Help Print this page 

Document 32011D0633

Title and reference
2011/633/EU: Provedbena odluka Komisije od 15. rujna 2011. o zajedničkim specifikacijama registra željezničke infrastrukture (priopćena pod brojem dokumenta C(2011) 6383) Tekst značajan za EGP
  • No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2014; stavljeno izvan snage 32014D0880
OJ L 256, 1.10.2011, p. 1–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 015 P. 77 - 101

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2011/633/oj
Multilingual display
Text

07/Sv. 015

HR

Službeni list Europske unije

77


32011D0633


L 256/1

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

15.09.2011.


PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE

od 15. rujna 2011.

o zajedničkim specifikacijama registra željezničke infrastrukture

(priopćena pod brojem dokumenta C(2011) 6383)

(Tekst značajan za EGP)

(2011/633/EU)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu 2008/57/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. lipnja 2008. o interoperabilnosti željezničkog sustava u Zajednici (1), a posebno članak 35. stavak 2.,

budući da:

(1)

Sukladno članku 35. Direktive 2008/57/EZ svaka država članica osigurava objavljivanje i ažuriranje registra infrastrukture. Komisija donosi specifikacije o registru na temelju prijedloga koji je pripremila Europska agencija za željeznice (Agencija).

(2)

Nadopunjujuće zajedničke specifikacije potrebne su kako bi podaci iz registara bili lako dostupni u nizu država članica. Razvoj i primjena zajedničkog korisničkog računalnog sučelja kao virtualnog registra željezničke infrastrukture na europskoj razini treba se odvijati zajedno s uspostavom nacionalnih registara infrastrukture i prikupljanja podataka. Države članice uz pomoć Agencije trebaju surađivati kako bi osigurale da svi registri funkcioniraju, da sadrže sve podatke, da su međusobno povezani i da imaju zajedničko korisničko sučelje.

(3)

Mjere predviđene ovom Odlukom u skladu su s mišljenjem Odbora osnovanog u skladu s člankom 29. stavkom 1. Direktive 2008/57/EZ,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Zajedničke specifikacije za registar infrastrukture iz članka 35. Direktive 2008/57/EZ utvrđene su u Prilogu ovoj Odluci.

Članak 2.

1.   Svaka država članica osigurava, najkasnije tri godine od stupanja na snagu ove Odluke, da je njezin registar infrastrukture računalno podržan i da ispunjava zahtjeve zajedničkih specifikacija iz članka 1.

2.   Države članice osiguravaju da su njihovi registri međusobno povezani i povezani sa zajedničkim korisničkim sučeljem iz članka 4. najkasnije šest mjeseci od početka rada sučelja.

Članak 3.

Agencija objavljuje upute za primjenu vezane za specifikacije iz članka 1. najkasnije godinu dana od stupanja na snagu ove Odluke i redovito ga ažurira. Upute za primjenu sadrže za svaki parametar upućivanje na mjerodavne odredbe Tehničkih specifikacija za interoperabilnost (TSI).

Članak 4.

1.   Agencija izrađuje podrobne specifikacije, plan upravljanja i provedbeni plan (a) za razvoj, ispitivanje, primjenu i funkcioniranje zajedničkog korisničkog sučelja; i (b) za međusobno povezivanje nacionalnih registara. Agencija ih predaje Komisiji najkasnije godinu dana nakon stupanja na snagu ove Odluke.

2.   Zajedničko je korisničko sučelje iz stavka 1. internetska aplikacija koja olakšava pristup podacima iz registara infrastrukture na europskoj razini. Počet će se koristiti najkasnije 3 godine od stupanja na snagu ove Odluke.

3.   Kada je to potrebno radi razvoja TSI-a, Agencija preporuča ažuriranje specifikacija iz članka 1. i podrobnih specifikacija iz stavka 1.

Članak 5.

1.   Države članice osiguravaju prikupljanje potrebnih podataka i unos u njihove nacionalne registre infrastrukture u skladu sa stavcima od 2. do 5. One osiguravaju pouzdanost i ažurnost tih podataka.

2.   Podaci koji se odnose na infrastrukture za teretne koridore definirane u Prilogu Uredbi (EU) br. 913/2010 Europskog parlamenta i Vijeća (2) prikupljaju se i unose u nacionalni registar infrastrukture najkasnije tri godine od stupanja na snagu ove Odluke.

3.   Podaci koji se odnose na infrastrukture koje su puštene u uporabu nakon stupanja na snagu Direktive 2008/57/EZ i prije stupanja na snagu ove Odluke, osim podataka iz stavka 2., prikupljaju se i unose u nacionalni registar infrastrukture najkasnije tri godine od stupanja na snagu ove Odluke.

4.   Podaci koji se odnose na infrastrukture koje su puštene u uporabu prije stupanja na snagu Odluke 2008/57/EZ, osim podataka iz stavka 2., prikupljaju se i unose u nacionalni registar infrastrukture u skladu s nacionalnim planom provedbe iz članka 6. stavka 1., ali najkasnije pet godina od stupanja na snagu ove Odluke.

5.   Podaci koji se odnose na privatne sporedne kolosijeke koji su pušteni u uporabu prije stupanja na snagu Direktive 2008/57/EZ prikupljaju se i unose u nacionalni registar infrastrukture u skladu s nacionalnim planom provedbe iz članka 6. stavka 1. najkasnije sedam godina od stupanja na snagu ove Odluke.

6.   Podaci koji se odnose na infrastrukture koje su puštene u uporabu nakon stupanja na snagu ove Odluke unose se u nacionalni registar infrastrukture čim su infrastrukture puštene u uporabu i čim je uspostavljen registar iz članka 2. stavka 1.

Članak 6.

1.   Svaka država članica izrađuje nacionalni plan provedbe za provedbu obveza iz ove Odluke, skupa s vremenskim rasporedom. Nacionalni plan provedbe predaje se Komisiji najkasnije šest mjeseci od stupanja na snagu ove Odluke.

2.   Agencija koordinira, nadzire i podupire provedbu nacionalnih registara infrastrukture. Posebno uspostavlja i vodi skupinu sastavljenu od predstavnika tijela nadležnih za uspostavu i održavanje nacionalnih registara. Ta tijela Agenciji šalju izvješće o provedbi svaka četiri mjeseca. Agencija redovito izvješćuje Komisiju o napretku u provedbi ove Odluke.

Članak 7.

Ova se Odluka primjenjuje od 16. ožujka 2012.

Članak 8.

Ova je odluka upućena državama članicama i Europskoj agenciji za željeznice.

Sastavljeno u Bruxellesu 15. rujna 2011.

Za Komisiju

Siim KALLAS

Potpredsjednik


(1)  SL L 191, 18.7.2008., str. 1.

(2)  SL L 276, 20.10.2010., str. 22.


PRILOG

1.   UVOD

1.1.   Tehničko područje primjene

1.

Ova se specifikacija odnosi na podatke o sljedećim podsustavima željezničkog sustava Europske unije:

(a)

strukturni građevinski podsustav;

(b)

strukturni elektroenergetski podsustav;

(c)

nepokretna oprema strukturnog prometno-upravljačkog i signalno-sigurnosnog podsustava.

2.

Ti su podsustavi navedeni u popisu podsustava u točki 1. Priloga II. Direktivi 2008/57/EZ.

1.2.   Zemljopisno područje primjene

Zemljopisno je područje primjene ovih specifikacija željeznički sustav Europske unije kako je utvrđeno Direktivom 2008/57/EZ.

1.3.   Odgovornost

Države članice odlučuju koja su tijela odgovorna za uspostavu i održavanje Registra infrastrukture.

1.4.   Definicije

Za potrebe ove specifikacije:

(a)

„makrorazina” znači ukupna željeznička mreža određena pružnim dionicama i službenim mjestima;

(b)

„mikrorazina” znači podrobna željeznička mreža za pružne dionice određena pružnim kolosijecima, za službena mjesta određena glavnim i sporednim kolosijecima;

(c)

„željeznička pruga” znači slijed jedne ili više pružnih dionica, koji se može sastojati od nekoliko pružnih kolosijeka;

(d)

„pružna dionica” znači dio željezničke pruge između susjednih službenih mjesta i može se sastojati od nekoliko kolosijeka;

(e)

„službeno mjesto” znači bilo koje mjesto za obavljanje radnji vezanih uz željeznički prijevoz, gdje usluge prijevoza vlakovima počinju ili završavaju, ili se preusmjeravaju trase i gdje se pružaju usluge željezničkog prijevoza putnika ili robe; „službeno mjesto” može biti bilo koja lokacija na kojoj se mijenja funkcionalnost glavnih parametara podsustava ili bilo koja lokacija na granicama između država članica ili upravitelja infrastrukture;

(f)

„kolosijek” znači svaki kolosijek koji se koristi za obavljanje usluge željezničkog prijevoza; ukrižja i mimoilaznice na otvorenoj pruzi ili kolosiječne veze potrebne samo za odvijanje prometa vlakova se ne objavljuju;

(g)

„sporedni kolosijek” znači kolosijek koji se ne koristi za usluge prijevoza vlakovima.

