Help Print this page 

Document 32011D0155

Title and reference
2011/155/EU: Odluka Komisije od 9. ožujka 2011. o objavi i upravljanju referentnim dokumentom iz članka 27. stavka 4. Direktive 2008/57/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o interoperabilnosti željezničkog sustava u Zajednici (priopćena pod brojem dokumenta C(2011) 1536) Tekst značajan za EGP
  • In force
OJ L 63, 10.3.2011, p. 22–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 004 P. 246 - 249

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/155(1)/oj
Multilingual display
Text

07/Sv. 4

HR

Službeni list Europske unije

246


32011D0155


L 063/22

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


ODLUKA KOMISIJE

od 9. ožujka 2011.

o objavi i upravljanju referentnim dokumentom iz članka 27. stavka 4. Direktive 2008/57/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o interoperabilnosti željezničkog sustava u Zajednici

(priopćena pod brojem dokumenta C(2011) 1536)

(Tekst značajan za EGP)

(2011/155/EU)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu 2008/57/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. lipnja 2008. o interoperabilnosti željezničkog sustava unutar Zajednice (1), posebno njezin članak 27. stavak 4.,

uzimajući u obzir preporuku Europske agencije za željeznice od 15. travnja 2010. o referentnom dokumentu iz članka 27. stavka 3. Direktive 2008/57/EZ,

budući da:

(1)

Odluka 2009/965/EZ od 30. studenoga 2009. o referentnom dokumentu iz članka 27. stavka 4. Direktive 2008/57/EZ (2) u svom Prilogu određuje popis parametara koje treba koristiti za razvrstavanje nacionalnih pravila u referentnom dokumentu iz članka 27. Direktive 2008/57/EZ.

(2)

Bitno je da su nacionalna pravila koje obuhvaća referentni dokument jasno određena kako bi se moglo odrediti u kojoj mjeri ih se može proglasiti istovrijednima te na taj način povećavajući broj pravila koji pripadaju skupini A na temelju odjeljka 2. Priloga VII. Direktivi 2008/57/EZ.

(3)

Države članice odgovorne su za ažuriranje svojih nacionalnih pravila. Ažuriranje nacionalnih pravila može imati učinak na razvrstavanje pravila u pogledu drugih država članica za određeni parametar naveden u odjeljku 1. Priloga VII. Direktivi 2008/57/EZ.

(4)

Potrebno je ažuriranje baze podataka nacionalnih pravila koja sadrži upućivanje na njih i koja ih razvrstava prema njihovoj jednakovrijednosti.

(5)

Europska Agencija za željeznice („Agencija”) trebala bi, za svaku državu članicu, biti odgovorna za sastavljanje, objavu i upravljanje popisom nacionalnih pravila za odobravanje za uporabu vozila, u kojem je za svaki parametar navedeno nacionalno pravilo i u kojem se odgovarajuće razvrstavaju pripadajuća pravila drugih država članica za taj parametar. Ti bi popisi trebali biti sastavni dio referentnog dokumenta.

(6)

Dosljednost između pravila navedenih u referentnom dokumentu i pravila objavljenih na temelju članka 17. Direktive 2008/57/EZ moraju osigurati države članice. U tu svrhu države članice trebale bi imati na raspolaganju dovoljno vremena za ažuriranje referentnog dokumenta ili za objavljivanje/izmjenu/opoziv pravila na temelju postupka iz članka 17. Dok se ne usklade obje skupine pravila i ne bude na raspolaganju jedinstven unos podataka, nacionalna tijela nadležna za sigurnost (NSA-ovi) mogu u slučaju proturječnosti dvaju skupina pravila koristiti pravila navedena u referentnom dokumentu s ciljem izdavanja odobrenja za uporabu vozila.

(7)

Štoviše, u pogledu obavješćivanja o nacionalnim sigurnosnim pravilima u skladu s člankom 8. Direktive 2004/49/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (3), oni nisu relevantni za referentni dokument. Dapače, Direktiva 2008/110/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (4) izmijenila je tu Direktivu tako što je uklonila iz Priloga II. Direktivi 2004/49/EZ nacionalna sigurnosna pravila koja se odnose na odobrenje za uporabu i održavanje vozila.

(8)

Prilikom sastavljanja nacionalnih referentnih dokumenata nacionalna tijela nadležna za sigurnost trebala bi odrediti prioritete na temelju ciljeva iz Direktive 2008/57/EZ, vodeći pritom računa o sredstvima dostupnim unutar nacionalnih tijela nadležnih za sigurnost nakon rasprave u odgovarajućim radnim skupinama.

(9)

U skladu s člankom 27. stavkom 4. Direktive 2008/57/EZ Komisiji bi trebalo biti u bilo koje vrijeme dozvoljeno usvojiti mjere upućene Agenciji u pogledu izmjene referentnog dokumenta.

