Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011D0415

2011/415/EU: Odluka Komisije od 14. srpnja 2011. o ispravku Direktive 2010/19/EU kojom se, radi prilagodbe tehničkom napretku u području zaštite od prskanja ispod kotača određenih kategorija motornih vozila i njihovih prikolica, izmjenjuju Direktiva Vijeća 91/226/EEZ i Direktiva 2007/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u odnosu na izmjene priloga Direktivi 2007/46/EZ Tekst značajan za EGP

OJ L 185, 15.7.2011, p. 76–76 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 048 P. 105 - 105

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/415/oj

13/Sv. 048

HR

Službeni list Europske unije

105


32011D0415


L 185/76

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

14.07.2011.


ODLUKA KOMISIJE

od 14. srpnja 2011.

o ispravku Direktive 2010/19/EU kojom se, radi prilagodbe tehničkom napretku u području zaštite od prskanja ispod kotača određenih kategorija motornih vozila i njihovih prikolica, izmjenjuju Direktiva Vijeća 91/226/EEZ i Direktiva 2007/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u odnosu na izmjene priloga Direktivi 2007/46/EZ

(Tekst značajan za EGP)

(2011/415/EU)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu 2007/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 5. rujna 2007. o uspostavi okvira za homologaciju motornih vozila i njihovih prikolica te sustava, sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica namijenjenih za takva vozila (Okvirna direktiva) (1), a posebno njezin članak 39. stavak 2.,

budući da:

(1)

Prilikom donošenja Direktive Komisije 2010/19/EU od 9. ožujka 2010. kojom se radi prilagodbe tehničkom napretku sustava za zaštitu od prskanja ispod kotača određenih kategorija motornih vozila i njihovih prikolica izmjenjuju Direktiva Vijeća 91/226/EEZ i Direktiva 2007/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (2) došlo je do pogreške. Direktivom 2010/19/EU uvedeni su usklađeni zahtjevi s obzirom na zaštitu od prskanja ispod kotača svih kategorija motornih vozila iz Direktive Vijeća 91/226/EEZ (3). U toj su Direktivi prilozi IV. i XI. Direktivi 2007/46/EZ također izmijenjeni na odgovarajući način radi prilagodbe tehničkom napretku. Budući da su navedeni prilozi već zamijenjeni Uredbom Komisije (EZ) br. 1060/2008 od 7. listopada 2008. o zamjeni priloga I., III., IV., VI., VII., XI. i XV. Direktivi 2007/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi okvira za homologaciju motornih vozila i njihovih prikolica te sustava, sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica namijenjenih za takva vozila (Okvirna direktiva) (4) te izmijenjeni s nekoliko propisa, njihove se naknadne izmjene također trebaju uvesti u obliku propisa. Stoga je radi pravne jasnoće primjereno ispraviti Direktivu 2010/19/EU.

(2)

Članak 2. Direktive 2010/19/EU treba stoga izbrisati.

(3)

Mjere predviđene ovom Odlukom u skladu su s mišljenjem Tehničkog odbora za motorna vozila,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Članak 2. Direktive 2010/19/EU briše se.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu 14. srpnja 2011.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 263, 9.10.2007., str. 1.

(2)  SL L 72, 20.3.2010., str. 17.

(3)  SL L 103, 23.4.1991., str. 5.

(4)  SL L 292, 31.10.2008., str. 1.


Top