražuje navodna povreda i, ako je to primjenljivo, donose mjere s ciljem osiguranja usklađenosti. U skladu s člankom 10. stavkom 3. Direktive 2002/20/EZ u navedenim se mjerama treba odrediti razumni rok u kojem operator treba udovoljiti mjeri. Općenito, pri utvrđivanje razumnog vremenskog roka za udovoljavanje mjeri treba se uzeti u obzir posebna priroda satelitske industrije, dotične povrede i predviđenog pravnog lijeka. Osobito u slučajevima kada bi za ostvarivanje usklađenosti s bilo kojim od dotičnih općih uvjeta bilo potrebno lansiranje satelita, donesenim se mjerama može osigurati plan uključujući prijelazne korake i odgovarajuća vremenska ograničenja. Druga faza koja nastupa u slučaju nerješavanja ozbiljnih i višekratnih povreda može dovesti do ukidanja prava uporabe.

(12)

Ovom se Odlukom ne dovode u pitanje ovlasti mjerodavnih državnih tijela za donošenje privremenih mjera u skladu s uvjetima predviđenim u članku 10. stavku 6. Direktive 2002/20/EZ.

(13)

Obavijestima Komisiji o svim nalazima država članica koje izdaju odobrenja u skladu s ovom Odlukom ne dovodi se u pitanje mogućnost svake države članice da dostavi pisane primjedbe za rasprave Odbora za komunikacije.

(14)

Dok opći uvjeti predviđeni u članku 7. stavku 2. Odluke br. 626/2008/EZ čine sastavni dio nacionalnog pravnog okvira kojim je uređena djelatnost ovlaštenih operatora, praćenje usklađenosti u svakoj državi članici, a posebno analiza činjenica na kojima se temelji svaka navodna povreda navedenih općih uvjeta, zahtijeva poznavanje svih činjeničnih elemenata prekogranične prirode i učinaka i može zahtijevati podatke o pružanju usluge u drugim državama članicama. Razmjena nalaza različitih nadležnih državnih tijela i mišljenja dotičnih ovlaštenih operatora pomogla bi u ostvarivanju dosljednijeg i učinkovitijeg izvršenja u čitavoj Uniji. Povrh toga, usklađenim zadanim rokom za izvršenje trebala bi se povećati pravna sigurnost za dotične ovlaštene operatore.

(15)

U skladu s člankom 10. stavkom 5. Direktive 2002/20/EZ može se donijeti odluka o zabrani pružanja usluga i suspenziji ili ukidanju prava uporabe određene radijske frekvencije u slučajevima ozbiljnih ili višekratnih povreda ako nisu ispunjene mjere koje za cilj imaju osiguravanje usklađenosti u razumnom roku. U posebnom slučaju pružanja MSS-a, odluka o ukidanju ili suspenziji prava uporabe ima relevantne prekogranične učinke. Štoviše, ovisno o nacionalnom postupku, mogu biti potrebne odgovarajuće mjere koje dovode do konačnog ukidanja odobrenja kao što je suspenzija. Stoga mjere za ukidanje ili suspenziju treba donijeti tek nakon što države članice u okviru Odbora za komunikacije razmjene mišljenja i rasprave o njima.

(16)

Budući da cilj ove Odluke, a to je definiranje načina usklađene primjene pravila o izvršenju općih uvjeta pridruženih odobrenju za pružanje MSS usluga i/ili pravu uporabe odabranih frekvencija u čitavoj Europskoj uniji, ne mogu dostatno ostvariti države članice i da ga se, zbog razmjera i učinaka djelovanja, može na bolji način ostvariti na razini Unije, Unija može donijeti mjere u skladu s načelom supsidijarnosti kako je utvrđeno u članku 5. Ugovora. U skladu s načelom proporcionalnosti kako je utvrđeno u tom članku ova Odluka ne prelazi ono što je potrebno za ostvarivanje navedenog cilja.

(17)

Mjere predviđene ovom Odlukom u skladu su s mišljenjem Odbora za komunikacije,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Predmet, cilj i područje primjene

1.   Ovom se Odlukom utvrđuju načini usklađene primjene pravila država članica o izvršenju koja se primjenjuju na ovlaštenog operatora pokretnih satelitskih sustava u slučaju navodne povrede općih uvjeta priloženih njegovom odobrenju.

2.   Uzimajući u obzir prekograničnu prirodu MSS-a, cilj usklađivanja uz pomoć Odbora za komunikacije posebno je olakšavanje zajedničkog razumijevanja činjenica na kojima se temelji svaka navodna povreda i njezine ozbiljnosti, što dovodi do dosljedne primjene nacionalnih pravila o izvršenju u čitavoj Europskoj uniji, uključujući vremensko usklađivanje svih poduzetih mjera, posebno ako su povrede slične prirode.

3.   Ova se Odluka ne primjenjuje na mjere izvršenja u vezi s uvjetima koji nisu opći uvjeti iz članka 7. stavka 2. Odluke br. 626/2008/EZ.

Članak 2.