(10)

Mjere predviđene ovom Odlukom u skladu su s mišljenjem Odbora iz članka 29. stavka 1. Direktive 2008/57/EZ,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

1.   Sadržaj referentnog dokumenta iz članka 27. stavka 4. Direktive 2008/57/EZ naveden je u Prilogu ovoj Odluci.

2.   Agencija objavljuje i upravlja referentnim dokumentom. Isti je slobodno dostupan na mrežnim stranicama Agencije. Agencija objavljuje prvu reviziju referentnog dokumenta u roku od četiri mjeseca od stupanja na snagu ove Odluke.

3.   Najmanje jednom godišnje Agencija podnosi Komisiji i Odboru izvješće iz članka 29. Direktive 2008/57/EZ o napretku učinjenom u pogledu objave i upravljanja referentnim dokumentom.

4.   Komisija može, u bilo koje vrijeme, na zahtjev Agencije, države članice, ili samostalno, usvojiti bilo kakvu odluku o izmjeni referentnog dokumenta koji objavljuje Agencija, u skladu s postupkom određenim u članku 27. stavku 4. Direktive 2008/57/EZ.

Članak 2.

Za svrhe referentnog dokumenta:

(a)

„pravilo” znači zahtjev primjenljiv u državi članici koji treba ispuniti podnositelj zahtjeva za odobrenje za uporabu vozila, kada je taj zahtjev vezan uz:

parametar na popisu utvrđenom u Prilogu Odluci 2009/965/EZ, i/ili

zahtjeve koji se odnose na provjeru i ispitivanje, i/ili

postupak koji se koristi za dobivanje odobrenja za uporabu vozila;

(b)

„razvrstavanje” znači postupak kojim jedna država članica razvrstava nacionalno pravilo druge države članice koji obuhvaća određeni parametar u jednu od tri skupine A, B ili C, koje su određene u odjeljku 2. Priloga VII. Direktivi 2008/57/EZ.

Članak 3.

1.   Za svaku državu članicu nacionalni referentni dokument sadrži za svaki parametar naveden na popisu u Prilogu Odluci 2009/965/EZ:

(a)

upućivanje na odgovarajuće nacionalno pravilo koje se primjenjuje u toj državi članici vezano uz izdavanje odobrenja za uporabu vozila ili izjavu kako ne postoji zahtjev u odnosu na ovaj parametar;

(b)

razvrstavanje, u skladu s odjeljkom 2. Priloga VII. Direktivi 2008/57/EZ, pravila koja se primjenjuju u drugim državama članicama.

2.   Agencija je dužna omogućiti razvrstavanje nacionalnih pravila vezanih uz odobrenja za uporabu vozila putem odgovarajućih nacionalnih tijela nadležnih za sigurnost, kroz, ako je to primjenjivo, organiziranje sastanaka.

Članak 4.

1.   Svako nacionalno tijelo nadležno za sigurnost dostavlja Agenciji podatke potrebne za sastavljanje nacionalnog referentnog dokumenta. Nacionalno tijelo nadležno za sigurnost posebno:

(a)

dostavlja Agenciji za svaki parametar upućivanje na nacionalna pravila i njihovo razvrstavanje;

(b)

izvješćuje Agenciju o promjenama pravila u vrijeme objave izmjene pravila;

(c)

imenuje osobu ili odjel koji je odgovoran za dostavu tih podataka Agenciji;

(d)

provodi aktivnu razmjenu mišljenja i iskustava s drugim nacionalnim tijelima nadležnim za sigurnost kako bi bilo u mogućnosti razvrstati pravila na temelju članka 3. stavka 1. točke (b). Nacionalna tijela nadležna za sigurnost surađuju s ciljem uklanjanja nepotrebnih zahtjeva i suvišnih provjera.

2.   Svaka država članica odobrava svoj nacionalni referentni dokument.

3.   U roku godine dana nakon objave relevantnog nacionalnog referentnog dokumenta, države članice dužne su osigurati sukladnost između zahtjeva sadržanih u referentnom dokumentu i zahtjeva sadržanih u pravilima prijavljenim na temelju članka 17. Direktive 2008/57/EZ. Kada bude moguć jedinstven unos podataka vezano uz prijavu nacionalnih pravila, vremenski rok za osiguranje sukladnosti iznosit će šest mjeseci. Komisija je dužna obavijestiti države članice o datumu do kojeg će jedinstveni unos podataka za prijavljivanje biti na raspolaganju. Ako nakon tog razdoblja Agencija uoči neusklađenost, o tome izvješćuje odgovarajuću državu članicu. Kada pravilo iz referentnog dokumenta još uvijek nije prijavljeno, tada se to pravilo prijavljuje ili se referentni dokument ažurira.

4.   Države članice dužne su obavijestiti Komisiju u roku od dva mjeseca nakon stupanja na snagu ove Odluke o nadležnom odjelu koji je odgovoran za provjeru i odobravanje njihovog nacionalnog referentnog dokumenta i njegovih izmjena.

Članak 5.

1.   Nastavno na članak 4. stavak 1. točku (b), ako promjena pravila može utjecati na razvrstavanje tog pravila u drugoj državi članici, Agencija o tome izvješćuje nacionalna tijela nadležna za sigurnost u državama članicama na koje se to odnosi tako da iste mogu ponovno preispitati razvrstavanje.