2.   SVRHA

2.1.   Općenito

Registar infrastrukture koristi se u svrhu planiranja pri projektiranju novih vlakova i razvijanja novih prijevoznih putova prije puštanja u rad. Stoga Registar infrastrukture podupire postupke opisane u nastavku.

2.2.   Projektiranje podsustava željezničkih vozila

Sukladnost s TSI-ima i prijavljenim nacionalnim tehničkim pravilima nužna je od početka projektiranja novih ili rekonstrukcije postojećih podsustava tijekom cijelog proizvodnog procesa. Parametri Registra infrastrukture moraju se koristiti kako bi se zadovoljila svojstva infrastrukture za namijenjenu uporabu željezničkih vozila.

2.3.   Osiguravanje tehničke sukladnosti nepokretne opreme

1.

Prijavljeno tijelo provjerava sukladnost podsustava s primjenjivim TSI-jima na temelju informacija iz mjerodavnih TSI-ja i u registrima. To uključuje provjeru sučelja sa sustavom u koji se podsustav ugrađuje. Provjera tehničke sukladnosti sučelja može se osigurati pomoću podataka iz Registra infrastrukture.

2.

Tijelo imenovano od strane države članice provjerava sukladnost podsustava pri primjeni nacionalnih pravila i Registar infrastrukture može poslužiti za provjeru tehničke sukladnosti sučelja u tim slučajevima.

2.4.   Nadzor interoperabilnosti željezničke mreže u Europskoj uniji

Mora se osigurati transparentnost u odnosu na razvoj interoperabilnosti kako bi se redovito mogao pratiti razvoj interoperabilne željezničke mreže u Europskoj uniji.

2.5.   Osiguravanje usklađenosti željezničke pruge za planirani vlak

1.

Željeznički prijevoznik, prije nego mu upravitelj infrastrukture odobri pristup mreži, provjerava pomoću Registra infrastrukture usklađenost planirane usluge željezničkog prijevoza s prugom na prijevoznom putu. Željeznički prijevoznik mora biti siguran da je pruga koju namjerava koristiti prikladna za njegov vlak.

2.

Željeznički prijevoznik odabire vozila uzimajući u obzir sva ograničenja vezana uz odobrenje za uporabu i mogući prijevozni put po kojem će vlak voziti:

(a)

sva vozila u vlaku moraju biti u skladu sa zahtjevima koji se primjenjuju na prijevozne putove po kojima će taj vlak voziti; i

(b)

vlak kao kombinacija vozila mora biti u skladu sa tehničkim ograničenjima predmetne željezničke pruge na prijevoznom putu.

3.   SVOJSTVA REGISTRA INFRASTRUKTURE

3.1.   Struktura željezničke mreže za registar

1.

Za namjenu Registra infrastrukture svaka država članica podijelit će svoju željezničku mrežu na pružne dionice i službena mjesta. Ta razina registra smatra se makrorazinom.

2.

Podaci koji se objavljuju za „pružne dionice” vezane uz građevinski, elektroenergetski, prometno-upravljački i signalno-sigurnosni podsustav dodjeljuju se infrastrukturnom elementu „pružni kolosijek” koji se smatra mikrorazinom.

3.

Podaci koji se objavljuju za „službeno mjesto” vezano uz građevinski podsustav dodjeljuju se infrastrukturnim elementima „glavni kolosijek” i „sporedni kolosijek” koji se smatraju mikrorazinom.

3.2.   Podaci za registar infrastrukture

1.

Podaci i oblik podataka objavljuju se u skladu s tablicom 1.

2.

Podaci koji su označeni kao „obvezni” u tablici 1. objavljuju se u svim slučajevima. Podaci koji su označeni kao „ostalo” u tablici 1. ovise o kontekstu i objavljuju se prema zahtjevu država članica.

3.

Primjena podataka na vrstu mreže u tablici 1. specificirana je pomoću sljedećih kratica:

„TSI” — željezničke pruge provjerene prema TSI-jima,

„postojeće” — željezničke pruge koje su puštene u uporabu prije stupanja na snagu Direktive 2008/57/EZ i koje još nisu provjerene prema TSI-jima,

„konvencionalne željezničke pruge TEN mreže (TEN CR), željezničke pruge velikih brzina TEN mreže (TEN HS), željezničke pruge koje nisu dio TEN mreže (Off TEN)” — željezničke pruge koje pripadaju odgovarajućoj vrsti mreže i bez obzira na to jesu li provjerene prema TSI-jima ili ne,

„sve” — sve željezničke pruge u Europskoj uniji.

Tablica 1.

Podaci u Registru infrastrukture

Broj

Naziv

Oblik

Definicija

Obvezno [M]/ostalo [O]

1.

DRŽAVA ČLANICA

1.1.

PRUŽNA DIONICA

1.1.1.

PRUŽNI KOLOSIJEK

1.1.1.0.0.

Opći podaci

1.1.1.0.0.1.

Naziv upravitelja infrastrukture

[niz znakova]

Upravitelj infrastrukture je svako tijelo ili društvo koje je odgovorno za gradnju i održavanje željezničke infrastrukture (članak 2. točka (h) Direktive 2001/14/EZ Europskog parlamenta i Vijeća).

M

1.1.1.0.0.2.

Nacionalna oznaka željezničke pruge

[niz znakova]

Jedinstvena oznaka željezničke pruge ili jedinstveni broj željezničke pruge u državi članici.

O

1.1.1.0.0.3.

Oznaka kolosijeka

[niz znakova]

Jedinstvena oznaka kolosijeka ili jedinstveni broj kolosijeka na željezničkoj pruzi.

M

1.1.1.0.0.4.

Početak kolosijeka

[WGS84 + NNN.NN + niz znakova]

Zemljopisne koordinate u skladu sa standardima Svjetskoga geodetskog sustava (WGS) i stacioniranje u km ili miljama za početak dionice kolosijeka u uobičajenom voznom smjeru. Ako su moguća oba smjera, bilo koji kraj može biti „početak”.

M

1.1.1.0.0.5.

Službeno mjesto na početku kolosijeka

[niz znakova]

Naziv službenog mjesta na početku dionice kolosijeka u uobičajenom voznom smjeru.

O

1.1.1.0.0.6.

Kraj kolosijeka

[WGS84 + NNN.NN + niz znakova]

Zemljopisne koordinate u skladu sa standardima Svjetskoga geodetskog sustava (WGS) i stacioniranje u km ili miljama za kraj dionice kolosijeka u uobičajenom voznom smjeru. Ako su moguća oba smjera, bilo koji kraj može biti „kraj”.

M

1.1.1.0.0.7.

Službeno mjesto na kraju kolosijeka

[niz znakova]

Naziv službenog mjesta na kraju dionice kolosijeka u uobičajenom voznom smjeru.

O

1.1.1.1.

Građevinski podsustav

1.1.1.1.1.

Izjave o provjeri kolosijeka

1.1.1.1.1.1.

EZ izjava o provjeri kolosijeka (INF)

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYDA/NENNNNN]

Jedinstveni broj EZ izjave u skladu sa zahtjevima za oblik iz „Dokumenta o praktičnim rješenjima za prijenos dokumenata o interoperabilnosti” (ERA/INF/10-2009/INT).

M — TSI

1.1.1.1.1.2.

PI izjava o provjeri sukladnosti za kolosijek (INF)

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYDA/NENNNNN]

Jedinstveni broj za PI izjave o provjeri sukladnosti u skladu sa zahtjevima za oblik iz „Dokumenta o praktičnim rješenjima za prijenos dokumenata o interoperabilnosti” (ERA/INF/10-2009/INT).

O — postojeći

1.1.1.1.2.

Parametri uporabne sposobnosti

1.1.1.1.2.1.

Vrsta željezničke pruge

[RN]

Jedan izbor s prije definiranog popisa

I/II/III/IV/V/VI/VII

Važnost željezničke pruge (osnovne ili ostale) i načina ostvarivanja parametara koji su potrebni za interoperabilnost (novoizgrađena ili modernizirana) kako je definirano u TSI CR INF. Taj se parametar primjenjuje samo na TEN pruge.

M — TEN HS

M — TEN CR

1.1.1.1.2.2.

Vrsta prometa

[A]

Jedan izbor s unaprijed definiranog popisa

P/F/M

Navodi za TSI kategoriju željezničke pruge prevladavajući promet za ciljni sustav i mjerodavne osnovne parametre (putnički, teretni, mješoviti) kako je određeno u TSI CR INF. Taj se parametar primjenjuje i na željezničke pruge koje nisu TEN pruge.

M

1.1.1.1.2.3.

Nosivost

[niz znakova]

Rezultat postupka klasifikacije u skladu s EN 15523:2008 (Prilog A) koji se u toj normi naziva „Kategorija željezničke pruge”. Predstavlja sposobnost infrastrukture da izdrži vertikalno opterećenje vozila na pruzi ili pružnoj dionici za redoviti promet, kao kombinacija EN kategorije željezničke pruge s dopuštenom brzinom u skladu s Prilogom E ili Prilogom C TSI-ju (Kategorija željezničke pruge— brzina, primjer: E5-100, D4XL-100).