Definicije

1.   Definicije utvrđene u Odluci br. 626/2008/EZ primjenjuju se za potrebe ove Odluke.

2.   Primjenjuju se i sljedeće definicije:

„ovlašteni operator” znači operator odabran u skladu s Odlukom 2009/449/EZ kojemu je na temelju općeg odobrenja ili pojedinačnih prava uporabe odobreno pravo uporabe određenih radijskih frekvencija utvrđenih u Odluci 2009/449/EZ i/ili pravo upravljanja pokretnim satelitskim sustavom,

„opći uvjeti” znači opći uvjeti kojima podliježu prava ovlaštenog operatora u skladu s člankom 7. stavkom 2. Odluke br. 626/2008/EZ,

„država članica koja izdaje odobrenje” znači država članica koja je ovlaštenom operatoru na temelju općeg odobrenja ili pojedinačnih prava uporabe dodijelila prava uporabe određenih radijskih frekvencija utvrđenih u Odluci 2009/449/EZ i/ili pravo upravljanja pokretnim satelitskim sustavom.

Članak 3.

Usklađivanje izvršenja općih uvjeta

1.   Ako utvrdi da ovlašteni operator ne udovoljava jednom ili više općih uvjeta i obavijesti operatora o svojim nalazima u skladu s člankom 10. stavkom 2. Direktive 2002/20/EZ, država članica koja izdaje odobrenje dužna je istodobno obavijestiti Komisiju koja zatim obavješćuje druge države članice.

2.   Nakon što Komisija dostavi podatke državama članicama kako je predviđeno u stavku 1., druge države članice koje izdaju odobrenje istražuju je li došlo do povrede relevantnih općih uvjeta u njihovoj nadležnosti i dotičnom ovlaštenom operatoru pružaju priliku za iznošenje svog mišljenja.

3.   U roku 5 mjeseci nakon što Komisija državama članicama dostavi podatke kako je predviđeno u stavku 1., države članice koje izdaju odobrenje dostavljaju Komisiji sažetak svojih nalaza i mišljenja koje je dostavio dotični ovlašteni operator, a Komisija obavješćuje sve druge države članice. U roku 8 mjeseci nakon što Komisija državama članicama dostavi podatke kako je predviđeno u stavku 1. Komisija saziva sastanak Odbora za komunikacije kako bi se ispitala navodna povreda i, ako je to primjenljivo, raspravilo o svim odgovarajućim mjerama usmjerenim na osiguravanje usklađenosti u skladu s ciljevima iz članka 1. stavka 2.

4.   Države članice ne donose nikakvu konačnu odluku o navodnoj povredi prije sastanka Odbora za komunikacije kako je navedeno u stavku 3.

5.   Nakon sastanka Odbora za komunikacije, kako je navedeno u stavku 3., svaka država članica koja izdaje odobrenje i koja je obavijestila dotičnog ovlaštenog operatora o svojim nalazima u skladu s člankom 10. stavkom 2. Direktive 2002/20/EZ i koja zaključi da je povrijeđen jedan ili više općih uvjeta poduzima odgovarajuće i razmjerne mjere, uključujući novčane kazne, usmjerene na osiguravanje usklađenosti dotičnog ovlaštenog operatora s općim uvjetima, uz iznimku ukidanja, ili suspenzije ako je to primjenljivo u skladu s njihovim nacionalnim pravom, bilo kojeg odobrenja ili prava uporabe dotičnog ovlaštenog operatora.

6.   U slučaju ozbiljnih ili višekratnih povreda općih uvjeta svaka država članica koja izdaje odobrenje i koja nakon što je poduzela mjere iz stavka 5. namjerava donijeti odluku o ukidanju odobrenja u skladu s člankom 10. stavkom 5. Direktive 2002/20/EZ obavješćuje Komisiju o svojoj namjeri i dostavlja sažetak svih mjera koje je poduzeo dotični ovlašteni operator s ciljem usklađivanja s mjerama izvršenja. Komisija dostavlja navedene podatke drugim državama članicama.

7.   U roku 3 mjeseca nakon što je Komisija državama članicama dostavila podatke, kako je navedeno u stavku 6., saziva se sastanak Odbora za komunikacije s ciljem usklađivanja svakog ukidanja odobrenja u skladu s ciljevima iz članka 1. stavka 2. U međuvremenu sve države članice koje izdaju odobrenja ne donose odluke koje podrazumijevaju ukidanje, ili suspenziju ako je to primjenljivo u skladu s njihovim nacionalnim pravom, bilo kojeg odobrenja ili prava uporabe dotičnog ovlaštenog operatora.

8.   Nakon sastanka Odbora za komunikacije, kako je navedeno u stavku 7., države članice koje izdaju odobrenje mogu donijeti odgovarajuće odluke s ciljem ukidanja odobrenja dodijeljenog dotičnom ovlaštenom operatoru.

9.   Svaka odluka o izvršenju iz stavaka 5. i 8. i razlozi na kojima se temelji dostavljaju se dotičnom ovlaštenom operatoru u roku jednog tjedna nakon donošenja kao i Komisiji koja obavješćuje druge države članice.

Članak 4.

Adresati

Ova je Odluka upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 10. listopada 2011.

Za Komisiju

Neelie KROES

Potpredsjednica


(1)  SL L 172, 2.7.2008., str. 15.

(2)  SL L 149, 12.6.2009., str. 65.

(3)  SL L 108, 24.4.2002., str. 21.


Top