2.   Ako Agencija primijeti da određeno pravilo koji je određena država članica razvrstala u skupinu B ili C po njezinom mišljenju mora biti razvrstan u skupinu A, ona mora potaknuti raspravu o tom pitanju s odgovarajućim nacionalnim tijelom nadležnim za sigurnost kako bi se postigao sporazum o ispravnom razvrstavanju.

3.   Ako nakon rasprave s odgovarajućim nacionalnim tijelima nadležnim za sigurnost, Agencija smatra kako razvrstavanje u skupinu B ili C od strane pojedinog nacionalnog tijela nadležnog za sigurnost nije opravdano na temelju odredbi Direktive 2008/57/EZ te kako razvrstavanje u skupinu B ili C predstavlja nepotrebni zahtjev ili nepotrebnu provjeru koja ima neravnomjeran učinak na trošak ili vremensko razdoblje potrebno za dobivanje odobrenja za uporabu vozila, Agencija je dužna o tome obavijestiti Komisiju te podnijeti tehničko mišljenje Komisiji i predmetnoj državi članici.

4.   Ako je to primjenljivo, Komisija donosi odluku u skladu s postupkom iz članka 27. stavka 4. Direktive 2008/57/EZ. Ta odluka se upućuje Agenciji s ciljem ažuriranja referentnog dokumenta i predmetnoj državi članici u pogledu odobrenja nacionalnog referentnog dokumenta kako je predviđeno u članku 4. stavku 2.

Članak 6.

Ova se Odluka ne primjenjuje na Republiku Cipar i Republiku Maltu dok se na njihovom državnom području ne uspostavi željeznički sustav.

Članak 7.

Ova se Odluka primjenjuje od 1. travnja 2011.

Članak 8.

Ova je Odluka upućena državama članicama i Europskoj agenciji za željeznice.

Sastavljeno u Bruxellesu 9. ožujka 2011.

Za Komisiju

Siim KALLAS

Potpredsjednik


(1)  SL L 191, 18.7.2008., str. 1.

(2)  SL L 341, 22.12.2009., str. 1.

(3)  SL L 164, 30.4.2004., str. 44.

(4)  SL L 345, 23.12.2008., str. 62.


PRILOG

REFERENTNI DOKUMENT

1.   Svrha referentnog dokumenta

Svrha je referentnog dokumenta pojednostaviti postupak izdavanja odobrenja za uporabu vozila pomoću:

(a)

navođenja svih parametra koje je potrebno provjeriti u vezi s odobrenjem za uporabu vozila;

(b)

navođenje svih pravila koji se primjenjuju u državama članicama za izdavanje odobrenja za uporabu vozila;

(c)

upućivanje svakog pravila na jedan od parametara koji je potrebno provjeriti u vezi s odobrenjem za uporabu vozila;

(d)

razvrstavanje svih pravila u skupinu A, B ili C u skladu s odjeljkom 2. Priloga VII. Direktivi 2008/57/EZ;

(e)

u skladu s člankom 1. Odluke 2009/965/EZ, kratko navođenje nacionalnog zakonodavstva koje obuhvaća odobrenje za uporabu vozila.

2.   Ustroj i sadržaj

Referentni dokument ustrojen je na sljedeći način:

Dio 1.

:

Upute za primjenu: ovaj dio odnosi se na dijelove uključene u ovu Odluku te sve druge podatke bitne za upravljanje, razumijevanje i uporabu referentnog dokumenta.

Dio 2.

:

Nacionalni referentni dokumenti: referentni dokument uključuje sve nacionalne referentne dokumente pojedinih država članica koji navode i razvrstavaju nacionalna pravila, kao što je navedeno u članku 3.

Dio 3.

:

Podaci o nacionalnom zakonodavstvu: u skladu s člankom 1. Odluke 2009/965/EZ, referentni dokument uključuje podatke o nacionalnom zakonodavstvu koji se primjenjuje na odobrenje za uporabu vozila. Taj dio ispunjava se čim država članica prijavi nacionalne mjere za provedbu Direktive 2008/57/EZ.

3.   Područje primjene referentnog dokumenta

Referentni dokument odnosi se na sva odobrenja za uporabu željezničkih vozila koja su podložna Direktivi 2008/57/EZ i kada se zahtjeva sukladnost s nacionalnim pravilima.

U skladu s člankom 1. Direktive 2008/57/EZ, ovo se odnosi na vozila namijenjena za prometovanje na transeuropskoj mreži (TEN) i na svim ostalim željezničkim prugama.

U pogledu vozila u skladu s TSI-jem, referentni dokument dozvoljava usporedbu i unakrsno upućivanje određenih parametara između pravila koji se primjenjuju u različitim državama članicama kako bi se provjerila tehnička usklađenost s infrastrukturom, sukladnost s posebnim slučajevima, zatvaranje otvorenih točaka, te usklađivanje s nacionalnim pravilima u slučajevima odstupanja.

Nadalje, referentni dokument omogućuje uspoređivanje i unakrsno upućivanje nacionalnih pravila povezanih s popisom parametra koje je potrebno provjeriti prilikom izdavanja odobrenja za uporabu vozila koja nisu u skladu s TSI-jem.


Top