M

1.1.1.1.2.4.

Najveća dopuštena infrastrukturna brzina

[NNN]

Najveća nazivna radna brzina na pruzi kao rezultat značajki INF, ENE i CCS podsustava izražena u kilometrima/sat osim za UK gdje je izražena u miljama/sat.

M

1.1.1.1.2.5.

Temperaturno područje

Jedan izbor iz unaprijed definiranog popisa:

 

T1 (– 25 do + 40)

 

T2 (– 40 do + 35)

 

T3 (– 25 do + 45)

 

T4 (– 40 do + 50)

Temperaturno područje prema EN 50125-1:1999, poglavlje 4.3, za neograničeni pristup pruzi.

M

1.1.1.1.2.6.

Najveća nadmorska visina

[NNNN]

Najviša točka pružne dionice na nadmorskoj visini u odnosu na Normal Amsterdam’s Peil (NAP). NAP je podatak za visinu koji se koristi u većini dijelova Europe izražen u metrima.

M

1.1.1.1.2.7.

Postojanje nepovoljnih klimatskih uvjeta

[DA/NE]

Klimatski uvjeti na pruzi su nepovoljni ili uobičajeni. Snijeg, led ili tuča [EN 50125-1:1999, poglavlje 4.6.] kako je utvrđeno u poglavlju 4.2.6.1.5. TSI CR LOC i PAS.

M

1.1.1.3.

Svojstva pružne trase

1.1.1.1.3.1.

Interoperabilni slobodni profil

[AA]

Jedan izbor s unaprijed definiranog popisa

GA/GB/GC

Slobodni profili GA, GB ili GC kako je utvrđeno u EN 15273-3:2009 Prilog C.

M

1.1.1.1.3.2.

Višenacionalni slobodni profili

[niz znakova]

Višenacionalni slobodni profil (Prilog D Odjeljci D.1 do D.3 norme EN 15273-3:2009) ili međunarodni slobodni profil (Prilog C Odjeljak C.2.1 norme EN 15273-3:2009) osim GA, GB i GC.

M

1.1.1.1.3.3.

Nacionalni slobodni profili

[niz znakova]

Nacionalni slobodni profil kako je definirano u EN 15273:3 -2009 ili drugi lokalni slobodni profil.

O

1.1.1.1.3.4.

Normirani broj slobodnog profila za kombinirani prijevoz sa zamjenjivim kontejnerima

[A NN ili A NNN]

jedan izbor s unaprijed definiranog popisa:

 

C 22, C 32, C 45, C 70, C 80, drugi

 

C 341, C 349, C 351,

 

C 364, C 400, C 410, ostalo

Šifriranje za kombinirani prijevoz sa zamjenjivim kontejnerima prema Objavi UIC 596-6. Tehnički broj sastoji se od šifre za usklađenost vagona (1 slovo) i normiranog broja slobodnog profila za kombinirani prijevoz (2 broja, širina ≤ 2 550 mm ili 3 znamenke, širina > 2 550 ≤ 2 600 mm).

O

1.1.1.1.3.5.

Normirani broj profila za kombinirani prijevoz za poluprikolice

[A NN ili A NNN]

Jedan izbor s unaprijed definiranog popisa:

 

C 22, C 32, C 45, C 70, C 80, drugi

 

C 341, C 349,

 

C 351, C 364,

 

C 400, C 410, ostalo

Šifriranje za kombinirani prijevoz sa zamjenjivim kontejnerima prema Objavi UIC 596-6. Tehnički broj sastoji se od šifre za usklađenost vagona (1 slovo) i normiranog broja profila za kombinirani prijevoz (2 broja, širina ≤ 2 550 mm ili 3 znamenke, širina > 2 550 ≤ 2 600 mm).

O

1.1.1.1.3.6.

Uzdužni profil

[NN.N]

[NNN.NN + niz znakova]

Uzdužni nagibi (izraženi u milimetrima po metru) i mjesta promjena nagiba. Podaci o stacioniranju u km ili miljama vezani uz stacioniranje željezničke pruge u uobičajenom voznom smjeru. Podaci se daju kao povezani niz informacija: uzdužni nagib-mjesto promjene-uzdužni nagib-mjesto promjene-…-uzdužni nagib.

M

1.1.1.1.3.7.

Najmanji polumjer vodoravnog kružnog luka kolosijeka

[NNNN]

Najmanji polumjer vodoravnog kružnog luka na dionici kolosijeka u m.

M

1.1.1.1.4.

Parametri kolosijeka

1.1.1.1.4.1.

Nazivna širina kolosijeka

[NNNN]

Jedan izbor s unaprijed definiranog popisa:

1000, 1435, 1520, 1524, 1600, 1668

Jedinstvena vrijednost izražena u milimetrima koja označuje širinu kolosijeka. Za kolosijeke s više od 2 tračnice za svaki se par tračnica koje se koriste kao odvojeni kolosijek odvojeno objavljuje niz podataka.

M

1.1.1.1.4.2.

Manjak nadvišenja

[NNNN]

Najveći manjak nadvišenja izražen u milimetrima definiran kao razlika između stvarnog nadvišenja i jednog većeg izjednačavajućeg nadvišenja za koji je pruga projektirana.

U slučaju bočnog ubrzanja od, na primjer, 1,0 m/s2 može se objaviti vrijednost od 153 mm.

M

1.1.1.1.4.3.

Postojanje radnih ograničenja za ekvivalentnu koničnost

[DA + poveznica/NE]

Ekvivalentna koničnost je tangenta kuta stošca jednog osovinskog sklopa s koničnim kotačima čije bočno kretanje ima istu kinematičku valnu duljinu kao i predmetni osovinski sklop na kolosijekau u pravcu i u lukovima velikog polumjera. Ograničenja u uporabi su otvoreno pitanje, navesti poveznicu na nacionalna pravila ako postoje.

M

1.1.1.1.4.4.

Nagib tračnice

[1:NN]

Jedan izbor iz unaprijed definiranog popisa:

1:20/1:30/1:40

Kut koji definira nagib glave tračnice položene u kolosijeku u odnosu na ravninu tračnice (vozna površina) jednak je kutu između osi simetrije tračnica (ili ekvivalentne simetrične tračnice koja ima isti profil glave tračnice) i pod pravim je kutom s ravninom tračnice.

M

1.1.1.1.4.5.

Postojanje podizanja zastora

[DA/DA + poveznica/NE]

Aerodinamična pojava pri kojoj se zastor podigne ili izbaci, u vezi s TSI HS za brzine veće od 190 km/h. Podizanje zastora je otvorena točka u TSI HS INF. Ako postoje nacionalna pravila, treba navesti poveznicu.

M — TEN HS

1.1.1.1.5.

Skretnice i križišta

1.1.1.1.5.1.

Sukladnost propisanih parametara za skretnice i križišta u uporabi s TSI-jem

[DA/NE + poveznica]

Skretnice i križišta održavaju se u skladu s ograničenim vrijednostima propisanih parametara određenih u TSI-ju. Ako se za postojeće željezničke pruge primjenjuju manje restriktivne vrijednosti od onih u TSI-ju, onda će se odabrati „ne” s poveznicom na dokument s podrobnim specifikacijama.

M — postojeći

1.1.1.1.5.2.

Najmanji promjer kotača za

[NNN]

Najveća dopuštena nevođena duljina pri dvostrukim srcima temelji se na najmanjem promjeru kotača u uporabi. Ako je vrijednost manja od one navedene u TSI-ju, mora se navesti za željezničke pruge koje nisu u skladu s TSI-jem. Promjer je u milimetrima.

O — postojeći

1.1.1.1.6.

Otpornost kolosijeka na primijenjena opterećenja

1.1.1.1.6.1.

Najveće usporavanje vlaka

[N.N]

Granična vrijednost za uzdužni otpor kolosijeka na postojećim prugama koje nisu u skladu s TSI-jem, izražen kao najveće dopušteno usporavanje vlaka i izraženo u metrima na sekundu na kvadrat (m/s2).

O — postojeće

1.1.1.1.6.2.

Uporaba kočnica na vrtložne struje

[niz znakova]

Jedan izbor iz unaprijed definiranog popisa:

dopušteno/dopušteno samo za kočnice u slučaju opasnosti/nije dopušteno

Navesti ograničenja uporabe kočnica na vrtložne struje.

M

1.1.1.1.6.3.

Korištenje magnetnih kočnica

[niz znakova]

Jedan izbor iz unaprijed definiranog popisa:

dopušteno/dopušteno samo za kočnice u slučaju opasnosti/nije dopušteno

Navesti ograničenja uporabe magnetnih kočnica.

M

1.1.1.1.7.

Zdravlje, sigurnost i zaštita okoliša

1.1.1.1.7.1.

Kategorija zaštite od požara za željeznička vozila

[A]

Jedan izbor iz unaprijed definiranog popisa:

N/A/B

Definirana vjerojatnost da će putnički vlak na kojem je izbio požar nastaviti voziti određeno vrijeme kako je definirano u TSI SRT i TSI CR LOC&PAS. Nema podataka (N) za kratke tunele ili povišene dionice kolosijeka kraće od 1 km.

M — TSI

O — postojeće

1.1.1.1.7.2.

Potrebna nacionalna kategorija zaštite od požara za željeznička vozila

[niz znakova]

Definirana vjerojatnost da će putnički vlak na kojem je izbio požar nastaviti voziti određeno vrijeme u skladu s nacionalnim pravilima, ako postoje.

O — postojeće

1.1.1.1.7.3.

Primjena podmazivanja oboda kotača

[A]

Jedan izbor s unaprijed definiranog popisa:

traženo/dopušteno/zabranjeno

Uporaba ugrađenog uređaja za podmazivanje oboda kotača je traženo/dopušteno/zabranjeno.

M — TEN CR

M — izvan TEN

1.1.1.1.7.4.

Postojanje željezničko-cestovnih prijelaza

[DA/NE]

Postojanje željezničko-cestovnih prijelaza na istoj razini željezničke pruge.

M — TEN CR

M — izvan TEN

1.1.1.1.7.5.

Dopušteno ubrzanje na željezničko-cestovnom prijelazu

[N.N]

Granična vrijednost za ubrzanje vlaka ako se zaustavlja blizu željezničko-cestovnog prijelaza, izražena u metrima na sekundu na kvadrat (m/s2), kada postoji u skladu s nacionalnim pravilima.

O — TEN CR

O — izvan TEN

1.1.1.1.8.

Tunel

1.1.1.1.8.1.

Naziv upravitelja infrastrukture

[niz znakova]

Upravitelj infrastrukture je tijelo ili društvo koje je odgovorno posebno za gradnju i održavanje željezničke infrastrukture (članak 2. točka (h) Direktive 2001/14/EZ).

M

1.1.1.1.8.2.

Oznaka tunela

[niz znakova]

Jedinstvena oznaka tunela ili jedinstveni broj tunela u državi članici.

O

1.1.1.1.8.3.

Početak tunela

[WGS84-NNN-NN + niz znakova]

Zemljopisne koordinate prema standardu Svjetskoga geodetskog sustava (WGS) i stacioniranje u km ili milje vezane uz oznaku željezničke pruge na početku tunela.

M

1.1.1.1.8.4.

Kraj tunela

[WGS84-NNN-NN + niz znakova]

Zemljopisne koordinate prema standardu Svjetskoga geodetskog sustava (WGS) i stacioniranje u km ili milje vezane uz oznaku željezničke pruge na kraju tunela.

M

1.1.1.1.8.5.

EZ izjava o provjeri tunela (SRT)

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYDA/NENNNNN]

Jedinstveni broj EZ izjave prema zahtjevima za oblik iz „Dokumenta o praktičnim rješenjima za prijenos dokumenata o interoperabilnosti” (ERA/INF/10-2009/INT).

M — TSI

1.1.1.1.8.6.

PI izjava o provjeri sukladnosti za tunel (SRT)

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYDA/NENNNNN]

Jedinstveni broj za PI izjave prema zahtjevima za oblik iz „Dokumenta o praktičnim rješenjima za prijenos dokumenata o interoperabilnosti” (ERA/INF/10-2009/INT).

O — postojeće

1.1.1.1.8.7.

Duljina tunela

[NNNNN]

Stvarna duljina tunela (izražena u metrima) od ulaznog do izlaznog portala na razini gornjeg ruba tračnice. Potrebna samo za tunele duljine od 100 metara ili više.

M

1.1.1.1.8.8.

Površina poprečnog presjeka

[NNN]

Najmanja stvarna površina poprečnog presjeka (u kvadratnim metrima) tunela.

M

1.1.1.1.8.9.

Postojanje plana postupanja u izvanrednim situacijama

[DA/NE]

Za svaki tunel plan upravitelja infrastrukture prema potrebi u suradnji sa službama za spašavanje i nadležnim tijelima. Mora biti u skladu s opremom za samospašavanje, evakuaciju i spašavanje (TSI SRT, Odluka Komisije 2008/163/EZ).

M — TSI

O — postojeće

1.1.1.2.

Elektroenergetski podsustav

1.1.1.2.1.

Izjave o provjeri za kolosijek

1.1.1.2.1.1.

EZ izjava o provjeri za kolosijek (ENE)

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYDA/NENNNNN]

Jedinstveni broj EZ izjave prema zahtjevima za oblik iz „Dokumenta o praktičnim rješenjima za prijenos dokumenata o interoperabilnosti” (ERA/INF/10-2009/INT).

M — TSI

1.1.1.2.1.2.

PI izjava o provjeri sukladnosti za kolosijek (ENE)

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYDA/NENNNNN]

Jedinstveni broj EZ izjave prema zahtjevima za oblik iz „Dokumenta o praktičnim rješenjima za prijenos dokumenata o interoperabilnosti” (ERA/INF/10-2009/INT).

O — postojeće

1.1.1.2.2.

Kontaktna mreža

1.1.1.2.2.1.

Sustav napajanja električnom energijom (napon i frekvencija)

[niz znakova]

Jedan izbor s unaprijed definiranog potpisa:

neelektrificirano/AC 25 kV-50 Hz/AC 15 kV-16,7 Hz/DC 3 kV/DC 1,5 kV/DC (poseban slučaj FR)/DC 750 V/ostalo (precizirati nazivni napon i frekvenciju i opseg)

Nazivni napon i frekvencija prema EN 50163:2004. Ako je prijeđen opseg EN, objavljuje se vrijednost najvećeg trajnog napona (najveća vrijednost u zagradama).

M

1.1.1.2.2.2.

Najveća struja vlaka

[NNNN]

Najveća dopuštena struja vlaka izražena u amperima (A).

M

1.1.1.2.2.3.

Najveća struja kod stajanja po oduzimaču struje

[NNNN]

Najveća dopuštena struja pri stajanju vlaka za sustave istosmjernog napajanja izražena u amperima (A).

M

1.1.1.2.2.4.

Postojanje dopuštenja za regenerativno kočenje

[DA/NE]

Regenerativno kočenje je dopušteno ili ne.

M

1.1.1.2.2.5.

Nazivna visina kontaktne mreže

[N.NN]

Nazivna visina kontaktne mreže pri stupu u uobičajenim uvjetima izražena u metrima.

M — TSI

1.1.1.2.2.6.

Najveća visina kontaktne mreže

[N.NN]

Najveća visina kontaktne mreže pri stupu u uobičajenim uvjetima izražena u metrima.

M — TEN HS

M — TEN CR

M — izvan TEN

1.1.1.2.2.7.

Najmanja visina kontaktne mreže

[N.NN]

Najmanja visina kontaktne mreže pri stupu u uobičajenim uvjetima izražena u metrima.

M — TEN HS

M — TEN CR

M — izvan TEN

1.1.1.2.3.

Oduzimač struje

1.1.1.2.3.1.

Prihvaćene glave oduzimača struje

[niz znakova]

Višestruki izbor iz unaprijed definiranog popisa:

1 950 mm (Tip 1)/

1 950 mm (Tip 2)/

1 950 mm (PL)/

1 800 mm (NO,SE)/

1 600 mm (EP)/

1 600 mm (GB, CTRL)/

1 600 mm (GB)/

1 450/ostali (navesti)

Jedna ili više glava oduzimača struje prema TSI RST ili EN 50367:2006.

M

1.1.1.2.3.2.

Zahtjevi za broj podignutih oduzimača struje i razmak između njih

[niz znakova]

Najveći broj podignutih oduzimača struje koji su dopušteni na pruzi. Najmanji razmak između središnjih linija glava oduzimača struje u slučaju dva ili više podignutih oduzimača struje, izražen u metrima. Vrijednosti su definirane za „najveću dopuštenu brzinu” na pruzi.

M

1.1.1.2.3.3.

Dopušteni materijal za klizače

[niz znakova]

Višestruki izbor s unaprijed definiranog popisa:

bakar/čisti ugljen/ugljen s aditivima/ugljen s premazanim bakrom/ostalo

Jedna ili više vrsta materijala klizača koji je dopušteno koristiti na pruzi.

M

1.1.1.2.4.

Sekcije za razdvajanje (NKV)

1.1.1.2.4.1.

Postojanje razdvajanja faza

[DA + poveznica/Ne]

Ako na pružnoj dionici postoji fazno razdvajanje, potrebno je navesti poveznicu na detaljan opis.

M

1.1.1.2.4.2.

Postojanje razdvajanja sustava

[DA + poveznica/Ne]

Ako na pružnoj dionici postoji razdvajanje sustava, potrebno je navesti poveznicu na detaljan opis.

M

1.1.1.2.5.

Zahtjevi za željeznička vozila

1.1.1.2.5.1.

Potrebno ograničenje struje na vozilu

[DA/NE]

Zahtjev za ugrađeni uređaj koji omogućuje određivanje najveće dopuštene struje vozila.

M — TEN CR

M — izvan TEN

1.1.1.2.5.2.

Dopuštena prosječna kontaktna sila

[niz znakova]

ili

[NNN]

Prosječna kontaktna sila koja je dopuštena na pruzi. Sila se daje ili kao unaprijed definirana krivulja ili kao vrijednost izrađena u njutnima.

M

1.1.1.2.5.3.

Potrebna automatska naprava za spuštanje (ADD)

[DA/NE]

Automatska naprava za spuštanje (ADD) je potrebna na vozilu, u skladu s EN 50206-1.

M

1.1.1.3.

Prometno-upravljački i signalno-sigurnosni podsustavi

1.1.1.3.1.

Izjave o provjeri kolosijeka

1.1.1.3.1.1.

EZ izjava o provjeri za kolosijek (CCS)

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYDA/NENNNNN]

Jedinstveni broj za EZ izjave prema zahtjevima za oblik iz „Dokumenta o praktičnim rješenjima za prijenos dokumenata o interoperabilnosti” (ERA/INF/10-2009/INT).

M — TSI

1.1.1.3.1.2.

PI izjava o sukladnosti za kolosijek (CCS)

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYDA/NENNNNN]

Jedinstveni broj za PI izjavu prema zahtjevima za oblik iz „Dokumenta o praktičnim rješenjima za prijenos dokumenata o interoperabilnosti” (ERA/INF/10-2009/INT).

O — postojeće

1.1.1.3.2.

Klasa A — Sustav za upravljanje i nadzor vlakova (ETCS)

1.1.1.3.2.1.

Razina ETCS-a

[niz znakova]

Jedan izbor s unaprijed definiranog popisa:

nema/1/2/3

Različite razine primjene ERTMS/ETCS-a su način izražavanja mogućih operativnih odnosa između kolosijeka i vlaka. Definicije razina većinom su vezane na pružnu opremu, na način na koji informacije s željezničke pruge prenose do opreme na vlaku i koje funkcije se obrađuju u pružnoj a koje u opremi na vlaku.

M

1.1.1.3.2.2.

Osnovna konfiguracija ETCS-a (Baseline). Verzija (x.y)

[N.N.N]

Jedan izbor s unaprijed definiranog popisa:

(2.2.2)/2.3.0/2.3.0.d/3.0.0.

Osnovna konfiguracija ETCS-a (Baseline) pružne opreme (verzija u zagradama nije potpuno kompatibilna).

M

1.1.1.3.2.3.

Funkcija in-fill ETCS-a nužna za pristup pruzi

[DA/NE]

In-fill je mjerilo pristupa mreži.

O

1.1.1.3.2.4.

Funkcija in-fill ETCS-a instalirana u pružnoj opremi

[niz znakova]

Jedan izbor s unaprijed definiranog popisa:

 

ne postoji

 

petlja

 

GSM-R

 

Petlja i GSM-R (NoneLoopGSM-RLoop & GSM-R)

Informacije o ugrađenoj pružnoj opremi koja može prenositi in-fill informacije petljom ili GSM-R-om za razinu 1 ETCS-a.

O

1.1.1.3.2.5.

Provedena nacionalna primjena ETCS-a

Broj s unaprijed definiranog popisa

Paket 44 je način prijenosa podataka za nacionalne primjene između vlaka i kolosijeka i obrnuto pomoću funkcija za prijenos podataka koja je dio ETCS-a. NID_XUSER vrijednosti kojima ERA upravlja u dokumentu o ETCS varijablama koje su dostupne na internetskoj stranici ERA.

Nacionalna primjena ugrađena na pruzi.

O

1.1.1.3.2.6.

Postojanje operativnih ograničenja ili uvjeta

[DA + poveznica/Ne]

Ograničenja ili uvjeti zbog djelomične sukladnosti s TSI CCS.

O

1.1.1.3.2.7.

Opcionalne funkcije ETCS-a

[niz znakova]

Uporabe opcionalnih ETCS funkcija moglo bi unaprijediti odvijanje prometa na pruzi. One su samo za informativne svrhe i nisu mjerilo za pristup mreži.

O

1.1.1.3.3.

Klasa A — Radiokomunikacije (GSM-R)

1.1.1.3.3.1.

GSM-R verzija

[niz znakova]

Višestruki izbor s unaprijed definiranog popisa:

 

ne postoji/1/2/3

 

ne postoji, 6/14,7/15

GSM-R FRS ili SRS broj verzije koja je ugrađena na pruzi.

M

1.1.1.3.3.2.

Najmanji broj aktivnih mobilnih GSM-R uređaja u vlaku za prijenos podataka

[niz znakova]

Višestruki izbor s unaprijed definiranog popisa:

ne postoji/1/2/3

Broj mobilnih uređaja za prijenos podataka koji su potrebni za nesmetano odvijanje prometa. Nije vezano za sigurnost i interoperabilnost.

M

1.1.1.3.3.3.

Opcionalne GSM-R funkcije

[niz znakova]

Višestruki izbor s unaprijed definiranog popisa:

Ručni prijelaz granice/Baliza za prijelaz granice/Radiokomunikacije za prijelaz granice/…

Uporaba opcionalnih GSM-R funkcija moglo bi unaprijediti odvijanje prometa. One služe samo za informativne svrhe i nisu mjerilo za pristup mreži.

O

1.1.1.3.4.

Klasa A — Sustav za detekciju vlaka

1.1.1.3.4.1.

Postojanje sustava za detekciju vlaka Klase A

[DA + poveznica/Ne]

Otvorena točka s poveznicom na nacionalna pravila ako ona postoje.

O

1.1.1.3.5.

Klasa B — Zaštitni sustavi za vlakove

1.1.1.3.5.1.

Ugrađen sustav klase B i/ili drugi sustavi za zaštitu, nadzor i upozorenje za vlakove (sustav i, ako je primjenjivo, verzija)

[niz znakova]

Višestruki izbor s unaprijed definiranog popisa:

LZB DE/LZB

Španjolska/LZB

AT/TVM430/PZB

90/ostalo (navesti)

Sustavi klase B ili drugi sustavi za zaštitu, nadzor i upozorenje koji su ugrađeni na pruzi.

M

1.1.1.3.5.2.

Potreba za više od jednog sustava klase B i/ili drugog sustava za zaštitu, nadzor i upozorenje u vlaku

[niz znakova]

Višestruki izbor s unaprijed definiranog popisa:

KBV/ostalo (navesti)

Više od jednog sustava klase B i/ili drugog sustava za zaštitu, nadzoru i upozorenje koji moraju postojati u vlaku i biti istodobno aktivni.

M

1.1.1.3.6.

Klasa B — Radiokomunikacije

1.1.1.3.6.1.

SustavikKlase B ili drugi ugrađeni radijski sustavi (sustav i, ako je primjenjivo, verzija)

[niz znakova]

Višestruki izbor s unaprijed definiranog popisa:

UIC radiokomunikacijski sustav 1-4/BR 1845/VR radiokomunikacije na vlaku/ostali (navesti)

Radijski sustavi klase B ili drugi radijski sustavi ugrađeni na pruzi.

M

1.1.1.3.7.

Prebacivanje između sustava

1.1.1.3.7.1.

Mogućnost prebacivanja između različitih sustava za zaštitu, nadzor i upozoravanje

[DA + poveznica/Ne]

Prebacivanje između ETCS/Klasa B i Klasa B/Klasa B sustava u vožnji. Ugradnja ovisi o lokalnim uvjetima.

O — postojeći

1.1.1.3.7.2.

Mogućnost prebacivanja između različitih radiokomunikacijskih sustava

[DA + poveznica/Ne]

Prebacivanje između GSM-R/klasa B i klasa B/klasa B radiokomunikacijskih sustava i ni jednog komunikacijskog sustava u vožnji. Ugradnja ovisi o lokalnim uvjetima.

O — postojeći

1.1.1.3.8.

Klasa B — Sustavi za detekciju vlaka

1.1.1.3.8.1.

Vrste sustava za detekciju vlaka

[niz vlakova]

Višestruki izbor s unaprijed definiranog popisa:

kolosiječni strujni krugovi/brojač osovina/petlja

Ugrađene vrste sustava za detekciju vlaka. Pomoć pri određivanju koji se parametri vezani uz utvrđivanje lokacije vlaka primjenjuju na određenoj pružnoj dionici željezničke pruge (ne primjenjuju se svi parametri na sve vrste sustava za detekciju vlaka).

M

1.1.1.3.8.2.

Najveća dopuštena udaljenost između dvije susjedne osovine

[NNNNN]

Udaljenost u milimetrima.

Vezano uz najmanju dopuštenu duljinu odsjeka za detekciju vlaka. Taj je zahtjev vezan uz najmanju dopuštenu duljinu signalne dionice tako da ju vlak ne može premostiti zbog čega sustav za detekciju vlaka prijavljuje da je „nezauzet”.

M

1.1.1.3.8.3.

Najmanja dopuštena udaljenost između dvije susjedne osovine

[NNNN]

Udaljenost u milimetrima.

Vezana uz brojač osovina ili senzor za kotače ili poseban slučaj. Sustavi za brojenje osovina moraju detektirati osovine pomoću dvaju odvojenih brojača u dovoljno visokoj rezoluciji; u suprotnom će se pokazati greška u brojenju.

M

1.1.1.3.8.4.

Najmanja dopuštena udaljenost između prve i zadnje osovine

[NNNN]

Udaljenost u milimetrima.

Vezana uz kolosiječne strujne krugove i povezane posebne slučajeve. U električnim spojevima između susjednih kolosiječnih strujnih krugova može postojati područje gdje nije osigurana detekcija osovine vozila.

M

1.1.1.3.8.5.

Najveća dopuštena duljina „nosa” vozila

[NNNN]

Duljina u milimetrima.

Vezana uz kolosiječne strujne krugove i brojače osovina. Sustav za detekciju vlaka mora detektirati prvu osovinu prije nego što „nos” vlaka dođe do točke opasnosti, kao i posljednju osovinu prije nego što stražnji dio vlaka napusti točku opasnosti. „Nos” se odnosi na obje strane (prednju i stražnju) vozila ili vlaka.

M

1.1.1.3.8.6.

Najmanja dopuštena širina vijenca kotača

[NNN]

Širina u milimetrima.

Vezana uz brojače osovina, papučice i tračničke kontakte. Na područje brojača osovina utječe kotač koji prolazi. Vijenac kotača mora biti dovoljno širok da ima dovoljan utjecaj na područje kako bi osigurala odgovarajuću detekciju.

M

1.1.1.3.8.7.

Najmanji dopušteni promjer kotača

[NNN]

Promjer u milimetrima.

Sukladnost s brojačem kotača. Područje utjecaja (površini vijenca kotača) polja detekcije brojača kotača vezano je uz promjer kotača.

M

1.1.1.3.8.8.

Najmanja dopuštena debljina vijenca kotača

[NN.N]

Debljina u milimetrima.

Usklađenost s brojačima osovina, papučicama i tračničkim kontaktima. Na detekcijsko polje brojača osovina utječe kotač koji prolazi. Debljina vijenca kotača mora biti dovoljno velika da dovoljno utječe na područje kako bi osigurala odgovarajuću detekciju.

M

1.1.1.3.8.9.

Najmanja dopuštena visina vijenca kotača

[NN.N]

Debljina u milimetrima.

Usklađenost s brojačima osovina, papučicama i tračničkim kontaktima. Na detekcijsko polje brojača osovina utječe kotač koji prolazi. Visina vijenca mora biti dovoljno velika da dovoljno utječe na područje kako bi osigurala odgovarajuću detekciju.

M

1.1.1.3.8.10.

Najveća dopuštena visina vijenca kotača

[NN.N]

Debljina u milimetrima.

Usklađenost s brojačima osovina, papučicama i tračničkim kontaktima. Na detekcijsko polje brojača osovina utječe kotač koji prolazi. Za visinu vijenca mora se definirati opseg dimenzija Sh(min) — Sh (max).

M

1.1.1.3.8.11.

Najmanje dopušteno osovinsko opterećenje

[N.N]

Opterećenje u tonama.

Usklađenost s kolosiječnim strujnim krugovima, papučicama i tračničkim kontaktima. Najmanje dopušteno osovinsko opterećenje aktivirat će papučice i tračničke kontakte. Najmanje dopušteno osovinsko opterećenje imat će pozitivan učinak na otpor između kotača i tračnica, što je važno za rad kolosiječnih strujnih krugova.

M

1.1.1.3.8.12.

Postojanje pravila za nemetalni prostor oko kotača

[DA + poveznica/NE]

Usklađenost sa senzorima kotača za brojače osovina. Načelo brojača osovina temelji se na promjeni elektromagnetnog polja. Promjena bi se trebala dogoditi samo u slučaju prolaska kotača, ali ne i okolnih dijelova vozila. Otvorena točka s vezom na nacionalna pravila ako postoje.

M

1.1.1.3.8.13.

Postojanje pravila za metalnu masu vozila

[DA + poveznica/NE]

Usklađenost s induktivnim petljama. Metalna masa utječe na sustave za detekciju petlji. Otvorena točka s vezom na nacionalna pravila ako postoje.

M

1.1.1.3.8.14.

Potrebna feromagnetna svojstva materijala za kotače

[DA/NE]

Usklađenost sa senzorima kotača za brojače osovina. Ovo je svojstvo bitno za promjenu elektromagnetnog polja brojača osovina kako bi se osigurala odgovarajuća detekcija.

Zahtjev u TSI CCS nije precizan.

M

1.1.1.3.8.15.

Najveća dopuštena impedancija između dva kotača osovinskog sklopa

[N.NN]

Impedancija izražena u omima (Ohm).

Usklađenost s kolosiječnim strujnim krugovima. Kolosiječni strujni krug može prepoznati željezničko vozilo samo ako impedancija između tračnica ne prelazi određenu vrijednost. Ta se vrijednost utvrđuje prema impedanciji dvaju suprotnih kotača jednog osovinskog sklopa i otpora između površine kotača i tračnice. Zahtjev za sučeljem u tom je slučaju vezan samo uz električni otpor između površina suprotnih kotača jednog osovinskog sklopa.

M

1.1.1.3.8.16.

Najmanja dopuštena impedancija između oduzimača struje i kotača

[N.NN]

Impedancija izražena u omima (Ohm).

Usklađenost s kolosiječnim strujnim krugovima. Pri kolosiječnim strujnim krugovima stvaraju se harmonici koji uzrokuju interferenciju i može doći do utjecaja oduzimača struje na drugu tračnicu. Dovoljno visoka impedancija vozila to može spriječiti.

M

1.1.1.3.8.17.

Najveća količina pijeska pri posipanju

[niz znakova]

Jedan izbor s unaprijed definiranog popisa:

500 g/800 g/drugo (precizirati)

Najveća količina posipanja pijeskom za 30 sekundi. Usklađenost s kolosiječnim strujnim krugovima. Previše pijeska donosi rizik da vlak neće biti prepoznat na kolosijecima s kolosiječnim strujnim krugovima.

M

1.1.1.3.8.18.

Zahtjev da strojovođa prekine posipanje s pijeskom

[DA/NE]

Usklađenost s kolosiječnim strujnim krugovima na mjestima gdje nije dopuštena uporaba pijeska.

M

1.1.1.3.9.

Parametri vezani uz elektromagnetnu interferenciju

1.1.1.3.9.1.

Postojanje pravila za povratnu struju u tračnicama

[Da + poveznica/NE]

Usklađenost s kolosiječnim strujnim krugovima i detektorima kotača brojača osovina. Harmonici struje vuče u tračnicama mogu utjecati na rad kolosiječnih strujnih krugova. Istosmjerna struja u tračnicama može zasititi detektore brojača osovina, sprječavajući njihov rad. Otvorena točka za vezu s nacionalnim pravilima ako postoje.

M

1.1.1.3.9.2.

Postojanje pravila za električna, magnetna, elektromagnetna polja

[DA + poveznica/NE]

Usklađenost s detektorima kotača. Elektromagnetna polja koja stvaraju željeznička vozila mogu utjecati na rad brojača osovina i detektora kotača. Otvorena točka s nacionalnim pravilima ako postoje.

M

1.1.1.3.10.

Pružni sustav za nepovoljne uvjete

1.1.1.3.10.1.

ETCS razina za nepovoljne uvjete

[niz znakova]

Jedan izbor s unaprijed definiranog popisa:

ne postoji/1/2/3

Sustav za nepovoljne uvjete. U slučaju ispada ETCS razine za normalan rad, druga ETCS razina može nadgledati vožnju vlaka. Primjer: Razina 1. kao degradirani modul za razinu 2.

M

1.1.1.3.10.2.

Klase B sustavi za zaštitu, nadzor i upozorenje vlakova za nepovoljne uvjete

[niz znakova]

Višestruki izbor s unaprijed definiranog popisa:

LZB DE/LZB Španjolska/LZB AT/TVM430/PZB 90/ostalo (precizirati)

Sustav za nepovoljne uvjete. U slučaju ispada ETCS-a za normalan rad, kretanje vlaka može se nadzirati na drugi način. Primjer: vožnju vlaka štiti sustav klase B i/ili pružna signalizacija.

M

1.1.1.3.11.

Parametri vezani uz kočnice

1.1.1.3.11.1.

Najveća tražena učinkovitost kočnica

[DA + poveznica/NE]

Za izračunavanje krivulje kočenja za nadzor brzine.

Zahtjev vezan uz učinkovitost kočnica može ovisiti o:

udaljenosti između dva uzastopna signala (duljina pružne dionice),

brzini vlaka,

masi vlaka,

nagibu.

O

1.1.1.3.12.

Ostali parametri vezani uz CCS

1.1.13.12.1.

Podržana nagibna tehnika

[DA + poveznica/NE]

Podržavanje nagibne tehnike omogućuje bržu vožnju u lukovima i kraće putovanje na pruzi koja ima ETCS (korištenje posebne kategorije vlaka s nagibnom tehnikom za vlakove opremljene ETCS-om); bez podrške toj funkciji čak i vlakovi s nagibnom tehnikom koji imaju ETCS kreću se kao standardni vlakovi s većim ograničenjem brzine u lukovima.

O

1.2.

SLUŽBENO MJESTO

1.2.0.0.0.

Opći podaci

1.2.0.0.0.1.

Naziv službenog mjesta

[niz znakova]

Naziv koji je obično vezan uz grad ili selo ili u svrhu upravljanja prometom.

O

1.2.0.0.0.2.

Identifikacijska oznaka službenog mjesta

[AANNNNNNNNNNNNNN]

Oznaka koju je SEDP razvio za TSI TAF kako je navedeno u CEN CWAA15541:svibanj2006. Sastoji se od dva slova za oznaku zemlje i 14 brojeva za oznaku lokacije.

M

1.2.0.0.0.3.

Nacionalna oznaka službenog mjesta

[niz znakova]

Jedinstvena oznaka službenog mjesta ili jedinstveni broj službenog mjesta u državi članici.

O

1.2.0.0.0.4.

Vrsta službenog mjesta

[niz znakova]

Višestruki izbor s unaprijed definiranog popisa:

kolodvor/stajalište/teretni terminal/čvorište/ranžirni kolodvor/ostalo (precizirati)

Vrsta postrojenja vezana uz dominantnu operativnu funkciju.

M

1.2.0.0.0.5.

Lokacija službenog mjesta

[WGS84 + NNN.NN + niz znakova]

Zemljopisne koordinate prema standardu Svjetskoga geodetskog sustava (WGS) u km ili miljama vezane uz identifikaciju kolosijeka koji definiraju lokaciju službenog mjesta. To se obično nalazi u sredini službenog mjesta.

M

1.2.1.

GLAVNI KOLOSIJEK

1.2.1.0.0.

Opći podaci

1.2.1.0.0.1.

Naziv upravitelja infrastrukture

[niz znakova]

Upravitelj infrastrukture je tijelo ili društvo koje je odgovorno za gradnju i održavanje željezničke infrastrukture (članak 2. točka (h) Direktive 2001/14/EZ).

M

1.2.1.0.0.2.

Oznaka kolosijeka

[niz znakova]

Jedinstvena oznaka kolosijeka ili jedinstveni broj kolosijeka u službenom mjestu.

M

1.2.1.0.1.

Izjave o provjeri kolosijeka

1.2.1.0.1.1.

EZ izjava o provjeri za kolosijek (INF)

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYDA/NENNNNN]

Jedinstveni broj EZ izjave prema zahtjevima za oblik iz „Dokumenta o praktičnim rješenjima za prijenos dokumenata o interoperabilnosti” (ERA/INF/10-2009/INT).

M — TSI

1.2.1.0.1.2.

PI izjava o sukladnosti za kolosijek (INF)

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYDA/NENNNNN]

Jedinstveni broj PI izjave prema zahtjevima za oblik iz „Dokumenta o praktičnim rješenjima za prijenos dokumenata o interoperabilnosti” (ERA/INF/10-2009/INT).

O — postojeće

1.2.1.0.2.

Parametri uporabne sposobnosti

1.2.1.0.2.1.

Vrsta željezničke pruge

[RN]

Jedan izbor s unaprijed definiranog popisa

I/II/III/IV/V/VI/VII

Važnost željezničke pruge (osnovna ili druga) i način ostvarivanja parametara koji su važni za interoperabilnost (novi ili ažurirani) kako je definirano u TSI CR INF. Taj parametar primjenjuje se samo na službena mjesta na TEN prugama.

M — TEN HS

M — TEN CR

1.2.1.0.2.2.

Vrsta prometa

[A]

Jedan izbor s unaprijed definiranog popisa:

P/F/M

Navodi za TSI kategoriju željezničke pruge prevladavajući promet za ciljni sustav i mjerodavne osnovne parametre (putnički, teretni, mješoviti promet), kako je definirano u TSI CR INF. Taj se parametar primjenjuje i na službena mjesta na prugama izvan TEN-a.

M

1.2.1.0.3.

Svojstva pružne trase

1.2.1.0.3.1.

Interoperabilni slobodni profil

[AA]

Jedan izbor s unaprijed definiranog popisa

GA/GB/GC

Slobodni profili GA, GB ili GC kako je utvrđeno u EN 15273-3:2009, Prilog C.

M

1.2.1.0.3.2.

Višenacionalni slobodni profili

[niz znakova]

Višenacionalni slobodni profil (Prilog D poglavlju D.1. do D.3. u EN 15273-3:2009) ili međunarodni slobodni profil (Prilog C, poglavlje C.2.1 u EN 15273-3:2009) osim GA, GB i GC.

M

1.2.1.0.3.3.

Nacionalni slobodni profili

[niz znakova]

Nacionalni slobodni profil kako je određen u EN 15273:3-2009 ili drugi lokalni profil.

O

1.2.1.0.4.

Parametri kolosijeka

1.2.1.0.4.1.

Nazivna širina kolosijeka

[NNNN]

Jedan izbor s unaprijed definiranog popisa:

1000, 1435, 1520, 1524, 1600, 1668

Jedinstvena vrijednost izrađena u milimetrima koja određuje širinu kolosijeka. U slučaju kolosijeka s više od 2 tračnice podaci se objavljuju za svaki par tračnica koji su odvojeni kolosijek.

M

1.2.1.0.5.

Tunel

1.2.1.0.5.1.

Naziv upravitelja infrastrukture

[niz znakova]

Upravitelj infrastrukture je bilo koje tijelo ili društvo koje je odgovorno za gradnju i održavanje željezničke infrastrukture (članak 2. točka (h) Direktive 2001/14/EZ).

M

1.2.1.0.5.2.

Oznaka tunela

[niz znakova]

Jedinstvena oznaka tunela ili jedinstveni broj tunela u državi članici.

O

1.2.1.0.5.3.

EZ izjava o provjeri tunela (SRT)

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYDA/NENNNNN]

Jedinstveni broj EZ izjave prema zahtjevima za oblik iz „Dokumenta o praktičnim rješenjima za prijenos dokumenata o interoperabilnosti” (ERA/INF/10-2009/INT).

M — TSI

1.2.1.0.5.4.

PI izjava sukladnosti za tunel (SRT)

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYDA/NENNNNN]

Jedinstveni broj PI izjave prema zahtjevima za oblik iz „Dokumenta o praktičnim rješenjima za prijenos dokumenata o interoperabilnosti” (ERA/INF/10-2009/INT).

O — postojeće

1.2.1.0.5.5.

Duljina tunela

[NNNNN]

Stvarna duljina tunela (izražena u metrima) od ulaznog do izlaznog portala na razini gornjeg ruba tračnice. Potrebna samo za tunele duljine 100 metara ili više.

M

1.2.1.0.5.6.

Postojanje plana postupanja u izvanrednim situacijama

[DA/NE]

Za svaki tunel plan upravitelja infrastrukture, prema potrebi u suradnji sa službama za spašavanje i nadležnim tijelima. Mora biti u skladu s opremom za samospašavanje, evakuaciju i spašavanje (TSI SRT, Odluka 2008/163/EZ).

M — TSI

O — postojeće

1.2.1.0.6.

Peron

1.2.1.0.6.1.

Naziv upravitelja infrastrukture

[niz znakova]

Upravitelj infrastrukture je tijelo ili društvo koje je odgovorno za gradnju i održavanje željezničke infrastrukture (članak 2. točka (h) Direktive 2001(14/EZ).

M

1.2.1.0.6.2.

Oznaka perona

[niz znakova]

Jedinstvena oznaka perona ili jedinstveni broj perona u službenom mjestu.

M

1.2.1.0.6.3.

Klasifikacija perona

[niz znakova]

Jedan izbor s unaprijed definiranog popisa:

HS TEN/CR TEN/izvan TEN-a

Peronom se upravlja kao dijelom HS TEN, CR TEN ili izvan TEN-a.

M

1.2.1.0.6.4.

Uporaba informacija vezanih uz prijevoz osoba smanjene pokretljivosti (PRM)

[DA/NE]

Informacije o tome je li peron u skladu s TSI PRM.

M

12.1.0.6.5.

EZ izjava o provjeri perona (INF/PRM)

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYDA/NENNNNN]

Jedinstveni broj EZ izjave prema zahtjevima za oblik iz „Dokumenta o praktičnim rješenjima za prijenos dokumenata o interoperabilnosti” (ERA/INF/10-2009/INT).

M — TSI

1.2.1.0.6.6.

PI izjava sukladnosti za peron (SRT)

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYDA/NENNNNN]

Jedinstveni broj PI izjave prema zahtjevima za oblik iz „Dokumenta o praktičnim rješenjima za prijenos dokumenata o interoperabilnosti” (ERA/INF/10-2009/INT).

O — postojeće

1.2.1.0.6.7.

Korisna duljina perona

[NNNN]

Najveća neprekidna duljina (u metrima) onog dijela perona ispred kojeg se vlak zaustavlja u uobičajenim radnim uvjetima radi ukrcaja i iskrcaja putnika, vodeći računa o odstupanjima u zaustavljanju (TSI CR INF).

M

1.2.1.0.6.8.

Visina perona

[NNNN]

Jedan izbor s unaprijed definiranog popisa:

550/760/ostalo (precizirati)

Razmak između gornje površine perona i vozne površine susjednog kolosijeka. To je nominalna vrijednost izražena u milimetrima.

M

1.2.1.0.6.9.

Nepokretni uređaji za pokretanje vlaka s perona

[niz znakova]

Nepokretna oprema kao što su ogledala, nadzorne kamere kao dio opreme za signalizaciju koja će omogućiti radnicima na peronu da pokažu osoblju vlaka kada da zatvore vrata te, nakon uspješnog zatvaranja vrata, da pokrenu vlak.

O

1.2.1.0.6.10.

Postojanje pomagala za ukrcavanje na peronu

[DA/NE]

Informacije o tome postoji li na peronu oprema koja olakšava ukrcavanje u vlak.

M

1.2.2.

Sporedni kolosijek

1.2.2.0.0.

Opći podaci

1.2.2.0.0.1.

Naziv upravitelja infrastrukture

[niz znakova]

Upravitelj infrastrukture je tijelo ili društvo koje je odgovorno za gradnju i održavanje željezničke infrastrukture (članak 2. točka (h) Direktive 2001/14/EZ).

M

1.2.2.0.0.2.

Oznaka sporednog kolosijeka

[niz znakova]

Jedinstvena oznaka sporednog kolosijeka ili jedinstveni broj sporednog kolosijeka u službenom mjestu.

M

1.2.2.0.0.3.

Klasifikacija sporednog kolosijeka

[niz znakova]

Jedan izbor s unaprijed definiranog popisa:

HS TEN/CR TEN/izvan TEN-a

Sporednim kolosijekom se upravlja kao dijelom HS TEN, CR TEN ili izvan TEN-a.

M

1.2.2.0.1.

Izjava o provjeri za sporedni kolosijek

1.2.2.0.1.1.

EZ izjava o provjeri za sporedni kolosijek (INF)

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYDA/NENNNNN]

Jedinstveni broj EZ izjave u skladu sa zahtjevima za oblik brojeva iz „Dokumenta o praktičnim rješenjima za prijenos dokumenata o interoperabilnosti” (ERA/INF/10-2009/INT).

M — TSI

1.2.2.0.1.2.

PI izjava sukladnosti za sporedni kolosijek (INF)

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYDA/NENNNNN]

Jedinstveni broj PI izjave u skladu sa zahtjevima za oblik brojeva iz „Dokumenta o praktičnim rješenjima za prijenos dokumenata o interoperabilnosti” (ERA/INF/10-2009/INT).

O — postojeći

1.2.2.0.2.

Parametri uporabnog stanja

1.2.2.0.2.1.

Iskoristiva duljina sporednog kolosijeka

[NNNN]

Ukupna duljina sporednog kolosijeka izražena u metrima gdje vlakovi mogu biti sigurno parkirani.

M

1.2.2.0.3.

Trasa željezničke pruge

1.2.2.0.3.1.

Najveći uzdužni nagib sporednog kolosijeka

[N.N]

Vrijednost uzdužnog nagiba koja prelazi graničnu vrijednost TSI-ja od 2,5, izraženu u milimetrima po metru.

O — postojeći

1.2.2.0.3.2.

Najmanji polumjer vodoravnog kružnog luka kolosijeka

[NNN]

Vrijednost polumjera (izražena u metrima) ako je manja od granične vrijednosti TSI-ja CR INF na prugama koje nisu u skladu s TSI-jem.

O — postojeći

1.2.2.0.3.3.

Najmanji polumjer uspravnog kružnog luka kolosijeka

[NNN]

Vrijednost polumjera (izražena u metrima) ako je manja od granične vrijednosti TSI-ja CR INF na prugama koje nisu u skladu s TSI-jem.

O — postojeći

1.2.2.0.4.

Nepokretna oprema za posluživanje vlakova

1.2.2.0.4.1.

Postojanje sustava za pražnjenje WC-a

[DA + poveznica/NE]

Vrsta sustava za pražnjenje WC-a (nepokretna oprema za posluživanje vlakova) kako je definirano u TSI-ju INF. Ako postoji, navesti poveznicu na vanjski dokument.

M

1.2.2.0.4.2.

Postojanje uređaja za vanjsko čišćenje vlaka

[DA + poveznica/NE]

Vrsta uređaja za vanjsko čišćenje vlaka (nepokretna oprema za posluživanje vlakova) kako je definirano u TSI-ju INF. Ako postoji, navesti poveznicu na vanjski dokument.

M

1.2.2.0.4.3.

Postojanje opreme za opskrbu vodom

[DA + poveznica/NE]

Vrsta opreme za opskrbu vodom (nepokretna oprema za posluživanje vlakova) kako je definirano u TSI-ju INF. Ako postoji, navesti poveznicu na vanjski dokument.

M

1.2.2.0.4.4.

Postojanje opreme za opskrbu gorivom

[DA + poveznica/NE]

Vrsta opreme za opskrbu gorivom (nepokretna oprema za posluživanje vlakova) kako je definirano u TSI-ju INF. Ako postoji, navesti poveznicu na vanjski dokument.

M

1.2.2.0.4.5.

Postojanje opreme za opskrbu pijeskom

[DA + poveznica/NE]

Vrsta opreme za opskrbu pijeskom (nepokretna oprema za posluživanje vlakova). Ako postoji, navesti poveznicu na vanjski dokument.

M

1.2.2.0.4.6.

Postojanje nepokretne opreme za opskrbu električnom energijom

[DA + poveznica/NE]

Vrsta nepokretne opreme za opskrbu električnom energijom (nepokretna oprema za posluživanje vlakova) ako je definirano u TSI-ju INF. Ako postoji, navesti poveznicu na vanjski dokument.

M

1.2.2.0.5.

Tunel

1.2.2.0.5.1.

Naziv upravitelja infrastrukture

[niz znakova]

Upravitelj infrastrukture je tijelo ili društvo koje je odgovorno za gradnju i održavanje željezničke infrastrukture (članak 2. točka (h) Direktive 2001/14/EZ).

M

1.2.2.0.5.2.

Oznaka tunela

[niz znakova]

Jedinstvena oznaka tunela ili jedinstveni broj tunela u državi članici.

O

1.2.2.0.5.3.

EZ izjava o provjeri tunela (SRT)

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYDA/NENNNNN]

Jedinstveni broj EZ izjave prema zahtjevima za oblik iz „Dokumenta o praktičnim rješenjima za prijenos dokumenata o interoperabilnosti” (ERA/INF/10-2009/INT).

M — TSI

1.2.2.0.5.4.

PI izjava sukladnosti za tunel (SRT)

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYDA/NENNNNN]

Jedinstveni broj PI izjave prema zahtjevima za oblik iz „Dokumenta o praktičnim rješenjima za prijenos dokumenata o interoperabilnosti” (ERA/INF/10-2009/INT).

O — postojeće

1.2.2.0.5.5.

Duljina tunela

[NNNNN]

Stvarna duljina tunela (izražena u metrima) od ulaznog do izlaznog portala na razini gornjeg ruba tračnice. Potrebna samo za tunele duljine 100 metara ili više.

M

1.2.2.0.5.6.

Postojanje plana postupanja u izvanrednim situacijama

[DA/NE]

Za svaki tunel plan upravitelja infrastrukture prema potrebi u suradnji sa službama za spašavanje i nadležnim tijelima. Mora biti u skladu s opremom za samospašavanje, evakuaciju i spašavanje (TSI SRT, Odluka 2008/163/EZ).

M — TSI

O — postojeće

4.   UPUTE ZA UPORABU

4.1.   Postupci

S ciljem ispunjavanja zahtjeva za pristup podacima, registar mora podržavati postupke navedene u tablici 2.

Tablica 2.

Popis postupaka

Pristup podacima za provjeru usklađenosti željezničke pruge za planirani vlak

Pristup podacima o tehničkim svojstvima određene željezničke pruge kako bi se provjerila usklađenost između nepokretne opreme i željezničkih vozila u skladu sa sučeljem Europskog registra ovlaštenih tipova vozila

Pristup podacima za osiguravanje tehničke usklađenosti za nepokretnu opremu

Pristup podacima o tehničkim svojstvima određene pružne dionice za provjeru njezinog graničnog sučelja sa sustavom čiji je ona sastavni dio

Pristup podacima za projektiranje podsustava željezničkih vozila

Pristup podacima o tehničkim svojstvima određenog dijela mreže radi ispunjavanja usklađenosti pri projektiranju i odobravanju za uporabu vozila u okviru „tipskog” odobrenja

Pristup podacima za nadzor interoperabilnosti željezničke mreže EU-a

Pristup podacima o tehničkim svojstvima za određene dijelove mreže radi redovitog nadzora napretka prema uspostavi interoperabilne mreži u EU u smislu važnih pokazatelja uspješnosti

4.2.   Ciklus revizije

Države članice moraju redovito ažurirati stavke u registru, i to barem svaka 3 mjeseca. Jedno ažuriranje mora se podudarati s godišnjom objavom Izvješća o mreži.


Top